HET ROTTERDAMSCH PAROOL Tsjechoslowakije zal niet Ruslands Engeland en Frankrijk bestuderen Benëlüx-voorstellen ;t Finland: nog niet beslist Masaryk roept .Tsjechen op tot loyaliteit Protesten tegen staatsgreep in Tsjechoslowakije „Ik acht mü niet gebonden!" Achtste jaargang, No. 55 Generaal Serge Ingr brandmerkt de communisten Zijn zoon gered Imam van Jemen gemitrailleerd BAiesj voorlopig niet naar Praag terug Studenten: „Hier past geert zwijgen!" Reacties uit Leiden, Delft en Amsterdam Nieuwe regeling voor „Economische' en „Bijzondere" rechtsspraak Arabisch generaal naar Palestina Kabinet Schuman weer aan zijden draad Aanvaring op het Haringvliet Verrassing in Bandoeng De Groot antwoordt de PvdA-sprekers Ex-koning Michaël licht zyn aftreden, dat onder pressie geschiedde, toe - u Tekenen, of... Vijfniogcndhcden-conferentie in Brussel Concrete plannen voor Westeuropese Unie gaan verder dan Duinkerken „Zuivere nonsens Skandinavië in Parijs vertegenwoordigd /Weerbericht Vrijdag 5 Maart 1943 Red. en Adm. toage Haven 141, Schiedam Tel 6930*. Abonn.prljs: per week 0.31 per kwartaal 4,—. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Wtgav#'N.V.:De Nieuwe Pers Postalro 398644 EankièrV Amsterdamschö Bank te Rotterdam Directeur» B. dè Vrlei. Hoofdredacteur: Th. Ramaker' V r- IN zijn ruime ambtswoning nan Lean Copes van Catten- brirgb heeft dè zo juist afgetre den gezant van Tsjechoslowakije Serge In gr. ons gisteravond ontvangen, om zijn besluit, de Tsjeclioslowaakse regering be richt te zenden dat hll haar na de gebeurtenissen VanFebr.nlet langer kan erkennen, nader toe 'te lichten. Generaal In gr, tijdens de oorlog minister van Oorloe In de Tsjftchosloivaaksc regering ie Londen, en voormalig opperbe velhebber van het XsjechosJo- waaUse leger. Is nas sedeft en kele maanden In Den Haag ge accrediteerd. als vertegenwoor diger van de vrlie Tsjechoslo- uaakse staat bil het Nederland se Hof. Tn Finland was vanmorgen vroeg nog geen beslissing gevallen over- het al of niet aanvaarden, van Stalins verzoek om een verdrag van weder zijdse bijstand, maar president Paa- sikivi verlangt vanclaag de antwoor den van de. -partijen' te .ontvangen. De „Zweedse Volkspartij een par tij die de. Zweeds sprekende bevol king van Finland vertegenwoordigt. ongeveer -IS parlementszetels heeft, maar grote invloed uitoefent op .de buitenlandse politiek van het land. heeft onderhandelingen met de Sow- jet-Unie aanbevelen. Deze -kunneti echter phs hegir.nen. als.de president - -daert^-'diè.'tbesf erafrilng/van'allè^par- - tijen heeft gekregen en de agrariseb- conservatieve partij verzet zich nog. Mer» verwacht van deze zijde te genvoorstellen waarin wordt aange drongen op een vriendschapsverdrag 2onder militaire consequenties. Sporlveld-schuimertjes gepakt De laatste lijd werden n^elmatig allerlei eigendommen van spelers, vermist uit 'de keten op het sportter rein Duyvcstrin aan de Grindweg. De bestolenen beschuldigden el- kaar van de diefstallen en vaak ont stonden er formele vechtpartijen. Zondag betrapte men echter op heterdaad een 13-jarige knaap, die eet>portefui!le mét 105 gulden weg nam. Het bleek, dat vier jongens van 13 en 14 jaar uit het Noordelijk stadsdeel de daders ivarrn. In to taal hadden zij 291.. gestolen en versnoept. De jongens, dJe allen uil nette gezinnen komen, zijn Dinsdag naar het Huis van Bewaring over gebracht. (Van onze Haagse redacteur) NJu de vrjje TsjechOftlowaakse *taat heeft opgehouden te be- .r ,_sm?n' a'das zel ons generaal Ingr, de afgetreden gezant van Tsjecho-SIowakfje in Nederland, kan ik niet langer als vertegen woordiger van mijn land optreden. Reeds enkele dagen was mij dui delijk, dat Ik de stap zou moeten doen welke lk thans heb genomen. Dat !k aanvankelijk aarzelde, Praag reeds van m|jn besluit op de hoogte te brengen, vond vooral z^jn oorzaak hierin, dat mijn znon ui Praag de Universiteit bezocht, en represailles aren dus geens zins onwaarschijnlijk. Niettemin achtte lk eergisteravond het ogen blik gekomen om aan Praag te laten weten, dat ik mUn ambt zou neerleggen. 0 vórmen. Toen Masaryk' dat nog eens in het onenhaar zei; werd Jiiu daarvoor echter krachtig door een spreekbuis van Moskou op de. vin gers getikt. Intussen kon deze hou ding ten opriehte van" Rusland: niets afdoen u-,rr onze afkeer van de communisten. Dezen mochten in ons land dan. 37% van de stemmen hebben, de grote meerderheid ..van dé bevolking is sterk anti-commu nistisch.. i Overleg in Amarika Gevraagd naar zijn plannen, zeide de generaal, dat hii van plan is binnenkort naar - Ame rika te gaan om contact op te nemen met Juraj .Slavik, de -. Tsjcchoslowaakse ambassadeur in Washington, die eveneens gisteren zrin ontslag heeft ge nomen. Met Slavik en Nemec. de gezant, irv Canada, beiden evenals Inrr oud-ministers uit het Tsiechoslowaakse kabinet 'te Londen. hoopt de gezant de moge Hike tegenmaatregelen te bespreken. Ook voor dc gevluchte Tsjechen. Want het kan ditmaal lang, duren, zeide' géneraal Ingr, Rusland heeft In Tsjechoslowakijé de meest directe slag: in het gezicht van; de Weste lijke Tanden gegeven. Het., zal niét de laatsteslag; ziinA Communisti sche Tsjechen hebben "dé-gezant ge zegd dat de volgendeslag "ha:,- hét Finse avontuur 'in Oost-Duitslanö zal worden geléverd., Of 'dié. opvat- ting luist-is. kan nog niét'worden voorspeld. doch - zeker is; "dat het laatste/ hoofdstuk-, nogniet,-Is ge schreven in'- "ditj niéuwe- '.boekder verdrukking, dat -angstwekkend .véél op hét,; Duitse/. irikt., Met deze woorden besloot dège zant het onderhoud, waarin hh nog veel meer had 'ertcld. doch waat in hü ook telken t de vinger op de mond legde.-Codat'wii niet t.c ved' zouden ^chrHvcu. wat anderen die onder het bereUr van de-dictatuur zijn. kwaad zou. Kinnen berokke nen. Het waa alsof wij wecrin be- zettingstiiJ"TéèfSen.'.'.'..V f "T Gistermorgen heeft generaal Ingr van deze stap kennis - gegeven aan de.minister van buitenlandse zakeh. Ongeacht dus verder hst ..lotvan zifn zoon. Deonbeschrijfelijke vreugde van .mevrouw Ingr en. de gezant Iaat zich begrijpen, toen ztf gistermorgen bcrieht kregen dat deze zich door vlucht naar het bui tenland in veiligheid had wetén te brengen. In rustige bewoordingen be« schreef generaal "Ingr ons de gebeurtenissen in zijn - vader land, die. zo' gaf hii- toe.- -naar het uiterl'lk een volkomen legale wisseling van bewind le ken, doch die In werkelijkheid een putsch vangróte allure zijn. Nadat de communisten,: die vorig <aar .37% der stem- men op zich -haddea verenigd, hun hoop om met'de sociaal'-' democraten een meerderheid ,in Tsjechoslowakije te verkrijgen - inNovember, in rook hadden rien vervllegen, hebben zij deze putsch snel en accuraat voor-: - bereid. :.De politie werd onder leiding van- de communistisch^ minister aan. de communisten In handen gespeeld en de hedrüfsmilitfe, die - van niet. communisten werd vrijgemaakt, werd bewapend. Het leger werd - op vreedzame wijze buiteri' gevecht ge steld. en toen het ogenblik van. de beslissing wï.s aangebroken,, hadden de 'democratén niets anders dan de zekerheid - van hun stenirnenmeer- d wheid.- welke'echter slechts 'bete kenis had kunnen hebben bij een werkelijk democratische beslissing. - Tegenover de communistische machtsmiddelen baalde1 zö -echtèi. niets uit. en toen Fierlinger. de pro- communistische socialist, die tn No- vcmber door z"*» partijgenoten w?ta weggestuurd, samen met de omge zwaaide. Lausman bereid bleek: om met'de communisten een reeeritig te vormén. i"e een.z.g. coalitie zóu zUn.-c-vjel~-Bene5het argument, uit. handen om zijn goedkeuring te v/ci- gérèn: 1 •ze schijn van legaliteit maakt het de andere landen bijzonder moeilijk.- aldus dc. gezant; indien deze schijnbare legaliteit er niet was geweest, zou de verklaring van de drie westelijke landen ér wel an ders hebben uitgezien. Brug tussen Oost en West In zijn verdere uiteenzettingen ees de gezant er ons op. dat de houding van vriendschap van Tsjechoslowakiis tegenover Rus land niet irtéëel was geweest,. Dié vriendschap bestond .werkelijk ",bü de grote meerderheid van- debevol king en een buitenlands politiek verdrag met Rusland „als bescher ming tégen nieuwe Düitse.. agressie lau in de.liln; waar de^gebeurtehia- sen v/el geleerd hebben- dat Tsjécho - Slowakije te ver - van.: hét. Wésten' ligt om vandaar tegen Duitsland krachtige .militaire hulpte verr wachten. Man vaderland had met Rusland- alseen zeer reële factor rekening - te houden. zonder ons echter, van het Westen lós te" ma ken; vandaar" dat" wij. zoals, Ripka en Masaryk reeds duidelijk, hebben gezegd .en géschreven, een brug tussen Oost eri West .probeerden1 te SCHOENEN NIET VAN DE BON Materiaal-aanvoer nog onzeker (Van onze Haagse redacteur! Zoals wiireeds meldden., is "de Kamer van Koophandel te Waal wijk van mening, dat de schoenen distributie kan worden opgeheven, omdat de fabrieken een voldoende' hoge productie bereiken om aan de binnenlandse behoefte te kunnen voldoen. Op h^t Ministerie van Economi sche Zaken deelde men het oordeel van de K; :v. TC' te; Waalwijk wel, voor zo yèr het" de productiecapaci teit-van de fabrieken betreft. Daar van zou het voortbestaan van - de schoenen-distributie niet behoeven af te hangen. Anders is het échter met dé-aanvoer yan materiaal. Tot: hu toé Iüjsp deze inderdaad niet on- bevrèdigènd. doch zo voegde men van officiële zifde. hieraan toe. men mag niét uit het oor. vérliezen, dat de invoer van-het leer zeer-nauw samenhangt met. de dollarvraag stukken. Deze laten zich :riog niet zeer óptimisti3ch.- ïjezien. zoals wel -uit de mededelingen van minister Lieftinck in déEepéte Kamer is Ee- bleken. - Zolgng er over de aanvoer van materiaal nog zoveel onzekerheid bestaat, kah er vau opheffing van de schoenen-distributie geen sprake 7,jjn, aldus jj'.iiiM "officiële zegsman. He Bchoensnrjpter^ .zaldus nog moeten wordéné voortgezet. Ver wacht tnag vrorden. dat half Maart een nieuw nummer, van dë stam kaart zalwo rdén aangewezen. Tót nu toe werden de nummers 3. 9, 6, 1, 8, 4 en 0 aangewezen. Prins Seif'Oeil Ielan, Achmed. oudste zoon van wtjlpn" de Imam Jehia van Jemen, ie er in geslaagd per radio de Arabische. Liga te Cairo te verwittigen van ,de om standigheden, waaropder zijn vader vermoord werd. Zijn relaas luidt als volgt: "..De Imam reed. begeleid door zijn eerste minister, per auto heen eu weer tussen. Sanaa, hoofdstad van Jemen, en het kroondomein, gelegen op een 20 kilometer af stand: van de stad, toen Garnil. el Tra.kf. chef -van "depolitie dié van Iraakse afkomst ié,métzijn eigen auto de' weg. versperde en. zpn: met gezellen": de koninklijke auto met: mitrailleurvuur bestookten, „waar door de Imam, de. eerste minister, en dc andere personen van het ko- nlnklnk eev"1- werden gedood. De moordenaars begaven zich vervolgens naar -Sanaa, waar zij het k'orinkljik palels binnendrongen en twee zoons van de Imam', die zich trachtten telerzetten, dood- ;öeA"T*vr' Duizenden Tsjeehoslowaketi die bet niet-met het nieuwe regime eens zijn, zoeken een goed heenkomen'in de Amerikaanse zone van Duitsland; de zuivering m.het laiid gaat vcor.t; meer dan' honderd studenten van de ICarel.saniversiteit in Praag zitten--gevangen en'Jan Masaryk, de'partij- l'oze 'miidstër vati buitenlandse zaken heeft bij .de bèyolkirig."''aange.dron- gën'óp'loyalitéit tégenover dé.;nieuwé regering.' straft- is, aan tfe.brengen. Byzon dere gereebtshoven, -bestaande uit één bóroepsréchfer en..twee arbei ders;' zul'eg. alle processenhé» zien» KRUITMAGAZIJNEN IN ITALIË ONTPLOFT Drie munitie-opslagplaatsen tussen de Italiaanse plaatsen Induno en Va- resë, „bij de Zwitserse grens, zijn door een. ontploffing in de lucht ge vlogen. Men vermoedt, dat er sabo tage in Tiet spel is. 1-i, Volgens de Zwitserse 'radio be draagt het aantal persoonlijke" onge lukken .ongeveer tweehonderd. WAPENS zijn gewone koop-- tvaar' op de Arabische merkten in: Jeruzalem.'Ook in de bazaars kan een volkslegersoldaaf alles kopen wat hg voor zijn uitrusting nodig Teeft"''" :-:-v" De. 73-jarige W. J.. viel iri zijn woning aan de Nïcolaas Beets- straat' van de trap, doordat de leu ning brak. Met een ernstige hoofd wond. en een hersenschudding werd hij in,het poolsingelziekenhuis op genomen. Vrijwel, alle Nederlandse studenten/hebben, zich .beraden over dé;gebeurtenissen "in; Tsjechoslowakije "eri hun. scherpe afkeuring uitgesproken. Uit alle delen van het land stromen de protestèn binnen. Na Utrecht. Groningen en Nijmegen volgden gisteren Leiden, Delft en Amsterdam. 'Het- hoofdbestuur, yan dé.te L ei- d&n gevestigde, derhocratiseh-socia. listische studentenvereniging ..Poli- teia" heeft de volgende verklaring gepubliceeid:.. „Direct na de machtsovername door de nieuwe Tsjechische rege ring in de afgelopen week is de "communistische minister "vawOadeci wijs begonnen, op.grote schaal hoog leraren tc ontslaan. - Deze ontslagen vinden hun onmid dellijke grondslag in de verklaring van dè nieuwe minister van Onder wijs' tegenóver professoren en; lera- ,ren afgelegd:, „opvoeding- moet po litiek zijn.' Waartoe' een -dergelijk streven leidt is/duidelijk. De wetenschap kan: sléchts bloeien,.wanneer .dé weten schapsmens de gelegenheid beeft in. Aan de memorie van antwoord op hét voorlopig verslag der Eerste Ka mer over de begroting van Justitie ontlenen wij het volgende: Het is. de bedoeling, dat de zui veringsraden voor het bedrijfsleven op of omstreeks 1 Juli 1948 hun taak zullen .hebben beëindigd en dat' de centrale zuiveringsraad nóg in de loop „van dit'jaar met" zijn'bekrach- tigingsarbcid gereed zal zijn. De wederopneming van politieke delinquenten, in de maatschappij "na de bestraffing, dient langs wegen van geleidelijkheid te. geschieden. In. het algemeen heeft deze wederopne ming een gunstig verloop gebad. De vervolging van collaborateurs.' zal onverminderd voortgang vinden. De bevelhebber van het Arabi sche volksleger, Fawzl Kaukji, is Donderdagmiddag, met een zorg vuldig uitgelezen compagnie als lijfwacht, uit Damascus naar Pa lestina vertrokken. Het convooi begon, zichom één uur in beweging te 'zetten, enkele minuten nadat de lange conferen tie vsn.de Palestijnse - commissie der Arabische Liga verdaagd was. Om vier-uur begaf Kaukji zich met zijn. "lijfwacht 'zijn. militaire arts en z|jn adjudanten op weg. Zijn vrouw, een Duitse, wuifde hem vaarwel toe en dienaren kus ten hem de hand. Juichende dorpsbewoners ston den langs de weg, die naar de Pa lestijnse grens voert, en nieuwe eenheden' werdén in grote open vrachtauto's naar/het kamp ver voerd.. Een patrouille van de Haganah is bij bet Arabische weerstands nest Ramallah door Arabieren ló een hinderlaag gelokt. Zeventien Joden werdén gedood. Het ge vecht, duurde, twee uur, Indien na ,de opheffing der. Politie keRecherche-Afdelingen' collabora tie per 1 Juli 194J5 pegopsporings onderzoeken in déze noodzakelijk mochten blijken, zullen deze worden opgedragen aan de normaleopspo-. ringsox'ganén.j aV" De figuur, dat van de uitspraken van de tüchtrechtér. Vbor de Prijzen beroep openstaat op de: economische politierechter,, acht de/minister" niet fraai. De in voorbereiding zijnde wettelijke voorziening betreffende de berechting van economische delicten, breekt dan ook met dit systeem. De bedoeling is, dat %alïé economische delicten zullen worden berecht" door meervoudige pJE enkelvoudige ka mers voor economische zaken bjj de arrondisscments-rechtbanken, met de mogelijkheid van beroep op het gerechtshof, dat met meervoudige kamers zal oordelen. Kwaad Tiep Bidault. ide Franse: minister van buitenlandse zaken, gisteren de Nationale Vergadering Uit. toen een communistische afge vaardigde hardnekkig de. kwestie- Algiers aan. de orde v/ilde. stellen bii de behandeling van. dé buiten landse politieki van Frankrijk.De. communist bleef doorpraten; de Kamer stemde hem weg, maar het resultaat was dat iedéreen. behalve de communisten, de zaal verliét, zodatde spreker alleen tegen zijn partijgenoten stond te oreren. Dit incident tekent de - sfeerin - - het Franse parlement; vandaag: schijnt, premier. Schuman weer de kwestie van vertrouwen te willen - stellen om zyn'economische programmaer door te krijgen. Het kunnen critle- ke dagen worden voor de Franse regering, want qfer de vertrou- wenskwestie kan grondwettelijk eerst Maandag gestemd worden..., en dan heeft inmiddels De Gaulle gesprokén. De. généraal houdt Zon dag in Compiègne een rede en in sommige kringen wordt deze rede aangekondigd als een ..poutiéke bonu'V:. Masaryk zei; Myn! hart-krimpt in een wanneer ik hoor van,verzet-:té gen het nieuwe bewind.. Verzet- te gen Hitlérj a," maar verzet .tègëh ons eigen bloed,; onzé ^gen 'repu- bliék -dat no'oit. .-Het, 'verbond met USSR .is-..vbór'-ons een gunsf .en v/i,j. moeten dankbaar - zijn. dat: de Sowjet-Unie.. ons /veroorlooft,.aan haar zijdè te staan»--. president"Bénèsj:'zak voorlopig niet naar - Praag terugkeren, heeft een woordvoerder op: Be-- hesj' paleis., bekendgemaakt /Ernstig z:ek was de president, niet, zei dezezonder.' echter, vérK; dere bijzonderheden over diens.' toestand méde tedelen. Benesj" artsen, zouden hpjn volstrekte rust hebben; bevolen. V - Het .centrale' actiecomité in Praag heeft er /órj'dé andere ■actie-covnltê's in -het Tand' op aangedróngeh,;bg de zuivering niet bij voorkeur mét-ont slag te straffen, ómdat ervaren technische 'deskundigen, zo schaars zijn. Het ministerie van 'justitie'heeft de bevolking; verzocht, elk geval van'collaboratie met de - Duitsers, dat naar haar mening te.licht ge- Principiële (lraiAwetraak Dinsdag,. 16 Maart zullen Ged. Staten, van Zuid-Holland in Den Haag -in* h.ét i.operih aar. een princi piële zaak behandelen,: waarin-par tijen, z0ri: de gemeente: Rotterdam en een tandarts. De gemeente Rot terdam heeft h.l. de óyerschryving op haam -van dèze.tandarts .van een vergunning i'n de zin dér, drankwet geweigerd omdat de arts in -het ge héél. niét van plan is, zelf als sinter op te treden, maar zoals zo vaak gebeurt:— een';zetbaas zal aanwij zen. Het gaat hiér om/dè vraag of de wet naar de letter, of haar 'de geest'moet worden toegepast. Met veel interesse wordt te Rotterdam 'dè beslissing -van Gedupeerds Sta ten tegemoet gezien. Tijdens een zware, mist: vertrok de veerboot Minister v. d. Sleijden uit de haven Middelharnis terwijl dé andere veerboot de „Stad Zitrik- zée" van Hellevoetsluis uit op weg was naar Flakkeë. Beide schepen lieten hun. sirenes bij. het Harin vliet loeien, maar dit heeft niet kunnen verhinderendat ze bij het passeren door de nauwe vaargeul met elkaar in botsing kwamen. De schepen voeren precies op elkaar •in;-' De „Stad Zierlkzee" kreeg een gat boven de waterlijn, terwijl de steven van de „Minister v. d. Sletj- dèn" zwaar werd ingedrukt. Onder de passagiers brak 'gedurende en kele ogenblikken een paniek uit, vooral "onder hen, die zich op. beide schepen, .benedenüeksbevonden. De averij aan de Stad ZierikzeeTs van. die: aard,, dat het schip uit de vaart.is.genomen en naar een werf gebracht. Thans vaart het s.s. „Schelde" als vervangster. Tijdens de overtocht, dié: zo ongelukkigafr. liep, .vervoerde dè StadZierikzee voóriiamelijk autó*s. volkomen vrijheid van de meest uit eenlopende opvattingen kennis te nemen, en daarom is onverdraag zaamheid de grootste vijand van de universiteit. Ontbreekt dc verdraagzaamheid, dan verwordt de universiteit tot een propaganda-instituut voor bepaalde politieke beginselen. Deze aanslag op de Tsjechische universiteiten i& een oorlogsverkla ring aan alle academie-burgers over de. gehele, wereld. Hier rn a e niet "gezwegen'wórdën,'vTnaar past slechts": een fel protest." Studenten van de juridische facul teit der Amsterdamse gemeente- universiteit hebben met algemene stemmen de volgende motie aangeno men: „De juridische faculteit der Amsterdamse studenten, verklaart zich solidair- met de'Tsjechóslowaak- se studenten in hun strijd tegen de hernieuwde beknotting van.de universitaire vrijheid eh schending van de fundamentele rechten van- de mens,, en spreekt baar bewondering uit voor hun houding tijdens de jong-: ste - crisis-" - -' T/'C-;. «Delft 'Uit Delft bereikte ons van de- Unie van de SCcietas Studiosorum Reformatorum" .een motie, waarin wordt- gezegd, dat .de Unie zich één weet met de Tgjechoslcwaakse hoog leraren en /Studenten in hun récht-.: vaardige strij'd. oproept tot meer en: diepere bezinning op het. karalster van /deze -bedreiging, van vrijheid en recht, telegrafisclv kennis zalge ven van haar diepe verontwaardi ging .:aan de Neder Ia udse studenten raad. - 'V".. Op- - de West-Jaya-confereiiüe beeft, tot veler verrassing Ifét voor lopig parlement wn JVet-Java met een kleine; meerderheid /ecu republikein tot staatshoofd ^an West-Jaya verkozen. - Met 54 tegren 46 stemmen werd de 60-jarige Wi- ranata Koesoema tót deze hoge post. uitverkoren. Deverrassing werd nog groter toen bekend werd, dat Wiranata Koesoema in Djokja karta -Ud isgeweest van. Soekamo/s hoogste adviesraad. V "- Maandag zal in Batavia de nieuwe interimregering voor^ de Verenigde Staten van Indonesië geïnstalleerd, worden.: Dr. Vsn -Mook, die deze plechtigheid verricht, 2al ook "een bezoek brengen aan Bandoeng," waar het pas gekozen staatshoofd vóór. "West-Java geïnaugureerd zal worden. Men verwacht,, dat dr. Van Mook bijdeze. b«de gebeurtenissen belangrijke aankondigingen zal doen in verband met de toekomsti ge Nederlandse politiek tegenover de Republiek.' De politieke onder- handêllngén met de RepublieK zul len waarschijnlijk hervat Z worden nadat jhr. Van .Vredenburch,dié gistermorgen vanSchiphol vertrok, in Indonesië is teruggekeerd. - Na; de er-ote protestverèaderine der Partij - van de Arbeid inhét Amsterdamse Concertgebouw, hééft de C.P.N. Donderdagavond in dc Diamantbeurs een meeting;: óver Tsjechoslotyakli e gehouden onder, het motto; „Paul de Groot ant woordt Vorrlnk en Van Heuvén Goedhart." - ..- y- Het antwoord luidde aldus: Wh zeggen-tegen,;hen: Als er iets ts vegen; valt veeg dan voor ïe eigen deur inrlndónesie; Eétót wanneer de ^Nederlandsetroepen, uit Indonesië teruggetrókkehy' zbn: rhogén Vorrink én v Van Heuvén Goedhart hun monden open dóén;/ Da regeringswisseling in Tsjechoslowakije was. voor Dc Groot een triomf van de vrii-.y Jieid. In Nederland, zo zpI hl* grijpt men deze gebeurtenissen aan om de verkiezingen .voor te bereiden in een toestand van dwang en terreur.; In deze campagne doet men 'eigen lijk niets anders- 'dan herkauwen; wat voor de oorlog.'is .herkauwd; de oude leugen, dat de communisten, hetzelfde doen als de fascisten. Dat is een leugen, want wij voeren d®: strijd vonr dc democratie'in daden en in het voetspoor <en volgens de tradities van .de Nederlandse arbei ders. Vorrink. die op het ogenblik schreeuwtdat dedemocratie ver- moordwórdtr"omdardeTsiechl8cher arbeiders riict de Stalen vuist - op. tafel hebben geslagen, vermoordt daarmee dc beste tréditles van "do;. oude S.D.A.P. "civ Gonsuinentenbonnen als in België? .:Dè: interdepartemeniale -'cornTnissiè. voor- lóón-' en prijspólitiek bèstu- deert dé mogclijkhei d om-'inbus/" 1 an d' een systeem, van Tevènsniiddé- Iensubsidiès ih té voeren "zoals-dat,iri België wordt gevolgd. Hierdoor zouden de regeringstoe slagen op de leyerÉiraiddeleri verval len. In de -plaats daarvan zouden, crè- v dietborinen xyorderi vérstrekt aan de „economisch zwakkeren.''; waarop- te/./.- gen verminderde/prijs levènsmiddé- len kunnen worden" gekocht. De Stichting R; IC Maatschap- pelifke Gezinszorg1; .afdeling:; Rotter dam, ié ingeschreven óp de lijst van, instellingen vaii \v?ldaci!gheiü/ be- doeld ,3n artikel 3 van de Armen wet 'v :V- Uit- Brussel wordt gemeld,' dat de concrete voorstellen: van de Bendux vobr éeh West-Europese .Unie veel vérder gaan dan de beginselen, van'het Verdrag, van Duinkerken en het Inter-Ameri- kaanse Verdrag van Wederzijdse Bijstand. Volgens waarnemers te Brussel hebben deze voorstellen te hashing- ton-een: gunstige, indruk gemaakt.- HetANP meldt nognader uit Brussel,: dat de landen der Benelux- groepering- voorstander zijn-van;het sluiten van een régionale: overéén komst,. gebaseerd op' de;artikelen-52 en 53 van' het handvest der UNO.- Naar verluidt, zou het verdrag tus sen. de Beneluxlanden"en - Engeland en .Frankrijk- géiden vöoreen tijds duur. van 50 -jaar,-Multilaterale ver dragen zullen noodzakelijk zijn/voor de ;verwezeniyking/van de eennomi- sche doéléinden,welkemen ".zich heeft gesteld en waarvan sprake Ts ln - hoofdstuk 9 van het handvest. Voor de samenwerking op cultureel gebied zullen -bilaterale verdragen voldoende.zijn;v.; Verwacht wordt,:dat de riitwerking. der détails van het nieuwe verdrag vrij snel haar beslag zal krijgen en dat men hiermede. Zaterdag; of Zon dag gereed zal/ zijn, Onmiddellijk na-of voor de conferentie .van.16 op 15 Maart te .Parijs zullen de ininis- tersr van Buitenlandse Zakeri_ der vijf landen op korte termyn "bij elkaar komen om de laatste hand te- leg gen aan de tekst van de overeen komst en zullen de.documènten. wor den getekend, Engeland en Frankrijk zullen yari- Saag een'nieuw ontwerp/voor eèn Wést-Euxopése /Unie indienen. - Van zeer bevoegde, zijde wordt te Brussel vernomen,-dat men bet mili taire aspect van het voorgestelde vijf-landenverdrag niet op de hui dige - conferentie zat behandelen. Eeri zegsman; van-; de Britse ambassade te/Brussel heèft'ca tegorisch het bericht tegenge sproken, als zou de Britse dele gatie-bil de vïjflandenconferen- - tie te Brussel hebben voorge- eteldin, Het kader van een Westerse unie het .pond "ster ling, .de Nederlandse gulden én de Belgische franc - géltjkttjdig te devalueren. Dit bericht wordt' als „zuivere n o n- •sensbetiteld, Noorwegen: enDenemarken zullen éveneens deelnemen aan da zestlenlanden-conferentlè ln Parijs. De ministers van Bui tenlandse Zaken van deze beide landen zullen op de openhigs- ritting aanwezig riin. Ook Turkije heeft de Brits-Fran se uitnodiging aanvaart i_.:^ 99 Ex-koning Mlcliaël van Roe menië heeft - te Londen een ver- Waring afgelegd, waarin hjj zegt, dat men hèrii -toénterttid gedwongen heeft' af te treden en dat hti zich daarom nlefc gebonden acht. door dé onder tekening van de acio van abdi- ca tie, Agerice France Pressé geèft de volgende tekst: „Op dit 'ogenblik.is het niet méér nodig- iri' te gaan'- op de oorzaken, die'de loop. der laatste politieke gebeurtenissen bepaald hébben.. Dc redenen .tot dc "ingrü-, pende verarideringén, aangebracht in de staten van Oost-Europa, zijn algemeen bekend. /Wat Roemenië betreft, grijp ik .de eerste gelegenheid; aan, dié mij.i.wordt geboden om. zelf de feiten te-bevestigen.. Op de morgen van de 30ste December 1947 hebben 'de tarste minister, Petru Groza. en de minister van Nationale Economie,1 Geor- ghiu Dej, mij de tekst aange boden van ;de vacte van abdica tie en zü vorderden, dat' ilc die onmiddellijk, zou. tekenen. Zij verklaarden tegenover my,- dat z\\ mij verantwoordelijk zouden stellen voor het bloedvergietèn, dat het gevolg/ zou zfln. *van door hen uitgevaardigde, maat regelen. wanneer ik 'hun tekst "i niet onverwijld-zou onöerteke- nen. - Wegstreinming Dé AiN.W.B./ deelt mede,datop Dinsdag, 9 Maart, de oude. rijksweg Rotterdara-Dordrecht térplaatse van -despoorwegkniïsing even" ten Z.O van de zijweg naar Baren- drecht,- voor alle verkeer gestremd zal zyn, in verband met werkzaam heden aan de spoorbaan. De strem ming duurt van 8 tot 15 uur of zo veel Tanger als r.odig of korter als mogelijk zal blijken, .'- Deze acte is. mij onder, .pressie. voorgelegd door eén' regering, die. de .wilvan -hét Roemeense volk niet', vertegenwoordigt en welker'macht' is verkregen en; wordt-in standgé--} houden door een vreemde, mogend- heid, waarbij doormiddel 'van/ter- reur dé democratische; politieke iéi- ders, die - het vertrouwen<van het volk ^genieten;/verwijderd riió"-Deze. resering•- heeft internationale /Ver-: bintén.issen geschonden,, 'dié haar verplichtten de. politieke .vrijheden van de Roémëensë natie té eerbie digen.: /r'.'T/'-' "-'/.'' J /--;/• Daarom stél ik -hét op -prifs te verklaren, dat ik/my in gepn enkel opzicht gebonden acht door dè. mij opgedrongen acte." --y- Het Rotterdams edftal Het Rotterdams 'èi£taI, rdatZatér- dag, 13 dezer te Antwerpen tegen het Antwerpselftal zal uitkomen, is/als volgt samengesteld Doel: Landman (Neptunus); ach- tér; Evertse (Neptunus) eri Ter-. louw (D.C.V.); middenBarzilay (Xerxes)De Leeuw (Xerxes) en "Van Buitentm (HiD.V.S/)u -vóór: Munster (Feyenoörd)»Schrumpf (S. V.-V.), Br and es (Feyènoord), Beun (Xerxes) en. Van Male (Sparta), - Dolf van der Linden "De leider van hétMétrópolé-or- kest, Dolf van der Linden is geen Schiedammer, -zoals -wfl schreven, maar'een Vxaardinger. van geboorte. NOG- UfEINIG VERANDERING Weersverwachting, gelflig .tot Zater- dagavonö: - ■/- -. Weer lichte vorst Iri 'de nacht m m het optrekken vande mist flink op lopende temperaturen. Weinig wind. 6 Maart: Zon -op 7.16, onder 18.28, Maan op 6.09,-• onder 13.20. .VAAR WATERDIEPTEN Panrierdèn—LTsselkop' 29D,-:ïJfiselfeèp— Heveadorp 270. Heveadorp—1Wijk b|j Duurstede 260.Wijk bij Duurstede Vreeswijk 275, Waterh. by .Arnhem 83T 8» Keulen 185 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1