HET ROTTERDAMSCH PAROL Gevangenis- en zware geldstraffen geëist in Wilton-proces Top Naeff zeventig jaar Gottwald: Geen wijziging in buitenlandse politiek Brussel meldt resultaat Fins Neen tot Moskou Procureur-fiscaal houdt fel requisitoir Spannende sfeer tijdens zitting BOABABIES IN BLIJDORP Herdenking: van de Vrede van Munster !fe§ Mr. Oud op weg naar Nederland Nationalisatie-plannen bekend gemaakt: acht procént blijft particulier Benesj niet ziek De Donllse Nachtegaal Alle meisjes weenden om „Jetje van Marle" Ronde-Tafelconferentie met verlengstuk? Vrijheid van studie voor bannelingen Geen militaire samenwerking ACCOORD IN LONDEN Geen dispensatie voor Michael en Anna? Landen wedstrijden van de baan als Collegiaal Orgaan is van de baan Verliezen in Indonesië Weerbericht Zaterdasr 6 Maart 1948 Red, en Adm. Lange Haven 141, Schiedam ToL 6930t Abonn.prljs» per week 0.31 per kwartaal 4,—. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Achtste jaargang, No. 5.6 Uitgave M.V. De KÏeuwe Pers Postglr» 398644 Sankler: Amsterdamsche.Banlt te Rotterdam Olrecteuri B. da Vrle* Hoofdredacteur: Th. Ramaker In een uitermate'fel requisitoir' heeft de procureur-fiscaal bij de Rot- terdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het collaboratie pro ces tegen de oud-directeuren van de werf Wilton-Fyenoord, vanmorgen de volgende straffen geëist: Teschmacher, drie jaar en zes maanden ge vangenisstraf met aftrek en 75.000 gulden boete; Muller zeventien maan den gevangenisstraf met aftrek £dat is gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten) en 40.000 gulden boete, benevens ontzetting Ui de kiesrechten voor de tijd van tien jaar; Mctzelaaj: achttien maanden gevangenisstraf met aftrek (gelijk aan het voorarrest) en 40.000 gulden boete, tien jaar ontzetting uit de kiesrechten én tien jaar ontzetting van het recht om bij een werf of aanverwant bedrijf een leidende functie te bekleden; Wilton '25.000 gulden boete. Bij de aanvang der zitting, waar voor een overweldigende belangstel ling bestond en die reeds direct door een spannende sfeer werd geken merkt, zei de president, mr. Van Vollenhoven, dat het Hof het zeer op' prijs zou stellen, als zowel van de zijde van het Openbaar Ministerie als van die der verdediging tijdens requisitoir en pleidooien geen inter-; riipties _zouden worden gedaan, dat procureur-fiscaal en verdedigers geen persoonlijke gevoelens jegens elkaar ter sprake zouden brengen. Dus kon het slot van dit proces nog in een rustige sfeer worden ge houden.. De procureur-fiscaal, mr. Hollander, betoogde in de inleiding van zijn requisitoir, dat in overleg met de minister van Justitie was be sloten, alleen de grootste collabora teurs te vervolgen. Hiertoe behoort zeer zeker "Wilton-Fyenoord. Er is iUU,uuuc;uvA aangevoerd, dat de belangen der Ne- j toe, dat hij die brief niet belangrijk nale belangen sluiten niet in de nood zakelijkheid van een specifiek tegio- nale rechtspleging. Te ver gegaan Spreker betoogde verder dat geen twijfel bestaat over hetgeen in oorlogstijd onder verantwoordelijk heid der verdachten bij Wilton- Fyenoord is gedaan. Wel misschien, over de schuld, die ieder, der ver dachten daaraan' heeft gehad. Hij was van oordeel, dat Wüton-Fy'en- o.ord te ver is gegaan. Dit is bok de mening van de tegenwoordige bedrijfskern van de werf, waarvan Spreker gisteren 'n brief had ont vangen, waarin dc houding der ver dachten wordt afgekeurd en waar in verder wordt gezegd, dat de ar beiders fir geen prijs op stellen in de toekomst weer onder de leiding van deze heren te werken. Spreker voegde hieraan echter onmiddellijk derlandse economie schade zou wor den toegebracht alszaken als deze zouden worden vervolgd. Spr, be streed -dit standpunt, betoogde, dat de wereld en dus ook Nederland er heus niet nan te gronde zouden gaan, maar dat daarmee het.recht een gro te knauw zou krijgen, wanneer men sen als deze oud-directeuren niet zouden worden vervolgd. Op zijn minst zou te kort.worden gedaan aan de heldhaftige verzets-strfjd, dié ge durende de oorlogsjaren in ons land is gevoerd. Beschuldiging weerlegd Fel beet de procureur-fiscaal van zich af, toen hij de beschuldiging weerlegde, als zou hij zelf geduren de de oorlogsjaren niet in voldoen de mate in het maatschappelijke lé ven hebben, gestaan oni thans de houding:derbeklaagden obj ectiefte s -rtjcUniivn: ibéoórdelén.-': SprelceK ;is .-niet ondergedoken''gewééstontwas'ad vocaat en procureur, al oefende hij dit beroep dan ook zwart uit. i Van de zijde der Stichting Haven- belangen is btf de minister geklaagd over het justilie-beleid ten aanzien van dè houding der Rotterdamse in dustrie in oorlogstijd. Het venyqt werd gemaakt dat geen rekenini Werd gehouden met specifiek regio- /nale belangen. Natuurlijk, zo zei_ de proc.-fiscaal, is deze klacht op niets uitgelopen. Men kan geen enkel mo tief aanvoeren waarom Rotterdam op dit punt een bijzondere behandeling- zou moeten krijgen. Specifiek regio vindt, omdat het ten enenmale is uitgesloten dat. men zich een ob- Treinbotsing bij Deventer Doordat vannacht bij Deventer twee goederentreinen met elkaar in botsing zijn gekomen waarbij een leerling-machinist licht gewond werd zal'het treinverkeer van het Zuiden naar het Noorden en van hefc Westen haar het Oosten veel vertra ging ondervinden,.Reizigers uit het Zuiden naar Deventer, Zwolle en verder mogen zonder bijbetaling over Utrecht reizen; ook is dit.het geval met reizigers van Almelo naar het Westen of omgekeerd, mogen zonder bijbetalingover Zwolle rei- Nog ijs in bet IJselmeer Twee Urker botters trachtten gis teren Urk te bereiken. Zij kwamen echter niet verder dan de hoek van het IJ, waar zy op een circa 12 cm- dikke ijsbarrière stuitten. Onver- richterzake keerden zij naar Am sterdam terug. Amerikaanse touristen naar Nederland „Vast staat, dat dit jaar vele Amerikaanse touristen naar Europa zullen gaan, van wie, naar Ikjioop, een voldoende aantal ook Neder land zal bezoeken" zo vertelde jhr. Bored, directeur van dc Alg. Ned, Vereniging van .Vreemdelingenver keer, na zijn terugkomst 'uit Ame rika met de Nieuw Amsterdam. In Amerika heeft jhr. Boreel contact opgenomen met vele voor aanstaande reisbureaux om met hen de mogelijkheden en vooruit zichten 'te bespreken van het Ame rikaans tóurisme naar Europa in het algemeen' en naar Nederland in het bijzonder, Het Amerikaanse reisbureau „American Express" noteerde reeds tiveemaai zoveel boekingen, naar Europa als vorig jaar, terwijl de aanvraag het aantal plaatsen verre overtreft. De grootste handicap vormt het gebrek aan# transport middelen, Van Mei af zijn alle sche pen naar Europa volgeboekt. Herziening van het telegraafreglement In het voorjaar van 1949. zal een internationale conferentie worden gehouden tot herziening van het telegraaf reglement 1938 (Herzie ning van Cairo). Aan belangheb benden, die Verbeteringen of wij zigingen in dit reglement wenselijk achten, wordt verzocht hun belan- - gen vóór 15 Maait a.s. kenbaar te maken aan de Kamer van Koop handel en Fabrieken, Coolsingel 58, ta Rotterdam. j ectief oordeel kan vormen, als men de inhoud der dossiers niet kent. -Het verweer, dat zovele arbei ders irt Nederland zijn gebleven, aanvaardde spreker niet, omdat het tenslotte hetzelfde blijft of men in Duitsland dan wel in Nederland voor de vijand heeft gewerkt. Ook gaat het er niet om wat het uit eindelijk resultaat is geweest van hetgeen in bezettingstijd op stapel is gezet en waarvan zoals door de verdediging is aangevoerd toch niets is terechtgekomen. Het uiteindelijke resultaat was toch ook de verdachten riet bekend. Belang rijk is ailcen,4 dat met het bouwen van schepen i:i oorlogstijd en ten behoeve van dc vijand is begonnen. De proc.-fisc. schetste Teschmacher als de voornaamste verdachte. Hij is en blijft ccn Duitser cn van een gast mag men toch ver langen dat hij zich beter gedraagt dan de gastheer. Dit heeft Tesch macher zeker riet gedaan Muller was zijn trouwe secondant en Wil ton een slappe figuur. De proc.- fiscaal nam Metzelaar vooral kwa lijk, dat hij in oorlogstijd een lei dende functie bij TVilton-Fyenoord had aanvaard. Voor het pleidooi van mr. Beer-, man zie men pag. 4. „Sowjet-Unie werkt mee aan succes plan-M" Een speciale commissie van het' Amerikaanse Huis van Afgevaar digden voor de hulp" aan het bui tenland heeft in een rapport ver klaard, dat de Sowjet-Unie door middelvar. 'hethandelsverdrag met Engeland bijdraagt tot het succes van het plan-Marshall, daar met de aanvoer op grote schaal van voed sel uit de S.U; op de .wereldmarkt het herstel van- Europa gediend i$ en. de- last, die op dc USA drukt, aanzienlijk'wordt verminderd. Acht cn een halve meter slang in 17 deleni Maandag zijn in het reptielenhuis van Diergaarde Blijdorp zeventien Boa-constrïetors geboren. „Het is een zeldzaamheid", zegt oppasser Campenhout, „maar in de oude tuin hadden wij op 2 Februari 1936 een „worp" van dertig „Boa'fcjes." De Boa-cónstrictor is een niet giftige, mooi getekende slang, die in gevangenschap ongeveer 1.50 meter lang worat. De slangen- babics waren bij hun geboorte al een halve meter lang. „De.moeilijk heid is dm aan geschikt voedsel voor de diertjes te komen", zegt Campenhout. Ze lusten bij voorkeur levende, jonge muisjes, die nog onbehaard ziin. Te beginnen met de kop' wordt de muia „met huid en paar" verslanden. Wetsontwerp „Sociale verzekering Nederland- België" ingediend Hefc öp. 29 -Augustus. 1947 te 's-Gra.venhage tussen. Nederland en België .gesloten verdrag betreffen de dë, toepassing der wederzijdse 'wetgeving- .op het punt der sociale veirzekering, behoeft, alvorens te kunnen.' .worden bekrachtf sd,.dej 'göë'dkëiRmg^^aiëi'^'Stófen-GenéraalT Daarom is een daartoe strekkend wetsontwerp bij de Twéede Kamer ingediend, Bii de stichting „Gemeentelijke Kunstcommissie voor de. Jeugd" ziin, in samenwerking met de Rot terdamse Kunststichting plannen in voorbereiding ter herdenking van de vrede van Munster. De bedoeling-is. met medewer king van diverse culturele groepen uit de Rotterdamsebevolking, oo het gebied van de toneel-, dans- en toonkunst te geraken tot een op voering van Vondel's „Leeuwenda lers" in het openluchttheater ..Dfik- zigt". D*e uitvoeringen; zullen in 'de eerste Plaats gegeven worden voor de oudere leerlingen van mid delbare scholen Sd. en leden van belangstellende jeugdorganisaties. Er zulen enkele voorstellingen voor volwassenen worden ingevoegd. Als tijd van uitvoering is gedacht aan- de eerste helft van Juli. fe» Jsnïb'iS, „Nederland heeft een gcede naam in Amerika", airlus verklaar de burgemeester Oud aan de voor avond voor zijn inscheping op de Westerdam Hij zei vc» der, tijdens zijn conferenties op bet Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken gesproken te hebben, over de Amerikaanse verschepingen naar Duitsland via Rotterdam en Antwerpen. De Amerikaanse auto riteiten hebben toegezegd, dat zij het voorstel zullen bestuderen Tij dens zijn bezoeken hr;ft- burge meester Oud er op gewezen, dat maar dat velen Amerikanen dit j Nederland dc poort is naar Europa. niet wisten. Hij heeft, aangedron- i gen op Amerikaanse hulp voor Ne- J derland; tevens verklaarde hij, dat het Europese herstelprogramma i onmisbaar is voor Nederland. Ons Mand. zo zei-hij tenslotte, is niet van plan te devalueren en de re- i gering doet alles om devaluatie te voorkomen. liet hangt in de lucht Het is in 't veld Hoe krijgen we 't in Rotterdam? KLEMENT GOTTWALD,-huidig Tgjechoslowaaks premier, heeft tegenover persvertegenwoordigers verkaard, dat.ér géén wijziging zal plaats hebben in de buitenlandse politiek'van Tsjeehoslowakije. Ook in de handelspoli tiek zal/geen verandering komen. Voorts deelde hij méde, dat het onlogisch was te zeggen, dat de Sowjet- Unie.pressie had uitgeoefend op de Tsjechische communisten; Volgens hem ware" het ae „r^octionnaire poutici/'die de staatSpob.tiek wild.en verande- het Tsjechoslowaakse depbrte- ...mentyan Voorlichting en. dat in- Verdrag volgende week ondertekend De Britse ambassadeur in Brus sel, sir George RendeU heeft he den medegedeeld dat overeenstem- i ming- is bereikt op de vijf-mogend- 1 heden-conferentie over de voor- naamste beginselen, vervat in het ontwerp verdrag, dat volgende week zal worden getekend. Hij onthulde tevens, aldus Reu ter, dat het pact geen militaire clausules zal bevatten, doch slechts politieke en economische. Het ver drag zal openstaan voor elk land, dat tot de Westelijke Urne wil toe treden. Hij begreep échter dat som mige landeri moeilijkheden zouden ondervinden, wanneer zij tot- het pact Wensten toe te treden. ren en niet'de communisten. In de eerste zitting van het nieuwe kabinet zeide Qovttwald: „De rege ring moet laten zien, hoe een waar lijk democratische regering behoort te arbeiden!'' Slechts acht procent van de.Tsjé- choslowaakse economie zal in han den van particulieren blijven, als het plan voor de nationalisatie, twee eken geleden opgesteld, door een congres van arbeidsraden en vakver enigingen, is uitgevoerd. Lettergie terijen en drukkerijen, welke eigen dom zijn van»politieke bladen, zul len eveneens genationaliseerd wor den en onder een centraal beheer ko men te staan, onder toezicht van het ministerie van Voorlichting. Andere drukkerijen zullen slechts genationa liseerd worden als zij meer dan ."0 employé's hebben. Deze maatstaf geldt voor alle ondernemingen. De ondernemingen die chemische en pharmaceutfeche producten en medi sche instrumenten fabriceren, aldus meldt het communistische blad „Rude Pravo" nader, zullen échter alle genationaliseerd worden. - De grossiershandel on de buitenlandse handel zullen geheel door de staat in handen worden" genomen. President Benesj heeft een be richt tegengesproken, dat, naar Reuter meldt, afkomstig was van. DE NEDERLANDSE LETTEREN hebben een eigenChristine jde Pisan gehad, een eigen madame de Sévigné, een eigen.Emily Brontë, een eigen Sigrid -Undset, want lang en bont geschakeerd ïs de rij die men kan laten beginnen met Zuster Brechtgen en Anna Bijns, om ze te vervolgen langs de dochteren van Roemer VisscKer tot Carry van Bruggen en Vasalis toe. En uit die lange rij van schrijvende verdien stelijkheden zal, mede door de voorname plaats die zij zich veroverd heeft, tot-in lengte van. jaren .,de schrijvende dame" warden genoemd, nl. Top Naeff, de Dordtse Nachtegaal, die de 24ste Maart a.s, haar 70ste verjaardag viert. In de meest letterlijke zin is Top Naeff „een geboren en getogen Dordtse", want zij werd er in 1878 geboren, ging er ter schole, groeide er op, huwde er en woont er nog steeds in het grote doktershuis aan do weg die van het station de stad invoert, en bet huis zelf is, hst kan haast niét anders, ook al ty pisch Dordts-patricisch. Afscheid XlX-de eeuw Vóór Top Naeff dat huis betrok, had h'aar talent zich-reeds ontwik keld tot een begaafdheid van meer dan locale betekenis (in- Bordt hui zen op velerlei gebied opmerkelijke locale begaafdheden).-^Nog in het Victoriaanse tijdvak, in IB99, als meisje van 20 jaar, trad zij op voor het Nederland-buiten-Dordrecht met ecii toneelstuk, „De Genadeslag". Hoejvel zij er succes meé had, zou zij in totaal toch niet meer dan vier toneelwerken componeren met nog steeds als bekendste; „Aan Flarden" (1900). Na De Genadeslag rekende zij af met jeugddrèssaten in een. paar meisjesboeken, die thans, 50 jaar na r dato, nog veel gelezen worden, o.nu het vele malen herdrukte School idyllen (1900) en Het Veulen <1903) hoeveel Hollandse meisjes heb ben niet tranen, gestort om de dood van Jetje van Marle! Tegelijkertijd wierp zij zich op de moeilijke techniek van dé novelle, het korte verhaal, dat in een beperkt bestek toch de illusie, de diepte en. de hoogte moet schenken. Van de volledige, grote roman. Ten minste 10 grote novellen kwamen, tussen 1902 en 1940 op haar naam te staan; „Juffrouw Stolk" (1936) behoort nog steeds tot de meest gelezene. Haar romans Toch zou het ideaal van „kum- nen" en de naturalistische richting van Top Naeff's generatie met 'r Ihnig-hollandse portretschüde- ringsneiging' het zuiverst groeicn- en-bloeien in haar romans, te be ginnen met De Dochter (1906), De Stille Getuige (1907)Voor de Poort (1912)1, Letje (1926) en Een Huis in de Rij (1932). Dit werk dwong, evenals de studie Charlotte von Stein (1921) en de Vier Delen Dramatische Kronie ken (1923)', respect af door zijn ernst, verantwoordelijkheidsbesef en taakstelling. Eén type heeft 'Top Naeff steeds Weer hefc meest ontroerd en het tederst geactiveerd, nl. de door de liefde lijdende, de aan liefde bezwij- hïeld, !dai 'hij Ziek' zóu'riijnrHéfc bureau vah- Benesj maakt be kend, da c desbetreffende berich ten in buitenlandse bladen „on gegrond zijn." Uit Praag wordt vernomen, dat het Tsjeehoslowaakse leger, gezui verd zal worden. Het centrale actie comité heeft de plaatselijke co- milé's echter verzocht niet zelf de zuivering ter hand té nemen, doch zich te beperken tot het vermeiden van gevallen, die een ingrijpen van wege het ministerie van Nationale Dclensie noodzakelijk.maken. (Van onze Haagse Redacteur) Vandaag komt de redactiecommis sie van de Ronde-Tafelconferentie voor het laatst bijeen voor de op stelling van het-cèntrale'rapport. In dat rapport zullen -de conclusies van de besprekingen, van de afgelopen week Worden vastgelegd en op grond daarvan zullen da volgende week in openbare zitting de discussies be ginnen, die zullen moeten leiden tot het opstellen en behandelen van een aantal resoluties. Het is'mogelijk, dat daarmee aan de Ronde-Tafelconferentie een einde zal komen, maar men houdt thans wel rekening met de mogelijkheid, dat de conferentie nog enige tijd zal worden voortgezet om ook de vorm te behandelen welke aan het toe komstige - Koninkrijk der Nederlan den moet worden gegeven. Eigenlijk valt dit buiten de oor spronkelijke opzet van de conferen tie. Verscheidene deelnemers aan dë conferentie menen echter, dat het goed is om reeds nu voorbereidin gen te treffen voor de regeling van de verhouding tussen Nederland, Su riname en de Antillen, Dr. Da Costa Gomez, heeft reeds éénbnhverp-statucit van het Konink rijk ter tafel gebracht, dat met grote belangstelling en waardering is ontvangen, In Den Haag. heeft men de hoop, dat de voltallige Rijksconferentie, die wacht op de vorming van de federatie Indonesië tegen het eind van dit jaar zal worden gehouden. Studenten vragen: Gistermiddag ziin de studenten verenigingen In Amsterdam bit el-, kaar gekomen in het Concertge bouw, om té protesteren tegen wat er In T»,1 echos 1 owakijn ecbeurd Is, 11.700 Nederlandse studenten heb ben hun afkeuring te kennen peee- ven over het „Tsjechische gebeu ren". zo werd ter vergadering mede gedeeld. Het waren professoren, en stu- 1 denten van heel 'diverse phihnage. i die het podium van de afgéBtampte volle zaal betraden. Daar spraken vertegenwoordigers van Katholieke. I zo goed als van de neutrale of pro- testants-christeliike groepen en zij zeiden met elkaar maar één ding: hebben wit onze. les in het verleden niet geleerd? ..Wy willen elkaar, beloven trouw, eendracht en' bereidheid tot opoffe rende strijd", zei prof. G. C, Herin ga. „Wij moeten geen defaltisten zijn. naar geloven in de uiteindelijke overwinning. Hier in ons. land heb ben de communisten geen schijn van kans trouwens in lxcel Wesl- Eurona niet", zo voegde professor 1M. Okma van „De Vrije,. Universi teit" er aan-toe. De student C. Lam£p sloot de rij. Hij riep allen op de-jonge kerels te helpen, die-in de Oosterse démocra tieën verdreven worden. Wij, Nèder- landers, die in de bezettingstijd ge leerd hebben wat het is, niet te ItUnncn uitkomen voor eigen over tuiging want het is niet-julst te zeggen, dat de student a-poütiek moet zijn in tijden, zoals w(f die nu beleven wij Nederlanders moeten de jonge mensen, die willen stude ren. bestaan. Wy zullen er onze regering van moeten overtuigen, dat die vluchte lingen niet langer als textielarbei ders, of'iets dergelijks geduld mo gen worden. Zij moeten vrye stu denten kunnen zifn. De verblijfsver gunning mag voor hen niétf afhan kelijk blijven van .het profijt, dat zij voor de economie van ons land uit maken. Het is het oude recht van onze goed-vaderlandse universitei ten, dat wij de getourmenteerde en vervolgde vreemdelingen gastvrij heid verlenen. De politieke situatie in- Finland ïs thans voor het hegin der door Stalin voorgestelde onderhandelingen dui delijk. Slechts een kleine meerder- 'ïeïd, bestaande uit 48 sociaal-demo craten, 51 communisten en 15 leden van de Zweedse rmnöerheïdsparty, in totaal dus 114 van, de 200 leden die het Finse parlement telt, heeft de president Voorgesteld, een dele gatie voor onderhandelingen met Rusland te benoemen. Deze delega tie zal de weinig benijdenswaardige taak hebben de "Russen te vertellen dat het Finse volk niet bereid is'zich met een militaire samenwerking met Rusland in te lat eb, Alleen de communisten in Finland nemen in-dit opzicht een positief standpunt in, doch hoe moeilijk hun positie onder de Finse arbeidersbe volking is, bleek uit de nederlaag, die zjj „.gisteren tijdens een door hen belegde vergadering van spoorweg arbeiders leden. Het communistische orgaan- „Ny Dag" is vanaf' héden van alle offi ciële persconferenties uitgesloten. Franse zone op één lijn niet Bizonië De conferentie tussen Engeland, Frankrijk en Amerika te Londen, die ook door de Benelux werd bijge woond is ten einde. Men ls tot over- eenstemmfhg gekomen,over het .fe derale karakter van Duitsland, over de toekomstige internationalisatie ran het Ruhrgebied en over het met elkaar In overeenstemming brengen van de economische politiek tn de drie Westelijke zones. Het bereikte accoord schijnt in te houden dat de. Franse zone'van Duitsland op één lijn wordt gebracht met dë Brits-^Amerikaanse, zónder dat het tot een fusie tussen de drie zones komt Bon voor zachte zeep Gedurende het tydvak van-S 't/m 20 Maart is bon 180 algemeen gel- dig voor-het kopen van 250 gram znchte zeep., iBon. 680 algemeen geeft gedurënde dit tijdvak recht op 500 gram zachte zeep. De dispensatie voor het huwelijk tussen ex-Koning Michael en prins-, nes Anna, va.n :wle de eerste Griehs- en de laatste Rooms-Kathöliek' is, is door de Paus geweigerd. De nood zakelijke voorwaarden voor hefc-ver lenen hiervan ontbreken, te weten, dat prinses Anna haar kerkelijke plichten moet kunnen nakomen en dat alle kinderen moeten'worden opgevoed in het katholieke geloof. De moeder van ex-koning Michael zou echter in. een.recent schryven, aan het Vat (ca an verzekeringen, hebben gegeven, die de toestem ming toch wéér mogelijk maken. Koningin steunt NI WIN Onder de naam „Mevrouw Spoor- aandelenactie" voert de Nlwin een landelijke actie ten behoeve van de zieke en gewonde militairen over zee. De Koningin heeft ter ondersteu ning van deze actie een gift van 5000 gulden aan, de Niwin overge maakt Jongste foto van mevrouw Top Naeff, zoals zij zich verdiepte :in-t herinnerin gen aan haar eerste jetigdsucccs, toert £e Gras en Haspels haar Ge/iadasfag in 1899 ten tonele brachten; Zij «*as t!osjï 19 20 jaar! kende, vrouw. Met een- stijl en een compositie dieachter fleurigheid en kleurigheid, haar vrouwelijk..pessi misme nauwelijks laten wegschuilen heeft Top Naeff een zachte ironie en een. weemoedige spot kunnen ont plooien, die haar een geheel eigen, aparte roem hebben verschaft. Zij hee'4 de „ware uitbeelding van mensen hun. menselijkheid" na- gestreefi en, als zij wist, dat zij die naar de eisen des tïjds bereikt had, kon zij zichzelve hekelen als een argeloos-ontgoochelde. Een. 'schrij vende dame, die Vrouw wist te zijn. Een XX-ste eeuwsé Muiderslot- figuur. deze Dordt5e Nachtegaal, die altoos de kooiige omhulling van Dordrecht heeft verdragen en be houden en die toch een Nederlands bezit is geworden, waarop wij trots ziin en die thans ons aller erkente lijkheid en onze respectueuze ge lukwensen ten volle waard is, J. W. de B. belasting-verhoging wordt doorgevoerd In een persconferentie, door het Nederlands Olympisch Comité be legd, heeft de heer Karei Lotsy stelling genomen tegen het voorstel van B. en W, van Amsterdam aan de gemeenteraad, de vermakelijk heidsbelasting ook voor sportwed strijden te verhogen van 20 tot 35 procent. Mocht dit voorstel worden aangenomen, zo zeide de heer Lotsy, dan zullen de landenwed- strijden naar de .provincie verhui zen ofin het geheel niet meer worden gespeeld. De heer Lotsy legde de nadruk op het feit, dat de gemeente- Am sterdam verder wil gaan dan de normen, neergelegd van regerings zijde in een schrijven aande ge meentebesturen. De regering staat-' namelijk op het standpunt, dat al leen sportwedstrijden met een overwegend sensationeel karakter hoger moeten worden belast. De heer Lotsy achtte het onjuist, om voetbalwedstrijden hieronder te rangschikken. De recettes van sportwedstrijden in het algemeen komen ten goede aan de nationale sportbonden en worden geheel ten bate van de jeugd besteed, hetgeen noodzakelijk is, aangezien rege- rings- en gemeentelijke autoritei ten door verschillende omstandig heden onvoldoende steun verlenen aan de lichayielijke opvoeding en de sport Niet alleen betekent dit, aldus de heer Lotsy, 'n aanval op het ideële doel van de sport, maar de ge meente benadeelt ook zich 'zei$ aangezien de commerciële voorde len voor de middenstand door ge ringer bezoek aan sportwedstrij den zouden wegvallen. De voorzitter van de KNVB ver klaarde nog, dat de voetbalbond al les zal doen om dit plan van de ge meente Amsterdam te doen torpe deren. .CVan onze Haagse Redacteur) Naar w*U vernemen heeft het over leg tussen de regering en dé Indi sche regering er toe geleld, dat mén in Den Haag heeft afgezien van het voornemen om het opperbestuur in Indonesië collegiaal te maken. ..Het Collegiaal Orgaan dat da re-, gering aanvankelijk' voornemens'was te vormen zou zo diep in de interne Indonesische Zaken gaan ingrijpen, dat de bevoegdheden, die men van de binnenkort te stichter), praefederak .raad wil toekentien, daardoor zou den worden, aangetast; In verband daarmee heeft de regering van'de vorming van een Collegiaal Orgaan afgezien én is beslótén de luitênant- gouverneur-generaal van zijn werk zaamheden te ontlasten door enkele gedelegeerden van Het Opperbestuur van Indonesië adn te wijzen...Deze gedelegeerden zullen zijn de .heren Van Vredenburgh en Ncher. Ver wacht wordt, dat het K.B. waarin deze zaak geregeld wordt Zaterdag of in het begin van de volgende week zal verschijnen.' In de afgelopen week zijn Sn In donesië de volgende verliezen ge rapporteerd: j"'.' Koninklijke Landmacht: Serg. W. Pellen uit Leeuwarden. y ---• Koninklijk Nederlands-Indisch Leger: Militie-vaandrig infie R. C. L. Aeraout uit Indonesië OVERAL FR.AAÏ VOORJAARSWEER Weersverwachting, geldig tot Zon- dflgavond: In de nacht en ochtend nog enkels verspreide mistbanken en plaatselijk lichte vorst Morgen overdag: overal ïonoig weer met weinig wind en voor al Ln het Zuiden van het land hoge temperaturen, 7 Maart: Zon op- 7.13, onder 18JQ. Maan op $.38; onder 14.29. 8 Maart: Zon op 7.11. .onder 18.32. Maan op 7 onder 15-42. 7 Mrt,: Hoog water te Rotterdam: le tij 2.43 uur. 2e tij 15.25 .uur.-; 8 Mrt.: Hoog water te Rotterdam:-Ie tu 3.34 uur,. 2e tij 15.08 uiir. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 6.40 uur: Luchtdruk 773.6; wind -O.Z.O.; temp. 3.0; min. temp.. 11.6 (gistermiddag;® uur); max, temp, 2,B (gistermorgen 8.40 uur). Weersgesteldheid: Onbewolkt, mist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1