m h WfWpSSP HET ROTTERDAMSCH PAROOL Drie dagen confereren bracht resultaten Bewogen slot van het Wilton-proces Internationale controle op het Ruhrgebied m.s. Algarve in de grond gevaren Militaire kant van Pact van Vijf niet besproken Twee nog in voorarrest zittende oud directeuren in vrijheid gesteld Succes voor de verdedigers Praagse studenten geschorst De moord aan de Coolhaven Raadselachtige moord op tienjarig meisje te Amsterdam Maandag 8 Maart 1948 Red, en Adm. tango Haven Ml, Schiedam TeL 69301 Abonn.priJ»i per week 0.31 per kwartaal 4.—, losse nummers Q.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zoontje van kapitein verdronken Het 472 bruto ton metende motorschip Algarve van de re derij Hammerstein te Rotter dam dat Zondagmorgen vroeg van Rotterdam via Antwerpen naar Portugal was vertrokken, Is Zondag op de Schelde tussen Hansweert en Walsoorden door het Panamese stoomschip San Mi quel Bay aangevaren en zo danig beschadigd, dat het on middellijk zonk. Tien opvarenden werden gered door de Belgische sleep boot Goliath en te Walsoorden aan land gebracht. Helaas is het dertienjarig zoontje van de kapitein bjj het ongeluk ver dronken. De namen der geredden zijn ka pitein Dobbenga. de eerste stuur man Westera en diens echtgenote, de eerste machinist Ten Wolde, de ■tweede machinist Roeleveld de matrozen Pareira. de Groot, van Rifn en Prins en de kok Mellnkens. De 5570 ton metende Panamese boot, die in ballast op weg was van Antwerpen naar Hampton Roads, bleef voor zover bekend onbescha digd. Naar wij van de rederij Ham merstein vernemen is de aanva ring tussen de beide schepen waar schijnlijk veroorzaakt door de dich te mist, De „Algarve" kreeg een groot gat in het voorschip aan. bakboordzijde en zonk bijna onmid dellijk. Daar het schip gezonken is op een plaats waar <fe bodem zeer zanderig is, aldu3 deelde de rederij ons mede, dient het bergingswerk met spoed te geschieden andere is het schip te ver in het zand ge zakt. Vandaag zal derhalve het bergingsvaartuig „Dc Zeeleeuw" van de bergingsmaatschappf Van de Tak te Rotterdam uitvaren om een onderzoek ter plaatse in te stel len, Wanneer het lukt de „Algar ve" te lichten, zo deelde de rederij ons tenslotte mede, bestaat er goe de hoop het schip nog te kunnen repareren. Dc president van de rechtbank te Middelburg heeft be vel gegeven de San Miquel Bay aan te houden ten einde een cautie te stellen. Achtste jaargang, No, 57, Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier; Amsterdcnnsche Bank te Rotterdam Directeurs B, de Vrie* Hoofdredacteur; Th, Ramaker ,Geen moeilijkheid" in Brussel De conferentie die in Brussel tussen Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg is gehouden heeft in drie dagen tijds tot resultaat geleid; „Er bestaat geen enkele moeilijkheid; wat de toepassing betreft is iedereen accoord. Wat wij thans nog verrichten" - de besprekingen worden vandaag hervat - „betreft in hoofdzaak de redactie van de tekst van het verdrag", met deze woorden karakteriseerde sir Georges Rendel, de Britse ambas sadeur te Brussel Zaterdagmiddag het werk van de vijfmogend- hedenconferentie. Vier eieren en een half pond boter met Pasen - Tegen Pasen zal een extra-bon voor 'alle leeftijdsgroepen worden aangewezen, waarop 250 gram bo ter of margarine beschikbaar zal worden gesteld. Bovendien is het aantal voor de Paasdagen- beloofde eieren van drie op vier gebracht. Aan een journalist, die vroeg of ook gesproken was over de valuta, I antwoordde de ambassadeur; „Geen moment". Sir Georges Hendel ver klaarde verder nog, dat de Zondag de leden der delegaties, die in Brussel zullen blijven, in staat zou stellen onderling besprekingen te houden, die zeer. nuttig zullen blij ken voor het voltooien der werk zaamheden. Graaf de Hautccloque, de Franse ambassadeur te Brussel, vertelde dat de delegaties van de Zondag zouden profiteren om contact te zoeken met sun respectieve rege ringen. Hij verklaarde verder dat de onderhandelingen uitsluitend betrekking hadden gehad op de economische problemen van het verdrag. „Mochten wij er nog toe komen ook de militaire zijde aan een onderzoek te onderwerpen, dan zal dit slechts in grote lijnen -zijn1', aldus zeide hij.,De conferentie zou Maandagmorgen te 11.30 uur wor den hervat. De Nederlandse en de Luxem burgse delegatie hebben zich Zon dag naar huis begeven teneinde met hun regeringen overleg te ple gen over de., besprekingen, die Zaterdag zijn gehouden. Van gewoonlijk betrouwbare zijde werd vernomen, dat de even tuele opneming van Italië in de West-Europese Unie ter sprake is gekomen. Frankrijk zou deze kwestie hebben opgeworpen Engeland zou er goedkeurend te genover staan. Italië zou echter pas in het verdrag worden opgenomen nadat dit door de vijf landen ondertekend. „Hei Hof heeft geen bezwaar aan het verzoek van de verdedigers te voldoen en heeft besloten U onmid dellijk in vrijheid te stellen" - sprak Zaterdagavond kwart voor «even de president van de Rotter damse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof, mr. Van "Vollenhoven, tot de oud-directeuren van .Wilton- Fyenoord, Teschipacher en Muller, tegen wie enkele uren tevoren Zaterdag berichtten we er reeds over de procureur-fiscaal, mr. Hollander, wegens collaboratie resp. 3Vé jaar gevangenisstraf met aftrek van voor-arrest plus 75000 gulden en zeventien maanden ge vangenisstraf, eveneens met aftrek, plus 40.000 gulden boete had ge elst. Zo kwam het einde van een dra matisch spannend proces. Op de publieke tribune werden de woor den van de president met een Ma- terend applaus beantwoord, ccn re actie, die hoe ontoelaatbaar ook wel heel treffend de spanning il lustreert, die ook deze laatste lan ge zitting van begin tot einde heeft gekenmerkt. Het pleidooi van mr. Beerman, dat wij Zaterdagavond nog publi ceerden, werd gevolgd door die van de mrs. Drost en Kranenburg. Ook deze raadslieden hebben in lange betogen uiteengezet, dat het naar hun oordeel onredelijk is deze oud- directeuren in de verdachtenbank te-plaatsen ter zake van hulpverle ning aan de vijand. Den Haag, kort na de capitulatie nog niet geïnfec teerd door Duitse creaturen zo zeiden zij gaf geen duidelijke richtlijnen en verzuimde .o.m, aan té geven wat de grens van het toe laatbare was. Hier is sprake van een overheidsvoorlichting, waar over wij slechts met schaamte kun nen spreken merkte mr. Drost op. Ook dezë pleiters citeerden brieven, protocollen en andere, kort na de capitulatie tussen Nederland se en Duitse autoriteiten gevoerde correspondentie, waarmee zij op overtuigende wijze meenden aan te tonen, dat de Nederlandse industrie en vooral dé Nederlandse-werven onder dwang stonden.-De verdedi ging vroeg tenslotte de onmiddel lijke invrijheidstelling van de ver dachten Teschmacher en Muller. Doodstil was het in de zaal, toen na re. en dupliek verdachte Mul ler, wiens onmiddellijke Invrijheid stelling in verband met de tegen hem gestelde eis veel eerder ver wacht mocht, worden dan die van (de verdachte Teschmacher, op stond, om bewogen te verklaren, dat indien het Hof mocht besluiten hem wèl en zijn collega-vriend en celgenoot niet ïn vrijheid te stellen, hij liever het lot van de heer Tesch macher nog tot de dag van de uit spraak wilde delen en in dat geval dus niet gaarne In vrijheid zou worden gesteld. Zoals in de aanhef reeds is ge meld heeft het Hof na-een half uur in raadkamer-te zijn geweest, bei de verdachten in vrijheid gesteld. De uitspraak tegen alle vier oud- directcuren is bepaald op Vrijdag 19 Maart. Post uit 1940 wordt thans bezorgd De post bezorgt op het ogenblik brieven die acht laar oud zijn. In Frankrijk strandden in 1940, toen Nederland en België al door de Duitsers bezet waren, briéven uit Spanje. Portugal. Italië -en' landen buiten Europa. De postzakken met deze brieven werden opgeborgen in de kelder van een Frans kasteel en vergeten. Dezer dagen werden ze toevallig ontdekt. Via Parijs zijn de stukken nu bh' 'de Nederlandse P.T.T. terecht gekomen, die de be stellingen thans uit-voert. Op. de enveloppe zullen de geadresseerden een strookje vinden: „Maart 1948. Door oorlogsomstandigheden met vertraging ontvangen." Nog geen beslissing in Finland - De commissie voor bulten- -• landse aangelegenheden van het Finse kabinet heeft onder leiding van president Paasikivi ruim twee uur vergaderd zon der over Stalins voorstel tot een definitief besluit te komen. Vandaag wordt opnieuw ver gaderd. Russische functionarissen, zou den epig ongeduld hebben laten blijken over' de tijd die de,Finse regering en het parlement laten verstrijken. In Helsinki wordt vernomen dat aan Stalins .brief een eis. is-voor af gegaan tot vervanging van een deel van een zending kabels ter waarde van 800 millioen Finse marken. De kabels waren in 1944 en 1945 als herstelbetalingen geleverd, maar nu werd vervanging geëist omdat zij niet in goede staat zouden zijn geweest. De Russische culturele attaché heeft geweigerd het ontwerp voor een cultureel verdrag, door de Fins-Russische vereniging opge steld. in ontvangst ie nemen. Eerst zou Stalins voorstel moeten wor den aangenomen, zei hij. Finse communisten hebben een massa-bijeenkomst van de Radicale Partij op het stationsplein van Helsinki verstoord. Zij omsingèlden het podium en maakten de partij leider, professor Ernest Hentunen, het spreken onmogelijk. De. vijfdui zend aanwezigen gingen in goede orde heen. Hentunens partij is een kleine groepering, die alleen in de gemeenteraad van Helsinki verte genwoordigd is. - -- GeZuiverdenworden te werk gesteld Het comité van actie van de juri dische faculteit der universiteit van Praag heeft 33 studenten voor goed en 70 voor een semester geschorst. Als reden voor de schorsing werd genoemd dat zij het vorige jaar geweigerd hadden aan een staking voor nieuwe examenhepalingen deel .te nemen. De vertegenwoordiger van het Vaticaan te Praag, mgr. Ritter, zal „om gezondheidsredenen" niet naar Tsjecbo-Slowakïje terugkeren. Meer dan zeshonderd Tsjecho- Slowaken zijn sedert het begin van. de crisis naar dc Amerikaanse zone van Duitsland uitgeweken. Volgens een bekendmaking van het Tsjecho-Slowaakse ministerie van binnenlandse zaken zal ieder die vluchtelingen helpt al? verra der vervolgd worden. Maatregelen zijn in voorbe reiding om alle personen die tengevolge van de zuivering uit leidende functies zijn 'ont zet, bij de'landbouw, de bos bouw en de mijnen te werk te stellen. Men zal rekening hou den mat hun lichamelijke ge schiktheid, aldus ue minister van Arbeid. Van de driehonderd parlements leden hebben reeds 230 de vereiste loyaliteitsverklaring getekend. Hieruit blijkt zo wordt in een communistische commentaar ge- dat de meeste leden van het parlement tot dusver werden misleid door een kleine clique. Dimitrof, Bulgaars premier en leider van de Kominform, wordt in Praag verwacht Resultaten van Londense conferentie f n SJT en *7 ALWEER EEN K.PM.-ER, Zaterdagmiddag is op dc werf van P. Smit Jr. door mevr. A. MD. de Jonge-~Van Rappard het motorvracht- en passagiersschip Kaimana met gunstig gevolg te water gelaten. Het schip wordt in opdracht van de Nederlandse regering gebouwd en zal na vol tooiing worden overgedragen aan de Koninklijke Pakttvaact Maatschappij in Amsterdam voor haar diensten in de Indische Archipel. Toeslagkaarten Van nieuw model Mefc ingang van 12 Maart zal een nieuw model kaarten voor a.s. moe ders, zieken en personen, die bijzon dere arbeid verrichten, in gebruik worden genomen. De bonnen - van deze kaarten dragen seen nummer, doch ziin voorzien van een Ietter en wel zodanig, dat alle bonnen van een strook, bestemd voor 114 dagen, dezelfde ietter dragen. Ver der zijn de bonnen voorzien-van de aanduiding van het daarop ver krijgbare artikel en de hoeveelheid daarvan. De tekst op de bonnen is dus b.v. Vlees A 200 gram, brood A 400 gram, melk A 5 liter. enz. Elke veertien dagen zal in de bonnen- lijst vermeld worden, dat van deze kaarten de bonnen van strook A, stTook B enz. zijn aangewezen. Hoewel de tekst dezfèr bonnen enige overeenkomst vertoont met die der rantsoenbonnen, ziin rii slechts 14 dagen geldig. De bonnen der toeslagkaarten zijn overigens door de kleur gemak kelijk te onderscheiden van rant- sóenbonnenzij zijn n.l. uitgevoerd ini groen of paars en groen. „DE GESCHIEDENIS WACHT NIET" „De democratie guntzich de tijd. maar de geschiedenis wacht niet." Met deze woorden heeft Clin ton Anderson, de Amerikaanse mi nister van landbouw, bij het Con gres aangedrongen op. snelle actie wat het plan-Marshall betreft. An dere uitlatingen, van Anderson wa ren: De tiiögrens is bijna bereikt: Ts.jechoslowakije is gevallen, zoals Bulgarije, Joegoslavië en Roemenië reeds gevallen ziin; Finland wordt bedreigd en in. Italië dreigt een cri sis; ongeacht de verschillen over binnenlandse aangelegenheden, moeten wii nu. in dit verkiezings jaar.' duidéiiik maken wat wü in Europa doen en hoe lang wil daar zullen zijn. Een nieuwe materie, geschikt voor toepassing in de atoomtechniek is door Amerikaanse onderzoekers ont dekt; Inschakeling van Benelux bij politiek ten aanzien van Duitsland Internationale contröte op het Ruhrgebied, waaraan Duitsland zal deelnemen, is een belangrijk punt van bespreking geweest, op de con ferentie dlo Engeland, Frankrijk, Amerika, België, Nederland en Luxem burg te Londen over West-Dultsland hebben gehouden en alle delegaties stonden welwillend tegenover de Instelling van deze contröle. Zjj heeft ten doel, te garanderen, «lat de economische bronnen van dit gebied niet opnieuw voor agressie zullen worden gebruikt en dat de steenkool,! cokes en staal van het Ruhrgebied in voldoende mate ten goede komen aan grote delen van de Europese gemeenschap, met Inbegrip van Duits land zelf. - Een ander belangrijk aspect van de Londense conferentie is geweest dat men overeenstemming heeft be reikt over de aanbevelingen voor de associatie der Benelux-landen inzake de politiek ten aanzien van Duitsland. Over de territoriale kwesties met betrekking is niet gesproken: in April zullen nieuwe besprekingen worden gehouden over d«e open staande kwesties. Een geschilpunt was de kwestie der Duitse schade vergoedingen: Amerika is voor stopzetten der Duitse hersteibeta- lingsleverantie.s terwijl Engeland en Frankrijk vrezen dat hierdoor in Duitsland een overwicht aan mo derne machine-outillage zou ont staan. Deze kwestie zal nader te Berlijn worden besproken. De stem van Amerika,.. Intussen heeft William Thoro. de Amerikaanse onder-minister van. buitenlandse zaken, die speciaal met economische-affaires is belast gezegd, dat de te Londen.' bekend gemaakte overeenkomst -de V.S. niet verplicht tot het instellen van i internationaal beheer over het Ruhrgebied. Amerika wil het Ruhr gebied niet losmaken van Duitsland om de vrede te garanderen, maar staat „positieve actie.om Duits- lands oorlogspotentieel te breken" voor, zei Tho n. Hij zou verbaasd z{jn, als de overeenkomst van Lon den van dit standpunt afweek, zei hij. en van Rusland Tass, het Sovjet-Russische pers bureau. heeft de Londense bespre kingen over West-Duitsland „een nieuwe beslissende stap naar de verdeling van Duitsland" genoemd, en opnieuw gesproken, van een schending van de te Potsdam aan gegane verplichtte een. Een van de talrijke aanvallen, die Feycnoocd op doelman Niezen van ADO heeft ondernomen. Met 30 pond sterling Engeland in Engeland stelt met Ingang van 1 Mei weer beperkt deviezen beschik baar voor buitenlandse toeristen. Deze' zullen bedragen van maxi maal 30 pond sterling toegewezen krijgen, waarvan per dag ten hoog ste 3 pnd. sfc. zal mogen worden uitgegeven. Overschrijdt het totaal bedrag der aanvragen het beschik bare contingent, dan wordt eed systeem van loting toegepast. Deze faciliteiten zrin het gevolg van. de door Bevtn bii het indienen van zijn plan voor een West-Europese Unie bepleite wenselijkheid, het verkeer met de daarbü betrokken landen te bevorderen. Vopr hen. die onder auspiciën van 't Nederlands Olym-- pisch Comité de Olympische Spelen gaan "bezoeken, alsmede voor dege nen die familie in Engeland gaan bezoeken, worden aparte contin genten gereserveerd. De Gaulle pleit voor blokvorming' Generaal De Gaulle heeft Zondag in een rede te Cómpiègne de vor ming van een economisch, politiek^ en strategisch blok van de vrije" landen van Europa bepleit. Frank rijk was volgens de generaal voor bestemd om van dit blok van 250 millioen mensen, dat over enorme materiële en geestelijke hulpbron nen beschikt, het centrum te vor men, Duitsland u Oostenrijk, voor zover het lot van déze landen van de Westelijke mogendheden afhing, moesten zo worden hervormd dat 7.ij konden toetreden tot dit Wes telijke blok evenals het Ruhrgebied dat onder speciaal beheer zou moe ten komen. In het bijzonder econo mische redenen maken thans een einde van de vete tussen onze lan den noodzakelijk, zei de leider van de R.P.F., - doelend op ,de Frans- Duitse verhouding. Sprekend over de binnenlandse toestand van Frankrijk, oefende De Gaulle cri- tiek op de'..chronische zwakte" die het parlementaire systeem zou heb ben getoond. - Sovjetrussisch veto genegeerd Vodï het eerst is een Russisch veto genegeerd toen Zaterdag te Berlijn de plaatsvervangende mili taire gouverneurs van. Frankrijk, Engeland en Amerika besloten Der 1 April de prils voor harde, steen kool mei; 8 mark per ton te ver hogen om deze tak van industrie op een gezonde economische basis te kunnen plaatsen. De Sovjet-Rus sische afgevaardigde zei, dat hij uit dit „eenzijdig optreden'" alle nood zakelijke conclusies zou moeten trekken. Een ander blijk van de neiging der Westelijke mogendhe den zich niet langer aan de Russen te storen waar het de Duitse poli tiek betreft, is gegeven in een aan kondiging van Lord P aken ham. de Britse minister voor de Britse be zettingszone. Pakenham kondigde geen geidsanering in West-Duits land aan in de eerstkomende maan den. „Waneeer de Sovjet-Unie be reid Is zich aan te sluiten bij oen gemeenschappelijke actie, zullen wij zeker bereid zijn. ons met haar te" verstaan." zei hij. Dader maakt kans op herstel Wjj vernemen, dat In de toestand van de chauffeur E,S. de pleger van de moord en poging tot zelf moord, aan de Coolhaven, aanmer kelijke verbetering is gekomen. Na zgn overbrenging paar het Coolsingelziekenhuis, bleek dat hh zich meer dan de helft van zjfn hale had doorgesneden. De lucht pijp was geraakt, maar niet de halsslagader. Door middel..van een pijpje werd dé'ademhaling hersteld waama de grote wonden werden gehecht. De behandelende doktoren hebben hiermee een knap stuk werk geleverd want de patiënt maakt kans te herstellen. Reeds enkele dagen is hjj volkomen by kennis, hoewel hij niet kan spreken. Op dé vragen, die hem door de politie van het bureau Ooatervant- straat gesteld worden, antwoordt hij schriftelijk. Hij blijft bij zijn verklaring, dat hij zich van het eigenlijke feit niets herinnert Vast staat, dat, htf op de avond van de moord en poging tot zelfmoord, niet onder invloed van sterke drank verkeerde. Vermoede- lijk zal een .onderzoek naar zijn geestvermogens ingesteld worden. Na zijn eventueel herstel zal E. S- naar het huis van hewaring wonden overgebracht en te zijner ttjd te recht staan wegens moord en pó- ging tot zelfmoord met voorbed dachten radé. Doodstraf tegen Puls De bijzondere raad .van cassatie heeft het doodvonnis' tégen de Am sterdamse verhuizer A. Puls be vestigd. Zoals bekend maakte 'P. zich schuldig aan arrestatie van Joodse landgenoten en haalde, in dienst van de „Einsatzstab Rosen berg" op grote schaal huizen van gearresteerde en 'gedeporteerde jo den leeg. Zijn medeplichtige, de Amsterdamse agent F. M W. Meyer die te Amsterdam-tot 18 jaar werd veroordeeld, hoorde zijn beroep door de raad van. cassatie verwer pen. Surinamers willen direct algemeen kiesrecht De progressieve Surinaamse volkspartij; ae Moltsmepartij en de HindoestaatiS'Javaanse partij heb ben Zondag in een. openbare ver gadering te Paramaribo gedemon streerd voor direct in te,.vóeren al gemeen kiesrecht, in oppositie tegen de meerderheid der delegatieleden ter Ronde-Tafelconferentie, die deze ■aangelegenheid willen.overlaten aan de Staten. De demonstranten'vrezen, dat een dergelijke gang van .zaken, onder invloed van de huidige machtheb benden uitstel van kiesrecht zou veroorzaken. De 15.000 demonstran ten namen een resolutie aan, waarin algemeen kiesrecht met evenredige vertegenwoordiginggevraagd wordt. Deze resolutie is aari ;de Neder landse regering, dé Rondetafelcon ferentie en aan de gouverneur ge zonden. I 1 Vermoedelijke dader verkeert in toestand van trance en kan niet worden verhoord Anneke Ilagel, een tienjarig meisje uit de Woestduynstraat te Am sterdam, is Zaterdagavond, terwijl zü alleen thuis was, aangerand en met messteken gedood. Verdacht wordt een 21-jarlge jongeman, die nog dezelfde avond werd gearresteerd, maar wie de politie nog geen verhoor heeft kunnen afnemen doordat hy, bjj zijn arrestatie In trance verkeerde; h\j is naar het Wllhelroinagasthuis vervoerd en Zondagavond om 9 uur duurde zjjn toestand nog voort. Vijf ton munitie in een Parijse garage De Parijse politie heeft in een gerage in Montmartreeen vracht auto aangetroffen met vijf ton wa pens en munitie, waaronder tien zware machinegeweren, honderd stenguns, vijftig kleine machinege weren, vijftien kisten handgrana ten, geweren en een grote hoeveel heid 'kogels. Naar verluidt zijn de wapens per parachute boven Frank rijk afgeworpen en bestemd, voor ae Joodse strijdkrachten in Pales tina. -Een oudere broer, van het ver moorde meisje, die om uur thuis kwam. ontdekte het misdrijf het eerst. Hij sloeg alarm bij de buren dezen waarschuwden 'inmiddels de'politie en van een groepje kennissen van de' familie H., dat juist het huis passeerde. oppeTden enkelen verdenkingen t'egen M. W„ de thans gearresteerde vermoede lijke dader. Men ging naar zijn huis waar later volgens politiemede- delingen bloedsporen ziin gevonden -en vroèg hem: „Ga ie mee naar de Woestduynstraat De jongeman was erg nerveus maar maakte zich gereed om mee te gaan. Onderweg raakte hij echter plotseling, zonder dat hem een haar gekrenkt was. in een toestand van bewusteloosheid: intussen verschenen rechercheurs die hem naar het Wilhelthinagast-- huis vervoerde, waar hij ïn de afde ling voor zenuwpatiënten is opge nomen. Voorschotje op het Marsha]I-plan Burgemeester Oud ert 'dc Arn hemse burgemeester Matser zijn uit Grand Rapidsvertrokken met vier honderd dassen, een geschenk dat - 'aangeboden is door de burgemees ter t'an- Grand Rapids. George. Welsh, voorzitter van de Ameri kaanse vereniging van burgemees ters, dié bij zijn bezoek aan Neef er- land de vorige zomer, een groot gebrekaan textiel opgemerkt had. Hij hoopte dat de dassen als ban den van vriendschap aanvaard zouden worden. 503e STAATSLOTERIJ 4e klasse, Ie lijst Hoge prijzen: 25.00a: 3684. f 1.500: 1176 21483 f 1.000: 11301 f 400: 13353 16012 f 200:' 8038 17633 i 100: 1439 5457 6719 7434 10846 12635 18327 21257. Weerbericht VRIJ ZACHT Weersverwachting, geldis tot Dlns- a&cavcmds. Matige, aan de kast krachtige W«te- lljfce wind. Meest zwaar bewolkt met aanvankelijk nog hier en daar enige lichte regen of 'motregen. Vrij zacht. 9. Maart:-Zon op 7.09. onder 18.33 Maan op 7.37.„ onder 15.54. 9 Maart: "Hoog water te R'dam: le tij 4.03 uur; 2« tij 16.41 uur. Waarnemingen.* hedenmorgen 8.49 u. te Rotterdam: 775.0 luchtdruk; West 4 wind; 7,2 temp.; max. temp. 10.4 {3 u gistermiddag); min. temp. 5.8'(gister morgen 8-40 uur). Weersgesteldheid: betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1