INTERIMREGERING TELT 8 INDONESIËRS HET ROTTERMMSCH PAROOL Herenhuis aan de Heemraadssingel voorportaal van de dood Louis van Gasteren gehuldigd SPIONNAGE IN NEDERLAND Schreieder en Van der Waals jagen op groot wild Sabotagegroep Pahud opgerold' FINSE DELEGATIE NAAR MOSKOU Bekerwedstrijden Tournooi Moskou begint 10 April NU DE BEURT AAN OOSTENRIJK? Palestinabesprekingen: procedure vastgesteld Rivaliteit; tussen grote steden over karakter der feestviering Plaatselijk of landelijk? Het huis der illusies Weerbericht VOORLOPIGE SENAAT WORDT SPOEDIG INGESTELD Hachelijk avontuur van Scheveningse vissers Bevoegdheden zijn sterk uitgebreid paroloscoop Dinsdag 9 Maart 1948 Rad. an Adm. Lange Haven 111. Schiedam TeL 4930l Abonn.prljsi per week 0.31 per kwartaal A—losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 58 ültgovfl N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. da Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Met een dreunende slag ontploft in het vroe ge voorjaar van 1943 te Rotterdam een bom een mijnenveger van de Duitse marine wordt zwaar be schadigd en de deskundi gen zijn van mening, dat het herstel wel twee maanden zal duren. De sabotage groep onder leiding van de Delftse student Pahud de Mortanges heeft knap werk geleverd! Maar de „sabotage-agent uit En geland" Anton van der Waals -y met wie enige leden van de groep sinds korte tijd contact hebben, dénkt er anders over. Hij verwijt de heren Ter Horst, Vermeer en Verloop, dat ze veel te lichte springladingen hebben gebruikt. Er moet voor toekomstige acties Engels materiaal gebruikt worden; hij zal er voor zorgen, als er ten minste prijs op wordt gestéld. Op Zondag 7 Maart 1943 zit An ton'in'een Delfts café. Verloop komt binnen met Pahud en stelt de leider van de groep aan Van der Waals voor, die weer eens als ge heim agent van Londen optreedt. Er wordt heel wat besproken op die stille Zondag in het ingetogen Delft. Kerkgangers wandelen langs de pittoreske grachten, achter in hét café klikken de ballen van het biljart tegen elkaar. De vérrader heeft Het aanvanke lijk niet gemakkelijk, want Pahud dg Mortanges is voorzichtig. Maar .»ljèhgs komt;..Vanl4er.>.'Waal5tot zfrii dóèl de illegale werkers gaan praten en wat ze vertellèn is uiterst interessant. Dinsdag plegen we opnieuw een aanslag op een mijnenveger in Rotterdam, .zegt Rahüd. We doen het kort vóór 9 uur, want om 9 uur moet alles binnen zijn. Kun je ons Dinsdagmiddag om 3 uur de spring stof leveren op een adres in Rot terdam? Ik zal er zijn. En ik breng de spullen dan persoonlijk naar myn mannen. Accoord, zegt van der Waals. En nogmaals; allemaal mondje dicht. Er wordt al te veel gepraat in Nederland. Ais je eens wist hoe wjj in Engeland ons daaraan erge ren Schreieder is ontevreden, als An ton hem 's Zondagsavonds rapport uitbrengt. Dat is half werk- Op die manier kan de S.D. alleen Pahud de Mortanges vangen en de rest blijft vrij rond lopen om mijnen vegers kapot te maken. Nee, dat moet anders. Kijk, zegt Schreieder, jij gaat Dinsdag om 3 uur gewoon naar dat afgesproken adres. Met lege han den. En dan zeg je, tegen die ille gale chef, dat het materiaal veel te omvangrijk en veel te gevaarlijk is, om het alleen door de stad te sjouwen. Hij zou opvallen, hij zou gearresteerd worden. Enfin, je liegt er maar op los. En dan zeg je ver der tegen die saboteur: Pahud, er ligt een kolossale voorraad sprin- stof voor je op een adres in Rotter dam, waar je het op je gemak kunt bekijken; dan kun je zelf beslissen of je het alleen wilt weghalen of dat het beter is, de mannen van je groep in te schakelen; Goed begre pen? We zullen er een heel arse naal neerleggen dan moet Fa- ■hud al zijn mannetjes optromme len en pakken we de hele bende ineens. Van der Waals knikt. Ja', hij kan van Schreieder nog wat leren, maar de zaak wordt er niet veili ger door..., De jachthond DE JACHTHOND is in Schreie der ontwaakt, de jachthond, die groot wild ruikt! 's Maandagsr morgens vroeg rijdt hij naar Rot terdam, stapt bij de S.D .-Stelle af enheeft eenlang. onderhoud met,: De Finse regering heeft besloten een delegatie naar Moskou te zen den om te onderhandelen over een pact van militaire bijstand vriendschap als door Maarschalk Stalin in zljr brief aan president Faasiklvi werd voorgesteld. - De president van de Finse repu bliek doet bekend maken, dat hy besloten heeft in gunstige zin te antwporden op het voorstel van de Sówjet-Unie tot het sluiten van een verdrag van vriendschap, sa menwerking cn wederzijdse bij stand. President Paasikivi heeft Stalin een brief geschreven, maar de in houd daarvan zal niet worden ge- publiceèrd voor dat men uit Mos kou-bevestiging van ontvangst ge kregen heeft.. Het'is niet bekend, of de Finnen voorwaarden zullen .stellen of tegenvoorstellen zul len doen. .Met' uitzondering van de communisten en de linkse socialisten is men over het - algemeen gekant tegen een militaire overeenkomst, omdat een pact met militaire clausules de Finse neutraliteit zou schenden. Moskou is als onderhandelings- plaats gekozen om practische rede nen: men'heeft daar gemakkelijker toegang tót dé Russische leiders en bovendien .zouden in het geval dat de besprekingen te Helsinki wer den gevoerd, uitgebreide veilig heidsmaatregelen-nodig zijn-ter be scherming van de Russische dele gatie. Op een vergadering van' arbei ders van de spoorwegwerkplaatsen te Helsinki, stelde een vertegen woordiger" varide communistische partij de Vraag: „Wat kiest ge: de kapitalistische hand of. de hand van. kameraad Stalin?" De arbei ders riepen in koor: „Geen van beide!" De wedstrijden om de Neder landse voetbal-beker beginnen op 28 Maart; ook op de Tweede Paas dag en Hemelvaartsdag zal om de beker worden gespeeld. Langzaam maar zeker wordt de illegale groep van Pahud de Mortagnes ingesponnen. Schreieder is niet tevreden met één enkel mannetje. Hij wil ook de andere ^Verra ders" die Duitse schepen op blazen te pakken krijgen. Anton v. d. Waals is zijn rechterhand bij dit werk. Morgen publiceren wij het tweede deel van het drama tisch verloop van dit ver- radersspel zijn collega Kriminal—Rat Wölk, die een huis beschikbaar moet stel len, dat als val zal zal dienen om de gehele sabotagegroep in te lok ken. Samen rijden de twee S.D.- chefs langs verschillende panden en tenslotte laat de leider van het England-Spiel zijn keus vallen op een groot herenhuis aan de Heem raadssingel, dat in allerijl gereed wordt gemaakt voor de dingen, die staan te gebeuren. 'sMaandagsmiddags rijdt Schreie der terug naar Den Haag en zoekt uit de enorme voorraden Engelse springstoffen, die Londen hem per. parachute heeft geleverd, een prachtige verzameling bijeen. Het is het nieuwste, mooiste materiaal dat men zich slechts'denken kan een kerncollectie moderne springladingen met toebehoren, speciaal geschikt voor operaties onder water! Pahud zal zijn ogen uitkijken, als hij ziet wat Londen levert Dan wordt Van der Waals ge ïnstrueerd in het gebruik van de apparaten. Duitse deskundigen leggen hem alles uit en de verra- der, met zijn grote aanleg voor al les wat techniek betreft, begrijpt het snel. Jawel, hij zal Pahud alles kunnen tonen en hem deskundig kunnen uiteenzetten hoe alles werkt. Zie verder pag. 3 Naar wü vernemen zal het tweede gedeelte van het tournooi om het wereldkampioenschap schaken op 10 April te Moskou beginnen en tot en met 18 Mei duren. Alle deelnemers vertrekken geza menlijk met officials per trein van Nederland naar Rusland ap 28 of Maart a.s. Dr. Karl Altmann, het vroegere communistischelid van de Oosten rijkss-regering*. verklaar.de. -Zondag, dat het vertrek van de bezettings troepen de weg zou banen voor de vestiging van een „volksrepubliek" in Oostenrijk. Dr. Altménn, die een communisti sche partijvergadering in de Russi sche zone van Oostenrijk toesprak, zei, dat „noch de rechtse volkspartij, noch de socialisten het sluiten van een verdrag en de terugkeer van Oostenrijk's souvereiniteit wensen. Het is hun bedoeling om de bezet tingstroepen in Oostenrijk te hou den om zo het volk te beletten de zaak zelf ter hand te nemen." ..Het zal hun echter onmogelijk zijn zich steeds acuter vreemde uni formen tc blijven verschuilen. De bezettingstroepen zullen Oostenrijk eens verlaten en dan komt de tijd voor het Oostenrijkse volk, om zelf over zyn lot te beslissen." „Dan zal Oostenrijk zijn eigen weg gaan," besloot dr. Altmann, weg. die leidt naar een volksrepu bliek en naar het socialisme." Maandagmiddag is hel Kulpvliegkampschip Kaccl Doorman van Schiedam naar Plymouth vertrokken waar het vaartuig aan de Engelse marine wordt teruggegeven. In Mei keert de beman ning met een groter en sneller vlieg kampschip terug, de Venerable, die eigendom wordt van de Koninklijke Nederlandse Marine en weer de naam Karei Doorman krygt. Vier grote mogendheden van de Veiligheidsraad - alle permanente leden, behalve Engeland zijn Toll een geweest om de procedure van de besprekingen over Palestina vaat te stellen. Als moeilijke punten van de agenda werden tiaar voren ge bracht: of er'bedreigingen van de vrede bestaan in Palestina: het probleem van het organiseren van een voorlopige regering: de organisatie van milities: de kwestie van een internatio nale strijdmacht voor Palestina; de vraag, of Joden en Arabieren tot de besprekingen van de vier grote mogendheden zullen worden uitgenodigd. Het rantsoen voedings-vet met Pasen Zoals gemeld, zal in de week vóór Pasen net rantsoen voedingsvetten voor éénmaal worden verhoogd. De toeslag van 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet geldt echter slechts voor houders van A-, B- of C-kaarten; voor houders van D- en E-kaavten bedraagt de toeslag 125 gram boter of margarine of 100 gram vet. Omstreeks het middaguur heeft gisteren de 21-jarige M. W. uit Am sterdam, die verdacht werd van de moord op de 10-jarige Anneke Hagel en thans wordt verpleegd, tegen over de officier van justitie bij de Amsterdamse arrondissementsrecht bank in het Wilhelminagasthuis een volledige bekentenis afgelegd. Te vens is komen vast te staan, dat het hier een zedenmisdrijf betrof. (Van onze Haagse Redacteur) Het Amsterdamse Kroningsco mité, dat die "feesten ter gelegen heid van het regeringsjubileum in de.hoofdstad organiseert heeft de zer dagen zijn plannen voor de viering van dit jubileum bekend gemaakt. Uit de toelichtingen op deze plannen gegeven, blijkt dui delijk, dat de feesten in de Hoofd stad een landelijk karakter zullen hebben. Op de Koninginnedag zal in het Olymoisch Stadion een Kro- ningsspel worden opgevoerd, op 1 September zullen enige afdelingen van land-, vloot- en luchtstrijd krachten defileren, op 3 September zal op het Buiten IJ een vlootre vue worden gehouden, op 4 Sep tember een sportfantasie in het Stadion en op 8 September wordt in de Niéuwe Kerk een herhaling van de gebeurtenissen van 1898-ge- ensceneerd. Tegen dit alles bestaat in de an dere plaatsen niet het minste be zwaar; waar men overal in andere grote steden wel ernstige beden kingen tegen heeft, is dat op de bijeenkomst, waar de Amsterdam mers deze mededeling hebben ge daan de indruk is gevestigd, dat men elders in den lande slechts feestelijkheden van een plaatselijk karakter zal organiseren. In de eerste plaats is deze mededeling onjuist en in de tweede plaats heeft Amsterdam, dit zeggende, de knuppel in het hoenderhok gewor pen. Reeds vele maanden lang zy'n in het Nationaal Huldi- gingscomité, waarin onder meer de burgemeesters van de drie grote steden zitting heb ben, besprekingen gevoerd over de oiganisatic van de feestelijkheden met slechts In een niet bijzonder sterk maar beminnelijk stuk (Peter Ustinov was pas twintig jaar toen hij hel schreef) heeft Louis van Gasteren hier gisteravond in de Schouwburg zijn veertig-jarig toneeljubileum gevierd. „Het huis der Illusies" is het Engelse toevluchtsoord van een groepje Wit-Russen, waaronder enige zeer bejaarden, die teren op het verleden en zich nog steeds il- hjsies maken over de herovering van hun vaderland op de bolsje wieken. Er is weinig handeling in het stuk en de problemen dezer mensen zijn maar oppervlakkig aangeduid, maar de sfeer is zo goed getroffen en er komen een paar zo aardige en dankbare rollen ia voor, dat men geboeid en vaak geanftiseerd de .spauningen dezer beminnelijke lieden volgt, als zij aan het begin van de laatste we reldoorlog zich opnieuw illusies scheppen over-een terugkeer naar het land hunner geboorte. Van Gasteren toonde zijn groot talent in de rol van een tragi-ko mische generaal uit het oude Rus land, die anno 1940 almaar plan- AANHOUDEND ZACHT Weersverwachting tot Woensdagavond: Zwaar bewolkt .en vannacht nog bier en daar nevelig, later verspreide opkla ringen. Overwegend droog weer met zwakke, tot matige wind tussen Zuid west en „West. Weinig verandering In temperatuur. 10 Maart: Zon op 7.0? onder 1835 Maan op *7.30 onder 18 06. 10 Maart: Hoog water te R'dam: le ty 4.41 uur; 2e tij 17.15 uur. Waarnemingen, hedenmorgen 8.40 u- te H'dam: 776.1 luchtdruk; West 4 wind; temp.; 9.4 (2 uur gistermid dag): S.9-. (hedenmorgen 4 uur),. Wesrs^esteiSheid;-lichte mist, Prof. dr. N. j. Polak huldigt zijn vriend en oud-stadgenoot Louis van Gasteren tergelegenheid van zijn 40- jarig toneel jubileum,. nen maakt om met zijn geliefde cavallerie op te trekken tegen de rode tanks in de vaste overtuiging spoedig de oude vlag öp St. Peters burg te planten! De jubilaris maakte met zijn diep menselijke creatie grote indruk. Bijzondere lof verdient ook Jo Sternheim, die eén nog stokoudere admiraal, een man met één been in het graf, en met de wijsheid dergencn, reeds uit de woelingen en vrezen des levens ge treden uiterst knap en bijzonder sympathiek vertolkte. Frits van Dijk speelde virtuoos een oude choreograaf, - Te bewon deren waren verder vooral Hetty Beck, de leidster van het Wit-Rus- sische huishouden en Lo van Hens- bergen, de cynische leider van een Tsïgane band. Onder regie van Defresne heeft Amsterdams Toneel het jubileurnt' ik vlot en met over tuiging opgevoerd. ■Na het ovationeel applaus stond de jubilaris al spoedig temidden van vele zeer fraaie bloemstukken. Loco-burgemeester Van Tilburg kwam mét een hartelijke speech een krans van het gemeente-be stuur aanbieden, prof. Polak hul digde zijn vriend en oud-stadge noot welsprekend, tal van herinne ringen ophalend. Je hebt je illu sies aan de tijd aangepast en daar door ben je jong gebleven, zei spr. Tenslotte overhandigde hij de ge vierde acteur namens de huldi gingscommissie een cadeau. Vergezeld van warme woorden boden vervolgens nog bloemen aan: dr. Drost, .namens de Kunst stichting, Paul Storm, uit naam van Rotterdams Toneel en de prae- ses van het Studentencorps. Met een vlotte causerie dankte de 'jubilaris alle sprekers en het publiek voor hun bewijzen van waardering. Met liefde, zeide hij, heb ik steeds het toneel een hei lige zaak, want een zaak van cul tuur gediend en dienen héb ik altijd beschouwd als een hoge vorm van leven. Spr. hoopte nog vele jaren op de ingeslagen weg te mo gen voortgaan. Hartelijke bijval vertolkte de zelfde wensen van de* aanwezigen. X). Roodenburg Vermaat. De interim-regering voor Indonesiër die tot aan dë oprichting van de Verenigde Staten van Indonesië het bewind zal uitoefenen, is vandaag op paleis Rijswijk te Batavia, het verblijf van de lt. gouverneur-generaal, geïnstalleerd. Het college bestaat uit achttien leden. De Nederlandse opperbevelhebbers van leger en vloot maken er deel van uit. De leden hebben d,e functie van secretaris van staat. Bijzondere functies in de interimregering zijn die van de opper bevelhebbers. wier ambten om constitutionele redenen niet in die van secretaris van staat zijn omgezet, en verder die van twee adviseurs-generaal en drie secretarissen-generaal met bijzondere opdrachten. De functie-verdeling, waarvoor de prae-federale raad het voorbe reidende wérk heeft verricht, is als volgt geregeld: Voozitter: dr. H. van Mook. Algemene zaken en vice-voorzit- ter: raden Abdoelkader Widjojoat- modjo. Justitie; mr. Dzoelkamain. Financiën: E. W. Aions. Binnenlandse Zaken: H. van der Wal, Gezondheid: dr. J, E. Karamoy. Opvoeding, Kunsten en Weten schappen: prof. dr. P. A. Hoesein Djajadiningrat. Economische Zaken; mr. J. E, v. Hoogstraten. Visserg: M. Wisaksono Wirjodi- hardjo. Waterstaat en Wederopbouw: ir. A. M. Semawi. Verkeer, Energie en Mijnwezen: ir. C, J. Warners. Sociale Zaken: B, Krijger. Scheepvaart: B. S. van JDeinse. Leden, die .voorlopig gebonden blijven .aan hun verantwoordelijk heid zoals die tot dusver gold: lt. generaal S,- H-. Spoor {Oorlog-), viee-admiraal A. S. Pinke (Marine) en mr H. W. Felderhpf (hoofd Parket). Bijzondere taken: raden Soeria Santoso (coördinatie politieke gezagsapparaten, voorbereiding departement van Defensie), Pange- ran. Kartanegara (zelfbestuurs zaken), prof. Hoesein Djajadining rat (voorbereiding departement van Buitenlandse Zaken). Adviseurs-generaal: mr. A. H. C. Giebén (Justitie), dr. R. W. van Diffelen (Opvoeding, Kknsten én Wetenschappen). Indonesië ingeschakeld De interim-regering brengt geen- "adicale wijzigingen. Zij treedt in de plaats van de Raad van Departementshoofden, waarvan, rij ook in feite een reorganisatie is. De meeste ieden waren reeds medewer kers van dr. Van Mook, De prae-federale raad had ge adviseerd, dat waar mogelijk. Indo nesiërs de leiding der departemen ten zouden, krijgen.' Waar dit voor alsnog niet mogelijk was moest de leiding in banden van de Neder landse directeuren vari departe menten gelaten worden. Met spoed zullen thans echter Indonesische krachten worden ingeschakeld. Een voorlopig vertegenwoordi gend lichaam wordt voorbereid. Het zal uit dertig leden bestaan; alledeelstaten, en de. minderheden zullen er in vertegenwoordigd zfln. Hoe de verantwoordelijkheid van de interim-regering tegenover het voorlopige parlement zal worden geregeld is nog niet meegedeeld. Vrijdagnacht maakte de beman-, ning van de Scheveningse trawler Sch. 118, schipper M. Taai, angstige .ogenblikken, mee. zo .meldeiLb.innen- gekomen vissers. De logger was on - gevéér 60 mijl uit de Deense kust vissende en was bezig met het halen van het trawlnet. Toen ongeveer nog veertig meier gehaald moest wor den, kwam een mijn onder water tot ontploffing, met het gevolg, dat een grote waterzuil zich verhief en zich over het schip stortte. Ongelukken kwamen gelukkig niet voor. Ook andere trawlers, wei- ke op dezelfde hoogte visten, kregen mijnen in het vistuig. De trawlers Sch. 87 én R.O. 9 moesten ijlings de vislijn kappen en de netten aan de zee prijs geven. matig succes. Dit vindt vooral zijn oorzaak in de blijkbaar niet te overbruggen tegenstel ling tussen de drie grote ste den. Intussen zal de Haagse viering wel degelijk een landelijk karakter hebben. Daarop kan reeds alleen het feit wijzen, dat in Den Haag op 28 Augustus een nationale volks- dansendag zal worden gehouden, op 29 Augustus een groot KNGV- gymnastiekfecst en op 31 Augustus een zangersfeest waaraan vereni gingen uit alle delen van het hele land deelnemen. Ook de Bestuurs- dag, waaraan de burgemeesters en hogere ambtenaren van alle Ne derlandse gemeenten zullen deel nemen zal in Den Haag worden ge houden. Er staat eigenlijk nog veel te weinig vast om té kunnen zeggen, of er wel ergens de algemene lan delijke viering zal worden georga niseerd en zo ja, waar deze dan zal geschieden, doch in de grote steden 2ai de viering toch zeker een lan delijk karakter dragen. Wettelijke basis: Raad van Departementshoofden (Van onze Haagse redacteur) De wettelijke basis voor de in terim-regering voor Indonesië heeft men, om een ingewikkelde grond wettelijke procedure te vermjjdpn, gezocht in de Raad van Departe mentshoofden. Bij de voorbereiding van de op richting van de interim-regering heeft men dan ook een instructie opgesteld, die in de plaats treedt de instructie van 1944 voor de Raad van Departementshoofden. Volgens deze instructie zal de.. interim-re ge ring in Batavia vergaderen onder voorzitterschap van dr. Van Mook, Eenmaal per week zal zij bij eenkomen; verder kan zij bij eengeroepen worden op ieder ogenblik, waarop de ll.-gouver- neiir of zijn vervanger dat no dig oordeelt. Op verlangen van twee of meer leden zal zij even eens bijeengeroepen moeten worden. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid. Zouden de stemmen staken, dan wordt het on derwerp in de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Sta ken zij dan weer. dan wordt het on derwerp geacht te zijn verworpen. De leden kunnen zich op de ver gaderingen door een of meer amb tenaren van hun departement als adviseurs doen vergezellen. Ook de lt.-gouverneur-generaaJ moet die bevoegdheid hebben. Uit de interim- regering kunnen commissies worden gevormd, die belast zullen worden met de behandeling van bepaalde onderwerpen, of met de uitoefening van bepaalde bevoegdheden. In belangrijke mate zijn daarmee de bevoegdheden van de interim regering uitgebreid ten opzichte van dié der oude* Raad van Departe mentshoofden. zodat zij. met deze instructie uitgerust, inderdaad een voorloper van" de regering der Ver enigde Staten van Indonesië zal kunnen worden. Met name'is het terrein, waarover de. interim-rege ring zijn bemoeiingen zal kunnen uitstrekken,, door deze instructie aanzienlijk, wijder,, dandat van de oude Raad van Departementshoofden Bouwcoiiflict in Amster dam breidt zich uit De reeks stakingen in de bouw nijverheid te Amsterdam is Maan dag opnieuw met enkele nieuwe conflicten uitgebreid.. Maandag ochtend ziin de arbeiders voor de fa. Van Swieten werkzaam aan het filiaal van de Amsterdamsche Bank aan de Leidsestraat niet weer op het werk verschenen. Bij Wijnantl Fockink en de Oranje'Nassaukazer- ne, die respectievelijk bij de fa. Ter Braak én het ingenieursbureau, „Bouwnijverheid" te Oegstgeest m uitvoering zijn, is het werk even eens neergelegd. De tegelzetters in Amsterdam, totaal ongeveer 50 personen bij een 6-tal aannemers en bouwmalerialenhandelurext, zijn gis- terochtend, niet op het werk ver schenen. Deze gespecialiseerde vak lieden zijn ontevreden over de wijze waarop hun positie in de, arbeids overeenkomst is vastgelegd. Nederlandse zeevis te Antwerpen op mesthoop Naar uit Antwerpen wordt gemeld heeft de eerste zending Nederlandse zeevis, die dezer dagen van Urk naar België was verzonden, niet de juiste bestemming gekregen. De zen ding vis. die door de exporteurs op onvoldoende wijze verzorgd was en niet de gewenste sortering bevatte en bovendien aan de grens vertra ging had ondervonden, werd in Ant werpen voor de consumptie afge keurd en vernietigd. Wijziging wasserij tarieven In de wasserijtarieven zijn enige wijzigingen aangebracht. Het mini mumbedrag pcf zending voor een huishoudwasbehandeling en van eon gemengde was wordt van 2.25 ver minderd tot 2.20. Voor luxe w«s- behnndelïng is het minimum per zending gesteld op 5 kg., indien per kg, wordt berekend en op 3.~ indien per stuk wordt berekend. De minima voor luxe was mogen slechts in rekening worden gebracht indien de zending ook huishoud- en lijfgoederen bevat. Dit betekent, dat fijnstrykinrichtingen over het alge meen geen gebruik van deze minima mogen maken. Het Curatjaose Volkscomité heeft zich. telegrafisch tot de Koningin gewend met dé verklaring de stap vande Dem, Partij bjj de UNO de pan-Amerikaanse Unie diep te betreuren en streng af te keu ren, Het Volkscomité spreekt ziin .onwankelbaar vertrouwen in een eeri\jke en. zeer spoedige vervulling vande beloften, gedaan in de Ko ninklijke rede van 7 December 1942", uit en verklaart te onder schrijven, hetgeen dr. Da Costa Gomez enige dagen geleden in Ne derland naar voren heeft gebracht met betrekking tot de stap dér De mocratische Partij. Finland onder hoge druk DE Finse regering heeft beslo ten om onderhandelingen over een pact met.de Sowjet-Unie te beginnen. Dat dit besluit zo is uit gevallen, zal wel niemand'ter we reld verwonderen; voorzover er van verbazing sprake is in deze materie kan zij er alleen maar zijn over het feit, dat het 2olang heeft geduurd voordat de Finse regering deze beslissing heeft genomen. Wanneer men bedenkt,, hoe de Russen gewoon zijn om achter het ijzeren gordijn (en soms ook daar buiten) op hun wenken bediend te worden, hoe eerste ministers en hun collega's van buitenlandse za ken sinds de zomer 1939 naar. Mos kou plegen te v 1 i e g e n (in de letterlijke zin van dit woord), zo dra Stalin en Molotof maar met de vinger wenken, dan beseft men eerst recht, hoe*mopdig de bedacht zame houding der Finnen is. Zij was het reeds in het najaar 1939, zij is het nu, na alles wat sindsdien gebeurd is, zo mogelijk nog meer. Bovendien, het besluit om te gaan praten betekent voor. dé Fin nen nog geenszins, dat zij bij voor baat bereid zouden zijn om Stalin's eis tot het sluiten van een militaire alliantie, model Polen,Hongarije 'pfiv Roemenië in,.4e willigen. Inte gendeel. de overgrote meerderheid van het Finse volk wenstzo'n al liantie beslist niet De Kamerfrac ties van 3 partijen, de conservatie ven, de agrariërs en de liberalen hebben, president Paasikivi desge vraagd zelfs doen weten, dat zij helemaal niet in onderhandeling wensen te treden; Dit lijkt de meest consequente houding en dat is misschien Dok wel zo; zij zou echter wel iets van haar betekenis verliezen, wanneer deze partijen by zichzelf overwogen zouden heb ben, dat hun onvoorwaardelijk neen toch geen verdere gevolgen zou hebben, omdat de meerderheid van het parlement wel vóór het voeren van* besprekingen zou zijn. Hét zou piet de eerste maal in de historie zijn, dat een oppositie zich door deze tactische overwegingen liet leiden! Inderdaad hebben de fracties der „volksdemocraten", sociaal-demo craten en Zweedse volkspartij zich bereid verklaard om onderhande lingen le beginnen. Bijzonder be lang komt hierbij, naar onze me ning, toe aan de vorm, waarin de sociaal-democraten hun verklaring hebben gegoten. Nu Stalin het initiatief heeft ge nomen tot onderhandelingen, be staat er voor Finland geen moge lijkheid om te weigeren ze te be ginnen, (e minder, omdat cr offi cieel niets bekend is over de voor stellen voor de inhoud van een pact. Maar zo gaan-zü voort bij de besprekingen moet ervan uit gegaan worden, dat het Finse volk wil vasthouden aan zijn neutraliteit en dat het alles wil doen om te be letten, dat het land meegesleept wordt In internationale conflicten. En dc Zweedse volkspartij zegt alleen maar, dat zü zich niet ver zetten wil tegen onderhandelingen. Dit klinkt toch heel anders^dit is de uiting van een heel andere ge zindheid dan wat wij uit Tsjecho- slowakije hebben gehoord. Het is trouwens een. feit, dat de verhou dingen in Finland heel anders lig gen. Ten slotte zijn de Tsjechen, ook de anti-communisten, slaven met een zekere, haast natuurlijke voorkeur voor. de grote broer, de Finnen daarentegen zijn bang voor de Russen cn moeten niets van ze hebben. En ook de par tij-verhou dingen in het land liggen anders. De sociaal-democratische partij is veel groter dan de communistische en wat nog onexndig veel belang rijker is vormt een eenheid, kan ook in dezen naar buiten met een gesloten front optreden. Ook de vakverenigingen zijn in Finland geen instrument in de handen der volksdemocraten, zoals in Tsjecho- slowakije het geval was. Om al deze redenen kan de af weer tegen de Russische druk in Finland veel sterker zijn, ook al is de kans, dat het Westen daadwer kelijke steun geeft ook hier niet zeer groot. Men begrijpe ons vooral niet ver keerd, dit alles betekent niet, dat Staiin en Molotof hun zin niet kun- neii krijgen. Maar wel, dat Finland ook dit. Keer weer een moeilijker te verteren brok zal blijken dan Tsje- choslowakije of welke staat ook achter het ijzeren gordijn geweest is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1