HET ROTTERDAMSCH PARCDL Recordproductie van kolen 1 in Duitsland „Wir werden kampfen", zegt Arabische bevelhebber Jackie ontsnapt en gepakt Dreigt afscheiding Sovjetzone? Clay gaat Duitsland 1 Juli verlaten EVC eist 68 cent per uur voor DUW-werk Van Mookwijzigde op laatste moment Interim-regering ging niet door MET PLAN-M WORDT HAAST GEMAAKT Voogdijraad kan en wil snel handelen De vrijheid roept Bezoek aan Kawoekdji's hoofdkwartier Pact van Vij f wordt nog uitgebreid FINSE DELEGATIE - BENOEMD Vrijwillige beperking van benzineverbruik Scheuring in de E.V.C.? Inmenging door CPN wordt niet gedoogd Landstorm kondigt herrijzing aan... Onze tegenstanders van Zondag Zelfmoord van Masaryk Pakjes uit VS nu ook per luchtpost Burgemeester Oud voor Boston-radio Drijvende kraan Ajas sloeg lek Nieuw Brits plan te Brussel Levenslang, eis tegen dief-moordenaar Weerbericht .Woensdag 10 Maart 1943 Red. en Adna. Langa Haven 141, Schiedam Tel. 6930L Ahorni-prljs» per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse nummera 0.05 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 59 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdam? oh e Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Veertig mdlioen cigaretten voor Ruhrmijnwerkers; generaal Robertson hoopt op inschakeling van Sovjetzone bij Marshallplan Veertig nüllioen cigaretten is öc beloning die door het geallieerde mili taire bestuur in West-Duitsland betaald wordt voor de prestatie die de mijnwerkers van het Ruhrgebicd eergisteren hebben geleverd. Op die dag werd niet minder dan 306.801 ton kolen gedolven, hetgeen een na oorlogs record betekent. Het nieuws over deze recordproductJc werd gis-" teren te Berlin bekend gemaakt door generaal "sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur in Duitsland, die naar aanleiding ervan zei: Dil Is een van de beste berichten die ik sedert mijn verblijf in Duitsland hoor. Generaal Robertson hield juist een persconferentie, toen hij dit be richt ontving. Hij sprak "over de conferentie tussen Engeland, Frank rijk en Amerika over West-Duits- iand en zei, dat het belangrijkste punt dat in Londen aan de orde is gekomen, het plan Marshall was. Hij vermelde „merkwaardige over eenstemming" over de belangrijk heid van Duitsland In het Europese herstelprogramma en zei te betreu ren dat de Sovjetzone van dit plan was uitgesloten, maar meende, dat dit niet van blijvende aard zou zijn Hij hoopte dat de te nemen maat regelen vroeg of Iaat ook tot het door de Russen beheerste deel van Duitsland zouden worden uitge breid en zei dat er in April, wan neer het overleg tussen de Weste lijke geallieerden over Duitsland wordt voortgezet, belangrijke beslis singen te verwachten zijn. De. Britse bevelhebber be sprak ook het besluit van het Sovjet-bestuur om voormalige nazi's die thans de democratie voorstaan weer in hun functies te plaatsen. Dit besluit noem de hij „volkomen redelijk cn normaal'. Minder hoopvol dan de uitlatin gen van generaal Robertson ten aanzien van de Duitse eenheid is een bericht van de ANP-correspon- dent in Duitsland: deze signaleert tekenen die erop wijzen dat de Sov jetzone binnen afzienbare tijd onder een eigen regering zou' worden ge steld. Leidende figuren van de Eenheidspartij pleiten de laatste tijd openlijk voor een staatsrechte lijke afscheiding van Oost-Duits- land. In Berlijn vergadert reeds en kele dagen een college, dat als een toekomstige regering voor de Sov- iatzone wordt beschouwd en de vorming van een onlangs door het „Duitse Volkscongres" aangekon digde Volksraad, die op 18 Maart haar beslag zal krijgen, schijnt ie Ie kïen~; naar" eeir- soort parlement voor Oost-Duitsland. Ook generaal Clay, de Amerikaan se opperbevelhebber in Duitsland, hield gisteren een persconferentie in Berlijn. Hij 2ei, dat hij Duitsland definitief op 1 Juli gaat verlaten. I.uc van Dam tegen Hawkins Vince Hawkins, de Engelse boks kampioen m id denge wicht, heeft een contract getekend om op 3 April in Brussel tegen de Neder landse middengewichtkampioen Luc van Dam te boksen. P A R O LOSC O O P „Het doet heiligt de middelen" Dn regiem berust op de toe- fj1-^ passing van een oude leus: het doel heiligt de middelen, wat maar één ding betekent: dc heer schappij van de brutale macht ver bonden met de propaganda van leu gens. Deze theorie is een staatsleer geworden, met behulp waarvan men op het ogenblik Tsjechoslowa- küe probeert te onderwerpen, met behulp waarvan men reeds begon nen is te regeren in mijn land en met behulp waarvan de terreur zich. ook over andere landen zal uitstrek ken". Zo sprak Bcnesj In het voorjaar 1939 tot het Amerikaanse volk. Zo kon hij ook gesproken hebben in het voorjaar 1948, wanneer men hem de kans zou laten om het woord te nemen. W(j werden aan deze woorden herinnerd, toen wij het fraais la zen. waarmee Gottwald de eerste zitting van zijn nieuwe kabinet Vrij dag .1,1. opende: „Wü komen bijeen 14 dagen na de rechtstreekse aanval van een kliek van saboteurs en reaction- na iron op dc regering en het na tionale front. Vandaag, nadat de toorn van het volk opruiming gehouden heeft onder de reactiohnairen en hun handlangere, zet de nieuw gevormde regering zich aan een ronde tafel in een-vertrek, dat gelucht is. Een grote taak wacht ons. iVij moeten alles, wat door de fouten van de saboteurs niet tot stand is kunnen komen, in- halen en wij nioeten tegelijk aan de nieuwe eisen, welke het volk gedurende de bewogen dagen van onlangs heeft gesteld, voldoen. Maar ik vertrouw, dat onze re gering op eervolle wijze haar. taak zal vervullen en één voorbeeld zal geven, hoe een echte volks regering moet werken." Eii dan te bedenken, dat Jan Ma- sarjjk, Woensdag daarvoor een toe spraak houdend tot officieren, niets anders wist te dcèn dan het Duitse gevaar op te roepen: „Er wonen millioenen fanatieke vijanden, langs onzè grens en Tsjechoslowakjje moet al -zijn krachten inspannen voor een nieu we. Duitse agressie te voorko men": Zijn op deze holle demagogie de aangehaalde woorden van Benesj niet eveneens toepasselijk? In een vergadering voor afgevaar digden van DUW-werken uit het ge hete land ie Hilversum, belegd door de EVC, is een resolutie aangeno men. \vaarin een basis-uurloon van 68 cent wordt geëist met handhaving van de verschillende toelagen. Ver der wordt gecist: instelling van een door de arbeiders gekozen contact commissie met medezeggenschap in de aangelegenheden die op bet ob ject betrekking hebben. Ook eist men één dag vacantie per niaand werkzaamheid bij de DUW. De door de EVC, afdeling Bouw nijverheid gestelde eis (25 Vo ia es lag boven liet contractloon) heeft in Amsterdam gisteren weer enige uit breiding van daar reeds enkele da gen aan de gang zijnde stakingen tengevolge gehad. Van 50 bedrijven in de hoofdstad zijn thans, naar de EVC meedeelt. 1700 bouwvakarbei ders in staking. De interim-regering voor In donesië, die zonder medeweten van den Haag Dinsdag zou worden ingesteld, is niet door gegaan. In de stukken die te voren aan dc pers werden verstrekt, stond nog overal „interim-regering". Toen dr. Van Mook zijn rede uit sprak noemde hij het nieuwe col lege echter „prae-federale raad". Zoals bekend vermeldde het pro gramma voor de staatkundige ont wikkeling in Indonesië achtereen volgens de instelling van een col lege van voorbereiding, dat onder voorzitterschap van Abdoelkadir reeds,zijn taak heeft voltooid, een prae-federale raad en, met mede werking van de Republiek, een in terim-regering, die dan na de vor ming van de Verenigde Staten van Indonesië de bevoegdbeden zou overdragen aan de definitieve In donesische regering. Zonder dat d« Nederlandse regering daartoe haar fiat heeft gegeven schijnt Van Mook van plan te zijn geweest het stadium „prae-federale raad" over te slaan. Maandag kwam echter jhr. Van Vredenburch met nieuwe instructies in Batavia 1 aan. Vermoedelijk heeft de regering op het laatste ogenblik inge grepen. Toon gematigd Van Mooks rede was gematigd van toon en bevatte een passi waarin hij indirecte lof uitte aan het adres der Republiek. „Ik heb een groeiend vertrouwen in de te kenen dat de Republiek zich gaat instellen op democratie en,federa listische samenwerking", zei hij „Wij verheugen ons daarover, want niet voordat geheel Indonesië her enigd zal zijn zal dit volk een wer kelijk, sterk bestaan kunnen heb ben". Een andere mogelijke ver klaring voor de onverwachte wijziging ligt iri het feit, dat drs Mohammed Hatta, de Re publikeinse premier en vice- president, heeft toegestemd in een reeks persoonlijke bespre kingen, die wellicht tot de ver langde politieke overeenkomst .kunnen.! eiden. Van Mook heeft onlangs Hatta voor de tweede maal tot deze be sprekingen uitgenodigd, nadat de eerste invitatie van de hand was gewezen. De besprekingen begin nen Donderdag. De onverwoestbare M istinguett. die zo langzamerhand de jaren heeft van Churchill, maar nog gemakkelijk voor ten 40-jarige kan doorgaan, is de laatste maanden, aan t reizen- Zij vertoeft tnsns in Denemarken en werdt in haar hotel bezocht door de- twee Deense acteurs Max Hansen en Os wald Helmuth, die haar niet meer willen laten gaan Dc Amerikaanse Senaat zal deze week extra tijd besteden aan de behandeling van het plan-Marshall. Ook Zaterdag zal gedebatteerd wor- I den en de mogelijkheid bestaat, dat j Donderdag en Vrijdag nachtzittingen Frans<: cn Angels, zullen worden gehouden. Leiders van do Senaat en van het Huis van Afgevaardigden zijn bij eengeroepen om de behandeling van het wetsontwerp betreffende het plan-Marshall tegen 1 April door beide huizen van hef Congres te doen eindigen. Er gaan zelfs stem men op om het plan-Marshal] voor rang te verlenen voor de hulp- schema's voor China, Griekenland en Turkije. p EN grimmige grapjas heeft in- ■*-" dertijd de Rijksdag in Hitiers tijd eens de best betaalde mannen- zangvereniging genoemd. De leden van het parlement in Praag zullen niet zingen.' vermoeden wij. wanneer zij 10Maart voor het eerst bijeen komen „in gezuiverde toestand". Maar veel anders dan ja lenikken zullen zij zeker niet kunnen en mo gen doen. Reeds zijn meer dan 60 afgevaardigden door hun eigen par tijen uitgestoten. In het bijzonder in dc gelederen def nationale socia listen, die zelfs hun naam tot Tsje chische socialisten gezuiverd heb ben, zijn vele slachtoffers van hét parlementaire comité van actie ge vallen, maar ook de sociaal demo craten hebben het hunne bijgedra gen, terwijl de Slowaakse'volkspar tij in haar geheel iri ontbinding ver keert. Dat de uit hun party gesto ten kamerleden hun plaats in het rar'errent nog zullen durven inne men. lijkt uilgesloten. Bovendien eist het comité van actie van ieder kamerlid een loyaliteitsverklaring aan de regering Op deze wijze wordt het Tsjechische parlement dus inderdaad een beslaten gezel schap. Arme Jackie Nog steeds is er geen bericht uit Washington omtrent je nationali teit: „I feel sick!" (Ik vóel me ake lig) zei je, toen we, nu alweer an derhalve maand geleden, een paar minuten met je spraken op de bin nenplaats van de vreemdelingen dienst. Toch probeerde je nog op gewekt te lachen en „een man" te lijken, toen je voor de fotograaf poseerde. -r_ Kijk Jackie, wij zijn in wezen-al lemaal erg goedhartig, maar de mensen hebben zoveel leergeld be taald en ze zijn zo verstandig. Daarom werd zo geredeneerd: Wat weten we van deze Jackie Macdo- nald van veertien jaar? Alleen dat hij al door de halve wereld gezwor ven heeft en gedachten uitspreekt als een volwassene. Kan deze Jac kie in een gezin aarden? Misschien! Goed, je werd overgeplaatst naar een jongensïnternaat, het August Hermann Franckchuis. De inspec- trice van de kinderpolitie liet ver zoeken, je eens te observeren. Maar weet jij veel!». Jij wilt vrij zijn. Jij wilt naar Ame rika. Jij obser veert jezelf het meest. Je observeert dus de vrijheid. dat wc-raamp- je in „Het Huis" was er en op een kwaad ogenblik heb je er jë jonge lichaam doorgewrongen. Een koud kunstje voor je; in de vele jaren, waarin je alleen rondzwierf, heb je wel voor heter vuren gestaan. Je ging op zoek naar een boot. Je re kende er niet op dat zo'n knaapje, een vreemde taal sprekend, direct weer in de galen zou lopen. Ze za gen en hoorden je en nog voor je een boot had gezien, was je alweer in handen van de politic. Vannacht heb je weer in een cel geslapen, maar nu alleen. Je was uitgebroken, er was weer leergeld betaald. Hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu met jou, Jackie? We hebben' over jouw geval ge sproken met mej. mr, dr. Hudig, de kinderrechter, aj had zij dan ambtshalve niets met je te maken. Ze kent je echter en haar hart klopt warm voor jou. Ze meende dat de voogdijraad iets voor je kan doen. De voogdijraad kan aan de Officier van justitie vragen ei daar kan op korte termijn toestem ming voor worden gegeven of je .toegewezen" mag worden, en als je toegewezen bent, dan ben ,je voorlopig uit de kou. Je mag best weten dat talrijke van onze lezers zich jouw geval aantrekken ei spontaan hun huis hebben aange boden om jou te herbergen. De voogdijraad houdt een slag om de arm, omdat men meent dat je een „zwaar geval" bent en dat i niet alleen spontaniteit en merisen- liefde mogen meespreken. Ze we- ten tenslotte ook weinig van je- Er is echter gerede aanleiding om aan te mogen nemen, dat je misschien vandaag, maar dan anders toch j morgen, niet meer In die cel be hoeft te blijven, waar je je zo on gelukkig voelt. En als een klein blijk van de sympathie, die je aller wegen hebt gewekt, willen we je zo gauw dat mag komen aanbie den, al die dingen die je spontaan ter beschikking werden gesteld door abonné's van „Het- Rntter- damsch Parool", zoals een stel on dergoed, sokken, overhemd en nog veel meer. Jackie, houd moed. Het zal spoe dig beter gaan! Een Reutercorrespondent, die een bezoek gebracht heeft aan het hoofdkwartier van het ..Arabische bevrijdingsleger" inde bergen van SHmaria, geeft verslag van een pers conferentie, die Fawzi Bey Ka- woekdji, de Arabische opperbevel hebber. daar gehouden heeft. ..Ik zal strijden totdat Palestina bevrijd is," zei Kawcekdji, en hij bediende zich daarbij van de Duitse taal. Ook van zijn stafofficieren spreekt het merendeel Duits en sommigen van hen zijn gehuwd met Duitse vrou wen? Een van de stafofficieren zei, dat ook een aantal Britten aan de zijde der Arabieren; strijden en dat Militaire clausules reeds aangenomen Het pact van vijf, waarmee de delegaties op de Brusselse confe rentie dé laatste dagen veel zijn opgeschoten.- fcrljgt^'éeh belangrijk vrjfder strekking dan de betrokken regeringen tevoren kunnen ver wachten. Het verdrag schijnt het karakter te krijgen van een soliede dooreen- geweven militair bondgenootschap. Over cle militaire clausules is men het Dinsdag eens geworden. Engeland cn Frankrijk hebben hun voorstel om de overzeese ge biedsdelen in het verdrag te be trekken zover gewijzigd, dat oj: grond van het verdrag de Benelux- landeit niet betrokken zullen kun nen worden in moeilijkheden in de koloniën. Ook deze clausule zal dan weinig moei lijkheden meer brengen. Het belangrijkste punt waar over verschil van inzicht be staat is thans nog de econo mische clausule. De Benelux- landen wensen een belangrijke verbetering van hun handels mogelijkheden. „vele honderden" verzocht hadden, door Palestina te mogen reizen om zich bij hen te voegen als vrij willigers. Kswoekdji heeft zijn hoofdkwar tier in hetzelfde dorp waar hij van 1936 tot 1939 dc operaties tegen de Britten leidde en zijn troepen zijn bewapend met Thomson-stenguns en Schmeisser machinegeweren. Zwaar dere wapens zijn onderweg, voegde de Arabische hevelhebbel' aan zijn mededelingen toe. Labouroppositie Elf linkse Labour parlementsleden, aangevoerd door Richard Crossman, zullen vandaag in het Lagerhuis aandringen op verwerping van het wetsontwerp der regering in Pales tina, omdat door aanneming van deze wet Engeland een politiek zou gaan volgen, die het gezag der UNO ondermijnt. Sir Alexander Cadogan. de Britse vertegenwoordiger in de Veiligheids raad. heeft intussen bekend gemaakt dat Engeland bij de besprekingen van dit college over Palestina uit sluitend als mandaatmógendheid aanwezig wil zijn, om inlichtingen te verstrekken. Door de onverwachte uitbreiding van het verdrag zal men later klaar zijn dan enkele dagen geleden werd voorspeld. Tot ondertekening tijdens de conferentie van Parijs zai het niet kunnen komen. Men hoopt het tegen die tijd echter wel gepara feerd te hebben. Vooruitlopend op dn in het voor uitzicht gestelde standaardisering van wapens eu militaire opleiding der betrokken hinden, zal veld maarschalk Montgomery een In spectiereis ondernomen langs Bel gische opleidingskampen. De Finse regering heeft de dele gatie yoor de besprekingen in Mos kou over het verdrag tussen Fin land en de Sovjet-Unie benoemd, zo meldt A.P. De kabmetszittinö waarin dit besluit definitief werd genomen, is vanmorgen gehouden. Aan het hoofd van de delegatie staat de minister-president. Manno Pekkala. Zijn plaatsvervanger, is de minister van buitenlandse za ken, Cal Enckell. Overige leden zijn: de vice-minister van buiten landse zaken Reinhold Sver to, de minister van binnenlandse zaken Leino, de vice-voorzitters van het parlement dr. Kekkonen (agrari sche partij), dr.- J. Soederhjelm (Zweedse Volkspartij) en de voor zitter van de parlementaire com missie voor buitenlandse zaken, Peltonen (soc.-democratasche par tij )- De delegatie heeft blanco vol macht om te onderhandelen, maar een ontwerpverdrag moet door hot Finse parlement worden goedge keurd, voordat het van kracht wordt De ministers, die deel uitmaken van de delegatie zijn allen uiterst links. Pekkala. Svenio en Leino'be horen tot de Volksdemocraten, ter wijl Enckell partijloos is. De parlementaire sectie is even wichtiger samengesteld: Peltonen vertegenwoordigt de sociaaldemo craten. die gematigd ïinks zijn en veelvuldig crittek op de Sovjet- Unie hebben, Kekkonen, de verte genwoordiger der agrariërs, .geldt als liberaal en Söderhjelm als ge matigd conservatief. (Van onze Haagse redacteur) Op 2 April* zalzo *vern efrieir wij een actie worden ingezet om tot een aanzienlijke vermindering van het benzineverbruik te komen door vrijwillige bezuiniging. Geruime tijd geleden is reeds officieel be kend gemaakt, dat het benzinever bruik ift Nederland te hoog is in verhouding tot wat ons land zich op grond van zijn bcnzineschaarstc kan permitteren. Aanvankelijk heeft men ten departemente dacht aan een beperking van het benzineverbruik door overheids maatregelen, waarbij minder een hernieuwde distributie dan een be perking van het verkeer .werd overwogen. Daarbij schijnt met name te zijn gedacht aan vijfdaag se en twintigdaagse vergunningen. Overleg met de verkeersorganisa - ties heeft echter tot gevolg gehad, dat eerst -og een proef zal -worden genomen met een vrijwillige actie welke binnen bepaalde tijd aan genomen mag worden dat dit drié maanden zal zijn tot een zeer duidelijke vermindering van het ben7.1 ncverbr u1zal moeten leiden. Om dit te bereiken hebben de grote vcrkeersoi'j,anisaties besloten een actie op louw te zetten, welke cie weggebruikers tot de grootst mogelijke zuinigheid met benzine zal moeten bewegen. De samen werkende organisaties zullen het niet laten bij het geven van de aanwijzingen, die tot grote zuinig heid kunnen leiden niet rijden np Zondag, motoren afzetten tij dens het parkeren, motoren laten nazien, etc. dnch zij zullen ook maatregelen treffen met een nog grotere coördinatie on het weg ver- voer. opdat liet Ieegrijder van wa gens zo niel voorkomen, dan toch tot hef uiterste zal kunnen worden beperkt. In een kaderbyeerikomsfc van de E.V.C. te Rotterdam Is gisteren een resolutie aangenomen, waarin af keuring wordt uitgesproken over „De handelingen en het drijven van de C.P.N. binnen de E.V.C." Teneinde de organisatorische zelf standigheid te bewaren, werd beslo ten aan het plaatselijk bestuur, voorzitter A. v. d. Berg, volmach ten te geven, teneinde onder meer „geen inmenging, hetzij direct of indirect, te gedogen, van welke partij ook, in de organen der E.V.C. te Rotterdam" en geen opdrachten te aanvaarden van de landelijke lei ding der E.V.C, In een „verweer'1 zegt het plaat selijk bestuur, dat de aanvallers opdracht hebben, om ten koste van alles en met de gemeenste metho den de leiding der Rotterdamse E.V.C.'te liquideren en de bewegin; in handen te stellen van de leiding der Communistische Partij Neder land. „Wy moeten", aldus het „ver weer", dwars tegen deze leiding in, de strjjd organiseren voor de red ding van de E.V.C. Wij scheiden ons niet van de E.V.C., integendeel /vtl zijn de. E.V.C. zoals de arbei ders die in 1945 hebben opgericht". Een oproep wordt gericht san hoofdbestuurderen en afdelingsbe sturen en leden dm de actie te steunen. (Van onze Haagse Redacteur) De Bijzondere Vrijwillige Land storm hééft zijn herriizing weer aangekondigd. Enkele maanden ge leden heeft de vereniging rechts herstel gekregen en daarin hebben de leden van de oudé Nationale Landstorm-commissie aanleiding gevonden om de landstorm na re organisatie tot nieuw leven te roe pen. Met het oog op de gewenste verhoudingen, aldus onze zeesman. heeft men besloten in tegenstelling tot voor de oorlog ook leden van de socialistische partii op te nemen, als die daartoe de wens te kennen geven. Zelfs heeft men een lid van de Partii van dé Arbeid uitgenodigd tot dc Nationale Landstorm-Com missie toe te treden, op welke uit nodiging tot nu toe echter niet ge antwoord, is. Intussen werdient het bü déZe mededeling van de Landstorm nog eens de aandacht, dat minister Fié- vez vorig jaar nadrukkelijk heeft verklaard aan gewapende burger lijke organisaties niet de minste be hoefte te hebben, omdat de minis ter van oordeel is. dat dc overheid een leger tot zijn beschikking heeft dat de taak zal hebben met de wa penen oo té treden indien dat eens nodig zou kunnen zijn. Van een enkele ziide is daartegen in de Kamers nogal wat aange voerd, doch de minister bleef bij zijn standpunt. Bii informatie op het ministerie van Oorlog deelde men ons mede. dat ook nu in deze houding van de minister geen ver andering is gekomen. Onze zegsman' van de Biizondere Vrijwillige Landstorm zeide in ver band hiermede echter, dat dit voor de Nationale Landstorm-commissie weinig verschil kan maken. Men zak in Ieder geval alle voorbereidin gen treffen om gereed- te ziin. „Wellicht dat Jater het standpunt van cle minister nog wel eens ver andert." „Wij bestaan op grond van -xen legerorder van 1919," aldus onze zegsman, „en zolang deze leger order niet is ingetrokken, hebben w:i een 'degelLike basis." Het Belgisch elftal voor de In terlandwedstrijd BelgiëNeder land, die Zondag: a.s. te Antwer pen za) worden gespeeld, werd als volgt samengesteld: Doel: Meert (SC Anderlecbt). Achter: Aernaudts (Bercbem Sport) en Anoul (FC Luik) Midden: de Buck (Aalst), Er- roelen (SC Anderiecht) en Hen riet (Charleroi). Voor: Letnber echts <FC Meche len), Van Steelant (St. Nicolas), Mermans (SC Aoderlecbf), Cha ves tTAguiJar (Gent) en Thiri- fays (SC Charleroi), Reserves: Daenen (FC Tilleur), Andries (FCMechelen)Coppens (FC Mechelen) en Van den Audenaerde (Antwerpen). De wedstrijd zat door de Zwit ser Scherz geleid worden. Grens rechters zijn de Luxemburgers Eischen en Keis. Jan Masaryk, de minister van buitenlandse zaken van Tsjecho- Slowabye, heeft volgens A.P. In de afgelopen nacht zelfmoord ge pleegd. Jan Masaryk. neef van de vader van de Tsjecho-Slowaakse staat Thomas Masaryk, was 61 jaar. Sedert de geboorte var» de republiek (1919) werkte hij in dé diplo matieke dienst, Tjjdens de laatste oorlog was hij een van de belang rijkste leiders- in-balling- schap van de Tsjechen. Zijn houding als volbloed democraat na de staats greep van Gottwald wek te verwonde ring. Hij bleek bereid om in de nieuwe regering zitting te nemen en riep het Tsjecho-Slowaakse volk op om de nationale eenheid in stand te houden. ,.Ik houd mijn hart vast als ik hoof dat sommigen van plan zijn om zith tegen het nieuwe bewind te verzetten," zei hij in een rede, kort na de crisis. „Verzet tegen Hitler was goed, maar verzet tegen, ons eigen bloed is.een rampzalig voornemen". Als het A.P.-bericht over zijn zelfmoord juist, is werpt dat een geheel nieuw licht op zijn houding, waarvan de motieven' overigens nog wel lange tijd onbekend zul len blijven. Jart Akasaryk Hoewel er reeds geruime tijd een lucht-pakketpostdienst van enkele Europese landen naar Amerika be staat, konden de Amerikanen tot dusverre hun pakketten slechts per schip naar Europa sturen. Thans heeft het Post Office Department in de V.S. bekend gemaakt, dat per 15 Maart a.s. lucht-pakketpostdien- Steu op verschillende Europese lan den. voor zover die daar in toestem men, zullen worden geopend, Maandagavond heeft radio-Bos ton over de ultra korte golf een vraaggesprek met burgemeester Oud uitgezonden. Over zijn .reis, kris kras door dc Verenigde Staten sprak mr. Oud met enthousiasme. Een van de belangrijkste indruk ken, die hij mee terugnam naar Ne derland, zo zeide hij, had hij in Grand Rapids en het stadje Hol land opgedaan. Daar werd door zovelcn Neder lands gesproken, dat hij eigenlijk niet meer wist of hij in Amerika was of in Nederland. In het stadje „Holland" werden de burgemeester en zijn gezelschap in een hotel ont vangen waarvan de grote zaal ge heel met Nederlandse voorstellin gen was beschilderd. Ze heette „tul- penzaal" en elk jaar werd hier een lutpenfeest gegeven; in 1940 juist op de dag, dat Rotterdam werd ge bombardeerd. Ook de grote afstan den in Amerika hadden op burge meester Ouci een diepe indruk ge maakt. Zondag 29 Febr.,. had hii 's-mor gens op hot vliegveld van New Orleans in dc openlucht ontbeten, zo warm was 't daar. Na 'n reis van zes uur door'de lucht, arriveerden de Nederlanders te Chicago waar het vinnig koud was. De volgende lag er een dik pak sneeuw in Chicago. Dat men in. de V.S.. zon der door grenzen en douanes te worden gehinderd, zulke enorme af standen kan afleggen, noemde mr. Oud een voorbeeld .voor Europa en zelfs'voor de wereld. Ook de Nederlandse consul-gene raal in- Amerika sprak een kort I woord voor de radio. Hij zeide. in zijn lange loopbaan nooit een der gelijk enthousiasme voor Neder landers gezien te hébben, als waar mee burgemeester Oud c.s. in de V. S. zijn ontvangen. Het bezoek heeft tot resultaat gehad, zo 'zeide de consul, dat vriendschapsbanden tussen Ameri ka en Nederland zijn aangeknoopt, die tot in lengte van dagen zullen duren. Inmiddels hebben mr. Ouden ziin gezelschap cïe terugreis aan boord van rle Wcsterdam reeds aan vaard. Op 16 Maart wordt het schip te Rotterdam venvacht. Kapitein Weltevreden, die met 2ijn sleepboot Hudson naar Gibral tar is teruggekeerd, heeft, aan de Lioyd's .Agent aldaar medegedeeld, dat het sleep Ir an sport van de drij vende bok Ajax in de Middellandse Zee met veel moeilijkheden ge paard ging door een sterke Ooste lijke wind en een ruwe zee. Toen men zich op ongeveer 60 mijl ten Oosten van Algiers bevond meldden de runners aan boord van de Ajax, dat ernstige lekkage in de romp van bet schip was ontstaan. Ohmiddeilijk Het men de sleep tros slippen en werden de opvaren den van de Ajax overgenomen. De kraan sloeg ofn en zonk in 2800 m. diep water. De sleepboot Hudson is Maandag van Gibraltar naar Ferral vertrok ken- Vijf Ia ui"! pii vragen geen. Amerikaanse garantie Na een traag verloop van de zit ting van gistermorgen is *s middags op de vijflandenconferentie te Brus sel goede voortgang gemaakt, die tengevolge had, dat weer verschei dene, punten naar de redactiecom missie konden worden verwezen. Tegen de avond 'werd uit Londen een nieuw voorstel ontvangen, dat aan de Bcneluxdelegaties is voorge legd. Hpt schijnt de essentiële be palingen van het verdrag te raken en betrekking te hebben op'poli tieke, economischeesv militaire pro blemen. Over-dit.Britse voorstel, dat in overleg met Frankrijk is opge steld. zuilen de Beneluxdelegaties zich met hun respectiefelijke rege ringen verstaan. Dat de vijflandenconferentie van de Verenigde Staten militaire ga ranties zou hebben gevraagd een Amerikaans persbureau had dit be richt is door de heer Van Langen- hove. voorzitter der Beneluxdele- gatie, categorisch tegengesproken. Leven-lange gevangenisstraf heeft de officier van Justitie bij dc Arn hemse rechtbank gisteren geëist te gen de handelsreiziger Goyaerts uit Arnhem, die vorig jaar op 3 April bij een inbraak op heterdaad werd betrapt en toen. om te kunnen ont vluchten, twee personen neerschoot, van wie er één onmiddellijk over leed on de andcee zwaar werd ge wond.. G. houdt zich sinds zijn ar restatie krankzinnig, maar volgens een Arnhems psychiater simuleert hij en is hij volkomen toerekenings vatbaar. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ 503e Staatsloterij, 4e klasse 2e lijst f 5000 16495. f 2000 15657- f 1000 1626 3264 7438 1263Ö. f 400 12081 14433 18320. f 200 5537 12291 17639. f 100 2489 3061 5150 5357 7014 9699 11957. In de Groninger gemeenteraad heeft de woordvoerder van de Partij van de Arbeid verklaard, dat zijn fractie alle samenwerking met de communisten van de hand wijst. KOUDE NACHT Weersverwachting, geldig tat Donder dagavond: Koude nacht met weinig -wind en plaatseltfk vorming van nevel of mtst. Morgen overdag weer wat toenemende bewolking, doch droog weer en onge veer dezelfde temperatuur als .van daag- Naar Zuidelijke richtingen draaiende wind. 11 Maart: Zon op 7.04,. ender' 18.3? Maau op 7.42, onder 19.17. li .^Iaart: Hoog water te R'dam: JM tb 5.09 uur; 2e tij 17.42 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1