HET EOTTERDAMSCH PAROOL Scherpe woorden in geallieerde bestuursraad te Berlijn Brusselse conferentie vanavond klaar Met Ketelbinkie naar ?n film in de Paasvacantie Overal ontsteltenis over dood van Brits bevelhebber trekt van leer tegen communistisch streven Spoedig overleg met Republiek Elk lid heeft het recht van veto tegen nieuwe leden Diorama van Curacao in Indisch Instituut te Amsterdam Wilde jacht op bonnendieven Voetbal-team van de Benelux? BONNENLIJST Donderdag 11 Maart 1948 Rad. au Adm. Lange Haven 141, 8chiedam Tel 693X Abonn.prlJss per week D.3I P« kyrartacd A-rf losea summon 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 60 Uitgave NV. De Niawe Fsrs Postgiro. 39jJ644. Bankiert Arasterdcansche Bankr te Rotterdam Directeurs B. de Vrieé Hoofdredacteur: Th. Ramaker De scherpste toon, die tot nu toe in de geallieerde.bestuursraad te Berlijn gehoord is-"in dit college komen yari 'tijd tot tijd de Britse, Franse, Russische en Amerikaanse;'opperbevelhebbers in Duitsland bijeen - is gisteren gebezigd door de'Britse militaire gouverneur; generaal sir JBrian Robertson keerde zich 'heftig tegen, de* pogingen tot communistische overwoekering van-Duits- landi Zijn Russische collega Sokolofsky had een uur nodig vobr ^et antwoord, waarin hij, op zijn' beurt beschuldigingen uitte aan het adres van hetWesten.. .Naar aanleiding van een protest der socialistische eenheidspartij en van de communistische partijen ter gen het verbod van activiteit der SEP in West-Duitsland; zei generaal Robertson dat het zeer duidelijk is, dat 'het Duitse volk de SEP niet wenst. Hij noemde de oprichting de zer partij een manoeuvre om de ar beiders inhanden van de commu nistische partij te-spelen, „Deze partij." aldus Robertson, «is een zeer luidruchtige en haar ka baal is niet evenredig met haar be tekenis'. Wanneer men de maatre gelen beziet, die in de Sowjet zone tegen de christelijke en liberale partij zijn genomen, - dan verliest men zijn geduld als vanuit deze zone beschuldigingen worden geuit tegen het. bestuur, der Britse zone, waar de beginselen.yan dé'overeen komst van Potsdam, inzake de toe lating van democratische partijen, nauwgezet gerespecteerd worden,j' Eenheid in boeien Robertson noemde het volkomen onjuist, dat alleen de communisten voorstanders van de eenheid van Duitsland zouden zijn: „De enige eenheid, waartoe, de leiders dezer PAROLOSCOOP Consolidatie en, nieuwe beweging \SJIJ zijn de laatste, tijd zo bezig vv geweest#en nog bezig met al les. wat èr m. Tsjechoslowakije ge beurd is en gebeurt (neem nu al leen maar de- tragedie van JanMa saryks dood op deze wijze!) nu met wat Finland boven, het hoofd hangt, dat wij ge#aar lopen té vergeten, dat er nog meer landen achter het ijze ren gordijn liggen,waar ook het een er. ander plaats vindt, dat onze aandacht ten volle-verdient. Hieraan werden ..wij herinnerd. - foen. wij. d'czèr daggn toevallig een klein berichtje onder de ogen kre gen. waaruit bleek, hoe de commu nisten in Hongarije hun positie nog weer versterkt hebben en weer een stap dichter zijn .gekomen hij de door hen begeerde volledige fusie met de socialisten "door een nieuwe zuivering van laatstgenoemde partij. Reeds de datum. 19; Februari, waar op bekend gemaakt werd,: dat deze zuivering had plaatii gehad, verdient in het oog gehouden te-worden; hij valt nl. in preciéë dezelfde tijd. waarin de crisis in'-Tsjechoslowakije een begin - nam. na Van nietminder'belang is het om na te gaan, wat voor socialisten het zijn; die volgens dèv mededeling van de pro-cammunistiéché partijsecre taris gedwongen-zijn om de party te verlaten. Van de meer dan 50 lei dende figuren, die 'deze keer werden uitgestoten, behoreif er nl, maar zéér enkelen tot de rechtervleugel van de partij; blijkbaar is die praeüsch al verdwenen. Hu schynen het merkwaardigerwijze lieden uit - dé middengroep en zelfs Van de linker vleugel der. socialisten te zijn, die zich de ongenade van "de communis ten en huh -gewillige werktuigen op de hals hebben gehaald. Wij.noemen enkele namen, die wij in het be richtje in kwestie 'hebben gevonden; de secretaris-generaal van de partij Ban. de voorzitter-van-het vakver bond Kïshazy- én. een vrouwelijke veteraan - van internationale repu tatie,. Kethly.t. Tegelijk werden er in Hongarije ook weer felle aanvallen gedaan-op de Kerk,, in- het bijzonder op de pri maat van het land/ kardinaal Minds- zenky, aan wie wordt verweten, dat hij en zijn priesters onder het mom van moraliserende..- preken en toe spraken iri wérkelijkheid de mo gendheden van het Westen, (lees: de imperialistische staten) opwekken tot interventie in Hongarije. -.. VAN heel andere aar den. boven dien niet stammend van achter het ijzeren gordijn, maar om zo~te zeggen van vlak er vóór, is een Reu- terbericht, dat. voor zover ions be kend, zijn weg niet In een van onze bladen, heeft gevonden,, nl. dat Alexander. Lawrisjtsjef in plaats van Winogradof "tot Russisch ambassa- deur in Ankara benoemd is. Waarom dit bericht zo belangrijk is? Wel, in' de eerste plaats hierom, -dat Winogradof zijn post in de Turk se hoofdstad- reeds 2 jaar geleden heeft verlaten, zodat de Sowjetunie al die tyd geen. ambassadeur daar heeft gehad. Dat zij bet ihans nodig oordeelt, weer iemand voor. die post te benoemen —«dit"moet toch bete kenen, .dat de nieuw benoemde am bassadeur zijn plaats ook' gaat ïnne-, men kan, niéts anders betékenen, dan dat. Moskou Van plan ïs.iiizijn - verhouding tot Turkije' op de een of ander» wijze verandering te brén gen. Of dit iets goeds of iets kwaads voor de Turken betekent, zullen zij en wij voorlopig moeten afwachten- Wat v/ij hier- zeggen, wordt nog onderstreept door de persoon van dc nieuw benoemde ambassadeur. Law- risjtsj cf is nl. specialist in Balkan zaken. Hij is hl. eerst gezant in So fia geweest, toen lid van de Balkan commissie van de Veiligheidsraad en laatstelijk hoofd van de afdeling-Balkan iri het Rus sische misisterle van buiten landse zaken. Dat de Sowjetunie zo'n uitgesproken specialist .in Bal kanzaken haar' Ankara stuurt is al leen al een duidelijke aanwijzing, dat de heren in Moskou het plan koesteren om de Turkse kwestie, annex dc Balkan, te gaan activeren. partij oproepen,is een. eenheid in boeien. Wanneer het IJzeren Gordijn opgetrokken wordt, dan zullen de opstellers van het protest zien hoe 'groot hun misrekening is. Zij zullen dan door het Duitse vólk ter verant woording worden geroepen voor hun pogingen, de democratie te verraden en bun landgenoten het juk op te leggen, dat zij zelf geïmporteerd hebben, Zij zullen dan moetén ver klaren, waarom zij de voordelen, die door het plan-Marshall aan de be volking van West-Duitsland worden geboden, hebben afgewezen." Robertson voegde rnaaTschalk SoJ kolofsky' toe, dat hij(SokoIofsky) bu itengewoon slecht gemforrn eerd is over de dingen van het Westen. Onjuiste beschuldigingen „Sedert het bestaan van de be stuursraad," aldus Robertson, „heeft de Britse delegatie voortdurend aan gedrongen op opheffingder zonale grenzen, doch ongelukkigerwijs heeft, zij dit niet kunnén bereiken. Als wij de zonale grenzen afschaften, zouden wij de waarheid weten. Enerzijds zou de Sowjet-bevelhebber de on juistheid yan zijn beschuldiging in zien, anderzijds zouden wij in staat zijn de juistheid tecontroleren van. de talrijke berichten, over arresta ties, deportaties op grote schagl en het voortbestaan vanv concentratie kampen in de Sowjetzóné." 'Maarschalk Sokolofsky stapelde in zijn antwoord een uur lang nieu we beschuldigingen tegen de Weste-- lijke machten - op. Hij zei, dat het" Marshallplan gericht was op een nieuwe oorlog en meende, dat de arbeidersklasse gevraagd moest wor den, of zij het plan accepteerde; Robertson heeft naar aanleiding van écn verzoek -van de „Freie Deutsche Jugend" tot toelating in geheel Duitsland nog gezegd, dat hij deze organisatie noch als .vrij, noch als Duits beschouwde. Hij beschul digde het Sowj et-bestuur ervan alle andere jeugdbewegingen meedogen loos te onderdrukken. Dé Amerikaanse' bévéfhëbb'er.'gé-" ncraal Clay, onderschreef de Britse beschuldigingen ten volle. Cliaja Goldstein gaat naar Amerika Chaja Goldstein, de danseres en vertolkster van het Jiddische lied, zal deze zomer ons land verlaten en zich in New York vestigen. Zij heeft dit besluit genomen omdat zij/meent in Amerika uit de aard der huidige om standigheden voor "haar speciaal programma een groter terrein, van werkzaamheid te kunnen vinden. .Vóór haar vertrek 'zal.zö-iri verschil lende grote steden afscheidsvoor- stellingen geven.' Reeds contact tussen Van Moofc en Hatta In Den Haag wordt verwacht, dat de besprekingen met de Repu bliek ever de tot standkomlng van een politieke overeenkomst, zoals in de overeenkomst van de Renvil le was voorzien de volgende week zou kunnen beginnen. De delegatie voor deze bespreking zal worden uitgebreid met de Utrechtse hoog leraar dr. G. W. Kenikamp, die de zer dagen haar Batavia zal vertrek ken. De besprekingen, die., dr.. Van Mook thans met de republikeinse minister-president dr. Hatta voert, vormen, zo zeide men ons in Den Haag, een inleiding tot de politieke besprekingen. Men acht het hier niet waarschijnlijk, dat het contact tussen dr. Van Mook en dr. Hatta reeds zou kunnen leiden tot de op neming van republikeinen^ in de gisteren gevormde voorlopige fede rale regering. - Haganah verwacht een aanval op Tel-Aviv De Joodse verzetsorganisatie Ha ganah heeft bekend gemaakt, dat er 'n convnoi van twaalf vrachtwagens vol gewapende' Arabieren. on der bescherming van Britse "militaire eenheden, zo werd erbij vermeld op weg is naar een dorp in de om geving van Tel-Aviv, ter voorberei ding van een grote aanval op Öe stad Het convooi- was volgens de Haga nah uit 't district Samaria vertrok ken naar bet Arabische dorp' Sheik- Mbeariis.,dat door een klein riviertje van Tel-Aviv"is gescheiden. Er wordt ook gès'prökén over gro te activiteit van de Arabieren aan het zuidelijke >ittde van de grens lijn. die van' Ctëffa* ha^r Tel-Aviv loopt 'Alle maatregelen, .zijn geno men om aan een aanval weerstand te biédèn. - Het district Samaria, zo meldt de Haganah nog, is thans geheel in handen van de .vrijwilligers-legers uit de Arabische buurlanden van Palestina. "A Kupers te Londen gekozen in adviescommissie-- Do Nederlander E. Kupers Is ge kozen tot voorzitter van een advies commissie vttn tien leden, welke gis teren ls ingesteld door de conferen tie van vakverenigingen uit de zes- tle Marshall-landen. De heer Kupers is de- enige afgevaardigde uit de Benelux. De conferentie;, die Woensdag ein digde, besloot deze commissie in te stellen om dé belangstelling voor. het -Europese Herstelprogramma gaande te houden.- Zij zal ook tot taak hebben het' leggen' van contact met de commissie .voor Europese economische samenwerking om vast te stellen; op; welke wij2e de verte genwoordiging en- medewerking der vakverenigingen het grootst zal zijn. Vroege lente In :he£ Heerriraqdsptantsoen. Zóu Opa een oplossing weten 1 de wereldcrisis? Als de voortekenen niet bedriegen zuller de gedelegeerden van Groot- Brittannie, Frankrijk.en de Benelux-landèn op de Brusselse conferentie vanavond hun; doel, een héchté politieke, economische en militaire Wesf- Europese Uniei bereiken. In de plenaire zitting, dievanmiddag om vier uur begint, zijn nog slechts enkele punten te regelen en alle woordvoerders zijn van mening dat men het Hierover gemakkelijk ééns zal worden. „Wij zijn Héél dicht bij ons doel", zei.de leider der Franse delegatie, ambassadeur Jean de Hauteclocque. „Het zal niet lang meer duren nu". GOED NIEUWS VOOR JEUGDIGE LEZERS HALLO ALLEMAAL! 1 De Paasvacantie nadert én jullie zijn natuurlijk nieuwsgierig, welke verrassing hét Rotterdamseh Pa rool voor jullie heeft. Ik moet zeg gen: 't is niet mis! We'hebben dit jaar 'een"„vroege Pasen'- eri daar om was er na de Kerstvoorstellin gen, die jullie allemaal wel bezocht zullen hebben, niet voldoende tijd om een nieuw toneelstuk in te stu deren. Er moest dus iéts anders worden bedacht om-jullie een fijne Vacantie te bezorgen; Dank zij de medewerking die de directie van „Het Rotterdamseh Parool" van verschillende jeugdvrienden mocht ontvangen,':is er nu ee'n'verrassing voor jullie. In dc Paasvacantie...- specialc filmvoorstellingen! En niet maar - een gewone, film wordt vertoond.. Welnee^ een bij zonder programma is samengesteld met een hoofdfilm om van te smul len!- De Engelse filmmaatschappij van J. Arthur Rank, bij jullie ouders wel bekend, bevordert sedert enige tijd het contact tussen de jeugd en de film door films té vervaardigen, die jullie mooi vinden, doordat de hoofdrollen, door kinderen worden gespeeld én de inhoud van -deze films boeiend en vol sportiviteit is; Een van deze films, dié nog niet in Rotterdam werd. vertoond, krijgen jullie nu-te zien. De titel luidt; De voltallige zitting, wérd gister avond tot vandaag .vier uur ver daagd, .om de^ontwerp-commissie in de gelegenheid te stellen de gehele dag te werken aan de inleiding en de- twaalf artikelen van het verdrag. De mogelijkheid bestaat nog dat men Vrijdag nog eenmaal bijeen moet komen om f de tekst van de laatste* artikelen bij te Vijlen, maar het wordt niet; waarschijnlijk ge acht. .-'."I VV.'i De conferentie bereikte gisteren volledige overeenstemming ten aan zien van de procedure, die gevolgd moet worden om andere landenin de gelegenheid te stellen, tot 'de unie toe te treden. Elk .-der. vijf ondertekenaars zal het recht i-hebbeh. om zijn veto uit te spréken over de toe lating van efett-hieüwi. lid.. Dit is een compromis tussen het Britse-standpunt, 'dat overeen komstigdé-- réde yan Be vin een zo grQ.oV..mogelijke ^uitbreiding', van het verbond- wenst.>ep 'dét'.yan. de Béhe- :lU7c-landenA dié'teéjcgtï'-idéi. huidige -oveiéërikomrt/Aöf" eéh'lo'échtrgv^r'-; bond willen uitbouwen. Geen miHtair verbond Een. nieuw artlkei, waarover men het gisteren eens werd, is -het voor schrift, dat de leden geschillen moe-, ten voorleggen aan. het Internatio nale Hof yan Justitie in Den Haag, Een zegsman van dé Neder-" landse delegatie heeft catego - risch een bericht va.n een bui tenlands persagentschap tegenge sproken, waarin wordt; beweerd, dat de West-Europese Unie ten nauwste verband houdt met een .militair verbond. Dit bericht is uit de lucht gegrepen, Een Brits vertegenwoordiger be vestigde opnieuw dat bet verdrag niet gericht is tégen enig land en. dat het hoofddoel ervan is een gun-, sfcige psychologische uitwerking op de volken teweeg te brengen en de prgatjes over een nieuwe oorlog de kop in te drukken. „J.M.-Stem v. Nederland" in Indonesië verboden In het jongste nummer van „JT.M. - Stem van Nederland" doet de voorzitter van de stichting, prof. Schermerhoni, mededeling, dat dit weekblad voor militairen hl Indo nesië is verboden. Dertig doden bij vlieg ramp in Chicago Dertig passagiers zijn omgeko men in een Skymaster, die op het vliegveld van Chicago neerstortte on uitbrandde. Het vliegtuig start te in een sneeuwjacht voor Miami en; stortte, .van' tweehonderd meter hoogte neer. Een uur later brandde het nog steeds. - - - Veiligheidsraad gevraagd om onderzoek naar toestand in Tsjechoslowakije In Praat; wordt algemeen aangenomen dat Wladimir Clementis de 'huidige communistische onderminister van buitenlandse zaken, de op^ volger zal worden van Jan Masaryk, die gisteren door zelfmoord om het leven kwam. Indien een niet-ccmmunïst in aanmerking, komt; schjjbt Zdenek Fier linger, de linkse sociaaldemocraat de meeste kans te hebben. Nu Masaryk, die de enige belangrijke figuur in het ministerie was, die „naar het Westen keek", zijn plaats niet meer Inneemt, wordt dé oriëntatie naar het Oosten volledig geacht. Diepe indruk heqft Masaxyks dood in vele delen, van de wereld gemaakt, „Niets kan duidelijker het karakter van de jongste gebeurte nissen in Tsjechoslowakije en het verraad van een minderheid die haar orders uit het buitenland ont vangt, demonstreren", zei een Brit se woordvoerder. In Parijs zagen diplomatieke kringen Masaryks dood. als, een. nieuwe scherpe aan maning aan 'de landen var» West- Europa om zich economisch, poli tiek en militair te verenigen. Trygve Lie heeft president Benes.j telegra fisch gecondoleerd met de dood. van Masaryk. die een groot aandeel heeft gehad in het werk der UNO. In Syd ney (Australië) trad de Tsjecfto- slowaakse gezant af, na te hebben verklaard, dat Masaryks dood „geen zelfmoord maar gewone moord" was. Attléo heeft een per soonlijke verklaring uitgegeven waarin hij zegt dat Masaryks dood een grote schok voor hem is. In het Lagerhuis, eerden Bevin én Chur chill Masaryks nagedachtenis. Masaryks begrafenis is door dé regering gesteld op Zaterdagmid dag. Het zal een staatsbegrafenis worden met militaire eer. Be plech tigheid zal «ehoudenworden op Lany, waar ook Thomas Masaryk ligt. Gottwald zal een réde houden. Gottwald opende gisteren de zit ting van het nieuwe ..gezuiverde" parlement, waaruit gisteren weer éen nationale socialist, nl. dr. Zenkl, als'lid is afgetreden.; Tijdens de par- lementszitting. van gisteren, was de zetel van Masaryk. bedekt met rode en vitte .bloenjeni," -- Jan Papanek, de permanente T s j echoslo waakse vertegenwoordi ger bij de UNO, "heeft; per brief aan Trygve Lie g£vraagd om een onder zoek door de Veiligheidsraad naar de toestand in _ziin land, die vol gens hem éen bedreiging van de vrede en de veiligheid lsi Papanek ;s hoewel,hü de wettig heid. van dé., huidige regering niet erkent, niet van plan af. te treden. ■want-hij beschouwt- sich&as.- steedH als .diénaar van:;'de;'repubHek; zoals .die, vóór Februarr>beston<LJ'.u, t' De circusjongen Deze spannende- film 'is vol cir- cusavonturen. In de hoofdrollen spelen, de kinderen^ James Keriney, Florence Stephenson.' én haar broer Gemge Stephenson: -- Jullié zult- meeleven met Michael Scott "dié zo' goed kan zwemmen en duiken en toch de schoolwedstrij- den verliest, omdat hij op het be slissende ogenblik. 2Ó. zenuwachtig is. Maar ;als; hij dan zijn zomerva- cantie in eeïi groot circus 'dooxv brengt, Waar hij optreedt als clown én koorddanser, deert h"ij zijn zenu wen in bedwang .té "houden. En* •als.... nee, wé vertellen er niets meer over! Jullie komen toch alle maal kijken eii dan zie en hoor je alle" zelf! Ook is .er vanzelfspre kend een. leuk voorprogramma, waarin o.m. een; aardige gekleurde tekenfilm; 'Eri-.dan.'v;let op!.;., in de pauze kom jk met een ver rassing voor jullie!A Het gehele programma.duurt bijna twee uur-en de entreeprijs van dit vacaiitiefeest is slechts.. i 0.40 En nut wanneer worden de voorstellingen gegeven? Luister! Op Vrijdagmiddag 26 Maart om half twee en half vier in Luxor. Op Zaterdagmiddag Z1 Maart om half twee en half vier in Luxor; - 1 Op 2de Paasdag 29 Maart om half twee en half vier In j Luxor. :"r Op Woensdagmorgen 31 Maart om negen uur en elf uur in Colosseum. Entrëekaartén ;zu'n verkrijgbaar bü de bezorgers van „Het Rotter damseh Parool" en aan het kan toor Schiedamsesingel - 42, Rotter dam en; Lange''Haven 141, Schie dam; ;;-4' En nu: vlug kaarten kopen!; Tot de Paasvacantie. KETELBINKIE; De rijkspolitie te- Hippolytushoef heeft -Woensdagavond om 11 uur op het Damrak te Amsterdam de drie daders gearresteerd van. de inbraak in .het distributiekantoor te Hippolytushoef, die de vorige v/eek plaats vond en waarbij tien duizenden levensmiddélenbonnén verdwenen. Zij deden, naar aan leiding van een-tip volgens welke de daders ondergedoken zaten in een Amsterdams kosthuis een inval ih de buur;t ,van de Nieuwe dijk. Zij ontsnapten echtér en éen wilde jacht was het gevolg. Op het Dam rak loste een wachtmeester enige waarschuwingsschoten-in,de lucht, maar toen dat geen indruk maakte, schoot hij een der mannen in de schouders. De getroffene is naar het ziekenT huis vervoerd en de twee anderen naar het politiebureau. Protest tegen houding Rotterdamse EVC Het kader van de afd.Rotterdam van de E.V.C. 'Metaalnijverheid heeft in een 'gisteren in „Ons Huis" gehou den spoedvergadering het besluit van de plaatselijke E.V.C.-afdeling tot 'afscheidingvan de', landelijke E.V.C.' besproken. Het;kader;:van de afd. Rotterdam; hééft vastgesteld," dat. dit besluit zoals het; n.t In een aan genomen éèeolutfë heet !-:«• 0 p i zeer ondemocratische, wijze: is genomen," zonder de leden der'EIV.C.-, afd. Rot terdam," .hierin gekénd te hebben, "térw\jL.-iïet .hoofdbeituüh-,:dér E.V.C.; niet in staat gesteld--werd zich te weren.tegen,de bBSchjxldigingen. Dit. besluit kan zö gaat de; resolutie voort -— geen ander doel hebben dan descheuring; in déE;V,C;,té be- werksteEmgen en/';dë verdeeldheid in de' Nederlandse;- arbeidersbewe ging te vergroten, een verdeeldheid welke 'funest wordt •Séachf.'-. ,JJit besluit",' aldus; woordelijk, de resolutie,: „betekent éen verraad aan dé duizenden tezarnen-met de E.V.C. in ètrjgd - staande bouwvak-, textiel- en metaalarbeiders"; ,{Het-. bovenge- noemde> kader yeróbrdeelde /ten scherpste dé houding en het istréven „der scheurmakers':" en sprak, zijn volledig vertrouwen uit in het hoofdbestuur der E.V.C. Wanneer in Juni de nieuwe Cura- gaose afdeling in .het Indisch. Insti tuut te Amsterdam' geopend wordt, zal de bezoeker op de.eerste verdie ping boven de ingang Linnaeusstraat een ruim uitzicht krijgen op de ha ven van Curasao. De schilder E. J. Ligteliin werkt daar op het ogen blik aan een groot diorama,een doek van tien meter bij vier meter hoogte, dat een compleet- beeld geeft van hét Schottegat met de emplace menten, van de Curasaose Petro leum Industrie maatschappij (BPM) op de voorgrond. Bij zijn ontwerp heeft de schilder er naargestreefd de realiteitzo dicht mogelijk te benader en.'; Hij wil, ons Curasao laten zién, zoals hij het bij zijn voorstudies in het najaar van 1947 vanFort Nassau uit zag. Op enige meters van de grónd ko men we voor- een gemetselde muur te staan, vanwaar een. terras, hier cn daar beplant met cactussen cn divi-divibomen," naar de havenmuur leidt. Vandaar zien we onder een enigszins bewolkte lucht" over een breed panorama met de olietanks in bet midden en de zeeschepen tussen de dammen, rechts de personeels- woningen en links tot de bergtop pen van de. Gebroeders. Ter weerszijden van het diorama zullen in vitrines'de maquettes van. Aruba. Sint Maarten- en Saba én Curaeaose industrieproducten wor den geplaatst. Kustvaarder <>p drift op de Noordzee Sleepboot „Stentor" zond noodsignalen uit De beschadigde kustvaarder „Roerdomp", die door de sleepboot „Stentor",, van de fa. Wijsmuller uit IJmuiden, van Christiansand naar Rotterdam zou worden ge sleept, is In de afgelopen nacht ten gevolge.van raw/wéér losge slagen. De twee leden van öe be manning wérden door een, Deens bergingsvaartuig opgepikt- De 350 ton metende „Roerdomp" dreef vanmorgen zonder bemanning op de Noordzee, Jn de richting van de Deense kust, bij Thyboroen. Woensdagavond 'berichtte de; kustwacht te Thyboroen,' dat ;er noodsignalen warén'; 'opgevangen van de Nederlandse sleepboot „Stentor", aie.zijh roerkéfting. had gebroken ennaar. de. kust afdreef- De. „Sténtor" sleepte een .ander schip /klaarblijkelijk de kustvaar-: der „Roerdomp"); dat 'zwaar: slag zij maakte. In. de loop van de nacht verloor de „Stentor" zijn sleep. Een tweede sleepboot' van dc fa. Wijsmuller, de „Noord-Hol- lahd" heeft intussen de stuurloze „Stentor" bereikL - John Langenus. de bekende .Bel gische scheidsrechter en sportjour nalist, schrijft in de Gazet van Ant werpen,'dat met name door wethou der Verhaest uit Gent ernstige po gingen in Üet. werk worden gesteld om reeds op 30 Mei een Benelux- team iri het veld te brengen- tegen een sterke Italiaanse ploeg. Dat-dè heer LarigenuB de Nederlandsevoet ballers hoog 'aanslaat,bewijst hij wel hiermee, dat hij voor de samen stelling van zulk een ploeg dé vol- gende opstelling zou willen brengen: Michaux (Lux.)*, Aernoudts/:<B.) en Schijvenaar (N.): De Buck (B:>, Feller (Lux.) cri De Vroet (N.);. Lemberechts (B.), Rijvers (NJ.AVil- kes (N.)Chaves"- CB.) en Drager; tN;) DE SCHILDER EJ. LIGTELIJK san het werk in de nieuwe Curafaöse afdeling van het Indisch Instituut. Wijziging Enquetewet aangenomen V Nadat de Eerste Kamer enige weken geleden het initiatief-ont- werp-Donker tot wijziging van dé verouderde enquêtewet had ver-: worpen, omdat mén geen. vrijheid wilde geven om de besprekingen in de ministerraad: aan een onder zoek te onderwérpen, heeft de Re gering tenslotte de knoop doorge hakt door indiening van een nieu we wijzigingsontwérp, dat volko men gelijk is" aan hét. verworpen' initiatief-ontwerp, met uitzonde ring van het vatbaar maken voor onderzoek van besprekingen in "de ministerraad. De Tweede Kamer, heeft gïstérmiddag gewacht, totdat minister Van Maarseveeri in de Eerste Kamer gereed was met zijn begroting om deze. voor de thans aan de gang zijnde enquête onmis bare wijziging van de Enquêtewet zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aan.:, tenemen- Er zijn ook nog enige andere wets ontwerpen aangenomen, o.a. het wetsontwerp houdende regelen in zake de voor pensioen geldige diensttijd en de pensioengrond slag van tijdens dc bezetting op wachtgeld gestelde dan wel gepen- sionneerde militairen der Konink lijke Lahdmécht. Naar uit de Sowjet-Unie gemeld wordt zullen geen athletische ploe gen naar de Olympische Zomerspe len. worden gezonden, daar de tyd te kort is om de nodige voorberei dingen te treffen. Voor het tijdvak van 14 tan.-27 Maart 194B zijn de volgendeban nen aangewezen:. Bonkaarten KA, KB, KG 241 Melk: 4 liter melk -.'J 243 Melk: 7 liter melk- 24B "Vlees: 100 gram vlees 247- Vlees: 300grainvleeS' "'m/V 248,249 Boter? 250 gram boter of margarine of 200 gram vet; 266.Algemeen:. 20,0:gram kaas-of 250 gram korstloze kaas 267 Algemeen: 50 gram cacao' - 268 Algemeen: 1600 /gram brood;. Geldig tm20; Maart) 260 Algemeen: 400 gram brood.of 1 rantsoen pudding poeder,ver micelli e.d. -v 253 Reserve: 800'; gram" bróód."; (Geldig t.m. 20"Maart)j. V;/.-' 255 Reserve: 200 "gram kaas of: 250; gram kórstlozp k'cas 256 Reserve: ,400 "'gram brood;;/- 130, Algenieeri (bonkaart .8p2)";};25(). Erarn* zachte, zéep-greeds-acn- gëwe'zen,. géldjit Lin. ,20 Méért> BonkaartenfiKD, KE 804 5 - 743 Melk: 12 liter melk ïZfvi 746, 747 Vlees: 100 gram vlees 748 Boter: 250 grarir boter óf margarine of 200 'gram vet 749 Boter: 125 gram boter "of margarine of 100 gram vet 766 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas '67 Algemeen: TOO gram cacao 768 Algemeen:- 400 grani -brood-. (Geldig t.m. 20 Maart) - T69 Algemeen:>400gram brood - .of 1-rantsoen puddingpoeder,: vermicelli,é.d. /v.- b. .753 Reserve: 40,0 gram -brood (Geldig t.m.'20 Maart) r'.V,/--'t-; 680 Algemeen (bonkaart 802)50Ö gram, zachte zeep-(reeds; aan gewezen, -geldig tjn.i-ZÖ Maart) Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MG, MH 804 (bhz, arb., b.s. moeders .eri'zieken) Geldig zijn de .bonnen .van de strook A.- Op de bonnen komt de letter A voor metde" ..aanduiding vam het artikel endé hoeveelheid. Deze bonnen zijn 14 Hagen geldig, hoewelzu. wat betreft ".dé/, tekst enige overeenkomst - vertonenmet i rantsoönbonnën: Zij; zijn van'/rant soenbonnen te. onderscheiden" door de kleur (groen of groen met p.aars) Bovengenoemde bonnen' kunnen reeds op Vrijdag 12 Maart worden gebruikt, met uitzondering v?ihde bonnen voor melk, Avaarop éérst;op a;; Maandag 15 Maart ai.mag wor den 'gekocht. -. '.V Na Pasen gemiddeld één ei per week De eierenproductië rechtvaardigt; de verwachting, dat iri dé maanden."* April,; Mei eri Juni aan alle leeftijds groepen regelmatig eieren -veistrekt kunnen worden: .Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden: zél te beginnen met 1 A'pril ars. iédere' veertien dagen een - bonvoor .twë.e eieren worden aangewezen. Nieuwe werkkledingbon- neu geldig verklaard Het CDK defelt -ons mede,-": dat thans ook de bonnen voor werkkle ding H 2 en L 2 tot nader order geldig zijn voor h'etkopen vah -. werkkleding. 'V Op de bonnen II.2 ksn'Trien kópëh éen overall, .éen werkpak van.-drill, keper of - satijn; een lange stofjas, ccn - Lange witte jas.-een laborato- riuriijas ofeenttouwschdrt - - Op de bonnen L: 2 kan;mèri kdpferi: een werkbroek of wérk jasje 'varir.k'ë- per, drill, satijn, - beayerteen;. Engels leer, manchester óf pilow, een korte a wittejas, een koksbuis- of .een-korte - stofjas. De bonnen H 3 t.'m 12 en'L 3 t/m 12 zijn nog niet geldig. j. Weerbericht WAT MEER BEWOLKING Tamelijk veel /bewolking"muir over- - wesend droog weer. .Matige tot zwakke, naar Noordelijke .richtingen draaiende win d. Weinig verandering van tempé»-' tu'ir. 12 Maart: Zon op; 7.02; onder;18Sa. -.Maan r>p 7 63 onder 20 29 r,12= AIaart: Hoog water té R'dam: l« tij 5.38 Iturj 2e üj 18.12 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1