HET ROTTERDAMSCH PARCDL Frankrijk roept dit jaar 200.000 soldaten op VOETBAL-PRIJSVRAAG Arabische bevelhebber sprak met Britse kolonel EEN PARACHUTIST IN AMSTERDAM Assemblée neemt motie aan ter ere van Masaryks nagedachtenis Vijfvoudig verbond gereed gekomen Rondetaf eloverleg met Indonesië Vlag halfstok in Stockholm België-Holland Schoenen op. George Dessing, een échte, kan niets beginnen Ontmoeting in de „Leidse Poort" Resultaten van de veiligheidsweek .Vrijdag 12 Maart 1943 Red. «ij, Adm. Laag® Havan 141. Schiedam TaL é930t Abohn.prijai per waek 0.31 per kwartaal 4.—, losse nummera 0,09 Opgericht door d« Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 B.aaklert Amsterdamsche Bant te Rotterdam Directeur» B. de Vriea Hoofdredacteur: Th. Ramaker Achtste jaargang, No. 61' «De-i£lonse reEeringr zal dit jaar tweehonderdduizend man van de lich ting 1948_ onder de wapenen roepen, die anders eerst het volgende jaar zouden zjjn opgekomen. ZU heeft daartoe gisteren machtiging gekregen xan de Nationale Vergadering. Deze sprak voorts baar vertrouwen uit in de buitenlandse politiek van de regering en bij deze stemmen kreeg de regering een aanmerkelijk grotere meerderheid achter zich, dan de laatste tijden gebruikelijk is geweest: 419 stemmers steunden haar, terwijl 183 stemmen tegen werden uitgebracht. Over de dienstplicbtkwestie was men .het eens met uitzondering van de .communisten. „De regering maakt het. Franse leger tot Ameri- ka's politiemacht en Franse soldaten tot dollarsoldaten" waren de argu menten uit de communistische hoek. Tijdens het debat over de buiten landse' politiek kwam de Spaanse kwestie ter:sprake, en minister Bi- dault steunde het besluit, de betrek- kingen met Spanje te hervatten. Communisten interrumpeerden over Fransen, die in. Spaanse gevangenis sen zaten, \yaarop Bidault antwoord de, dat de Franse regering als ge volg, van door haar gedane stappen, erin geslaagd was levens en eigen dommen'-van -Fransen en Spanjaar den .te redden. AUe afgevaardigden stonden op toen Bidault hulde bracht aan de nagedachtenis van Jan Ma- ssryk, De minister zei: Masaryk stierf, toen de vrijheid stierf. Ook voorzitter Herriot bracht hulde aan de nagedachtenis van de Tsjechoslowaakse minister. Met handopsteken werd de tekst aanvaard van een resolutie waarin alien behalve de communisten eer beweken aan de2e „vurige apos- stel der-democratie, menselijke vrij heid en internationale organisatie Ingrijpende wijzigingen zijn bij de ingang van het nieuwe kwartaal in de textieldistributie niet te ver wachten, zo deelde men ons van officiële zijde mede, als antwoord op de mededeling ln een textiel- vakblad gedaan, volgens velk kou sen en zijden ondergoed per 1 April van de bon zouden gaan, Er is we! een kans dat enige minder helang- riike wijzigingen in de puntemvaar- derig van enkele artikelen zullen komen, doch zo lang omtrent de aanvoer van nieuwe goederen door de onzekerheid die ten aanzien van de deviezenpositie heerst, geen be- vstiging bestaat, is het brengen van a t.t i texlielgoetteren op de vrije markt van de vrede". Naar aanleiding van riet te verwachten, aldus de ofti- Masaryks dood kwam net nog tot ciële zegsman, een heftige ;discussie tussen de com- I munist Dudos en een rechtse afge vaardigde. Toen de egrste zei, dat- dé volkeren de'plicht hadden, „voort te schrijden naar het socialisme, of de plutocraten het ermee eens zijn of 'niet"; 'kreeg hij- ten antwoord: „En als ze niet willen meeaiarehe- ren. gooien jullie, ze het raam uit", waarop Duclos toornig antwoordde: ,,U bent moreel verantwoordelijk voor de dood van Masaryk!" Koningin moet rust nemen tot Pasen Db Koningin zal wegens ver moeidheid op advies van haar ge neesheer haar werkzaamheden voorlopig tot na Fasen beperken tot de dringende regeringszaken. Geen grote wijzigingen in textiel waardering (Van onze Haagsche redacteur) Waarschijnlijk Woensdag de ondertekening Vandaag legt de Brusselse con ferentie de laatste hand aan hefc verdrag voor de West-Europese Unie. Enkele punten naar waar nemers veronderstellen zijn het Benelux-voorstellen bleven Donderdag nog onopgehelderd moesten nog aan de afzonderlijke regeringen worden voorgelegd. Ir- de loop van de volgende week men vermoedt Woensdag in Brussel of Dén Haag zullen de ministers bijeen komen om het verdrag te ondertekenen. Eerst dan zpl de tekst, die een-inleiding en ti§n artikelen omvat, worden'gepu bliceerd, Het vertkag woirdt gesloten voor df; tijd .van, vijftig jaar. De strek king ervan, is krachtiger dan de oorspronkelijke plannen van.'Enge land' en Frankrijk, .en ruimer'en omvattender dan het plan Benelux. „Hetomvat alles, zowel geestelijk als zakelijk" zei een Britse gede- legeerde. Militair verbindt het verdrag de deelnemers tot wederzijdse bij stand en overleg. Politiek bindt het hen ondubbelzinnig aan de weste lijke opvatting van democratie. Economisch, geeft het hun' "een plaats in een wijde sfeer van we derzijdse voordelen. Engeland, Frankrijk» Nederland en België zijn fle landen met de grootste over zeese gebiedsdelen ter wereld). So ciaal 'én' cultureel verbinden de deelnemers .zich tot verhoging van het -levenspeil. Wanneer het-verdrag onderte kend is zullen de vijf regerin gen' een gemeenschappelijke permanente consultatieve com missie instellen, die zal toezien óp,de uitvoering van de verde- digingsclausuïe. De inhoud van deze clausule is nóg., niét bekend. Men gelooft ech ter dat zij in losse bewoordingen is gesteld, om de mogelijkheid open •te laten er.latèr passender en be ter gespecificeerde omschrijvingen aan'te kunnen»toevoegen. Ir. Van Dam gaat heen (Van onze Haagse Redacteur) •Ir. van Dam," secretaris van mi nister Mansholt, tegen wiens sala ris de rechter vleugel van de kamer, gesteund door KVP zoveel bezwaar had, dat het van de begroting voor Landbouw moest worden geschrapt, zal 05 1 April zijn functie bij het ministerie neerleggen. Nederlandse delegatie benoemd De regering heeft een negen tal Nederlandse politici uitgeno digd, zich voor een benoeming te zijner tijd als vertegenwoordi gers van Nederland in. de dele gatie der rondetafel-conferentie met Indonesië.'^ter vorming van de Nederlands Indonesische Unie, beschikbaar te stellen. De bedoeling zit hierbij voor, hen van nu af regelmatig op de hoogte te houden van de ver dere ontwikkeling van zaken te dezen aanzien. De uitnodiging is aanvaard door de volgende heren: Jhr. mr. M. van der Goes van Naters, mr. A. M. Joekes, P. Kerstens, prof. dr, J. H. A, Logetnann, II, J. W. A, Meye- rink, prof. mr. C. P. M. Romme, mr. E. M. J. A. Sassen; mr. D. TT. Stikker en H. W. Tllanus: Gisterochtend vond in aanwezig heid van de minister-president, de minister van overzeese gebiedsde len en de minister zonder porte feuille, de eerste samenkomst plaats. Prins Bernhard volgende week iiaar Zwitserland Omtrent het aanstaande verblijf van het prinselijk gezin in Zwitser- land wordt nader medegedeeld, dat prins Bernhard met de prinsesjes Beatrix en Ir éne begin volgende week prr vliegtuig zal vertrekken. Daar prinses IVTarfke nog niet geheel hersteld is van een lichte graad van mazelen, zal prinses Juliana kort daarna volgen mgt de prinsesjes Margriet en .Marijke. De keuze van het verblijf is wederom gevallen op Zermatt, waar het prin selijk gezin verleden jaar een pret tige tijd heeft doorgebracht. ARUBA WIL SPOEDIG LOS VAN CÜRACAO Een verklarinc, waarin Aruha aandringt op afscheiding van Cura sao. nog voordat de wijziging van de staatsregeling tot stand komt, Is door de heer Èman. de leidér van de Arubaanse Volkspartij aan het ANP gezonden. De heer Eman zest, dat de Aru banen aandringen op schorsing van de behandeling van het wetsont werp en dat zij willen, dat Aruba tot een afzonderlijk staatsdeel wordt gemaakt onder een vertegen woordiger van de Kroon voor de Antillen. Wordt het wetsontwerp toch aangenomen, dan zullen de Arubanen zich wel laten kiezen, maar weigeren deel te nemen aan de wetgevende arbeid in d" Staten of van gecommitteerden. 2p reke nen erop daLde regering en de Ka mer zullen meewerken om de af scheiding van Curacao 20 spoedig mogelijk tot stand té brengen. maar koning Gustaaf is kerngezond Een levensgrote ontkenning van de geruchten over de dood van ko ning Gustaaf van Zweden stapte gistermiddag om tien vóór vjjf glimlachend uit de trein aan een. Parijs station: Koning Gustaaf zelf. Hti zag er opmerkelijk fit uit. Aan journalisten, fotografen en andere belangstellenden natuurlijk geen gebrek, na de „angstige och tend" zoals een Zweedse ambas saderaad in Parijs zich uitdrukte over de geruchten die gistermorgen de ronde hadden gedaan, Hoe zij in de wereld zijn gekomen, is nog niet duidelijk. Men vermoedt, dat toen ergens in Duitsland een warmgelo pen wagon van de trein was afge koppeld. de mensen gedacht heb ben, dat het rijtuig van de koning afgekoppeld was. omdat deze ge storven zou zijn. ,,Vrif overdreven" zei koning Gustaaf zelf. die al van de geruchten gehoord had, maar overigens zeer. geamuseerd was In tussen woei gistermorgen van tal van officiële en particuliere gebou wen in Stockholm de vlag reeds halfstok en de Zweedse radio wij zigde plotseling haar programma en ging plechtige muziek uitzen den, hoewel het nieuwsbulletin van 12 uur nog niets over de ge zondheid van de koning meldde. Later op de dag sprak kroonprins Gustaaf Adolf de geruchten tegen. ZONDAGMIDDAG wordt in Antwerpen de grote ontmoeting BelgiëHolland gehouden, en duszal dan aan de Schie- damsesinge! voor het Parool-gebouw de stem van de radio-reporter uit onze luidspreker klinken en 2ullen alle toehoorders in de rust, of zo men wil voor de wedstrijd, gelegenheid krijgen, de vermoedelijke uitslag op een wedstrijd formulier, dat gratis wordt uitgereikt, in te vullen. „Het Rotterdamsch Parool" heeft ook aan deze wedstrijd een grote prijsvraag verbonden. Twintig prijzen, waaronder een aantal, die iedere voetbal liefhebber ongekende vreugde zuilen bezorgen, worden door de directie van Het Rotterdamsch Parool" beschikbaar gesteld. Meer vertellen wij van de prijzen niet. Dit blijft voor de winnaar een grote verrassing! Voor allen is een sneelhelft zullen seen meforrauHer af, dat we dstriidfor muiier oplossingen meer Zaterdag voor 2 uur aanwezig. Onze priis- worden aangenomen, moet worden, gepost vraag is ook "hierdoor De radioreportage of Zondag voor zo aantrekkelijk, om- begint om kwart kwart voor vier aan dat men, zoals ge- voor drie. de wed- ons kantoor moet zegd, de ingevulde strijd om 3 uur. Voor worden ingeleverd, strook eerst behoeft hen die Zondagmid- Voetballiefhebbers! in te leveren, voor de dag op de Schiedam- Zondagmiddag naar tweede helft van de sesingel niet aanwe- de Schiedamsesingel wedstrijd begint, zig kunnen zijn en waar U de wedstriid Eerst kan men zich toch aan deze grote volgen kunt door de dus een beeld van de attractieve prijsvraag radio-reportage eh krachtsverhoudingen wensen deel te r.e- het bekende Parool- vormen, Na de aan- men. drukken wij voetbalveld, dat aan vang van de tweede hieronder een deelna- de gevel is bevestigd. PAROOL VOETBALPRIJSVRAAG BELGIë—HOLLAND ingezonden door: Naam - Adres Woonplaats Ongeveer oijf uur gistermiddag reed een Amsterdamse automobilist op de Aelbrechfskade, toen hij van onder de motorkap een brandlucht bemerkte. Hij stopte en neusde, eens bij de motor waaruit eensklaps een grote steek vlam omhoogschoot. Een monteur van een der in de nabijheid zijnde garages rende toe en overzag in een oogwenk de situatie. Het halen van een blus- apparaat zou teveel tijd irtbeslag nemen óm nog iets van de reeds bran dende wagen te redden, Hij wist met grote tegenwoordigheid van geest dan ook niets beiers te doen dan dc wagen een duw te geven en hem in de Schie te laten rijden. De eigenaar heeft nu wel een „natte" auto terug, maar de wagen is tenminste nog te herstellen. Truman vraagt dollars voor West-Europa Tussentijdse hulp bleek niet voldoende Truman heeft het Congres ge- rraagd om 65 raJllioen dollars voor iVest-Europa als supplement op de ussentjjdse hulp, vóór Inwerking- reden van hefc plan-Marshall. In zjjn brief aait het Congres chreef Truman: „De gebeurtenissen die gedu- ende de afgelopen weken in üuropa hebben plaats gevonden naken het uit veiligheids- en voor- ichtigheidsoogpunt voor ons onmo- elyk de aanvoer op dit moment te onderbreken. Ik hoop derhalve dat het Congres de benodigde' fondsen voor 1 April beschikbaar zal stel len." Senator Robert Taft, de ontwer per van de beruchte arbeidswet, die nog altijd hoopt op een candi- datuur voor het presidentschap, heeft een voorstel ingediend om het plan-Marshall met een kwart te verminderen. Fawsi Kaoekji kondigt staat van beleg af In een busstationnetje aan een verlaten deel van de hoofdweg door Noord-Palestina heeft een Britse luitenant-kolonel een uitvoerig onder houd gehad metFawzi bey Kaoekji, de commandant van bet Arabische leger. Wat zij besproken hebben is volkomen geheim. De journalisten die zich op het ogenblik bij het Arabische leger ophouden werden op een afstand gehouden tot de Britse officier vertrok. Hij was gekleed in het uniform'.van de nu ontbonden Transjordaanse grenstroepen en* ver gezeld van twee adjudanten. De in Yarmuk gelegerde Arabi sche troepen krijgen nog voortdu rend versterking. Zij zijn heer en meester in dit gebied en hun veror deningen zijn hier de enige gelden de wet. De regering van; het man daatgebied heeft in Noord-Fa- lestina geen enkel gezag meer. Fawzi Kaoekji heeft voor de hele streek de staat van beleg af gekondigd. Op het hoofdkwartier is men bezig met het oprichten van militaire rechtbanken en gevange nissen. „Ieder bevel'van het hoofdkwar tier zal nu voor burgers en mili tairen wet zijn", deelde Fawzi de A.P.-correspondert mee. „Dj mili taire rechtbanken zullen rechtvaar dig maar streng zijn". Het Joodse Agentschap heeft de overeenkomst tussen de Haganah en de Irgoen Zwai Leoemi gisteren bekrachtigd. De beide strijdorganisaties zul len dus voortaan gezamenlijk opereren. De aanslag op het zwaar bewaak te gebouw van het Joodse Bureau te Jeruzalem, heeft volgens de laat ste berichten ongeveer tien doden en honderd gewonden gekost. Evenals bij de aanslag in de Ben Jebuda-straat werden vrachtauto's met springstoffen tot .ontploffing gebracht. De wagens waren onder Ameri kaanse vlag door de wachtposten gereden. Later bleek dat de bege leidende personehauto door een Arabische chauffeur van het Ame rikaanse consulaat was gestolen. De chauffeur werd door mannén van de Haganah weggevoerd. Voorbijgangers zagen hem blijk baar voor een Engelsman aan, want opnieuw deed het gerucht de ronde dat de Britten voor de aanslag verantwoordelijk waren. In het tijdvak van 14 Maart t.m. 3 Mei zal een schoenenbon naar keuze worden verstrekt aan hen, wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer 7, voorzover de bon 612 zich nog aan het inlegvel bevindt. De tweede distributiestamkaart moet worden overgelegd eyënals het inlegvel. Tevens zal in genoemd tijdvak de uitreiking van schoenenbonnen aan kinderen volgens de z.g. „ver jaardagsregeling" worden hervat. Kinderen geboren in de maanden Januari, Februari en Maart van een der jaren 1932 t.m. 1946, als mede de kinderen, welke in de maanden Maart, April of Mei 1947 gebcren zijn, komen in eerder ge noemd tijdvak in aanmerking voos een schoenenbon van soort en maat als overeerkomt met de leeftijd en het geslacht van het kind. Bij de uitreiking volgens deze kinderrege ling zal de bon 606 van het inleg vel worden verwijderd. Bonnenlijst met Pasen één dag vroeger In verband met de Paasdagen zal de bonnenlijst voor de periode van 2S Maart tot en met 10 April 1948 in plaats van op Donderdag 25 Maart op Woensdag 24 Maart wor den gepubliceerd. SPIONNAGE IN NEDERLAND Motie van vertrouwen voor Gottwald Hét gezuiverde Tsjechbslowaakse parlement heeft -bij handopsteken mèt algemene stemmen het rege- 'ringsprogram goedgekeurd. Van de" driéhonderd leden waren 233 aan wezig! De Tsjechoslow&akse gezant ln Turkije, Kolöwrat Krakowsky, de gezant in Oslo, dr.* Emil Walter en de; eerste secretaris van de legatie bii-dé-Heilige <Stoel zjin afgetrden. De universiteiten van Denemar- maken,. Zweden en Noorwegen heb ben besloten een uitnodiging om deel te némen aan de feestelijkhe den ter gelegenheid van het zes honderd jarig bestaan van de Praagse universiteit op '6 Aoril niét aan te nemen. Al garve" wordt gelicht DeN.V.' W. A. van dén Tak's bergingsbedrijf is vandaag begon- *.?n met-het- bergen van het Zon dag op de Schelde gezonken kust- vaartuig „Algarve". De op de Veluwe on dergedoken Amster dammer Levinus van Looi» oud-redacteur en oud-Ber- lijns correspondent van de Arbeiderspers, krijgt op een dag in Februari 1942 bezoek van zijn wouw. Dat moet voor bijzonder nieuws zijn! En inderdaad: mevrouw Van Looi» die hals-over-kop uit Amsterdam gekomen is, brengt bijzonder nieuws. Er is bij de gezusters Lelie in Amsterdam een man geko men met een niet-alledaags verhaak Hij komt uit Enge land, is met een parachute uit een vliegtuig gespron gen (stel je voor: midden in dé nacht!) en wil Van Looi spreken. Hij kan zich legi timeren; hij heeft een por tretje bij zich van Marijke, het dochtertje van Meyer Sluizer, die in Engeland is. 1 Waar is hij op 't ogenblik?, wil Van Looi weten.. Nog steeds bij de dames Lelie, veld. De dennennaalden zaten nog in de opslagen, van zijn broekspij pen, bil is dus door een bos geko men; hij spreekt Nederlands met een Engels accent en hri had een grote Amerikaanse revolver bij zich. Ik ga mee. zegt de onderdui ker 't Is te hopen, dat we geen be kenden zien in Amsterdam. Geloven ze nog allemaal, dat ik in Engeland zit? Allemaal, zegt mevrouw Van Looi. Behalve de enkelen die beter weten. Een paar dagen later vertelt de Nederlandse agent George Dessing. die uit Zuid-Afrika kwam om mee te doen tegen Hitier. zïin geschiede nis aan Van Looi. Hij is opgeleid in Engeland en die training is geen nonsens.' you know? Je weet, dat er een dag komt. waarop ie in het vliegtuig stapt om boven Neder land af te springen. En als die avond gekomen is. waarop ze 1e zeggen: het gaat vannacht gebeu ren. eet er nog 's lekker van en neem nog 'n extra borrel'nou. dan geeft ie dat ctai raar gevoel. Enfin, die avond was het niet door gegaan. Slecht weer en veel sneeuw en zo. En maar wachten, de ene dag na. de ander. En dat wordt een mens beu. De ene dag: veel sneeuw in Nederland. En de andere dag: nog meer sneeuw in Nederland, De marconist, die. met 'm mee zou gaan, zag er niets in. Die was ach- 'ter gebleven. Maar George Dessing was gekomen. Ze hadden hem naar een Engels vliegveld gereden en boven de Nederlandse kust leek het wel een vuurwerk op een' feestdag met al dat afweergeschut en in de buurt van Niikerk had de skipper van de kist gezegd; hier zrin we d'r, spring er maar uit en good luck! En toen had 'ie pech gehad. Want waar denkt -minheer Van Looi dat ze hem hadden afgezet? Precies boven een hulpvliegveld van de Duitsers... Maar dat wist 'ie pas toen het licht werd. Toen was de parachute al verborgen en toen liep 'ie daar zo'n beetje door de sneeuw te stampen in z'n overall. En toen was daar een stel Duitsers, die in de prille ochtend de hakenkruis- vlag besen en een schildwacht keek een beetie vreemd naar hem. maar hij had precies gedaan nf hii daar thuis was. En ze hadden hem een voudig door de poort laten gaan. Aardige lui. die Duitsers. 4 Van Looi hoort het verhaal aan. neemt de verteller scherp on en' bekijkt het fotootje van Sluizers dochtertje. Dat kloot. En ten. over vloede komt er op dat ogenblik oen koerier met een via Portugal ge zonden brief uit Engeland, waaruit blijkt dat de ietwat nonchalante parachutist -goed" is. Hebt V nog verbinding met Londen? vraagt Van Looi. Hoegenaamd niet. zegt Des sing, Alleen: de elfde van iedere maand zendt radio-Oranjeeen be richt voor me uit: ze zullen me daarin Gerrit van der Broek noe men. Op dé elfde Maart 1942 wordt er scherp geluisterd naar radio-Oran je. Ddar komt 't bericht voor Ger rit van.der Broek: „Uw broer Jo is gezond." Dat betekent, dat er een marconist komt, dio hem ont moeten zal In café „De .Leidse Poort" te Amsterdam. Maar... op het afgesproken uur is er geen marconist. En Óók niet op de afge sproken volgende dagen. Korte tiid later komt er in Amsterdam ven bericht, dat dP marconist Molenaar bij zijn sproits" dodelijk verongelukt is: de man is in de nacht van 9 op 10 Maart tegelijk met Leo Andrin- ga geparachuteerd, maar met het hoofd op een betonnen drinkbak terécht gekomen... Een maand verstrijkt. George Dessing maakt kennis met Koos Vorrink, die graag berichten wil seinen naar Londen over de vor ming van het Nationale Comité, waarin vertegenwoordigers van al le politieke partijen zitting hebben. Dessing begrijpt dat. Hij heeft zelf de opdracht, Londen zo uitvoerig mogelhk in te lichten en intussen in Nederland sabotagegroepen te vormen. Maar hij staat machteloos, zolang hii niet de hulp heeft van een marconist met een zendappa raat en zolang Londen geen con tainers met springstoffen stuurt. Op 11 April meldt radio-Oranie aan Gerrit van der Broek dat zijn broer Jan gezond is. Dat is een an dere marconist. Wéér gaat de para chutist naar ,.De Leidse Poort", En weer vergeefs. Op 11 Mei brengt radio-Oranie opnieuw een boodschap voor Gerrit van der Broek. Hri moet volhouden! Allright, George Dessing gaat op nieuw naar „De Leidse Poort". En daar komt Andringa binnen, te Londen bekend als ..Akkie" en sist hem in het voorbijgaan de woorden toe: Ga weg. Gestapo. Onze lezers weten reeds uit een vorig artikel, dat Akkie in gezelschap was van de S.D.-man Leo Poos. En daarmee is het werk van George Dessing definitief tot mis lukken gedoempd. Het café „De Leidse Poort" is als trefpunt be smet. Dat is niet meer te gebrui ken. Wel seint radio-Oranje later nog. dat Gerrit van der Broek be zoek zal kriigen „bfi de dames" (de gezusters Lelie), maar deze dames hebben inmiddels moeten onder duiken. Ook dè,t adres is uitgescha keld. Het is tragisch. Stan els militaire en politieke informaties liggen te wachten op verzending naar Lon den -maar er is geen mogelijk heid voor contact. George Dessing heeft geen taak meer: al zijn moei te. at. ziin moed. als zijn opoffe ringsgezindheid zijn vergeefs ge weest. In October 1942 verdwijnt hij uit Nederland om via België. Zwitser land en Spanje. Engeland te berei ken. Het zou ruim een jaar duren, eer hij weer in Londen terug was... Zie verder pag. 3 Thans zijn dè resultaten bekend geworden van de van 16 tot 23 Februari in de Rotterdamse haven gehouden Veiligheidsweek. In het algemeen kon» worden geconsta teerd, dat ze de veiligheidsgedach te meer accent heeft gegeven. Zo wel de tentoonstelling, die door 1074 personen werd bezocht, als de wedstrijd in de stuwadoorsbedrij- ven en de prijsvraag voor kinderen van havenarbeiders hebben niet nagelaten speciale aandacht op het veilig werken te vestigen. Wat de wedstrijd betreft: van de deelne mende ploegen in het stukgoecjbe- drijf zijn er totaal acht met het hoogste aantal punten uit de strijd te voorschijn gekomen, waarvan er tijdens de beoordeling vier werk- zaam waren op het s.s. „City of Alma" („Quick Dispatch"), drie aan boord van het s.s. „Attleboro Victory" (W. H. Mueller en Co.) en een op het s.s. „Haarlem1" (Thomsen's Havenbedrijf). Wat het machinaal bedrijf aan gaat, werd geconstateerd, dat een groot aantal schepen foutloos werd gewerkt, waarvan ln het bij zonder de werkzaamheden aan boord van de schepen „Achco", „Korcula" en „Lago Azul" (S.H.V.) worden vermeld. Aan de hiervoor in aanmerking komende arbeiders zal een speciaal otnworpen vcilig- heidsinsigne worden uitgereikt. Bij loting is de prijs een een daags bezoek aan Antwerpen toegekend aan de ploeg, die op 20 Februari V 19 uur op ruim 3 van de „City of Alma" werkte, alsme de de ploeg, die op 18 Febi-uari des middags op de „Acheo" werkzaam was. Het bezoek aan Antwerpen zal einde dezer maand of begin April worden gebracht. De commissie zal nog nadere plannen uitwerken, om op de ver kregen resultaten met vrucht voort te bouwen. Nieuwe brandstofkaarten Tegelijk met de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen, zullen gedurende het tydvak van 34 Maart t/ni 8 Mei a.s. nieuwe brandstoffenkaarten TA 806 wor den uitgereikt. De brandstof fen kaarten TA 806 worden uitgereikt tegen afgifte van het volledige in gevulde aanvraagformulier, dat de distributiediensten tijdens de laat ste verstrekking van bonnenkaar. ten hebben afgegeven, terwijl het restant der oude kaarten TA 707, waarop de bon reserve 2 moet voor komen, dient te worden overgelegd. De kaarten moeten worden afge haald bij de distributiediensten der gemeenten van inwoning. Omtrent de uitreiking aan kamerbewoners zullen nog nadere mededelingen volgen. Raad van Scheepvaart over de „Holland" „Regering is- verantwoor delijk voor liet 011 gel uk'1 De Raad van de Scheepvaart be handelde Donderdagmiddag, onder voorzitterschap van mr. W. A, Vos, de zaak va» het xn.s. „Holland", dat op 16 November 1947 bij het Weser-vuurschip ten gevolge van een explosie verloren ging. Het schip, dat 250 brt. mat. voer in charter van liet directoraat-gene raal voor de scheepvaart uit Vlis- singen, onder commando van kapi tein J. A. Vermeulen, die nu als getuige werd gehoord. De kustvaarder had op 10 Nov. te Sarpsborg in Noorwegen 50 ton zwavelkoolstof in 206 vaten aan boord genomen voor Hellevoetsluis, welke in strijd met alle voorschrif ten voor gevaarlijke lading in het ruim. in plaats van aan dek waren geladen. Ter zitting bleek, dat de kapitein van deze bepalingen geen kennis had, zoals, naar de inspec teur-generaal voor de scheepvaart, de heer P. S. van 't Haaff, mede deelde, heel vaak bij de kleine vaart voorkomt. De inspecteur-generaal weet het ongeluk aan hefc volkomen negeren der bepalingen van het scheep- vaartreglcment, waardoor zich in het ruim knalgas heeft kunnen ontwikkelen, dat de explosie heeft veroorzaakt. De verantwoording ligt grotendeels bij d.egéne( the het schip in charter had. it» dit geval de Nederlandse regering, die de kapitein op het gevaar van zijn lading had moeten attenderen. „Soestdijk" te water gelaten Sleepboot „Stentor" op sleeptouw genomen De sleepboot „Noord-Holland" heeft haar beschadigde collega „Stentor" op sleeptouw genomen en koers gezet naar IJmuidcn, wel ke haven men Zaterdag hoopt te bereiken. De van de „Stentor" losgebroken kustvaarder „Roerdomp" drijft zonder bemanning cn met slagzij dicht onder de Deense kust. Het staat te bezien of het schip nog te redden valt, -De „Roerdomp", die na de be vrijding in beschadigde toestand te Christiansand werd aangetroffen, is verkocht aan de C.V. Bolder's Scheepvaartbedrijf te Amsterdam. Het zou door de werf A. Vuyk en Zoon te Capelle aan de IJssel wéér voor de vaart gereed worden ge- Donderdagmorgcn om kwart over elf is op de Abcrcorn- werf van Harland en Wolff Ltd. te Belfast door mevrouw A. H, Bouman-Braat, in aan wezigheid o.m. van haar echt genoot, de heer F. C. Bouman, directeur van dc Holland. Amerika Lün, het stoomschip „Soestdljk" met gunstig gevolg te water gelaten. De Soestdijk heeft een geriefe lijke accommodatie voor 12 pas sagiers. De stoomturbine-installatie wordt eveneens door Harland en Wolff gebouwd. Over enkele maanden zal een zusterschip van de Soestdijk, de „Schiedijk" ge heten, van de Queens Yard van Harland cn Wolff van stapel lopen. Beide schepen zullen ln dienst worden gesteld op de Pacificlijn, die de Holla nd-Amerika-Lijn in samenwerking met de Royal Mail Lines Ltd. onderhoudt. Een bijzonderheid is, dat de Hol la nd-Amerlka-Lijn reeds een oude klant van déze bekende Britse werf is. De stoomschepen „Rotterdam" (24.149 ton) cn „Statendam" (30.000 ton) werden namelijk ook door Harland en Wolff gebouwd. Weerbericht RUSTIG VOORJAARSWEER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Knude nacht met np veie plaatsen vorming van nevel of mist. Morgen nvercUg-. na het oplossen van de mist lange perioden van zonneschijn met snel oplopende temperatuur. Droog weer en weinig wind. 13 -.Maart: Zon op 7.00; onder 1840 Maan op 8.05, onder 21.43.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1