DE SCHIEDAMMER m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Britse parlementsleden vragen om een „West-Europese Raad" DE THUISREIS IS TRUUS AAN BOORD VAN „VOLENDAM"? Communisten en Gaullisten in het offensief „Het N.V.K.L. is een sehertskorps' zegt toornig auditeur-milita'r Zaterdag 13 Maart 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 6930C Abonn.prtjai per week 0.3! per kwartaal 4(—losse nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" Achtste jaargang, No. 62 Uttgava N.V. De Nieuwe Pers. Postgiro 393644 Bankier; AmBterdamschB Bank to Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Gemeenschappelijke regering en grondwet voor zestien „Marshall-landen" Drie-en-zeventïg. leden van het Britse Lagerhuis, van links tot rechts, met uitzondering van de communisten, hebben een resolu tie ingediend, -waarin aangedrongen wordt op de stichting van een Westeuropese economische, sociale en militaire raad, die de bevoegdheid'zou hebben de politiek van zijn leden op deze ge bieden te coördineren. Deze raad zou voorts tot taak hebben de handel tussen de leden-staten te-ontwikkelen en de deviezen te stabiliseren. Souvereiniteit moet worden opgegeven Er hebben geen communisten aan de opstelling van deze resolutie meegewerkt. De 'parlementsleden (van de leider der jonge conserva tieve „actie"-groep, Quentin Hogg, tot de leider der linker vleugel der Labour party. Richard Grossman"! zullen aandringen op een spoedig debat over de resolutie in .het La gerhuis. In de resolutie wordt gevraagd om 1. Onmiddellijke stappen, in over leg met +tet Britse Gemenebest, om een West-Europese politieke unie te vormen, „sterk genoeg om de Euro pese democratie-en"de. waarden van de "Westerse beschaving" te redden en om een handelsgebied te vormen, groot genoeg, tezamen met de kolo niale gebieden,om zijn samenstel lende delen in staat, te stellen tot het tot stand brengen van bet eco nomisch herstel en stabiliteit. 2, Een. snel uit te voeren politiek terverzekering van een ónmiddel- hjke en effectieve samenwerking tussen de landen van West-Europa en een politiek, waardoor op den duur een Europese federatie stand fcpmt... .3. De onmiddellijke instelling van een Raad van West-Europa, bestaan de uit vertegenwoordigers van -de zestien, landen, die deelnemen aan het plan-Marshall en West-Duits- lancL Deze raad zou de algemene lij nen van een gemeenschappelijk op treden vaststellen. 4- De Europese Federatie zou een constitutie moeten hebben, geba seerd op de principes van gemeen-' schappelijk staatsburgerschap, poli tieke vrijheid en een representatieve regering.-' De ondertekenaars hopen, niet al- leen aan de Britse regering, maar aan alle regeringen van Europa, aan wie afschriften van de resolutie worden gezonden, een richtlijn te geven. Zij zijn van mening, dat «n een verdeeld Europa de- afzonder lijke. landen, niet kunnen voort-, bestaan. - Een woordvoerder van de bewe ging noemde het "VijfnlOgendheden- verdrag voor een Westerse Unia, waarover men te Brussel heeft on derhandeld, „niets meer dan een ouderwets verdrag tussen er:-, aantal afzonderlijke staten, waarbij de sta ten in het geheel geen souvereiniteit opgeven". Zy willen uiteindelijk een geheel "Verenigd Europa, maar zij willen „voor het te laat is iets doen vcor West-Europa", „Interim-parlement" in Tsiechoslowaldje Helft plus één: communist Het Tsjech oslcnvaaksB wetgeven de lichaam, de National© Vergade ring, heeft een „Interim-parlement" gekozen en Ingesteld, dat zal op treden' als de kamer op, reces is en In het bijzonder in de tiid tussen het aftreden der kamer en de verkie zing van een nieuwe.' Het interim-parlement bestaat uit 24 leden Waarvan 13 communis ten .zyn. Het interim-parlement heeft voor een laar zitting. Voor zitter is de communistische afge vaardigde Slansky, secretaris-gene raal "der partij. In gevallén die normaliter een wet .vereisen"- is een méerdèrheïd van dertien noodzakelijk met aanwezig heid-van alle 24 leden. In andere gevallen is eéfi meerderheid-der aanwezigen voldoende. De door het interim-parlement, aanvaarde maat regelen wórden slechts van kracht, indien de president deze heeft goed gekeurd, Het interim-parlement kan niet de president kiezen en geen nieuwe financiële lasten op de be volking leggen noch een oorlogs-, verklaring goedkeuren, Burgercostuums voor demobilisanten Naar aanleiding van klachten over de slechte kwaliteit van de burger kleding; die aan demobiliserende militairen werd verkocht, is beslo ten, de goedkopere pakken van min dere kwaliteit uit het centrale ma gazijn te Utrecht te vervangen door costnums in een prijsklasse van on geveer 70-—, Er zal in het vervolg op worden aangedrongen, dat de toegekende 70.inderdaad in zijn geheel voor de aankoop van een costuum wordt benut en de demobiliserende wordt aangeraden, geen costuum beneden de aangegeven prijsklasse te kopen. Het bedrag van 70.-— werd op ad- vies van de kledingindustrie vast gesteld.- In het demobilisatie-centrum te Huis ter Heide, worden de pakken voorts nog op kwaliteit en prijs ge- kèurd. Zowel van de zijde van de fabrs- kanten als van' de detailhandel c wordt alle medewerking verleend, ofri onze militairen'zo goed mogelijk ia dé burgerkleding te steken. Een bewijs'hiervoor i3 wel, dat na de niéuwe regeling, die op 1. Februari - 3.1. is ingegaan, nog slechts één klacht werd ontvangen, die tenslotte tot genoegen van de koper kon wor den .opgelost! Voor het aanschaffen'van andere. kledingstukken worden alleen tex- tielpunten verstrekt. Deze kunnen geheel naar eigen verkiezing wor- den besteed. Schorsing van bestuur Rotterdamse EVG Uil Amsterdam meldt de landelijke raad der EVC, dat Vrijdag in een bui tengewone zitting de Rotterdamse si tuatie uitvoerig is besproken. Aan de hoofdbesturen der landelijke bedrijfs- - groepen zal worden verzocht, een vijl* 'tal met name genoemde leden op grond van de artikelen,.11 en. 12 der statuten te schorsen. Deze vijf ledeü vormen het plaatse lijk bestuur van de afd, Rotterdam der EVC [het zijn de heren :A. v. d. Berg, W. Smid, L. van Os, H.Groeneveld en C.-van Obsterwijk. Red.) Zij worden uit hun functies ontheven en. een. nieuw bestuur wordt gevormd. De door de landelijke bedrijfsgroepsbe- sturen te schorsen leden' worden ih de gelegenheid gesteld, bun beschuldigin gen te staven. Aan het 'hoofdbestuur van de EVG wordt opgedragen, in overleg met de besturen van de lande lijke bedrijfsgroepen, alle maatregelen te nemen die bevorderlijk zijn voor de .versterking van de Rotterdamse afde ling. Hgt. Rotterdamse bestuur heeft, kennis .genomen van .deze .medede lingen' .en- ons doen weten - dat het zich beraadt op de te nemen maat regelen.' Het besluit zal Maandag wordenbekend gemaakt. Het is; zo góed als zeker, dut het eerpta van de v$f nieuwe schepen van de -Kon. Rotterdams che Lloyd de „Garóet", omstreeks o 'Juni a,s. iii de vaart zal komen, Graanvoorziening voor vijf jaar gewaarborgd Een nieuwe Internationale tarwe- overccnkomst waarborgt tie Neder landse broodgraanvoorzlenlug voor vijf jaar. De exporterende landen hebben zich verbonden ?au de im porterende landen 500 millioen bushel tarwe per jaar ic leveren tegen vastgestelde prijzen, die zich tussen een gefixeerd maximum van twee dollar en een aflopend mini mum van 1.50 dollar tot L10 zullen bewegen. Nederland heeft zich verbonden 835.G00 ton per jaar ai te nemen, waarvan B5.0QÖ ton voor overzeese gebieden. De importbehoefte van het rijk in. Europa Is met 750.000 tón voor vijfzesde deel gedekt. Het contract betekent voor de Nederlandse schatkist dubbel voor deel, tot dusver moesten hogere prijzen voc- buitenlandse tarwe worden betaald, dan'die, welke in het contract werden, vastgelegd. Naast deviezen besparing 'verkrijgt men ook besparing op de subsidies op brood. Berekend wordt, dat met iedere verlaging van 10 collar- cents per busbei het subsidie per broed van 800 gram met 7/10 Ne derlandse cent verlaagd kan wor den. Dr. Boerma merkte vooits op, dat besprekingen over ar.dere we rd óstapel-pruducten als bijvoor beeld suiker cn rubber in het voor nemen liggen- Marinierskapel naar Indonesië De „Kota Ë&roe", die onlangs in de. .Middeljahdse. Zee 'schade opliep en enige 'tijd te Port Sa'jd werke- 'loos heeft gelegen, is thans hersteld en zal op .31 Maart met 'troepen naar Indonesië vèrtrekken,- Ook de Marinierskapél zal zich 'dan insche pen; Hoogstwaarschijnlijk zulieh de Nederlandse journalisten, 'die -on langs een. trip maar .-Indonesië on dernamen, met dit schip maar huis terugkeren.- Vóór de krijgsraad in- Den Haag stond" gisteren,.een voor' dat college. niet alledaagse figuur. Het was een 24-jarig meisjegekleed inbeige mantel," met keurig - verzorgd- haar en onberispelijke knüseruZë voel ue zich,dn deze rmlitair-réchterlijke'Sfeér'kennelijkhiel érg thuis en "wist met haar. handen geen raad; vandaar, dat';de preendent haar rnöest ver tellen. dat men: die voor een krijgsraad niet in dé zakken"dient te stop pen. De dagvaarding, tegen haar uitgebracht klonk ernstig: desertie, twee maal gepleegd m oorlogstijd. ben tot "de verbijsterende con clusie gekomen, dat' dit'korps - geen militair korps is, maar een sehertskorps. Huij'gedrag is een. aanfluiting vóór de uniform, dte wé allen dragen,"; zo sprak de verbolgen auditeur-militair.., Nü moet du*' uitgemaakt worden of het NVKL al. of niet een militaire organisatie is de verdediger trok dit in twijfel maar intussen is te gen het Haagsq verpleegstertje .drie maandenvoorwaardelijk geëist' met een -proeftijd van een jaar. Tegen de officier van gezondheid eiste de auditeur-militair, mr, Baak. vier maanden, maar de krijgsraad ver oordeelde hem tot een maand. Het verpleegstertje zal op 24 Maart, haar lot vernemen. Zij is terstond in vrij heid gesteld. Haags verpleegstertje voor de krijgsraad Het meisje had ic Utrecht dienst ■genomen bij het Nederlands Ver pleegsters Korps Landmacht. Zij wilde verpleegster, worden, maar het beviel baar niet erg en zij nam ontslag. Haar overplaatsing naar Amersfoort, waar ze borden moest w-assen in een sanatorium, beviel nog minder én in ^Februari keerde ze niet van een verlof terug. Ze bleek in Utrecht te zijn gezien met een daar wonend officier van ge zondheid. Zelf meldde ze zich daar na in Amersfoort, werd prompt op gesloten en,... ontvluchtte. Wéér werd ze gezocht en weer meldde zé zichzelf, nu. in Den Haag. Opnieuw werd ze opgesloten, wegens haar recalcitrant gedrag ditmaal m een straf cel. En zo stond ze dan gisteren voor' de Krijgsraad, waarvan de: auditeur militair nu eens vastgesteld wilde zien of het NVKL, waarvan de. le den een militair uniform dragen, zich «an de militaire, tucht heeft te houden, „De dames lopen in uniform rond, bekleden rangen en heb ben onderscheidingen, maar ik: .TsjechoslowaMje" tóch voor Veiligheidsraad Chili heeft besloten, da recente gebeurtenissen in Tsjechosiowakiie voor de Veiligheidsraad te brengen, nadat een dergelijke poging'van Papa nek, de Tsjechoslowaakae ver tegenwoordiger by de UNO, gestuit was op proceduretnoeilïikheden. Zullen de dassen van Grand Rapids een voordelige nasleep hebben? Mysterie op een. troepentransportschip „Jullie den me na Port Said" zei ze tot soldaten van 5-lt-RI „Jullie z'en mij na Port Said". Toen de soldaten van R-ll-RJ. In de trein van Venlo naar Rotterdam zaten. Uregen ril deze woorden te horen van Truus van Goneigiien, een jong© hoerenilorhler uit Tungelrnoy, een dorpje bij Weert, die met hen meereisde naar do inschepingshaven. Truus staat bekend als ilé „soldatenmoeder" van dit régiment en had verlóf gekregen, met de troepèntrein mee te gaan, In de Maasstad, zgn dé, jongens aan boord gegaan van de Voiendam; geen vrouw is er sinds het .vertrek uit Rotterdam aan boord gezien. Maar enkele dagen geleden naderde het schip Port Said Dé;:geschiedenis "begon in Rotter- d am;Op hetogenblik, dat het schip lósj-lrwamvan dè kade, ontving de commanderend .troepen-officier, de overste L.' A. Heidoorn, devan de wal;; geschreeuwde mededeling, -dat er'; mogelijk een ver stekel Inge aan board kón -zijn. „Truus.de rest .ging; yèrloren.. in.- het machtige ge luid van de. stoomfluit. ,'sf.Avonds aan. hét diner vertelde' .deiCOT-, dit aan. zijntafelgenoten, waaróndèr ;de aalmoezenier- van het 5-^11—RI, die zich aan boord be-, vindt; én deze reageerde onmiddel lijk. met te zéggen„Dan. is het Truus van Geneighen!" r |&ó^ofterdam1iis ,zij.. het ;Laatst gé-, zien,"" tezamen -niet een korporaal van de marechaussee,met wie zij de kade afwandelde. ,Jk ga mee" Dit laatste heeft de aandacht getrokken, omdat het voor" de. hand ligt,; dat een soldatemnoe- .- der op de kade blijft, totdat-het schip werkelijk vertrokken is.' Als gevolg van haar uitlatingen, („Ik ga mee naar Indië", had. zij herhaaldelijk gezegd) was de bewa king van hét schip opgedragen spe ciale aandacht aan haar te besteden en vermoedelijk is zij toevallig (of met opzet? aan de aandacht van deze mannen, ontsnapt. Althans, ha- dat de „Voiendam" Gibraltar was gepasseerd, ontving - de GOT een telegram van het directoraat ver keerswezen van dé volgende inhoud: „Indien verstekelihge Truus van Ge- neighen aan boord, overgeven ma joor Rozen, Fort Said". (Majoor Ko zen is de vertegenwoordiger van het directoraat in Egypte.) In antwoord op dit telegram, verzocht de COT om te mogen vernemen óf Truus in Holland vermist werd. Hierop ont ving -hij op S -Maart-een antwoord, dat luidde: ,iVerstekelingfi vermoe delijk aan boord".- Het onderzoek wérd hierop met kracht voortgezet, maar omdat het niet uitgesloten is. dat manschappen vari het 5-11-RÏ, wanneer zy inder daad aan "boord mocht zijri, haar zul len helpen, móet een en ander on der. strikte geheimhouding geschie den. Vooral omdat hetféit. dat ér misschien een verstekelinge. aan boord is, in Egypte niet bekend mag worden. De'Egyptische politie wil onder geen enkele voorwaarde het risico lopen, dat ér vreemdelingen het land binnenkomen én een ón- geregistreerde passagierë moet eerst gevonden zijn, -voordat, het" schip toestemming krijgt, de haven te ver laten. Een onontdekte verstekelinge zou dan ook het schip „aan de ket ting" hebben" gelegd, Dat is de .re den,- dat. ondanks de journalisten aanboord,het „mysterie van de Voiendam"'eerst thans het schip heeft,;;het Suèzkanaalverlaten gèpublicëèfd' kén"ttordêri". Op" 9 Maart,'de dag vóór de aan komst in Port Said, is een laatste grootscheepse poging gedaan Truus te vinden. Om 'precies vier uur in de middag loeide de stoomfluit zeven maal kort en eenmaal lang. hetgeen sloepcnrol betekent en weldra ston den alle opvarenden op de dekken aangetreden. Het detachement M.P., bijgestaan door léden van de staf van het schip, heeft van deze gele genheid, dat niemand zich in net schip bevond, gebruik gemaakt, om nogmaals de „Voiendam" van. kiel tót kraaiennest ;te doorzoeken. Wel ontdekte men, dat byna hon derd opvarenden .zich aan de ver plichte slocpenról trachtten te ont trekken, doch Truus bleef onvind baar. Zelfs de. pogingen van een der leden van öe bemanning, die telepa thische gaven bezit, brachten, geou licht in dit geval. Bepaalde aanwij zingen, waarover later misschien meer te" zeggen is, versterken echter de vermoeden». Inmiddels is evenwelniets zeker cn het is hélemaal niet uitgesloten, dat vroeg of- laat- zal blijken., dat Truue uit logeren isen daardoor tijdelijk onvindbaar. De spanning op de Voiendam blijft evenwel stijgen. Truus heeft ten slotte beloofd, „dat wy haar na Port Said zouden zien". Toch thuis? Het ANP heeft, toen het boven- staand verhaal van zyn correspon dent aan boord van de Voiendam ontvangen bad. 2ijn licht eens opge stoken in Tungeirooy en daar ver nomen, dat de "bewuste Truus Dinsdagmiddag 9 Maart nog in haar woonplaats is gezien. Op hét ogen blik is zij niét in haar ouderlijk huis- Waar zij wel was, konden de ouders van de 28-jarige jongedame niet zeggen. Maar het gebeurt wel meer, zeggen zij. dat Truus enige dagen verdwijnt, óm dan weer on verwachts. boven water te komen. 'Of dit water dat van de Rode Zee zal zijn, lijkt hierdoor twijfelachtig te worden-.-. GESNEUVELD IN INDONESIË De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de -navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: sold. Ie JtL L. dc- Jager uit Scheveningen; korp. G. van Soest uit Stellendam; sold. J. B. Temmink uit Kaalte; sold- A. B Verhey uit Sliedrecht. Koninklijke. Marine: kok-Ie kl. W, dc Groot uit Dén Helder. Koninklijk Nederlands-Indisch le ger: geen verliezen. Grondwetswijziging j Commissie stelt ambt staatssecretaris vr-or (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen heeft de Staatscommissie tot voorbereiding van de Grondwetswijziging in het ontwerp dat zij deze week aan de regering heeft aangeboden, ook een wijziging voorgesteld van artikel 55 van de Grondwet, dat de ver antwoordelijkheid van de ministers vaststelt. De mogelijkheid, welke de commissie met dit voorstel tot wijziging heeft willen openen is het optreden van de staatssecreta ris, die naast de minister verant woording kan afleggen aan het parlement. U'ü vernemen voorts oog. dat het voorstel door de commissie uit gewerkt Maandag in de minister raad zal worden behandeld. Da l(ftas is niet uitgesloten dat het dan buinen drie wéken aan de Kamer kan worden voorgelegd. Van der Meulen's beroep in cassatie verworpen Aan de vooravond .vanNèder- land—België, .de voetbalwedstrijd,. waarin, hij zo vele malen de Neder landse kleuren tëgen .onze Zuidex- buren heeft verdedigd, hoordé de: ouu-dodverdediger van het Neder lands elftal, dr. Gejus van der Meiden het beroep, dat hij had in gesteld tegen het "vonnis van. het Amsterdams Bijzonder Gerechts- hoL®verwerpen. Met de sententie; die de Bijzon- ^ere Raad van -Cassatie tegen de oud-doelverdedigër wees. is hét lot van dr. Van der M. bezegeld. -Voor zijn houding: tijdens de' bezetting, gedurende welke tijd! hij o.m. aan het' Oostfront dienst deed,;- werd hem een. gevangeïössttafopgèlègd' van acht jaar- met aftrek van voor arrest. Ook wérd bij. voor'h'et leven ontzet uit de beide kiesrechten. De parlementsfractie vam dé Finse Agrarische Partij heeft :be.-,; sloten té .protesteren 'tegen .'de^bé- .noeming van Urho Kekkoneinalk: lid van de. delegatie naarMóskoü.i DEZER dagen sprak ik te Ber lijn met een dignitaris van dè S.EJJ., de eenhëidspartij, waarin het communisme 'zich genesteld beeft als in de regering te Praag. De man was.niet de eerste de beste, communisme af, als dê Russen Ik had gerekend op propaganda- slechts kunnen hidden. Zijn grif frases en had getracht die af te samenwerken met de Russen wekt sdijderi door dc leiding te .némen in bij talloze Duitsers verbazing. Hét. het gesprek. De man bleek daar- wordt als zwakte uitgelegd. Dat is voor zeer toegankelijk. Verbaasd het ten dele zeker ook, Maar ik was ik echterte' ontdekken, dat ontdekte, dat h'et ook verrassende zelfs dezé. man van stille vrees andere oorzaak heeft. De man moet voor de Russen vervuld was, dat het toch tegenover zichzelf kunnen hij redding zag In. een herstel van goedpraten. Nu zijn de Duitsers! de eenheid van Duitsland. Niet, zó- sterk in deze kunst. Hitler heeft als de Kussen die nu propagerenkunnen bestaan van de veront- wetende dat er toch niets van schuldigingen, die zovele van zijn komt met Berlijn als „volksde- notabele landgenoten voor hun mocratisch" centrum, maar .door meegaan wisten te-verzinnen. Deze een versmelting van een sterk Wes- man échter was nooit met - Hitier ten, Ik noemde het plan-Marshall- meegegaan. Enkel .zwakte en enkel en meende de bekende uitbarsting drogreden tegenover zichzelf kon te zullen horen. Maar het tegendeel het dus niet zijn, was het geval. Bezorgd vroeg hij mij, of het" Westen van Duitsland Men' raadt het in geen tienen, daarin wel ^ou worden betrokken, wat hem nu zijn meegaan met de Toen ik. dat bevestigde, leek hem bolsje\viki-wijsheid deed lijken, dat. te mooi 'om. waar te zijn. „Het Z{jn bewondering voor Bismarck, zou een noodlottig verzuim wezen als men er West-Duitsland buiten- IX /T EN" vindt die bewondering liet", zo verzekerde hij.-. Zijn Rus- IVJ. nog op plekken waar men, sische vrienden zouden dit oordeel- -haar allerminst zou verwachten, zeker. niét. gedeeld hebben. "Wat. hij. Dat is mij later gebleken. Het 'is noodiotting noemde ware hun een van de verschijnselen van Duit- winst. Ik geloofde;'na dit gesprek, se blindheid voor politieke samen- te gereder, wat vele politici mij hang dat dit mogelijk is. Was Hit- verzekerdèn,dat de. Oostelijke lèr's buitenlands beleid niet egn uit zone, door haar ervaringen met de zijn kracht gegroeide, als het ware Russen, voor communisme im- doorgesebbten, Bismarckianisme? muun is géwordén. Inplaats van hierdoor kijk te krij gen op het inherente gevaar en de Later trof ik een zeer bejaard po- grove onbehoorlijkheid'van Bis-.' liticus, die. een belangrijke rol mareks imperialisme, zien talloze speelt in de- politiek van de ooste- Duitsers er iets in, dat ik een „ge lijke zone. Hij staat zover'van het oorloof de dosis van Hitierianisme" -door - Dr. M. v. Blankenstein Washington van andere mening was en bewust het tegen Moskou' opnam, overal waar het opdrong, behalve op de lijn die dè Russen door Europa hadden getrokken, Het zou willeh noemen, een dosis die voor een samenwerking met de zou die lijn houden en ook met ecó- wijsheid is, bolsjewiki, én alles wat daarmede uomisclie, langzaam werkende mid- Mijn"bejaarde politicus hoorde samenhangt. Het lykt mij ook t^wij- delen bestoken, doch niet trachten nog^tot:de. generatie,.die, ofschoon felachtig of de „IJ^ren ICanselier" haar te forceren. f «4 ijfM» vooruitstrevend, ff t°™™r fet ™ch- Hier «W> "eer een staaltje toch aan de Bismarckvererma had gevonaen om xegenaver nec macn knraktpri<5tt#»lf Duitc meegedaan. Voor die generatie was hSe Wcsftn ra tegeMtollme te tre- sfn oorlM aan het genoeg, dat Wilhelm II Bis- don, mei als gevolg spllteing en el- SS^aj!°g.5iSJ0glff!i marek had weggeduwd. Wilhelm II ,en.de voor Duitsland. Maar een „S 20J ^dOTn ffitler wL er in was steeds een dwaas igeweest in Dmtser redeneert anders dan wij. AukstL 1939 wsfvari =™«tuigd. D EZEE dagen had ik het voor- dat Engeland en Frankrijk rich niet recht als taielbimrman te |"dden dirayen roeren wanneer nlj hebben een minister van een der f""» asj-viel. Deee Duilse mims- landen van de'Itussische eone, die v00r.,Amcr'ka ook al in 'politiek opzicht allerminst ota-logsgevaai wagen vr raet „e communisten verwant is: k°n' z™aer risico van een uithar- Hjj werkt op het ogenblik echter Yerra?ed d»'<ie Amerika- haar ogen, dit te meer omdat zijn met hen samen, men zich door hem niet zullen laten regime zo jammerlijk;had gefaald, -overtuigen. Zo is nu eenmaal de Duitser steeds Nataurlijk vroeg h.j mij n:ïf geweest: Hij beoordeelt een poli- stemmingen m de buitenwereld. En T") UITSERS denken in termen tiek niet naar haar ethische én in- diep was hli teleurgesteld toen ik L van oorlog, makkelijker dan telleetuele rechtvaardigheid, maar hem kon.verzekeren dat Amenka andere naties. Velen dnchien een enkel naar haar uitkomsten. Is zij met bi'rM,11 "as een-oorlog te voe- ogenbkk aan Amerikaans ingrijpen voordelig, dan rechtvaardigt het «n. enkel om de Russen m ooste- m de Tsjechische gebeurtenissen, doel de middelen Iioop^zij cm fias- W Duitsland -terug, te drukken Dat Amprika geen oorlogsgevaar co uit, dan boezemt zU hem niet al- „Ainenka laat ons dus m de steek?" zal trotseren voor een land dat het, leen soiitieheid in maar ook P(.r- zo vroeg hy. i „Amerika zo ant- als gelegen aan de overzijde van dé l«ke redelijke verontwaardiging. «f"» lk i™hd ™n'e Wash- gordijn - in transgordünie, mals B 6 ington opgedane wijsheid, „vindt het heet met bloedend hart JVrijn ouae politicusi reaeneerae de verwoesting van West-Europa, reeds had afgescheven", blijft öus: .Wilhelm II heeft iièt oordeel mclusief West-Duitsland, iets te voor een Duitser iets, dat hij moet van Bismarck in. de. wind geslagen,» i10ge prijs voor de bevrijding - van zien om het te geloven. - dat Dmtsla mi „alleen m vriend- Oostelijk Duitsland". Maar hij Tr schap, met Rusland kan gedijen.weer: ,;Ik.ben overtuigd dat Ame- Het land van dichters en denkers "Wat ligt nu meer voor de hand dan riha niet zal hoeven te vechten en is niet ook nog een land van staats- Eu'sscn £tftf°g.5l>'*H"C ff dc Eu?e" tel "I6' ««tel. En dit luw* overwegende, Kussen accoora gaan. laten aankomen, de Amerncaanse,v - Bismarck zou zich omkeren In druk met uiterste middelen te ^L^-n toch soms op de gedach- zijn graf als hij weten kon, dat men weerstaan". te komen, dat er ook met het; den- hem als rechtvaardiging gebruikt Ik vertelde hem, dat men te ken iets aan de hand is. (Van onze correspondent) ■'- Een/dubbel offensief is op/dc Franse fegéidijg ingevet',' dè cómniun^;" ten1 én- Gaullisten kómen ieder cp' hun eigen manierlix jbêivegthg.; Int dé steenkolénmgnen. van de departementen Noire en Pas de Calais hebben dertig duizend mijmverkèrs de arbeid neergelegd. .Er is! een waarschu- wing5staking aangekondigd van 48 uur, maar als .de -ejsen der"stakers r' niet worden ingewilligd, lijkt het niet waarschijnlijk dat iiet'. werk 'de volgende week wordt hervat, integendeel een uitbreiding van dé staking is dan te vrezen, De stakers eisen de afschaffing!van de z.g. wet-Laoóste; die verband legt tussen de productiviteit en de omvang; van de lonen!. Tevens kondigen zij a an dat loonsverhoging nódig zal zjfn als dé prijs verlaging uit blijft. Zij eisen afschaffing van bepaalde lasten en de:bÓuw. van arbeiderswoningen. .,-!!.. Men kan nog niet onmiddellijk Van Gaullistischezijde krijgt de regering intussen-,dringende uitno digingen orh':dejstrijdbijl te'bègré- ven. RenéPleven.De Gaulle's vpór- malige minister van .Financïëi^ hééft, "ohgetwijfeid mét Instemming;- van de meerderheid,; minister-pre-" sident Schuman* uitgenodigd A om samen te gaan doèn. R.FR'. en Der de Machtmóeten .volgensPlevèn, gezamenlijk front maken tegen', hét dreigende communistische-"gevaar, •- zegt neen; Bij dè stemming ©vér de.iiefzie- hing'van de buitèngewohé heffing, is het duidelijk géworden dat Vdé regei'ing. alleen aan de macht kan blijven, doordat Pleven en zijn vrienden voor haar hebbenge stemd! Zij hébben-dit gedaan' om- een crisis té vermijden, waarvan de 'communisten'geprofiteerd zou den hebben, 'Plevèn zegt ér niet bij 'dat de communisten na een" crisis in de grootste verlegenheid gékóT men zouden' zijn, "hoe zij zonder' parlementaire meerderheid één regering hadden mooten vormen. Öok na -nieuwe verkiezingen, is het hoogst twijfelachtig - dat zij over een eigen meerderheid zouden kunnen beschikken. Zij moeten dan toch bij de Derde Macht aankloppen. Kennelijk mét het doel om een overgangsregering te vormen,'onder— leiding van Pleven, klopt de Gaullistische par tij reeds bij de Derde Macht aan. Voor haar antwoordde Leon Blum hedenochtendin- dé Populair kort en duidelijk: neen. vaststellen in hoeverre de nisten de band hebben m dé ex ploitatie van een, ook onafhanke lijk van hen staande, ontevreden heid. De regering doet haar best om voor Maandag een oplossing voor'h©t conflict "te vinden. Gelukt dit niet, dan zijn er ongetwijfeld politieke, krachten aan het werk,, die niet willen, dat" het lukt. .Maandag zullen de.Parijse metaalbewerkers, 'die altijd in het- voorste lid van sociale 'be wegingen staan, hun. eisen in dienen; De tekenen zijn er dus wel die georganiseerde activi teit doen vermoêden. Maandagmiddag wordt ook de conferentie van de zestien Mars hall-landen in Parijs geopend et een daarmede samenvallende de monstratie van sociale onrust zou wel eens op het programma van de Kominforni kunnen staan. De -sleepboot Stentor'' van de firma Wysmuller, die met de cóas-. ter „Roerdomp"' van ehristiansahd naar Rotterdam onderwegwas, 'en Woensdag ter hoogte van.. Dene marken averij aan de stu-irinrlch- ting kreeg, kwam Vrijdagavond met assistentie van de „Nestor", in haar thuishaven IJmuiden bin nen, '- Ui-'/VJ - r' Weerbericht ZELTTDE WEERTYPE PlaatseliJVt oehtenflinlst. Ra een. Sets Rondere nacht morgen overdag onge veer dezelfde temperatmir als van daag. Over het algemeen bewolking en droog Weer." Meest zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. 14 Maart; 'Zón 'op .0.57, onder 1842. Maan op 8.17. onder 22.59. 15: Maart: Zoo op.. 6.55.. .onder 18.4^ Maan op a.32 14 Maart: Hoog water te B'dam: ie tij 6.36 uur; 2e tij 10.07 uur, 15 Maart: Hooc water te R'elam: ie ty 7.0B uur; 2e- tij 19.37': uur Waarnemingen, hedenmorgen. ,te Bot- terdam 8.40 uur;" 775,4 luchtdruk: stil O wind; 6,6 temp. max. temp. 12A (4.40 uur, gistermiddag); min., temp, 6,3- (gistermorgen8.40 u.L" /■■■:- Weersgesteldheid: licht bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1