HET ROTTERDAMSCH PAROOL Weer moeten Joden vechten voor eën simpel Bestaan als mens Papanek geeft zich nog niet gewonnen aan Gottwald Drastische hervorming van rechtspraak in Tsjechoslowakije in het vooruitzicht Gottwald brengt hulde aan Jan Masaryk Zigeunerspleegden moord in Bussum Fins-Russisch gesprek begint 22 Maart V erdrag Woensdag ondertekend Goodwill-missie sprak met de Negus SENAAT KEURT PLAN-M. GOED Nota aan Republiek te verwachten Artierika steunt klacht van Chili Javaan maakte amok Drie leden van de beman ning van het m.s. Japara gewond Trein reed op gierkar Bende kanaalpiraten opgerold Journalistenprotest Stichting Landbouw contra „Burgerveen" Scheepsramp bij IJsland Vliegramp in Alaska eist 30 doden Heldendom in de Negew W Weerbericht Beseffen wij wat er in Palestina gebeurt? Maandag 15 Maart 1948 Red. en Adm. Lcmga Haven 142, Schiedam TeL 693ft. Abonn.prllsi per week 0.31 por kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 63 Uitgave fll.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche. Bank ta Rottardam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Jan Papanek, de Tsjechoslowaakse vertegenwoordiger bij de U.N.O., die de vorige week by Trygve Lie een protest indiende tegen de gebeurtenis senjn zyn land, zal op zyn post blijven, Hy werd Zaterdag in kennis ge steld van het besluit der nieuwe regering, om hem van zyn functie te ont heffen. Hij verklaarde echter: „Ik zal dit besluit gewoon negeren. Ik erken de huidige zogenaamde vertegenwoordigers van Tsjecho-Slowakye niet. Ik zal doorvechten voor de vrijheid van mijn land." Lr. Alexey Cepieka, de Tsjecho- slowaakse minister van justitie, heeft in een rede drastische hervor ming van de rechtspraak aangekon digd. Rechtbanken zuilen worden ge zuiverd, de processen tegen collabo rateurs weer aanhangig gemaakt en volksrechtbanken voor korte gedin gen ingesteld. Het werk der verde digers zal in bepaalde gevallen wor den beperkt. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft bekend gemaakt dat tij dens de recente politieke crisis een spionnagecentrum is ontdekt in het gebouw der Tsjechische Socialisti sche Party (de party van Benesj) te Praag. Het zou onder leiding ge staan hebben van drie parlementsle den, voor wie opheffing van de on schendbaarheid is gevraagd. „Oostenrijk zal niet de kant van Tsjecho-Slowakije opgaan," heeft bondskanselier dr. Leopold Figl te Wenen.in een krachtige rede gezegd. De communisten vormen hier maar een dwerg party, zei hy, en de vakvereni gingen hebben .de laatste weken bewezen dat zij het hoofd weten koel te houden. Anti-Marshall-congres Op initiatief van de Poolse socia listische party zal aan het eind van April te Warschau 'n internationale socialistische conferentie worden gehouden over het plan-Marshall. De uitnodigingen zijn alleen verzon den aan partyen en groeperingen die zich teger. het plan hebben uitge sproken. Het zyn: de socialisten van Tsje cho-Slowakije, Italië (richting Nen- ni>, Hongarije en Finland, en de Franse groepering „La Batailje So cialist»",' dis allen de uitnodiging hebben aanvaard, en de uiterst-link se vleugel der Britse Labour party onder leiding van Zilliacus, de Bul gaarse en de Zwitserse socialisten, die nog'.,moeten antwoorden., Vier socialistische leiders-in-bal- lingscbap uitDost-Europese -landen, Karl Peyer. .(Hongarye), Topalovifcsj {Jpegos3a'C'rS)r^Zaremba (Poleneri Zisèoe (Roemenië), hebben in Pa rijs een oproep gepubliceerd om tot een reorganisatie yan Europa te ko men, de dictatuur weg te vagen, en de wedergeboorte van een vrij socia lisme te bev-orderen. Moskou heeft voorgesteld, de Rus- sisch-Finse besprekingen op 22 Maart te openen. President Benesj, die er zeer be droefd uitzag, was aanwezig bij de herdenking van Jan fllasaryk in het met zwart en vlaggen gedra peerde Pantheon te Praag. Gottwald voerde hier aan de baar het woord. Hij zei dat Masa ryk geheel had ingestemd met het nieuwe bewind. De verwijten uit het Westen hadden de minister, die een zeer gevoelig mens was, er toe gebracht zich het leven te nemen, beweerde hjj. Na de plechtighe.d werd de kist op een affuit door de stad gereden. Rondcirkelende vliegtuigen brach ten een militair saluut. Bij het Czernin-paleis, het mini sterie van buitenlandse zaken, werd het stoffelijk overschot in een auto overgebracht, die d kist naar de begraafplaats van 't dorp Lany bracht. Clementis, onderminister van buitenlandse zaken, sprak de grafrede uit. Twee zigeuners uit het woonwa genkamp te Bussum, de 23-jarige A. Adel en de 21-jarige J. Wijs, zijn ge arresteerd als de daders van de moord op de Bussumse antiquair Koldijk. Reeds eerder waren twee zigeu ners gearresteerd, die echter niets met de zaak te maken bleken te hebben. Zaterdagavond werd, na een serie jnvallen zonder' succes, Adei in Am sterdam aangehouden. Wijs, van wie .bekend was dat hij naar Utrecht zou .trachten te ontkomen, werd later op het Amsteïst&tion aangetroffen. Adel blijft ontkennen, hoewel de bewijzen tegen hem zich opstapelen. Wijs heeft een volledige bekentenis afgelegd. Wys oud-trapezewerker was, volgens' 2yn verklaring, 's nachts om één uur tegen de gevel opgeklommen naar een openstaand raam. Daar had hy zijn maat opge trokken en samen waren zij door het huis naar beneden gegaan. De oude antiquair was wak ker geworden en komen kyken. Adel had een smïdshamer by zichtj waarmee hij Koldijk een zware slag op het hoofd gaf. De grijsaard viel neer, kwam ter stond weer overeind, kreeg weer een slag, maar bleef zich verwe ren, tot Adel hem met ee'n derde sla de schedel insloeg. De inbrekers vonden slechts 350 gulden. Zy hebben het bedrag in Amsterdam verbrast. De onderhandelingen tussen Fin land en de Sovjët-Unie over een verdrag van vrieudschan en weder zijdse bijstand zullèn 22 Maart in Moskou beginnen. In een radiorede die Mauno Pek- kala, de Finse minister-president. Zaterdagavond gehouden heeft, zei hij dat het pact geen verandering zal brengen in Finlands internatio nale betrekkingen noch in de bin nenlandse toestand. Het West-Europese verdrag, dat door de conferentie-von-Vijf is op gesteld, zal Woensdag om vijf nur door de ministers van buitenland se zaken van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Beneluxlanden in het Paleis der Academiën te Brus sel worden ondertekend, i Tegelijkertijd zal de tekst van het verdrag in de viji hoofdsteden worden gepubliceerd. Vanmiddag is te Parijs de tweede conferentie der zestien aan het plan-Marshall deel nemende landen geopend. Bij.de opening waren geen gede legeerden van de westelijke zones1 van Duitsland - aanwezig. -Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de conferentie hen zal uitnodigen. In dat géval zouden de zones gealli eerde functionarissen met Duitse adviseurs af vaardige... Van de Nederlandse delegatie maken deel uit: minister Van Boet- zelaer, dr. H. M. Hirschfeld en de plaatsvervangende regeringscom missaris voor het plan-M., D. P. Spierenburg. De Goodwill-missie naar Ethio pië is met uitzondering van de leider A. G. Aukes, die nog in Cairo verblijft Zaterdagmid dag per speciaal vliegtuig op Schiphol aangekomen. De delegatie, die verder bestond uit de heren G. J. Reyers, B. J. M. Leis, C. van de Koppel en Z. W. A. van Wulfften Palthe, was op 8 Fe bruari onder auspiciën van de rege ring en het Afrïka-insfcituut te Rot terdam vertrokken.Het doel was contacten te leggen in Ethiopië. De delegatie is over haar werk te vreden. Zij had een lange audiëntie met de keizer, die hen voor hun ver trek ten paJ&ize nog een gala-diner aanbood. De heer Van Wulfften Palthe, se cretaris der missie, vertelde, dat men. ten aanzien van de strikt'com merciële mogelijkheden in Ethiopië niet al te optimistisch gestemd moet 2yn. Het land heeft weinig buiten landse betaalmiddelen en de kans om binnenkort tot grote zaken te komen is niet al te groot. Echter zyn er in Ethiopië zeker mogelijkheden voor Nederlandse landbouwdeskundigen. De zes Nederlandse zakenlieden, die gelijk met de missie naar Ethiopië waren vertrokken om de zakelijke mogelijkheden daar te bestuderen, hebben enkele contracten afgeslo ten. Een der zakelijke successen, die de missie in Ethiopië heeft bereikt, is een overeenkomst om vliegtuigen van de „Ethiopian Airways" in Ne derland te doen reviseren en onder houden. Vergadering duurde tot diep in de nacht De Amerikaanse Senaat heeft Zondagochtend, na een debat dat meer dan elf uur duurde, het wetsontwerp voor de hulpver lening aan Europa ongewijzigd met 69—17 stemmen goedge keurd. Het vaste besluit om dc senato ren, die gewend zijn om hun vrije week-einde reeds Vrijdagavond te beginnen, niet naar huis te laten gaan voor een beslissing over het wetsontwerp was gevallen, heeft later dan men verwachtte een goed resultaat opgeleverd. De regering wilde een beslissing for ceren, omdat de tijd dringt. Vrij dag werd daarom bekend gemaakt dat 's avonds en zo nodig nog Za terdag zou worden doorvergaderd. Het duurde echter tot diep in de nacht, voor alle 'op het wetsont werp ingediende., amendementen waren afgehandeld. De Senaat, aanvaardde een amendement,, waarbij eeti fonds van 44 millioen dollar voor aankoop van overtollige Amerikaanse .landbouwpro ducten voorgestelde bedrag van 5.3 milliard dollar wordt toegevoegd. Het ontwerp gaat nu naar net Huis van Afgevaardigden, waar het vermoedelijk tfiet veel legen- voorstellen belaagd zal worden. Men verwacht dat in* het Huis doortastende pogingen zuden wor den gedaan om het bedrag le ver lagen. De Republikeinen zouden voorstellen de fondsen voor hulp aan China, Turkije en Griekenland in het plart-Marshali onder ie brengen. Vrouwen betogen tegen de atoombom Dertigduizend vrouwen zijn Zon dag in optocht door de straten van Rome getrokken in een massabeto ging tegen oorlog. „Weg met de atoombom" en „Geef ons vrede'* werd er geroepen. Mevrouw Irene Joliot-Curie be hoorde tot de spreeksters. Een pe titionnement met de handtekenin gen van twee millioen Italiaanse vrouwen werd aan president De Nicola overhandigd. Neder/and Tien minuten na het begin: groot enthousiasme bij de Nederlandse kolo nie om het magnifieke doelpuntvan Abe Lenstra. Als resultaat van de drie bespre kingen die „in een vriendschappe lijke sfeer" tussen dr. Van Mook en drs. Hatta znij ueyoerd, is volgens U.P. de aanbieding te verwachten van een formeel memorandum door de Nederlandse delegatie aan de republikeinse. Hierin zouden de Nederlandse voorwaarden voor een politieke overeenkomst vervat zijn. O.m. wordt deelneming van de He- publiek gewenst a- n de interim regering voor de V.S. van Indone sië, Dr. Van Maok is Zondag naar Medan vertrokken óm de eerste, parlementszitting van Sumatra's Oostkust bij te wonen; Hatta keer de terug naar Djogjakarta. De verkiezingen voor het parle ment van de onlangs in het leven geroepen staat Madoera zijn als gevolg van „technische moeilijkhe den" enkele dagen uitgesteld. Een Amerikaanse woordvoerder heeft verklaard, dat de Vereniade S t aten-vóór' ylaatein g. po,de-Agenda zulien stemmen, als het verzoek van Chili-om een onderzoek naar de recente ontwikkeling in Tsiecho- slowakile in te stellen in de Veilig- 'heklsraad ter sprake komt. Dat wil echter niet zeeraren, zo voegde de afgevaardigde der V.S.. Warren Austin hieraan toe. dat de Ver. Staten daarmee een uitspraak doen over de aard van de klacht zelf. Geruchten over strijd in Jemen In Cairo doen geruchten de ron de. dat in Jemen gevechten aan de gang zijn bii de stad Sana. Daar zou Seif el Islam Ahmed, een zoon vatfcde onlangs vermoorde koning, met zijn troepen trachten binnen te dringen. Beweerd wordt dat de nieuwe koning,' Iman el Wazir. reeds gevlucht is. Een candidaat van De Gaulle's RPF* heeft met 2074 stemmen een tussentijdse verkiezing in Pithiviers bij Orleans gewonnen. Een radicale candidaat kreeg 1913, een commu nist 1292 stemmen. Bij een tussentijdse verkiezing in Valence versloeg de MRP-candi- daat de communistische met 2158 tegen 855 stemmen. De kapitein en twee leden van de bemanning; van het Nederlandse motorschip „Japara" zün Zaterdag door een Javaans mede-lid der équipage gestoken, waardoor het schip naar San Francisco terug; moest keren, aldus meldt Associa ted Press, uit San Francisco. Volgens de kustwacht had het in cident plaats toen men aan het eten was en het schip zich 275 zeemijlen uit de kust bevond. Een van de zee lui, een zekere Samiran, kwam plotseling uit de kombuis rennen met oen slagersmes en stak daarmee kapitein R. van Ever din gen, de derde stürman F. F. P van den Berg en de hofmeester. De kapitein en de derde stuurman werden niet ernstig gewond; de hofmeester kreeg echter een zware hoofdwond. Volgens een door de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd ontvangen telegram, zijn na terugkeer in San Francisco drie leden van de be manning. te weten derde stuurman Van-den Berg, hofmeester Emeis en de aanvaller, de Javaan Sami ran in het hospitaal opgenomen. Van den Berg en Emeis zijn niet ernstig gewond. Zondagmiddag om. twaalf uur is de „Japara" opnieuw van San Francisco naar.Manilla vertrokken. - Een trein-uit-Den- Haag- is- Zaterdagmiddag bij Leidseti- dam op een gierkar gelopen een ongeluk dat bijzonder goed is afgelopen. De landarbeider, die de kar over de spoorbaan moest brengen, ont sloot het afsluitingshek, zette paard en wagen op de,baan en ging terug om het hek te sluiten. Juist toen hij weer op de wagen had plaats genomen kwam in gro te snelheid de trein aan, die de wagen vernielde. Het paard raak te los en draafde het land in, de knecht had nog kans gezien tijdig van de wagen te springer.. De trein kreeg schade, maar kon met twintig minuten vertraging de reis in de richting Leiden voort zetten. Jhr. dr. C. Beelaerts van Blokland overleden Jhr. dr. C. Beelaerts van Blok land, oud-secretaris en chef van dienst der Ned. Spoorwegen, is Za terdag te Zeist overigen. Hij was 74 jaar, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau cn ridder in de orde van Jezus Christus. Haven van Duisburg was jaar lang onveilig Gewapende Duitse politie In ri- vler-snelboten. heeft een einde ge maakt aan de activiteit van. een grote bende „Kanaalpiraten", die meer dan een jaar Duisburg, de grootste Europese haven voor de binnenvaart, heeft geterroriseerd en geplunderd. De politic tc Duisburg heeft be kend gemaakt, dat het laatste lid van de bende, die ongeveer 150 le den telde, is gearresteerd. Tot deze bende behoorden twee Nederlan ders. De strijd tussen de politie en de gangsters in het ingewikkelde net werk van kanalen, heeft een jaar geduurd en werd gekenmerkt door verscheidene gevechten met vuur wapens. De politic deelde mede, dat zij nog gereed is gekomen met het opmaken van de inventaris van de „ongelooflijke hoeveelheid der door de bende gestolen goederen." Het grootste gedeelte van de bende zal over enkele wéken te rechtstaan. Churchill erevoorzitter in Den Haag Winston Churchill heeft er in toegestemd ere-voorzitter te zijn van de pan-Europaconferentie die 7 Mei in Den Haag zal beginnen. Paul Ramadier zal optreden als voorzitter van de politieke commis sie en Paul van Zeeland als voor zitter van de economische commis sie De naam van de voorzitter van de culturele commissie zal nog be kend gemaakt worden. De Nederlandse Regering zal de Ridderzaal op het Binnenhof ter- beschikking van de conferentie' stellen en de afgevaardigden een officiële ontvangst bereiden. Tijdens de Zaterdagmiddag ge houden algemene vergadering van de Nederlandse Journalistenkring te Amsterdam is de volgende motie met grote meerderheid van stem men aangenomen. „De Nederlandse Journalisten kring spreekt er zijn scherpste af keuring over uit, dat Tsjecboslo- waakse journalisten op grond van hun niet-communistische instelling uit hun betrekkingen, werden ge stoten én dat hun wordt belet hun journalistieke beroep verder uit te oefenen.: ij.. De Nederlandse' Journalistenkring doet een beroep op de internatio nale organisatie van journalisten om zo spoedig mogelijk stelling te nemen tegen deze onmiskenbare aanslag op de persvrijheid". De Stichting voor de Landbouw te 's-Gravenhage heeft bij.de mi nister van Verkeer en Waterstaat, schriftelijk haar bezwaren kenbaar gemaakt ten aanzien van de plan nen van dr. Plesman voor een centrale luchthaven „Burgerveen", De Stichting is van mening, dat bij uitvoering hiervan honderden H.A. vruchtbare cultuurgrond ver loren gaan, waardoor niet alleen de belangen van de betrokken boe ren worden geschaad maar ook die van de voedselvoorziening. Zij verzocht de minister teyens, de georganiseerde landbouw tijdig bij het overleg inzake de vlieg veldkwestie te betrekken. Veertien man omgekomen Veertien leden der bemanning van de trawler „Epine" uit Huil zijn omgekomen bij de stranding van het schip op klippen aan dc Westkust van IJsland. Vier man zijn gered van de klist uit. Eén spoelde levend aan. Tot dusver zyn. drie lichamen aange spoeld. De geredden maken het redelijk wel. Een vliegtuig uit Sjanghai is in Alaska legen een berg gevlogen. Aan boord bevonden zich behalve de uit 6 koppen bestaande beman ning 24 passagiers, zo wordt van officiële zijde medegedeeld. Daar na is het toestel nog ongeveer, twee en een half duizend meter omlaag gestort. Reddingswerkzaamheden zijn onmogelijk en men moet aan nemen, dat alle inzittenden gedood, zijn. Het wrak is inmiddels reeds waargenomen. Broeimest weer normaal op de markt Broeimest is voor de tuinders in de giascentra onmisbaar. Er werd echter erg mee geknoeid. De verordening schrijft voor. 4at deze mest via de vei lingen in Rotterdam. Amsterdam en Delft moet worden geleverd, maar daar van kwam in de praktijk niets terecht. De tuinders werden gedwongen, bui ten de veiling om te kopen. Een jnten- tieve actie van de prijsbeheersing heeft de situatie thans opgeklaard; in Delft nam de aanvoer de laatste weken toe van 1100 tot 2300 ton. Tegen een aan tal handelaren, o.a. te Schiebroek werd proces-verbaal opgemaakt. De Labourparty wil zich zuiveren van de „rebellen", die voortdurend in oppositie zijn tegen de regering". De lijst van personen die op de no minatie staan, uit de partij te wor den gezet, bevat zeven namen van Lagerhuisleden. VCEL BFJVOUING Weerr.verivacliling, geldig tot Dins dagavond. Meest zwaar bewolkt met voorna melijk In het Noorden van bet land plaatselijk enige lichte regen. Matige. langs dc kust tijdelijk krach tige. Zuidwestelijke wind. Zachter des nachts. Overdag weinig verandering san temperatuur. 1*t Kaait Zon op A 53. onder 18 4'J Meen on 8*2 ooocr 0 40 Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam: lichtdruk 769,1; wind W.Z.W. 4; temp. 7.5; max. temp,. 16.0. (gistermid- dNt min. temp. 3.8' gistermor gen 8,40). Weersgesteldheid: Licht be wolkt, "v 'mneer eêns de geschiedenis van de totstandkoming van de nieuwe Joodse Staat geschreven 2al worden, dan zal een geheel hoofdstuk gewyd moeten worden aan de jongens en meisjes, die in deze zo moeilijke dagen de voor posten van de Jisjoev in het Zuide lijke woestijngebied, in de Negew, i weten staande te houden. Geen woord kan te veel, geen lof kan te groot zijn, om dit handjevol jonge mensen te eren, die over .het alge- de in. de nacht door Arabische ben den beschadigde waterleidingen te repareren, want zonder water kun nen ze niet evenmin als de velden en het vee. Wekenlang komen ze niet uit de' kleren en is slaap een zeldzaamheid en bovendien van korte duur, etén en water moeten gerantsoeneerd worden;desondanks moet men overdag werken 's nachts de wacht houden. En dit alles, dit ontzettend moeilijke leven, verduren mensen, die in andere landen op die leeftijd nog naar school gaan. Het zou een leugen zijn te bewe ren, dat de verdedigers van de Joodse Ncgew de hun opgelegde strijd als natuurlijk beschouwen, iets dat tot het normale leven be-r zoals de Bcdoejjnen dat doen. Maar het is geen overdrijving als men beweert, dat voor hen do verdediging van iedere doenam Joodse grond en van iedere neder zetting met de wapens, zo voor de bij de legers de woestijn intrekken, recht van bestaan geeft: de velden, hand ligt dat men er niet eens om elkaar daar te bestryden; deze de Joodse grond. Het is geen ge- meer over spreekt. Allen, die het oorlog is veel ernstiger: hier vech- schenk, dat.de Uno gaf, toen ze tie ouderlijk huis en de school hebben ten de bewoners van de woestijn Negew aan de toekomstige Joodseverlaten om in vreedzame tijden de Oplichter gepakt Reeds in Augustus van het vorig jaar waarschuwde de politie tegen de praktijken van de 22-jarige chauffeur J. L. R„ een man met knalrood haar, die beweerde chauf feur bij een ambassade'te zijn. Hij zei regelmatig raar .Duitsland te gaan en bood mensen, die familie leden in Duitslandhadden, mee de nemen. Ook kon hij wel voor een visum zorgen7. Op deze manier, heeft hy vele gé- zinnen opgelicht. Dezer dagen is de politie' er echter.In geslaagd hem in Amsterdam te arresteren. Via Voor burg was hij in Rotterdam terecht gekomen, maar hij dook ander in Amsterdam, toen de grond hem hier te warm onder de voeten werd. Misschien wordt er van-ons verlangd dat wij enige interesse op brengen als de krant schrijft dat de UNO geen politiemacht heeft om de door haar genomen besluiten te tloen uitvoeren. Misschien is s dat teveel gevergd, omdat die belangstelling dreigt te worden ver- stikt in de dorheid van de formalistische debatten, die in een praat college als de Assemblee nu eenmaal onvermijdelijk zijn. Misschien kan de hierbij afgedrukte reportage iets tot ons laten doordringen van de harde werkelijkheid, waarin jonge Joden dagelijks letterlijk Z een strijd om het beslaan móeten voeren, moeten vechten omdat de UNO een belofte heeft gedaan terwijl rii niet over de mogelijkheden beschikt om die te verwezenlijken. meen nog zo jong 2rjn, dat geen zelf, die geen vreemdelingen zijn. Staat schonk, neen, het is het zweet woestijn in vruchtbaar land te her- Staat ter wereld hen voor de mili taire dienst zou durven oproepen. Wie in Europa of Amerika de korte telegrammen in de kranten leest, die in een paar woorden be richten, dat er een punt in de Negew door een grote overmacht doch al haar geheimen kennen en en het bloed van deze jonge men- scheppen werd de strijd opgedron die dus gebruiken. Wie hier de sen, die haar veroverden en dit bloed gen. 2»ü moesten hem aanvaarden nederlaag lijdt, verliest niet alleen moge het bewijs*zijn, dat zij het evenals het woestijnklimaat, het de strijd, maar ook huis en haard recht hebben deze grond te bezit- gebrek aan water en de zware en bodem. ten, omdat zij die door een vreed- arbeid. Ze maken geen drukte van De Arabieren doen een aanval zame strijd tegen de woestenij ver- hun werk en beroemen er zich ook twee uren van Kun woonplaats ver- ovord hebben. niet op helden te zyn in deze tyd. wijderden keren dan: weer naar Duizenden doenam (een doenam Wij echter, die niet in de Negew hun dagelijkse arbeid terug, Ris is 1/10 H.A.) zijn reeds rondom de wonen, moeten erkennen, dat wat 'Di' is de wegenwacht van de Engelse Automobile Association, die experimen teert met nieuwe motor ..driewielers" is overvallen, dat hier en daar de ware er niets gebeurd. Ze riskeren nederzettingen in de Negew be- deze jongens en meisjes op hun waterleiding werd beschadigd, zal, natuurlijk dat er één van hen wordt werkt. In vredestijd schijnt' het eenzame voorposten presteren, een i h" 5-pif met eisten o-en gedood, maar gewelddaden zijn bij grondbezit te klein te zijn, ieder symbool is, een uitdrukking van een J - Jfe f* hen tot een gewoonte geworden, voor zich zou gaarne het gebied generatie, die onze toekomstige deze nederzettingen heeft gezien, dus nemen zé dat risico op de koop uitbreiden. In onrustige tijden ech- etaat zal houwen. Zy doen dit niet zich nauwelijks een beeld kunnen toe. De verdedigers van de op grote ter, als men nachten achtereen alleen omdat z(j het als een mense- vormen, wat er in werkelijkheid afstand van elkaar liggende Joodse moet patrouilleren, bij het zilveren lljke plicht beschouwen, maar om- achter deze telegrammen nteekt. dorpen, kunnen elkaar slechts met licht van de maan, schynt alles dat ze onwrikbaar geloven in de Heeft de krantenlezer in Europa .óf grote moeite .te hulp komen en ze groot en uitgestrekt. toekomst van hun Staat. Met of Amerika er dan ook .maar enig be- hebben, naar verhouding, een uit- Dag en nacht trekken de jongens tegen de wi! van een wereld, die grip van wat. hét betekent, niet al- gestrekte vlakte të beschermen. "en meisjes, met het gevyéer in de dat, wat in de Negew geschiedt, leen in vredestijd-maarnu vooral Hier verdedigt men niet alleen hand, erop uit, altijd weer óp'hun niet kan-verklaren, omdat zij deze de oorlog, in de woestijn- te 'de paar-strategisch gelegen-huizen,hoede voor eventuele aanvallen, bovenmenselijke trouw niet kan be leven? En dit is geen oorlog waar- maar datgene wat in de woestijn Dagelps - moéten - ze er - op -'.'uit om vatten. Onoplettende chauffeur veroorzaakt ongeval Juist toen een automobilist op de Noordsingel het! portier van zijn auto opende passeerde de kantoor bediende H. G. uit de Talmastraat. De man viel tegen een tramwagen van lijn 11 en werd een tiental me ters meegesleurd, voordat de be stuurder van dc tram iets van het ongeval had opgemerkt en de tram tot stilstand had gebracht. De jongeman kwam er nóg be trekkelijk goed af met een lichte hersenschudding en enkele schaaf wonden. Zijn kleding werd ernstig beschadigd. Inbraak Tamboerstraat Terwijl de bewoners enige ogen blikken afwezig, waren heeft iemand zich toegang verschaft tot dé woning van de bedrijfsleider NL J. C, K. aan de Tamboerstra.at, Een bruine herenwinterjas, een grïis beige geblokt jongenacostuum (met nlus fours broek) alsmede een brufnlederen damestas met dames- handschoenen werden ontvreemd. Gevaarlijk spel Vijf Terscbellinger kinderen von den bij. hét spelen aan het strand een projectiel. Het ontplofte toen zij het dorp Hoorn inkwamen. Het 13-jarige zoontje van het school hoofd'.werd op 'slag- gedood. Drie kinderen zijn gewond, waarvan een levensgevaarlijk; zij zyn per boot naar het ziekenhuis van Har- lingen overgebracht. KOMEET WAARGENOMEN De heer Keuskamp, arts te Har- denberg,. heeft verleden Zondag een heldóre komeet ontdekt. Deze werd gevonden op de voorafgaan de nacht genomen foto van een deel van de Noordelijke sterren hemel. Zij was zo helder, dat zij mei het blote oog waarneembaar geweest moet zijn en had en staart van on geveer 3 graden. Daar de volgende nachten be wolkt waren, kon de waarneming yan de heer Keuskamp pas eerst nachten later bevestigd worden door opnamen van. de Leidse ster renwacht, waaruit bleek, dat. de komeet sterk in helderheid was af genomen en niet meer voor het blóte oog waarneembaar was. Jn een aantal steden van Cos ta Rica is een rechtse revolution- naire beweginguitgebroken tegen het regime van president Picado. Dc revolutionnairen steunen Otilio Ulate, wiens recente verkiezing tot president door het parlement on geldig was verklaard. Prins Bernhard en de twee oud ste prinsesjes zijn per vliegtuig in het Zwitsers kanion Valais aange komen, Per trein, zyn zij doorge reisd naar ZermatL f-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1