Contact met Koos Vorrink HET ROTTERDAMSCH PAROOL Duitsers en Spanjaarden op Parijse conferentie? MANNEN VAN STAVAST Tragische gevolgen, indien hulp achterwege blijft Hoe de „Ajax" ten onder ging Bevin hoopvoller gestemd dan ooit „Ik hoop op vrije onderhandelingen" Dollarsteun voor Italië afhankelijk van uitslag der verkiezingen USA steunen klacht van Chili in de Raad Britse regering waakt tegen communisme Weerbericht In Juli weer kleinere broodbonnen RADIO ORANJE SEINT: „Koert en Via, hebt vertrouwen! TEN ONRECHTE „Truus" gevonden Frans stakingsgevaar schijnt bezworen Dinsdag 16 Maart 1948 Red. en Adra. lange Haven '141, Schiedam Tel. 6930v Abonn.prifsi psr week 0.31 por kwartaal 4.—. 1°SES nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 64 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank to Rotterda&i 'Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Tegelijkertijd somber en optimistisch optimistisch op grond van de in de laatste tijd door internationaal overleg bereikte resultaten, somber om de recente politieke spanningen waardoor Europa is gereduceerd tot de zestien hier aanwezige landen zijn de delegaties ter Parijse confe rentie aan het werk getogen. Een van de eerste problemen waarvoor men komt te staan is de uitbreiding van. het aantal ..Marshall-landen". In de westelijke zones van Duitsland rekent men al op een uitnodiging,- waartoe waarschijnlijk Groot-Brittanniö en Frankrijk op de conferentie een voorstel zullen doen, en tevens houdende geruchten aan dal ook Spanje zal worden gevraagd. Van wie het initiatief hiertoe zou moeten, uitgaan is overigens, niet duidelijk; Engeland blijft tegen Franco's deelneming gekant. In het spel van licht en schaduw Paasildvi antwoordt Het antwoord van Paaslklvl, de Finse président, op de brief van Stalin Is in het Finse parlement voorgelezen. Het luidt: „Generalissimus, in aansluiting op mijn brief van 27 Januari, heb ,ik de eer u het volgende mee te delen. Daar de sluiting van het verdrag in.kwestie volgens de Finse grond-: wét de goedkeuring van het parle ment vereist, heeft de regering het voorstel, dat in. uw brief vervat was, aan de parlementaire groepen ter eerste kennisneming voorgelegd.' Toén de zaak in beschouwing was genomen door de hierboven genoem de groepen, is in parlementaire kringen twijfel gerezen roet betrek- king tot het sluiten van een mili taire overeenkomst. Vooral na de lasten die in de afgelopen iaren ge dragen moesten worden, hoopt het Finse volk in staat te zijn buiten de 'internationale conflicten te blijven en gewetensvol de bepalingen van het vredesverdrag na te. komen 'en vriendschappelijke betrekkingen - tot stand te brengen tussen Finland én de Sowjet-Unie. Daar de regering met alle voor-: .handen s«nde middelen goede en betrouwbare nabuurbetrekkingett tussen Finland en de Sowlet-TTnie wenst te bevorderen en' te ontwik kelen. aanvaardt zij het voorstel om deel te nemen aan de boven genoemde onderhandelingen. De re gering veronderstelt, dat de uitein delijke inhoud van de overeenkomst gedurende de onderhandelingen in alle opzichten vrij olijk overwogen en beslist zal worden. De regering accepteert, dat de onderhandelingen in Moskou zullen plaatsvinden èn' neemt verlof om mee te delen, dat de Finse delegatie gereed zal zijn om te vertrekken op een datum, die de Sowjet-rege- ring past.'na de 20ste Maart. Met diepe eerbied, de president-van de Republiek J. K. Paasikivi, Aan generalissimo Josef Vissa- rionovitsj Stalin, voorzitter van de raad. van ministers van de Unie van Socialistische Sow j et-republieken. Moskou, Kremlin." •ertegenwoordigde de openingsrede van voorzitter Bevin de eerste zijde. Hij .was ronduit optimistisch. Wij hebben veel moeilijkheden te ver werken gehad, zei hij, maar ik ben thans hoopvoller gestemd dan ooit te voren tijdens of na de oorlog. Het is duidelijk dat juist deze bijeenkom sten, onderzoekingen en besprekin gen niet slechts een diepe indruk maken, maar ook technisch en poli tiek begrip bevorderen, waataari de wereld op dit ogenblik zozeer be hoefte heeft. Bevin wilde grote spoed achter het-werk zetten. Hij legde de ver gadering een programma voor, waar mee menin twee dagen klaar zou kunnen zijn. Bidaultö rede vertegenwoordigde de. schaduwkant dc schaduw van Tsjcchoslowakije namelijk. „Recente gebeurtenissen hebben de politieke oorzaken getoond van het feit, dat Europa op het ogenblik tot zestien landen gereduceerd is. Het toene men der politieke moeilijkheden is gepaard gegaan met een ioenenien der economische moeilijkheden''/ al dus de Franse ..minister, Hij liet het er e.chter niet bij, maar gaf verder een helder overzicht van de technische problemen en moge lijkheden. Als doel van de confe rentie noemde hij: de stichting van: een permanente organisatie en-een: poging om de economie der deelne mende naties te organiseren. De Benelux-landen laten, zich ook nu niet onbetuigd. Zij zul len een. voorstel indienen, dat herstel van 'eengeregelde én ongehinderde goederenstroom tussen de Europese landen be- oogt. Het voorstel is gebaseerd op de zes maanden lange ervaring met de betalingsovereenkOTïist,die op de vorige conferentie tussen Benelux, Frankrijk en Italië is gesloten.. j Zal Belgische baby gered worden? Onder de 931 passagiers, die ZaterdaEmet dc „Nieuw Am sterdam" in New York arriveer den. bevond zich de baby Réné Michéls uit de omgeving van Duik. die opgenomen zal worden in het „Memorial Hospital" te Chicago, waar ,drie chirurgen hem zullen opereren aan een zel den voorkomende hartmisvor- ming. welke de normale circula tie van het bloed belemmert. Belgische medici verklaarden dit geval voor ongeneeslijk. Een ver pleegster uit Namen, die van de ziekte van Réné hoorde, slaagde er in zoveel geld bijeen te bren. gen, dat Réné met zijn ouders naar de Ver. Staten kon gaan. waar zich een nieuwe chirur gische techniek heeft ontwik keld, die de kleine misschien het leven zal redden, Volksbeweging tegen communisme Het hoofdbestuur vaft. de Neder landse Volksbeweging verzoekt ons om plaatsing van het volgende: Verontrustover de toenemende bedreiging der democratische waar den door de communistische metho den, zowel internationaal als natio naal; deze methoden afwijzende om hun materialistisch en totalitair karakter, waarbij elk bovenpersoon lijk normbesef ontbreekt; met nadruk vaststellende, dat verdieping van het democratisch besef en daadwerkelijk verlangen naar sociale gerechtigheid de on. misbare voorwaarden zijn voor een goed functionnerende démocratie; verwijzende naar de oproep van de N.V.B. na de bevrijding, waarin de geestelijke grondslagen van ons volk, alsmede een vast normbesef en sociale gerechtigheid als richtlij nen voor een vernieuwing van ons volksleven werden gesteld; roept de N.V.B, alle democra tische Nederlanders^op, zich te ver enigen in de positievestrijd voor democratie en gerechtigheid, waar bij de Nederlandse Volksbeweging gaarne bereid is om. als bovenpar- tjjdige beweging, het; initiatief te ne men, tot-en" de organisatie ter hand te nemen van een - gecombineerde .actie."' (Het /secretariaat van* de N.V.B. is gevestigd- Mathenesserlaan' 446, Rotterdam, telefoon 50100.) Protest van Djogja over federale regering De regering van de Republiek Indonesia heeft per brief bjj de Commissie van Goede Diensten ge protesteerd tegen het feit, dat dr. Van Mook een voorlopige federale regering heeft .gevormd zonder de Republiek te raadplegen. In deze brief, die deze „eenzijdige politiek vap dr. Van Mook" afkeurt, wordt de C. v. G. D. -verzocht, bij de Vet. ligheidsraad en de Nederlandse de legatie hiertegen te protestéren. Dc Rotterdamse motorbrigade heelt haar eigen metho den om dc mar.neti van Hermandad voor hun taak bere kend ie houden. Wat denkt U van onderstaande zweef - stand op een mo tor met zijspan, waarvan ccn wiel is aigettonen? Het bovenste plaatje toent negen man op een motorfiets. Stelt U zich Cens voor dut U een vcrkccesovcr- 'reding begaat ter wijl er zo'r. agen- tenzwerm in de buurt is! Prins Bcrnhard zijn toestel Zondag middag j.L neer op het vliegveld te Sion in Zwitserland. Dc prinsesjes Beatrix ert Irene laten zich met stralen de gezichten fotograferen. Zij gaan een heerlijke vacantiategemoet in de sneeuw van Zermattwaaraan het prinselijke gezin zulke mooie herinne ringen heeft. DEMOBILISATIE IK SOVJETLEGER In Moskou is gisteravond bekend gemaakt, dat de laatste van de oude lichtingen in het Rode Leger tegen het einde van Maart gedemobili seerd zullen zijn. Het legercontin- gent zal dan in hoofdzaak bestaan uit twee lichtingen, nl. zjj die 'n 1926 en 1927 geboren zyn. Staat vim beleg in Costa Rica In Costa Rica is volgens in New York ontvangen berichten een zware strijd san de gang tussen regeringstroepen en rebellen. Er :s enige dagen geleden een rechtse revolutie uitgebroken, die zich xr.el uitbreidde. Thans is de staat van beleg afgekondigd. Regeringstroe pen hebben alle wogen naar ce hoofdstad Ssa José opgeblazen. Woensdag tekening van vijflandenverdrag (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal Woens dagmiddag het verdrag tussen En geland. Frankrijk en de Benelux, landen in de Belgische hoofdstad worden ondertekend. Ter gelegen heid van dit feit zullen de minister presidenten der betrokken landen ^ie middag in de parlementen de tekst van het verdrag officieel be kend maken. Minister' Beel zal in verband hier mede Woensdagmiddag om vijf uur zijn verklaring in dc Tweede Kamer afleggen. ZWEEDS OPPERBEVEL WAARSCHUWT Sovjet-Unie gebruikt brutaalste methoden In een boodschap aan de koning heeft 't Zweedse opperbevel in ver band met het „stijgende oorlogsge vaar"* maatregelen gevraagd om de militaire paraatheid van Zweden op te voeren. Jolles wijst erop, aldus de boodschap, dat de Sovjet-Unie sys tematisch werkt aan de verwezen lijking van haar veiligheidspro gramma in Oost-Europa, en zij aar zelt niet, haar toevlucht te nemer tot de meest brutale methoden. Het Zweedse opperbevel acht een alge- meen conflict niet op handen maar meent dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat de Sovjet-Unie haar toevlucht neemt tot partieel optre den, waaraan geen risico van een gróte Marshall: „Steunt Griekenland:' Generaal Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft gisteren voor de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken een twee uren lange toelichting gegeven op Trumans verzoek, de hulp aan Griekenland aan te vullen tot' een bedrag van 275 millioen dollar. „Het stopzetten van de Amerikaanse hulp aan Griekenland zou zeer snel tra gische gevolgen hebben, en deze zouden niet alleen tot Griekenland be perkt blijven", betoogde Marshall. De toestand van thans is veel dreigender dan die van een jaar ge leden. Door Intimidatie, fraude en terreur is een communistisch regi me opgedrongen aan Tsjcchoslowa kije en Hongarije. Andere Europese volken staan voor een soortgelijke dreiging, om tegen hun wil in de communistische invloedssfeer te worden getrokken, besloot dc minis ter. Michael McDcrmott, een woord voerder van het Amerikaanse de partement van buitenlandse zaken, heeft "gezegd, dat de Amerikaanse hulpverlening aan Italië afhangt van.cle uitslag der verkiezingen die in dat land in April zullen worden gehouden. Winnen de communisten, dan ^al verdere economische hulp van Amerika waarschijnlijk achter wege blijven. De Italiaanse socialisten van Nen- ni, die evenals de communisten in hun: land gekant zijn tegen de Marshallhulp, hebben evenwel een uitnodiging aanvaard om deel te nemen aan een socialistische confe rentie over Europa's herstel, die eind deze weck te Londen zal wor den gehouden. Naar deze conferen tie komen ook afgevaardigden van de Lista delTUnitè., waaronder ook de socialisten van Sarag&t behoren, die gunstig staan tegenover het plan Marshall. Lewis' mijnwerkers staken Ongeveer dé helft van de 400.ÖQQ arbeiders die werkzaam zijn, tn de Amerikaanse vetkooUndustric zijn in staking. Hun leider, John Lewis, heeft 'n eis gesteld voor een ouder domspensioen van honderd dollar per maand. De stilgelegde mijnen zijn ver spreid. over elf staten. Tal van deze mijnen leveren de gehele productie aan de staalindustrie. Volgens schat tingen is er in Amerika voor vier dagen vetkoot voor huiselijk ge bruik aanwezig en voor 34 dagen voor industrieel gebruik. Maandag-middag ztfn de drie run. ners H, Western uit Maassluis, P. Lamping uit Rotterdam en A. van der Linden uit Vlaardingeit, die zich op de drijvende bok „Ajax" bevonden, toen zja ca. zestig mijl van Algiers op weg naar Indonesië in de Middellandse Zee ten onder ging, met de sleepboot „Ebro" te Maassluis aangekomen. Uit het gesprek dat wij met deze runners haddén bleek, dat met recht van een pechreis kan worden gesproken. Reeds vóór men Dover bereikt had, veranderden de gun stige weersomstandigheden, die een dergelijk sleeptransport niet kan ontberen, ten ongunste. Bij Dover moest het convooi al direct ten an ker gaan, doch alvorens er twee uur verstreken waren, veranderde het weer opnieuw. De wind kwam van de andere kant en kapitein B. C. Weltevreden was genoodzaakt, wederom bij te draaien. TRUMAN SPREEKT Teg^n morgen zijn de beide Huizen van het Amerikaanse Congres in gemeenschappelijke zitting bijeengeroepen. Presi dent Truman zal dan een uit eenzetting-geven van de huidi ge internationale crisis. De re de van de president wordt van het hoogste belang geacht. In gezaghebbende kringen noemt mén als mogelijke door Truman voor te stellen maat regelen, die een wet vereisen: herinvoering' dienstplicht, in dustrie in militaire handen, herstel van de leen- cn pacht wet ea afkondiging van een na tionale noodtoestand. Zes patrijspoorten waren lek ge slagen, maar werden afdoende ge repareerd; het transport bereikte Falmouth. In deze liaven moest wegens slecht weer drie weken worden gewacht, alvorens de reis kon worden voortgezet. Het scheen of de kwade kansen op de vlucht waren geslagen, want van dat mo ment af verliep alles vlot. Zonder hindernissen werd de Golf van Biseaye gepasseerd cn langs de Portugese kust kwam de „Hudson" rnet zijn kostbare sleep veilig te j heeft in té laten met de politieke De Verenigde Staten zullen waar schijnlijk liuu steun geven aan de Chileense klucht over de staats greep in Tsjechoslowaklje, wanneer beraadslaagd wordt of de klacht In behandeling zal worden genomen. Voor een debat zQn zeven van de elf stemmen in de Veiligheidsraad vereist. Men mag verwachten dat zes landen zich bij het Amerikaanse standpunt zullen'aansluiten. Washington schijnt de Chileense klacht in de eerste plaats te willen benutten om de westelijke landen in de gelegenheid te stellen hun me- ning over de Russische taktiek te zeggen. Dit wil uiteraard .nog. niet zeggen dat de U.S.A. zich reeds aan eenbepaalde gedragslijn voor het debat hebben gebonden. Overigens zal het debat wel tot één zitting beperkt blijven, want men mag verwachten dat Grómyko zjin veto zal uitspreken over het voornemen de klacht op dc agenda te zetten. Als opvolger van Papanék,. de Tsjechoalowaakae verte gen woord: - ger bij de U.N.O., die van ztjn func tie ontheven is, maar dit besluit van de nieuwePraagse, regering hief erkent;- ia'Vftadirqiy Höüöek: be- noemd. Attlee heeft tn het Britse Lager huis meegedeeld, dat geen commu nisten in dienst zullen worden ge nomen voor werkzaamheden die an belang zijn voor de veiligheid van de staat. Deze nieuwe maatregel heeft ook betrekking op personen die actief zijn betrokken bij fascistische orea- nisaties en op hea die zonder lid te zijn met de communistische, partij in nauwe betrekking staan. De regering blijft van oordeel, al dus Attlee, dat de staat zich niet Zes jaar geëist tegen land wachter. De advocaat-fiscaal bij de. Rotter damse Kamer van het - Bijzonder Gerechtshof eiste Maandagmiddag zes jaar met aftrek tegen de 47- jarige sigarenwinkelier C. 'W. de Kleyn Peters, lid van de N.S.B., die in 1944 was toegetreden tot.de landwacht en heeft deelgenomen aan de razzia's op 10 Nov. 1944, De president wilde weten ofhij er nu van overtuigd was „gefaald te ^hebben". Verdachte: „Ja, al in 1944". Deze bewering Week echter in strijd te zijn met het rapport, dat de advocaat-fiscaal voorlas: „Op 5 Februari 1948 zei verdachte tegen een bewaker in het kamp bij Dom burg: Vijf jaar lang heb ik goéd te eten.'gehad, maar de laatste drie heb ik het slecht. Geef mij Hitier maar!.'.,." Uitspraak, over veertien dagen. ENKELE BUITJES Weersverwachting tot Woensdag avond: Wisselend bewolkt met enkele ver spreide bultjes. Matige tot krachtige uind tussen West- en Noord-West vooral des nachts kouder. 17 Maart: Zon'op; 6 51. onder 18-47. Maan nn 9 20 onder 1.40 Maart; Hoog water te Rotterdam: le ty 8.24 uur-, 2e tij 20.58 uur. De keuzebon voor gebak en meelproducten blijft, maar de gewone broodbonnen zullen binnen afzienbare tijd weer in kleinere coupures worden gege- ven. Van 4 Juli af zullen bonnen voor 200, 400 en 800 gram brood worden toegewezen. De bonnen zullen een week geldig rijn." Zij hebben weer de aanduiding „brood" en 2ullen voor alle kaarten zoveel mogelijk dezelf de nummers dragen. SPIONNAGE IN NEDERLAND KOOS VORRINK, die direct na de ïnvaj der Duitsers zijn woning heeft vaar wel gezegd, zit zich, als zovele Nederlanders, op zijn duikadres van dag tot dag te ergeren. Er is geen enkele aanwijzing, dat Londen in'de lente van 1942 in het bezit komt van enig illegaal blad; De heren Wiardi Beekman en F. Goedhart' zijn op het Scbevé- een zèèr bijzondere boodschap te doen omroepen. - En wat is dat voor een bood schap?, wil Vorrink weten. Van Looi zet het uiteen. Hij heeft verscheidene brieven aan Meyer Sluiser in Engeland gezonden langs de "daarvoor bestaande illegale lij nen. En nu heeft hij De Wilde om een boodschap van radio-Oranje ningse strand gearresteerd bij hun gevraagd, die gericht is tot de on- poging om naar Engeland te gaan, waarheen de regering Wiardi Beekman geroepen had. Het klopt niet op de verbindingslijnen. Er worden kleine locaaltreintjes ge mitrailleerd- en de aanwijzingen dertekenaar van de tweede brief, die hij zond. Mocht er verraad .in 't spel zijn, dan moet het hierop vastlopen. Want als de Duitsers brieven onderschepten gelezen hebben, dan weten ze toch in ieder Over de Duitsers, natuurlijk, voor waarlijk belangrijke objecten geval niet,, welke brief de tweede Over verraad, dait allerweqen komen niet waar.ze wezen moeten, was. En bovendien: die tweede rt x* A Dc aSer|t George Dessing is out- brief is ondertekend met twee na toert, Uvcr Musscrt en zijn moedigd naar Engeland terugge- men. "Worden die beide „Soldatenmoeder" Truus van Geneigen 5-11 R.I.. die zich ais verstekelinge aan boord van hel troepentransportschip .Voléndam" zou bevinden, is eindelijk in' Ne derland gevonden. Zondagmorgen werd zij ontdekt te Veldhoven, een dorp in de Kempen. Truus ver keerds in een feestelijke stemming, want zij had zich juist verloofd niet een Veldhovense jongeman, een korporaal van de Koninklijke Marechaussee. NSB-ers. Maar óók over <*e Ne derlanders in Engeland, die uitermate slecht geïnformeerd blijken te zijn. namen keerd. En hij is niet de enige, die door radio-Oranje genoemd, dan ontmoedigd is. staat het onomstotelijk vast, dat In November 1942'komt de ge- Pe Wilde inderdaad radiocontact wezen journalist Levinus van Looi heeft met de Nederlandse autori- bij "Vorrink met de verblijdende t ei ten in Londen. r mededeling, dat hij contact heeft Inderdaad, zegt Vorrink. Als ln de lierrst van 1941 trekt gekregen met de Nederlandse agent radio-Oranje het goede bericht Rost van Tonninqen het zilver- Dc Wilde, die gedropt is om radio- geeft is dc zaak veilig. Dan kun- ia j- /-» p 1 contact met de overkant tot stand nen we met de man werken, geld in? raaio-Uranje geeft de te brengen. Hij heeft marconisten Vijf dagen later roept radio bevolking goede raad: houd het ziin beschikking. Hfj kan zich Oranje een bijzonder bericht om: t j legitimeren met de foto van de ..Koert en VA: liebt vertrouwen", vast en verstop het goed, na de dochter van Meyer'Sluiser (die in Koert en Via dat zijn tie twee oorlog zal het zijn waarde heb- Engeland vertoeft), waarmee ook woorden, waarmede Van Looi zijn ben. Maar weken later hnmde agent Van der Broek zich legi- tweede brief aan Meyer Sluiser iwaar weken later komen tïn.eerde. heeft ondertekend. En ten oyer- er nog agenten uit Engeland, die Voorzichtig! v-oede ze6t Londen: „Hebt ver- nergens van wetend, het glaasje natuurlijk ia dat niet voldoende 'TTa'i willen we meer?, vraagt bier dat ze in een café drinken dat w®et Van Lo°i ook want Van Looi. Die Anton de Wilde met zilveren kwartjes en dubbel- de" DuSerf d°M hMlt "«^^and radiocontact met *-^ultsers gepaKt zyn. Maar hij onze mensen in Londen. We heb- tjes betalen en daardoor de al- «".wat anders op gevonden, ben verbinding. Eindelijk! gemeae aandacht trekken... Zie verder pag. 3 Gibraltar. Hadden de runners tot nu toe elke avond naar de sleep boot kunnen seinen dat alles O.K. was, de Middellandse Zee met haar verraderlijke korte golfslag ont ving het convooi met slecht weer, dal weldra in een. storm verander de. Zondagavond, 29 Februari, kon den de runners nog seinen dat al les aan boord van de Ajax in orde as, doch in de nacht van Zondag op Maandag constateerden zij, dat de voor piek van de bok lek was geslagen. Het voorschip lag dieper in zee en maakte water. Uit voorzorg werd de reddings boot klaargemaakt en aan de davits buiten boord gehangen. On geveer zes uur 's morgens moesten de runners ervaren dat do Ajax nog meer water maakte en zelfs vrij snel zonk. De Hudson, die een tros van ca. ROD meter op de sleep had uitstaan, kapte op het S.O.S.- sein deze kabel en voer naar de bok. De reddingsboot werd ln zee gezet, wat door liet ruwe weer niet gemakkelijk ging. Aan boord van de Hudson was men echter paraat en met riemen werd fie sloep op de goede afstand gehouden. Zo konden de runners op de sleepboot overspringen, waarna ook dc sloep werd Rcbor- gen. De redding was in een half uur afgelopen, om half zeven wa ren allen in veiligheid. Twintig minuten later verdween de bok onder water. Nu ligt. zij op een diepte van 3000 meter. overtuiging van zijn dienaren: deze maatregel is alleen uit veiligheids-? overwegingen genomen. Een der twee communistische af. gevaardigdon in het Lagerhuis, Gallacher, begon onder Attlee's rede .,De' Rode Vlag" te zingen, on der protesten van alle zijden. Later kreeg hij het woord en zei: De re gering kruint in het stof voor de Tories cn do öoUarbonzen. De houding van dc communisten in da eerste oorlogsjaren heeft ons ge leerd voorzichtig te ziin. antwoord de Attlee. De 4S-urige staking in de kolen mijnen van Noord-Frankrijk heeft niet, zoals werd gevreesd, tot eea voortgezette staking geleid. Zaterdag staakten dertigduizend mijnwerkers, maar de meesten zün Maandag weer aan het werk ge gaan. Slechts twee- tot drieduizend arbeiders kwamen niet op het werk. Promotie-degradatie in afd. II Naar wij vernemen is het volgen de programma vuur dc promotie cn degradatiewedstrijden in afdeling IX van de K.N.Y.B. vastgesteld. 21 Maart: Excelsior—SW in bet Feycnoord-Stadion: 26 Maart: EmmaExcelsior tn Dordrecht; 4 April; S.Y.V.Emma in het Sparta-stadion. j f Zi^ veelbesproken dassen, die Rotterdams burgervader en de andere heren in Amerika ten geschenke kregenBurgemeester 'Ou«f heeft zijn keuze al gemaakt, nu de heren Arkema en Matser- nog..4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1