MINISTERS ZETTEN HUN HANDTEKENING ONDER WEST-EUROPEES VERBOND HET EOTTESDAMSCH PARCDL Boetzelaer: Neutraliteitspolitiek is definitief ten einde Voor Europa's toekomst vaii grootste belang Geen verkeerszorgen voor de dag van Holland - België Klein Truman vraagt dienstplicht weer in te voeren bonnenlijst wordt Weerbericht Fantasie van „Intran" TSJECHOSLOWAKI JE OP RAADSAGENDA Congres gaat niét op Paasreees Streven van Benelux had succes Felle beschuldigingen tegen USSR Marine krijgt zes nieuwe jagers Oostenrijk wenst weer een eigen leger Interview met Lou Boeljon Dr. Huysmans overleden Er komen veranderingen in Nederlands elftal Pendeldienst D.P.- stadion Feyenoord Smyslov gaf partij tegen Keres op Donderdag 18 Maart 1948 Red. es A dm. Laag® Haven 141, Schiedam TeL 69301 Abonn.priJsi per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse nummer® 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 66 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglr* 390644 Bankier.- Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri 8. de Vrle® Hoofdredacteur; Th. Ramaker Tien handtekeningen bekrachtigden gistermiddag in het Brusselse Paleis der Aca démiën de in de afgelopen week tot stand gekomen West-Europese Unie, waarin Gróot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland en'Luxemburg elkaar voor een periode van vijftig jaar militaire hijstand beloven, en dat wellicht het begin zal zijn Van een groot Europees verbond. - De ondertekenaars waren Paul-Henri Spaak en de Belgische minister van finan ciën Gaston Eyskens, Georges Bidault en ambassadeur Jean de Hauteclocque, de Luxemburgseminister Joseph Bech en de gezant Robert Als, baron van Boetze laer en ambassadeur baron van Harinxm a thoe Slooten, Ernest Beviii en ambassa deur Sir Georges William Bendel. Vijf uur wees de klok toen'let .historische ogenblik was aan-, gebroken, waarop Nederland sedert meer dan twee eeuwen rijn weder-inCrede deed in de wereldpolitiek. Even tevoren waren de ministers de marmeren raai binnengekomen, hadden fotografen en cineasten hun eerste opnamen gemaakt. Op klokslag greep Spaak de stalen pen en zette hij.als eerste, rijn.naam onder het document. Daarna volgden, in de alphabetische volgorde van hun landen, de anderen. In dezelfde volgorde voerden de ministers hierna het woord. Zij spra ken in-deze zin: SPAAR: Dit is een verdrag, dat op elk gebied, de voorbode is van een samenwerking op ruimere grondsla gen dan oollf te voren is geschied. "Wij hebben gevoeld, dat het tijd was -en ik verklaar,' dat .het niet te laat is om ons tc verenigen voor de verdediging van bepaalde gedachten. Dezelfde gedachten, waar voor. onze volken samen gestreden hebben tijdens de laatste oorlog en die zij door een gemeenschappelijke inspanning gered hebben, Is het;.wel nodig te verklaren dat ons accoord tegen niemand gericht is en dat niemand de minste reden heeft om zich daarover te veronfc- rusten cl boos te zijn? Wij hebben;onze'inspanningen verricht in het teken van.'de per soonlijke :vrijheïd, de eerbied- voor Het individu en.de politieke democratie,.^Door aldus. te. han delen^, 'hebben wij élke gedachte, van .uitdaging van de. hand-ge- wezen.^Debeginselen,' dip .ons lvereni gén^popenonstot vér- r-v< draagzaamheid, tot V verzoening en tot heft zoeken van redelijke en vreedzame oplossingen voor alle moeilijkheden en alle ge- schillen.' België; dat reeds met Nederland en Luxemburg verenigd is door ban den, die elke dag vriendschappe- lijker en "nauwer worden,- aanvaardt met erkentelijkheid dc hulp die het' van -Frankrijk en Groot-Brittannië ontvangt. Het geeiftaldus een nieuwe bekrachtiging aan een der essentiële 'ptujten van zijn buitenlandse poli tiek en geeft plechtig uiting, aan het voornemen zijn volledige medewer king- te verlenen aan de grootse samenwerking die op komst is. Wij zijn het beu BIDAULT; Het verbond dat wij. op deze plechtige dag. sluiten,- is ons opgelegd door onze. gemeenschappe lijke idealen en belangen. Het houdt slechts waarborgen voor vrede en veiligheid in.' Wat dc -vrede altijd in gevaar heeft gebracht, is isolering, vrees eri wan trouwen.'Wij zijn hier om deze drie dingen te bestrijdén. De Vijf landen, die thans een verdrag hebben ge- slóten,, zijn. oude landen, dié perio diek door het ongeluk'zijn getroffen. Wij zijn dit thans beu; Voortaan zul len wij verenigd zijn en ik hoop, dat dit. voor immer zo zal blijven. BECH: Dit verdrag zal de natuur lijke-en onontbeerlijke kern vórmen voor de nieuwe solidariteit, die Europa uit het puin zal doen herrij zen. Met fierheid en ontroering heb ik namensmijn land dit verdrag ondertekend. Het ogenblik is voor Luxemburg dubbel plechtig, daar dit land. hierdoor zijn neutraliteits-. politiek: prijsgeeft. Onze vaderlands liefde heeft ons er- toe gebracht af. te zien van. deze "neutraliteit, die een teleurstelling is geweest. Samen mét u bevestigen wij andermaal ons.on^ -wrikbaar vertrouwen in. de mense lijke waardigheid dieten -.grondslag ligt, aan; onze nationale instellingen. Eerst verdiepen VAN BOETZELAER; Het Wèst- Europese- pact, datwij .vandaag ondertekenen, maaktdefinitief een eind aan onze oude neutraliteits politiek. Naar het ons voorkomt, moeten wij allereerst een consulta- - tieve raad in. het leven roepen, die; tot taak heeft de geest, van hét ver-' drag te verwezenlijken,Slechts - op dié. manier zou men kunnen voor komen, ïdat" het verdrag niet meer blijft dan een facade, inplaats van ecn.solied en duurzaam bouwwerk- Wij zullen met blijdschap de dag begroeten, waarop de kring van deelnemenden aan onze regio nale unie zal worden uitgebreid. Wij zijn echter van mening, dat zij; in de eerste plaats moet wor den verdiept-alvorens-zij wordt uitgebreid!. De Nederlandse regering consta teert met voldoening dat. hoewel krachters liet verdrag de bijstand is beperkt tot-het geval van aggressic KRIMPENDE WIXD zeidis tot VrU- Weersverwachting, dagavond: Matige' tot,-krachtige, naar zuidwes telijke richting draaiende wind. Weer toenemende bewolking met later plaat selijk enige regen. Van acht kouder, morgen overdag weinig verandering in temperatuur. 19 Maart: Zon cp 6.46. onder 18.51. Maan op 10 58 onder, 4 07. 19 Maart: Hnog water to Rotterdam: le tij 10.13 uur; Ze tfi 23.00 uur. in Europa, de mogelijkheid open staat van overleg in de boezem van de 'consultatieve raad ten aanzien van iedere situatie, die een bedrei ging zou kunnen vormen van de vrede in welk gebied ook. Wan neer de landen van de; Benelux hun lot-verbinden met dat van de.: grote- mogendheden, lijkt het ons billijk, dat; zij hun stem kunnen laten horen wanneer hét gaat óm het nemen van besluiten, -die een bedreiging-van de wereldvrede-zou den kunnen-inhouden. BEVIN: Het verdrag .is bedoeld om 'goede buren vtot. elkander tp. brengen, goede betrekkingen te' onderhouden én een orgèan 'ia het' leven te roepén, dat niet slechts de verdragspartners tot., ..nut moest; strekken, en' ookniet slechts - alleen- Europa, maar: de. gehele wereld; Het verdrag is slechts een begin, een soort grondslag, zo als nog nooit te voren is gelegd. Het houdt-rekening met de mogelijkheden en. voprdeleii, die kunnen en zullen ontstaan uit .de gróte potentiële productiecapaciteit van de Vijf landen. Het" zal- bijdra- gen tot het scheppen van" eeneven wicht, Vaarhi^ tie invoer Van'de" vijf landen zalT kunnen worden betaaid met de producten, die -zij voort brengen. -• De ondertekening schept de mo-; gelijkheid tot het stichten van ge zonde gemeenschappen, die in vol komen .harmanie zullen samenwer ken ,en de burgers van de vijf lan den het gevoel zou geven, deel uit te maken van een grote eenheid.- Het Parijse blad „rintranslgeant" heeft bericht, dat Montgomery de hoogste chef zou worden van een gemeenschappelijke staf. dier ge- vormd zou worden door Engeland, Frankrijk-en de Benelux-landen. Hiertoe zou besloten zijn bp het opstellen van het vpfmogendheden- verdrag. Een woordvoerder van het Fran se ministerie van buitenlandse za ken noemde het hericht echter fan tasie, en ook door de ministeries der andere landen is het al ten stel ligste tegengesproken. Met negen tegen twee stemmen (de Sovjet-Unie en "de Oekraïne)-is de kwestie Tsjechoslowaklje op .de agenda; van de Veiligheidsraad ge plaatst. Grorayko verklaardezich tegen omdat hier van een „flagrant ingrijpen in de binnenlandse aange legenheden van een staat" sprake was..c- -. Het Amerikaanse Congres zal niet opE aas reces. gaan. Martinde voorzitter van. het Huis van Afge vaardigden; die dlt;/bel£end maak te, motiveerde het besluit met te zeggen''cat'v^^het'P is afgezien; mèt ^et-dög op' de J.nóod- zakeHjkHèid, vóór 31 Maart tot een uitspraak te komen over het-plan Marshall." Achthonderd vrouwen met drie honderd kinderen onder de 12 jaar zijn gistermiddag, aan boord van de Johan van Oldebarneveldt naar In donesië vertrokken om zich bij man en vader te voegen. Minister-president licht Kamer in: Vanmiddag hebben de minister van Buitenlandse Zaken en'Harer Majesteit's ambassadeur te Brussel, daartoe door Hare Majesteit gemachtigd, een. verdrag ondertekend, dat voor Nederland en niet voor Nederland alleen; maar voor de gehele verdere ontwikkeling, van Europa, vande grootste betekenis kan worden,, zei minister president Beet gisteravond in een zeven minuten durende verklaring aan de TweedeKamer. 1 - De vijf'deelnemende staten geven de mogelijkheid van neutraliteit, die onder'het Handvest van de "Verenigde Naties bij onenigheid der vjjf grote mogendheden, althans theoretisch, nog.bestaat, prijs. waar- tegenover zij echter, bij aanval in Europa, van de onmiddellijke bij- stand der'overige verdragstaten verzekerd kunnen zjjn een zeker heid, die het Handvest niet verschaft. ALS HET WAAR IS, dal eendracht macht maekt, dan mogen wc dc vijl ministers van buitenlandse zaken die op dit plaatje staan, langzamerhand dc eretitel „Grote Vijf van West-Eu ropa" verk.nen. Dc foto is genomen tijdens de plechtigheden rondom de ondertekening van het Pactvan Vijl en de foto toont minister. Van Boetzelaer tijdens zijn rede. Op dc voorgrond zitten verder van links naar rechts: Spaak (België),Bidault Frankrijk Eech (Luxemburg) en gehëel rechts Bevin (Groot-Brittanniê) In een rede die eèn aantal onverbloemdebeschuldigingen aan het adres van-de_ Sowjet-Uriie bevatte, heeft président Truman het Congres voorgesteld tijdelijk de militaire dienstplicht weerTn. te voeren. - „Ik- sta hier om u een verslag, .te doen. van de kritieke situatie in Europa en om.te verzoeken dienovereenkomstig te handelen," zo begon de president- zijn „rede. Het is van vitaal belang, zo ging hij verder, dat wij nu handelen om de voorwaarden te scheppen waaronder wij een blijvende vréde'tot stand kunnen brengen. Hij stelde vóór het plan voor algemene militaire; oefening spoedig ten uitvoer te leggen, en het plan- Marshall binnen" dê.kortst mogelijke tijd'af te handelen, De drie Benelux-landen hebben gemeend, dat, in aanmerking geno men de politieke en militaire ont wikkeling, de veiligheid hunner .landen Vnoodzakelijk maakte, mili taire samenwerking met gelijkge zinde staten te aanvaarden Zij; hebben echter gemeend, dat het verdrag, m e e r zou.-moeten in houden dan een wederzijdse toezeg ging tot militaire bijstand. Zij zijn van oordeel geweest, dat vpor de vijf landen, die in zo. hoge mate zich' door gemeenschappelijke politieke, economische, culturele, en' geeste lijke opvattingen kenmerken, het ogenblik gekomen was zich nauwer aaneen te '.sluiten, teneinde aldus een kern te vormen tot bescherming van hun gemeenschappelijke be schaving en ter bevordering van hun gemeenschappelijke belangen. - Zij hebben van de aanvang af de on derlinge militaire bijstand willen beschouwen als met deze gemeen- schappelü'-^eid ten nauwste':- -ver bonden.' In zin hebben de- drie Benelux-landen getracht, het verdrag op te stollen, en het stemt tot voldoening te kunnen constateren, dat dit streven succes heeft gehad. Niet te snel Toetreding van andere staten is geenszins uitgesloten: wel echter menen de Benelux-landen dat eerst de aaneensluiting der vijf staten zich moet consolideren en verdie- j pen, .alvorens dot uitbreiding kan worden overgegaan. Wat-het politiek terrein betreft zou'ik de aandacht ,er op 'Willen vestigen, dat ook bij - eën" bedreiging van de vrede buiten Europa.in welk 'geval, geen automatische ver plichting: tot bijstandbestaat -deze raad" de gelegenheid - biedt tot onverwijld overleg. Het zal geen betoog behoeven dat dit 'voorschrift voor statenals Ne derland;-die met nauwe banden aan landen buiten Europa zijn verbon- dèn. van grote betekenis is. Aan de regeringstafel zaten de ministers Vos, Lieftinck en Jonk man. Overeenkomstig het -voorstel van de voorzitter-werd besloten de beraadslaging óver deze regerings verklaring: aan de orde: te .stellen in de vergadering, -die morgenavond- om acht uur aanvangt. Deze be raadslaging ..wordt samengevoegd met de intetpellatie-Van der. Goes Ter vervanging van de Britse schepen Het ministerie van Marine; .heeft bij' vier Nederlandse werven op drachten geplaatst voordebouw van zes onderzeebootjagers voor onzezeegaande vïóot. Zij zullen dienen om de thans in dienst zijn de, voormalige Britse torpedoboDt- jagers te vervangen, daar deze: om streeks 1952. vercleten, zullen zijn. Van dc nieuwe, jagers zullen er drié gbouwd worden door ,,De Schelde" tc Vlissingcn. één door Wilton- Fyenoord te Schiedam, één door de Rotterdamse Droogdok Mij. te Rotterdam en één door de Ked. Dok en Scheepsbouw Mij. te Am sterdam. De nieuwe-jagers zullen groter zijn dan dc torpedojagers, die. tot dusver m dienst zijn geweest. Met con standaard-waterverplaatsing van 2037r ton o ver tr effen ze. nietall een de acht: jagers van de zgn. Admira- Jenklasse, die allé in de laatste oor log zijn .ondergegaan, doch ook de thans varende voormalige Britse jagers/ waarvan de waterverplaat- sin'g,1628 ton bedraagt. In grootte' en bewapening - zijn .zij -te vergelijken met -Hr -Ms v,Van' Kinsbergen" De bewapening Is ingesteld op de onderzeebootbestrijding. De. nieuwe schepen 'wordenuitgerust met' vier kanons in dubbeltorens van .12' cm, 5 mitrailleurs van- 40 mm eh.een aantal dieptebömmenwerpers, die deze jagers bij uitstek "geschikt ma ken voor de bescherming van con- vooiea. De SovjetfUnie,—- aldus Trumari draagt de schuld, vóór het mis lukken van hètvredeswerk. De democratischer;landen hebben op rechte en: geduldige pogingen ge-, daan om een grondslag voor de Vrede te - vinden. Conferentie, na conferentie -"werd gehouden. "De overeen komsteró- dié wij bereikten - waren gebrekkig, maar hadden - tot. •-e'énj'''-:rech'tvimrdia^'."'-wsae~'-;;kühneh: leiden.... 'als zij waren nagekomen. Maar zij werden hardnekkig ver onachtzaamd en geschonden door één natie. De meeste landen der wereld steunen de U.N'.O in volle ernst en op eerlijke wijze om de organisatie sterk, en doeltreffend te maken. Eén 'land heeft echter hardnekkig het werk .van de U.N.O. verijdeld door een voortdurend misbruik van het recht van-veto. Maar dit is niet alles. Sedert het einde van de Vijandélijkheden heb ben de Sovjet-Unie en haar agen ten de onafhankelijkheid en de democratische aard van een hele reeks van landen in Oost- en Mid den-Europa vernietigd. Thans is de Republiek Tsje- chóslowakije ondergegaan. Er wordt druk uitgeoefend op Finland. Griekenland, Italië De methoden .verschillen, maar het schema is maar- al te dui- delijk. 1 Prijs van dc vrede De Sovjet-Unie en haar satellieten werden uitgenodigd om deel te nemen aan. hét Europees herstel programma. Zij weigerden.Meer nog, zij hebben open! ijk' hun vijand schap tegen het plan verklaard en pogen agressief het schipbreuk te laten lijden. Zij willen niet dat; de. VerenigdeStaten Europa helpen'. Zij willen zelfs niet dat de zestien lénden samen werken om zich zelf .te helpen. Wij moeten er ons op instel len," zo ging Trujnan verder, om de prijs van dé vrede te betalen. 'Anders zullen wij. de rijs'..van de oorlog moeten be- alen. In. handelen schuiltenig risico .^- dat ls .er; altijd. Maar 1 er'schuilt meer risico-in.'als men in gebréke blijft' té .handelen. Over het vüfmogendheden.verdrag zei Truman: Ik hoop dat de Ver enigde Staten mét dc daartoe dien-r stige middelen aan de vrije landen de steun zullen geven die door de toestand noodzakelijk is geworden, Over deze laatste tirade menen de meeste leden van het Congres dat zij een toespeling is bp Ameri kaanse militaire steun aan de vijf landen, van- West-Europa. De Oostenrijkse minister van bui tenlandse zaken, Karl Gruber, heeft voor Oostenrijk het recht bepleit, zich opnieuw te bewapenen. Na de conferentie der 16 Mar shall-landen te hebben bijgewoond, verklaarde hij op een persconferen tie, dat, zjjn land een internationale uitzondering is. ,„Wp zijn de énige staat in Europa, die geen leger mag hebbeii", zeide hij. Ondervraagd omtrent zün stand punt ten aanzien van het vijfmo- gendhedenverdrag. antwoordde dr. Gruber: „De wereld moet spoedig 'tot een toestand komen, waarin het niet meer nodig: zal zijn dat ieder om zo te zeggen met eën geweer naar bed gaat. De gewone burger moet over al veilig zijn, of het in Nebraska, in Iran óf in Oostenrjik is". Toen een verslaggever hem vroeg, of het daartoe „voor of na de eerst volgende oorlog" zou komen, ant woordde Gruber: „Ik.hoop, ervoor". Rantsoenbonnen textiel .verlopen 10 April Rantsoenbonnen voor textiel, voorzien ,van de letter en cijfers „c82" welke tot 31 October 1947 werden uitgereikt zullen na 10 Apriu. niet méérgeldig.zijn. "De frantsóenbonnèn:.Jvporv'textlel:-met; dé.' ópdriik „d82" bljjven .tot nadar order geldig. o; In de. nacht "van Dinsdag op Woensdag is ingebroken in de dis tilleerderij Van Blankenheim ei Nalet aan de Zalmstraat. Er wer den 52 kisten, inhoudendé twaalf flessen, een fust van honderd "liter én nog. twintig flessen,; alles oude jenever, gestolen. De volgende bonnen zijn aange wezen voor het tijdvak van 21 Maart tjn. 3 ApriL Bonkaarten KA, KB, KC 804 259 Algemeen: Ong. 225 gr. huis- houdzeëp of 180 gr. toiletzeep 260 Algemeen: - 100 gram bloem; of zelfrijzend bakmeel of lon- dermeel iV 'y- 261 Algemeen: 400 gram brood-of 1 rahfsöën gebak 262 Algemeen1600 gram brood (geldig t.m.; 27. Maart) 263 Algemeen: 200 gram bróód (geldig t.m. 27 Maart) 264 Algemeen: 4 eieren 265 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., öf 1500 gr. jam, stroop enz., öf 750 gram versnaperingen. 254 Reserve: 800 gram brood (geldig t.m. 27 Maart) 258 Reserve: 400 gram brood (géldig t.m. 27 Maart) 270 Algemeen: 500 gram sinaas appelen (voorinlevering)' Bonkaarten KD, KE 8Ö4 759 Algemeen: Ong. 450 gr, huis houdzeep of..360 gr. toiletzeep 760 Algemeen: 100 gram bloem pf zelfrijzend bakmeel of kinder- meel of kinderbiscuits 761 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 762 Algemeen:400 - gram brood j „(geldig-t.m. -27. Maart) v 'tV: 763 Algemeen:; 200 gram brood (geldig, .t.m, 27: Maart). 764 Algemeen: .4. eieren 765 Al ge me en5 00gram suiker, boterhamstrooisel, enz.V;'-:: W 1000 gram' j am, stroop, enz., - t>t\ 500 gram versnaperingen' 755-Reserve: ",400 "gram brood' (geldig t.m. 27 Maart) 'j.. 758 Reserve:;- 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of? kindér-; - meel óf kinderbiscuits 770 Algemeen: 1 kg. sinaasappë-. len" (^oorinlevering) ;,4'. *;L-- Tabak- én' versnapcrinfcukaartën - •-enz./.QA. QB. QC 802 :- 25, 26, 29.Tabak: 2 rantsóenep.si-; garotten of kerftabak - 27 Versnap eringc i200 gram yer- snapéringen of. 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., óf '400 gram jam,-stroop, enz. 30 Versnaperingen300 gram vér- snaperingen of-100-gram'suiker, b.oterbamstrooisel, enz,, '"'óf 200 gram .jam, strp'op, enz. Deze bonnen kunnen, reeds op Vrijdag 19 .Maart wórden gebruikt. De bonnen.: 270 en 770 iügëmeen (sinaasappelen), die. opde-boh- kaarten voorkomen b o v e n- a a h'1 de' ka a rt,moeten Uiterlijk óp 27 Maart ,bij -een handelaar ;in groente: ën/of .fruit -worden- ingelè^ yéxd. - Devolgepdebóhneh'kbMéri"'?' -worden vernietigd: 212,"2l4d 219, -714' en 715 Melkj 229,122i1i2221::725i;,; en 727 Reserve, 210 en 710 Alge- raeeri.'"--.- Tegen ;de oud-burgemeester yan Utrecht, 'C, van Ravenswaay, eiste de proc.'-fisc. bij de bijz.' Raad van Cassatie een gevangenisstraf vóór de ;tüd van tien jaar. lui de ouderdom van 45 jaar is in een ziekenhuis te 's-Gravenhage overleden de oud-minister van Economische Zaken, dr. G. W. M. Uuysmans. Dr. Huysmans werd:-; 29 u-April 1902 te Eindho ven geboren. Na de bevrijding van het Zuiden des lënds trad dr.<Hüysrnans |j eergt. ppals. ad viseur' voor. fi- nanniële zaken van het M.G. in Noord-Brabant. Op' 23 Februari 1945 volgde hij ir. JVvan den Broek op ajs 'minister, van Fuianbiën in Het Kabinet'Gérbraridy: In Augus tus 1946 werd hfj opnieuw -minister en wel van1 Economische Zaken ih het kabinet Bëel. f Van September 1947 tot Novem ber 1947 .,kon dr, Huysmans zijn ambt niet vervullen - daar -hij {voor eeh operatiein., een .ziekenhuis moest woiden opgenomen. Er volg-, de geen' algeheel herstel er, dr. Huysmans zag zich genoodzaakt 13 Januari zijn ontslag aan te vragen. Schoenen niet van de bon Het bestuur van de vakgroep schoenindustrie en het bestuur van dé vakgroep detailhandel Hebben besprekingen gevoerd met - hét rijksbureau voor huiden en Iéder en met de minister van Economi sche Z aken.Ondanks het feit, dat de .vakgroepen van mening zijn, dat de'opheffing van de schoenen-, ■distributie- volkomen, verantwoord zou zijn, blijft men van regerings zijde eën andere., -mening toege daan, zodat de schoenen voorlopig nog op de bon blijven. Pas oa afscheid van de heer Lou Bocijon <lc hoofdconsul van de K.N.V.B bereikte ons bijsfAand bericht. WH hebben tijdens het ge sprek met do heer Boeljon, waarin hy ons interessante mededelingert deed over de maatregelen, welke nu reeds door de Voetbalbond zijn ge nomen voor 18 April, cr niets van kunnen bemerken, dat h(j zich eniger mate geschrokken voelde door dc bedreiging, die er tegen zün leven is gericht. Kalm én bedachtzaam als altijd beeft hH in grote Innen ont vouwd, wat de K.N.V.B. van zins is om dc interlandwedstrijd in Rot terdam zo goed mogelijk te laten verlopen. afspraak mét de Spoorwegen, dat Met minder prettige,, ervaringen, bij vroegere belangrijke wedstrij der. opgedaan, zal de K.N.V.B. pro- beven de verkeersmoeilijkheden tot een minimum te reduceren. Over het te verwachten aantal auto's althans van Nederlandse zijde behoeft men. zich niet het hoofd te breken, vooral wanneer op 1 April de nog meer verscherpte bepalin gen voor dc Zondsgsvergunningen zijn doorgevoerd. De heer Boeljon verwachtte, dat nog. 75% van ce Zondagsrijders zalsneuvelen.. An ders is het natuurlijk gesteld met de Belgen. Zondag jl. hebben wij alvast, eën voorproef je gehad 'van wat we op. 18 April te zien zullen krijgén. Wij overdrijven heus niet. wanneer: wij -hèt aantak auto's in Deurne Ópduizenden hebben .ge schat. Dat- ook daar verkeersmoei lijkheden waren- Hebben - wij >zelf ervaren. Van Antwerpen naar het ëtadion, hetgeen normaal rijd en hoogstens een kwartier in beklag, neemt, zijn wijbijna anöërh'alf uur onderweg geweest Het aantal, dat' naar .Rotterdam komt, zal .natuur lijk aanmerkelijk, geringer, zijn, doch de Verkeerspolitie zal er goed aam doen dit aantal tocb niet te laag te schatten. De bezoekers van de wedstrijd, die van buiten de stad komen en dat zijn er heel veel, zullen hoofdzakelijk op de trein zijn aan gewezen. Er komen natuurlijk vele extra .treinen,'die niét' 'alle het. Feyenoord-stadion kunnen berei ken. Om de trams-niet over, te be lasten hebben de Spoorwegen.er.in toegestemd een pendeldienst in. te richten tussen het- D.P.-station en de. halte voor het ".Stadion, waar door om de tien- minuten eën trein zal vertrekken.. Voorts ls- 'er een elke trein, die station Feyenoord passeert, ook hier zal stoppen, zelfs de Pullman. Omdereizigers, die van buiten de stad komen, nog meer te gerieven, worden over het gehele land tien dagen van tevoren •retourkaartjes D.P.-stationhalte Feyenoord'beschikbaar gestéld. „De Beurs" afgehuurd Voorts heeft dc K.N.V.B. In overlép met dc hec Dalkman van het cafc-restaurant „de Beurs" voor 18 April beslag 'gelegd op de zaak, de dancing, inbegrepen. Na afloop van de wedstrijd wordt1 het café voor het publick gesloten en zal het gereserveerd blijven. ;voor de invite's van dc K.N.VJB. Op onze vraag, of er vóór 18 April nog een oefenwedstrijd zal worden Rospecld, antwoordde de heer Boeljon bevestigend. De moei lijkheid is echter wederom: hoe komen wij aar. ccn. goede tegen stander. Door de doviezenbepalin- gen van de Nederlandsche Bank zal het wel wederom onmogelijk zijn een sterke buitenlandse club naar Nederland te laten kómen. „Zijn er,voer de wedstrijd, van 18 April nog veranderingen-te ver- Ik schiet je dood,. De heer Lou Boeljon, de hoofdconsui van de K.N.V.B. heeft, naar wil vernemen, een dreigbrief ontvangen. Wat pre cies de grieven van dc schrijver tegen dc heer. Boé'jon zijn, ls ons nog nfet bekend, doch wel is hij met de dood bedreigd. Wij weten niet, met wat voor soort maniak wij hier tc doen heb-, ben. doch dc Haagse politie is ervan in kennis gesteld en deze probeert de schrijver ervan op tc sporen: -wachten, wat betreft dè samenstel ling van het Nederlands elftal?" Ongetwijfeld," antwoordde :de heerBoeljon: ..„Ik kan u wel ver- klappen, dat na hetdriehoekstóur- ;nóoi in Londen -de Technische Commissie zich-opnieuw zal bera-. den. Verschillende spelers1 uit; het B-elftal hebben onze aandacht, In het bijzonder de vleugelspelers v. d. Tuyn en Clavan. Helaas is de Hagenaar, die pas 19 jaar is, nog wat jong." „Was het verloop van de wed strijd inAntwerpen voor u een teleurstelling?" Een teleurstelling? Nee.Kijk eens, ik heb in m'n loopbaan al vele Neaerland-België wedstrijden gezien en zulke wedstrijden als Zondag jl. zijn .er heus welmeer geweest. Naar mijn mening waren r de Belgen niet zoveel, sterker dan de Nederlanders, doch zij speelden opportuniteitsvoetbal." Vindt u het stopperspilsy- steem een ideale oplossing voor ons elftal?" „Ideaal, niet, maar wel erg nut tig. Zonder Möhring hadden we misschien met 8-0 verloren De afgebroken partij Smyslov— Keres werd .gisterenavond in het Kurhaus voortgezet.-Na de 57e zet .van Keres a4a3 gaf SmyslGV-de partij op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1