HET ROTTERDAMSCH PARCDL' Weer doet een vijfde kolonne haar ondermijnend werk Verenigd Koninkrijk in beginsel aanvaard VERTROUWEN IN VAN DER WAALS MOET WORDEN VERSTEVIGD VIj f landen ver drag rèeds in de Belgische Senaat Vrijdag 19 Maart 1948 Waarschuwing in de Tweede Kamer: Toen Tsjeehoslowakije onder de voet werd gelopen vlagde „De Waarheid" Vij flanden verdrag te vaag! De dagvaarding is klaar Zaak „Van der Waals" is rond ÜT Alle begin is moeilijk „De grote Van Loon" gearresteerd USSR EN BULGARIJE SLUITEN VERDRAG SPIONNAGE IN NEDERLAND Weerbericht „Agent De Wildeweerstaat de S.D. „HELD VAN HET VERZET" In de toekomst: Rijksparlement, Rijkskabinet, Rijkshof en Rijksraad FINSE DELEGATIE MORGEN OP WEG Paasikivi dringt aan op gematigd verdrag Consultatieve Raad begint volgende week zijn werkzaamheden Mevrouw Joliot-Curie in VS gearresteerd J. C. Heijenbrock overleden Rotterdamse raad in eensgezind verzet tegén CPN-wethouder Handelsovereenkomst met Argentinië Red- en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam Tel. 693ÖL Aboan.prljsi per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER 'Achtste jaargang, No. 67 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 3936M Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur8. de' Vriei Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zoals te verwachten viel heeft het debat over de regerings verklaring inzake het Vijfmogendheden-verdrag, dat gister avond in de Tweede Kamer aanving, voor een belangrijk deel gestaan in het tek^n van de algemene veroordeling van de over- weldigingspraktijken van het communisme, waarbij de tragische .gebeurtenissen in Tsjeehoslowakije het directe aanknopingspunt vormden. Daar bij dit. debat tegelijkertijd deinterpellatie van de heer Van der Goes van Naters (Arb.) over het buitenlands beleid der Regering werd behandeld, was hij de eerste spreker en hij heeft zich in zijn kritiek op de rol, die het communisme op het ogenblik in de wereld speelt, niet onbetuigd gelaten. Hl) herinnerde er aan, öat toen 'tien Jaren geleden de massale drei ging; uit het Oosten Europa be nauwde. een vijfde kolonne haar on dermijnend werk. deed. ook in de Tweede Kamer. En nu zit op de zelfde banken een groep, die ook, als de vijfde kolonne van destijds, de mond vol heeft over het Anglo- Amcrlkaans imperialisme. Ook thans worden landen met geweld gelük geschakeld en „Do Waar heid" stak de vlag uit, toen Ts.ie- choslowaldje onder de voet werd gelopen. Ofschoon het gevaar van de com munistische be'dreiglng algemeen ivordt erkend, is het defaitisme nog ,niet verdwenen, aldus spreker. In de C,H. Nederlander bepleit de heer Lunshof een zelfstandigheids- politiek, net als de communisten en beweert, dat een. West-Europeao. federatie oorlog zou betekenen. Daartegenover stelde spreker, dét het federalisme een nieuwe vorm ts om Europa levend te maken. De Ver, Staten bliiken hun verant woordelijkheid te voelen tegenover een Europa, waar in democratische vrijheid geleefd- kan worden en uit de jongste rede van Truman blijkt, dat Amerika Europa niet in de steek zal laten. Spreker wees er op dat dc Russische instructies inzake het Marshall-nlan voor de C.F.N. te laat zijn gekomen, want" op 16 Juni 1847 heeft "t 'Communistische Eer ste Kamerlid Van. Santen nog de Marshall-hup- geroemd op gen..bij eenkomst van de Interparlemen taire Unie. Het Vüfmogendheden-ven- drag.werd door spreker toege juicht, doch naar zün mening is het op sommige punten niet positief genoeg. Hü legde er da nadruk op, dat de militaire sa menwerking meer gcconcreti- seerd^moet worden en stelde da vraag of zij ook betrekking had. op hét bestrijden van de inter nationale vijfde kolonne in da betrokken landen. De portee van het verdrag staat ons te vaag voor ogen, zeide hü. Ook 73 Engelse parlementsleden ziin van mening, dat de eerste stap te aarzelend is. Hif deed zich kennen als voor stander van. de instelling van een West-Europese Raad en was van .mening, dat ofschoon men zich thans meer bewust is van de drei ging van de opstand der horden uit het Oosten dan tien jaar gele den, de bevordering van het ge vaar van binnen, uit krachtiger be streden moet worden. In verband hiermede stelde hij een motie voor, waarin werd uitgesproken, dat communisten geen lid zullen kun nen ziin van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Ka mer, - Vragen..,. Aan het slot van ziin rede stelde hü de Regering een aantal vragen, waarvan, in het verband dér- Bene lux, de voornaamste waren: Wil de Regering medewerken aan een de finitieve oplossing van hangende kwesties met betrekking tot de Belgische havensteden? Wil ds Re gering met spoed een -militaire coördinatie binnen Berielux-vcr- band bevorderen. o.m: door de in stelling van een gemengd" generaal staf-comité? Ten aanzien van he.t: Duitse pro bleem informeerde hü naar de richtlijnen der Regering-bij 'de ver dere behandeling daarvan., o.a. ten aanzien van de internationale ver antwoordelijk a.v. het Roergebied. Verder vroeg hij inlichtingen om-, trent opbouw en samenstelling der- Nederlandse organisatie'; voor het Europese Reconstructiëprdgram en. in het bijzonder op .het paddeel hier in van het Centraal'Planbureau. Ziin laatste vragen, luidden: - Wil de Regering ér-ttfë'ihedewer-j ken, dat bij de uitwerking der Wes telijke Unie vooral aandacht wordt geschonken aan: de schepping van eigen gezagsorganen dér Unie; het onmiddellijk realiseren van mili taire samenwerking; het inpassen van de economische samenwerking der virjflanden. in die van de zestien naties, zo, dat deze laatste geen belemmering ondervindt; het voor bereiden van een verdere staatkun dige aaneensluiting tussen de bond genoten? ....antwoorden Uit het antwoord van minister Van Boetzelaer bleek, dat de Regering ermaar streeft een oplos sing te vladen voor de moeilijkhe den van de Belgische havens. Hj achtte het mogelijk, dat een alge hele gelijkschakeling van haventa- rieven in Nederland en. België tot stand komt. Militaire coördinat'e wordt door de Regering reeds ge ruime tijd bevorderd. Samenwer king tussen de generale staven ca op het gebied van aanschaffing van materiaal wordt nagestreefd. Omtrent het Duitse probleem hield de minister rich in de ruimte, Cir.d&t op do Londense Conferentie was afgesproken, dat dc deelne mende landen zich voorlopig zou den bepalen tot een algemeen ge steld communiqué. Dc inlichtingen over het Nederlandse aandeel in het Europees Reconstructie Pro gramma waren niet zeer verhel derend, ook al, omdat de minister soms moeilijk te verstaan was. Wat het nieuwe verdrag betreft zou dc Regering niets nalaten, oei dat zo veel mogelijk inhoud te géven. De. volgende week heeft in Brussel een bespreking plaats over de samen stelling van de Consultatieve Raad, terwrii.overlegdwordt,.hoe de mili taire bijstand het best effectief kan worden gemaakt. In ..zijn repliek drong de heer Van der Goes van-Naters nogmaals aan, op groter concreti sering van de Westelijke .Unie en diende een uitvoerige 'motie Sn, waarin de noodzaak uitgesproken wórdt van het scheppen van boven nationale 'organen 'en' deRegering wordt uitgenodigd om met de sa menwerkende staten- een federale rechtsgemeenschap te- stichten; De heer Serrarens (K.V.P.) bepaalde'zich in hoofdzaak tot een scherpe aanval'op het 'communis me, dat overal' de vrijheid ver moordt, terwijl de heer. Schmal (C.H.) 'die zich ook in dit",opzicht niet onbetuigd liet,, teleurgesteld was over het'niet noemen van Gods naam in het verdrag, De' heer Vonk (V, en D.j waarschuwde tegen een angstpsychose, "terwijl de heer -B r u ins S l .o t {-A.R-.) ver klaarde;- dat- in. hefc 'communisme het. heidendom, zijn kans krijgt om de Christelijke beschaving te ver nietigen. In de artikélenserie „Spionnage in Nederland" is dezer dagen reeds terloops gemeld, dat de Rotterdam se Kamer van het "Bijzonder Ge rechtshof Vrijdag 16 April een begin zal maken met het proces tegen de beruchte S.D,-spion Anton van. der Waals. Het Hof, dat onder presidium zal staan van mr. Van VóUebhoven)sSheeft voor de behan deling van deze zaak voorlopig vijf achtereenvolgende dagen uitge trokken. Het aaptal pagina's pro cessen-verbaal, op grond waarvan dé dagvaarding is "Opgesteld, be draagt rond 1500. Hiervoor zijn 757 getuigen gehoord, van wie 700 met .Van der Waals zijn geconfronteerd. De dagvaarding zelve, die Van der Waals gisterochtend .is over handigd, beslaat rond vier foliovel len en vermeldt c.m. de namen -van 83 van het nog veel grotere aantal goede vaderlanders, dat door de activiteit van Van. der Waals in handen van de vijand is gekomen. Van deze 83 kwamen 42 nimmer terug. De anderen zijn voor het merendeel, tot aan de bevrijding in Duitse gevangenschap geweest. Ook wordt ten laste gelegd, dat hij in Maart 1945 in de buurt van de Loosdreehtse plassen J. M, van der -Meer van het leven heeft beroofd met het doel door dezë daad in de gelegenheid te worden gesteld on der de naam en de identiteit van zijn slachtoffer te gaan leven en zich op deze manier veilig te stel- len- Er zijn 46. getuigen a charge' ge dagvaard. Tot hen behoren mr. Oud; de heer Vorrink én de be ruchte SJX-er Schreieder. 165.000 350.000 500 W.tur.unie 1.498.000 DTSL B04.300 Cijfors geven beh aanhaf communisten 4*h Rimuch blok West Eu rep. Unie CART-0-4B25 Skicn is niet alken verbazend las tig om te Ieren, maar je word; cr ook verschrikkelijk mee ven. Bij da negen de valpartij lach. je nog, maar na die tiende meet je toch even uitpuren. hoor. Onder toezicht van hun vader be oefenen de prinsesjes Beatrix en Irene ijverig de wintersport. Heel erg vlot gaat het nog niet, maar ze houden taai vol, zo'luidt het bericht uit Zcr- matt De „Grote Van Loon", ook wel do SmoUkcLkonlnc genoemd, en vol gens de BureerHlke Stand de 3'J- jarigo koopman G. A. van Loon te Huybcrgen, is in Botterdam gear resteerd. Dc arrestatie geschiedde op ver zoek van de politie te Zundert, die hem reeds lang zocht, o.m..in ver band met de Braspenninx-affaire. Zaterdagavond meende een Rotter damse burger Van Loon te herken nen Hij volgde hem naar een fiet senstalling in de buurt van de Blij- dorptunnel en zag hem later een pand op de Essenburgsingel binnen gaan. De recherche werd onmiddellijk gewaarschuwd en drie rechercheurs en een kleiii legertje politieagenten trokken er op uit De huiszoeking scheen, aanvanke lijk, niets op. te leveren, maar toen op de tweede étage eern'jas en een hoed lagen énook nog een leren tas, waarvan' de eigenaar niet te vindén was, gingen de rechercheurs eens op'het 1 Daar" smokkelkoningzat achter - een schoorsteen verscholen. Toen hij zich ontdekt zag cn de loop van een revolver zag. glinste ren, vond hrj het maar geraden zich gewonnen te geven. Later, op het politiebureau, er kende hü zowel te Utrecht als te Rotterdam veel „looppaarden" te hebben gekocht, die in België zeer gewild zijn en daar hoge prijzen op brengen. H« had ze alle over. de grens gesmokkeld. Stalin en Molotof ziin aanwezig geweest bij de ondertekening van. een verdrag van wederzijdse bij stand" vriendschap en samenwer king, dat in Moskou tussen de Sov- jet-Ünie en Bulgarije gesloten is. Voor laatstgenoemd land tekende Dimitrof. Het verdrag geldt twintig jaar en voorziet in- gemecnsch&poe-. liike maatregelen ten agressie van Duitsland of enige andere mogend heid die zich. op een af andere wijze met Duitsland zou verbinden. Italiaanse kranteü maken met- ding van hardnekkige geruchten in Asmara fErythrea) volgens welke Abessyntë's negus, Hatle Selassie, dood zou zijn- IETS ZACHTER Weersverwachting tot Zaterdagavond: Meest zwaar bewolkt met op vele plaatsen weer enigs regen en een krachtige Zuid-Westelijke wind. Iets zachter, vooral In de nacht. 20 Maart: Hoog water te Rotterdam: le tij 11.48 uur. 20 Maart: Zon op 6.44. onder 18,53- Maan op 1211. onder 5 01 Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur: Luchtdruk 765.7; wind Z.W. 4; tem». 5.5; max, temp. 7.2 (gistermiddag 4.40); min.-temp. 2.8 (hedenmorgen 2.30 uur). Weersgesteldheid: Betrokken. SCHREIEDER wordt in de eerste week van Maart 1943 dóór een vreemde onrust gejaagd- De slag, die hij met Van der Waals voorbereidt, is zó groot dat het hem tot aan zijn stervensuur zal spijten als hij mislukt. Steeds weer vraagt hij zich af: loopt Van der Waals niet in de gaten? Krijgen de Ne derlandse illegalen geen ver denking? Kees Dutilh is gevan gen - en Anton was de laatste contactman. Pahud de Mor tan ges en zijn mannen zijn gevan gen - en Anton was de laatste contactman. En zulke gevallen zijn er vele* Dat moet argwaan wekken. Dat moet vandaag of morgen mis lopen. Aan de mens Van der Waals is niet veel ver beurd, maar zolang hij voor de spionnage van waarde is, moet hij in leven blijven. Schreieder Is onrustig. Hij staat voor het grootste succes van zijn. carrière en. het slagen daarvan hangt af van het vertrouwen, dat Vorrink en de zijnen in Van der Waals stellen. Dat vertrouwen moet een nieuwe injectie hebben, zégt de S.D.-chef tot zichzelf. En hij bespreekt het mét Anton, rus tig en overwogen. Er moet een co- medie worden opgevoerd! Een co- medie met „de agent De Wilde". Anton wandelt de laatste weken vaak met de dochter van een Am sterdamse illeg*ale werker. Wat is er beter camouflage voor een En gels agent, dan dat'hij'de rol van verloofde jongeman .speeltt die op gezette tijden zijh meisje haalt? Dat njeiske wordt enige malen ge noemd in het gesprek, dat Schrei eder en Van der Waals voeren. Op IQ Maart 1943 maakt Van der Waals in gezelschap van deze jonge dame een wandeling door Amsterdam. Druk pratend stappen voort; twee elegante jongelui, die zich verheugen in het voor jaar, dat de knoppen der bómen aan de oude grachten ontluiken doet. Onderweg vertelt De Wilde, dat hij op. het Museumplein een afspraak heeft, die. hij. niet ver trouwt. Maar hij is gewapend! Op het hoekje moet het meisje maar even wachten. „Een overval" een S.D.-er, die dc agent De Wilde aanvalt; er wordt geschoten, er wordt geschreeuwd, er ontstaat 'n hevige Avorsteling. Maar de jonge held De Wilde komt Is. end te voor schijn. Overval van de S.D.! hijgt hij tot het dodelijk verschrikte meisje. En ten overstaan van zijr^ ill egale vrienden doet hij een omstandig verhaal van het schrikkelijk ge beuren. Hij is langs-bet randje van de dood gegaan. De komende we ken draagt hij zijn arm in een yer- band. Als het meisje de, volgende morgen, met typisch-vrou welijke nieuwsgierigheid de plaats van de worsteling be- zoekt, vindt ze. patroorbulzen. - Eemington-patronen! Uit «de revolver van De Wilde! Inder daad hij heeft zich dapper verdedigd. Deze jongen is een held van het verzet. Schreieder doet er nóg een schepje op en laat ni de Amster damse kranten van 11 Maart 1943 een bericht plaatsen ovei o*;, schiet partij, die op het Museumplein beeft plaats gevonden" tussen leden van de Duitse politie en een Ne derlandse misdadiger. De comedie is geslaagd, Van der Waals geniet meer ver trouwen in de illegale kring en meer aanzien dan ooit tevoren. Rondetafelconferentie (Van onze parlementaire redacteur) Van gistermorgen kwart over U en. tot 's avonds, zeven uur. met een onderbreking van drie kwartier;ris de RondctafelrnutCi-entie we weeat, ten einde zich uit te spreken over de richtlenen, voor de meuwe staatkundige constructie tussen Nederland; Suriname en 1de Antillen, welke in de vorm van zestien resoluties ter tafel waren gebracht door een redactie-commissie, waarin alle delegaties door tweegleden waren vertegenwoordigd. Het verheugende resultaat van deze openbare ogeen- komst is, dat alle resoluties zonder hoofdelijke stemming ^1" men, zodat een nieuwe redactie-commissie in staat is hefór- het Verenigd Koninkrijk, waartoe thans in beginsel is besloten,te for mul eren. Behalve deze Rijksgrondwet komt er voorieder gebiedsdeel een eigen Grondwet, hetgeen voor Nederland neerkomt op wijziging van^ue Morgenavond vertrekt de" Finse delegatie üit Helsinki naar. Moskou. Het militaire" deel ervan, bestaat uit genera al-majoor Veino Oinonèn en generaal Erik Heinrichs. Gene raal Arne Sihvo, de Finse opperbe velhebber, zal niet meegaan. Als réden wordt ziekte opgegeven doch men meent dat hij niet meegaat omdat hij te „plooibaar" wordt ge acht. Premier. Mauno Pekkala, de ■•leider-vatE"de..delegatie,..moest_Don~. derdag in een ziekenhuis worden opgenomen voor een oorontsteking. Het scheen daardoor twijfelachtig te worden of hij de reis naar Mos kou zou meemaken. President Paasikivi heeft de gedelegeerden als laatste 'instructie meegegeven dat zij moeten aandringen op een verdrag dat minder vérstrekkend is dan het. verdrag tussen de Sov jet-Unie en Hongarije, dat in. Sta lin s brief als voorbeeld werd ge steld. bestaande Grondwet. Bij de vaststelling van de richt lijnen voor de nieuwe staatkundige constructie was de grote moeilijk heid om een vorm te vinden, waar door de onderlinge gebondenheid in een rijksverband niet in botsing kwam met de vrijheid en gelijk waardigheid der afzonderlijke delen. In beginsel is vastgesteld, dat het Nederlanderschap de na tionaliteit zal zijn van het verenigd Koninkrijk, terwijl daarnaast zal bestaan eer. 1 andsburgerschap. Eik gebiedsdeel heeft zijn eigen volks vertegenwoordiging. doch aaer- boven zal slaan voor de behande ling van alle zaken, die als Rijks aangelegenheden worden be schouwd, een- Rijksparlement. dat zal bestaan uit een Senaat en uit ccn Kamer van Afgevaardigden. De Senaat zal beslaan uit de vijftig leden der Eerste Kamer plus vijf leden van Suriname en vijf leden van de Antillen. De Kamer van Afgevaardigden zal bestaan uit de leden der Tweede Kamer en uit de leden van de Staten van beide overzeese landen, tezamen 42 in getal. Tegen deze verhouding werd nogal bezwaar gemaakt van Ne derlandse zijde, doch zij werd ten slotte aanvaard met slechts enkele stemmen tegen. Voor de vertegen woordigers der landen overzee kan- stemmeno ver dracht plaats vinden, zodat een lid hoogstens zes stem men kan uitbrengen. Ook voor de leden der^ Tweede Kamer was een. stemmenoverdracht voorzien, waarbij een lid hoogstens twee stemmen zou kunnen uitbrengen, doch deze werd door aahneming van een amendément-Tilanus," met 12 tegen 11 stemmen, geschrapt. De Kamer van Afgevaardigden kan verenigd vergaderen doch ook in' afzónderlijke •■:>afdelingfett voor elk der landen.. En Indonesië In de overzeesq gebieden zal de Koning ëen vertegenwoordiger hebben, 5ie daar de rechten van de Kroon uitoefent. In eèn Rijkskabi net, dat door de Koning "benoemd wordt, zullen tenminste één minis ter voor Suriname cn één voor de Antillen zitting hebben. Over de verhouding van het nieuwe „Vere nigd Koninkrijk der Nederlanden" Het volgend ogenblik Is het Mu seumplein het toneel van een wil- 1 a de vechtpartij. Uit een auto springt Zie verder gag* 0 België heeft zijn verdragspartners eon voorbeeld van voortvarendheid gegeven dooi- grote spoed te zetten achter de afhandeling van het vijf- mogendhedenverdrag. Spaak heeft reeds Donderdag bet wetsontwerp tot ratificering van het verdrag aan de Senaat voorgelegd.'Het ontwerp wérd met luide toejuichingen begroet In het begin van de volgende week zullen de plaatsvervanger» van de mhiisters der vijf landen, die het verdrag mede-ondertekend hebben, bijéén komen om de in artikel 7 beschreven Consultatieve Raad in het leven te roepen. Aldus werd besloten in een conferentie van de vijf ministers, die onmiddellijk na de. ondertekening in Brussel werd ge houden. Als de belangrijkste punten voor de-ï Consultatieve Raad worden de economische samenwerking en de gemeenschappelijke veiligheidsmaat regelen beschouwd. Ih - dit' verband verdienen de Pa- rijse berichten over de instelling van ccn gezamenlijke generale staf onder Montgomery nog een nadere overweging. De berichten zijn stel lig overdreven, maar het is zeker dat Monty's, bezoek aan Brussel ter inspectie van Belgische opleidings kampen (op uitnodiging van de Bel gische regering) tevens zal dienen ter bspréking von gezamenlijk ver dedigingsmaatregelen. De passage in Truman s rede, waarin hij Amerikaanse ondersteu ning toezegde voor de verdedigings- elausule van het verdrag, heeft hier bij'een nog niet opgehelderde, maar wellicht vérstrekkende betekenis. Voor volledige Unie De ontwerp-motie van Britse Lagerhuisleden, waarin np de regering een beroep wordt ge daan het initiatief te nemen voor een volledige Europese Unie, draagt thans de handteke ning van 150 leden, behorende tot alle partijen, behalve de communisten. De studiegroep'voor een Europese douane-unis is Donderdag te Brus sel voor de derde maal bijeengeko men, opnieuw onder voorzitterschap van D. P. Spierenburg, de plaats vervangend gemachtigde voor het Marshall-plan voor Nederland. De westelijke zones'van Duitsland zijn hierbij voor dc eerste rhaal ver- i tegenwoordigd. Noorwegen eri Zwe- tot Indonesië zal nader overleg worden gevoerd, waarbij Neder land rechtstreeks met Indonesië kan onderhandelen. Opneming van delen van Indonesië in het Vere nigd Koninkrijk, welke daartoe dè wens te kennen geven, zal moge lijk zijn. Handhaving van orde en rust zullen taken zijn van de verschil lende landsregeringen. De Rijksre gering zal echter tijdelijk kunnen ingrijpen als belangen van het Ko- ninkrijk bedreigd worden. De ver plichting tot het invoeren van dienstplicht in de onderscheiden gebieden, waarin was voorzien in Se op de handhaving van orde en rust betrekking hebbende resolutie, werd na verzet vooral van Suri naamse zijde geschrapt, wat niet uitsluit dat zij in dc definitieve re geling toch zal worden opgenomen. Verdere organen van het Ver. Koninkrijk zullen zijn:, het Rijks hof dat de landswetten kan toet sen aan de Rijkswetten en de Rijksgrondwet cn de Rijksraad, te benoemen door» de Koning, dié ad viezen zal geven. Kort en krachtig Bij de algemene beschouwingen, die in .het algemeen uitmuntten door kortheid, hebben van Neder landse zijde de heren Romme, Lo- gerriann, Tilanus en Stikker hun instemming niét de richtlijnen te kennen gegeven, terwijl de heer Meijerink enige bedenkingen bleek te hebben. De heer Eo mme meende, dat de richtLijnen .voldoen aan het cri terium, dat de staatsrechtelijke vorm van het. nieuwe Koninkrijk het naar elkaar toegroeien der drie landen bevordert cn dat zij ruimte laten voor staatkundige ontwikke ling. De, ..heer...i,o gëm'aiin.1, erop, dat héï' koloniale tijdpéfk' voorbij is en dat men "zelfstandig heid niet kan géven en haar lege- Hjkertijd ten dele terugnemen. Om gekeerd zal men overzee moeten begrijpen, dBt men daar niet uit sluitend de voerdelen van een sa menwerken in groter verband kan genieten. Hij liet een protest horen tegeii 'pogingen om buitenlandse machten te betrekken in het rege len van deze aangelegenheden. De heer E m a n, de kampvechter voor dé zelfstandigheid van Aruba, diende een - motie in om het Aru baanse probleém te verwijzen naar een speciale commissie. Hij ver klaarde, dat de Arubaanse bevol king rustig het commissoriale on derzoek zal afwachten en met noodoplossingen niet gediend is. De motie, welke mede getekend was door de heer Joekes (Nederland), de heer Buiskool (Suriname) en de heer Da Costa Gomez (Curacao) vond algemene- instemming. De conferentie is nu voorlopig verdaagd en zal ophieuw aan het werk gaan, als de redactiecommis sie, welke haar arbeid voortzet, met de definitieve formuleringen voor de nieuwe status geneed is.'-. Mevrouw Irene Joliot-Curie, een der dochters van de beroemde Marie Curie is door de Amerikaan se autoriteiten op Ellis Island gear resteerd. Zij is de vrouw van de bekende Franse "professor Frédérie Joliot-Curie, een vooraanstaand Frans atoomdeskundige die lid van de communistische partij. Mevrouw Joliot-Curie zou in New York een bijeenkomst van anti fascisten en réfugiés bijwonen, die het Amerikaanse volk op dc hoogte wilde stellen van de onmiddellijke behoeften van dc Spaanse regering in ballingschap. Het organiserende comité was onlangs geplaatst op de lijst van niet loyaal geachte orga nisaties, die de bedoeling 'zouden hebben, „de staat omver" te wer pen". Ook aan 'deze kant van de Oceaan is de naatrf Jolïöt-Curie gisteren in opspraak gebracht, en wel in de Franse R3ad der Repu bliek (de Eerste Kamer) 'waar een der senatoren, een Gaullist, aan drong op zuivering van het Franse commissariaat voor atoomenergie van communistische elementen. Heb kwam hierbij zelfs tot scheld woorden en handgemeen tussen de senatoren. De vergadering werd geschorst en de zaal ontruimd. den, -die tot dusver slechts door waarnemers vertegenwoordigd wa ren. nemen thans aan de conferentie deel ais leden. De werk-commissie van dc zes tien landen van het Marshall-plan, die op de conferentie van Parijs nieuwe instructies' heeft gekregen, heeft gisteren haar werk hervat. Te Blaricum is Donderdag geheel onverwachts, de schilder en pastel-' tekenaar van motieven üit de groot industrie, tevens srichter en direc teur van. het Museum van de Ar beid te Amsterdam, Herman Heyenbrock overleden. Met alle niet-communistische stemmen voor (35—7) heeft do Rot terdamse gemeenteraad Donderdag: een motio aancenomen tcg-en de communistische wethouder L. W. Schmidt. In de motie, ingediend door de fractievoorzitter der P. v. d. A,„ mr. Donker, wordt de wethouder ver zocht ziin zetel ter beschikking te stellen, „overwegende dat* steeds duidelijker blijkt, dat de C.F.N. doeleinden nastreeft, die onverenig baar rijn met de geestelijke waar den, die de grondslag, vormen van de Nederlandse samenleving, daar- blï dc nationale belangen onderge schikt makend aan de belangen van. een vreemde mogendheid". De wethouder zei: „fk ben geko zen door 62.0GO stadgenoten op een. democratische wijze en door de raad zelf tot wethouder gekozen Ik ben niet van plan het veld te ruimen, voor geen motie en voob .geen en kele verhitte redevoering". Nederland on Argentinië héb ben een hendelsverdrag geslo ten waarbij is overeengekomen aat Nederland schepen, tin en rubber zal leveren in ruil voor Argentijns graan, huiden en wol. Argentinië geeft een crediet van 125.000.000 pesos,voor de Nederland se aankopen. Dit crediet moet in vijf jaar gedelgd zyn door Neder landse leveringen. ..^derland zal jaarlijks minstens 450.00,0 ton graan ;kopen.-De prijzen zullen die van de wereldmarkt'niet le bqven gaan. t Als opvolger van Jan Masaryk Is voorgesteld de 48-jarige dr. Vladi mir dementis, thans .onderminister •an buitenlands© zaken. Clement** Is lid van de communistische partit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1