r- 10 3! Van der Waals vormt stoottroepen de voor ae invasie Iets over de betekenis van dromen i) NQUEY flOURY Keres en Reshevsky waren vredelievend gestemd SPIONNAGE IN NEDERLAND BERICHTEN VAN RADIO-ORANJE DOEN DE REST Vorrink vliegt er in Radio-programma Een nestor der kunstschilders: Marius Richters 70 jaar ROOD BLAUW BAND BAND Hardnekkig gevecht tussen de Russen Botwinnik en Smgslov Twaalf zetten in enkele minuten Ook geen taxi's naar EDO-Feyenoord kleine negertjes "Hotttiececktee mm Hoofdpijn? ai» SANAPIRIN Grondslagen werden gelegd door Freud en Jung Vrijdag 19 Maart 1948 3 Vervolg van pag. 1 VAN DEH WAALS speelt zijn verradersrol weer uit nemend. Meer en meer dringt» hij zich, als „de Engelse agent De Wilde", in de groep van Vorrink en het Nationale Co mité in. Niet slechts verrader is hij - óók provocateur. In de eer ste helft van Maart komt hij naar Amsterdam met een be langrijke mededeling. Engeland verzoekt draad loos in Nederland een aantal stoottroepen op te stellen, met het oog op de komende invasie!: zegt hij met geagiteerde stem tot Van Looi. En dan zet hij uiteen -wat er vol gens Londen moet gebeuren. Er moeten groepen worden gevormd van vjjf tot zes mannen, die ge wend zijn met wapens om te gaan. Geen mee-iopertjes, alléén maar kViharde geoefende kerels die wat durven. Die moeten permanent in staat van alarm gehouden worderj. En op het eerste sein, dat Enge land geeft, moeten, zij zich naar bruggen en spoorlijnen langs de Jïcderlandse grens begeven. Er ko men springstoffen en stenguns, re volvers en munitie uit de lucht vallen. Londen heeft het beloofd, liegt Van der Waals. En als dan op een nacht de inva sie begint, zullen de stoottroepers bruggen en spoorrails aan de grens laten springen, waardoor de aan voer van versterkingen uit Duits land wordt voorkomen en waar door de Duitse troepen in Neder land als ratten in de val zullen zitten. Dit Js „het plan van Londen", zoals de agent De Wilde het büel- kaar liegt. En dat plan moet wor den uitgevoerd door het Nationale Comité en de groep-Vorrink. Van Looi bespreekt de zaak met Vorrink. Hoe legt men in korte tijd en onder ogen van de Duitsers een klein legertje stoottroepers langs de grens? Hoe doet men zo iets? Waar haalt men de geoefert de mannen,, yandftan; hoe bren^ men hen onder dak in de buurt van het toekomstige actieterrein? Ik heb een idee, zegt Vorrink. Ga naar burgemeester Ritmeester in Den Helder: Die knapt het op. Waarmee kan ik u van dienst zijn? vraagt de heer Ritmeester als Van Looi de volgende morgen zijn kamer binnen stapt, Met geoefende stoottroepen, zegt Van Looi. Een verzoek wan Londen met het oog op de komen de invasie. Zo-en-zo moet het ge beuren. Het is dus zover! De heer Ritmeester luistert met aandacht naar de uiteenzetting. Het is dus zover! Londen Js vrij wel klaar met de voorbereiding van de invasie. Wd, het is ook Maart 1943, h"et wordt tijd. Er zijn hier marinemannen genoeg, die het karwei met plezier willen opknappen, zegt de burge meester. Ze zullen niet vragen, ze zullen handelen. Geef hun wape nen; commandeer: val aan! als het tijd is en. de Duitsers zullen wat VRIJDAG 19 MAART 1948 HILVERSUM-1: 19— Nws, 13.15 Alle hens aan dek, 19.30 Oude melo- met nieuwe harmonieën, 19.50 Zang, 20.— Nws, 20.05 De ge wone man, 20,12 De Zilvervloot, 20.40 Europa éen in een verenigde wereld, 21.— Omroeporkest, 21.50 ku£ters?e> ,.22*30 Guitaarmuziek, 22-37 Actualiteiten, 22 45 Goede Vrijdag, 23— Nws. 23,15—24.— Armchair melodies. HILVERSUM II: 19.— Denk om de bocht, 19.15Regeringsuitzen- dmg, 19.30 Waar is Uw God?, 19.50 «pn voor acht, 20.— Nws, 20 30 Midden m de wereld, 21.Men vraagt en wij draaien, 21.30 Jaren van vriendschap. 21.50 Op vleug'len van muziek, 22.— Buitenlands weekoverzicht door prof. dr C D. L £r«dt!, 22"15 Swin2 and Sweet, 22.40 Vandaag, 22.45 Avondwijding, 23— Nws, 23.15—24— Vrijdaf- avondconcert. ZATERDAG 20 MAART 1948 HILVERSUM I: 7.Nieuws, 715 Ochtendgymnastiek, 8.Nws, 8*15 Pluk de dag. 9.Voor de vrouw, 9.05 Ochtendconcert, 10— Kiem Kleutertje, 10.15 Kamermuziek, 11— De Zonnebloem, 11.45 Zang, 12.03 Orgelspel, 12,30 Weerpraatje, 12.33 Lunchconcert, 12.55 Zonne wijzer, 13— Ned. Strijdkrachten, 13.30 Lunchconcert, 13.50 Film en toneel, 14.10 Londen Fantasia, 14.20 Engelse les, 14 40 Strijkorkest, 15.15 Debutantenconcert, 15.45 KRO- Kiosk, IS.— Gr, muziek, 16.20 Dr. Paels, 16.30 Het Gregoriaans, 17. De Wigwam, 18.— Paul Robèson, 18.15 Journalistiek weekoverzicht, 18.30 Ned Strijdkrachten. HILVERSUM II: 7— Nws, 7.15 Gr. muziek, 8.— Nws, 8.18 Morgen- klanken, 9.30 Waterstanden, 9.35 Koorzang, 10— Morgenwijding, in =c ^adïo-feuilleton, 10.35 Zang, iu-55 Voor de vrouw, 12— Lunch concert, 12.30 Weerpraatje, 12.33 ?an£> 13.— Nws, 13.20 Orgelspel, 13.-45 Musette-klanken, 14— Het Ned. bed, 14.15 Stafmuziekcorps. 15— Jeugdweek 1948, 15.15 Gr. platen, 16.Wetenschappelijke conference, 16,15 Amateurs, 16.45 Artistieke staalkaart, 17.05 -Het E*,. Volksconcert, 38— defcv!nüg.Sp0rt' 18,30 °m en nabij beleven. Hoeveel mannen zijn er nodig honderd? Tweehonderd? Zoveel ge er nodig hebt zullen er komen. En wanneer moeten ze op de plaats van bestemming zijn? Eind April, zegt Van Looi. De invasie wordt tegen het begin van Mei verwacht Ge-kunt op me rekenen, zegt de burgemeester. En Van Looi weet, dat deze man woord houdt. De stoottroepers zullen er zijn. Ge oefende mannen, bewapend met Engels materiaal.- Wat Nederland betreft kan de invasie beginnen Ritussen atnuseren Van der Waals en Schreieder zich kostelijk met deze grandiose corned ie. Straks vangen ze, als 't een beetje mee loopt, behalve de leden van het Nationale Comité en de groep- Vorrink óók nog een paar honderd van de beste illegale strijders. Lleber Anton, zegt Schreieder, dat wordt een slag, dat wordt een slag En Anton reist naar Amsterdam met grote koffers. Hij sjouwt met stenguns en moderne plastic- springstoffen; hfj loopt met acte- tassen vol Amerikaanse „Proper ty "-revolvers; hij demonstreert de magneten, waarmee de nieuwe springstof aan ijzeren hrugdragers wordt bevestigd; hij laat de nieuw ste tijd-ontstekers zion, die men bij zich draagt in de vorm van een vulpotlood. Prachtig materiaal het nieuwste, het beste en.-, alles per parachute aan de S.D. geleverd door Lu aden, els gevolg van het funeste ïadiospel. In Amsterdam is men verrukt, al houdt men z'n hart vast van wege de nonchalance, waarmee De Wilde met deze koffers vol oor logsmateriaal omgaat. Hij reist met voorraden revolvers alsof het oude kranten zijn. Deze man kent geen vrees. En deze man, die de verbinding met Londen heeft, raag zeggen wat er gebeuren moet. En dat doe't hij dan ook. Hij geeft Van Looi nauwkeurig de plaatsen aan, waar Londen de stoottroepen wil zien opgesteld. En Van Looi en anderen trekken het land in, zoe ken contacten met de illegaliteit en vinden mensen, die het kleine, her rezen Nederlandse leger een week willen herbergen. Zo komt de or ganisatie tot stand, die bestemd is om de eerste stoot op te vangen als het uur van de bevrijding slaat. Volkomen vertrouwd Koos Vorrink vertrouwt de agent De Wilde volkomen. Talrijke keren heeft De Wilde reeds dagen 'tevo- -ren gezegd, welke berichten radio- Oranje voor ieder hoorbaar zal omroepen. Nu eens komt het be richt „Schaatsenrijder, schaatsen rijder!", dan weer „Het huis met de groene luiken". De onderteke ning van de brief aan Meyer Slui- zer is goed doorgekomen. De be vestiging van de ontvangst der te legrammen van Vorrink is goed doorgekomen. Toen van Tijen aan kwam is het afgesproken, bericht omgeroepen. Alles klopt schitte rend; de agent Anton de Wilde heeft uitstekende verbindingen met de regering in Londen. Wat wil men meer? Daarom wordt Van der Waals letterlijk volgestopt met schriftelij ke en mondelinge mededelingen: namen, feiten, ambtelijke rappor ten van departementen, berichten van de Joodse Raad, verhandelin gen over politieke, economische en militaire vraagstukken. Alles is bestemd vo# Londen, maar Van der Waals brengt het naar de S.D, *--Het spionnagemateriaaï hoopt zich op; verdedigingswerken van Hoek van Holland, de radarinstal laties in de Peel, vliegvelden, fa brieken en bijzondere gebouwen komen, gefotografeerd en van een beschrijving voorzien, via Van der Waals op de tafel van Schreieder terecht. De Krimïnal-Kommissar is zeer tevreden. Hij noemt Van der Waals zijn Ringeltaube. Sommige S.D.-ers hebben onder elkaar een andere naam "voor hem bedacht: Ringel- natter, hetwelk vertaald luidt: ringslang. Soms hebben ook S.D.- ers gelfck! Zaterdag 20 Maart wordt een van Roterdams bekendste kunstschilders, Marius Richters, zeventig jaar; mede omdat deze beseheiden, wijsgerige man een volkomen verdiende grotg bekendheid verdient, mogen er enke le regelen aan worden gewijd, waar om Rotterdam en het Nederlandse kunstleven .trots op hem hebben te zijn. Het staat vrijwel vast, 'dat na afloop der Zweedse tentoonstelling, de grote zij-zaal in het museum Boymans gastvrijheid zal verlenen aan een grote keuze van Richters' kunstproducten uit de laatste tien jaren, zodat velen en laat ons hopen: zeer velen zich ervan kun nen vergewissen,- hoe door Richters' kunstproducten een lijn loopt, die steeds stijgende is. fet is te hopen, dat er ten minste veertig werken zullen worden ten toongesteld, zodat men dus een over zicht kan krijgen, wat Richters' ver blijf op Terschelling heeft opgele verd, naast wat hij onlangs uit zuid oost Frankrijk meebracht, toen hij bij Nimes, in St. Maurice de la Case- vieille, vertoefde. Natuurlijk zullen ook de echt-Zuid-Hollandse doeken aanwezig zijn, die men altoos al zo van hem bewonderde: de Piaszomen, de Polders, de Boerenhofsteden en de bomen in Lente, Herfst, en gou den zomemevels, „Iedereen" kent de langgerekte plaat met het panorama van Rotter dam uit April 1940, toen Marius Richters boven-op de Raadhuistoren is geklommen, om van de Kralingse Plas tot en met de petroleumtanks aan. de Overkant een overzicht te geven, waar „alles" opstond; de VU heeft voor een ruime verspreiding van dit mooie werk gezorgd- De ingewijden kennen Richters' werk reeds uit de dagen, dat De Branding haar opzienbarende ten toonstellingen organiseerde, en uit de dagen van de R 33 en de grote, vele zalen vullende, expositie in het Stedelijk Museum te Amsterdam U't Maart 1938 ter gelegenheid van 's kunstenaars zestigste verjaardag. Wat men helaas niet meer zal kunnen genieten: de 30 gebrand- Advcrtentie h M. - HOEST HOEST SIROOP SIROOP Bij 8ii griep hardnekkige en na hoest en kouvatten^ bronchitis schilderde ramen ïn de Zuiderkerk aan de Glashaven, in October 1939 feestelijk en plechtig ingewijd en reeds in Mei daaraanvolgend totaal verwoest bij het bombardement; een minder wijsgerig-religieus man dan Marips Richters zou zich over zo'n verlies niet zo koninklijk heb ben heengezet Memoreren wij nog Richters' rea listische wandschilderingen *it de Raadszaal, doeken van enorme af metingen, en zijn wandschilderingen uit Baarn, Egmond, e-d., en van zijn portretten om. het zeer bekend-ge- worden portret van de Rotterdamse patriciër mr. Abraham v. d. Hoeven. Hoewel typisch-hokvast als Rot terdammer, die niet scheiden kon van de boorden van de Maas en de Rotte, heelt Richters toch veel ge zworven, qrm overal "het schone-en- het-diepzinmge van. „Holland op z'n best" op het doek te vereeuwigen, en om zijn palet te doordrenken met het licht van een zuidelijker zon (omgeving van Brussel, Parys, Ni- mes). Deed zijn coloriet vroeger nog al eens ruig aan, tegenwoordig is alles verstild en verdiept en mmger geworden, een eigenschap, die men gewoon is waar te nemen bij de be voorrechten onder onze Hollandse kunstenaars, als zij „de leeftijd der sterkeni' mogen bereiken. Van de zijde van de Amsterdam se verkeerspolitie wordt er de aan dacht op gevestigd dat op Zondag 21 Maart wanneer in het Olym pisch Stadion te Amsterdam de voetbalwedstrijd EDO-Feyenoord wordt gespeeld, "streng zal worden opgetreden tegen bestuurders van vrachtauto's, waarmede ongeoor loofd personenvervoer geschiedt. Zij zal er. niet voor terugdeinzen, het motorrijtuig in beslag te nemen In aansluiting hierop deelt de ver keerspolitie te Rotterdam mede, dat zij op gelijke wijze zal optre- den. De nieuwe autobuschassis van de RET De Saurer-fabriek te Arbon in Zwitserland, die de chassis levert voor de nieuwe autobussen van de R.E.T,, heeft verzocht een tweetal ambtenaren van het trambedrijf enige tijd bij haar te laten werken. Nu zullen een ambtenaar van de afdeling Dieselmotoren 2 maan den en een van de afdeling brand stof pompen een maand naar Zwitserland gaan. Zij werken daar gewoon, in de fabriek mee, ont vangen het loon dat de onderne ming aan haar'eigen vaklieden be taalt en volgen bovendien een spe ciale opleiding voor de behande ling van het nieuwe materieel. Dit wordt geleidelijk gecomple teerd. Twintig Saurer-bussen zijn nu in bedrijf, van vijftien zijn de carxosseriën in bewerking en reecis in een vergevorderd stadium. De chassis komen regelmatig binnen en naar het zich laat aanzien, zal in het najaar het totaal van zestig geleverd zijn. Speeltuin op Bloemhof? Een aantal bewoners van Bloem' hof in Rotterdam-Zuid loopt sinds enige tijd rond met speeltuin-plan nen. Een vereniging is reeds opge richt en het enthousiaste bestuur heeft zich in verbinding gesteld met de gemeente, die bereid is haar volle medewerking te verlenen en er mee accoord gaat dat het stukje grond aan de Balsemienstraat als speelterrein wordt ingericht. Maar„.. er dreigt een kink in de kabel te komen! De winkeliers in Kamperfoeli- straat, Balsemienstraat enz. maken ernstige bezwaren, omdat de speel tuin hun belangen zou schaden. Het zou namelijk noodzakelijk zijn, dat 'het straatje niet meer dan een door gangspad, dat dwars over het plein tje loopt, verdwijnt en zij vrezen dat hun klanten er weinig voor zullen voelen, om het plein heen te lopen. Dit argument lijkt ons echter, wei nig steekhoudend want wanneer zij hun klanten weten aan te trekken, zullen deze, die als ouders de speel tuin dankbaar zullen aanvaarden, het er wel voor over hebben, een kleine omweg te maken. 20 MAART. In zeer schrale, hu musarme zandgronden gevoelen de meeste planten zich met thuis. Er zijn echter nog wel dwerse planten te vinden, die zich et bij aanpassenDen nen, sparren, de Berk, Meidoorn, Haagbcuk cn Vogelkers groeien nog zeer normaal in dergelijke gronden, Sommige bladverliezende heesters zo- als de Brem, Duindoorn. Wilde Rozen Vlier en Sneeuwbal komen hiervoor ook in aanmerkingVoorts kunnen de zaaibloemen als de Lupine, Koren bloem en Papaver cn de vaste planten Vjcbascum. SoUdage, Rudbeckia en Achillea ook wél in schrale zandgron den worden gehouden De achtste ronde van het grote schaaktournaoi om de wereldtitel was wederom een „buitenlandse" ronde. Ditmaal was het de beurt aan dr. Euwe om „de vijfd? man" te zijn en vanaf het gereserveerde gedeelte de verrichtingen zijner vier mededingers gade te slaan. Keres en Reshevsky, die tegen elkaar te strijden hadden, waren ditmaal zeer vredelievend gestemd. Iri de Duras-voortzetting der Spaanse Partij koos Reshevsky een ongebruikelijke voortzetting, die Keres op een eveneens ongebrui kelijke wijze beantwoordde. Deze vlucht buiten de theoretische pa den beloofde lange tijd zeer inte-" ressant te worden en de toeschou wers, die het duel dezer twee tac tici bij uitnemendheid met stijgen de belangstelling gadesloegen,, meenden waar voor hun. geld te krijgen. Het was derhalve een te leurstelling, dat reeds na 24 zetten door de spelers tot remise beslo ten werd in een stelling, waarin nog wel enige muziek zat. De eer ste „grootmeester" remise van het tournooi was daarmede tot stand gekomen! In deze korte reeks zet ten heeft Reshevsky het echter klaar gespeeld een elfzettige paard- manoeuyre (Pg8-e7-g6-e7-c8-b6- d7-c5-e6-f4xd3-f4) uit te voeren en daarmede een iets mindere stel ling in een absoluut gelijke stelling om te zetten, een unicum op het gebied der opening en het midden spel! Het gevecht der beide Russen, Botwinnik versus Smyslov, was zeer hardnekkig. Smyslov, die zo gaarne als de tegenstander na denkt, met lange, trage passen het toneel bewandelt, 'n bezigheid, die hij ononderbroken volhoudt, leek ditmaal aan zijn stoel gekleefd. Geen enkele maal\zagen wij hem van zijn stoel opstaan en deze con centratie van denkkracht, deze wil juist tegen Botwinnik niet te wil len^ verliezen, heeft hem een succes gebracht; na 45 zetten is de partij onderbroken in een stelling, waar in voor de beide spelers, en dit geldt in de eerste plaats voor Bot- winnik, geen winstmogelijkheden meer zitten. De partij zal wel in remise eindigen. De opening, een Grünfeld-Indi- sche verdediging, was zeven zetten lang dezelfde als die tussen de bei de spelers in bet Staunton-tour- nooi. Toen maakte Smyslov een kleine fout, die hem duur te staan kwam. Doch ditmaal koos Smyslov een sterkere voortzetting, die de partij in evenwicht bracht. Bot winnik, die in deze variant met een sterk centrum een iets ruimere bewegingsvrijheid had, moest alle zeilen bijzetten om er voor te zot- gen, dat Smyslov dit trotse cen- trumbezit niet met een slag zou uitroeien. Deze constante zorg kostte Botwinnik een enorme be denktijd met het gevolg, dat hij. evenals in de vorige ronde tegen dr. Euwe, in zorgwekkende tijd nood kwam. In dit stadium vaji de partij be gon Smyslov, die er slechts voor had gezorgd niet in het nadeel te geraken, zijn offensief. Hij offerde de kwaliteit en incasseerde hier voor als compensatie twee pion nen, Botwinnik volbracht wederom de prestatie een reeks van twaalf zetten in enkele minuten bedenk tijd feilloos uit te voeren. Hieronder het grote duel der Russen. Wit: M. M. Botwinnik Zwart: "W. Smyslov Grünfeld-Indisch 1. d2d4, Pg8—f6, 2. c2-~c4, g7 g6, 3. Pbbc3, d7d5, 4. Fgl— f8, Lf8—g?, 5. Ddlb3, d5xc4, 6. Db3xc4, 0, I. e2e4, Lc8ge, 8. Lei—e3, Pf6d7! In Groningen speelde Smyslov 8.... Pb8c6? en kwam na 9. d4d5! in duidelijk nadeel. 9. Ff3d2, Pd7b6, 10. Dc4— d3, c7c6„ 11. f2—f3, Lg4—e6, 12. Tal—dl. Pb8—a6, 13. a2—a3, Dd8 d7, 14. Dd3—c2, Pa6—c7. Gespeeld in vol vertrouwen op de draagkracht der zwarte stelling. In aanmerking kwam ook wel: 14,... Lxd4, 15. Pdbl, c5! (15.... Lxc3-h 16. Dxc3, Dc7, 17. Lh6 verliest de kwaliteit) 16. FeZ en v*it moet zich nog even inspannen om de verloren buit te heroveren. 15. Fd2b3, Le6c4; 16. Lfl—- e2, Lc4xe2, 17, Dc2xe2, Ta3—d8, 18. 0—0, fid7e6. Wit staat zeer behoorlijk, maar hoe komt hij met zijn sterke een- trumstellmg in het voordeel? Deze vraag kost Botwinnik hoofdbre kens, terwijl Smyslov slechts de elasticiteit van zijn stelling be wijst. 19. P&3—f5, De6~~c8, 20. Kgl—hl, Pb6d7, 21. Pc5—b3.... Manoeuvreren, niets dan ma noeuvreren om het geduld van de tegenstander te beproeven. Maar beide spelers geven elkaar niets toe. 21.,.. 67—b6, 22. Dc2c4, Dc8 b7, f3—f4 Botwinnik meent iets te kunnen gaan ondernemen: c6 is een zwak punt en het centrum kan nu wel beweeglijk worden. Maar Smyslov is niet te verontrusten. 23.e7e6, 24. Tdl—cl, Fd7 Om na het Oprukken e4e5 zich van veld d5 meester te maken. 25. Le3gl, Td8—-c8, 26. Tel— c2, Tf8d8, 27. Dc4—e2, Pc7—b5. Botwinnik is in tijdnood en nu begint de talmende Smyslov met een tegenoffensief. Het aangeboden pionoffer is moeiliik te accepteren: 27. Fxb5, cxb5, 28. e5, Ph5, 29. Txc8, Txc8, 30. Dxb5, Tc2! en Wit zit in moeilijkheden. 28. e4e5, Pb5xc3, 29. b2xc3, Pf6d5, 30. c3c4,. Dit had nog even kunnen wach ten, maar Botwinnik heeft geen tijd moer om alle consequenties door te rekenen. 30Pd5e7, 31. Ff3—d2, Pe? —f5, 32. Pd2e4, Pf5xd4t Offert de kwaliteit om compli caties te scheppen; misschien strui kelt Botwinnik wel! 33. Lglxd4, Td8xd4, 34. Pe4—dB, Td4xd6, 35. e5xd8, c6—c5, 36. Tc2 d2. Tc8d8, 37. De2—f3. Db7x f3, 38. Tflxf3. Lg7d4, 39. g2—g3, Td8xd6, 40. Kill—g2, f7—f5. De tijdnood is geleden; Botwin nik kan het slagveld overzien. 41. a3a4, Kg8—f7, 42. Tf3—b3, Kf7—f6, 43. Td2a2, a?—a5, 44. Ta2d2, Kf6e7, 45. Kg2—f3, af gebroken. Een grandioze vecht-partïj. De kansen zijn nog open, maar het is de vraag of één der spelers in deze stelling nog op winst durft spelen! CHR. VLAGSMA. Feuilleton wij een plichtsgetrouw gezelschap, vol ontzag voor de wet! Behalve ik dan. En hoe staat het met u, dok ter en uw kleine beroepsvergis sing? Was het een ongeoorloofde operatie?" Emily Brent keek^hejpi scherp DOOS AGATHA CHRISTIEf "°S - 1 Dokter Armstrong, die zichzelf 18 volkomen in bedwang had, schudde „En hoe staat het met mijnheer bijna opgeruimd zijn hoofd. Blorc?" 1 „Ik begrijp er niets van", zei h?j. „Wat bedoelt u?" „De naam. die genoemd werd zei „Nw naam kwam ook op de lijst mij niets, Hoe was hij ook weer voor?" Clees of Close? Ik kan mü werke- Blorc werd paars. hjk niet herinneren, dat ik ooit een „Landor bedoelt u? Dat was die' Patiënt van die naam gehad heb, of bankroof de Londense Handels- dat ik op een of andere wijze bij bank." diens dood betrokken, ben. Het hele Rechter Wargrave schoof heen en geval is mij een raadsel. Maar het is weer. „Juist. Eerst wist ik lie* niet, natuurlijk een hele tijd geleden, maar nu herinner ik mij het geval. Het kan natuurlijk één van* mijn Landor werd op uw getuigenis ver- operaties in het gemeentelijk zie- oordeeld. U was de inspecteur, die kenhuis geweest zyn. Zqveel van de zaak in handen had, is het niet?" die mensen komen te-laat by ons. „Dat was ik", antwoordde Blore. En als de patiënt dan dood gaat, is „Landor werd veroordeeld tot het altijd de schuld van de chirurg." levenslange dwangarbeid. Een jaar Hij zuchtte en schudde zijn hoofd, later is hij in Dartmoor gestorven. Maar hij dacht: „Dronkenschap Hij was niet sterk," dat was het ik was dronken Blote antwoordde: ,,H« was een En Ik opereerde! Met mijn renuwen misdadiger. Hij sloeg de nachtwaker aan flarden en trillenden handen neer. Het bewijs tegen hem sloot als Ik vermoordde haar inderdaad! eeJL Arme ziel een oudere vrouw Wargrave merkte langzaam op: een doodeenvoudige operatie, als ik „Als ik mij goed herinner kreeg nuchter geweest was. Een geluk u een compliment voor uw knappe voor mij, dat er in ons beroep loya- behandeling van de zaak." hteit bestaat. De zuster wist het, Nf„rs™ze\..?lore; v,Ik werd bevor" natuurlijk maar zy hield haar derd\ En hij voegde met een zware mond. En het gaf mij een schokt stem hier aan toe: „Ik deed alleen H?t genas Ae van drankmisbruik, maar myn plicht." Maar wie kan dat geweten hebben Lombard lachte onverwacht hard- na zoveel jaar?" op. De anderen keken naar hem Het was nu stil Sn de kamer toen hij haastig opmerkte: „Wat zijn Iedereen keek, bedekt of openlijk! naar Ermly Brent Het duurde een paar minuten vóór zij bemerkte, wat men van haar verwachtte. Zij rim pelde haar smalle voorhoofd en haar wenkbrauwen gingen de lucht ïn. 2ij zei: „Wacht u er op, dat ik iets zeg? Ik heb niets te zeggen." „Niets, juffrouw - Brent?" vroeg de rechter. „Niets." Zij klemde «haar lippen op elkaar. De rechter zei vriendelijk: tf wilt nog even wachten met uw verkla ring?" Juffrouw Brent antwoordde koel: „Er is geen sprake van iets verkla ren. Ik heb altijd in overeenstem ming met mijn geweten, gehandeld. Ik neb me niets te verwijten." Emily Brent was niet iemand, die zich door de mening van andere mensen liet beïnvloeden. Zy bleef stijf en strak zitten. De rechter schraapte enkele ma len zijn keeL Hierop zei hij: „Het onderzoek is hiermee afge handeld, Rogers, wie is er buiten ons, u en uw vrouw, op dit eiland?" „Niemand, mynheer. Volstrekt niemand." „Bent u daar zeker van?" „Volkomen zeker, mijnheer." Wargrave verklaarde: „Het is mij nog niet helemaal duidelijk, wat de bedoeling van onze onbekende gastheer was, toen hij ons hier al lemaal verzamelde. Maar volgens mijn mening is hij, wie hij dan ook zijn mag, niet normaal in de gebrui kelijke betekenis van het woord. Hij kan gevaarlijk zijn. Naar myn me ning zou het verstandig zijn, als wij deze plaats zo spoedig mogelijk ver laten. Ik stel voor, dat wij vanavond nog vertrekken." Hogers viel hem In de rede: „Neemt u mij niet kwalijk, mijn heer, maar er is geen boot op het eiland." „Is er geen boot?" „Neen, mijnheer." „Welke verbinding is er dan met het vasteland?" „Frcd Narracott komt hier iedere morgen, mijnheer. Hij brengt brood, melk en de post en doet boodschap- pen." Rechter Wargrave zei: „Dan zou het naar myn mening verstandig zijn als wij morgenoch tend vertrekken, zodra de boot van Narracott er is." Iedereen stemde met hem in. iedereen op één uitzondering na. Anthony Marston was het niet eens met de rest. „Is dat niet een beetje onspor tief?" vroeg hij, „Wij moesten het geheim ontraad selen, vóór wij vertrekken. Het lijkt wel een detectiveverhaal. Het is be paald een sensatie." De rechter antwoordde enigszins zuur: „Op myn leeftijd heb ik geen be hoefte meer aan dergelijke „sen satie", zoals u dat noemt" Anthony zei lachend: „Het rech terschap schijnt een. mens eenzijdig, te maken. Ik ben dol op misdaden!" Daar gaan ze!" (Wordt vervolgd) Advertentie L M. Advertentie-I, M- Kiespijn? - Snel verdreven met 1 Pletmfje Voor dienstboden als deze Pleuntje nemen wij graag ons petje af. zomaar zonder dat we iets weten van haar wijze van werken. Wat ons betreft mag Pleuntje een matig kookster zijn. niet al te fris op de pannen wezen en slordig met het stof in de hoekjes wij nemen nochtans ons petje voor haar af. want waar vindt men in de verenigde landen van West-Europa een tweede Pleuntje. een meisje dat zó voor de kinderen van haar mevrouw opkomt.' dat er over waakt als een leeuwin over haar welpen en wee degene die het in z'n hoofd zou halen een der aan haar zorgen toevertrouwde lie verdjes een haarbreed in de weg te leggen, laat staan te krtnken. Dat horen we daar nu net bij de behandeling van haar zaak en of schoon wij wel enig medelijden voe len met die betrekkelijk kleine buurman van Pleuntjes mevrouw, krijgen we met de minuut meer be wondering voor dit dorpsmeisje, hoe meer "de toedracht van de zaak ons duidelijk wordt. De tuinen van Pleuntjes mevrouw en de kleine buurman waren slechts door een laag hegje gescheiden. Dat was leuk voor de kinderen aan beide kanten. Die konden elkaar goed zien en soms lief spelen of lekker mekaar plagen al naar de muts stond. Dat kind van >de buur- heer was dikwijls erg stiekem en geniepig, zet Pleuntje zé speelde ze gezellig met Pleuntjes pupil, een Oh geve er even oud kind, en ineens kreeg ze het op baar heupen en be gon met stokjes erop te slaan of gemeen met stenen te gooien. Pleun tje kon er natuurlijk niet de hele dag op letten, maar vaak had ze die kleine kat al betrapt bij het rapsé- len of stenigen en haar een pak voor *d'r broek gegeven Op een Zaterdagmiddag Stond Pleuntje voor het raam in de slaap kamer en wat zag zij daar?! De kin deren waren weer aan het kibbelen en elkaar met steentjes aan 't gooien en daar stapt opeens die betrekke lijk kleine buurman het hegje over. legt een van mevrouws kinderen over de knie en begint uit alle macht billekoek uit te delen. Pleuntje vliegt de trap af en stort zich naar buiten. Als een panter sluipt zij op buurman af. springt boven op rijn rug. smijt hem midden in een bie tenbedje en begint hem grondig af te tuigen met haar nazals. Déér, mispunt schreeuwt ze luid. ik zal je leren, een kind te slaan. diér. daar. en haar nagels rissen over buur- heertjes gezicht Ik "kon d'r echt niks aan doen,, zegt Pleuntje tegen de rechter. *k was over m'n zenuwen heen. want die vent sloeg dat kind echt hard, U had ze moeten horen gillen, me neer. en 't is juist zo'n lief kind, 'maar dat jeng van de buren is een echte pestkop, dst weet de hele buurt, ga 't maar vragen. Nou, dat geloofde de rechter wel op Pleuntjes woord en hij vond bet wel aardig van het meisje dat ze zo voor de kinderen van haar me vrouw opkwam, maar een beetje zachtzinniger had ze tocb wel kun nen optreden.«want die arme buur man was erg toegetakeld en dat ma& volstrekt*niet, rle je. Daar moest ze tien gulden boete voor betalen. Vooruit dan maar, zei Pleuntje, maar van dat kind heb t-ie af te blijven, anders krljgt-Ie weer met me-te doen, DE opmerking „dromen zijn bedrog" is te allen tijde in twijfel getrokken. Zolang de mensheid bestaat, heeft men dromen willen verklaren. Het is ook vanzelfsprekend, dat het droomleven op de primitieve mens grote indruk moest ma ken en dat deze dromen veelal als tekenen voor de toekomst werden uitgelegd. Van dromen hing het vaa'k af of men plan nen ten uitvoer legde. Dro men waren tekenen der goden! Het waren de priesters der Grieken en Romeinen, die dro- men uitlegden. Nog in onze tijd worden in vele landen boekjes uitgegeven met de droomuitlegging der oude Griekse, Romeinse en Egypti sche priesters. In deze boekjes kan men onder andere lezen, dat wie van zijn dood droomt, nog lang zal leven, dat het dromen over paarden een plotse linge dood zou betekenen en al deze onzin meer. De moderne psy chologie heeft de grondslagen van het droomleven beter bepaald, Sigmund Freud en C, Jung bouw den een moderne leer der dromen op, waarm werd vastgesteld, dat de droom een functie van het zie- lelevcn is Uit dromen laten zich vele dingen over karakter en aan leg van de mens verklaren. Hoe wel de mensen doorgaans weinig onthouden van hetgeen zij dromen, is het toch mogelijk, uit dc brok stukken er van, veel van de ziels toestand van de betrokkenen te verklaren. Fieud vat de droom als een verschijnsel op, waardoor m de, slaap het onbewuste m de mens naar boven komt. Deze droomteer vormt een onderdeel van Freuds psycho-analyse. Door middel van de psycho-analyse, in de vorm van ondervragingen, kunnen de meeste ztelsstoringen verklaard en gene zen worden. Adter en C. Jung heb ben voortgebouwd aan de leer van Freud en by de behandeling van zenuwzieke patiënten is deze theo rie onmisbaar geworden. Symbolen Dromen geven, in de vorm van symbolen, uitdrukking aan ver scheidene gevoelens. Zo betekent het dromen over een huis het sym bool van een persoon, het dromen over een vertrek per trein is het symbool van sterven. Het zou mij te ver voeren, als ik de droömleer verder voor u uitwerkte. Het is in ieder geval weten schappelijk vastgesteld, dat er tal van verklaringen zijn en ook dat omstandigheden, die van buiten af cp een slapend lichaam inwerken, de inhoud van een droom! bepalen. Het is, bijvoorbeeld heel wel mo gelijk, dat men droomt, ergens 's winters ongekleed in de buiten lucht le zitten en wakker wordend ontdekt, dat slechts de deken van het bed is gegleden. Het is ook zeker, dat bedwelmingsmiddelen, zoals opium, dromen van bepaalde inhoud kunnen opwekken. In het algemeen kan gezegd worden, dat m deze tijd de droom vaak thuis gebracht kan worden en dat dit met alleen meer binnen het bereik is van de zwarte kunst. Tal van specialisten, artsen en psychologen kunnen via de verklaring van dro men tot genezing - van patiënten meewerken. De oude droomuitleg ging past nog slechts in- romans en opera's. Tot het volgende spreekuur! Medicus. Men. kan bij de Gemeentebi bliotheek verscheidene boeken over psycho-analyse vinden, ondermeer „Het ik en de psyche der massa"; „De invloed van ons onderbewus te in ons dagelijks leVen" en „Die Traumdeutung," alle van Freud. Mutatie bij 't tuchtgerecht Met ingang van 1 Maart 1948 is aan mr. H van 't Veer op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als plaatsvervangend ambtenaar voor de tuchtrechtspraak voor de voed. selvoorziening in de arrondissemen ten Den Haag, Rotterdam en Dor drecht. Als zijn Opvolger in de arrondis sementen Rotterdam, Dordrecht en Haarlem is benoemd mr. C. Ph. Abbing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3