1 Zeiljacht Alk in de Rode Zee vergaan Hitler ontsnapte tal van keren aan zeker schijnende dood Bij nacht en ontij op een rif gelopen De Schouwburg een dansfeest De democratie in gevaar N Opvarenden veilig igm* HEBT EEN NIEUWE FIETS? Sadler's Wells ballet veroverde. Rotterdam WONING RUILEN? EEN KOERIERSTER BRENGT WBTUWEHST Zeg jongen! Zeg meisje! De Circusjongen door SPOPT eaSPEit l door mr. dr. A. A. van Rhijn Te velen namen deel aan complotten tegen de Führer Interview met één die meedeed Nederlands B-elftal vooi Londen Zij hebben er nog niet „genoeg van. 'In Indonesië geen CPN-propaganda 4 Vrijdag 19 Maart 1948 ..DE ALK" EEN WEEK VOOJ? HET VERTREK, focn ry nog in I dc Jachthaven fe Rotterdam tag, Gistermiddag bereikte ons het ontstellend bericht- dat het teil- Jacht Alk -onze lezers welbekend! waarmee kapitein A van Nieuwkoop nis een moderne Olivier van Xoort een reis rond de de Wereld onderneemt, in de nacht van Vr^dag op Zaterdag: tydrns hevig stormweer op een rif Js gelopen en wrak geslagen. De drie op varenden, kapitein A_ van Nieuwkoop, stuurman W, Hoogstratc en W. var» Grevenstein hebben veilig en wel de wal kunnen bereiken. Mevrouw Hoogstrate stelde ons in Kennis va* dit bericht, dat even later bevestigd werd door een laco niek telegram van Lloyd's uit Lon den, meldende, dat volgens een uit Ras Gharib afgezonden kabeltele gram het Nederlandse iaeht Alk ts j wrak geslagen on een rif ten Noord westen van de vuurtoren Ashrafi j op 13 Maart des morgens om 4 uur. j Het schip is een totaal verlies, al- dus eindigt dit telegram De Ash- rati-vuurt oren ligt op de plek waar j de Rodo 2ee zich sterk vernauwt, j ongeveer 180 zeemijlen. ten Zuid- oosten van Suez of gerekend naar i de snelheid van de Alk co ongeveer twee dagen varen van deze haven verwilderd Het lot heeft gewild, dat dit on- geluksberieht iulst moest binnenko men op de dag, dat de acht en twintigste var. een serie reisbrieven waarin stuurman Hoogst rate zo gemoedelijk en humoristisch over de avonturen der drie wereldreizi gers aan onze lezers vertelt, in on ze krant stoml gepubliceerd „Een moeiliik traject ligt vóór ons. de Rode Zee. waarin we. in het tweede gedeelte vooral, op.een stijve tegenwind zullen moeten rekenen." aldus schreef ML ..Ditmaal onthouden we ons beslist van voorspellingeni om trent de reisduur en zeggen dus maar; Tot eind Maart, in Suez; Da's veilig!'.." I Het is alsof stuur' Hoogstrate j een voorgevoel had. dat de Alk de. volgende bestemmingshaven niet zou bereiken. In ieder geval was bij zich terdege bewust van de moei lijkheden. die nog. voor de boeg la gen: storm, donkere nacht, gevaar lijk vaarwater; zij zijn de Alk. on danks haar zeewaardigheid, on danks cJë kundigheid van haar be manning. noodlottig geworden' De opgave zich gesteld mét een noted op je in twee jaren tijds rónd de wereld te varen, moge dm niet meer te verwezenlijken ziïn. het neemt toch niet weg. dat de drie moedige zeelieden een prestatie 'r cd er weerga hebben geleverd. Zii waren bijna in Suez, dat wil zee- gen, dat van het enorme traject van 40.000 zeemijlen verreweg het grootste deel was afgelegd, want nog geen 4000 zeemijlen scheidden ^de Alk van haar punt van uitgang, Schiedam. t Schip en bemanning Onze lezers hebben uitvoerig kunnen vernemen van de avontuur lijke reis van kapitein Van Nieuw koop en zijn makkers.'met talrijke feestelijke ontvangsten in vele' ha vens, soms op plaatsenwaar nog geen Nederlands schip was geweest als bijv. de Markiezen-eilanden in de Grote Oceaan. Kapitein A. van Nieuwkoop, eén zeeman van grote ervaring, die meer dan een kwart eeuw de Oceanen bevaren heeft, vatte reeds in 1939 het plan od met een zeiljacht'een wereldreis te ondernemen. De oorlog kwam tus senbeide doch na de bevrijding kwam het toch tot de uitvoering van het stoutmoedig. Plan. Op 1 Juli 1946 was eindelijk het omvangrijke voorbereidende wérk achter de rug en lag het stalèn zeil jacht Alk. ont worpen en gebouwd door. W. van Grevenstein, eigenaar van een scheepswerf in IJsselmonde. in de Jachthaven van Schiedam gereed voor het vertrek. Kapitein Van Nieuwkoop en zfin neef W. Hoog strate waren de nautische mensen aan boord. Van Grevenstein ging mee om zón schepping in het bui tenland, vooral in Amerika, waar men zweert bij houten zeiljachten, te propageren. Het zeiljacht Alk was weliswaar klein, itiaar niettemin uiterst zee waardig gebouwd de velé stor men, die het op de lange reis met glans doorstond vormen Jiet bewijs t en tvas verrassend comfortabel ingericht. wat_ te danken was aan een zeer practische indeling van de uiteraard geringe beschikbare ruimte. Het schip was 12.60 meter lang en 3.60, meter breed met drie waterdichte afdelingen en speciale versterkingen. Het bevatte o.m. een volledige kaartenkamer en een keu kentje. zo aardig en handig inge richt. dat iedere huisvrouw er ja loers op moest zijn. Het vaartuig was verder zogenaamd Ketch-ze- tuigd. wat zeggen wil, dat de tui gage uit niet te grote, dus gemak kelijk te hanteren zeilen bestond. Voorts was een 60 P.K. Kromhout- Diesel ingebouwd, bedoeld om te gebruiken voor het in- en uitvaren van havens, doch die ook gedurende iance trajecten met ongunstige winden of stromingen - bijv. op de lastige oversteek van Colombo naar Aden uitstekende diensten I bewezen heeft. _Dc reis Wanneer we tenslotte nog even nagaan welk een afstand de Alk i" bijna twee jaren heeft afgelegd, realiseren, wij ons eerst goed welk een onderneming deze tocht is ge weest. Zie maar eens. Od 2 Juli 1916. met een dag vertraging, door dat men vergat het schip uit te kla ren. vertrok de Alk uit de Nieuwe Waterweg. Het schio liep zo zn gangetje van een 100 zeemijlen per etmaal en arriveerde behouden m Las Palm as Op 1 Augustus werd de reis voortgezet via de Kaap Ver- dische eilanden (.17 Augustus i. Per- nambueo 121 September) naar Pa ramaribo. waar de bemanning bij aankomst o» 5 October een grootse ontvangst ten deel viel. Op 31 Octo ber ging het via Curasao en het Panama ka naai do cgpte Oceaan od. Od 22 Januari 194., na ruim zes weken niets anders dan zee en lucht te hebber, gezien, arriveerden de wereldreizigers op de Marfcie- zencilanden. Na bovendien de Zuid- zee-eilander. Tahiti. Bora Bora en Samoa te hebben aangedaan werd eind Juni Por; Moresbv op Nieuw Guinea bereikt, vol ede een opont houd van oen maand om te dokken te Timor, waarna op 9 Augustus dc Alk haar feestelijke intocht hield in Batavia. Na Batavia volgden Bil- II ton. Singapore en Colombo. De overtocht van Colombo naar Aden, die niet minder dan 35 dagen duur de. was buitengewoon zwaar, doch verliep zonder, ongevallen. Op 14 Februari van dit jaar vertrok dp Alk van Aden naar Suez, de haven, die zii nimmer zou bereiken. - Jammer van de pech. die de dm? moedige zeevaarders toch nog heeft achterhaald! Gelukkig echter, dat zii er het leven hebben afgebracht. Zó zullen, nu met een groot schip, naar het vaderland terugkeren, waar ze wij twijfelen daaraan niet! ondanks dié pech hartelilk en feestelijk ontvangen zullen wor den. Zij. hebben dat verdiend. Advertentie I. St. IVeest dan verstandig en verzekert deze tegen diefstal. Premie slechts 5 G van de waarde. Vraagt inl. telef. of schriftelijk. Assurantiekan toor Vink. Provenierssingel 16, Rot terdam, teL 44146, na kantoortijd 47682., Het exclusieve dam festijn, waarop het Sadler's Wells ballet een naar rato exclusief .Schouwburgpubliek onthaalde, heeft regelrecht naar het doel geleid, dat de leidster Ninette dc Valais zich bij dit Nederlandse optreden heeft gesteld. En meer dan dat. Onze balletomancn wilde zij op de hoogte brengen van dc stijl fn de groei van een eigen-Engelse school. Heeft de uitvoering van gisteravond elke onzekerheid daar over zo die bü sommigen nog bestond In een wervel van voor treffelijke prestaties weggevaagd ze heeft ons bovendien geleerd, dat we beter doen Ie spreken van een ballet-h ogeschool. Een hogeschool, waar op de grondslag van dc klassieke propaedeuse een eigen stijl opgebouwdwordt, die door haar grote elasticiteit kan na deren tot zeer moderne opvattin gen en het „vrije" dansen, zoals in. ..Miracle in the Gorbals", het ge danste mirakelspel van de Austra liër Robert Helpmann, Dit mypterie speelt zich af in het bonte milieu van een achterbuurt in Glasgow, bewoond door een rau*w en lichtschuw volkje. Michael Somes danst de Vreemdeling, een moderne Christus, die op instiga tie van de Officiaal (een, gods diens tdr ij ver) gedood wordt en de gespannen beheersing, waarmee hij z'n betrekkelijk simpele figuren danst, geeft volkomen de verhe venheid, nodig om zijn plaats boven het plebs te accentueren. De muziek van Arthur Bliss is levendig, op het gewaagde af (jazz-motievcn), de voortdurende beweging cn verdeling van de mas sa over het toneel is knap choreo grafisch werk, maar aangrijpend is in dit ballet toch bovenal de dans van het juist uit de dood opgewek te meisje (Julia Farron), zó licht en naïef blij, alsof ze al een stukje van de hemel heeft mogen zien. rrrr rrrrr rrrr Er zijn 26 klasken in Rotterdam waar U Uw „Koerierster" kunt afgeven. Ook de bezorgers (sters). CJw boekhandel en de Adv. Bur. nemen ze gaarne voor U aan. Wij noteren telefonisch 25 430 Scène u;'f ..The Rake's Progress Was het de realistische vorm van het ballet, dat het applaus na dit eerste nummer niet helemaal van harte kwam? In Pas de Trois uit Le Lac des Cygnes van Tsjaikows- ky was men meer geheel op klas- sieke basis teruggekeerd; prachtig solo- en ensemblewerk van Marga ret Dale John Field (2ijn spron gen!) Paulina Clay den, vol maakte techniek, ja, maar een be heersing ervan, dat ze gemakkelijk verdween achter een waas van ijle lyriek. Variations symphoniques Het hoogtgpunt was ongetwijfeld de choreografische vertolking van César Franck's Variations Sympho- niques, een ballet eveneens zonder „scenario", maar zo volkomen in trinsiek dansen, dat de verhouding bijna omgekeerd wordt; het ensem ble danst muziek, het geluid volgt meer uit de beweging, dan dat het zestal de muziek interpreteert. Frederick Ashlon heeft hierin wel zeer hoge choreografische troeven uitgespeeld: klassieke elementen verbonden tot een nieuw geheel en Margot Fpnteyn, de première dan seuse van Sadler's (en Engeland) heeft dit in volmaakt afgestemd samenspel met Michael Somes, Pamela May, Alexander Grant. Moira Shearer en-John Hart, waar genaakt op een wijze, die met. /.subliem1' zwak is geschetst. Dat deze ballerina prima inter pares was, is overigens kenmer kend voor het peil van het gehele ballet; sterren, in wier verblinden de glans de andere medewerken den totaal verbleken, worden niet opvallend naar voren geschoven. Het gevolg is een evenwicht in de verhoudingen,' dat aan de ballet ten grote stabiliteit geeft. In het grote ballet van Gavin Gordon „The Rake's Progress" zes taferelen naar Hogarth's zedepren- ten uit.de 18e eeuw, valt een aan leg voor gedetailleerde typering te constateren, die de ontwerpster van de choreografie Ninette de Valois ook in ander werk toont te bezit ten. De schildering van de losbol- Jerij van de verkwistende jongeling verdraagt die tendenz uitstekend, in het laatste-deel met het lugube re gekkenhuis, de maniakken ach ter tralies, is er een lichte neiging tot pantomime; er valt een caesuur na dé humoristische vorm van het eerste deel en de overgang .naar het tragisch slot wordt niet aanne- inelijk* Harold Turner danst een prach tige Rake en nogmaals viel Julia Farron te' bewonderen, nu als het brave Bedrógen Meisje. Het Residentie orkest, dat o.l.v. Hugo Rignold en Geoffrey Corbett meewerkte, gaf als tussenspel de ouverture „The Power of Music" van William Boyce (bew. Constant Lambert), een 18e eeuwse organist en componist, die zich in het bij zonder toegelegd heeft op de ver- Advertentie I. M. Jij gaat toch ook in de Paas vakantie naar de feestelijke film voorstellingen van „Het Roticr- flamsch ParcoF en de Ketel- binkiekrant? "Wat zeg je? Heb je nogt geen kaart? Er zijn al duizenden kaar ten verkocht! Je mag dus 'wel voortmaken, want anders kom je te laat. Als hoofdfilm wordt vertoond dc geheel nieuwe, door kinderen gespeelde, spannende rolprent En... uitgebreid voorprogramma, met leuke, 'gekleurde tekenfilm. In de pauze komt Ketelbinkie met een verrassing. Entree slechts 0.40 Kaarten verkrijgbaar bij de be zorgers van „Het RoUerdamsch Parool" cn aan het kantoor: Schiedamsesinge] 42. Voor Schiedam: Lange Haven 141 Tot de Paasvacantic! Ketelbinkie zameling van oude Engelse kerk muziek. De voorstelling, die o.a. door de burgemeesters van Rotter dam en Amsterdam werd bijge woond, vond zeer grote bijval. De kans is niet uitgesloten, dat het ballet 2ijn optreden in onze stad zal herhalen, wellicht Zaterdag. H. F. Reedijk. t- v 'ft jï-si Opgericht de Bedrijfsklgverjas Vereniging van de fa. K. Hulst-Zakkenhandel. Secretaris C. Lagerwaard, Putselaan 128, Rot terdam. EEN FEESTAVOND Zaterdag 13 Maart hield de R.V. A.V, „G.L.Z een feestavond in dc zaal van het Dcofstomlneninsti- tuüt aan de Ammanstraat ter ge Tegenheid van het 18-jarig bestaan der vereniging cn het behalen van het kampioenschap der 2e klasse b van de Afdeling Rotterdam. Het' was een zeer geanimeerde avond, die geheel deor eigen leden werd verzorgd en tot slot was er een gezellig bal o.l.v» The Three Happy Boys, dat de aanwezigen tot 3 uur bijeen hield. Een zeer geslaagde feestavond. SPORTIEF U herinnert u de geschiedenis van het voetbalkoffertje dat een Sparla-junior in lijn 16 was zoek geraakt. Ja, inderdaad; zoekge raakt, want nu'Kris-Krasser alle feiten kent, blijkt er van diefstal geen sprake te zijn geweest. Het koffertje is van het stuurapparaat op het achterbalkon gevallen Iemand uit de tram heeft het onder zijn hoede genomen. De vinder de eerlOke vinder wel te verstaan, is nu, om zfjn stukjes, een beetje De gebeurtenissen in de Wereld volgen elkaar met verbijsterde snel heid op. Het feit, dat Tsjecho-Slo wakije thans ook van de demo cratie in "de dictatuur is vervallen, heeft .velen in ons land diep ge schokt. Daarvoor is alle reden. Tsjecho-SIowaktje was een bolwerk der democratie. Het feit, dat de communistische vloed uit het Oos ten in staat is geweest ook dit bolwerk weg te spoelen, doet de be angstigende vraag rfc'zen wat het einde van dit alles zal zijn. Het Nederlandse volk wil in over grote meerderheid de democratie trouw blijven, Dat staat wel vast Daarvoor is evenwel nodig ons tel kens opnieuw op de betekenis der democratie te bezinnen. Om de j democratie te verdedigen, moet zy strijdbaar zyn. De beste verdedi ging is ook hier de aanval. Daarom moet z# in het offensief gaan en duidelijk doen uitkomen het vol strekt verwerpelijke van iedere dictatuur, W^j willen, daartoe op drie punten wijzen. Waards der persoonlijkheid De dictatuur knevelt de mens in allerlei vormen,-Geestelijk wordt hij. mishandeld, omdat hem dé gele genheid Wordt ontnomen om zich in vrijheid aan wetenschap, cultuur, arbeid en ontspanning te wijden. Hij heeft in dit alles te doen wat de dictator zegt. En wie niet blin delings gehoorzaamt wordt langs de weg van het concentratiekamp tot gewilligheid gebracht. Wat dat betreft verschillen de methoden van het communisme in wezen niet van die van het nationaal-socia- lis me. Wrj hebben gedurende de 'oorlog ervaren wat dat betekent. De democraat richt tegen dit alles zijn vlammend protest. Want hij ziet de menselijke persoonlijk heid door de dictatuur vertrapt. En hij pleit juist voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de mens in de vele vormen, waarin deze moge lijk is. Voor de Christen geldt hier de <?pvatting, die nog dieper graaft, nJ. dat de mens in gehoorzaamheid aan God heeft te leven. Hjj eist daarom voor zich op het recht om God te dienen naar d£ eis van zijn geweten. Humanisten en Christe- Een Duitse edelman, die drie malen te vergeefs heeft getracht Hitier te doden, verdient heden ten dage zijn brood met het verdedigen van Duitse oorlogsmisdadigers. Deze medeplichtige aan drie aanslagen op de Duitse tyran, is de 40- jarige Fabian von Sdilabrendorff, die nu als advocaat pleit voor volge lingen van Hitler die voor het denazifïcatiéhof moeten verschijnen; Volgens officieren van de Amerikaanse Intelligence Service is hij een van de weinige overlevende kopstukken van de mislukte aanslag van 20 Juli 1944. Als gevolg van de toen doorgevoerde zuiveringsactie heb ben duizenden Duitsers het leven verloren. Von Schlabrendörff was voordien reeds betrokken bij twee andere aanslagen, die eveneens mis lukt zijn. Daarom heeft hij gemeend er goed aan te doen, vrijwillig onge veer een derde van zïjn tijd be schikbaar te stellen voor het ver dedigen van de aanhangers van de man, die hij verschillende malen heeft trachten te doden. Von Schlabrendörff erkent, dat bij zijn leven te danken heeft aan de dwaasheid van de Duitsers, alje personen te executeren, die er van op de hoogte waren, dat hij bij de aanslagen was betrokken. Pas daarna werd hij voor het beruchte volksgerechtshof in Berlijn .ge bracht. Na vier, malen te zijn verhoord, werd hij ten slotte bjj. gebrek aan bewijs in vrijheid gesteld. De Gestapo gaf niettemin opdracht, hem voor een executiepeloton te plaatsen. Refu voor doodvonnis „Terwijl ik in de gevangenis zat, dwong men mij, een ontvangstbe wijs te tekenen voor mijn doodvon nis", deelde de in Pruisen geboren advocaat laconiek mede. Eer zijn doodvonnis echter kon worden voltrokken, werd hij, te In een Interview met United Press vertelde Von Schlabrendörff, die de indruk maakt van een zeer bezadigde geleerde, het een en an der over die pogingen om de Füh rer uit de weg te ruimen. Hit zijn relaas blijkt, hoe'*die pogingen door toeval en slechte voorbereiding mislukten. X7on Schlabrendörff raakt échter pas in vuur wanneer hij begint mét zijn critiek op het volkomen ver keerde systeem van denazificatie dat door de Amerikanen wordt toe gepast. Hij verklaarde, dat dit zo langzamerhand was uitgelopen op „bernazificatïe". Terwijl hij met zijn, gebogen, enige 'decimeters, lange pijp druk gesticuleert om kracht bij te zetten aan .zijn woorden, beweert Von Schlabrendörff, dat de Amerikanen met hun politieke zuivering veel te ver zijn gegaan. „Het is niet juist, al dié. kleine nazi-aanhangers te vervolgen", meent hij. ïnnsbriick door de Amerikanen be vrijd. Men had hem inmiddels van het ene naar het andere concentra tiekamp gesleept Von Schlabrendörff, die ten tijde van het complot dienst deed als koerier tussen het Russischs front en Berlijn, had veel critiek op de wijze waarop de aanslag van de 20e Juli 1944 werd uitgevoerd. Of schoon de bewuste bom Hitier bij na uit zijn hoofdkwartier in Oost- Pruisen blies was Von Schlabren dörff van oordeel, dat de aanslag slecht was voorbereid. Naar zijn mening waren er te veel mensen bij betrokken geweest om goi resultaten te waarborgen. Nu sprak hij smalend over de aanslag legende, die zich in Duitsland heeft gevormd, „Ongeveer de helft wan alle Duitsers, beweert, aan de aan slagen op Hitier te hebben deelge nomen", aldus beweerde Von Schlabrendörff misprijzend. De advocaat meende, dat de aan slag van 13 Maart 1943 beter was voorbereid. Er, was een veel klei nere groep bij betrokken. Hij mis lukte echter door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Twee Brits^ tijdbommen, ingenieus verborgen in cognacfléssen, ont ploften niet toen Hitler Van een inspectietocht per vliegtuig naar zijn hoofdkwartier terugkeerde. Von Schlabrendörff, die toen lui tenant was in het Duitse leger, had de 'flesbommen zelf in het vlieg tuig geplaatst. Hij overhandigde de flessen aan een zekere kolonel Brandt, een der adjudanten van Hitler, die met Hitier naar diens hoofdkwartier te Rastenburg in Oost-Pruisen zou 'vliegen. Het tyd- mechanisme was zo ingesteld, dat de bommen zouden moeten, ont ploffen wanneer, het vliegtuig zich ongeveer boven Minsk bevond. Von Schlabrendörff, die de bom men zelf gereed had gemaakt, zei per abuis slechts één ontsteking te hebben gebruikt. Later vertelden de Engelsen'hem, dat hij twee ont stekingen per flesbom had moeten gebruiken. Een fout Toen de militaire zenders meld den', dat Hitler in zijn hoofdkwar tier was gearriveerd, besefte Von Schlabrendörff, een fout te hebben gemaakt. Hij en. zijn medeplichti gen sloeg de schrik om het hart. Zij verloren echter hun hoofd niet, maar telefoneerden kolonel Brandt in "koelen bloede, dat zij de ver keerde flessen hadden meegegeven Von Schlabrendörff vloog de vol gende dag naar Hitiers hoofdkwar tier en verwisselde de beide fles sen, die nog onaangeroerd in een kartonnen doos ergens in sn hoek stonden, voor twee flessen prima cognac. Door deze mislukking echter niet ontmoedigd begon men spoedig daarna weer met het opstellen van een nieuw plan. Hitier moest uit de weg geruimd worden. Ook Von Schlabrendörff was i weer in het complot betrokken. Hij vertrok naaj Berlijn met enkele bommen en overhandigde die aan een van zijn vrienden, kolonel Rudolf von Gerstdorff. Door een toeval ont snapte Hitier aan de dood. Tijdens een rouwplechtigheid ter ere van de gevallenen verliet Hitier een uur voor het vastgestelde tijdstip de plaats waar de plechtigheid werd gehouden. Daardoor kreeg Von Geretdorff geen gelegenheid de bom, die hij onder zijp overjas verborgen had, naar Hitier te slin geren. Von Schlabrendörff is "nu geheel in zijn advocatenpraktijk inge voerd. De samenzweerdersperiode ligt ver achter hem. Het mikpunt van hun samenzweringen is ver dwenen, Von Schlabrendörff zei: „Ik ben er vast van overtuigd dat Hitier werkelijk dood is", nen kunnen dus in de verdediging van de democratie hand in hand gaan. Het is ook nodig, dat zij samenwerken, want de afweer van het gevaar der communistische dic tatuur vraagt een verenigde krachtsinspanning van allen, die op geestelijke gronden de dictatuur verwerpen en voor de democratie willen strijden. Staatkundige democratie In een dictatuur bepaalt de dic tator het staatkundig beleid. Het volk wordt als onmondig be schouwd, Hec verkeert in een toe stand van politieke alaygmy. Men late zich hierbQ niet verblinden door listige methoden, welke do dictatuur toepast om naar buiten de indruk te vestigen, dat de weg der democratie nog wordt gevolgd. F o r m e e 1 gesproken is Hitier destyda op regelmatige weg aan het bewind gekomen. De'omwente ling in Tsjecho-Slawakije is for meel ook zonder revolutie tot stand gebracht. Maar de vorm ts hier schijn en alleen het wezen biedt de werkelijkheid. Het volk heeft in belde gevallen onvoorwaar delijk en. volkomen afstand moeten doen van het recht om de richting van het staatkundig beleid te be palen. De waarde der democratie schuilt juist hierin, dat niet de dictator, maar het volk over- de staatkun dige koere des lands beslist. Wan neer wy straks in Juli in. "Neder land opnieuw verkiezingen hebben, dan is dat om het volk opnieuw de gelegenheid te geven zich over het Regeringsbeleid uit te spreken. Het Nederlandse volk is een mondig- volk. Dót wil natuurlijk niet zeg gen, dat iedere Nederlander, stuk voor stuk, de wil en de kennis heeft om de vele staatkundige problemen van de dag te kunnen beoordelen, Maar het betekent we], dat 'btf de verkiezingen aan een uitspraak van het Nederlandse volk beslissende betekenis omtrent het toekomstig Regeringsbeleid kan eii moet wor den toegekend. Dit voorrecht mo gen vrij ons als mondig volk -door een dictator t nooit laten ontroven. Maatschappelijke democratie Naast de staatkundige democra tie staat de maatschappelijke demo-r- cratie. Hierbij denken wij dan in het bijzonder aan het economische en het sociale terrein. De dictatuur gebruikt zowel de werkgever als de arbeider voor het doel, dat de dic tator uit eigen aandrift nastreeft, Zij zijn slechts de pionnen in zijn handen en wee hem die medewer king weigert! De democraat streeft hier naar geheel andere idealen. Zijn verlan gen gaat uit naar bedriijfsdemocra- tie. In de bedrijfsdemocratle wordt aan de vertegenwoordigers van -werkgevers en arbeiders, onder toezicht van de Overheid, een ruime mogelijkheid gelaten om de eigen zaken in eigen kring te regelen. Hier geen centralisatie van de alleenheerser aan de top, maar decentralisatie en Ver antwoordelijkheid der bedrijfsgenoten voor wat er in de betrokken bedrijfstak ge beurt Een goede bedryfsdemócra- tie ziet niet alleen naar de bedrijfs tak, maar ook naar iedere onderne ming van die bedrijfstak, ©ok hier heeft de democratie .een eigen op lossing. Het doel moet zijn om de arbeiders het gevoel bij té brengen, dat zfj niet zfjn een klein radertje in de grote economische machine, maar mannen met verantwoorde lijkheid voor de hun toevertrouwd* taak. In dit licht moet ook worden bezien het wetsontwerp op de On dernemingsraden, dat enige maan den geledeR is gepubliceerd en in ruime mate de aandacht .heeft ge trokken. Zo opent de democratie een per spectief van hogere geestelijke cul tuur en maatschappelijke gereefc. tigheid. De dictatuur daarentegen leidt naar het knekelhuis. Moge di val van Tsjecho-Slowakqe het Ne derlandse volk met enthousiasme bezielen in de strjjd voor de demo cratie. Mijnramp in Joegoslavië Een explosie in de Hasj a-kolen mijnen in Istrië heeft aan zestig ar beiders het leven, gekost, Tien mijn werkers zijn in. de mijn opgesloten en moeten waarschijnlijk eveneens als omgekomen worden beschouwd. KIEVITSEI GEVONDEN In de omgeving-van Varsseveld is gistermiddag een kievitsei gevonden. Het zal de Koningin worden aan geboden. bons op Kris-Krasser cn hU betwij felt het of Ik sportief genoeg zal zijn om aan de lezers te vertellen hoe dc vork In de steel zit. Waarom niet? DE PUGILISTEN Maandag, 22 Maart, weer Hol land—België, maar nu binnen de touwen van de Rivièrahal. Het pro gramma is: Verwijk, de kampioen van Z.-Holland tegen Dicky, de kampioen van België in het vlieg- gewicht. - Bantam: Maas—Cabo; veder: P, KleinheerenbrmkPlens; licht: Wolters—Dqbrieux; weiter: Van KempenVcrstraete; midden: DiessenFrancois; halfzwaar: Hoi Oosterbaan; Zwaar: de Lange Rogiers. De Zuid-Hollandse „ka nonnen" tégen de Belgische. OP EEN OOR NA... Kris-Kraaser heeft voor verschil lende lezers geïnformeerd of er voor FeycnoorcI—E.D.O.. Zondag in het Olympisch. Stadion tc Amster dam nog kaarten te krijgen zón. Wie geluk heeft kan misschien bü de bekende verkoopadressen nos wel een plaatsje bemachtigen, maar heel veel succes durven wil hem niet te beloven. NAAR BELGIë De Rotterdamse motorrenners Zijlaard, Rietveld en Van EJxel.zijn uitgenodigd om op 9 Mei te Brus sel in een internationale wegrace te starten. De openstelling van het Neder lands B-elftal, dat 28, 27 en 29 Mrt a.s. in het drielandentouraooi te Londen uitkomt is hetzelfde geble ven als die van het elftal voor de oefenwedstrijd tegen de Zwaluwen. Het elftal ziet er dus als volgt uit: 'Dc Munck (Sittardse Boys)Spel (D^S) en Van Bun (MTO; Fanger (DWS), Beenhakkers (NAC) en Temming (DOS);' C. v.d. Tuyn (H DVS), Schaap (Gooi). Roozenbur-g (Neptunia), Rijvers (NAC) en Cla- van (ADO). Reserves: Landman (Neptuaus) Bak (Gooi), Sehwenke (HBS) «n Engelsman (Quick), Be Quick uit Groningen en Xer xes uit Rotterdam, die sbeide al tweede zijn geëindigd in hun dis trict, hebben het plan opgevat om te komen tot een „competitie der tweeden" Reeds hebben Quick uit Nijmegen, wanneer deze ploeg ten minste als tweede zou eindigen en het Bredase NAC zich bereid, ver klaard, aan een eventuele com petitie te zullen deelnemen. Zondag a.s. wordt reeds de wed strijd Be QuickXerxeS' te Gro ningen gespeeld-- (Van onze parlementaire redacteur) Onder de wetsontwerpen, welke de Eerste Kamer gisteren behandel de was ook de wijziging Van de Kieswet, welkè het mogelijk maakt, dat by de Kamerverkiezingen van dit jaar in Indonesië verblijvende militairen, die kiesgerechtigd zifn, hun stem bij volmacht kunnen uit- .brengen. In het belang van een al zijdigs voorlichting van de militai ren pleitte de heer Van- Santen (CPN) voor het toelaten van „De Waarheid", welke zoals men weet voor militairen verboden is, .in het leger in Indonesië en voor het geven van gelegenheid aan communisten om voor de zender PCJ verkiezings- redevoeringen te houden. Bij minister Fiévez, die de verde diging van het wetsontwerp had overgenomen van minister Witte- man, die ongesteld was, kwam hjj daarmede aan het verkeerde adres. De regering denkt er niet aan,- al dus de bewindsman, om het verbod van „De Waarheid" op te heffen. Bovendien is zij ook niet van plan om politieke propaganda over de PCJ-zender toe te staan. In:het al gemeen staat de Regering afwij zend tegen politieke propaganda in het-leger, doch zij ziet in, dat een minimum Van voorlichting niet ont beerd kan worden. Die voorlichting zal echter moéten blijven binnen het kader van de krijgstucht en van de militaire omstandigheden. Waar schijnlijk zullen de politieke partijen in de gelegenheid gesteld worden om doormiddel van artikelen 'in „Het Lichtspoor", de soldatenkrant, de gewenste voorlichting té geven. Toen de heer Van Santen daarop de minister de vraag stelde, of de CPN hiervan ook gebruik zou kun nen maken, volstond deze met mede te delen, dat het antwoord óp die vraag ontkennend luidde. Het wetsontwerp, alsmede dat betreffende enkele technische wij zigingen der Kieswet werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd en hetzelfde geschiedde' na- enig de bat met het wetsontwerp, dat de Regering machtigt tot het aangaan van cönversieleningen ter aflossing van uitstaande schuld. Jaarvergademig graan- siudieclub In het Beursgebouw hield deze week de Rotterdamse Graanstudié- club haar jaarlijkse algemene ver gadering onder leiding van de 'heer J Eroudelet. Nadat de jaarstukken waren goedgekeurd werden de be stuursleden, die aan de beurt van aftreden waren, bij acclamatie her-' kozen. In de plaats van <ie heer D, J, van Es, die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd de heer A. v. d. Pol tot bestuurslid benoemd. De voorzitter heeft enige hartelijke woorden van dank tot de scheiden de penningmeester gericht. - Na afloop vande vergadering werden er vy'f interessante- films vertoond, die ter beschikking waren gesteld door dB U.S. Information Service,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4