HET ROTTERDAMSCH PAROL BESTUURSRAAD IN BERLIJN OP LOSSE SCHROEVEN? Het vrije gebied-Triëst weerItaliaans i Niemand wil oorlog 5111 3Efis5tV Ik adviseerde Truman plan „Palestina" op te geven West-Europese socialisten in Londen bijeen Pro en contra! Westelijke mogendheden weigeren: inlichtingen over Londen SOKOLOFSKY VERLAAT ZITTING Geen discussie over memorandum Wilton-directie in cassatie „Trud" beschuldigt Nederland Uitslaande brand in verffabriek Vóór welvaarlscomité', maar uit het bestuur Brand in Den Haag bedreigde kinderen Finse delegatie naar Moskou vertrokken Voorstel van USA, Engeland en Frankrijk aan Sowjet-Unie en Italië riipsr FRANS-ITALIAANSE TOLUNIE GESLOTEN UNO moet einde maken aan bloedvergieten VERKLARINGEN VAN VELE ZIJDEN Trouw voor trouw en vriendschap voor vriendschap" NIEUWE TRUC 7 b Eerste ooievaar gesignaleerd Marine-jeep rijdt meisje dood Nenni-aanhangers verlaten de conferentie; Balkansocialisten veroordeeld Weerbericht Maandag 22 Maart 1948 Red. en Adm. Lenige Haven 141, Schiedam TeL 6P30C Abonn.prljsi per week Q.31 per kwartaal 4,—, losse nummera 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 69 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Generaal Clay, Amerikaans opperbevelhebber in Duits land, heeft op de vraag, of hij van mening was dat het optre den van maarschalk Sokolofski het einde van hét vierzijdig bestuur in Duitsland beteken de, geantwoord: „Niet noodza kelijk". „Het was geen hoffe lijke daad, doch overigens kan ik geen interpretatie geven voordat wij het verdere ver loop der gebeurtenissen heb ben gezien", voegde hij er aan toe. De „Taegüche. Rundschau", het officiële blad van het Sow- jetrussiscbe militaire béstuur in Duitsland, meldt in vette koppen: „De Westelijke mo gendheden vernietigen de be stuursraad" en „De bestuurs raad bestaat niet langer als de hoogste macht in Duitsland". Reuters correspondent trekt hieruit de conclusie, dat de Sowjelrussische autoriteiten de functies'van de geallieerde bestuursraad als geëindigd be schouwen. Zaterdagmiddag heeft de gehele Sowj et-Russische delegatie, tolk*:#; en stenografen incluis, de vergadering yan de geallieerde bestuursraad in Berlijn verlaten. De bestuursraad was bijeengeroepen op speciaal verzoek van de voorzitter, maarschalk Sokolofski, die een memorandum van de regeringen van Polen, Tsjechoslowakije en Joegoslavië, waarin beschul digingen aan het adres van de Westelijke machten met betrekking tot hun maatregelen in West-Duitsland geuit worden, ter tafel bracht. De Wes telijke bevelhebbers weigerden over dit memorandum te discussiëren, daar zy van mening waren, dat dit op regeringsniveau moest worden behandeld. Hierna brak Sokolofski de zitting af met de woorden: „Daar de'drie Westelijke machten weigeren inlichtingen te verstrekken over hun Londense besprekingen, is er geen reden om deze zitting voort te zetten en verklaar ik deze voor verdaagd". Generaal Robertson (Engeland) be schuldigde de Sowjet-delegatie er van het memorandum als een pro pagandamiddel te willen benutten. „Wanneer ik dit memorandum lees, vraag ik mij af of deze resoluties de mening weergeven vaifde millioenen mensen, die tijdens de oorlog zulke grote vrienden van ons zyn geweest. Jn Feite zyn wy voor één van hen de oorlog ingegaan", aldus zeide Ro bertson. De generaals Clay (U.S.A.) en Koen iff (Frankrijk) 'ondersteun den het Britse standpunt. Sokolofski antwoordde met Me be schuldiging, dat de Westelijke machten de bestuursraad niet meer beschouwen als een orgaan der yier- zydige controle, doch als „een bruik baar scherm om. hun eenzijdige ac ties te camoufleren". Scherp en heftig Na scherpe woordenwisseling nam Sokolofski het memorandum van de agenda terug. De Sowjet-bevelheb- ber legde voorts een lange verkla ring' af van de Sow jet-Russische mening over de Londense bespre kingen over wat hij noemde "het zo genaamde plan-Marshall". Hij be schuldigde de Westelijke machten ervan de resultaten dezer bespre-, kingen" geheim te willen houden voor de Sowjet-Unie cn de gehele wereld en eiste van zyn collega's, dat 2y zouden zeggen, welke instruc ties zij van hun regeringen hadden ontvangen. Ook in deze trad generaal Robert son op als woordvoerder voor de drie Westelijke bevelhebbers en hjj eiste ap zijn beurt inlichtingen over de be doeling van „door de Sowjet-bezet- ting ëenzydïg genomen maatrege len", o.m. de instelling van de eco nomische commissie en van de Duitse volksraad. Hij vroeg waarom de Sowjet-bczettïng de instelling van „een soort volksvergadering" heeft aangemoedigd. Beschuldigingen Sokolofski zeide aan het einde van de lange en heftige discussie, dat hy door de weigering van de andere gouverneurs om de gevraagde in lichtingen te verstrekken verplicht was een verklaring af te leggen. In deze op schrift gestelde verklaring beschuldigde hij de Westelijke mogendheden opnieuw van „inbreuk óp dé vierzijdige overeenkomsten inzake het bestuur van Duitsland door hun Londense besluiten". nDoor hun actie", aldus Soko lofski, „hebben de Westelijke mach ten bewezen, dat zy hun overeen komst voor de controle van Duits land "hebben verbroken, Dit beves tigt, dat de bestuursraad' als. orgaan van de vierzijdige controle niet meer bestaat". Naar wy vernemen hebben mrs. Beerman, Drost en Kranenburg 'cassatie aangetekend tegen de sen tentje van de Rotterdamse kamer van het Haagse bijzondere ge rechtshof ïn de zaak tegen de oud directeuren van Wilton-Fcyenoord. Het Russische dagblad „Trud" beschuldigt er Nederland van op zettelijk de repatriëring te heb ben verhinderd van bijna twee duizend Russen die sedert de oor log gestrand zijn. De Nederlanders, so schrijft het blad, i hebben sedert dc oorlog slechts 230- Sowjet-burgers laten terugkeren. De Russen hebben daarentegen 35.000 Nederlanders naar hun land teruggezonden. Russische burgers zijn. in Ne derland. onderworpen aan vijan dige propaganda, intimidatie en dwang en- worden als slavenar beiders verkocht door een Men nonieten-kamp waar zij worden verzameld. zo beweert de „Trud". Door hun financiële hulp •te onthouden, verhinderen de Nederlanders behoeftige Russen die in vrschillende delen van Nederland gestrand zijn. de Sow- jët repatriëringsvertegenwoor digers te bereiken, die blijkbaar Ir» Amsterdam of Den Haag ge vestigd zijn, zo besluit het blad- Schade enorm -Een leger Amsterdamse brand weerlieden snelde Zaterdagavond omstreeks kwart voor tien met ladderwagens, motorspuiten, per sonenauto's en gcrecdschappen- naar de Prins Hendrikkade om te trachten de felle uitslaande brand In de verfmakerij van de firma Yettewinkel te bestrijden. Uren lang vochten de mannen in een schroeiende hitte tegen het vuur en hun pogingen werden met suc ces bekroond: uitbreiding kon wor den voorkomen cn de schade in het getroffen pand zelf kon zoveel mo gelijk worden beperkt. Bovendien slaagden zij er in de oude St. Nï- colaaskcrk, die anderhalf uur door dc opstijgende rookwolken aan het gezicht onttrokken werd, te. behou den. Heft bestuurslid van de algemene Nederlandse diamantbewerkers- bond, D. Spaans, die eenoproep aan de Amsterdamse bevolking voor het stichten van een commu nistisch welvaartscomité mede had ondertekend, met de toevoeging: hoofdbestuur ANDB, is op grond daarvan uit zijn functie ontslagen. Hij kan wel lid blijven van de bond. Een felle binnenbrand in een bo venhuis aan dé" Van der Meerstraat te 's-Gravenhage bedreigde Zater dagmiddag de. levens van twee zie ke kleine kinderen. Een fauteuil, die te dicht bij een brandende haard stond, vatte vlam in de kamer-, waar de kleinen lagen. De moeder drong de brandende ka mer binnen en redde haar kroost. Het meubilair in de kamer ver brandde goeddeel» of werd zwaar beschadigd. De brandweer redde de rest van het huis- „Wij houden van ons land", zon gen duizenden Finnen, die aanwe zig waren bij het vertrek van de naar' Moskou afgevaardigde dele gatie, die besprekingen zal voeren het vorige jaar aan de Sowjet- Unie. Het vertrek der delegatie viel .sarnen met,, de bekendmaking, dat de Sowjét-Unié RO millioen mar ken meer van Finland eist. Dit be drag vertegenwoordigd dividen den van aandelenin vroegere Duitse ondernemingen in Finland en interest van 19451947. De Duitse ondernemingen werden het vorigere jaar aan de Sowjet- Unie afgestaan. Uit Washington wordt ge meld, dat de U.S.A., Engeland en Frankrijk aan de Sowjet- Unie en Italië hebben voorge steld het vrije gebied van Triest aan Italië terug te geven. Een communiqué onthult over de aanleiding van dit voorstel het volgende: „De bespreking in de Veilig heidsraad heeft aangetoond, dat overeenstemming over de verkie zing van een gouverneur voor Triest onmogelijk is. Er zijn be wijzen te over, dat de Joegosla vische zone van TriëEt feitelijk by Joegoslavië is ingelijfd door han delingen, die niet de wens van de mogendheden., respecteren om het gebied een onafhankelijke en de mocratische status te verlenen. Onder de huidige omstandig heden hebben Engeland, Frankrijk en de U.S.A. besloten, dat de tegen woordige regeling de handhaving van de fundamentele rechten der be volking van het vrije gebied van Triest niet kan waarborgen. Terugkeer van het gebied onder Italiaanse souvereiniteit is aanvaard als de beste oplossing ter voldoe ning aan de democratische aspiraties van het volk én voor het herstel van vrede en orde in het gebied". Het voorstel, dat aan de ambassa des van de Sowjet-Unie en Italië te Washington is gezonden, zal ter goedkeuring aan de Veiligheidsraad worden voorgelegd.. Verkiezingen Reuters diplomatieke correspondent meldt nader: De verklaring van de drie Westerse mogendheden heeft de inzet van de Italiaanse algemene verkiezingen op 18 April aanstaande ten zeerste opgejaagd. Het vrije ge bied yan Triest, dat krachtens het vredesverdrag werd ingesteld, is voor de Italiaanse kiezers thans de prijs geworden welks toekomst zal afhangen van de uitslag der verkie zingen. De verklaring der "Westerse mo gendheden iè te Triest ingeslagen als een bom, meldt A.F.P. Zij wekte verbazing in geallieerde en tevreden heid in Italiaanse, kringen. Een woordvoerder van de Sowj et-Russi sche delegatie by* de U.N.O. noemde de verklaring „duidelijke propagan da". Volgens radio Milaan hing Zater- Italië vernam het nieuws over het BritsFransAmerikaanse voorstel inzake Triest uit de mond van Georges Bidealt. De Franse minister deed deze mededeling toen hij met zyn Italiaanse collega, graaf Sforza, Zaterdag in Turijn het verdrag sloot, waarby een Frans—Italiaanse tolunïe in het le ven werd geroepen. dagavond overal in Triest de Ita liaanse vlag uit en de straten waren vol mensen, die Italiaanse vader landse liederen zongen. Van de zyde van Joegoslavië was Zondagavond geen officieel antwoord bekend naar aanleiding van het voorstel; later is bekend gemaakt, dat radio Moskou het voorstel een poging heeft genoemd „om hét vre desverdrag met Italië achter de rug van de. Sowjet-Unie onvte herzien'V De radio voegde er aan toe, dat „openlijk werd toegegeven", dat het voornaamste doel van het voorstel de beïnvloeding der Italiaanse ver kiezinger. zou zijn. NAAR DE ZUSJES! Dc prinselijke familie is 'weer. verenigd. Zaterdag middag kwam-, prinses Juliana met haar' jongste dochters, Margriet cn Marijke, op het Zwitserse vliegveld Sion aan, Dit vliegveld ligt in de omgeving van Zcrmatt, waar, prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene al enige tijd verblijf houden. Marshall verklaart: De Engelse spoorwegen hebben dezer dagen deze nieuwe Dicscl-ehctrische. veerboot in gebruik genomen op het traject LijmingtonYarmouth—eiland Wight. Zij kan 320 passagiers en 32 auto's vervoeren, of 800 passagiers zonder auto's. Er zijn ruime salons en buffetten aan boord. Vijfmaal per dag vaart de boot heen en weer. Marshall, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. heëft te Los Angelos verklaard, dat hij zelf de president had aanbevolen het plan tot verdeling van Palestina te laten varen, daar deze politiek het ver standigste scheen. Marshall zeide, dat de Ver. Naties voor het vooruitzicht zijn gesteld, dat geen regering in staat is orde en veiligheid in het heilige land te handhaven, wanneer Engeland op 15 Mei zijn mandaat heeft neergelegd. „De Ver. Staten zullen niet tot unilaterale actie overgaan, doch een oplossing zoeken in het kader van de Ver, Naties," zo-zeide Marshall, die voorts opmerkte, dat de Ver. Naties alles in het werk moeten stellen om een einde te maken aan het bloedvergieten in Palestina. In Palestina heeft het probleem „Beheerschap" de volgende ver- Als het allêmasUwaarachtig-gemeend is, doet, het goed, de verkla ringen te vernemen van de uiteenlopendste figuren in de wereld politiek, die stuk voor stuk vertrouwen hebben en geloof in de vrede. Dr. H- V- Evatt, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, heeft Zondag te Canberra naar voren gebracht, dat de huidige toe stand slechts beschreven kan wor den als ,.een afdrijven naar de oorlog". „Niemand wil oorlog",aldus dr. Evatt, „niemand kan een nieuwe oorlog en^zijn verliezen bekostigen en toch- laten de volken zich af drijven naar een oorlog, alsof zij dode dingen waren en geen men selijke wezens met hoop en idea len en met gezag over hun lot door hun verantwoordelijke leiders." „Deze toestand is daarom een uitdaging aan alle verantwoorde lijke leiders. Oorlog kan er alleen maar kórden als gevolg van een ge brek aan leidersschap." De minister gaf als zijn mening te kennen,;.dat er geen probleem of geschil in de wereld bestaat, dat niet op basis van vrede en recht kan worden opgelost, welke basis door. de Ver. Naties wordt ver schaft. vv* Trouw voor trouw! In zijn eerste radiotoespraak zette de nieuwbenoemde Tsjecho- Slowaakse minister van Buiten landse Zaken, Vladimir dementis uiteen dat er thans „weloverwogen een hysterische oorlogscampagne gevoerd wordt om dingen van ge vaarlijker aard te camoufleren." Tot deze dingen rekende de mentis „het gebruik van Duits land als een economische bondge noot en een politieke springplank tegenover zijn vroegere slacht offers". De oorlogscampagne, aldus de mentis, is wel ontmoedigend, doch behoeft geen gevaar te betekenen. Doelend op de Chileense klacht in de Veiligheidsraad, dat de Sowjet- Unie de Tsjechoslowaakse regering met geweld gedreigd izou hebben als zij niet op de communistische eisen zou zijn ingegaan, verklaarde hij zich te schamen, dat„het be langrijkste orgaan' der UNO ver laagd zou worden om zich op te „Hier die auto, ga maar lopen Een gemaskerd individu heeft in de nacht van Vrijdag op Zaterdag onder Duivendrecht een fabrikant uit Le-idschendam, do heer J. M. met een revolver gedwongen zijn auto in de steek te laten. Om l uur des nachts zag de heer M. onder Duivendrecht in het licht van de koplampen een grote plank dwars over de weg liggen.Hij bracht zijn wagen tot stilstand, stapte uit en verwijderde het ob stakel. Teruglopend naar de auto ontdekte hij de gemaskerde,, die had post gevat bij het portier en drei gend met een revolver zwaaide. „Hande boch, laufen!" klonk het uit zijn mond. en de autobestuurder zette het op 'een lopen. Met grote snelheid reed de overvaller onmid dellijk daarop met de Mercury weg en verdween in dé richting Schip hol. Hoewel het niet uitgesloten mag worden geacht, dat de gemaskerde van Duitse origine is, houdt de po litie rekening met' de mogelijkheid, dat de bandiet heeft getracht, zich van de Duitse taal te bedienen, ten einde de recherche op een dwaal spoor te leiden. De „Kamerlingh Onnes" voor het eerst thuis Een van de nieuwste schepen van de Kon. Sotterdamsche Lloyd, de „Kamerlingh Onnes", heeft voor het eerst zijn thuishaven aangedaan. Zondagmiddag om vier uur meerde het schip aan de Lloydterreinen. De Kamerlingh Onnes is een van de Liberty-schepen, welke de rege ring van de Ver. Staten overnam. De „Kamerlingh Onnes" bracht een kostbare lading mee van Indone sische producten, geladen te Bata via, Belawan en Colombo, als tabak, nootmuscaat, peper, copra, verschil lende ertsen, coprakoeken, rotting, huiden, thee en rubber cn voorts een grote hoeveelheid pakketjes, nl. ge schenken van militairen in Indone sië aan familie en vrienden in Ne derland. houden met zulk een armzalig onderwerp." Clement is bracht tenslotte naar oren, dat de buitenlandse politiek van Tsjechoslowakije geen ver andering zou ondergaan, en dat het motto zou blijven „Trouw voor trouw en vriendschap voor vriendschap Nederlandse stem We besluiten met een Nederland se stem: Onze minister yan Oorlog, Fiévcz, sprak Zondag voor Katho lieke jongeren over het Pact van Brussel, dat er z.i. zeer gunstig uit ziet. Hij noemde het een belangrijke bijdrage tot redding van de wereld. Het is niet gericht tegen Rusland, doch op vrede en tegen agressie. De minister zei, niet te geloven aan de onvermijdelijkheid van oorlog en hij waarschuwde tegen angst, die zich van vele Nederlanders meester maakt. „Ik vind het laf ais men het land verlaat. Bovendien verlaat met 'n schip dat niet zinken zal"" Scheepsbotsing op de -Nieuwe Waterweg Zaterdagmiddag wilde de motor- kusvaarder „Omlandia" meren aan de Parkkade. Het schip botste daarbij tegen de coasters „Elma" en „Miverva", die daar reeds ge meerd lagen. De voorsteven van de „Omlandia" werd ingedeukt en de „Elma" liep een gebroken ste ven en boeiing op. De schade van de „Minerva" is nog niet vastge steld- Na het eerste kievitsei wordt melding gemaakt van dc eerste ooievaar. Brabant telt nog talrijke nesten en sinds enkele dagen zijn waarnemers in dc weer om in de lucht of in de polders dc eerste ooievaar te observeren. Lagc-Zwa- luwe schijnt dit jaar dc primeur te hebben. Op het oude nest is va dertje langbeen Vrijdag 19 Maart, op dezelfde dag als vorig jaar, neergestreken s klaringen uitgelokt: HAGANAH: „Wij zullen niet langer een buitenlandse overheer sing dulden, zij het onder de naam van beheerschap of wat dan ook". ARABISCH HOGE COMITé juicht het besluit van de U.S.A. toe als een „.stap in de richting van recht vaardigheid", Het voegt hier ech ter aan toe, dat geen oplossing door de Arabieren aanvaard kan wor den, waarbij tekort gedaan zou worden aan de „nationale overeen komst" en de onmiddellijke oprich ting van een onafhankelijke demo cratische ongedeelde staat en waar bij niet voorzien zou worden in de „liquidatie van het politiek Zionis me". JOODSE BUREAU: „Wij zullen niet toestemmen in een beheer schap, voor hoe korte tijd ook en wij zullen niet langer buitenland se overheersing dulden!" IRGOEN ZWAI LEOEMI: „Wij eisen het aftreden van het bestuur van het Joodse bureau!" ARABISCHE LIGA, bij monde van haar' secretaris-generaal: „De Arabieren zullen een gewillig oor lenen aan een uitnodiging om een democratische oplossing te helpen zoeken van het Palestijns pro bleem. De Arabieren realiseerden zich de moeilijkheid van de situa tie, doch zullen niet berusten in een beheerschap, wanneer dit voor onbepaalde tijd zou zijn. Wanneer b.et„p,robleem,van denverdere-Jood se immigratie beperkt wordt tot het toelaten van de dertigduizend illegale immigranten, die thans op Cyprus verblijven, dan zullen de Arabische landen hen welwillend opnemen". Woordvoerders van de Britse ministeries van Buitenlandse Za ken en Koloniën hebben verklaard, dat Engeland bij rijn besluit blijft en 15 Mei. het Palestijnse mandaat ter beschikking zal stellen, terwijl de laatste troepen uiterlijk 1 Augustus zullen worden terugge trokken. Aanslag Twee Arabieren reden gisteren een. vrachtauto met springstof naar een der drukste wijken van Haifa, waarna zij uit het voertuig spron gen en verdwenen. Wachters van de Haganah, de Joodse strijdorga nisatie, zagen de Arabieren uit de wagen springen en lieten, geduren de drie minuten waarschuwings kreten horen, zodat honderden Jo den zich in veiligheid konden stel len. Door de ontploffing, die daar op volgde, zijn nog zes Joden ge dood en veertien gewond. Zestien geparkeerde auto's brandden uit. terwijl schade aan weg en gebou wen werd toegebracht. Britse pa rachutisten en Britse politie -waren, behulpzaam bij het blussen en het reddingswerk. Tragisch ongeval aan de Plaszoom De vijfjarige Nellie den Hoed van de Hoofdweg, is Zondagmid dag op het voetpad langs de PJas- zoom door een jeep van de marine aangereden en op slag gedood. Dc chauffeur treft schuld. Het meisje wandelde met haar moeder op het Koolas-pad langs de Plaszoom toen zij werden ingehaald door een marine-jeep. die met vrij grote snelheid jn de richting Gouda reed. De bestuurder moest uitwij ken voor een tegenligger, waarbij de jeep begon te slingeren en te recht kwam op het voetpad, het daar argeloos wandelende meisje werd gegrepen en voor de ogen van haar hevig verschrikte moeder, zeventien meter meegesleurd. Hét kind was vrijwel op slag dood. De politie heeft legen de roeke loze chauffeur F J. M. B. proces verbaal opgemaakt wegens het ver oorzaken van. dood door schuld. Sommige automobilisten schijnen tegenwoordig aan een - snelheids- psychose te lijden en een grote minachting voor de voetgangers aan dc dag te leggen. De politie heèft dit herhaalde malen vastgesteld en is van plan hiertegen krachtig op te treden. Gisteren is in Selsdon, even buiten Londen een conferentie geopend van socialistische partijen van West-Europa over het plan-Marshall, Ook Is over deelneming der Europese socialisten aan de in Mei in Den Haag tp houden Verenigd-Europa conferentie gesproken, maar overeenstem ming is op dit punt niet bereikt: Morgan Phillips, secretaris der Labour- partv sprak zich uit tegen deelneming. Definitief zullen dc socialistische partyen zich echter uitspreken op een bijeenkomst ter bespreking va een Europecse Unie, die 25 April in Farys zal worden gehouden. Ëuropecse De conferentie heeft een resolu tie aangenomen die tot een defini tieve breuk dreigt tc leiden tussen de socialistische partijen van West en die ,van Oost-Europa. Hierin wordt namelijk de politiek van deze laatste veroordeeld en verder wordt een „laatste beroep" gedaan op de Italiaanse en Poolse socialisten om „lum vrijheid van handelen, nu er nog tijd is. te henvinnen". Of dit beroep succes heeft, is aan twijfel onderhevig.' want de Poolse socia listische partij heeft Vrijdag zich berekl verklaard tot een fusie met de communisten, en dc Italiaanse meerderheidspartij van Nenni, die wel naar Londen is getogen, heeft de conferentie verlaten nadat deze resolutie aangenomen was. Rodolfn Morandi, de leider van de Italiaanse delegatie, zei, dat de betrekkingen tussen zijn aanhangers en de sociaal democraten van West-Europa hier door „buitengewoon verslechterd" waren en- achtte .de deelneming van zijn partij aan de deze zomer te Wenen te houden internationale so- ci alistencon f er en 11 e onwaarschijn lijk. Invloed van de resolutie op de politieke toestand in Italië ver wachtte hij niet: dc minderheids- socialisten van Saragat en Lombar- do zouden niet meer dan 20 of 30 zetels in het parlement krygen, zei hij. Wat tenslotte het plan-Marshall betreft, hierover is het Comisco (Comité der internationale socialis tische conferentie) het eens gewor den: er mogen aan de Amerikaan se hulp geen politieke of militaire voorwaarden verbonden zijn en Franco-Spanje moet ervan worden uitgesloten. Lang werd gedebat teerd over de wijze van toepassing der Marshall-hulpmiddelen. De La- bourparty schijnt een min of meer individuele behandeling voor te staan, terwyl de Fransen een ge meenschappelijk administratief li chaam. willen zien ingesteld. Kurt Schumacher, de leider der Duitse delegatie, is gisteren plotse ling naar een Londens ziekenhuis overgebracht. Hij heeft een gevaar lijke ad er ontsteking. Waarschijnlijk zal hij Woensdag per vliegtuig naar Duitsland worden vervoerd. Vulpensmokkelaars aangehouden De Bergen op Zoomse politie heeft onder verdenking van smok kelarij vier Rotterdammers aange houden. Bij fouillering kwamen 700 vulpenhouders, ruim 2500 inkt- geleiders en andere vulpenbeno digdheden voor de dag. De smok kelwaar werd in beslag genomen. Nadat proces-verbaal was opge maakt, konden de Rotterdammers vertrekken. voor drie-kwart By het opvoeren van. de woning productie kan de bouw van een zo groot mogelijk aantal montage-wo ningen niet worden gemist. Teneinde het op gang komen van de productie van deze woningen te stimuleren, heeft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting medegedeeld, dat binnen het kader van hét aan de gemeenten toegewezen woningcon- tingent een montage-woning slechts voor zal meetellen, zodat dus 25 van het aantal te bouwen mon tage-woningen automatisch by de woning-toewyzing mag worden ge voegd. Indien dus b.v. een gemeente een toewijzing heeft ontvangen van 200 woningen en hiervan 100 mon tage-woningen worden gebouwd, dan wordt het totale contingent 225, in plaats van 200. „Zwarte" sigaretten zó van de fabriek De tabaksfabrikant W. te 's-Her- togenbosch heeft kans gezien, in een kort tijdsbestek minstens 60,000 rantsoenen tabak buiten de distri butie om te verkopen. Dt? hem voor representatieve doeleinden toege wezen tabak was eveneens clandes tien verkocht. Behalve zijn gewone boekhouding bleek W. er nog een bijzondere kas op na te houden om de belasting te ontduiken. W. is in verzekerde bewaring gesteld: 2700 rantsoenen tabak, die voor verzen ding gereed lagen, werden in beslag genomen. WETHOUDER v. d. VLERK kreeg bezoek van dc Rotterdamse padvinders en onft'injj voor het front van dc, in carré opgestelde jeugd, een pracht exemplaar van een Palmpaas* KOUDE NACHT Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond: Koude nacht en ochtend met hier en daar nevel of mist. Morgen overdag weer wat toenemende bewolking doch droog weer. In het Noorden tijdelijk nog matige, overigens meest zwakke wind tussen West en Noord-West. 23 Maart: Hoog water te R'dam: la tij 3.09 uur, 2e tij 15.33 uur. 23 Maart: Zon. op 6-37, onder 1858 Maan op 16.43, onder 6.28.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1