1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Joegoslavië bereid, om met Italië besprekingen te voeren Een „April-mop" van Schreieder Socialistische partijen in Mei niet naar Den Haag Voor de wereldgeschiedenis maakt het weinig uit Gottwald: Ik verwacht geen sterke oppositie Achtste jaargang. No. 70 Frankrijk, Italië en Oostenrijk CPN-wethouders, treedt af Protestnota aan gezanten van USA, Frankrijk en Engeland overhandigd Geen bijstand in geval van gewapende opstand Alle arbeiders ook aandeelhouders? Nel van Vliet wordt Amerikaanse na de Olympische Spelen In Juni terug: naar Nederland Weerbericht Eigen Verenigd Europa congres zal in April te Parijs worden gehouden EENSTEMMIGHEID OVER PLAN-M Bestuursraad bracht in afgelopen jaar zo goed als niets tot stand SPIONNAGE IN NEDERLAND Nationale Comité en organisatie van Vorrink in één klap Grote slag voor hel Nederlands verset Ontploffing in Haifa: een Joodse aanslag Bestuur Rotterdamse EYC gehandhaafd NODIGBENESJ HIER UIT Delfts Studenten Corps 100 jaar Grootse lustrumviering Dinsdag 23 Maart 1948 Eed. «c Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 693(X Abonn.prijSj per week ÖJt por kwartaal 4,--, losse nummers 0.09 Dpgerlcht door de Stichting „Het Parool* DE SCHIEIAMMFR Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Directe hulp aan: Het Amerikaanse Huls van Afge vaardigden heeft Maandag, na een bespreking van nog geen half uur, bü acclamatie een voorstel aangeno men, dat onmiddellijke schenking van 55 millioen dollar aan Oosten rijk, FrankrUk en Italië beoogt, in afwachting van de goedkeuring der hulpverlening op laDge termjjn. Dit voorstel was ingediend door de Commissie voor de toewijzingen Volgens deze commissie zal het oor spronkelijk bedrag van 522 miliioen dollar, dat aan het eind van het vo rig jaar voor de winter werd toege wezen, 25 Maart verbruikt zijn. An dere gelden om het hulpprogramma gaande te houden zijn niet beschik baar totdat de wet voor het herstel van Europa van kracht wordt, naar verwachting begin April. Hoofdstad zal vragen: De voorzitters van de Amster damse raadsfracties, uitgezonderd de communistische, hebben met de niet-corr.munistische wethouders be sprekingen gevoerd om na te gaan. op welke wijze de invloed der com munisten op de dagelijkse gang van zaken In bet gemeentebestuur kan worden verminderd of tenietgedaan. HPsloten werd tot een gezamen lijke motie, waadn de communis tische wethouders wordt gevraagd hun zetels ter beschikking te stel len. Oc voorzitter van de fractie van de k.vü.A. zal, als voorzitter van de grootste raadsfractie, deze motie in de vergadering van Woensdag a.s indienen. Joegoslavië heeft er in toegestemd, rechtstreeks met Italië on derhandelingen te voeren over de kwestie Triest, op basts van de besprekingen tussen Tito en Togliatti. Deze besprekingen werden zestien maanden geleden gevoerd en bij deze gelegen heid bood Tito aan Triest bij Italië te doen inlijven, wanneer aan Joegoslavië Gorizia, in het Noorden van het vrije gebied, zou worden gegeven. Dit verklaarde Sjimitsj, Joegoslavisch minister van Buitenland se Zaken, die er voorts op wees, dat zijn land bereid was te onderhandelen met elke Italiaanse regering, ongeacht haar poli tieke kleur. Amerika is echter niet bereid, Sjimitsj* voorstel te aanvaarden. .Joegoslavië wil iets, dat het niet bezit, ruilen voor iets dat het graag wil hebben", aldus wordt in kringen van het State Depart ment de bedoeling van Joegoslavië uitgelegd. Een in het Britse Lagerhuis ge dane suggestie, dat de onderteke naars van het verdrag van Brussel elkander zouden beloven bij te staan ingeval van „gewapende op stand gericht op de omverwerping van de bestaande democratische en constitutionele regering in een der deelnemende Janden", is door de Britse regering van de hand gewe zen. Christopher Ma.yhew, onder minister van Buitenlandse Zaken, antwoordde, dat geen der onderte kenaars naar voren hac' gebracht dat een dergelijke regehng nuttig zou zijn. Op de vraag, of het ontbre ken van' een dergelijke regeling niet een ernstige omissie in het verdrag betekende. 2eide Mayhew, o.it de kwestie naar zijn mening niet zo eenvoudig was als voorgesteld wetd- Het zou binnen de voorzieningen van het verdrag vallen, wanneet een der landen dergelijke kwestiej onmiddellijk aanhangig maakte bij Tevoren had Sjimitsj in Belgrado aan de gezanten van de USA, Enge land en Frankrijk een nota overhan digd. waarin met kracht wordt ge protesteerd tegen het voorstel van de drie Westerse landen het vrije gebied van Triëst weer aan Italië terug te geven. „De Joegoslavische regering", al dus deze nota, „protesteert tegen het feit, dat men het niet nodig heeft geoordeeld de toestemming te vragen van Joegoslavië, het land, dat het meest bij deze zaak is be trokken. Deze procedure leidt tot de veronderstelling, dat het voorstel niet ten doel heeft de beste oplos sing te zoeken van de kwestie- Triest en het probleem van de rege ling der betrekkingen tussen de vol ken van Zuid-Europa, doch dat het van propagandistische aard is en niet bijdraagt tot de versteviging van de wereldvrede. Beschuldigingen Voorts beschuldigt de nota de USA, Engeland en Frankrijk ervan het tot stand komen van een over eenstemming tussen Joegoslavië en Italië te hebben verhinderd door: systematisch te voorkomen, dat de Veiligheidsraad overeenstemming bereikte over de verkiezing van een gouverneur van Triest; de vrije hand te laten aan Itali aanse fascistische en chauvinistische elementen in Triest; ontzegging van alle democratische rechten en vrijheden aan de bevol king van Triest; de jnstelling van een totalitair re giem in deze stad. Tenslotte verklaart de regering van Joegoslavië, aldus de nota, dat het indienen van een dergelijk voor stel tijdens de verkiezingscampagne in Italië slechts kan dienen om de chauvinistische haat jegens het Joe goslavische volk te vergroten en de onmioaeniiK aannangig maaKie on T, de consultatieve raad. Bevin had al 'interne betrekkingen m Italië te deze punten in gedachten. vergiftigen. „Coinm. Bezitsspreiding" komt spoedig De in Augustus van het vorig jaar door minister Drees aange kondigde instelling van de „Com missie Bezitsspreiding" is nu spoe dig te verwachten. Deze commissie zal een onderzoek instellen uaar de mogelijkheid van spreiding van het bezit en redelijker verdeling van het inkomen. Uit de correspondentie van de minister met de Stichting van de Arbeid blijkt, dat de commissie in de eerste.plaats zal moeten adviseren met be trekking tot de vraag of, en zo ja in werke vorm aan de ar beider, boven het loon dat hij geniet, een aandeel kan war den gegeven in de winst, ge maakt door de ondernemer waarvoor hij werkzaam is. De commissie zal antwoorden op de vraag of de arbeider in de gelegenheid behoort te woTden gesteld, zich aandeelhouders rechten te verschaffen en on derzoeken of het mogelijk is, een duurzaam bezit te vormen uit besparrïnger en het winst aandeel. Prof. dr. M, J. H. Cobbenhagen zal waarschijnlijk voorzitter van de commissie worden. Tot leden zul len o.m. vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorga nisaties worden benoemd. Nederland kan, als het wil, op Nel va.» Vliet rekenen om van de zomer haar geboorteland op de Olympische Spc'en te vertegenwoordigen, maar daarna zal de 22-jarige, die de beste schoolslagzwemster ter wereld is, uitsluitend voor de Verenigde Staten uitkomen, meldt Ass. Press. „Zij was gewoon te beginnen met wat overbodige bewegingen van armen en lichaam als zij startte," zeide hj- „We houden haar nu in een ineengedrongen positie, zodat zij snel kan starten als het schot valt." Kort geleden heeft Nel van Vliet bij eén demonstratie de 100 yards gezwommen in 1 minuut 11,1 sec. Bi] haar vorige wereldrecord zwom zij de afstand in 1 minuut 13 sec. Nel van Vliet bereidt zich op de Olympische Spelen voor in de def tige Town-club, die er op rekent, dat zij ma de spelen te Londen Amerikaanse naturalisatiepapie ren zal aanvragen. Sinds zij in het begin van de vorige maand uit Hilversum is aangekomen, heeft Nel van Vliet gezwommen onder leiding van of ficials van de Town-club, die wen sen dat zij voor deze amateurclub zal uitkomen. Haar eerste grote ontmoeting van dit jaar zal plaats vinden ter gelegenheid van de kampioenswedstrijden op overdek te baan van de National amateur athletic union te Daytona Beach (Florida), die van 2 tot 4 April plaats vinden. Zij zal in deze wedstrijden theo retisch geen club vertegenwoordi gen. Als zij de vereiste vier maan den te Chicago heeft gewoond, zal zij voor de Town-club uitkomen in de openluchtwedstrijden van de National amateur athletic union die in Juni te San Diego (Califor nia) zullen plaats vinden. Nel is voornemens laat in Juni naar Nederland terug te keren en zich bij de Nederlandse ploeg te voegen om deel te nemen aan de laatste training voor de Olympi sche Spelen, die van 29 Juli tot 14 Augustus worden gehouden. Ontvangdame Volgens de plannen, die de voor zitter van de Town-club, Robert Kendler, voor haar heeft uitgestip peld, zal Nel van Vliet, als zij vol doende bekend is met Engels en typen, als ontvangdame op Kend- ler's advocatenkantoor fungeren. Schlueter heeft Nels start enigs zins gewijzigd. WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond: Enkele overdrijvende wolkenbanken, doch droog en enigszins schraal weer met zwakke, af en toe nog matige wind uit Noordelijke richtingen. Koude nacht. Morgen, overdag ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. Sd Pivcrt: no 6 34, onder 19.00. Maan op IS 13 onder 645 24 Maart: Hoog water te R'dam: le ty 3.57 uur, 2e tij 16,38 uur. Montgomery deze week naar Duitsland Veldmaarschalk Montgomery, chef van de Britse generale staf, zal aan het eind van de week Duitsland bezoeken, waar hij misschien ook maarschalk Sokolofsky, Russi sche militaire gouverneur zal ont moeten. Dit vliegtuig-schaalmodel, aan één zijde opengewerkt en inwending e/cc- tcisch verlicht, laat tot m de fijnste details zien. hoe de inrichting van het nieuwe Engelse reuzenvhegtuig Bristol Brabazon is uitgevoerd. Het toestel biedt in drie afdelingen plaats aan 100 passagiers, er zijn slaaphutten (eerste verdieping), een cocktailbar en een restaurant aan öoerd, terwijl de reizigers gedurende de tocht op een ver'tchfc globe kunnen zien waar zij zich bevinden De internationale socialistische conferentie te Selsdon heeft besloten, niet deel te nemen aan de Verenigd Europa-canierentLe, die in Mei a.s, in Den Haag zal worden gehouden. In plaats daarvan zal op 25 April te Parijs in een socialistisch tegeneongres te Parijs gezocht worden naar coördinering van het streven der socialistische partpen naar een Ver enigd Europa, Verder werd gisteren een tweetal resoluties over het plan- Marshall aangenomen, waarvan de eerste zich. uitspreekt tegen even- tule politieke voorwaarden, aan het plan verbonden, en de tweede vóór uitsluiting van Franco-Span je. laatstgenoemde zal het plan-Mar shall naar verwacht wordt waar schijnlijk niet meer dan terloops worden besproken. Zowel de Hongaarse als de Tsjechoslowaakse sociaal democra tische partij (van Fieslinger) heb ben besloten, alle banden met de internationale socialistische confe rentie te verbreken. Individueel zullen socialisten de Haagse conferentie wel kunnen bij wonen, maar de partijen zelf boy cotten haar. Dit werd bekendge maakt door Hugh Dalton, oud-mi nister van financiën, die de confe rentie presideerde Onofficiële per sonen die met de oppositie verbon den zijn en hiermee was kenne- lij'k Churchill bedoeld moesten het niet betreuren, zei Dalton, wanneer de socialisten, die in vele West-Europese landen een belang rijke rol spelen in de regeringen, de kwestie van de Verenigde Sta ten van Europa op een eigen con ferentie bespreken. Ook heerste er eenstemmigheid het besluit over de Veremgd- Europa-conferentie was met alge mene stemmen genomen over een tiental punten inzake het plan Marshallf waarvan behalve de reeds genoemde er een aandringt op ver sterking vart de gemeenschappe lijke organisatie der Zestien landen, opdat het herstelplan snel kan wor den uitgebreid op basis van inter nationale planning en een collec tieve socialistische politiek aan Amerika kan worden voorgelegd. Italiaanse (anti-communistische) socialisten (van Saragat en Lom bar do, van wie laatstgenoemde lei der der delegatie is) namen actief aan de debatten deel. De in Selsdon gehouden conferentie, die zoals sommigen het uitdrukken de ge boorte is geweest van een socialis tisch Westers Blok, zal behaive door de Parijse Verenigd-Europaconfe rentie op 25 April, gëvolgd worden door een nieuwe conferentie die op 4 Juni in Wenen begint. Op beide Clay over Russisch gebaar: Generaal Lucius £lay, Amerikaans militair bevelhebber in Duitsland, heeft naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen te Berlijn verklaard: „Wij hadden het recht naar Berlijn te komen en hebben, bet voornemen, te blijven". Volgens Clay kan pas over enige dagen gezegd worden^ wat de eigenlijke betekenis is van. het terugtrekken der Sowjetrussen uit de geallieerde bestuursraad. Clay is van oordeel, dat de Sowjet-Unie de gang van zaken niet doelmatiger kan tegenwerken door het uitstellen dan door het bijwonen van bijeenkomsten en dat het voor de wereld geschiedenis niet veel zal uitmaken, of de Sowjet-Russen hun medewer king aan de geallieerde bestuursraad blijven ontzeggen, „daar deze raad in het afgelopen jaar te Berlijn niets heeft tot stand gebracht". Een hooggeplaatste Sowjetrussi- schc functionaris te Berlijn heeft Maandagavond uiteengezet, dat nog geen beslissing was genomen of de Sowj et-Unie definitief haar verte genwoordigers uit de geallieerde be stuursraad voor Duitsland al dan niet zal terugtrekken. Op het ogen blik konden de Sowjetrussen de ver gaderingen niet bijwonen „vanwege drukke werkzaamheden". Britse ambtenaren van de be stuursraad achten het mogelijk, dat de Sowj els het apparaat in stand willen houden totdat de kwestie van de geldsanering ter sprake komt. Deze kwestie, aldus de Britse zegs lieden, zou voor de Sowjetrussen een veel beter argument voor een breuk kunnen opleveren dan de weigering van de Westerse mogend heden de Londense besprekingen te berde te brengen. Volgens hoge Amerikaanse func tionarissen zijn er sterke aanwijzin gen, dat de geallieerde komman. datura spoedig opgeheven zal -wor den. Zij verwachten, dat de Sowjet- Russen, die deze maand het voor zitterschap hebben, in de komende dagen een bijzondere bijeenkomst van de vier geallieerde bevelhebbers van Berlijn zullen beleggen, waarin zij zullen bekend maken, dat het viermogendhedenbestuur van Ber lijn geëindigd is. V erkiezingsvoor spelling: In een onderhoud met een ver tegenwoordiger van Associated Press heeft Klement Gottwald, de Tsjecho slowaakse premier, verklaard, dat de komende algemene verkiezingen in zyn land bet laatste woord zullen spreken in de gebeurtenissen van Februari, Zij zullen de overwinning van het volk en de nederlaag der reactie bevestigen. De communisti sche partij verwachtte van de ver kiezingen erkenning barer verdien sten, „De geweldige groei van de_ party gedurende de laatste Weken toont, dat het Tsjechoslowaakse volk de leidende rol van de partij bij de mobilisatie tegen de samenzweerders naar waarde schat". Op dc vraag, hoe hij dacht over een mogelijk sterke oppositie tegen het regeringsprogramma, antwoord de Gottwald, dat zij, die hoopten op een sterke oppositie teleurgesteld NU VAN TIJEN veilig is opgeborgen en nu Schreieder zich lang zamerhand een duidelijk beeld heeft gevormd van alle vertak kingen der organisatie van Vorrink en van het Nationale Comité acht de S.D.-chef de tjjd gekomen om met êên slag een einde te maken aan beider activiteit. Het. uur der ontmaskering nadert. Lan ger wachten wordt gevaariyk, Om in Engeland by voorbaat iedere verdenking jegens de radioverbinding uit te sluiten laat Schreieder medio Maart 194S naar Londen seinen, dat Koos Vorrink door zjjn contacten met de O.D. gevaar begint te lopen. Even later wordt een aajital leden van de O.D. gearresteerd. Deze mensen waren reeds lang bekend, doch hun arrestatie Is met opzet voor dit doel uitgesteld. Londen krjjgt het alarmerende bericht van de arrestatie over de radio. Daaruit moet Londen straks, als Schreieder zijn grote slag geslagen heeft, het inzicht puren, dat dc gearresteerden hebben doorgeslagen en dat de arrestatie van Vorrink, Van Dpi:, Ringers, Schouten, Joekes, Rutgers, Verschuur en vele anderen daarvan bet droevig gevolg Is, De grote slag zal vallen op I April 194S. Een Aprilmop, waaraan Schreieder en Van der Waals reeds tevoren hun plezier beleven! Van der Waals zal per trein uit Amsterdam arriveren in gezel schap van Levinus van Looi Anton heeft, in zijn rol van ..parachutist De Wilde", de beren bijeen geroe pen voor een laatste bespreking over het plan. om stoottroepen, op te stellen langs de grens met het oog op de aangekondigde invasie, Brabant zal daarin een grote rol spelen; vandaar dat een persoon lijk onderhoud in het bijzijn van de heer Hansen hem nuttig heeft ge leken De „grote" dag Om 10 uur staopen Van der Waals en Van Looi uit de trein. On- of33s> feier an? daar de S.D.ers In burgerkleding; onopval lend staat daar Schreieder, als een Om 9 uur 's morgens op de eer ste April 1943 arriveert Joseph Schreieder met negen S.D.-beamb- ten. in drie auto's bij bet station te Eindhoven, In Eindhoven zal Van der Waals een ontmoeting hebben met de heren Koos Vorrink en H. J. NI, Hansen, die een der steunpi laren is van het verzet in het Zui den, De heer Hansen heeft door prachtig spionnage-werk het gehe le Radar-svsteem van de Duitsers op kadaster-tekening fn kaart ge- ÏÏrachf met nauwkferign cpgdrra van de juiste aanvlieglijnen. Een uitnemend stuk werkt eenvoudig burgerman, die op reis gaat. Van der Waal» loopt rake lings langs hem heen, zonder oen blik van herkenning. De verrader speelt ziin spel woor met meester lijke zelfbeheersing. Twee S D -ers lopen, op bevel van hun chef. Van der Waals cn zijn metgezel na. om op de hoogte te zijn van dn ligging der woning, waar de ontmoeting zal plaats leb ben. Het blijkt de woning te zijn van de heer Snruvt, de chef van de t.pchnische dienst der Philins-fa- brieken En dc jachthond Schreie der wacht en wachtDit wordt een grote dag. Dit wordt de dag. die dc bekroning zal zijn van lang en ingespannen werken. Dit wordt de dag, waarop aan liet Nederland se verzet de grootste slag zal wor den top gebracht. Eér het avond is zal de ..inlelligpi.'-ria" van de illega le weerstand in het bezette Neder land achter slot en grendel zitten. En dat. rr lnd+ Joseph Schreieder. is waarachtig een paar uur wachten waard. Hij drink* een kop slechte koffie, steekt een s ca ar on. dren telt wat op het peiron hoen en weer en houdt zijn mannen in de gaten, die deels binnen en derls buiten het station de wacht hebben betrokken. Vast één - Een paar minuten voor 11 uur komt Van der Waals het perron op en heeft een kort gesprek met Schreieder. Ik heb er al vast één bij me, zegt dc boef. Stuur een paar man nen mee. dan 2al ik hem aanwijzen De leider van het England-Spiel geeft twee S.D.^ers ^eenwenk. Zij op "de wachtende Hansen. Éen mi nuut later is de verzetsman over- Hallo Londen Hallo Parijs In een der zalen van de njkstclefoon in het postkantoor Coolsingel is Maan' dag de nieuwe automatische eer, tralc voor interna tionale gesprekken m gebruik genomen. Dc nieuwe zaal ver vangt dc ruimte, die m dc Meidagen van '40 verloren ts meesterd, in een auto gestopt en op weg naar de cellen in het seminarie van Haren. Het eerste slachtoffer van de sinistere Aprilgrap, is bin nen! En Van der Waals gaat terug naar het huis waar de conferentie wordt gehouden. Ik heb Hansen gebracht bij de parachutist, die dc leiding zal heb ben de stoottroenenactie in Brabant, liegt de schurk. En ieder een gelooft hem. Want daartoe is De Wilde immers met Hansen op stap gegaan? Sie kommen Weer wafhten Schreieder en ziin mannen in opperste spanning, want de grote slaz moet nog altijd val len. Tegen 3 2 uur komt een S.D.-er naar Schreieder toe en fluistert: Sie kommen. De chef verlaat het station cn ziet zijn slachtoffers,ko men. Aan de overkant van dc straat naderen on cmee afstand Van der Waals. Vorrink en Van Looi. Het is gelukt! Nog een enkele minuut cn dc buit is binnen. Zie verder pag. 3 Geen order tot vuren op Russische duikboten Dat Amerikaanse oorlogsschepen order zouden hebben gekregen het vuur te openen op iedere Sovjet- russische duikboot, die zich in de Middellandse Zee zou vertonen, is door Turkse persberichten ge meld, maar door een woordvoerder van de Amerikaanse marine tegen gesproken. Berichten dat Russische onderzeeers provisie aanvoerden voor Griekse guerilla's zijn ook niet bevestigd. 593e STAATSLOTERIJ Sc klasse 2e lijst f 25.000 17633 zouden zijn, „aangezien oppositio nele elementen geen kans hebben te zegevieren over de sympathieën van het volk." Het volk heeft begrepen, aldus Gottwald, dat het regeringspro gramma vóór het volk is. „Het ern stige werk der regering zal ook die delen van het volk, die nog onvol doende vertrouwen in de regering hebben, overtuigen van hun ver gissing." Er zal echter ,.een zekere mate van niet-opbouwende en opstandige" oppositie zijn van de zijde der vroe gere kapitalisten cn grondbezitters, de collaborateurs e.d. Het volk zal voor hen op zijn hoede zijn. Nosek, minister van Binnenlandse Zaken, beeft de afgevaardigden van de communistische partij bekend ge maakt, dat allen, die met de Duitsers hebben gecollaboreerd of die in strijd met de belangen van de repu bliek cn de volksdemocratie hebben gehandeld, van de verkiezingen zul len worden uitgesloten. Arrestaties Mgr. Jan Sramek, de voormalige Tsjechoslowaakse vice-premier, mgr. Hala. de voormalige minister van Posterijen, zijn Zondag gearres teerd toen zij poogden zonder toe stemming per vliegtuig Tsjechoslo wakije te verlaten, aldus is te Praag officieel medegedeeld. Bovendien is nog een aantal per sonen gearresteerd in verband mot hulpverlening aan de twee voorma lige ministers bij hun ontvluchtings- poging, Volgens de mededeling had den de twee ex-ministers de beschik king gekregen over het vliegtuig, dat hen mee had moeten voeren, met de hulp van diplomatieke amb tenaren van een „zekere vreemde mogendheid". In het dichtbevolkte Arabische kwartier in het Oostelijk deel van Haifa ontploften gistermiddag twee vrachtauto's, die door Joden m een Arabische straat zouden zijn gere den. De chauffeurs zouden in_ een jeep, die het transport begeleidde, zijn ontkomen. Tengevolge van de ontploffing stortte een geheel hui zenblok in; vele andere gebouwen werden beschadigd. Woedende Arabieren overvielen na de explosie Britse pantser wagens en trachtten wapens te ro ven. Men is van. mening, dat deze daad een represaille vormt voor het bombarderen van de Joodse haven wijk. Herbert Morrison, voorzitter van het Britse Lagerhuis, heeft mede gedeeld, dat de regering verwacht, dat het Lagerhuis morgen de wet waarbij de regering de bevoegd heid wordt verleend het Engelse mandaat in Palestina te beëindigen zal aannemen, ongeacht het feit, dat de U.S.A. hun steun aan het verdelingsplan hebben ingetrokken. Het bestuur van de afd. Rotter dam van de EVC, voorzitter A, van den Berg en secretaris W. Smid. deelt mede. dat gisteren in gebouw „Odeon" een bijeenkomst heeft plaats gevonden van functionarissen der verschillende bedrijfsgroepen bij de plaatselijke EVC aangesloten. Van dertien bedrijfsgroepen waren, vertegenwoordigers aanwezig tot een aantal van 122. Na een inleiding van voorzitter Van den Berg over de ontstane en gegroeide situatie tus sen hoofdbestuur der EVC en de plaatselijke beweging van Rotter dam, voerden vijftien functionaris sen het woord, waarna met vijf stemmen blanco, êën stem tegen en 116 vóór. werd besloten, het plaat selijk bestuur in zijn functies te handhaven en de verdere gang van zaken te laten bepalen door de Don derdag a.s. te houden algemene le denvergadering. Papanek tot Raad: Applaus klaterde gisteren op In de Veiligheidsraad, toen Jan Papa- nek met negen tegen twee stem men was uitgenodigd zijn visfe te geven op de staatsgreep in Tsje- clioslowakije. Papanek kwam naar voren en ging aan de raadstafel zitten naast Gromyko, die geduren de de hele rede van Papanek. die meer dan een uur duurde, met een onbewogen gezicht en doodstil luisterde, Papanek zei dat er bij de verkie zingen in Tsjechoslowakije in 1946 druk van Russische troepen op de grens was geweest en dit was ook nu in de afgelopen maand weer ge schied. Hij vertelde voorts, dat rechtstreekse pressie van Stalin zelf Tsjechoslowakije verleden jaar verhinderd had aan de Parijse be sprekingen over het plan-Marshall deel te nemen. Papanek maakte ook melding van een voorbereide, doch mislukte, communistische staatsgreep in November jl. Benesj was in feite een gevangene. „Ik ijs alle beweringen dat Benesj een vrij man is, van de hand. Als hij vrij was, zou hij aftreden," zei Papanek. die de Veiligheidsraad verzocht, Benesj uit te nodigen om in Lake Success te bevestigen dat hij gedwongen was geweest, de dictatuur van Gottwald te aan vaarden omdat hij het verschrikke lijke- bloedbad dat anders het ge volg zou zijn geweest, niet op zijn verantwoording had willen nemen. Het twintigste lustrum, van het Delfts Studenten Corps wordt ge vierd van 9 tot 15 Juli. Overeen komstig de tijdsomstandigheden zal het feest een sober karakter dra gen. De cis voor het lustrum is: „eenvoudig maar leuk". De plannen zijn zo economisch mogelijk opgezet, en toch is niet uit het oog verloren, dat studenten en burgerij werkelijk feest kunnen vie ren. 's Zondagsmiddags wordt een concours hïppique gehouden, waar aan naast studenten, landelijke rui terij, leger en politie zullen deelne men. Des avonds wordt op de markt het openluchtspel „U en ik" opge voerd dat door Han Hoekstra is geschreven en door Bob de Lange zal worden geregisseerd. De ballet ten staan onder leiding van Max Dooyes. In de Stadsdoelen -wordt Maan dagavond een opera gegeven door het D.S-M.G. Apollo" en het D.S. T.G.; het libretto is verzorgd door corpsleden, de muziek is van een be kend Nederlands componist. De Woensdag staat in het teken van 100 jaar geleden. Per düe- gence, loopfiets en een trein uit die tijd (een copie van „De Arend") vertrekken de deelnemers en deel neemsters, gekleed in costuums an no 1848, naar twee buitens in Was senaar, waar gepicnict wordt ea spelletjes uit die tijd worden ge speeld. 's Avonds wordt een Breti- ghpliaanse maaltijd aangericht op het Oude Delft. Aan deze officiële viering gaat vooraf een week voor de burgerij, die op Maandag 5 Juli begint. Het programma voor deze week omvat een bloemencorso, concerten op de markt, kinderfeesten, roei- en hen gel wedstrijden voor de burgerij, jeugdwedstrijden op het gebied van spoct en amateurtoneel. Gedurende de fcestweek zal „De Arend.' met vier aanhangwagens een dienst onderhouden tussen het station herbouwd in de stijl van honderd jaar geleden en de so ciëteit Phoenix. De geheel versierde stad met zn'n Lunapark zal zeker m de stemming 2jjn als op 9 Juli de 1200 reünisten naar Delft zullen komen. Aangezien de Delftse studenten, het Nederlandse volk ook iets tast baars willen aanbieden, bestaan plannen een bepaalde stad enkele prefabricated houses aan te bieden, zoals het D.S.C. ter gelegenheid van haar jubileum aan de Koningin de beplanting van de stadswallen te Sluis zal aanbieden. Gekapseisde „Rian" vlot De firma Van Kampen te Delf zijl is er in geslaagd de „Rian", het schip dat onlangs op een werf te Hoogezand kapseisde, vlot te krij gen- De stremming in het Wïnscho- terdiep is thans opgeheven. Men:. Eleonore Roosevelt zal ge durende haar verblijf van twee A drie dagen in ons land. in de tweede helft van April, op het paleis Soest- drjk logeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1