HET ROTTERDAMSCH PAROOL Tunnel onder het Kanaal: pijler van het Vijflandenpact v TumwknL Amstei^toïse raadszitting, Herziening van de grondwet op korte termijn No. 72 Parlementsleden in Londen en Parijs bepleiten snelle aanleg „In 1954 rijden eerste treinen!" „Splits Palestina in kantons" De 100.000 er uit Fins premier naar Moskou Communistische wethouders blijven op hun plaats, zegt Gortzak .Beschuldigingen over'en weer Nieuw, veertiende hoofdstuk omschrijft staatkundige structuur VIER ARTIKELEN Geen beinvloeden der verkiezingen Clay blijft aan als gouverneur Bevin en Bidault niet naar Washington Veesmokkel-bende achter tralies RADIOACTIEVE WOLKEN THANS IN AMERÏKA'S BEZIT Dodelijker dan de atoombom COMPLOT OP BIAK Handels-handvest getekend Vrijheid van handel leidend beginsel Doodstraf geëist tegen „grootste Jodenbeul" 8 Pleidooi voor handel met OosLEuropa Weerbericht Donderdag 25 Maart 1948 Bed. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel 3930c Aboan.prlJj» per week 0.31 per kwartaal A—Sosse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang. Uügavo N.V. D« Nieuwe Per, Poitgtta 393644 Bankier. AosterdOTSChe Bank te Rotterdam Directeur. B. de Vrie« J Hoofdredacteur: Th. Ramaker OOR de aanleg van èen tunnel onder Het. Kanaal, \vaar~- mee Engeland met het vasteland zou.worden verbonden, pleiten Britse en Franse parlementsleden, die deze onderzeese weg noodzakelijk achten in het kader van'-het'huidige .overleg, tussen de militaire staven van de Westerse mdgehdheden.7.Het 7 tunnelplan heeft terstond na de ondertekening van 'het '-'Vijf-"- landen-pact een actuele aard verkregen en men kan: ook-aan nemen, dat het grootste project reeds 'totvin*détails uitgewerkt .V in de eerstvolgende zitting van-het Britse parlement, ter tafèl zal worden gebracht. Maar dan. direct met bouwen beginnen In de commissie van deskundi-, gen, waarin ook verschillend*? par lementsleden zitting hebben, wordt onderzocht of het plan reeds voor 1960 uitgevoerd kan zijn. Enige in genieurs menen, dat wanneer in 1949 terstond.-met-.de bouw begon nen wórdt v dé eerste, treinen reeds in 1954 onder het/Kanaal zullen rijden; in dat'geval zou het project tegelijker tijd door Frankrijk en door Engeland - aangepakt moeten worden in eeD gemeenschappelijks" organisatie, welke eveneens in het raam van de juist te Brussel afge sloten, overeenkomst opgericht dient te worden. Amerikaanse militaire autoriteiten zijn gepolstovéi- de werkingskracht van de modernste wapenen' opdat men ervan overtuigd kan., zijn dat in geval van oorlog, de "tuinnel on kwetsbaar.. blijft. Ook is voorzien in een. pompsystéem, waardoor de tunnel onder water gezet kan wor den, wanneer Engeland zich wéér achter zijn natuurlijke front (de zee) zou moeten'terugtrekken. Met;, een', kolossale pompinstallatie, die aan Britse, zijde moet worden .op gericht, kan .de tunnel naderhand weer leeggepompt worden, zodat het gigantische onderaardse bouw werk ongeschonden blijft. Sedert de Romeinen TVT EW kan zeggen, dat sedert ,-LV-L de Romeinen voet aan En gelse wal zetten, gedacht -is aan een verbinding van Albions kust met het Europese vaste land- Napoléon moet er ook :Ovet gesproken' hebben,, met zijn technische adviseurs tóen hij zijn groot - 'legerkamp hij Boulogne inrichtte. In 1830 is men in de grond bij Dover be gonnen: enkele schachten wer den in de krijtrotsen gegraven doch op hoog militair bevel is met de uitvoering van het- plan gestaakt. Gelukkig maar. want thans zijn de technische midde len waarover men de beschik, king heeft voor een dergelijk werk, zoveel gunstiger, dat men meteen een tunnel kan bouwen, berekend op een ver- - keersintensfteit van,, minstens één volgende generatie. Bijna er door Nadat deze eerste spade in Britse grond gestoken was, verstreken .vijftig jaren alvorens in 1930 weder om een tunnclpian aan het Britse parlement werd voorgelegd. Drie Engelse ondernemingen hadden proefboringenverricht en vroegen een concessie voor de aanleg van de onderzeese verbindingsweg. Het Lagerhuis verkeerde enkele dagen in grote opwinding en bijna kwam het plan er door. Het leed toch nog schipbreuk op de. zeer geringe meerderheid van zeven stemmen. Ook ditmaal waren militaire be zwaren doorslaggevend geweest. Het parlement immers was ih 1930 van mening dat een tunnel ter stond een..aanzienlijke versterking van'de Britse' defensie aan.Öe Zuid kust zou medebrengen. Inderdaad zouden de Duitsers hebben kunnen profiteren van een tunnel toen zij na hun bliksemof- fensief tegen dc geallieerde, legers bij Duinkerken aan zéé kwamen. Berlijndirigeerde* 'n groot aantal in genieurs naar -Calais- - dat was in .1940 - om. na te gaan of de Organi sation Todthet tunnel project zou kunnen uitvoeren en zo ja hoeveel arbeiders1 ervoor nodig zouden zijn- Toen wisten de machthebbers dn Berlijn nog nietdatdeverslagen geachte geallieerden binnen enkele jaren een luchtmacht uit de grond zouden stampen, die dé uitvoering van een tunnel onmogelijk zou ma ken. Waar bovendien het Rus sische veldtochtsplan ontworpen werd, zag Hitler van de tunnel- plannen af. Proefttmnel T-T ET grote project, dat thans wel- ■L lichtuitgevoerd zal worden, voorziet in de aanleg van een proeftunnel naar Frankrijk, waar over men vier jaar denkt te 'doen. Dë kosten scbatmen op 10 miUioer- pond sterling. Daarna zal men, be ginnen met een tweetal ;spoorweg-, tunnels voor. electrïschetreinen,, zestig meter onder de .- zeebodem, waardoor zelfs aan atoombommen weerstand kan worden geboden. In totaal worden de kosten voor de beide treintunnels op 50 millioen pond sterling geraamd. Aan inkom sten hoopt men een millioen pond per jaar te krijgen, dank zü twee millioen reizigers per jaar. Boven dien hopen de Engelse plannenma kers dat de tunnel als beziens waardigheid —tienduizenden Ame rikanen zal trekken, die -met dol lars (deviezen!)' zullen betalen voor de sensatie zoveelmeter onder.de Noordzee per trein te kunnen rei- Frans voorstel in de Veiligheidsraad Frankrijk cn Canada hebben in 'de Veiligheidsraad verklaard, dat zij „in dit stadium" zich nog niet achter, het Amerikaanse voorstel voor beheer van Palestina kunnen scharen. Parodi (Frankrijk) .diende twee voorstellen in. Het eerste hield in; dat de' Veiligheidsraad een ge heime zitting zou houden, teneinde meer gedetailleerde voorstellen van de Amerikaanse delegatie te horen, alvorens tot het bijeenroepen van ?ecn_ zitting van de algemene verga dering te besluiten. In zijn tweede voorstel zag Parodi gaarne, dat on der het beheerscbap gedeelten van Palestina in Joodse en Arabische kantons zouden worden verdeeld en dat een voorlopig immigratiestelsel zou worden ingevoerd, dat voor Arabieren en Joden aanvaardbaar zou zijn." Parodi achtte het moge lijk deze kantonregeling als een voorbereiding voor de verdeling te beschouwen. Volgens Chamoen (Libanon) zijn de Arabische landen berei^l de orde in Palestina te helpen -handhaven en de Palestijnse Arabieren te ver zoeken het vuren te staken zodra de Veiligheidsraad een besluit neemt, op voorwaarde, dat van Joodse zijde geen „uitdagingen" plaats hebben. De Egyptische af ge. vaardigde zeide, dat deArabieren geen verdeling zullen slikken, al wordt deze nog zo met een suiker zoet laagje' gecamoufleerd. Rabbijn Abba HiJlél Silverlas namens het Joods' Bureau 'de gepubliceerde ver klaring voor over het besluit van de Joden, 15 Mei een eigen staat te stichten- - „Indien. Amerikaanse manscbap- -pen naar Palestina worden gezon den in het kader .van het beheer- schap, zullen; wij .een hardnekkige strijd tegen hen voeren",: aldus heeft, de militaire leider van de Irgoen te Tel Aviv verklaard. „Wij zullen hen behandelen zoals wij de EngeL sen hebben behandeld: als indrin gers in ons land. 503© STAATSLOTERIJ 5kL, 4e lijst f 100.000 .5267 f.LOÖO 11485, 13858 f 400.— 4351 f 200.— 1765 4820, 7524. 9174, 10555 f 100.— 12887, 1S285, 18171, 21960. de ezeltjes aan het Schev.eningsc strand, maai erg druk is het nog niet-op zo'n. dooc-dc-rufccksc dag Pekkala, Fins premier, is gisteren in een Russisch vliegtuig uit Hel sinki naar Moskou vertrokken. Pekkala werdcp het vliegveldte Moskou door Molotof cn andere hoge Sowjetfunctionarisscn, -als mede door leden van het corps di plomatique, begroet. De Finse pre mier verklaarde in het Russisch, verheugd te zijn over zijn aan komst'te Moskou „waar zij onder handelingen over een belangrijk onderwerp'als een verdrag van we- derzijdse bijstand zullen voeren" Tsjechoslowakije Jindricli Nosek,- de Tsjechoslo- waakse ambassadeur in Frankrijk, heeft de Franse'regcriDg er van in kennis gèsteld,dat hij tengevolgp van de jongste politieke crisis in. Tsjechoslowakije zijn land niet lan ger in het buitenland, kan verte genwoordigen. Naar in gewoonlijk welingelichte kringen te' Bern wordt vernomen heeft dr Hubert Ripka, een van de 12 ministers, wier aftreden tot de Tsjechoslo waakse crisis heeft ge leid, Tsjechoslowakije verlaten. Volgens het bericht bevindt hij zich „ergens ten Westen van het ijzeren gordijn" in veiligheid. Roemenië Van betrouwbare zijdë wordt ver- nomen'dat Zweden vrijwel-alle ex-, port naar Roemenië heeft stopge zet .als protest V tegen" dei:socialisatie zonder compensatievan het Zweed se, lucifer-mohopolië:in:Roemenië; Zweden- weigert "bok V handelsbe sprekingen met Roemenië te begin nen'zolang de kwestié - niet is?;jge- régeld-' De Belgische senaat liesft Wóensr dagmidaagr nnet :l3S::tegën-:i5- stem- m-tu- hét iwetsontwérp"1 ter. békrach- tiging van-hét' vèrdrajf van /Brussel goedgekeurd. Tegen stemden de communisten,.' L In een bewogen zitting heeft de Amsterdamse Gemeenteraad zich gistermiddag en -avond bezig gehouden met de behandeling van de motie,waarbij de twee communistische wethouders ver zocht werd hun zetels ter beschikking1 te stellen. Verschillende malen' klonken heftige interrupties .in de vergaderzaal en zelfs maakte de onstuimigheid, waarmede de debatten werden ge voerd'het noodzakelijk, dat de burgemeester tot het schorsen der vergadering moest.overgaan.. metz. y/aarop de communisten door de vergaderzaal schreeuwden: „Seegers is.nooit in Vught.ge weest". Over en weer. knetterden de in terrupties. Ook op de volle publie ke tribune ontstond een dusdanig lawaai,.- dat de burgemeestér niet meer kon. kalmeren. De spanning ontlaadde zich om 5 'uur in een geschreeuw over en weer hetgeen de. voorzitter noopte de zitting te schotsen. Burgemees ter en Wethouders verlieten 'de zaal. V'v' Na een kwartier verklaarde de heer Steinmetz, dat hetgeen, hij ge zegd had, niet in -Vught, maar in Amersfoort was voorgevallen. Bij voortzetting van de debat ten, stelde het raadslid Tas.van de P. v. d. A. de vraag, welke positie de communisten zullen innemen als wij in oorlog met Rusland ko men. Ook na de motie, zei hij, zul len wij onze progressieve politiek voortzetten. Amsterdam zal geen Praag wor den! Tot laat in de avond werden de discussies voortgezet, waarna het vervolg op Donderdagavond werd bepaald. Geen Paas-krêntenbrood De hoeveelheid in ons land aan wezige en nog te verwachten kren ten en rozijnen laat niet toe. dat deze gedroogde zuidvruchten onder de- Nederlandse bevolking worden gedistribueer'd. Daarorri :zullen bak kérs .binnenkort een - toewijzing krenten én rozijnen - ontvangen ter .verwerking: in''hét- brood; Door;'di- verse omstandigheden is "hety-nïët' mogelijk -dézevoorgenomen dïstri- ..butie aan bakkers '.zo tijdig uit.;.te voeren, dat - .het- publiek metde? Paasdagen ?hety--traditionelekren- iteribroad.op deidiszal.kunnenheb;. ben.: Vermoedelijk -zal;., .omstreeks Pinksterenhet krentenbrood ih de winkels'.verschijnen. - Ruim -twee uur heeft de verte genwoordiger van de CP.N. de heer Gortzak gesproken om tot de conclusie te komen, dat de wet houders aan het verzoek tot af treding "niet zullen voyioen. De fractieleider van de Partij van de -Arbeid,., dc heer Faber merkte nadrukkelijk op, dat aan deze weigering consequenties ver bonden zullen worden. Een hevig tumult .brak lós, toen de heer Steinmetz. van de. K.VP. opmerkte, "dathij een communist kende, die- toen er in een kamp een Katholieke verzetsman - werd gefusilleerd, gezegd" had, dat deze hem steeds voor de voeten had ge lopen'en hel niet zo erg was?- Ternauwernood, was'deze uitla ting gedaan of er ontstond een ka baal. De communisten schreeuw den: „Noem zijn naam, je liegt „Het wasde heer Seegers in Vught",'antwoordde de héér S.tein- de centerhéfvan'(het- Neder lands 7 elftal,;* dieiiZondag fn"'' een wedstrijd-:'tegen\-Wagèningen- 'èenAbéeh brak, - ontvangtvan -velés<zijdën\ blijken van sympathie. Zo -zbndi dei voorzitter der KiN.V B' -.Karei-Lcfsg een biót' mtnmsmd. I Van'ds- keuzccbmmtésie en liet ABphdsh^tuur%ontmnge hy een weldige fruitmand.,. Denemarken op zijn hoede De 'Deense minister van. :'jus"titie' heeft;.fvia'; dei radio allé Den en,-..in'; het bijzondér in de kuststreken, ge vraagd om; zonder uitstelmelding' te maken ;van; eventuele ongewone- .o£i: verdachte;.: acties;;ren«. gebeurte- Het, Pa as verlof voorrde: Deense: officieren is;-.'ingetrokken.; .Volgens waarnemers;; is.vditjsléchts 'éen->algév; menevoorzorgsmaatrejMl, 'Op-29 September 294.7 werd brj Koninklijk Besluit een staatscommissie Ingesteld, die als opdracht had te onderzoeken of en in hoeverre grond wetsherziening gewenst is, in verband met de hervorming van de 'staat kundige structuur van liet koninkrijk. Deze commissie heeft bij-grote meerderheid van stemmen besloten aan de regering te adviseren terstond de herziening van de grondwet ter hand te nemen. Zjj stelt voor een veertiende hoofdstuk toe te voegen, luidende: „Bijzondere bepalingen nopens de overgang haar de nieuwe rechtsorde voor de in artikel 1 ge noemde grondgebieden Nederland, Nederlandsch-Indië Suriname en I Curasao." Dit veertiende hoofdstuk omvat een viertal artikelen: 207, 208, 209 en 210. Vólgens 'het artikel 207 zal voor de genoemde gebieden: Nederland, Nederlandsch-indie, Suriname en Curasao op de®gron&slag van de uit komst van het reed3 gepleegde en nog te plegen gemeen overleg met en tussen vertegenwoordigers van de bevolkingen, een nieuwe rechts-' orde worden gevestigd, waarin deze gebieden de eigen belangen zelf standig behartigen, en op dé voet van gelijkwaardigheid zijn verbon den tot verzorging .van de gemeen schappelijke-belangen en tot weder kerige bijstand,' een en ander onder waarborgen voor de rechtszeker heid.; de fundamentele menselijke rechten en- vrijheden en deugdelijk bestuur.- - Zeven ponten ii'f ;Bij;dè Voorbereiding ën vesti ging, van dè; nieuwe rechtsorde zal worden in ."acht;.'genomen, d'e uitr komst van 't reeds'gepleegde over leg, zosJs deze in dè volgende, leden van. dit artikel;is omschreven. Er zal een-"Unie .worden ge vormd, waarin alsgelijkgerechtig de staten deelnemen het onder lid 5 bedoelde koninkrijk en de Ver enigde Staten van Indonesië. Ihdien de uitkomst van het voortgezet ge meen overleg daartoe leidt, treedt Nederland in de plaats van dit Ko ninkrijk. Aan het hoofd der Unie staat Koningin Wilhelmlna en hare wet tige opvolgers fn de kroon der Ne derlanden. 4. De unie zal door eigen organen de samenwerking-tussen de deel nemende staten verwezenlijken In zake buitenlandse betrekkingen, defensie' eri voor-zover nodig finan ciën. alsmede nopens onderwerpen van economische en culturele aard. Zij zal de'rechtszekerheid, de fun damentele menselijke rechten en vrijheden, en deugdelijk bestuur waarborgen. De ,ünie zal: op eigen naam aan;het internationaal rechts verkeer deelnemen. ,5. Er zal tussen Nederland, Su riname en de Nederlandse Antillen een koninkrijk worden gevormd met 'aan het hoofd Koningin Wil- helmina en haar wettige opvolgers In de kroon der Nederlanden. Ne derland. kan binnen de unie. recht streekse betrekkingen onderhouden met dc verenigde staten van Indo nesië. 6.' De Verenigde staten.van Indo nesië zullen federatief zijn opge bouwd -uit onderling gelijkwaardige deelstaten, ,7. Voor zóver enig deel van Indo - nesië.niet gaat behoren tot-dé Ver enigde .staten van. Indonesië: zal dit deel uitmaken van het koninkrijk. De betrekkingen daarmede zullen zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen van dit hoofd stuk afzonderlijk worden geregeld. (Art. 208). Voorzover de overgang naar de nieuwe rechtsorde voorzieningen vordert, waarhij wordt afgeweken van de bepalingen van voorgaande, hoofdstukken, .worden, deze getrof fen bij dè wet; De Kamers der Sta- ten-Genëraal kunnen het ontwerp van een, zodanige wet" niet aanne men dan met ten minste twee der den der uitgebrachte stemmen. (Art 209). Vrij willigeaanvaarding 1. De nieuwe rechtsorde kómt tot stand door vrijwillige aanvaar ding-langs democratische weg in elk-der in artikel^ .1 genoemde- gfhndgebieden;-5 '- 2. Zij behoeft de bevestiging door: Koningin Wilhelmlna of haar wet tige opvolger in de kroon der Ne-, derlanden en wordt plechtig afge kondigd. (Art, 210), Bevin over Triest; Ernest Bevin, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft ont kend, -dat het voorstel het vrije gebied van Triëst aan Italië terug te geven, .beïnvloeding van de Ita liaanse verkiezingen als bijoogmerk had„Ik Jbeschuldigde de Sovjet- Unie niet-van een verkiezingsma- noeuvxe, toen zij. voorstelde Italië zijii kolonies terug te geven, en Ik vmd, dat °P mdn beurt er ook niet .van beschuldigd moet .wor den", aldus Bevin. Onder toejuichingen verklaarde Bevin, dat de geschiedenis van de laatste-maanden getoond had, dat dé' voorzieningenvan v hét?vredes.; verdrag voorbeen vrijstaatTriësl; onbruikbaar gemaakt zijn.'Tót deze conclusie jgékomen ^.zijnde oordeel- •deh- de ïégëringëh ;yan de;.'driè,-4ho-;- igëridheden hêtfbètérj dit' té; zeggen., Wanrieër er'-' overeenstemming zou komen zoii - dé'eerste "stap' daarhd zijn: het.uitbrengen vvah;rapport iaaijt de- UNO.Verdérverklaarde-- Bevin hogr op .een -vraa g; of ookwas voórr gesteld de door. Joegoslavië, bezette zone - aan Ttalië terug te. géven: „2^r zeker", Samenwerking De - Italiaanse "Washington heeftaah'iMarshall een n otaoverhandigd, waarin aan de Amerikaanse regering wordt roède- gédeeld, dat Italië bereid is met de .regèringën van- - de Sowjet-Uniéi Frahkrijk, Amerika en -Engeland -samen" te werken aar. de opstelling van een protocol, over? de teruggave -yam Triest,dat ?ter 'goedkeuring, aan .yeiligheidsraad zal moeten wori den voorgelegd. Strijd op de Olj-mpus Generaal-majoor James van Fleet,! leider van de Amerikaanse militaire missie in Griekenland, heeft méde- gedeeld, dat: het Griekse leger mét ondersteuning van de luchtmacht 1155 guerillastrijders-. heeft gedood of gevangen genomen bij een over winning in het"gebied van de Olym-, pus. De strijd duurde voort en de verliezen der guerillastrijders na men nog steeds toe. Bestuursraad-impasse duurt voort Generaal Clay,' die kort? geleden had: meegedeeld, dat hij 'zgit functie.: als militair gouverneurvan; de.; USr zone van Duitsland op 1 Juli; zou neerleggen, zal niet weggaan, want hjj heeft uit "Washington orders ge kregen-om voor onbepaalde tijd aan te blijven. Hij' heeft zelf'bekend ge-' maakt, dat het tempo van dé-demo bilisatief van Amerikaanse soldaten vertraagd zou worden. Clay, die in: April 51 wordt, had; herhaaldelijk-aangekondigd,? dathh^ ontslag uit het leger zou némen; Ik wilde alleen maar: gaan vissen in Georgia (zijn geboorteland).. Placht hü te zeggen; maar nu meen ik. dat mijn diensten nog nodig zpm? De Duitsers hebben het nieuws van CIay?s aanblijven verwelkomd en zÜ beschouwen het besluit om;.: het Amerikaanse legérdè contrflie te laten houden als een - waarschu wing aan de Russen,dat dé V.S.- van plan zijn, krachtigwee rstand te bieden aan communistische ex pansie: Intussenduurt de Impasse nopena de bestuursraad ln BerRjn voort. De; Westelijke geallieerden hebben geweigerd het viernipgéhdheden-.. bestuur te hervatten, voordat de Russen decontrolerend, ophieuw bjieenroepen; Deze moet oorspron- kelgk" 30 Maart weer vergaderen. De kans op verzoening lijkt klein; waarnemers in Moskou verwachten dat-, de .Russen? geen besprekingen van de *:geallieerda bestuursraad zullen bijwonen indien niet d®. ,bëf sprekingen te Londen daar aan de ordè komen. Een woordvoerder van het Brlt- -se departement van Buitenlandse Zaken heeft nogmaals ontkend; dat voorbereidingen getroffen zouden zijn voor een bezoek van. Bevin: en Bidault, de ministers van Buiten landse Zaken- van Engeland en Frankrijk,aan Washington. .Ook. Bidault verklaarde gistermiddag in een liabinetszitting geen plannen te hebben voor, een- bezoek aan de U.S.A. in de nabije toekomst. Het liberale Londensp blad ..Star" meent te weten, dat de Westerse mogendheden binnenkort een „laat ste beroep" zullen doen op de Sow- jet-TJnie om haar medewerking te verkrijgen bü dc regelingvan. de Europese kwesties, en ,dat even tueel pas na een verwerpen van dit beroep door da Sowjët-Ume^de mi-- nisters van -Buitenlandse Zaken van Frankrgk, Groot-Brittannië en U.S.A; zouden -besluiten tot een bü-' eenkomst om zonder dé Sóvrjet-Unie? de hangende internationale k\ves- ties te regelen. Ingeval van toestem mend antwoord van Sowjetrussl- sche zijde zouriien een bijeenkomst van. dc grote vier kunnen verwach ten. v - De Ri,jkspolitie te Btten .is er -in geslaagd:een "bende van yflf en twintig veesmokkelaars, ?aie naar men? aanneemt, meer dan twee-hon derd koeien over de Belgische grens heeft gebracht, te arresteren.. Op 9 'Januari werden vier smok kelaars op heterdaad betrapt. Daarmed e b egon het onderzoek, dat ruim twee maanden duurde. De op sporingsambtenaren vielen' van" de ene verrassing in: de andere en.eerst- na- weken ingespannenspeuren kreeg men voldoende gegevens in handen om toe te slaan.- Het com plot. strekte zich? uit overZundert, Rijen en Heusden. Drie mannen-or ganiseerden de „zaken" Zjj" hadden hun handlangers ook onder de amb tenaren. - Deze. veéflipókkcl was mogelijk door de "medewerking van een twee tal V.V.O. ambtenaren, - die voor vervoer uit de jgrenastroók naar de veemarkt té Rotterdam zorgden te gen f.25 per koe. Natuurlijk"kwamen de beesten nooit ter markt, maar zij verdwe nen over de grens. Men is er in ge slaagd enige, koeien m België te achterhalen. Orakeltaal van Benesj? President Benesj zou hebben ge legd,?, dat hf niet van plan was, de communistisch^ politiek in Tsjecho-' slowakó'e te bestrijden en dat hg ook. „derepubliek niet zou verla ten". Dit is in Praag meegedeeld door dr.-Stiner, een coimnunifftischè afgevaardigde op een vergadering van oud-strijders. Of-Benesj met „het verlaten van de republiek" het land of de regering heeft bedoeld, kon niet worden nagegaan. Eerste. DC 6 voor KLM vandaag binnen Het eemte voor de KLM bestem de DC-6 passagiersvliegtuig met. accommandatic voor 36 passagiers, is Woensdagmiddag op het vliegveld Laguardia gestart. Het wordt? be- stu urddoor e-ezagvoerder Rono.ld F. Geórge; Donderdagochtend wordt? het vliegtuig'teAmsterdam ver-, wacht. De lading bevat o.m. égn grote Raastaart, voor v Kóningin. Wilhelmina, wier naam het vlieg tuig zal dragen. Nog vier DC-6'toe stellen zullen, in Aprd afgelevei-U worden; twee andere in Mei. Melkbezorging op de feestdagen Melkslijters. en zuivelbedrijven.' die 2ich bezig houden met.de bezor ging vun •consumptiemelk- zijn ver-: plicht' op Goede Vrijdag, Tweede. Paasdag en Twééde .Pinksterdag op de; gebruikelijke 'wijze. té bezorgen. Bij niet voldoen hieraan kunnen." 'klachten worden? ingediendbij het bedrijfschap voor zuivel, afdeling nie.!kvoorziening. aldus een be kendmaking van het ministerie van "Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening. De vJlegtulgen/abrlkaut Glen L. Martin heeft in New-York tUdens 'een lunch van deAWlngs ?CIubV; ta' een redevoering medegedeeld, dat incn In de Verenigde- Staten eer» radioactieve wolk kan verwekken die een dodelijker uitwerking is -dat» dé atoombom. Elk menseljjkwezen dat er mee iricontact zou ?koimén zou ten dode zün opgëschreven.?: - Martinzeide, "dat .hét .inet nood zakelijk was, een dergelijke wolk apart tefverwekken,?.maari;dat?meh ook -reeds in staat was; alle' ihoge? lijke wolken,: zoals zij die dagelijks langs de .hemel -ziendrtfven, te-,l&-. d en met radio -activiteit. Hij zeide dat dergelijke dodelijke? wolken ge-; bruikt: zouden kunnenwordenht' gevallen, wannéér de - wind ze in de richting: van vjjandelijke strijdkrach ten voerde. ?Deproefnemingeii::met? radioactieve ,wolken werden tot dusverrein ;het diepste, geheim,? ge- daan. Toch ia er onlangsIéts?'over; uitgelekt En - gepubliceèrd ?in een? wetenschappelijk tijdschrift. Martin deelde verder mede. dat door het leger cn de marine wordt, gewerkt aan .draadloos bestuurde projectie len die een snelheid zullen krijgen, welke groter is dan het geluid. Zondag is op' Blak, een der Sishóu- ten-eilanden, bij Nienw Guinea, een complot van Indonesische esctre- mistén ontdekt. Nadat veertig per sonen waren, gearresteerd, is op- het eiland dé? staat van' beleg afgekon digd. De: toestand /is nu Achterafblij?kt dat een aantal extremisten reeds?: drie. wekenlang aansla gen b eraamdc o p militaire ,ób -' j ecten, iv'.o. het - radiostation, .het po- litiekamp cn het? vliegveld. Zóndag-, avond werden de! .commandanten: van hetyliegveld?èn van ,de politie gewaarschuwd, dat. er in de nacht oen aanval dreigde!--Een sergeant- radiotélègrafist,??- die v alletm- thuis naar de radio luisterde, moord maarr verder vZÜn dé plannen der .^extremistennietvolvoerd, want ?hog dézelfde!" avond?? 'kónden veTsehiUehde'i'' arrestatiesworden.' 'verricht.- -■ In verband met de Góede Vrijdag zal öp 56"Maart. a.s. ons dagblad niet verschijnen. DE DIRECTJE Drle-en-vijf ti? landen hebben Woensdag in Havanna het Hand vest voor de JHandel getekend, dat handelsbeperkingen, die verbete ring van de levensstandaard be lemmeren of tot économische-oor log kunnen Jeïdeii, gedeeltelijk ver biedt, gedeeltelijk afraadt. Het Handvest is het resultaat van vier maanden arbeid. Het Voorziet, in de oprichting van een Interna tionale Handelsorganisatie. Een van de voornaamste moei lijkheden bij de besprekingen was de voorgenomen afschaffing van- voorkeurstarieven en van de con- tingenteririg van in- en uitvoer. Als algemeen beginsel werd aan vaard dat alle leden: zullen- profi teren van voorkeurstarieven dié aan een of ander land zijn ver-.-: leend. Wel wordt het bestaan er-, kend' van verschillende stelsels van voorkeurstarievea, die niet onmid-? dellijk kunnm worden afgeschaft. Zij dienen echter geleidelijk door onderhandelingen te verdwijnen.. De noodzaak van contingente- ringen wordt erkend voor eco-, nomisch weinig ontwikkelde landen 'en landen dié een' na-, delige betalingsbalans hebben. Leidend beginsel vanhet - Handvest is echter de vrijheid van handel. Er" mogen geen invoerbelastingen worden geheven, hoger dan die öp; een binnenlands product.-•!, De Sowjet-Unie woonde dè con- ferentie, 'van Havanna niet.by,- Argentinië en Polen weigerden het Handvest te' ondertekenen.De Turkse delegatie moest instructies uit Ankara afwachten'. Het Handvest .wordt .van kracht - als het door" de betrokken landen? is geratificeerd. Tweeduizend arrestaties op zijn naam Op do twecdo dag van het. pro- ces tegen .de Haagse S.- D.-er"Cor- nelia Kaptcyn, dp man die' zichzélf „do grootst© Jodenbeul ter wereld - noemde enop? dezaabfititellii*: - dó 0^?: zjjn onmenselijk; kedrag' moeeUflc ook >vel aanspraak kan maken, iö J de doodstraf-eis gevallen. Na de tut- voerige behandeling j van :d© zaak - bestoud overigens -weinig twijfel omtrent de straf, die de advocaat- fiscaal, mr. de Gruyter, zourequire- - ren. Volgens zfjn elgéd' "verklaringen heeft Kapteyn ongeveer twèe dui zend Joden gearresteërd. Wat hij. er echter niet bij vertelt,- is. dat ntf velen hunner op, gruwelijke wijze heeft gesard en mishandeld. Een van -zijn gelipf ktosde ku ren'. die hu zjjn slachtoffers deed ondtrgaan, was. .hetkoude bad; waarin hjj hen vaak uren liet-var- bljjvem Verder., bewerkte .hjj hen' met gloeiende .poken, zwepen; stuk ken ijzer en elk stuk meubilair, dat... hn maar grijpen kon. Tijdens de-gehele, zitting bekende K. slechts de mishandeling van ééii gevangene; nl. van een niet-Jood, die hij mank heeft geslagen.. Dé aoadstraf-eis van mr. 'de Gruyter werd door het publiek luide toege- juicht. Honderd en. wachtten na .'af loop van de zitting bjf het voorma- lige paleis aan dc Knëuterdl1k:?op bet vertrek van de gevahgenwagén, om hun gemoed te kunnen'luchten met een luid „hangen". :,4'' G M. Nederhorst, voorzitter?van de economische commissie van de parlementaire fractie van de 'Partij van de Arbeid, heeft er in.'n artikel in „Socialist World", de nadruk op gelegd, ..dat't noodzakelijk is de? handel ussen N éd e r 1 an d én Ooet-Europa te stimuleren; daar dit een? van de eerste vereisten is voor bet economische, herstel'van Ne derland. .Socialist World" is het officiële blad van-de internationale .socialis tische conferentie. Nederhorst voegde .hieraan toe. dat deze-handel gestimuleerd moest worden onverschillig welkeecono mische en Ideologische verschillen er ook zijn. „terwijl terzelfdertijd de grootst mogelüke steun" gegeven wordt aan het Marshall-plan, daar dit bet beste- middel is," om .de Europese economie te versterken". - De schrijver zegt dat het nood- zakelijk zal zijn nieuwe handelsbe- trekkingen aan te knopen om dc door dc oorlog verbroken betrek- kingen te vervangen. .Om dit ^té bereiken móet de- toL unie met ^el^ë omgezet'wórden in een economische, unie, en-moeten er stappen gedaanworden, om An- dér elanden, hierbij ,te-betr ekken - r Frankrijk eh.Engelanü iin/deiéersté plaats", zei'hij., ?-->'■ "Belgische '.vrouwen hebben klesrecht gekregen.? Narde??? eihdéiyk?] Kamer van Afgevaaröigdeh A'héeft «r thans ook de: ?:,Sehaat'':('?de?:l- kieswet gotóg^eürd.r üit_ het ?'- Noorden ..'Mnnendrljvende-. wolkenv clden, doch ilóvéïal:; dxo o .vréét?? met -i latermatigewind i-tnsSMi?rNoora?S enOost, in; dè naéht?:Iets-minder koud, 'morgéav;.?:oyërdagv:?:"echter?--:,:^iéts?-y;-Izeere';' SS^Maart r,Zon bp :M8anAop'v-21.07;'iïbndéfc-7;33;|A;r-r>^ ■.'":27??:Maart:?;Zonl: :op':'6.27;:-öoÖèri:;;18fwI''? Ms a n ;op ,22^2 - 26 Maart; Hoog", water .te'2t'dam; ,1e tb v5:21?-uur.?2e tiplS.OO^imr: s ar^Maart- Hoog waterde H'dam ,1e tij 5 59 uur,;2e ty~I839^wur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1