D P C STADSNIEUWS Edisonplein voortaan met zestien linden versierd PARKZICHT BEIDE PAASDAGEN y-utt xn. TEXTIELPUNTEN «ER-TIPS in alle modekleuren DAMESJAPONNEN elegante modellen DAMESPLISSER9KKEN in alle tinten KINDERMANTELS f vlotte modellen KINDERJURKEN m stof, zijde en druk dessins Boomplantdag voor de schoolj eugd Geen muziek op Goede Vrijdag P&aswijding thans op Zaterdagavond AGENDA Wij ontvingen zojuist Ontsporing bij Station Beurs Stuurman Hoogstrate toch per zeiljacht naar huis Overstapje op de „Nordkaperen" Predikbeurten Gevaarlijk spel Hermes speelt Zaterdagmiddag DWS-Paastournooi GOEDE VRIJDAG GESLOTEN Minister In 't Veld in Rotterdam SCHEEPVAART S C HIED A M Rembrandt Een nieuwe woning Hulpmachinist JUIST NU ADVERTEREN! Bascomb de Bandiet HOOGSTRAAT 58 Donderdag 25 Maart 1948 >,Als.er aan bet natuurschoon in onze-stad iets wordt vernield, dan 'gaat dat ten koste van de gemeen schap en het Is. dus in de eerste plaats de taak van de gemeenschap om te waken tégen individueel vandalisme", was de kern van het betoog dat de .weihoudster van .Onderwijs, mevr. Benthem-de Wil de, Woensdagavond richtte tot de ouders van de leerlingen der lagere scholen in het Oosten van de stad. Aanleiding tot deze bijeenkomst van ouders, was de boomplanting op het Edisonplein, die 's middags door de schooljeugd had plaatsge vonden- Eerr grote stoet vrolijke jongens en meisjes, de lasts ten met bloemen in het haar, huppelden Woensdag middag vrolijk achter de met tak ken hulst versierde boerenwagen waarop de zestien Hollandse linde bomen, die na de rondtocht door iet gehele Oosten van de stad door de jongens zelf -zouden worden ge plant rondom de speelplaats op het Edisonplein! Voorop ging het tam boer- en pijpercorps „Harmonie", dat vrolijke .wijsjes ten. gehore gracht.'.-.. Wat is er voor echte jongens mooier dan ten. aanschouwe van .zoveel belangstellenden en dat waren er niet weinig zelf iets te mogen doen. Het. spitten ging dan ook geweldig vlot, en in een wip omzoomde de zestien. bomen het plein, dat een-dergelijke aankle ding maar ai te zeer miste. r Hei was niet zomaar voor de aardigheid dat men deze bocm- plantdag voor het Oosten organi seerde; dit had een veel diepere achtergrond. Reeds meermalen is er door de directeur van de Gem. Plantsoendienst, de heer Schippers, op gewezen dat het met het vanda lisme t.a.v. het natuurschoon in ónze gemeente maar treurig is ge steld. Niet alleen is dit in het Oos ten van de stad gesignaleerd, dóch ookr op .andere plaatsen. Zo verna men wij dat zelfs bewoners van de •Julianalaaa of omgeving zich niet ontzien vuil tc storten in het alda£r aangelegde gazon. Dat een dergelij- ke vexontachtzarning van gemeen schapsplichten vooral voor bét Oosten met zijn weinige natuur schoon funest is, behoeft geen be toog. De kinderspeelplaats op - bet van 't Hoffplein werd er het slachtoffer yen en ook met de sin- -gels schijnt, het weer mis te gaan, ■getuige een brief Van een bewoner Van de: Snelliussiiigel aan mevr. Benthem-de Wilde, waarin wordt Jaagd over het storten, van huis- Lvan het pas weer opgeknapte de initiatiefnemer van deze boom plantdag, in het bijzonder de wet- houdster, de gemeentelijk inspec teur van het Onderwijs en drs. v. d. Maas, voorzitter van de Stich ting Natuurwachten, had welkom geheten, sprak mevr. Benthem-de Wilde de ouders over hun taak om de jeugd te leren het natuurschoon te waarderen en te beschermen. Gaarne zou. de wethoudster ook nog zandbakken en banken zien aange bracht op. het speelterrein. Tenslot te opperde spr. de mogelijkheid een comité uit buurtbewoners samen te stellen, die toezicht houdt, een plan waarvoor de heer van "Woer- kom de volle medewerking toezeg de. Wellicht dat ook de Stichting Natuurwachten hierbij kan worden ingeschakeld. Dat het ook nog wel anders kan, bewees het Jïewtonplein, waar da bewoners zelf de verplichting op. zich namen het plantsoen voor •vandalisme en verontreiniging te "behoeden. Gesteund door dit resul taat heeft men bet aangedurfd ook het Edisonplein te beplanten. De enthousiaste stemming van de kinderen gistermiddag en de grote opkomst van de ouders gisteravond heeft o.i. bewezen dat de wil om het weinige natuurschoon te be houden, m hét Oosten wel aanwe zig is. Nadat de heer Th. van woerkom, Burgerlijke Stand Geboren: Jacques M. z. v. L G. Bakker, en M. A. Musters. Vondel- laan 22; Eranciscus G. M- z. v. E. Slieker ea C. Jt A. de Winter, v. 'Ostadelaan 39; beendert F- Z- v. L* Eeuwljk en J. jf. Krabbendam, Nas- saulaan 75; Teuni-s z. v. C. L. Win kelman en N". B. v. d. Berg, Wil- Jemshofje 12. Overledene J..C. Blom, 27 j., Nas- saulaan 76. Dé commissaris van politie ves tigt er. de aandacht van houders van 'inrichtingen van eet- en drink waren op, dat het tiP Goede .Vrijdag, verboden is' muziek in deze inrich tingen ten gehore-te brengen of te doen brengen. Na bericht te hebben ontvangen dat de Paaswijdingv niet op Zondag avond, doch 's-morgerts om half acht zou plaats vinden, nieldt men ons thans dat de gehele- Pauswij ding is verschoven haar Zaterdag avond. Van de acht punten .vertrek ken. 's-avonds half zeven de ver schillend groepen naar hét Kool- as. waar men van zeven uur tot half acht blgft zingen. Advertentie L Af, BOMEN PLANTEN kun je niet iedere dag. Hei was mei! groef animo, dat de schooljeugd deze taak tec hand nam. Het enthousiasme reikte nu waarschijn lijk niet verder dan de daad zelf, doch wellicht dat hierdoor de tuiniersmeer verantwoordelijkheid krijgen f.a;v. dc beplanting, die, aangevuld met heesters, dit kah plekje in het Oosten van de stad weer wat groen zal maken.. Concert: 25 Maart, Ver.-lokaal. 7.30 u.: Uitvoering Kinderzang- en Operettever. „Lenteklanken" Films: Passage-bioscoop: Da. 2,'7, 9.30 uur; Za. 1.45, .4.15, 7, 9.30. uur; Zo. 1,45, 4.15, 7, 9.15 uur: Voor beulen geen genade. (18 j.). Op 't toneel Will en Nicky Noble. Monopole: Da. 2, 7, 9 uur; Za. 2, 5, .7, 9 uur; Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Dat is Amerika (alle leeft.) Prima matzöden DAMESKOU SEN, zeer fijn weefsel in mode tinten f 3.87, f 4.60. KINDERKOUSJES fantasie gebreid f 3.47, f L67, f 1.77, f 1ST. i Paasspel van de VCJC In de tot de laatste plaats gevul de kerk van de Nederlandse prof. bond heeft de V.C.J.C- Woensdag avond een 'opvoering gegeven van het lekenspel „Wat zoékt srtj?" van Ij. de JBrauw- Na de opening van de avohd door ds. J, B. Schouwlnk, die wees ap de betekenis van deze avond, die mede tot bedoeling had de toeschouwers voor "te bereiden op het paasfeest, heeft Mei. Dina van Wagtendonk, leidster van de lékenspelgrocp, het spelmeteen korte uiteenzetting over de oor spronkelijke betekenis van -het le kenspel ingeleid. Groothandelaar smokkelde tienduizenden eieren De economischepolitierechter veroordeelde hedenochtend de groothandelaar in eieren Fh.L. O. te Barendrecht-tot een gevangenis straf van zes weken met aftrek van voorarrest en een boete van f 5000, te vervangen door vijftig dagen hechtenis, terzake van frauduleuze export van 54.000 eieren. O. had op 13 'Januari in het dorpje Clinge, aan de Belgische grens, 150 kisten met 360 eieren geleverd aan zekere P., die deze over de grens zou brengen. De papieren,, o.a. geleidehiljetten en uitvoervergunningen, die hij aan P. verstrekt had, ontving hij dezelfde avond ongebruikt terug,- om ten tweeden male hu officieel. 54.000 eieren, uit te vperen. Bij het station Bottterdam-Beurs ontspoorde om gisteravond 18.54 uur een rangeer -locomotief, waardoor het vrekeer over de beide hoofd sporen versperd werd, Om 19.40 uur was een der hoofdsporen vrij-- gemaakt en kon de treinenloop naar beide richtingen over enkel spoor worden geleid Om 21.49 uur was de stremming, op het Beursstation opgeheven. Stadskroniek Door de politie werd de Haagse mej. V.aangehouden, die' ervan wordt verdacht uit een café aan de Singel een bedrag van tien gulden te hebben ontvreemd. Uit de S't. Llduipastraat werd Maandag weer eens eèn fiets ge stolen, ditmaal ten nadele van F. Een losgeslagen laadbak- van de vrachtauto van M.' uit Kethel be zorgde het rijwiel van B. in de Vlaardingerstraat een verbogen voorvork. Witte Donderdag. Oud-Katholieke Kerk*, n.m. 4—8 uur, Gelegenheid, tot stil gebed; 8 uur Viering jnst. H. Avondmaal. t.Goéde Vrijdag- Ned. Herv. Gemeente: Grote kerk, 10 uur mm. ds J. G. Jansen, 7.30 uur n.m. da A. Hoffman. Nieu we kerk,n.m. 7.30 uux, ds K. de Bel. Westerkerk, n.m. 7.30 uur, ds H "W- Hemmes. Vredeskerk, n.m. 7.30 uur, ds D. Broers. Ned. Prot. Bond: n.m. 7.30 uur,. Viering van het Avondmaal. Geref. Kerk: Juiianakerk, n.m. 8 uur, ds W. A Krijger. Evang. Luth. Gemeente: n.m. 3 uur, ds J. v. Leeuwen, K; Avond maal; n.m. 7. uur, ds J. v an Leeu wen, H. Avondmaal. Oud-Kath. Kerk: v-m. IQ uur, H. Mis.' Chr. Geref. Gemeente: n.m. 7.30 uur, ds A. Zwiep. Leger des Heüs: v. m. 10.30 uur, Samenkomst „Een dag b. h. Kruis", n.m. 3 uur, idem. n.m 7 uur, idem. Evangelische Gemeente: Ver. lo kaal, n.m.: 730 uur, dhr J. Ségaar. Ned. Herv (Geref.) Evangelisa tie: gebouw- Tivoli,7.30 uur, dhr Smit van Charlois: Herv. Evang. „Eber Haezer": ge bouw Pieterman, Westvest, 7.30 u„ dhr M. J. Middelkoop Leger des Heils, Lange Haven 27: 10%, 15 en 19% u. Majoor en Mevr. Bakker te Botterdam. Oud-Geref, Gemeente: Jeugdhuis L Haven n.m. 7.30 uur, ds.-W. Rooa. Voor hét pand Noordvestsingel was Woensdagmiddag kwart voor vier het zesjarig dochtertje van de familie V. N. aan het knikkeren aan de kant van de rijweg, Toen een vrachtauto, bestuurd door V. uit Rotterdam, wilde passeren, liep het kind niet lettend op een gege ven waarschuwing in gebogen hou ding" juist naar het midden van de rijweg, waardoor zij in aanraking kwam met een wielknop van de auto. Ivlet een hersenschudding en kleine verwondingen van het hoofd is het meisje naar de dr. Nolet- stichting overgebracht. De chauf feur, die niets vén het ongeval had bemerkt en was doorgereden, is, na opmerkzaam te. zijn gemaakt, naar de plaats van het ongeluk terugge reden. Hermës—tD.VBl speelt haar eer ste wedstrijd 'in "de voorronde voor de bekerwedstrijden '.tegen Over maas aan "deDamlaan i.p.vl Zon dag reeds Zaterdagmiddag. 'Het aanvangsuur is'bepaald -om half Vijf. Voor het eerste dameaelf tal. heeft de Schiedamse Handbal'1 DYfS een tournooi geor Maandag 29 Maart De wedstrijden-worden op" het Bos- hoekterrein gespeeld en vangen om 10 uur aan. Dezelfde dag zal het eerste herenelfvan DWS voor de hi .v*t TaxK Botterdam. GEOPEND tot 4 uur 's nachts. nederiaagBerit-een wedstrijd spelen tegen, de Zuidelijke le klasse-kam pioen EHV .uit Eindhoven. Daar EKV over een zeer goed en sterk elftal beschikt, belooft deze wed strijd interessant te worden. Ook de tegenstandsters der da mes mogen er zijn en/zullen voor enige goede handbalwedstrijden zorg dragen/Verder zal het eerste meisrjeselftaJvan DWS, hetwelk Zondag j.L nog een opmerkelijk goede wedstrijd tegen WF speelde, nog in het veld treden tegen de meisjes van HMS uit Den Haag. Het volledige programma voor de toumooi-dag luidt: 10 uur: A Dames DWS—HMS Den Haag 11 uur: B Dames EH\5 (Ëincihoven) WIK (Den Haag) 12 uur: Meisjes DWS—HMS (Den Haag) 13 uur: Heren DWS—ÈHV(Eind hoven) N ed erlaag3 erie 14-15 uur: Dames Verliezer AB 15.15 uur: Dames Winnaar AB- Schiedams Vrouwenkoor voor de radio Het Schiedamse Vrouwenkoor, sa! op eerste Faasdag voor' de micro foon van de Avro, een concert ge ven dat 'S-mïddags van twaalf uur veertig tot dertien urn" vror.dt uit gezonden. 1 De hemaniolng van het zeiljacht ,AIk" heeft maar weinig kunnen redden, nadat hun schip Qp die on gelukkige Zaterdagmorffen van de 13e Maart liij de Ashrafl-vaurto- ren- bp dé klippen'was gelopen. Het ïs een kwestie van redden van zichzelf geweest en niets kon wor den meegenomen. Nog vier dagen lang hebben de drie zeilers getracht hun Alk met hulp van plaatselijke bevolking van de rif te krijgen, hetgeen echter niet is gelukt. Hét schip brak. en was verloren. Toch. heeft men. nog iets weten te redden en wel de scheepskas en het filmmateriaal. Er zijn nog meer voorwerpen vaAjwaarde van het schip; gekomen, doch daarover hebben vreemden zich ongevraagd ontfermd. Omtrent de oorzaak, van: 't onge luk" vernemen 'we van stuurman Hoogstrate, dat de Alk.'in. de Rode Zee met sterke tegenstromingen, te kampen had.. Men. vorderde minder .-snel dan mén verwachtte en mén dacht aan, boord, de ge vaarlijke klippen aan de ingang van de Golf van Suez al gepasseerd te zijn, toen men ach er nog vó'ór bevond en het schip ter plaatse op een klip. vast liep. Nu het schip, verloren is én het weinige dèt geréd kon' worden is- gered, komt de vraag aati de orde/ faoe de drie oniortumiijke wereld reizigers, die dagenlang in een. tent ten Zuiden van Suéz hebben ge bivakkeerd, naar huis kunnen ko men. Kapitein. Van Nieuwkoop en de scheepsbouwer van Greven- stefn hebben besloten per,zeeschip verder te reizen. v Stuurman Hoogstrate echter wil met alle geweld zijn reis rond de wereld per zeiljacht voltooien en zal daarom overstappen op het Deense zeiljacht „Nordkaperen". Onze lezers hebben in de reis brieven van stuurman HOGgstrotG künnen lezen dat dit Deense jacht lange .tijd ongeveer 'dezelfde .route heeft gevaren alsde Alk. De „Nordkaperen" is thans eveneens op de thuisreis via Suez en dit-vormt voor stuurman Hoogstrate een prachtige gelegenheid, toch per zeiljacht zijn wereldreis te voltoo ien.; Hedenochtend .bracht mr. dr. J. in 'f Veld de minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting een bezoek aan Rotterdam, meer spe ciaal om kennis te -nemen van het geen hier ter stede op het gebied van de montagebouw .wordt ver richt. Ne een bezoek aan het bouw centrum heeft de minister zich vergezeld-door de burgemeester en de directeur Van de. dienst van volkhuisvesting, ir. A. Bos naar tal van punten in de stad begeven waar de woningbouw in ogen schouw werd genomen. Het amok op de „Japara' Volgens "berichten uit San Fran cisco maken de slachtoffers van het amok op de „Japara" het goed. Hofmeester D M. Emeis is reeds uit het ziekenhuis als genezen ont slagen. Alleen de derde stuurman, F. F. F. van den Berg, zal nog on geveer twee. weken verpleegd moe ten worden/omdat de pees van een zijner vingers nog moet helen. De Amokmaker, de Javaanse bediende Samiran, is ter observatie in de psychiatrische afdeling van* het ziekenhuis opgenomen. 0 In de week van 7 tot .en mei 13 Maart kwamen -1711' zeeschepen, métèride 302.420 nrt, 'dè Rotterdam se haven binnen, tegen 103 ."sche pen, metende i96.555-nrt; in de overeenkomstige week van. ,1947. we Aan boordt van het stoomschip „Bredero",datin - Penang reeds •brand'heeft gehadi heeft .men we derom met verhitting van de la ding te kampen. Gedurende de reis van Colombo naar Aden werd in de schroeftunnel geconstateerd, dat er1 brand" moest zijn'in. ruim vijf, Men zette dit" ruim gedeeltelijk on der water, terwijl zowel ruim vijf als vier onder stoom werden gezet, Het schip arriveerde 22 dezer- te Aden, waar men' begonnen is aiöt het lossen van de lading uit- ruim V; daarna zal .men onderzoeken of het schip zelf'schade geleden, heeft. AANGEKOMEN SCHEPEN TE ROTTERDAM 24 Maart - Nijenburgh Kingslynn Muller Park haven stukgoed; Fiat Londen Ned. Waalhaven ledig; Samuel V Schreve Londen Vinke Waalhaven ledig; Ho]m- side Blyth Damco Waalhaven kolen; Veenenburgh Middlesbro Muller Mer- wehaven stukgoed; Paollna Antwerpen Armando Farina Waalhaven ledig; 011- vlan Coast Newcastle Burger iJselha- ven stukgoed; Njord Londen furhess Merwehaven ledig: Antwerp Harwich. Koek van Holland; Vaderland Teign.- mouth furness Merwehaven dedlg; Pe- Zorum Sfax Rhenan 2e Kathavenfos faat; Bill s. Yarmouth. r,k.c, Merwe haven ledig; Empiro Conley Duinker ken furness Merwehaven ledig; Styxso Huil Soetermeer Fekkes Krallngse Veer ledig; Eillan Hlll Cowes furness IJselhaven ledig. 25 Maart k.l. Luckenbach t New York h.a.L Lekhaven stukgoed; Lowestoft. Trader Yarmouth van Es Merwehaven stuk goed; Stentor Adam Hudlg Veder Lek haven stukgoed; Sedulity Colchester alg. vrachtkan toar IJaelhaven ledig; Iho Bristol Muller Merwehaven stuk goed' Reuben Snow Newcastle Lenders Waalhaven 'ledig; Seasilver Antwerpen Ruys IJaelhaven ledig; Saginaw Victory New York Nievelt Gotidriaan Lekhaven, stukgoed; Mores Gay Newcastle fur ness -Waalhaven ledig- Drake Londen v.a.m. Merwehaven stukgoed; Ameri can Producer New York Rott. Oceaan. Merwehaven stukgoed;Cirrus (weer- schip) Atlantische Oceaan Nievelt Gou- drisan Parkkade; Persian Coast New castle Burger IJaelhaven stukgoed; Arnhem Harwich Hoek van Holland; Fredor Londen Anth. Veder UBelhavèn stukgoed; Zwaluw Rouaan Furiwss Merwehaven ledig; Helen Ipswich fur ness Merwehaven ledig; Seahara Leith. s.s.m. Merwehaven kolen. VERTROKKEN SCHEPEN 24 Maart Esbjorn, Kopenhagen; Oranje Nas sau. Harwich; Mulan, WestHartlepool; Seltna Dan. Odense; Hemodla. Gefle; Gees, Poole; Express. Parijs; Frederlk, Hamburg; Junior. Grimsby; Rianzan, Malmo; Pravda, Malmo; Maine, Aar- huus; Stad Arnhem, Genua; Maraal V. Huil; Midland Victory, New. York.via Antwerpen; t Dagfrid, - Malmo vlaAnt- werpen; Sheringham. Harwich;. Glas haven, Malmo; Belgian coast, "Bremen; Orpheus, A'dam; Empire Wansbeck, Harwich; Llta, Genua; Lena. Libau; Koningin EmmB, Harwich; Laponla, Narvik; Harald, Antwerpen; Speedwell, Hamburg; Fano, Kopenhagen. .25 Maart pi. Pahlsson, Gothenburg; ^Lissekerk, Hamburg;. Zonnewük, Cuba; Antwerp, Harwich; Tercia, Lissabon; Tjlbodas, A'dam- Wind Noord, matige bries, kalme zee. bewolkte lucht scheepsbewegingen Alkald thuis past, 24' Ouesaant. 28 te jkrtwerpeh verwacht; Acticla 22 van Liverpool naar Bordeaux; Algenlb ver- trakt 27 van Porto jAlegre naar Santos (verb.); Amstelkerk 34 van West Afrika te A'dam; Alphaeca uitgaand 23 te Singapore; Annenkerk 24 van Mel bourne te Sydney; Alpherat pass. 20 Thursday Eiland naar Townsvjlle; Aag- tekerk 24 van Adelaide naar Melbour ne; Abbekerk 24 van Poft Said naar Australië- Albatros 24 te Goole; Alcor pass. 24 Finlsterre naar Zuid Amerika; Aldabi thuis 24 van Bahia; Alphard pass. 24 Madeira naar Rio de Janeiro. Amsteldlep naar Banjoewangi 24 op iUl mijL Noord van Lombok; Arkeldyk thuis 24 te Londen; Aeneas 23 van Suez naar Shanghai; Ary Scheffcr pass, 24 Lizard om de West. Brinda 24 van Grangemouth r. Loö- den; Balt 24 van Macaasar naar So- rong; Bantdm naar Java 21 's avonds dwars van Algiers; Boissevaln naar Penang 24 oj» 200 mijl West van de Maladiven; Breda thuis 24 op 280 mijl Noord van de Azoren. Clavelia naar Pernis 24 op 280 mill N-O, van Puerto Rico; Congostxoom 23 van Freetown naar Takoradi en was 24 dwars van Grand Basaam; Cirrus (weerschip) 25 te R'dam; Crescendo 24 te Antwerpen;. Celebes naar Rangoon 24 op 250 mUl West van de Andaman Eilanden; Cleodora naar Miri 24 op 50 mijl N-W. van Townsvllle; Cottlca thuis 25 te Plymouth, Dordrecht pass. 23 Gibraltar naar Ipswich. Esso Rotterdam pass. 24 San Salva-- dor nsar Aruba; Evertsen 23 van Nor- denham naar Grangemouth; Esso den Haag naar Pernia 24 op 420 mijl West van Flores. Frlsla 22 te Rouaan,- Gaasterkerk 24 van Shanghai naar Kobe; Gomplna naar Ambon 24 op 480 mljL Z.W. van Fayal. Heatia thuis 24 op 480 mijl Z.W. van Scilly; Houtman 23 van Bo'ness naar Newburgh; Hilversum pass: 24 Kaap Blanco naar. Nederland. ibis'24. van Huil naar Londen; Itter- sum uitg. 24 van Safaga naar Bombayu. Java'(coaster) pass. Z4 Lizard om de West; Java 24 te Balik Papan. Kertosoao pass. 24 Finisterre n, Ba tavia; - Kedou ultg. 24 op 270 mijl Z;0. Van Suez; Helbergen pass. 24 Casquets. naar IJmulden: Kota. Gede ihuls 24 's avonds te. Suez. Llssekerk 25 v. Rotterdam naar Ham burg; Lekhaven 24 v. Rosario n. Mon tevideo; Lieve Vrouwekerk thuis 24 te Genua; Loosdrecht 24 te Bombay.- - Monica 24 v. Rouaan .naar- Londen; Maaskerk üitg. 24 te Antwerpen; Moca- ra 21'te Gibraltar; Modjokerto vertrekt 2B van BHtavia nHar Sóerabaja; Mui- oerkerk 24 v. Sydney naar Melbburne; Mariekerk thuis pass. 24 Dungeness 25 te Antwerpen verwacht; Marpessa 24 v, Piraeus haar Abadan; Meerkerk thuia 25 te Port .Soedan. Nijkerk 24 van Tanga naar. Zanzibar; Notos 21 te -Port'au prince; Nederland naar Rotterdam 24 namiddag dwars van/Port Soedan; Nlgerstroöm thuis 24 300 mijl Zuid van Teneriffe, Orpheus 25 van R'dam te A'dam; Odysseus 24 te Oran; Oberon vanNew York naar Aruba 24 op 180 mijl Zuid v:. Long Island. 'Polydoms 24 van Batavia nam Sóe rabaja; Prins Alexander naar St. John N.B: 24 Op 550 mijl Oost van Kaap Raie; Poelau Laut thuis pass, 24 Mlnlkoy; Polyphemus 24 te. Batavia; Phrontis thuis pass, 24 PflnteHaria n. Marseille. Rempang üitg. ,24 op 240 mijl O.Z;0 van Socotra; Ridderkerk ultg. pass, 24 Cape PaRis haar Genua; RQnkerk '24, van Momba'ssa naar Tanga. Samaria pats, 25 Gibraltar n. Mar seille; Stad Arnhem 24 van Vlaardlngen naar i Genua, nam. 6,40 uur in zee: Stentorl25 van A'dam te R'dam; Stagen 20 van Penang naar Belawan Dell; Singkep 24 le Semarang ten anker. Stad Maastricht. 25 van Bona te Gibral tar; Stad Leiden 25 van Duala te Port Gentil; SomelsdijJc naar Penang 24 op 420 myj O.Z.O. :van Socotrd; Stad Alk maar naar R'dam 24 op 330 mijl Noord van de Azoren; Stad Haarlem 25 nam- te Melilla; Stanvac Pendopo 24 ln da Straat :,Riouw,.. Tjlbodas 25.nam. van R'dam 'té:A'dam Tegelberg -24-van Kaapstad naar- Mon tevideo; Tjipodokf24 te Mauritius:' Tjit- jalenka 2d te Hongkong; Tjikampek 22 te Adelaide; Temate thula vertrekt30 van Belawan Dell; Tabian uitgaand 24 van Genua naar Port Said; Taria naar A'dam 24 op, 400- mijl N.O. van Kahp -Guardafui. - ,v Wiekenburgh .pase. 24 Dungeness n. Bordeaux.- Zonnewljk 25 van R'dam naar Cuba, m. 3 uur ln zee. Verloofd:. Ie. Paasdag Maart 1948 i'-'Z-Vf TUIEN. VOG® ;v'i BEN OOSTDAM, Rijnstraat 47A Schiedam. Breughelstr. 64, Den Haag. l „jO. - Ik haalde diép adem, gaf het hrijséhde in diaantje een duw en begon me uit het touw te wericen.-iiZiezo", zei-ik: „Eki vertel me nu eens rustig hoe je heet, waarom je me zo liet schrik- ken en doe ntet zo opgewonden, daar krijg ik. opgegraafd ev„ -r.. ben gézworén"b)f baard van voorvaderen; hü zul- -leni'RUe bleekgezichten in kleine -stukkies: scheu- ren,- oef oefTjonge", mompelde ik: „Dan heb je heel wat te doen, Oev/ah-Uk! En als ik vra gen mag, waarom-ga je zo bloederig doen, je moet bedenken dat dit een verhaal voor kinderen is". ,/VVaaah", gilde het mannetje en begon te dansen van woéde en rijn tanden blonken vervaarlijk: - Ikke niks mee te makenL. ikke vvraak gaan ne- men op boef Doh Kabalos!" Da'a toevaJlig"...zgi ik verrast; „Dan kun je me een handje geven, ik was hetzelfde van plan. Ik ga ook die Don en zhn bende gevangen nemen - en deze'Streek van dje kwelgeest verlossen.Kom meedan gaan we samen!" Oewah-Uk stond eerst nog een beetje scheef en wantrouwend te kijken bfl dit voorstei, maar toen ik'hém beloofde dat ik Don Kabalos helemaal aan hém, over. zou laten en zelf alleen maar met dé bende "zou afrekenen trok zijn gezicht in' vriendelijker plooien. We drukten elkaar plechtig de hand en Oewah-Uk. klom achter mij op het paard... BESTEED IJ ZE GOED LET OP COUPE - EN AFWERKING Nieuwe voorraad Hercncostnoms Herenjassen Pantalons. ook in kamgaren Heren modes Kinderkleding - KLLDINGHUIS Rembrandtlaan 83 Telefoon 69877 LEGER DES HEILS Xange Haven 27, Schiedam Goede Vrijdag: „DAG BIJ HET KRUIS" Majoor en Mevr. Bakker van Rotterdam. 's morgens half elf, 'S middags drie uur en 's- avonds half acht. TOEGANG VRIJ. kunnen wij tl niet geven. "Wel kunnen-wij er voor zor gen, dat Uw woning-er weer als nieuw uitziet. Met onze prima kameriak ..in 10 ver schillende frisse kleuren geeft TJ,Uw huis opnieuw een fleurig aanzien. N.V. Verfpakhuls „Schiedam" Broereveld 24, Schiedam. Tet 67902. N.V. Sportfondsenbad. - /Schiedam waagt een Salaris volgens rijksregeling Aanro. in de morgenuren of 's -avonds na 8 'uur. WALLACE BEERY Vanaf Vrijdag 26 Maart O N S F AfA S— P R O 6 R M'M"A MARGARET O'BRIEN lyLP.EA. Metro" Goldwyn mayer "Eenaantrekkelijke Wild West Film met twee be- .roemde-sterren.- Cassa ópen IÖ iiur Attentie, Goede Vrijdag - 3-5-7-9 uur. en beide Paasdagen. -7- Werkdagen 2-7-9 uur, Toegang 14 Jaar. Zaterdag 2-5-7-9 uur Grote sortering latten in vu-, ren- en beukenhout; ronde stokken, öiv. djkten; kwart en halfronde latten; bed- en kastplanken. Fr; v, Thlenen, Broersveld 123, Tel 69789. Kleine handwagen te koop met patent-as 60.-. Frans v. Thienen, Broersveld 123, Tet 69799. Te koop: wegens plaatsge brek, rood pluche ameuble ment, buffet, spiegel, 2 fau teuils, 4 stoelen en tafel, f 260.Brugmanstr. 39 b. "Werkster gevr., 1 dag per week. H, M, Veringa, Leb straat 46 A, Te koop: tuingereedschap. Na 8 uur., T. Ravensbergen, Paulus Potterstraat 4 A. Te koop: complete kippen ren met nachthok, dakbe dekking, golfplaten, ruim 10 meter. Te bevragen Aleida- straat 56. Te koop:-gr. mantelpak, m- 40. z, p., 40.—, Adres:H; C. Stam,v. - Ruysdaellaan 5. Gevr,: nette eerlijke winkel juffrouw in fruitzaak. P. ïïoogendam, PKO- Laan 127. Aangeb. prariit aquarium, compL. m. liéhtkap, planten, gasverw arming, vangklok, enz. J. Molkenboer, Boer-, ha avelaan 118. v Te koop: nieuwste Aróroh Super radio, alle golflengten in pracht kast, met'.- mooie Qamenschaal, prima toestel met garantie, voor' sléchts 250.—. Van. Swindensin- gel 44A. j'y,) Té koop: Pueh 1940, 125 c.c., gereviseerd, in prima staat. Br. no. S 3308 bur. v. d. bl. Te koop: z.g.am. kippenhok met 7 meter loopren. BK- laan -270 c, Schiedam. Net meisje voor de och tenduren v.g:g.v. 's Avonds melden Rotterdamsedijk 208c in alls modekleuren 'f 38.50 - f 42.75 - f 53.50 en hoger. f 33.25 - f 36.75 - f 39.50 in stof, effen en gebloemde zijde f 12.50 - f 15.95 - f 21.75 en hoger. f 13.25 - f 15.75 - f 17.50 f 14.50 en hoger f 5.95-f 6.75-f 7.50 en hoger.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2