Schreieder spaart Vorrink en 't Nationale Comité to Ook zó is Rotterdam! schudt uw Van der Waals gaat verder met organisatie „Wim" GEBUID REISBUREAU Diergaarde-Blijdorp gereed voor de ontvangst' heöen.... IEVEP WAKKER SPIONNAGE IN NEDERLAND Het swonnagIvMateriaal. dat. ket Nationale Giskes rood van kwaadheid DE PROEF DOORSTAAN. üft. 93fsp BLOEM EN DIER 1948" Tóch een expositie kleine negertjes DE RADIO - PROGRAMMA'S Donderdag 25 Maart 1948 Comité en de groep-Vorrink hebben bijeengebracht, is "zeer uitgebreid en uitermate interessant. Schreieder en Gis kes bestuderen het in de weken, die volgen op de eerste April 19^3, de dag waarop dé S.P. zulk een grote islag heeft geslagen. Dacr Ï3 allereerst het'materiaal, datVan Looi .in zomassale hoe veelheid aan Van der Waals heeft - ter' hand gesteld. Dan is er de ver- - zaïpellng van burgemeester G-. Ritmeester uit Den Helder:'lijsten van fabrieken in Duitsland, Oos tenrijk en Frankrijk, .fabrieken die van de lucht uit herkenbaar rijn" en dus prachtige doelen vormen - voor de steeds sterker wordend^ Engelse en Amerikaanse bombar dementseskaders. En dan na tuurlijk, kan men bijna zeggen de Duitse verdedigingswerken van Den Helder. De heer Toornstra heeft gezorgd voor een vliegplan voor jagers bovéh het bezette Ne derlandse gebied. Ir. C. Th. Groot-, hof leverde "de schetsen van drié sluizen in Limburg die voor de Duitse weermacht van, groot be lang warén. En de heer .H.' J.: M. Hansen had we hebben het reeds eerder gemeld de Duitse Radarr installaties-in Brabant in kaart.ge bracht, zo nauwkeurig, dat Giskes rood wordt - van kwaadheid als hij de' kadastertekeningen ziet. - Het staat vast, dat het Nationale •Comité'en de "groep-Vorrink orga nisaties van grote politiekeimpor tantie zijn geweest, .die, mede dóór deactiviteit vanhun spionnage- medewerkers, voor de Duitsers een groot gevaar betekenden: Daarom, hebben de enkele ingewïjden in het land, die op vrije voeten bleven, weinig hoop, nog ooit .een der ge vangenen levend terug te' zien. De bezetter heeft reeds zovele illegale werkers van kléinerformaat ter dood gébracht, datmen .voor de gevangenen van L April nauwelijks op. een beter lot mag hopen. Alle gevangenen worden naüw- keurigvVérhoord 'en 'er valt niet veel te ontkennen, want het betvijs- materiaal is weken vóór de arres tatie reeds via Van der Waals in Duitse handen gegeven. De heer Vorrink heeft tot ,,Sachbearbeiter". een zekere Battels, een .rechercheur vah betrekkelijk, geringe .ontwikke ling. .die uitermate geïmponeerd .wordt door de politieke uiteenzet tingen, die Vorrink nopens tal van vraagstukken .geeft. En als Bartels hierover met. Schreieder spreekt, stolt de"'-leider 'van'" bet 'England-' •Spiel 2ich in verbinding met Ber lijn cn-weet te bereiken, dat de ar restanten niet voor het gerecht worden gedaagd maar als bijzonde re gevangenen in een concentratie kamp worden opgesloten. Nederland heeft weinig reden om de S.D.-chef Joseph.Schreieder er kentelijk te zijn. maar het is een daad van. eenvoudige rechtvaardig heid te. erkennen, 'dat Schreieder in ieder geval een zekere bezorgdheid heeft getoond voor de levens .van deze mensen. Dit is een van de on verklaarbare dingen, waaraan de Duitse tijd zo rijk was: een van" de dingen, waarop Schreieder in het proces, dat tegen hem gevoerd zal worden, ongetwijfeld met grote na druk wijzen zal. V. d. Waals heeft't druk Van der Waals heeft het direct na het oprollen van het Na tionale Comité, weer druk. Hij heeft in Bergen op Zoom contact gekre gen met leden van een wijdvertak te illegale organisatie, de dienst „Wim", die afdelingen heeft in Ne derland. België en Frankrijk. De heren A.-J. L. Jüten, D. H. Schor- tinghuis, D. J. van Tuyl, G. Lam, D. A. Stienstra, en J. W. 'Vermeu len behoren tot de vooraanstaande figuren van deze ondergrondse groep, die'in totaal meer dan thii- zend medewerkers telt Men helpt personen, die gevaar lopen, naar Zwitserland en Spanje, men brengt piloten, wier toestel werd neerge schoten naar Engeland terug. Ed men onderhoudt verbir.dipgen met - Londen, waarvan de Duitsers wel- iswaar het bestaan vermoeden, maar waarop zij geen invloed uit oefenen. De grote organisator van dit alles is een zekere heer Van Méerssen uit Gent Op zijn bekende, sluwe wijze weet Anton van der Waals zich o.ok in deze machtige organisatie in te dringen. Hij wendt weer al de oude kunstgrepen aan om het vertrou- wen te verwerven; hij laat Schreie der weer naar Londen 'seinen om een slagzin, die hij ter. legitimatie heeft afgesproken. En radio-Ortnje roept het' gevraagde bericht om: „De pot staat op het vuur." Inderdaad! Er wordt met vuur fespeeld: Opnieuw ontwikkelt zich ct afschuwelijke drama van het verraad, opnieuw krijgt dc schurk, die Anton van der Waals is, alle .gegevens in handen. Opnieuw geeft Schreieder hem nauwkeurige in structies. En op 20 Juli 1943 worden vele illegalen in een huis te Apel doorn gelokt» waar de S.D: wacht. Meer dan tien dappere Nederlan ders vallen in' handen der Duitsers, worden geboeid, en met een prop in de mond op een zolder gelegd en later opgesloten. Een dag later vol gen arrestaties in Bergen op Zoom en Vlissingen- En opnieuw beginnen de verho ren. Opnieuw heeft hec" sinistere ■werk van Anton van der Waals een stuk verzet ondermijnd en wegge- van de oorlog in concentratiekam pen verblijven. Naar het 'aantal arrestaties gera kend, behaalt Van der Waale mét de liquidatie van. deze groep rijn gro otste tot dusver., bekende su cces. En he't; radiowerk éér met de besmette zenders van het Eng land-Spiel duurt .voort. De contai ners komen regelmatig en de agen ten komen in ononderbroken stroom. Te Londen echter beginnen zich sinds -Mei1943 tegenstellingen te openbaren. Hét oorlogskabinet heeft een bericht ontvangen, waar- ïri met ronde woorden wordtge zegd. dat JM.l.D. faalte dat Van der Waals op afschuwelijke wijze huis houdt in illegale kringen, dat het werk van de dienst is gepenetreerd en. dat mitsdien'moet worden inge grepen.. Er ontstaat een onverkwik kelijke strijd tussen personen en dienstén, die de levens van tiental len agenten en vele honderden ille gale strijders in het vaderland tot inzet heeft De ruzie tussen ver schillende Londense figuren -neemt zulke scherpe vormen aan dat de toestand onhoudbaar wordt. Ten slotte grijpt de regering dan ook in. Wij kunnen dit alles laten voor wa$ het is. Het heeft weinig zin de kSein-mcnselijke ijdclheid,die door dit alles heenspeelt, thans nog in het licht der publiciteit te plaatsen. Wat echter wèl -zin heeft, is hét stellen van enige vragen.- waarmede de parlementaire, enquête-commis sie bij haar onderzoek ongetwijfeld zal hebben rekening, te houden.- Die vragen zijn de vólgende: - Is het juist,' dat M.I.D, (de Mili taire Inlichtingen Dienst), ook. na dat er in Londen gewaarschuwd was voor waarschijnlijke penetratie, tóch is: doorgegaan met' het geven van berichten vla' radio-Oranje? Is het juist, dat M.I.D. candidaat- agenten, die door het bij K.B. van 28 -Nov. 1942 tot stand gekomen B.I. na hét afnemen van tests waren af gewezen, heeft aangenomen èn heeft doen parachuteren Is het juist dat M.I.D., ook na .de meest duidelijke: waarschuwingen, tóch in de zomermaanden van 1943 het radioverkeer met in Nederland opgestelde zenders heeft voortge zet? Er zo ja, hocvelen zijn daarvan het slachtoffer geworden en wie zijn daarvoor verantwoordelijk te' stellen? .En tenslotte: wie kreeg de uit Ne-, derland gekomen telegrammen 'in Londen? Zo dit de Engelse S.O.E. was (hetgeen wij aannemen), heeft de Nederlandse dienst dan om in- De gehele dienst „Wim" wordt opgerold; enigen van de gearres teerden zullen nimmer terugkeren, de anderen zullen tot aan het. einde Advertentie li M. Niet iedereen is het gegeven om een plaat, ets of foto in te* lijsten, maar Fa. A. Berg. Oude Binnenweg 144, Tel. 26579 doorstaat de proef. Ernst May staat verstomd Van ófficiëlé zijde 'heeft men de in ons,blad gepubliceerde ar tikelen oyér' het ;England-Spiel. voorgelegd aan Ernst May de Duitse code-specialist, diezulk èen grootaandeel ,hadin ®het werk van Schreieder. May heeft de vreselijke historie met aandacht gelézen, én verklaarde daérna„Ik sta v ersfcm d óver hèt feit, dat de schrijver letter lijk alles weet, Dit is het beste, dat ooit over deze'"'' zakenge schreven had kunnen worden. Alle artikelen "bevatten een vol-, strekt waarheidsgetrouwe weer gave van. de werkelijke toe dracht der dingen, zoals zij zich in de oorlog sj aren hebben afge- spëeld". zage van de originali gevraagd en zo ja, heeft hij die gekregen? Belangrijker dan de ganse, rëeks .afschuwelijke feitendie.wij/..tót dusverre publiceerden/ is; de; be antwoording. dezer vragen voor de oplossingT van het mysterie, .- dat, England-Spiel wordt 'genoemd..; Een- oplossing, waaropons ,VOlk récht hééft! -. Advertentie AL Wat een gemak Geen mes Geen Geen z<*p. kwist Geen egeroij Vraag y&. boAdttaar dmonura tir mtt een Philips tlcctnscb N,V. PHIUPS* VERKOOP-MAATSCHAP** VOOR HEPIRiAKO-lIHPHOVEM /RTM-dienst op 5; Mei Op de nationale feestdag,: 5 Mei a.s., zullen de N.V. Rotterdamse Tramweg. Maatschappij ende N.V. Vlaardingse - Stoombootmaatschap pij 1de, dienst in het gehele net „uit voeren als op .werkdagen. Advertentie 1. M» Modem© beugeltas boxcalf, met: zijde Onze abonné H. J. Japin, Vtruly plein 10 A.< zond ons'deze foto van dc Koninginnebcug met oprit, met op.de achtergrond de htfbrng. Hem tzal een bockenbón' ter. waarde van ƒ.5,-— worden toegezonden. Type-wedstrijden.'bij Schoevers Ten aanschouwe van vele be langstellenden hebben gisteren Rotterdamse en Haagse leerlingen van het Instituut Scheevers, wed strijden gehouden in' snelheid en; rhytmisch typen. Het enthousiasme bij de deelne mers en hun Supporters was.groot. Ook de tentoonstelling van het huisorgaan en getypte tekeningen trok gtote belangstelling evenals de tacho-demonstratie. De resultaten waren:' Tekeningen typen: eerste prijs Mullens, tweede prijs ;J. van- Leeu wen,, derde prijs I. 'Buys, allen uit Rotterdam. Samenstellen van huisorganen: eerste prijs E. de Ruiter, tweede prijs G. Hof en derde'prüs.L. Ko nijn, allen uit Rotterdam. Snélheid typen:.eerste prijs M." de Koning (Den-' Haag), tweede prijsi B.: Vlasboom, (Rotterdam) èn derde 'prijs J.Stufkens (Döi Haag). Rhytmisch typen: eerste; prijs C. Bellingwout, tweede, prijs H. van Hartingveld, beiden Den Haag. JUBILEUM M. L. BLOM De 1-ste April hoopt de heer RL L. Blom, etaleur bij de firma Van Nelle, de dag. te herdenken dat hij voor 40 jaren bij deze firma in dienst trad. SPARTA" JUBILEUM-TOURN'OOI Het programma van het Sparta jubileum-toumooi..dat met Pasen op Spangen zal worden gehouden, luidt: Eerste Paasdag: 2 uur: Xer xesSW, 3.30 uur: Sparta—Rom ford F.C.; Tweede Paasdag: 2 uur: Verlïezersrondc '3.30 uur: Winnaars ronde. Advertentie OHlctcnl verhuurkantoor voor MODERNE T0ERWA6ENS van onderstaande mijen: W.S.M. - CITOSA - RAGOM EVAG - Readarij op d© Lak TWEE PROVINCIËN alle aangesloten bij hat CEBUTO- OISTRICT Rotterdam ROTTERDAM - Splnhufsilraat 11 Tal. 2ÓIB2 Btungalieutf en inllchtiagkanloran ér Ui T cntcpracht-'.ia.'.'Diergaarde-BlijdofpY 'in' dc Rivièra-hal eir. M—J daarbuiten, in de- tuin. Tere en felle kleuren van bloemen, planten, struiken, en gazons ;in welgekozen combinatie.- En te middën. van die kleurenweeldeinheemse en exotische dieren: eenden plassend in hun vijvertje ir£ - de grote hal; statige kraah- vogéls op het ineen terrasvormig park omgetoverd--;podium;, kaketoes,:die er-plezier in hebben hun gekrijs in' de wijde hal te laten /klinken; - kuikentjes nauwelijks uit het ei.: krioelend rónd hun etensbak; witte kalkoenen bijeen in een. heusweitje op. de plaats van de dansvloer Veel is er te genieten cp deze tentoonstelling wan „Bloem en dier-; 1948'y dié van 25 tot en met'31Maart,behalve Zaterdag 27 Maart de Hele dag en Zondag 28 Maart na-'één:uur in de Diergaarde is geopend. De. directie van Diergaarde-Bljj- dorp Is. niet bij- depakkèh blijven neerzitten toen eenmaal' vaststond, dat dé. Prima-Vera, als gevolg van bijzondere omstaridighed.cn, zoals zlsmgn.; winter, en droge zomer, dit jaar ïiiet,'zou herleven. Toen de grote' binnen- en buiten landse -kwekers verstek moesten la ten gaan, werd besloten zelf een;ex positie op touw te zetten en deze is tenslotte een combinatie geworden van. floraen. fauna. Enkele grote firma's uit Boskoop en'Hazerswoudc bleken toch nog ,,in staat .om een prachtige collectie plantgoed- te le veren." Maar. ook de heer Mark, hor- tulanusvan de Diergaarde, bracht -uit' zijn kassen heel, wat mooi expo sitie-materiaal: bijeen. Pasen is vroeg dit jaar.- De jonge dieren, dié" begin 1948 in „Blijdorp" zijn geboren, kunnen nog niet. alle van de moeder af. Maar toch was het -mogelijk, de bloemen, en plan- tcnpracht in de Rivièra-hal te ver levendigen, met een aantal dit voor jaar geboren beestjes. Zelfs de jonge panter, die onlangs door de bemanning van de „Joban Evertsen" ten geschenke werd ge geven, sluipt rond in. zijn -kooi,die 'een. plaatsje heeft gekregen in de hal. y ;-Y Langs de paden in de, gazons staan deeroenssen reeds in volle bloei. Straks djjn hètjdé b^j'tienduizenden uitgeplante tulpen, dié de tuin zul len kleuren. ."fv'';/.' In de: thêeschénkerij' heeft de fir ma- H. H. de" Klerk Zn., in het kader van' de. expositie, een uitge zochte collectie meubilair bijeenge bracht;.: voor menigeen om van te watertanden. Vcnticttwingen in dc furn Onder de bezielende leiding van de heer Slewertsz "van Reesema, di recteur van dc Diergaarde, wordt met veel élan en vakkennis gewerkt aan de uitbreiding van de fauna en flora en aan dc verbetering van de tuin. De lawaaiige speeltuin naast de hoofdingang is '.vervangen' door een weitje met vijver voor.16 flamingo's. De „apenrots", waar nu nog steen bokken behendig op cn af klauteren, zal de zomervcrblijfplaats worden van niet minder dan honderd aapjes. Er is eèn falsanterie, een Verblijf vóór wolven, vossen en jakhalzen:en een voor 'kleinere dieren als was- beertjes e.d;,: bijgebouwd in de typi sche stijl van de Diergaarde. Door het ".vervangen; yahriécht; groeiendebomen- van botanische waarde, door goed gedijende berken, kastanjes eu andere" Hollandse bo men,; hoopt men meer. schaduw te krijgen in de tuin. "Waar reeds schap, duwrijke plekjps zijn, zullen rustie ke banken geplaatst worden; een 100 tot 150 stuks'.-! Hard wordt ook gewerkt aan ver bétering van paadjes 1 en lanen/ ten gerieve van de. duizenden bezoekers uitstad en land, die Diergaarde- Blijdorp verwacht :en die stellig zuÜenljtomenL LORRE begrijpt er niets van, temeer nietdaar zij zich niet herinnert een jubileum te-vieren of een verjaardag. Waarom wordt ze dan zo in dc bloemetjes gezet? /Advertentie I. M. Om de Jan van Dam-beker Jubileum M. L. Blom Dinsdag as. zal - hét jaarUJkse Aeolus jongens-hockey-toumooi om de - Jan van Diin-beker op. het ter- réinencoraplex Laag>Zestlenhovén wordengehoudèn. 'Aan dit toumooi zullen 21 verenigingen met 24elf tallen-deelnemen, t-w.- Alliance. Am sterdam, Asvlón, B.M.H.C., Excel sior, Gazellen, Groen Geel, HBS, HHYC, HIC (2 X), HLC, Hudlto, Leonidus, Leiden, MRHC. Noaö, Push 29, Togo. VCL, Victoria (2 x) en 'Aéolus (2 x)v In 1946 werd.Al liance en in 1947 HLC winnaar, 's Morgens half 11-beginnen de wed strijden. Om. kwartvoor drie vin dén de halve 'eindstrijden plaats en om half 4de eindstrijd. Ontziet- elkanders taal en gevoeligheden Nog steeds bestaat Jn België de taalkwestie, met haar gevoelige en overgevoelige zenuwkanten. De Nieuws Gids. wijst er telkens-op, ook weer in een van de jongste nummers oóder de kopjes: „De Fransman sprak Nederlands" cn „De Nederlander sprak Frans". Onder het eerste kopjè wordt vermeld, dat de Franse ambassa deur in. België, de heer- De Haute. clocque, bij een bezoek aan Ant werpen op een tafelrede vanbur gemeester Crauybecke in, het /Ne- derlands heeft geantwoord. Dit wordt in ambassadeur De Haute- clocque geprezen, trouwens alle Antwerpenaren waren er mede in hun nopjes. Maar nu dc „tegenhanger": „onze stambroeders uit het Noorden lij den nog steeds- aan de" Franse griep",'schrijft het blad; ,;waht eèn hunner, -ingenieurs houdt', in de Vlaamse steden een, overigens voor. treffelijke,lezing in het Frans, daarbij-, de gemeenschappelijke taal, het Nederlands, negérend. Wanneer 2ullen de Nederlanders het einde lijk toch eens-begrijpen?" Deze vragende klacht' moet ont houden worden, vooral nu het reis- selzoen weer is begonnen. De.Vla mingen hebben er recht op in goed Nederlands beschaafd te worden aangesproken: zij- zijn gevoelig op dat punt- Tot goede vriendschaps- manicren behoort o.m. dat men eL kanders gevoeligheden ontziet Feuilleton DOOR. AGATHA CHRISTI -n ;V: - Als.zij opkeek zag zij de ogen van Hugo, die -haar aankeken. 's Avonds als Cyrill in bed lag „Gaat u mee een eindje omlopen, juffrouw Claythorne?" „Misschien weL" Dan liepen zij keurig naast el-: kaar naar bet strand. Het licht de zilte zeelucht. En dan de armen van Hugo om haar heen. „Ik houd van je. Ik houd van je. Weet je,, dat'ik van je houd. Vera?" Ja. dat wist ze. <Of zü..dacht, dat zij het wist.) „Ik kan jc niet vragen met mij.te trouwen. Ik heb geen rode cent. Ik ■kan nauwelijks mezelf onderhouder^ Het is gék, weet je, ik heb eens drie maanden het vooruitricht gehad, dat ik later een rijk man zou zijn. Cyril werd pas geboren drie maan den, nadat Maurice gestorven was. Als het een.meisje geweest was. Als'het kind een meisje" geweest was, zou Hugo alles geërfdhebben: Hij gaf toe. dat het een teleurstel ling geweest was. ,Jk had er natuurlijk niet vast op gerekend. Maar het was toch een klap. Maar, zo gaat het nu eenmaal Cyril is een aardig.kind. Ik ben dol op hem." En hijwas inderdaad dol op hem. Hij stond altijd klaar om spelletjes met zijn kleine neefje (e doen of om hem bezig te houden. Er was geen spoor .van wraakzucht in Hugo's karakter. Cyril was niet erg sterk.' Een zwak kind met weinig weerstandsver- mogen.-Mïsschie'n wel bét soort kind, dat niet zou blijven.laven..... En daarna. E „Juffrouw Claythorne,: waarom b raag ik niet naar die rots zwem-' men?" Een vervelend, dreinerig ge zeur. „Het is ie ver, CyriL" „Hè, juffrouw Claythorne. Vera stond op. Ze-ging naar do toilettafel en slikte drie aspirines.. Zij dacht: ,Jk wilde, dat ik een behoorlijk slaapmiddel had. Als ik er. een eind aan wilde maken,"zou'ik' veronal, nemen 'of zoiets geen cyaankalil" ZÜ huiverde, tóen zü dacht aan het vertrokken, paarse gezicht van Anthony Marston. Toen zij- voorbij - de schoorsteen kwam. keek zij;naar het ingelijste rijmpje. Waarom' had Anthony Marston dit gedaan? Neen, zij wilde niet ster- •ven. Zij kon -zich niet voorstellen, dat zü .nou willen sterven.- De,dood was voor voor de anderen.... HOOFDSTUK.6 Dokter Armstrong droomde..... Het waserg he'et in de operatie zaal.... De temperatuur Was zeker te, hoog! Het zweet stroomde langs zijn 'gezicht. Zün handen waren klam. Het was moeilijk onrhet mes stevig vast-te houden.... Wat was het mooi scherp....- Men zou gemakkelijk iemand kun nen vermoorden met zo'n mes. Hij waa toch.ook.bezig iemand te Ver moorden.Het lichaam van de. vrouw 'zag er heel andefsuit Het was eerst een-groot vormloos lichaam geweest. Dit lichaam was mager en schraaL En het gezicht was niet te rien. Wie moest hy ook weer vermoor den? HU kon het zich niet'herinneren. Maar hij" moest het weten! Zou hij hét aan de zuster vragen? De zuster keek naar hem. Neen. hij kon het haar niet vragen. Zij verdacht hem nu al, dat kon hü zien. Maar wie was dat,'die op de operatietafel lag? Zij hadden dat'gezicht niet zo moe ten bedekken.,.. Als hij het gezicht maar kon zien.... Zo! Dat was beter. Een jonge leeriingverpleegster trok-de -zak doek' weg. O ja,, hét was -Emily Brent. Hü moest Emily Brent vermoorden. Wat stónden haar ógen boosaardig'.Haar lippen bewogen. Wat. zei zü? „Te midden'van het leven zijn,-wij in de dood...." Nu lachte rij. Neen,zuster,, laat die zakdoek weg. Ik moet kunnen zien. Ik moet haar narcose geven. Waar is de ether? Die moet ik toch meegebracht hebben? Wat heeft u met de ether gedaan, zuster? Cha teau Neuf du Pape? Ja», dat kan net zo goed. v. Neem die zakdoek weg. zuster. Natuurlijk! Ik heb het de hele tijd geweten! Het is Anthony Marston! Zijn gezicht is paars en vertrokken Maar hü 'is niet dood hij lacht Dc zeg je. dat hU lacht! Hü laat de operatietafel schudden. Voorzichtig,- man,: kijk uit, wat Je doet. Zuster, boud de tafel vast hóud hem vast.—. •Met een schok ontwaakte dokter Armstrong. Het was ochtend. Zon licht stroomde.- de kamer binnen. Iemand boog zich over hem heen schudde hem. Het was .Rogers. Rogers, met een wit gericht,/ die zeL* RDokter dokter!" Nu - werd Dokter Arm stron g hele maal wakker.' Hij ging overeind zitten en vroej scherp: „Wat is er?" „Mijn vrouw, dokter. Dc.kan.haar niet wakker krijgen. Ik kan haar niet wakker krijgen. 'En en ik vind, dat zy er zo vreemd uitziet." Dokter Armstrong wist wat hem te. doen stond. Hij schoot zijn ka merjas aan en ging met Hogers mee. Hij boog zich over het bed," waar op de vrouw rustig op haar zü lag. Hij tilde de koude band op en be keek haar ogen. Het duurde enige ogenblikken voor hü overeind kwam cn zich omdraaide. Rogers -fluisterde: „Is zij is ze 1" Hij bevochtigdemet rijn tong de droge lippen. Armstrong knikte bevestigend. „Ja, zü is dood.'. Zijn ogen bleven peinzend op de man voor hem rusten. Toen keek hü naar het nachttafeltje, naar de was tafel, en vervolgens weer naar de vrouw. (Wordt vervolgd f Advertentie l. M. Verdachte personen Stel, je kende me niet eu lk zou op straat .naar Je ;toekoinèn - om b.v. de weg. té; vragen,, zon dan denken: jasses wat een engerd, wat een verdacht individu én hard. doorlopen of gaan güleö ót'tóe: bits bejegenenJ? .zo vfoeg" ik aan een vrtendbijlaatst op een' avond' toen we:;mét- een virj groot gezelschap gezelüg samen zaten. Neee, ach neee; ik geloof'het rilet^ASprak de., vriendin, ik denk; wel dat ik je. de weg zou wij zen, - als het* -ten ..minste een nette- 'straat .was waarnaar. :je vroeg, nee, verdacht zou ik het ge loof ik niet vinden,, ofschoon..., maar waarom vraag je - dat -zo Ogenblikje, zei: ik. Zeg jij eens, vervolgde ut m n enquête,; en ik wendde me tot een goede kennis uit de kring, vertel jg me eens, als. je^een winkel had .en ik kwam. zoals ik nu gekleed ben. op klaarlichte dag by je in de zaak om .b.v. een fiets te" kopen, zou je dan zeggen: wacht U eens .even, gauw naar de telefoon gaanen de - pbUtie .opbellen en me daarna aan de praat houden tot ze kwam, om dat ja'mlj er zo verdacht uit vond zien? -— Neèe, ach neee; dat:geloof ik niet, antwoordde de. kennis, maar ik-zag duidelijk dat die lichte aar zeling in zyn repliek bedoeld was om te plagen, want hü lachte trouw hartig of hü zeggen wilde: hoe kom je èr v bij man, ik" zou je die fiets desnoods op crèdiet 'geleverd' heb- - ben. Waarom vraag ja dat In 's he melsnaam, zei ook hy'. Ogenblikje, sprak ik.. t' En jij. g!ég ik verder tot He heer des huizes,' mün 'gastheer, stel alweer, je kende me niet en ik kwam, by je aan huls omje te spre ken: zou je me binnen laten en-in de huiskamer met me praten of-zou je me door het raampje in. de voor deur te woord staan omdat je mo een:ietwat vendacht individu.vond?; Natüürlyk zóu ik je -binnen laten komen, sprak de gastheer oprecht, j'l zo 'als ik je zag zou ik dehken: die nette vent 'moet ik wel in de kamer oytvangen. want il-c kan best door. een tamelyk vuile regenjas- heen- kijken, als ereen fatsoenlijke in-, borst onder rit; néé iets verdachts zou 'ik :zeker: niet aan je - gevonden hebben en tenslotte is armoe geen - schande Gelukkig maar, zei ik op- félucht, .want nu moét: je toch eens oren/wat me van de week over- komen is. Loop Ik daar op éen middag in - Schiedam met een collega,eea/keu- v rige kerel die altijd 'n schoon over- hemd aan heeft en een elegante jas. We hadden geen :tyd om. met.de tram naar Rotterdam te gaan en besloten een tajd té nemen./Rustig; - wandelen we - naar een telefooncel om er., een te bestellen, maar daar zie -lk opeens een;bordje met „ga- ragè" aan een huls in e en- süsteaat. - We draaien dus bü de cel om en drentelen naar de "garage. .Aan een"1 chauffeur bij dc deur vragen .we: Kunt U ons even. naar Rotterdam brengen, is er een wagen vrü? De man kykt ons aan en zegt eerst een hele tyd niets. Als we de vraag her halen, doet hy een stap achteruit en gaat tegen de muur leuoen. Nou, zeg ik, zou het gaah? Tja, zegt de man en kijkt ons onderzoekend en; argwanend aan. En waar wilden de heren heen, naar welk adres We - ■noemen het. Schoorvoetendsloft hü naar de nieuwe Chevroleten zegt landerig: Nou, "-stap dan maar in. -•- y.'?' /.r-;v-s Hij heeft er gelóóf Cc niet veel'rin/ in, zeg ik expres hardop tegen m'rt collega. Dan draait de chauffeur:.; zich om en'zegt: nou, om U .de waarheid te zeggennee, lk vond dat julDe daar nogal.;yeMaqhtS?i kwam aan zetten. Ik hadi het met óp jullie en dan met' die meuwe wa-:';;/ gen;., je /hoort tegenwoordig - ziDke.f^ rare dingen, dat ,ik eenbeetje'--voor- .-: zichtig geworden ben... j DËSTDERIUS ©n a. zult kiplekker nït bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal ,in uw Ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft U ra;lct verstopt wordt humeurig en loom. :Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPiaETJES om die liter gal op t« wekken en uw spfisverterlng en sloel- 'gang op natuurlijke wijze Ie regelen. DONDERDAG 25 MAART 1948 Avondprogramma 'v; HILVERSUM I; 19.— NWS.," 19.15 Jonge mensen en hun beroep, T9.S0 ■Actueel geluid, 19.45,"Règèringuit- zending,20;— Nws... 20.15 Itemer koor, 21.15; Waar .wórdt iUïverzorgd. ,als ,U ziek.-1 bent?,- 21,30. Familie competitie, .22.—;Met -band en;:plaat,4 22.15 Dè vaart -der.'Volken,. 22.30 Nws., 22.45' Avondoverdehkine, 23.— Strijkkwartet; -23(3&—24.— .Slotaccoord. V HILVERSUM n:-10.00 Het klok je van zéven, 19.05 -.Wat doen. de' J.R.O; en de .W.F.N.UA., 19.15.Zang^ 19.30 Volksmuziekschobl, '20.—:Nws/ 20.05 De Brussel se - Jaarbeurs, 20.15 Omroeporkest, 21.15 „In de f Dop" (Hoorspel)',22.25c De Speeldoos'; 22,45 Rondom het Zuiderzeevraag- stuk. 23.— Nws., 23.15—24.— Strijk orkest. ITtlJDAG 26 MAART 1948 Ochtend- en Middagprogramma HILVERSUM I: 7.— "Nws.,7.15 Ochtendgymnastiek,' 7.30 Orgelbe speling, 8.— Nwe., 8.30 Pianosoli, 9.15 Ztekenbc'zoek, 9.30 Werken van oudemeesters, 10.15; Morgendienst, 10.45 Inleiding Mattheus passion, 11.Passiemuziek, 12.30 Oude sona tes; 13.— Nws., 13.15 'Orgelplotcn, 13.30 De donkere Hemelpoort. 14. Passiemuziek, 16.— voordracht, .16.20 Ensemble „Euphonia" 17.— Van .oude en nieuwe schrijvers, 17.30 Orgelconcert, 18.15 CWV-kwartier, 18.30 Nc'd Strijdkrachten. HILVERSUM L 19— Nws., 9.15: Geestelijke liederen, -19.30 -Kerk dienst; 21,— Stabat Mater, 21.45 Werken voor strijkorkest, .22* Vragen - aan> ;voorbijgangers, 22^0 Strijkkwartet, 22.45 Avondoverden king, 23.— Nws., 23.15 Orkest-mu- ziek, 23.30—24.Slotaccoord. HILVERSUM II: 7.— Nws., 7.15 Muziek by het ontbyt. 8.Nws., 8.18 .Operaprogramma. 8.50 Voor-de Vrouw, 9.Symphonie-orkest, 0.30 Waterstanden; 9.35 Ondritsjek- kw-artet, 10.Morgenwijding, 10:20 Mjfnné'rkoor. 10.30 In deze harde werkelijkheid, 10.45'Pianospel, 11.— De oude Klokkenluider, 11.15 'Or kestconcert- 12.— The Romancers, 12.30 Weerpraatje, 12.33-Sport, 12.S8: Pianospel, ,13,—Nws., 13.15 Kamer orkest, 14.—Kookkunst, 11.20 .Gr- muziek, 15.— Ons volk en" züii;-:' dichters, '15.20 Orgel eh. vióob ::16;^>/'ï Orgelspel, ;i6.30;Dxt;,is ;notr' Aarden-/-;!/ -burg, 17.—'..; Zang en orkest, 17J0 iWij.:en-';de rriuziek,18 Nws.; - Accordeonorkest, /18.40 Jan Cordu- wenér.1 AGy/fev;; HILVERSUM-ïï: 19.— Denkóm v debocht,' >19:15 Heg; uitzend.; '18^0, Avondmaalsdienst; 21,—Men .vraagt/i';/ en -wij draaien, 21.30, Paül Godwin -' Trio, - 22.Buitenlmdsï/vïêekÖvër-:K; zicht, door Dr. C D. J. Brandt; 22;'J5 - Swing and .Sweet;22.40.,,Vandaag", 22.45^ Avondwijding,i.-ZS.—. Nws., 23.15-r24.— Vrijdagavondconcert- ZATERDAG ,27-MAART--1948/ Ochtend- en Middagprogramma HILVERSUM I: 7.— Nws., 7.15 Ochtendgymnastiek,'7.30 Arïa'3 uit The Messiah. 8.— Nws., 8.15 Fluit en- clavecimbel, 9.45 Cello en piano, 10.— Klein Kleutertje, 10.15 Gr. muziek, 11.— De Zonnebloem, 11.45 Pascal-Kwartet, 12.03 Alleluja uit de Messias, 12.06 Tenor en orgel, 12.30 Weerpraatje, 12.33 .Lunchcon cert, 12.55 Zonnewijzer, 13.Reg. Uitzend., 13.30 Lunchconcert, 13.50 Film en toneel," 14.10 -The Ink Spots; 14.20 Engelse les,. 15it5 Concert-der jongeren, 15.45 Kio'sk, 16.Gr. muziek. 16.20 Blindencongres, 16.30 i De schoonheid van het Gregoriaans, 1?:—'De Wig!vain, 18.— Pianoduo, 18.15 Journalistiek weekoverzidit, 18.30 Regeringsuitzen'ding. HILVERSUM ,H: 7— Nws., 7.15 Victor Silvester, 8.Nws., 8.13 Morgenklanken, 9.30- Waterstanden, 9.35 The Kentucky Minstrels, 10.— Morgenwijding. 10.20 Radió-fcuil- leton, 10.35 Constant van den Els- houdt (Tenor), 1LVoor.de ar beiders. 12— Bekende orkestwer-: ken. 12.30 Weerpraatje, 12.33 „Vin- centino". -13— Nws, 13.20' Malando, 14.Als een - bonte vogelvlucht, 14.15 Stafmuziekcorps, 15.00 Hon- dom het Paasfeest,- 15.15 Gr. mu- .ziek,.T6.— De socialistische ..partijen - en het plan .Marshall, 16.15 Binnen zonder kloppen, '18.45 Artistieke- staalkaart.' 17.05 Het -N.V.V., 17.15 Volksconcert, 18.15 Sport, 18.30 Om en nabij.de twintig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3