m i een en no Fie Carelsen in de bloemen Veluwe bereidt zich voor pp vacantieseizoen £8 Een zilveren tentoonstelling: Traditie voor Engelse vrouw aan 't voorjaar verbonden I Winkelcentrum in één gebouw... Compositie innerlijk, maar opk uiterlijk KUNST ZONDER VOORSTELLING Wassily Kandinsky in kunstkring „Grote" jubilea in kleinestukken Ook GGD trad op in de Stadsschouwburg Aantal gasten waarschijnlijk groter dan vorig jaar Men verwacht een „stormloop" PAROLOSCO OP 'M Donderdag 25 Maart 1948 HET „Ideale Huis" viert dit jaar zijn zilveren jubi- |l leum en nog. is het ideaai niet bereikt en vooral nu onbereikbaar. Het is dat altijd geweest voor het gros der millioenen, die deze tentoonstelling hebben bezocht sinds die door de Daily Mail in 1908 voor het eerst .werd georganiseerd. In de ipop van die veertig jaren is deze tentoonstel ling traditie geworden en voor de Engelse huisvrouw even onafscheidelijk aan het voorjaar verbonden als voor haar Nederlandse collega de Grote Schoonmaak. Want „de Ideal Home" 1» meer dan .een tentoonstelling alleen Hier toch vindt: de Londense bulsvrouw, wier' winkelcentra over een opper vlakte ter grootte van de provincie Utrecht verspreid liggen, alles bij elkaar in één gebouw, de Olympia Hall, beschut tegen weer en wind. Hier ziet men van de galerijen neer op de grote hallen, waar de daken van de stands met bloemen zijn omzoomd; hier ziet men. op naar het hemelhoog gewelf van het- dak, gedrapeerd met een_ ongelooflijk aantal meters hemelsblauwe nylon... f een gewelf zo hoog, dat de zes levensgrote huizen van. twee ver diepingen er 'even natuurlijk aan doen alsof ze buitenstonden, Hier kan het hele gezin een ya- cantiedag doorbrengen, die hen dagén en weken stof tot praten geeft. Reeds lang voor de opening staan ze in rijen te wachten; een maal binnen wandelen Moeder en de kinderen wat rond, kijken naar het speelgoed ?n de jonge hondjes, gaan dan naar, de meest pracxische noviteit die da tentoonstelling dit jaar te zien geeft; de kinderspeel plaats, waar de kleintjes van 3—9 jaar veilig achtergelaten kunnen worden. Ze spelen er met autootjes en fietsjes, met spoortreinen en vliegtuigen, met draaimolens en schommels, met kjeurkrijtjes 'en prentenboeken, kijken naar pop penkast en film onder voortdu rend toezicht van veertig keurig ge- uniformde kinderjuffrouwen. Moeder en haar grote dochters hebben nu de handen vrij» verlus tigen zich aan de nieuwste mode. en toiletbenodigdheden in een afdeling waar Mary de nieuwste lipsticks en manicures kan proberen, en. Moe der zich aan een „face massage waagt. Moeder kijkt verder naar .de al lernieuwste wasmachine, die wast, spoelt, droogt, zichzelf uitschakelt en schoonmaakt zonder dat men meer dan een.vinger behoeft uitfe steken; .en naar de stofzuiger, die tevens vloeren schrobt wrijft. Maar met een verlangende zucht gaat ze verder:' „veel te duur! -Dit .geldt, ook voor de „Electric Hos- tess", waarin een7' heel': din er-een paar uur warm 'gehouden kan wor den zander aan te branden of uit te drogen.. Zijbewonderen verder de keurige moderne keukens zonder „stofnesten" en verloren, hoekje3, kijken naar electrische haardjes van het nieuwe convector-type, die de warmte gelijkmatig over .de kamer verspreiden, naar "de nieuwe natuurlijk- open haarden, die met een "overdag verborgen schuif ook 's hachts blijven'branden, en waarvan de verbrandingsproducten zö afgeleid worden, dat; ze de slaapkamers, boven verwarmen. Zij koopt een practisch aardappelmesje (om haar magere rantsoentje wat dunner te schillen!)'en een handig instrumentje om haar pasteikorst vlug en netjes te garneren. Zij kijkt volbelangstelling naar een demon stratie van- de nieuwste hoge-Üruk stoompannen in glimmend alumi nium, die aardappelen koken in tien. minuten en spinazie en kool in twee tot drie, maar.is een beetje huive rig voor een kokerij, waarbij-men de minuten op de klok moet aflezen zoals men dat' voor het koken van eieren doet. U Zij proeft soep en bouillon, sand wiches en, limonades; zij koopt- een; versgebakken .brood (met": afgifte van bonnen) en een paasei-voor de kleintjes blij. dat dié er weer fcy'n al moet hetdan van haar sno.ep- rantsoen af.;;'- Inmiddels zijn ook -.Vader en. de grote jongens gearriveerd. Ze halen nu ook de kleintjes op en gaan ge duldig voor i eén der lunchrooms, die. op verschillende- plaatsen in het gebouw te vinden zijn, in de rij staan'. Ka de lunch gaarf ze eerst naar de aquarium-afdeling, waar o;a. een paar. levende kabeljauwen in echt' zeewater rondzwemmen (de lever- traan-stand slaan ze maar over!) Dan trekken Moeder en Mary naar de filmsets in de" hoop de handtekening van een ofandere filmster te bemachtigen; verder gaan ze kijken hoe dé zijde gewon* nen. wordt, waarvan o.a. de sleep van Prinses Elizabeth's bruidsjapon werd geweven, .en naar de 65 pa- neeitjes geborduurd door een oude dame van boven de; 70: een replicji van bet gobelin wandkleed, waar aan zij zeventien jaar heeft ge werkt V De mëubelafdeling: valt nog niet mee, al komt er ook weer een en ander te koop zonder -spéciale vèr- 'gunning.,-; Vader en de jongens'zijn inmid dels naar de legerbakkerij gaan kijken,'die dagelijks duizend, bro den'bakt voor deiLondense troepen. Vervolgens: naar de galerijwaar afbeeldingen en modellen, 'sommige op ware grootte, het hoogoven.be-' drijf laten zien. Zij bewonderen.! de radio- en televisietoestellen in 'aller lei soorten en grootten. Vooral de laatsten staan in het middelpunt vande belangstelling: in Januari TUINK ALENDER 27 .Ma a et. Wie op het ogenblik giaszaad voot eén grasveldje heeft uit gezaaid is.een rusteloos-burgee getvoc- den.Hïj. zal zichzelf voortdurend „op de loer" betrappen" om de vogels, die van Het zaad' houden, zoals wij met Pasen van ons eitje, te verjagen. Er is een eenvoudig 'recept voor: vermeng het zaad eerst met code meniepoeder voordat het de grond ingaat eh U kunt gerust zijn4 .~'c: alleen werden 9000 nieuwe „kijk- vergunningen" uitgereikt, zodat net aantal nu de 40.000 is gepasseerd. En tot nu toe is het alleen de om geving van Londen en omgeving, waar men het kan zien, al 'hoopt men nog voor het einde van dit jaar minstens één nieuw zendstation klaar te krijgen. Zij lopen langs de verzameling historische klokken, die een periode van vijf/eeuwen, bestrijkt en eindigt met de electrische wekker, die tevens thee zet en de lamp hij Uw bed fjankiiipt. Samen brengen ze dan een bezoek aan de tuinen, dat sprookjesachtig paradijs van 3/4 hectare, waar het m zeventien tuinen'lente en zomer tegelijk is (dat kin,, want ook deze zijn onder het allesomvattende dak van Olympia onder, gebracht) waar het uiterst formele met het meer natuurlijke ontwerp afwisselt \(in de rotstuin, op het Lake District geïnspireerd, komen o.a -een paar rostblokjes uit dat gebied vo.or die een ton per stuk"* wegen!) eri' waar een bollenkweker uit het „Holland" district van Lincolnshire ons verze kert, dat hij nog. altijd de Neder landse bollen, zeer. hoög stelten verlangend uitziet naar de tijd dat er een meer onbelemmerde handel kan worden gedreven. De zes huizen zien ze alleen van buiten: er is ieenvDudig geen kans er in te komen, laat staan ze: goed te bekijken. Dus lopen ze langs de aluminium bungalow, die in veertig minuten in elkaar gezet kan wor den, en waarvan er elke twaalf minuten een „van de band" komt. Ze werpen een blik op: de perma nente .montage-woning, eveneens van aluminium, maar aie er uitziet als een „gewoon", crème gekleurd,, bepleisterd huls. Zij passeren de twee witte huizen uit Cornwall, waarvan de onderdelen worden ver vaardigd uit de cement-achti ge af val van de pottenbakkerijen, en de huizen voor landarbeiders, die zo'n enorme verbetering'zijn in verge lijking met. de schilderachtige, maar meestal o, zo onhygiënische cottages die in Engeland nog zo dikwijls worden aangetroffen. Het is welhaast ondoenlijk om in Men te er in Engeland in geslaagd door het utllity-systeem zeer goede meubels ie maken tegen redelijke prijs. Hier een meubilair oaf aan hoge eisen van aesthetics en degelijkheid voldoet dit reuzengebouw met een totaal oppervlakte van ruim vjjf hectare alles in zich op te nemen, tenzij men er verscheidene dagen door brengt Maar globaal gesproken is er op de tentoonstelling van.: 1948 niét zoveel '„nieuws" te zien als in 1047, toen ai de noviteiten vannacht jaar, waarop verscheidene tijdens de oorlog uitgevonden of verbeter de technieken waren toegepast, ons ineens .werden getoond. Maar deze tentoonstelling, die vooral op de binnenlandse verkoop is ingesteld, heeft een zeer verheu gend aspect:75 pCt. van de ten toongestelde artikelen is 'voor de Engelsman onmiddellijk of op zeer korte termijn verkrijgbaar, wat een jaar geleden nog bij lange na niet het geval was Dat de standaard van het tentoongestelde niet aan de al lerhoogste idealen 'van schoonheid voldoet, is te betreuren, maar vol komen begrijpelijk:, de tentoonstel ling is vooral berekend op de wen sen en de smaak van de doorsnee- Engeisman en zijn vrouw. Maar hier en daar is een streven merk baar schuchter, voorzichtig, maar volhardend (zoals bijv. in. ae inte rieurs en andere, ontwerpen van de „Council of Industrial Design" om de Smith's cn Brown's en Jones's met eén zoet lijntje te leiden naar; beter weten en beter willen. En met dit al is „de Ideal Home" altijd weer een grote attractie, pok voor buitenlandse kopers, die in deze tentoonstelling een. voorproefje zien van de B.I.F., de grote Jaar beurs» die er. enkele weken later op volgt. TplLEEN JOYCE, de bekoorlijke Australische pianiste brengt de En- oei se muziekwereld in beroering door haar concerten niet alleen tot een lust voor de oren. maar ook voor de ogen te maken. Misschien pe- ïnspiteerd door het reukorgel in AJdous Huxley's toekomstroman .Met y SomapAradijs'meent z{] de geest der grote-componisten het best te be- naderen door bfj haar concerten Oan toilet, kapsel enzelfs van parfum te oerarulerén^i,-'-''':- V-!;.? vV;V-'- In de Royal Albert Hall speelde zij TchaikowskFs beroemd Concert in B-mineur in een rood toilet, zo brillont, dat haar auditorium gaarne vergat, dat het al, wat afgezaagd is, In haar volgend programma kleedde ze zich voor Gcleg' in een zacht roae tollet, liet zich een Grieks kapsel aanmeten en koos een ijler parfum. y. Zij, vindt,.dat men zich bij Beethoven niet aan één bepaald toilet kan houdenBij zijn Concert no.', 4 past het best een wazig-blauwgroen toilet, geheelbestaande uit kant en strikken; het kapset moet zijn een pagekop en het parfum Frans, zoiets als „My Sin" of .JScandate", Sommige van zijn andere werken vragen zwarte kant, bijv. een .volumïneuze-laag uitge sneden creatie, die.de schouders bloot laat, gedurfd en uitdagend... Tuinieren -is in. Engeland een veel beoefende liefhebberij en de grote „Ideal -home"-tentoonstellingsod-niet compleet zijn zonder voorbeelden van tuinarchitectuur* De meeste bezoekers van de za len in de Witte dé Withstraat zul len :blj het betreden hun gevestig de opvattingen over „schilder kunst" moeten; afleggen en zich als een nieuw mens open zetten voor het geëxposeerde werk van de^ Russische kunstenaar Kandinsky. Schijnbaar heeft deze schilder al wat des schilders is" afgezwo ren; zjjn werk is geen schakel meer in de geleidelijke ontwikkelings gang, die in de Europese schilder kunst sedert de gebroeders van- Ëyck is waar te nemen. Het is een geheel nieuwe, een eerste weg. Hij heeft de plastische Kunst volko men losgemaakt van de realiteit, bevrijd van. de drukkende last van het „onderweijp'V Zijn "hartstochtelijke muzikaliteit deed hem streven naar het ab stracte in. de schilderkunst* hij wil, als in de muziek, c omp osities geven van niets dan vorm en kleur. .Een tentoonstelling van- Franse Impressionisten te Moskou stimuleerde hem de schilderkunst zelf naar voren, te brengen, met terugdringing van hétonderwerp. Zijn7 studiejaren aan de Academies, te München (1896-^1899), zijn stu diereizen ov.eh de wereld versterk- ten hem in zijn streven' te her scheppen in kleuren, vormen en lijnen zonder de natuur. Hij was een volkomen eerlijk, kunstenaar en iemand die deze kunst be schouwt, moet elke twijfel aan de oprechtheid daarvan opzij zetten, hetgeen (misschien helaas) velen moeüijk zal vallen.' j Kandinsky Het zich bij het com poneren. zijner doeken geheel lei den door zjjn intuïtie en kon van zich zelf getuigen: „Nooit heb ik een vorm kunnen- verzinnen, elke opzettelijke vorm stond mij tegen." Het is tekenend voor. Kandinsky dat hij. de eigen kunst niet „de alleen zaligmakende" vond, maar oprecht kon genieten van iedere andere'openbaring der schoonheid. Tot het waarderen van deze „kunst zonder voorstelling" kan geën uitleg, geen betoog bijdragen; men moet er, als voor moderne muziek, gevoelig voor zijn. - Het doorwrochte betoog, waar mede Dr. H. Jaffé, wnd, directeur van het Stedelijk Museum. te Am sterdam (door wiens medewerking deze tentoonstelling mogelijk werd) op Dinsdag 23 Maart <le ex positie opende, vermocht niet de bezwaren, tegen Kandinsky's kunst weg te nemen, die door het aan dachtige publiek werden opgewor pen. Het Adagium, van Kandinsky waarmee de tentoonstellingsgids besluit-„De natuur schept vormen voor haar doel de kunst andere voor het hare", moge de bezoeker voortdurend in de geest zijn, als hy de vorfijnde composities en het geschakeerde spel der' vormen be schouwt. B-n. Opdracht voor bedrijfsfilm van verbruikscoöperaties De cineast Akos/Farkas, die o.a. heeft meegewerkt aan de verfil ming van ,-,De Jantjes" en „Salto Mortale", heeft opdracht ontvan gen tot het vervaardigen van een bedrijfsfilm van de Nederlandse verbruikscoöperaties. Filmfestival te Praag Tot deelneming aan het derde Tsjechoslowaakse filmfestival, dat van 17 Juli tot" 1 Augustus te Ma- rianske Lazne gehouden zal wor den, zijn uitgenodigd België, Bulga rije, Denemarken; Egypte, Fin land, Frankrijk, Groot-Brittannlë, Hongarije, India, Joegoslavië, Ma rokko, Mexico, Mongolië, Neder- 1 a n.d, Noord-China, Noorwegen, Polen, Roemenië, de Sowjet-Unie, de Verenigde. Staten, Zweden en Zwitserland. Hoewel Ik Amsterdam de reacties op de eerste opvoering van Sartre's „Doden, xoüder graf' minder groot zijn geweest; dan in Parijs, is toch de aanwe zigheid van de G GU in de Stadsschouwburg gisteravond ^niet overbodig geweest, v De martelscènes in de tweede acte brachten een aantal bezoe kers, ongeveer een vijftig,' in zulk een nerveuze stemming dat zij de zaal móesten verlaten. In de corridors werden hun zenu wen voornamelijk met .glazen water en sigaretten weer tot be daren. gebracht.- Voor het slot van de avond kwam de regisseur Van Dalsum van het Amsterdams toneelge zelschap voor het voetlicht om voor het applaus envoor de bloemen te danken, Een volle schouwburg: heeft gis teravond de ras-actrice Fie Carel sen warme hulde gebracht ter ge legenheid van haar veertig - jarig toneeljubileum. Het schijnt gewoonte te. wc dat belangrijke toneelkunsten hun .Jubilea, in yolkomen onbe rilke stukken vieren: Rika He in het treurige maakwerkje glazen palëis"; Louis van Ga laatBt, In een stuk dat eigt geen stuk was. al bevatte het een paar aardige rollen en nu mevrouw Carelsen weer in .Die "lieve Chris- tabel'V een niemendalletje van. Aimee Stuart en Lu Arthur Rose, handig en hier en daar wel leuk ge maakt. maar karakter-en conflict loos en eigenlijk alleen maar nieten dank zij het bijzonder en virtuoze samenspel van de laresse en Cees Laseur, Maar dit duo was dan ook kostelijk om naar .te kijken en te luisteren, dat de zaal zich de hele avond voortreffelijk geamuseerd toonde met de bemoeiallige doch lang niet gekke' tante Chris tabel, aanvankelijk een gevreesde ln het huis van haar zuster, allengs een onmisbaar gew huisgenote, zowel voor haar fin als voor de geniale zonderling een professor, haar grote tegen stander zo lang hti naar de hand van haar nichtje dingt. Cees Laseur was snipverkouden en zeer he^s, maar die voor hem lastige handicap deed helemaal geen afbreuk, aan de bijzonder knappe typering van de zeer zotte professor, integendeel zou ik haast zeggen. Piet Bron en Marie Meu nier waren een aardig echtpaar te Wiens huize de dolle geschiedenis zich afspeelt en Elisabeth Ander-, sen en Hanny Simons speelden ver dienstelijk resp. een dochter en de dienstbode; In dé uauze trad de heer 't Hart van de Kunststichting als eerste feestredenaar naar voren om de iu- bilaxesse namens het gemeentebe stuur te complimenteren en een fraaie bloemenmand aan te bieden. Uit naam van de Kunststichting, cn het huldigingscomité sprak Mr. Nïienbrander de Boer hartelijke, woorden tot mevr. Carelsen en bood haar de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk aan. Mevrouw Van Amerongen huldigde de actrice, biï afwezigheid van Ko Amoldi, na mens Rotterdams Ton'eel. onder aanbieding van mooie bloemen. „Ik heb," zeide mevr. Carelsen In haar dankwoord, „aan Rotterdam vele en tedere herinneringen. Als kind woonde ik in dè Wester Wa genstraat en daar heb ik voor het eerstvan mijn leven toneel ge speeld in een bedstee van dat oude huis daar. Het publiek vormde müin moeder en de Bouwmeesters. Het Is helemaal niet-waar dat ik een spe cifiek Haagse actrice zou zü'n. Lang heb ik in Amsterdam .gewerkt en al weet ik miet of ik er nog zou willen wonen; ik houd van Rotter dam, dat kan ik U verzekeren. - Zowel aan* het einde van haar vlotte speech, als aan heUslot van het stuk, heeft men de grote actri ce lang en: ovationeel toegeklapt. R, Roodenburg Vermaai, DE KONINKLIJKE ACADEMIE te Brussel heeft als;. léden van de sectie Schone Kunsten gekozen de Franse schilders Henri Matisse. Maurice Brianchon en Dunoyer de Ségonzac. LAURENCE OUVIER HEEFT de geruchten tegengesproken, dat htf in een blographische Shakespea- re-film zou gaan optreden, 'De ac teur heeft juist te Londen de op namen voor de film „Hamlet" be- eindigd.; BINNENKORT ZAL IN HET Théatre Antoine te Parjjs een ptuk van Sartre worden opgevoerd.-dat oorspronkelijk de titel droeg. „Les: Mains Sales". Daar Sartre onder dezelfde naam een filmscenario heeft geschreven,; dat de kwestie der collaboratie .behandelt, besloot de schrijver zijn toneelstuk, dat zich met eën geheel andere materie bezig houdt, om te dopan. Het heet thans „Crime Passionnel". Krijgen we na de kwakkelwinter die achter ons ligt een zomer met véél regen en weinig zonneschijn? Ta, zeggen ménsen.' die menen dat sé het ktihnén weten, met veel pvertufging. .Wij trek ken ons maar het liefst 20 weinig mogelijk van de2e pessimisten aan,;Niet alléén maken hun beweringen dé medemens wat triest maar bovendien zijn ze vrij nutteloos. Nederland gaat t o c h met vacantie, alle wind, regen en najaarsachtige koude ten spijt. Beter en practise her leek het ons^eens te onderzoeken wat :dë mensen van de hotels, de pensions, van de Verenigingen voor Vreemde lingenverkeer op de- Veluwe aan hoop en verwachtingen voor zomer 1948 koesteren.„Wat gaat er zöal gebeuren?" hebben we links en rechts gevraagd. „Is alles volgeboekt? En wat denkt U van het bezoek uit het buitenland? Is er in de voedselpositie wellicht enige verbetering gekomen?" Gaven de antwoorden, dié wij ontvingen op enige punten al enke le verschillen te zien, op één vraag kregen wij van alle zijden- dezelfde reactie: Er wordt dit jaar op de Veluwe een stormloop van vacan- tiegangers verwacht, welke in om vang die van verleden jaar hog zal overtreffen. Reeds nu zijn zeer ,vele Een slons en hotels, vooral op de ost-Veluwe geheel volgeboekt. De geruchten, als zou een groot aantal- pensionhouders dit jaar het bedrijf" niet meer uitoefenen omdatmen bevreesd, is voor woningvordering na het seizoen, blijken van ;alle grond te zijn ontbloot Bjj Informa tie bleek ons, dat er bij de 'bestu ren van de meeste gemeenten vol ledig begrip bestaat voor de moei lijkheden van de pensionhouders, die trachten in de zomer door hét verstrekken van logies hun geT ringe verdiensten wat te vergroten of zaVeel te verdiénen dat zij er. gedurende de winter mee kunnen- rondkomen. Dikwijls gaat dit met veel opofferingen gepaard. De pen sionhouder ontruimt vaak; met rijn gezin de ganse woning, en stelt zich tevreden schuur. met de zolder of '.i': Vcrschuiving Merkwaardig is, dat er een verschuiving valt waar te nemen, waar het de topdagen betreft. Vielen dezé .tot noe toe in de maand Au gustus, thans heeft, 'het - hotel- en pensionbedrijf er rekening mee' te houden dat.' waarschijnlijk de maand Juli de grootste drukte van het "seizoen zal geven. Een omstan digheid die o.L mede wordt ver oorzaakt door de- jubileumfeesten welke velen graag „thuis" willen bijwonen. Ten aanzien van.-, de voedselpositie werd onsverzekerd, dat deze zoal aiet beter, dan toch zeker niet slechter zal zijn dan vo rig jaar. v' Van verruiming in hét aantal be schikbare* bedden is zeker nog geen sprake. Wel hebben enkele Vereni gingen. voor- Vreemdelingenverkeer incidentele aanmeldingen van nieu we pensionhouders ontvangen, doch daar staan meestal evenzo vele af schrijvingen tegenover. Uit ver schillende plaatsen - bv, Lunteren betering van de accommodatie der hotels en pensions. De zomerhuis jes, welke nog niet ter voorziening in de alom heersende woningnood werden gevorderd, zijn voor zover ons bekend re$d6 alle voor de ge hele zomer besproken. Dit kan niet gezegd» worden van de kampeerter reinen, waarover moeilijk iets te voorspellen valt daar hiervoor niét zoveel bespreek tijd nodig-is als voor .de pensioné en hotels, die veel meer dan dergelijke terreinen aan een minimum aantal gasten zijn gebonden. Interessante proef Gelden bovenstaande omstandig heden voor vrijwel de gehele Ve luwe, met vele andere factoren, die de- gang van zaken gedurende het vacantieseizoen in de Veluwse stadjes en dorpen kunnen* beïnvloe den, is het andere gesteld.. In de ene plaats worden bepaalde evene menten-georganiseerd, welke de -toeloop Van bezoekers moeten sti muleren, in de andere weer acht men daarvoor klaarblijkelijk de tijd "nog niet gekomen. Interessant Is' de proef 'die de. Holland-Veluwelijn dit jaar in Har derwijk -gaat nemen. Deze stad heeft een' druk vreemdelingenver keer al is het als pensionplaats weinig belangrijk. De boten van twee maatschappijen voerener 'a 'zomers echter dagelijks vele dui- zenden dagjesmensen aan, die tot nog toe eigenlijk niet goed wisten wat ze met hun vijl,, zes uren in deze vissersplaats moesten uitvoe ren. De Holland-Veluwelijn gaat nu echter een ontspanningsoord aan zee inrichten met cantinea en aller- hand vermakelijkheden. Ook de kampeercentra die de laatste jaren in Harderwijk verrezen, verwach ten een druk'bezoek. Naar de kant. van Nunspeet is de toestand als:die in de streek waarvan Putten en Nijkerk de centea'.vormen De pen sions zijn practisch volgeboekt ze waren dit al enkele maanden geleden maar bijzondere feeste lijkheden werden tot nog'toe niet geannonceerd. v In de Oost-Veluwe waaronder wordt verstaan Apeldoorn en om geving verwacht men veel extra drukte tengevolge van de bloemen tentoonstelling die van 5 Juli tot 2ö Augustus te Apeldoorn wordt gehouden. Voorts worden .er deze zomer in deze streek in minder dan veertig dagen tijds 39 congressen gehouden, welkeelk vele bezoe kers naar de Oost-Velüwe zulléh trekken, variërend van 250 tot 15.090, Ook hier: denkt men dat-het- aantal gewone zomergasten belang rijk hoger zal zijn aan ;het< TOrlg bereikten oaa berichten, over -ver- jaar. Zullen er meer buitenlanders naar de Veluwe komen, zo vraagt men 2ich hier voorts af. Belangrijk meer Engelsen dan tot nu toe hoopt men te kunnen ontvangen door de nieuwe toeristenregeling welke de Engelse regering per 1 Mei a.s. in voert. Reeds' Is medegedeeld, dat 200,000 "Engelsen hun vacantia ge heel of gedeeltelijk in Nederland komen doorbrengen en de Veluwe ■hoopt hiervan te kunnen mee pro fiteren. Het wachten is op de resul taten van het bezoek dat de direc teuren. van 35 Britse reisbureaus aan. het einde van de maand aan deze streek zullen brengen en van de besprekingen die zij met .de autoriteiten "op het', landgoed y,De Hoge Veluwe" zullen voeren. Lunteren'hoopt dit jaar de 10.000 te bereiken, een aantal gasten dat tot nog toe een wensdroom was.. Af gezien van dé bijeenkomsten welke door de Nederlandse padvinders: op het terrein „De Goudsbcrg" worden gehouden, organiseert men in dit dorp geen bijzondere zomer- evenémenten. Evenzoo is het ge steld in Ermelo,' waar alleen een. 'openluchtvoorstelling" voor de pen siongasten wordt gegeven door'de plaatselijke gymnastiekvereniging. Spakenburg en Bunschoten, ..wélke plaatsen vorig jaar" zeer Jh trek waren, niet in het minst, bij de bui tenlanders <o.a. bij de Engelsen en Amerikanen)verwachten dit jaar eveneens een groter aantalbe zoekers.- - :;-ü. Een van de mooie - plekjes op de Veluwe, dat als zovele andere in het komende vacantieseizoen weer dacr duizenden zal worden- bezócht. Hat ligt voor de hand dat men zich op de Veluwe met de in .dit artikel verwerktefeiten voor' ogen koortsachtig, voorbereidtop de snel naderende vacantiemaanden. De Veluwe gaat een zéér, zéér' druk vacantiespizoen tegemoet en '1 wil het zün roem als. een van Neerlands mooiste vacantieoorden behouden •dan zal er niet alleen veel gevergd worden van hen die de gasten moeten logeren en voeden, doch ook van de gasten zelf] De Veluwe is rijk- aan natuurschoon, rijk aan wonderlijk mooie en pittoreske plekjes.' Zou hier half Nederland als een kudde - op af stormeni dan kon er. van dé Veluwe wel eens heel veel schoons verloren gaan. Hoe dit gevaar te bezweren? Door met eerbied deze schepping, dit. kleine paradijs tegemoet te treden en waar een gebrek aan ontzag wordt geconstateerd, te',trachten dit tekort aan te. vullen. Dan zal het ook dit laar wel weër goed gaan op de Veluwe. Met U, met ons, met FIE CARELSEN, ook van Rotterdam de lieveling, was reeds in de kleed- kamer goedgeluimd. Geen wonder bij zo'n feestelijke, vólle schouwburgzaal! Complicaties rond de Bosporus WIJ hebben' onlangs de aandacht gevestigd op het feit, dat da Sowjetunie 'n nieuwe, ambassadeur "in Ankara had benoemd en hebben hij die gelegenheid enige beschou- wmgen gewrjd aan: de,mogelijke be- tekenia van deze benoeming. Sindsdien ls de belangstellmg-voor dit geval in de wereldpers telkens weer bovengekomen, Er is b.v, aan herinnerd, dat er al enige maanden ;eróchten de ronde doen, dat Tur-. :ge en de Sowjetunie aan het- on derhandelen zouden zijn over een non-agressiepact en men heeft zich afgevraagd of de benoeming van- Lawrisjtsjef eventueel verband z»u- kunnen houden met een spoedig tot-, standkomen dEiarvan. Waarbij - ech ter tegelijk wordt opgemerkt, dat de betekenis van deze,, geruchten aan de andere kant toch ook vooral □iet moet worden overschat, aange- kien. de Turken de zeer betrékkeiij- ke waarde van zo'n non-agressie- oact langzamerhand uit vele voor-, beelden kan Öuideltfk. géworden zijn. Een paar dagen geleden heeft „Svenska Dagbladev' een bericht; van „een betrouwbare bron Afkom- stig gebracht, dat de Sowjetunie binnenkort met Turkjje ëeh regé- ling hoopt te kunnen .treffen over. de zeeëngten. Volgens deze? zegsman zou Moskou zijn eisen inzake do Zeeëngten, welke-het, zoals dé Le- zer rich zal herinneren in Sêpt. "39 het eerst heeft gestéld en waaraan het sindsdien consequent heeft vast-.' gehouden, aanmerkelijk hebben ver minderd. V- In dit verband heeft het de aan-: dacht getrokken,-dat de Turkse mi nister van buitenlandse zaken, Nee-.' meddin Sadak, voordat hy naar Fa- rijt-kwam voor het bewoner, "van de Coni'erentle van Zestien over .het lan-Marshall, onverwacht In Lon en is verschonen.en daar een on derhoud heeft gehad met Bevin. Over ds inhoud van dit voor zover, ons 1 tiefs uitgelekt; over gespeculeerd En al deze spe-; culaties komen op hetzelfde neer: ';L Be vin zou zich de tolk hebben ge- maakt van een-zekere ongerustheid,, der Anglo-Amerikanen over Rus- sisch-Turkso besprekingen over de zeeëiigteiL -• .'v- WANNEER, wij voor het ogen blik aannemen, dat er zo'n Ruasisch-Turks --accoord over del zeeëngten in de maak zou zijn.vdan ia. het ons, eerlijk gezegd, nog. niet duidelijk-, wat hiervan precies de.ge- volgen zouden zijn. Enerzijds ligt het voor dé hahd hieruit te concluderen, dat de Rus sen hun positie in Oost-Europa wil- len consolideren orn van die .kant gedekt te zijn, wanneer zfl hunaan- dacht gaoji richten op wat naar on- ze mening de voornaamstev sèctor. van het Russisch-Amerlkaar.so front in de „koude oorlog" moet worden genoemd: het "Midden-O os- ten Dït zou dan o.a. kunnen be tekenen, dat de Sowjetunie zou: zien van verdere1 activiteit op Balkan en met name- rich dere directe of indirecte in Griekenland zou willen den (van d-lr e cte.-Jnme: tot dusver nog geen sp: wecst; het gaat er hier om, dat die ook in de m komst niet verwacht zou worden). Maar er zijn toch ook gen, dat deze opvatting v niet zonder meer juist te zijn: Wanneer Moskou-de als terrein van activiteit zoi afschrijven, waarom zou 1 luist 'n B alk ana p ecia. lot ambassadeur te Ankara benoemd? Dat is een vraag, middellijk rijst. En een ar- waarom dan juist' nu het van vriend3chap en wcderzl atand met Bulgarije, dat onlangs in Moskou 1b gaan nen? Hiervan zou men eer verhoogde activiteit van. .de en hun vazallen in Grlekenlr wachten, misschien zelfa i erkenning van do regering- welke tot dusver In vele ten merkwaardigerwijze wege is gebleven. TROUWENS er ia meer, klopt. Want dit Russi gaarse pact van wederzlji stand is ook niet best te ri)i een toenadering 'van Moi Turkije.. Want ae: verhouding-tl Bulgarije én Turkse Is: zeker goed,men kan het zelfs wel Bef uitdrukken dat zfl gesp; is. Niet zo heel lang geleden7 het incident geweest van het schieten- (zoals de Turken of het neerstorten (zoals de ren beweerden) van' twee militaire, vliegtuigen bovra gaars grondgebied; EJn!nuv heeft de regering van Bulgi die van Ankara verzocht Turkse; militaire' attaché uit te willen terugroepen, deze functlonnaris aan Bulgaarse staat gerichte hebben de eigenomen.Bh Tur represaille hebben de prompt de Bulgaarse mill ché over de grens laten ze wijst allemaal niet op :vri zelfs niet op dragelijke nab tussen beide staten. die anderen die. van plan zijn er naar toe te trekkenl Als tenmin ste.'daar zouden we bijna toch over het wéér gaan spreken l l| 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 5