Vers,mdzaamt Reserveer: Zaterdagavond 24 April DOLF VAN DER LINDEN Reserveer: Zaterdagavond 24 April Monteur f WammennjK kantenklaar! van METAALDRAAIER EN ZIJN BEROEMD RADIO-ORKEST Be ecil vraaiveijjke flinke Winkeljuffrouw, VERKOOPSTER VERKOPER neen I zy wil weten wat het voorjaar brengt en daarom gaat j ERVAREN STENO-TYPISTE NIER KLOPT IETS NIETygm, HELPT 00K HEET AMSTERDAM ROTTERDAM UTRECHT EINDHOVEN DRU JAARS MA N.V. ULFT Ponder Jag 25 Maart 1948 Heden overleed tot ofcte diepe droefheid, na een smartelijk lijden, mijn geheide Man en lieve Papa» onze Zoon. Be huwd- en Kleinzoon. Broeder en; Behuwdbroe- der/de Heer - AJJTONlE CHRISTÏAAX DBIESSEN in de leeftijdvan 25 j. Namens de wedèizydse famüie: Hl J. DKIESSEN— BEEKÜM HANSJE Rotterdam. 24 Maart *48. Pljnackerplein 42. De overledene ligt opge baard in de rouwkamer- Plantageweg 100. Bezoek- tijd; vaa *14.30 en van 8.30—8 uur ö.m. De teraardebestèllin g zal plaats hebben. Zaterdag 27 "Maart a-s- op de Alg. Begraafplaats Crooswtfk. Vertrek; vanaf het woon huis 3.30 uur run. - wegens overweldigend succes nog eenmaal optreden in de RIVIèRAHAL TE ROTTERDAM van. dankbetuiging Voor de vele blijken var he- langstelling ondervonden bij ziekte en overlijden van mijn. Man de Heer J- H. THOMASSEN betuig ik hiermede mijn op rechte dank aanVDirectéur,. ktotoorpersoh eel en bazen, voorlieden en personeel 'der Verdere medewerkenden: KWARTET JAN CORDUWENER, TONNY VAN HULST, MANNY OETS, CEES VERSCHON. Voorts andere attracties! Dit- Onbestemde, -wsardoot fen vrouw nch op:cb«iTunce wij» vrft anderen onderscheidt., dit k Vijddis! Orndir voor Vildjijj «10 lure- flicooi is afgtjitn, is de prijs riechp X Ji—per fitsje. Mórgen een flesje kopen! PARFUMS geschikt vpor samenwoning in ruil voor huis Charlois; 4 kamers, badcel, koud en warm- strl:water, gr. kelder, nieuwbouw.: Br. no. 8292 'bur. vandit blad.;' In wit, rood, blauw en bruin boxcalfs '°'n gotd Dobbel v*n Castdis voor jongt MOEDERS Bestrijdt Uw verkoudheid met Spa to zalf en Spato neusdruppels.. Tegen af gif" ran dm bon ■aan ma winkelier, ontvangt u 't werkje PRILLE JEUGD, boordevol wenken tn raad gevingen (norm. prijs f. 0.7j) voor~slechts f 0.25. N.V. S?ATUIA LOSS:R 'ni HEDEN ONTVANGEN Sportrijwielen f9.750 diverse kleuren, compl. met verlichting. SCHOENMAGAZIJNEN In - roodbruin^jjg on bruin calfs met'dubbele zolen FILMIEN Rotterdam: Mathenesseriaen 19 (tegenover C. A.), Nieuwe Binnenweg 402,' .Zwort Janstr. 10-12. Kat. LagedijV 488. Maashoven 42. Vleerdingen: Hoogitr. 231 Vl.-Ambechi: Voorstraat 40 Den Haag i Leiden .Voor de schoonmaak afwas- Huiskamerkappen f 14.50 met plastic demper Ortrttm i Kinderpoeder Ovtmtu Kisderzeep, Opcnetu Huidbalsem Wij vragen voor onze Centrale Werkpl&ats éen bekwaam Gevraagd voor direct met het vak bekend. Bakker van Vliet, Bcnthulzerstr. 23, Rotterdam. Tel. 44124. Handelsbedrijf vraagt spoe digst 'DIACONESSENHUIS .Westersingel 115 vraagt Gevraagd een beschaafde die in Staat moet zijn alle voorkomende éi'aaiwerkzaam- heden zelfstandig te verrichten. AanmrTden tussen 10 en. 12 uur op ons Hoofdkantoor Aid. Personeelszaken -Wïili- brorduspleirt 19 VAN DE MEER SCHOEP N.V. 's morgens aanmelden bij de -Besturende Zuster voor 12 u., behalve 's Zaterdag», In Juwelierszaak. Brieven met opgaaf leef tijd, verlangd salaris, re ferentiën enz., onder no. S91G, Adv.Bur. Har? te, Zaagmolendrift 35 a., Rotterdam. ca. 18 jaar voor orderbehandeling, fac- turérin'g, magaziinadmmi- stratie e.dL Opl. Mulo o.cL Br. no. 8280 bur. van dit bl. GEVRAAGD: Voorman draaier Bankwerkers Br, no. 8287 bur. van dit bl. leeftijd 15 tot'17; jaar, dipl. M-UH.O. én, typen. Brieven onder nó. 8279 Bureau van dit. blad,' .volkomen op de hoogte, mét pompenencompressoren. Aanmelden; Maatschappij Havenherstel N.V. Terrein Sluisjés- dijfej" Waalhaven. GROOT SCHEEPVAARTBEDRIJF TE ROTTERDAM vraagt voor onmiddellijke indiensttreding: vlot kunnende opnemen en uitwerken - in het Nederlands en de moderne talen. Sóll.. te richten onder no; 243 G.M. aan Adv. Bur.Wyt; P. de Hoóc'nweg 111, Rotterdam; Deze sierlijke, zuinige en meest verlangde haard wordt ge maakt door Diepeobrock Reigers te UJft (Deu). Tot au toe oader de naam Jan Jaarsma, maar voortaan onder de naam DRU-Jasrsma! Ieder exemplaar is een stuk kwaliteits werk,-dat elke toets der critick kan doorstaaneen haard, waarvan U Uw léven lang plezier hebt- U wilt natuurlijk een Jan Jaarsma hebb.n: Vraagt dan'.van nu af een DrU- Jaarsma! Wanneer Uw leverancier U echter niet direct kan helpen, denk er dan aan dat goede producten steeds direct uitverkocht Zij a cn dat een achterstand van jaren moet worden ingehaald, DRU-Jaarsma: de haard met de nieuwst* ÏËffiRli II constructies, ongeëvenaard degelijk en.tevens sierlijk van lijn en. van vorm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6