Breker na breker stortte op een weerloos scheepje m HET ROTTERDAMSCH PAROOL De „Alk" sloeg lek en was reddeloos verloren Militair Austerlesvliegtuig bij Katwijk neergestort Bestuursraad moet blijyën zegt Soyjetcommuniqué Tsjechowakije zal 23 Mei naar de stembus gaan mm Stuurman Hoogstrate vertelt: Het rif was bijna gepasseerd Zonnig Paasweer Weerbericht Piloot in vlammen omgekomen; soldaat aan verwondingen overleden Raad echter niet bijeengeroepen BEN ES J SPREEKT OP 7 APRIL Verliezen in Indonesië Sociaaldemocraten met eigen kieslijsten Alle O.V.W.-bataljons vóór October terug Communisten geven niet toe Euwe blunderde ongelooflijk -''Spi 7 r^-: jSS®W V Zaterdag 27 Maart 1948 Hed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 6930c Abonn.prijf j per week 0J1 per IcwaTtaal 4,—, losse nummers 15.09 Opgericht door.de Stichting „Het Parool" Dan krijg ik plotseling een harde ruk van de helmstok en meteen dreunt een zware stoot door het stalen scheepje, ge volgd door een gruizelend, schurend geluid. Mijn hart staat stil, ik weet-wat dit betekent. Het schip valt af, geremd als het is doorhet stoten van de hak en automatisch tracht ik het weer koers te doen liggen» Verder dan de gedachte kom ik niét, op nieuw stoot het schip hevig, Wordt over bakboord geworpen én blijft over bakboord liggen. Wij zijn op een rif geworpen! De zeeën breken over het schip,'het schuim springt hoog" in de zeilen èn het overkomende water dreigt óns van het dek te spoelen. Elke golf zet ons een beetje verder, zwaar dreunen de slagen, de stoten door het-schip en yol ontzetting zien; we toe hoe breker na breker zich op hes weerloze scheepje stort, het optilt, en weer neersmakt op het koraal, dat er zo spons achtig-uitziet als een bed van mos onder'water, maar dat hard is als diamant en wreed als de bèul" Stuurman Hoogstrate vertélt. Stuurman Hoogstrate verhaalt ons in 'een lange_ brief van^het noodlot, dat hem en zijn twee vrienden op die ongelukkige dertiende Maart daar in het Noorden van de Rode Zee heeft Vgetroffen. Een dramatisch verslag van het even dramatische einde.van onze „Alk", Gij' kent de .toedracht reeds. Wij hebben er ah uitvoerig over bericht, Nu latenwe-de stuur man" zélf aan het woord en wederom voelen wij allen dé ontzetting en de wanhoop, die zich zin deze ongeluks nacht van het koene drietal moeten hebben meester gemaakt toen het zo tragisch-en zo wreed tot het besef moest komen .niet ver van het doél te zyn gestrand en het tot wrak ge slagen scheepje te hebben verloren. Bunkeren in Port Soèdan „Hét was de bedoeling"zo be gint stuurman Hoogstrate zijn ver haal „meteen naar-Süez te gaan, maar na een vrij zware tocht van Aden, waar wij veertien Februari weggingen; tot Port Soedan, waarbij wij vrij veelbrandstof verbruikten voor de motor, besloot^ dé kapitein Port Soe dan aan .te-doen cm- brand- .„stóf ..blj/teb unkerèiik jsnkèen wé ekj e uit te blazen. Van Kièr vertrokken wij j in de morgénuren van 28 Fe bruari Op; 11 Maart kregen wij het vuur van .Shadwan-Island aan de in gang van de Golf van Suez in zicht. „Nog een moeilijk:, en gevaarlijk stukje door het .Zuidelijk deel van deze smalle Golf en dan krijgen: schoon, water tot Suez" zo spra ken wij.- -' v Het heeft niet mogen zijn - - - het moeilijke deel hadden"we gehad, dat is .volkomen juist, maar de laatste paar honderd meters, speeldenoris partem Luistert U:.maar. Tussen Shadwan-Island en de pujntvan Sïnai 'blies de wind,., samengeperst tussen de bergen als in een wind tunnel. Wij maakten bijna geen voortgang, ja, in de voormiddag, kruisende tussen de .twee genoemde plaatsen, .meenden we zelfs terugge zet te worden'- do or een tegen stroom. Vrijdag 12 Maart was er een matige storm, 'a Middags waaide de/fok uit de lijken en zetten we een zware, sterke.stormfokv gloednieuw uit de zeilkóöi. Daarna brak de'fokkespruitj want alles, wat niet zéér solide, is, gaat er dan aan. Reeds eerder was ook de bezaan uit de ljjkeh g.ewaaid en hadden' we er tijdéns de tocht een nieuwe schoothoek in moeten naaien Toen kwam de noodlottige- Zater- dag, de 13e Maart Ware het/Vrij dag, de 13e geweest, we zouden er iets van hebben begrepen, maar juist Zaterdag, de dag, waarop we steeds vertrokken in een" tot heden geluk kige vaart van raéer dan "250.000 mijlen■*--*■■■ Een harde N.W. wind, korte-hoge zee, donkere nacht. Om ongeveer een uur of elf hidden we het vuur van Asrafi dwars, deze' vuurtoren staaf aan' de Oostzijde van een groep ko raalriffen,die zich dus naar dé Egyptische wal uitstrekten. Ook be- Het KïN.MJ. telle Bilt meldt: Alles bijeen zijn de weersvoor uitzichten voor de Paasdagen vrij gunstig.:;Hetweer zal in het al gemeen zonnig zyn! weliswaar met de mogelijkheid v.ah waf hogere bewolking opTweede Paasdag. Aarfgezien de drukver schillen boven.Zuid-West-Europa, wat toenemen, is vooral overdag een i vrij krachtige en tam el y k schrale Oostelijke wind te ver wachten. In het temperatuurs- ver!oopi zalweinig verandering vóórkomen. Er "zullen jdüë vrjj grobe temperatüursvèrschillen tussen dé -nanaöht en dé middag optreden i 'v DROOG; Weersverwa^htina, geldla tot Zondag avond:. -'.""-'r. Droog en overdag zonnig, maai enigszins schraal Weer met matige, at en toe .vrij. krachtige wind, uit Ooste lijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur.-' V 28 Maart; 'Zon op;'625, onder 39.0b; .Maan op 23.55. onder 7.45. .29 Maart: Zon op 6:23. onder 19.08. Maar), op -—onder 8-07- 30. Maart: IZpn Qp 621, onder 19,10- Maan bp .1-14. onder. 8 36. 28 -Maart:. Reeg i water te R'fiam: le ty 6:37. .uur. 2e. tij .19.15 uur. Masrtt. Hoog .water té' K'dami le ty T.i8 uur, 2e :ty 19.57, uur. noorden het vuur strekken deze rif fen zich.nog vele mylën uit, Het zijn de laatste riffen van betekenis, in de Golf van Suez en daarna zouden we practisch van wal tót wal kunnen kruisen. Met het oog op de riffen aan beide kanten van het vaarwater, die eèn nauwkeurige navigatie nood zakelijk maakten, kwam de kapitein ook buiten zijn eigen wacht vaak aan dek en om hem enige rust te ver schaffen stelden de 'meester en ik voor, dat wij samen wacht-op, wacht-af zouden lopen, de kapitein kon dap tussen het overstag gahn, waar hij steedszelf "bij wilde zijn, eens even op de bank binnen gaan liggen rusten. Zo werd besloten en gingen we de nacht in. We maakten korte slagen om dé No ord en - om de West,, én toen ik, 'te' middernacht ongeveer, van wacht ging hadden we het Asrafi-vuür réèds achter óns, de voortgang was niet slecht. r,Goeie mekt!* Óm kwart over-drie kwam-lk aan dék onj de moester af te lossen..Na een mok cacao voor de warmte, want het was koud aan dék, nam dé-.méés ter met een „goeie wacht" afscheid en dook in de kajuit/ Het- was .eenwitdfeestje buiten: brekende golftoppen,, buiswater; over hét s chipe n de win d fluit enddoo r de takëlage. Aan bakboord yachteruifc sloeg 'hetvuur. vanAsrafi door de donkere.nacht. Zoals-steeds otidèr dit tuig, grootzeil en fok, stuurde het schip zichzelf aan dewind, en lag tussen 270 en 280 graden -voor. Recht: vooruit waren de grqze con touren van de bergen langs de Egyp tische "kust vaag in de grijze koude hemel zichtbaar". ;i Enkele honderden meters... Dan vertelt stuurman Hoogstrate van de eigenlijke stranding, de voor de „Alk" dodélijke vaart op de klip pen, waarmee wq "dit verhaal begon nen.; „Drie uur veertig is hét hu" - zo gaat - hq verder „de stranding heeft dus. om half vier plaats ge had,; tien: hele minuten nadatmijn roertorn was begonnen; Even over leggen we wat te doen.' Is er éen. kans dat we over het rif worden gé- blagen in mogelijk dieper water, dan is het zaak zeil te blijvèn vóerén, zo niet, dan moet het weggenomen wor den om zo/kort mogelijk by de rand van het rif, dns bij diep water, tè blijven, want we kunnen nog niet ge loven, dat dit nu hét einde van de reis zal zijn. Besloten wordt het tuig weg te nemen, met veel moeite trek ken we de zeilen neer en braden een en ander vast. Het schip is nu zover op het rif. geslagen dat:dé' grootste kracht van de brekers .erüit'is en-we schuiven niet veel verder. Zo .wachten we daglicht af en zien, dat we slechts'enkele honderden me ters van de Noordpunt - van hét rif- verwijderd waren, enkele honderdén meters! 7. ."We maken de vlet gereed met de bedoeling, onze spullen daarin te ladeh en dan, over het rif waden de, naar de vuurtoren te zien te ko men waar mógelijk een wachter by woont. •Zwemvesten en enkele plun/ jezakken, met de scheepspapieren en verderwat kleding én voedsel. Dan merken we een zeilscheepje, op, dat. aan ly van het rif gaat ankeren en daarna eèn boot uitzet die over het ondiepe water naar ons toe komt roeien. Een viertal Bedouinen, vis sers, in' lange rokken en met een lange shawl rond het hoofd gewon den bij wyze van tulband, komt aan boord en na rondgekeken te hebben, beduiden zjj ons met' hen mée naar hun-zeilscheepje te gaan, hetgeen we doen. Lek! Een .poging, om de volgendedag, Zondag 14 Maart, by hoog water het scheepje' in .-diep waterte krygen wordt opgegeven omdat we consta teren- dat.de' kajuit - langzaam vol water loopt. Het schip, is lek en met de gebrekkigemiddelen die, ops ten dienste staan kunnen wij niets aan vangen. Met'énkele boten wordt nóg: een' deel der inventaris aan wal ge bracht," touwwerk en zeilen etc., wat de kapitein^ aan de/vissers, 'schenkt: voor hun hulp- Daar staan we dan; op .Egyptische bodem enkele - hónderden km; van; Suez en .Cairo enfgeen/ander yer^ vbermiddèl dan een/kameel. Dan ver nemen r wé- jjdatxihëër;! naar, 't:Noor-1 den, éeh.olieveld^van^e' Shelljis, 'Rds Gb'arpvgehaaWflï;&dejvcEpndèrstel-j klimi\dè;3capitèih:/öp/een katinèèlen ry dt,' erheén,[* ondé'ri begeleidingvan de'-helït.Vjm-.ïfB'-jl^eiting^.van Ras; el - Usb. De' jahdére -kelf t maakt hét ons .zó. j: gezbllig:h^ö^eliik, tbaktV.ris; en;*s'avondsjleggèn jwè ónsgedrieën neer ;óp de'TiaideVplanken vandg e- ',Ct - Twee.;;ja^^jatjè^^ehd.t de'.polïtiè om."ons te haleh^^^ën-hiér. treffen' wed^kapitein, dié hjuisi! ;perj k^e^lan^ was*- ajsmgeköttae^m^j^%ólïB*èr man. Ze jÜaddën^w rë^rhiet' in eèn: dag^j' kortnèpJ .maken;enhaddén 's^riacliW'ixi.-de ^wpesttyn geslapen. Een kóüde e a ;'wéimg--' comfortabele reis had:-hij;: gehad,";hefc: was hem dui delijk'aan', te zien.. i pitaal. gebracht en daarna "naarhet hotel..;'Onze' „schipbreukdagen" wa ren voorby en comfort omgaf -ons Vejer."*';;'-i ,.'.v - Op de uiterste punt van de Kat- wijkse boulevard stortte Donder dagmiddag- een Auster.lesvliegtuig van het vliegveld Valkenburg brandend neef- .Enkèle arbeiders, die in de duinen aan het werk waren, snelden onmiddellijk toe en slaagden ér ih ccn'van' de twee inzittenden uif het toestel.tè trék ken, terwijl de benzlne-tahk mét een luide knaluit elkaar sprong. De 24-jarige piloot, serg.-vlieg er E. Klerks nit Den Haag, kwamin de vlaihméri om.; 'Bét, wrak van het toestel, ve rkoolde gehceli-r^-j; .Volgens ,'dèpolitieraakte het vliegtuig .in Üe. lucht in. brand. De Katwijkse, brandweer was vrijwel ^onmiddellijk aanwezig; zij bluste De Alk. met volle zeilen het vuur met zand en schuim. De gered de-soldaat,de 23-jarige G. H. Bakker uit Zaandam, werd ernstig gewond, omdat hij een stroom brandende benzine over het liehaam r kreeg.Aan de bekomen verwondingen is hij later in het ziekenhuis overleden. De Srbeiders, .die de eerste-hulp verleenden, verklaarden, dat de motor van de machine in de lucht afsloeg. Zij zagen, dat het toestel nog rondcirkelde en :-in een vrille plotseling naar beneden, kwam. Op .dehguleyard^boorde.,het de^neus, "in. "de" grond, waardoor de motor' werd ingedeukt. Hef brandde toen echter riog' niet. v1; - - - .j Het stoffelijk overschot van de piloot is naar het lazaret van. het vliegveld overgebracht; rfle resten van de Au ster zijn naar het vlieg veld getransporteerd. Een inmiddels ingestelde com missie zal eenonderzoek instellen naar de oorzaak van. de ramp. Achtste jaargang, No. 73 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Sankler: Amsterdomsche Bank te Rotterdam Directeurs-B. d® Vries Hooldredccteür: Th. Ramaker 9? 99 De Sovjet-Unie wenst voortzetting van de yierzijriiga controle pp Duifsiand en in functie blijven van de bestuursraad voor Het uitvoeren van. de besluiten van de conferentie van Potsdam, aldus heeft lt.-generaal C. S. Loekjantschenko, chefstaf van het Sovjet-Russisch militair bestuur in Duitsland, Donderdagavond verklaard in een communiqué, dat te Berlijn is uitgegeven. In de verklaring wordt gezegd: „Voorzover de- bestuursraad de bedoelingen.: van" de besluiten van, Potsdam op de snelste wijze in practijk kan brengen, zullen de Sovjetrussische vertegenwoordi gers de bestuursraad en z«n orga nen ap alle manieren ondersteu nen! De - Sovjetrussische vertegen woordigers verzetten zich echter absoluut tegen het gebruiken van de bestuursraad als eén instrument voor eenzijdig optreden van de be zettende mogendheden in bet Wes ten. Wij kunnen de bestuursraad niet ondersteunen wanneer, hij slechts een fictie is, gebruikt door de Britten,. Amerika tien en Fran sen. om hun optreden in de Wes telijke zones te camoufleren". Geen bijeenkomst De Sovjet-afgévaardigde heeft tijdens de bijeenkomst van het inter-geallieerde secretariaatte Berlijn geen vergadering" van de geallieerde bestuursraad op 30 Maart de normale dag van bij eenkomst, bijeengeroepen. Byeen- róeping van de bestuursraad ^werd verwacht na de verklaring van generaal Loekantschenko. Men gelooft in geallieerde krin gen, dat de Sovjet-autorïteitën wellicht de voorkeur geven aan Amerikaans initiatief in deze. aangezien generaal Ciay, de. Ame rikaanse bevelhebber in Duitsland, die de volgende maand voorzitter zal zijn, verklaard heeft de be stuursraad op 10 April bijeen te roepen, indien ditte voren nog niet was geschied.- Bencsj, president van Tsjechoslo- wakije zal op 7 April zijn eerste openbare, rede sedert de jongste ka binetscrisis houden in de historische Vladislavhal van de - Praagse uni versiteit! r.77f' In de afgelopen week zijn in In donesië de volgende verliezen ge rapporteerd: Koninklijke Landmacht: Vaandrig P. J. J. Wolters uit Wageningen. Serg. R. Davèrveld iiit Eindho ven. De verkiezingen in Tsjechoslowakije zün thans definitief vastge steld op 23 Mei, zo heeft het kabinet Donderdag besloten. Fierlluger, de voorzitter van de sociaal-democratische party, heeft meegedeeld, dal zijn partij met eigen kieslijsten nan de verkiezingen zal deelnemen. HU voorzag vele stemmen voor de sociaal-democraten —"zö werken samen met de communisten. De reeds begonnen aflossing der zich in Indonesië bevindende delen der Koninklijke Landmacht zal in de loop van dit jaar regelmatig voortgang hebben. Verwacht mag worden, dat alle onderdelen, die voor de. eerste divisie „7 December" (d-w.z- voor 29 September 1945) in'. Indonesië aankwamen, voor October 1948 zullen repatriëren. Dr. Métod-Szevil,- de Tsjecho- slowaakse 'vice-consul in Parijs heeft evenals zyn chef, ambassa deur Nosek, zijn ontslag ingediend, omdat hij zich niet kan verenigen met de politieke situatie, in zijn land! Ook de Tsjechoslowaakse vice-consulin München is afge treden, In Tsjechosl&wakije is een nieu we maatregel-afgekondigd, waar van jonggehuwden kunnen profi teren. Zij krijgen van de regering een lening van 3Q.OOO kronen (f 1500) en voor elk kind dat ge boren wordt, scheldt de regering een déél der lening kwijt. Gezin nen' die Idnderloos" blijvén, moeten binnen tién jèar dé lening terug betalen'. HET gaat nu zet op zet. Op Het gebeurde in Tsjechoslowakije fs de rede van Truman,tot het Congres gevolgd. En tevens het voorstel aan Rusland van de - drie westelijke geallieerden, tot terug gave van Triëst aan: Italië. binnenhaalt, treedt dus oo}c het Westen in actie. Juist, bijtijds voor het overige.De overeenkomst van Brussel is daarvan een der. ver schijnselen. Het geschetter der en Russen tegen een westelijk blok wraarin Moskou,-zonder -werké^fc:had,; ondanks: het'.vredesverdrag én lisme is, .uit Hitler's dagen verzet, vérzet in daden, van'Amé-; ondanks Tito's aanbod aan'Togliat-ouder, kan. op die manier gewon- heeft dit lang tégen gehouden; Men De rede van Trjiman is hiervan rika te ontmoeten, zijn: oppergezagl ti) mèt,'opgehouden. En de aanhou-nen.worden'zo hoopt kfoskou. vond de vrees yan. Moskou dwaas, op liet .ogenblik het'-belangrijkst -kan. vestigen. Zullen de Finnen het der'wint: gewoonlijk; in d.ezé-din-i rijk rBv«oniieiri i« «ipn waar men; wil de die ontzien. Nu Zij bevat waarschuwingen, inzake op Amerikaanse steun laten aankó-' gen, .vooral als- hij -zo bmtaal, zo .-an TnStf aan Ttaiik echter weet.men, waarvoor dit ver- Finlajid-én Italië. Actie, zei de Pre- men en" Russische: eisen durven' ónvefahtwoordelijk'is als: het "land +prfJAep wezen mt, toon van hysterie diende. Van bin- sident, brengt risico mee. Maar weigeren? .van Tito. En Rusland /begeert, f Mof koiïhet erop nen uitmoesten ook de westelij kè geen risico te wülen aanyaard.e.n is Triëst in onderdanige' handen te i?!,*® D ^w^tPiiik-pn ia^en worden afgebroken. Moskou - ïaten aanitomcm dat ae^^steiijKen pxitleir hebben, over en weer, teeita, ..xonaer. rim-.gi^tonyg veë] van e!kaar Eeieerd. Dagelijks moet het nu duidelijker het Russisch besef geen risico'te willen aanyaarden het ^èvaórlijkst van alles. Tegelij- fp EN aanzien van Italië is de po-- kertijd vroeg hij hét Congres alge- sitie^bij voorbaat Triëst in zien', als eeii Russische steunpunt, duidelijk, in een vitaal gedeelte', vtri de .Mid- doeti? Daar is heel wat- prestige ra ene oefenplicht in'te voeren en. Het. is niet waarschijnlijk .dat de dellandseZeer aan de regering het recht te verle- communisten daar, met-behulp van, nen, selectief bijzondere - krachten normale, ongestoorde verkiezingen, T N 'Duitsland speelt Rusland voor het leger aan te wijzen^ wan- een meerderheid kunnen verwer- .J- .vooridurehd hét wijsje van een neer, zoals mi het geval is, öe ven. Naast de gewone, politieke te- rijk, dat €:en eenheid zal! zijn en ls dé verkiezingen door het Congres toegestane sterk- genstand die zij vinden is er nog geen federatieve" constructie. Nie- mce'.gemoêid. Het iS daarom denk baar dat, Rusland „bonne mine a mauyais jéu" maakt. te door vrijwillige recruten. ,niet het machtswoord van het Vati- kan worden bereikt Hij riep dus caan tegen het stemmen óp. hun het parlement óp, om maatregelen candidaten. "Het te treffen, voor alle eventualiteiten, lijke 'mogendhedt -Er zit nu vah allerlei in dé lucht, dat zo sterktot De Russen zullen'daarover, niet ih voélens der Italianen twijfel zijn. Men ziet hoe zij zich ken, komt zeker'Togliatti én de zij- haasten! om zoveel mogelijk binnen nen ook niet fen goede. "Waaróm-is' tè; krijgen ,voor het*binnenhalen te Rusland de westelijke mogendhe- gevaérlijk -wordt. Daarran konden den hier niet mee voor geweest? hun geen afdoende kansen bieden, ;is het door Blankenstein natuurlijk verleidelijk voor de Italiaanse communisten het voor beeld van hun Tsjechische, vrïen- waar de grens ligt, die Stal in niet vermag te forceren. Zién wij zijn realisme reeds aan het werk in zijn haastige spoed van het ogenblik? "Wil hij alles wat bïnnèn zijn" be reik ligt zó- snel mogelijk binnen halen, om straks het Westen eèn deo ite volgen; In iiet Noorden des vergelijk tón te bieden? Hij zal mand' vréëst. echter die' eenheid meer dan Rusland en terecht, zij de 'verkiezingen in. Tsjechoslo-Tito beeftzelf .onderhandeld met Een groot en hecht DuitsRijk in een wakyè-niet!/afbrachten.! Vandaar Togliatti over een. ruil van'. Triëst westelijke coalitie tegen Oostelijk nliilr +r» '■.mj.mIi.aÏm ..»m f' 1 nvt!.!. jli. Ptirnnn TlTnc]rr\l1C nailtirtiYn nnnKf- lands bezitten zij een compacte macht. 'Maar een .'communistische staatsgreep 'in Italië betekent bur geroorlog. De „mars naar Rome" zal deze keer niet zonder verzet gaan. Na Trumans rede is het nog duidelijker dan te voren, dat Ame rika daar niet lijdelijk bij zou toer daarna nog genoeg werk hebben aan de consolidatie, want in Zuid- Oost Europa is er veel dat hechter lijkt dan het is! hun haast- om Polen gelijk te voor deprovincie van Gorizia, die Europa Moskous eeuwige nacht- zipn Als het in Griekenland inge- Or,)* Tr, Ttfi/»orvikDr nrvrr ei/in, - r...»..)...!..!.. .wArrïft rrara aan - fra_ schakelen", In December nog stem- het.Joegoslavische aandeel^ zóu merrie ware een dodelijk ge grepen heeft, hoeveel te meer EEN dwaas figuiir maken bij dit spel de Zweden. Het is nó.dig daarop te wijzen. Hun houding is liiet te vergelijken met wijlen onze nèutralitèlt in 1939. Wij konden noch hulp, noch zelfs maar wape- ciahsten met grote meerderheid te- 'het „autonome gebied". zêlfs°voór' van het Oosten, en. heel weinig., van 'he" d^rbtin®? .krijgen.. Dat :s nu anders. Als gen eeri fusie met de communisten. Rusland ware erover te praten, ge- bet Westen terug te eisen. Maar nk rekenen kan on Franse steun. 2*weöen in nood. komt, heeft 't van Nu zou, zonder congres, dus zon- weest, onder- die omstandigheden. Moskou weet dat dit -hechtgecon- Rusland-enkel kwaad te verwach- der bèslissing van de' partij, de pre- Maar. Rilland kan niet iets losla- strueerde rijk op hét ogenblik ook .De Frahse communisten^ Kunnen ten, nooit iets anders. En;in die toe- mier zelf daartoe besloten hêbbëri.' ten. Het was wellicht nog meer bij door de westelijken niet zal wor- zrah daartegen met .geweiü verzet- stand .rr.eéxit het zich het. best té Hét is gemakkelijk te gissen wat. Triest geïnteresseerd dan de Joe- 'èen geduld. Een kostelijke gelegen-beveiligen; door zich zelf tót een daar gebeurt. góslaviërs zelf. Zolang, het. gebied héid^dus/'om-te. beloven^zonder ri-afrekeningbespoeaigem pe uitslag vacuum te maken, dat alleen het Hoe het mét Finland gaan zal? autonoom was, kon er altijdiets sico,: die belofte gestand te moéten daarvan ware niet meer twytei- gevaar maar' kan aantrekken. Het is niet duidelijk, of dit land te gebeuren, dat de grote haven tot doen, en het odium van de niet ver- acntig. Daar is een politiek, die niets, Washington gerekend wordt tot de een Russische dependentie maak- vulling op de anderen af te schui- Terwijl Rusland in 2ijn eigen helemaal niets blijkt te hebben ge- RusSische sfeer,.-dus tot de landen tie. De druk van Zuidslavische.kant ven. Al wat cr aan Duits nations- sfeer met haastige spoed de oogst leerd. Motie Amsterdamse Raad nog niet in stemming De motie, waarin de twee com munistische wethouders verzocht werd af te treden, is in de vervolg- vergaderlng van de Amsterdamse gemeenteraad nog niet in stemming gekomen, In de voortgezette discus sies heeft de communisttsche wet houder Polak die aan het einde van. de avond aan het woord kwam, ver klaard dat hij aan het in de motie neergelegde verzoek geen gevolg zal geven. Om uitvoerige debatten verder te- vermijden zal de burgemeester ech ter de volgende week tot rantsoe nering van de spreektijden over- - gaan- Overigens leverde deze yêr- gadering. waarvoor de bélangstèl- ling weer zeer groot was, maar.die dit' keer - rustig verliep,"weinig nieuws op. Na de communistische afgevaardigde, voerden, nog dever- tegenwoordigers van de anti-revolu- tionnairen en de VVD-raadsfractie het woord. Beiden betoogden de noodzakélykheid .van de te némen maatregel. .- Uit .gewonnen stelling ,^7.. slechts remise De talrijke bezoekers van de tiende en -v laatste „Nederlandse^ ronde hebben Donderdag ih -de Haagse Dierentuin, .een ..prachtige schaakavond gehad. "Zij hebben :een' onverzettelijke Bbtwinniii; in 23 zetten zien afrekenen met. Kéres in .een aanvèlsparty'! waarin: Keres na epn 'tweetal zwakke damezetten zijn.tegenstander dé. .'gelegenheid gaf met een. elegant toren offer de partij.i'n. vlotte stijl te béëindigen. Zij hebben.een;onverschrokken dr., :Euwe een gedurfde cn origineel. op-: gezétte, partij tegen Reshevsky; zien spélen. Deze partij werd na de 40e zet onderbroken in- een; ..stelling, wéarin jdr. Êuwe een voï stuk":meer had en! waarvan zelfs; de gróótste pessimist móest toegeven; dit wórdt eindebjk.jdr. Euwe's.éerstë overwin- ning! De kleinegroep belangstellen- den, die Vrijdag liet'e.inde;der, par- tij dr. Euw.e—Resheysky .plichtma tig bijwoonde, heèft"';:.'één.slechte!^;-! middag gehadReeds enkele "zetten. na de hervatting,'.mgaktp' !dr.~Eüw!e 'n ongelofelijke blundéri,/waardoor het moeizaam, verkregenmateriële' voordeél met één -.'slagys.yèrlóréii ging. Zichtbaar ontdaan, verliet dr/ Euwe. even T. podium om daama'-be/viv partij te hervatten, dochal zijn:': verdere pogingen waren tevërgeefsiffel Op eenvoudige wijze; dwong R^v.'f! hevsky op de 57e;. zet remise aff Dit is de derdè maal izi: dit tour- nooi, dat onze landgenoot .na voor- treffelijk spel een duidelijke winst uit handen geeft eii het wanhopige gebaar, dat hij maakte, wilde zo veel zeggen als: ik mag nu eenmaal geen partij winnen! Plaatsruimte belet ons uitvoerig over dit slot van eèn.vimposante scbaakmaar.ü te schrijven. Wél gé-/ ven wij hog even de stand zoals "deze na de tweede tumus luidt: 1. Botwinnik, 5. pnt;2. 'Rèshevs- ky, 4 y2pnt; 3. en 4Kerès en Smyslov, 4. pnt; 5. dr. Euwe 11^ 'p, - Dinsdag ./reizen de deelnemers vermoede!ijk af, térwijl! hettwee de, „Russische", gedeelte, dat 15. '/t ronden beslaat, op 10 April; een!;!.; aanvangneemt.ïgg Moge onze landgenoot in Moskou' eindelijk hét broodnodige toumoói-::^ geluk krijgen, .dat; hém ia- Nedér-':/S! land is ontzegd! ._■■■- Chr. Vlagsma.. AANVRAGEN' VAN WERK- SCHOENEN Op nader plaatselijk bekend - 'te malcen ciagén tussen 1 eri 16'April a.s. zullen wederom, aanvragen voor werkschoenen kunnen worden'inge diend door hen, die/sedert:30 'Junl r 7JZec7 bon voorwerkschoenen -È (of Engelse werkschoehén) hébben ontvangenArbeldersin bedryven®/ met minder dan 5 arbeiders moeten'/ individueel een aanvraag indienen. Voor arbeiders in bedryven metV5 of meer arbeiders moet het be dril f collectief aanvragen. De Hongaarse ministerraad heeft een wetsontwerp aangenorrieü, waarbij alle -industriële ondëme- - rmngen in Hongarije, dic.l Augus tus 1946 meer dan 100 personen'in dienst hadden, genationaliseerd zullen woraén. ;s»g ■M ■yf-ij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1