c j C J RADIO STADSNIEUWS Twaalf politiemannen werden herdacht Schiedams TE KOOP Het Poppenhuis RADIO van DIJK WESTHUIS Maurice en Johnny Gedenkplaat in het hoofdbureau onthuld Predikbeurten „Goodbye, mr. Chips" Medische Zondagdienst AGENDA Passage Monopole Bascomb, de bandiet" Opzichter v. d.'Kraan nam afscheid „Kunst na Arbeid" - dertig jaar toneel Ghetto' jubileumstuk Gemeente-begroting in Mei behandeld Gemeenteraad Uit het SW-kamp Honkbal op Boshoek SCHEEPVAART Vlaardingen S C H IEDAM QUELLHYD N.V. Verfpakhuisi „SCHIEDAM Firma A. van Woerkom Rembrandtlaan 84 MAIS0N Gez, WILLEMS CORSETTEN mef elastieken binnenband KOERIERSTERS Plaatst esn KOERIESTER 2 Zaterdag 27 Maart 1948 22 Juli 2944 zal'in de annalen van het -Schieöaihse politiecorps altijd een zwarte dag blyvèn, toen besloot zijn woorden met de bede twaalf van haar leden door. laag-dat God ons vaderland moge be- meester het, het werk voort te zet- ien en. in ons land ook in dc toe komst, nu onze wereld wordt be dreigd door een zelfde terreur als in tie oorlog, vrede, recht en wel-; vaart te laten heersen. Mr. Peek boeden voor terreur en wrede over heersing. Met het-ten gehore brengen van het Wilhelmus door-het politie- muziekcorps werd de sobere, doch indrukwekkende plechtigheid be sloten. ZONDAG Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk 9 en 10.30 uur ds, D. Broers. Grote Kerk 5 uur prof. dr, W. C. van Unnik (Paasjeugddienst). Nieuwe Kerk 10 uur ds. A. Hoff man. Westerkerk 9 en 10-30 uur ds. J. G. Jansen. Vredeskerk 8.30 uur ds. K. de Bel. "Vredeskerk 9.45 en li uur ds. H. W. Hemmes. Jeugdkerk Verenigingslokaal, oren. j Nieuwe Haven 155, 10 uur de heer hartig verraad in handen van de Duitse enderdrukkers vielen, Wer den weggesleept naar een concen tratiekamp en bij hun familie en collega's nimmer méér tèrugkeer- den Donderdagmiddag is dit hele drama van de twaalf, naar Radio Oranje luisterende politiemannen,, die plotseling werdén overvallen door gewaarschuwde S.D.-ers. ons tveer voor ogen gesteld, toen we aanwezig 'waren bij de onthulling van een bronzen gedenkplaat in hef hoofdbureau van politie aan. de Lange Nienwstraat te hunner na gedachtenis, In' tegenwoordigheid van -de fa milieleden der twaalf slachtoffers, burgemeester Peek, mr. N, J. Post. het tegenwoordige palitiecorcs met het gehele kader en vele oud-leden van. het corps, beeft de heer W. Will ems van Beveren de toedracht van het gebeurde nog eens verteld. Spéciaal haaide hij de figuur van inspecteur Verhoeven.- naar die zich voordien een vooraan- i J, Sonneveld. staande plaats in de illegaliteit ver- I Ned. Prot. Bond: kerk Westvest, 10.30 uur, ds. J. B. Schouwink» medew. v. zangkoor. Evang. Luth. Gemeente: kerk L. Nieuwstraat, 10 uur, Leeuwen. Chr. Geref. Gemeente: kerk Wa rande, 10 en 6 uur, ds. A. Zwiep- Oud-Kath. Kerk: kerk Dam, 10 uur Hoogmis; 7 uur Vespers.. Oud-Geref. Gemeente: Geref. Jeugdh. L. Haven, 10-en 5 uur ds. W. Roos. Evang. Gemeente: Harmonie, 10 uur, dim. J. Segaar; 7 uur dhr. J. Segaar. Ned. Herv. (Geref.) Gemeente: Tivoli, Nv;e. Haven, 10 en 4 uur dhr. Neerir.gs te Dordrecht. Herv. Ev&ng. „Eben Haëzer": ge bouw Pieterman, Weslvest, 10 en 4 uur dhr, M. J. Middelkoop. Stadsevangelisatie „Jeruël", 20 uur Samenkomst. Kerk v, J. Christus v. d, H. der 1. dagen. Lange Haven 59, 10.30. uur Zondagsschool;: 5 uur Avonddienst. Geref. Kerk:' Oosterkerk 10 uur dr. J. L. Koo- le;.5 uur ds. J. van der Linden, van Delfsh. Plantagekerk '10 uur ds. W. A. Krijger; 5 uur dr. Jk L. Koole. Julianakerk 10 uur As. K. W. Dercks'én,,.van. Maassluis; 5 uur ds. Kroger.-, .a Kethel- 9.30 uur ds. J- van der Linden; 2,30 uur ds. K. W. Derck- sen. Zondag, le Paasdag, 's morgens 10 uur, inzegening van Heilssolda ten. 's Avonds zeven uur, Paas- samenkomst. Adjudant enmevrouw A. Souwens. MAANDAG Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk 10 uur ds. K.' de Bel. •Nieuwe Kerk 10 uur dr. L. J. Cazemïer. Geref. Kerk; Julianakerk 10.30 uur ds,: "W. A. "Krijger. Evangélisatledienst. Chr. Geref. Gemeente 10 uur ds. A. Zwiep. Oud-Kath.'Kerk 10 uur H. Mis. Oud-Geréf. Gemeente 10 uur ds. W. Roos. Evang. Gemeente: Ver. lokaal, 7.30 uur n.m. dhr. J. Segaar. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisa tie: Tivoli, 10 uur dhr. Matze van Hazerswoudé. Herv. Evang. „Eben Halzer": ge bouw Pieterman, 10 uur dhr. Mid delkoop. 2e Paasdag, ?s morgens half elf eh 's avonds half acht. Adjudant en mevrouw A.' Bouw ens, EEN BRONZEN GEDENKPLAAT zal in het hoofdbureau van po/r"fe'e sfeeds de herinnering, bewaren aan' de twaalf Schiedamse politiemannen, die slachtoffer ttrécdén Oan de Duitse Dit* derdrukLers. Burgemeester Peek vet— richtte del Onthulling, schafte, waarvoor hij- reeds een. half jaar in -het beruchte Oranje hotel had. moeten doorbrengen. Na dank gebracht .te-hebben aan ontwerper van -de gedenkplaat, •S:":'.' dé heer van.: Marion sr. en de fir- •fts^hjoa i>uchateaü,' die de' vervaardi- :'.T 'ging op zich nam, verzocht spr. aan de burgemeester, als hoofd van de politie, de laatste beletselen weg te ;d:% nemen.' Vanachter de vaderlandse, drie kleur kwam dé gedenkplaat te- voorschijn,waarop tussen .de wa pens van Nederland en Schiedam vermeld stonden de twaalf namen, tw.W.' A.. ,A1 'M« Verhoeven, in- specteur; .IL'.F. Berghuis, inspec teur; ?J. Kerkhoff, j. W. D/ van Krogten» G. Jonges, Th; van Lien- den, brigadiers; J. C/ .van Noort- wijk; M.J. A._ Hertog,'A.v.d. List. J; Vlietstra, rechercheurs; J. G. F. Volbeda, agent en H. D- Linscho- - ten,"klerk. Zacht klonken na de onthulling 1 de tónen van „Aase's dood" van Grieg, door de trappenhaLvan het gebouw over de hoofden van heil, die de twaalf ménsen veelal van zo nabij hadden gekend. Burgemeester Peek richtte zich allereerst tot. de familieleden., toen hij na het wegsterven, van de laat- stè sombere rhuziektonen het wöórd nam en; verzekerde hen ten .volle dat de namen van hun., va-- ders, zonen en broeders tot in leng- te van dagen zou blijven voortie- ven bjj het corps. „Zij vielen niet >i#~ als helden", aldus de burgemeester, - doch waren martelaren van .een ]p: „onderdrukker, die geen genade X, kende; Sléchts van enkelen hun- X/ 'ner is bekend wat hun graf is ge weest. Wij buigen, eerbiedig het hoofd voor het onmetelijk lijden dat deze mannen te verduren had- den, zo vervolgde mr. Peek en re kenen het ons tot een erepltcht de nabestaanden terzijde te staan. Een hogere roeping en dit speciaal voor het politiecorps,.achtte de burge- „Goodbye,- mr. Chips", fluistert de schooljongen, die het laatste be zoek was van de beminnelijke le raar van het Bröofkield College en de filmbezoeker, die twee uur lang het leven van mr. Chips aan zijn oog .heeft' zien voorbijtrekken, zal het hem iii stilte nazeggen. Weinig filmfiguren zullen zolang in de herinnering blijven voortleven als mr. Chips, waarvan Robert Donat een zo treffende vertolking geeft. Met mr. Chips beleven we er in stilte onz£ vreugde aan als hij zijn' geluk vindt in de figuur van zijn vrouw.Greer Garson en met hem pellen wij de diepste diepten als zij hem ontvalt. Het vacuum rondom hem wordt echter opgevuld door de ontelbare jongens, die het Brookfield' College bezoeken en evenals de filmbezoeker van „Chips" gaan houden. Velen zullen hem reeds van voor dé oorlog ken nen, doch het'is de moeite waard deze kennismaking te heroieu- rwen, -Iaat staan hem' yoor hét eerst, te ontmoeten/ Van Zaterdag-middag 3 uur tot Maandagavond 12 uur zal de medi sche- dienst worden waargenomen, door ds. A. -Hoogendjjk, Tuïnlaan 74, tel. 58785; dr. J. van Buren, Buys Ballotstraat 12, tel. 69661'; dr. J. Eis, Tuinlaan 92, tel. 67856; dr. C. Duys- ter-Jamin, B.K.-Laan 156, tel. 69991. Geopend is apotheek W-esterdorp, Singel, hoek Emmastraat. Maurice en Johnny. En dan heel simpel en koel: fapdancc. Maar als het gordijn van het Passa ge-theater vaneen gaat, dan blykt dat de tapdancc van Maurice ca Johnny :o simpel cn koel - niet is. Gelijk een stort-regenbui op een zinken dak, zo kletteren hun tap-slagcn op hef toneel. Hei dansen, gepaard met acrobatische toeren, waarbij aües precies gelijk gaat alsof het één persoon is, in plaats van twee, gaat zo ongelooflijk snel, dat we gerust kunnen spreken van: de jongens met dc elastieken benen. „Wat zegt 11, moe, ree»moe worden we er r.icf van," vertellen ons deze twee broers in de kleedkamer. „Inte gendeel, we einden het heerlijk te dan sen. Het gebeurt dikwijls, als we in onze geboortestad Antwerpen zijn, dat we na de voorstelling voor ons plezier in de een of andere dancing een dansje maken." „Maar dan gaan we altijd met een taxi of de tram, want lopen doen niet graag." zegt Johnny „)c wordt er ,zo moe van!" C o n c o r I: 29 Maart,- Julianakerk. 3.30 u,: Orgelconcert W. A. Houtman, m.m.v. Suze SchramHart man, sopraan. Films: Passage-bioscoop: Da. 1.45, 4.15, 7, 9,30 uur: „Goodbye mr. Chips. (Alle leeft.). Op het to neel: Maurice en Johnny. Monopole: Da. 2, 7, 9 uur;Za. 2, 5, 7, 9 uur; Zo. en Ma. 3, 5, 7, 9 uur: Bascomb de bandiet. Een Wild-West-film van groot kaliber'is de-film in het theater aan de Hoogstraat zeker wanneer men .alleen reeds de vertolking van de hoofdrollen door de oude Walla ce Beery en de jonge Margaret O'Brien in aanmerking neemt. Zoals altijd is-ook dit Amerikaanse product weer in' alles goed' afge werkt. Wallace 'Beery .is ditmaal.'d^ vo gelvrij verklaarde bandiet Bas comb, die de strop om zijn nek voelde, doch er toch nog aan wist te ontsnappen. Ondergedoken met een trawant in een Mormonenka- ravaan ontmoet- hij de kleine Emmy, wiens genegenheid voor hem, Bascombi gceae instincten doen zegevieren én hem tot de red der van de karavaan maakt. Zijn goedheid kan de bandiet echter niet meer redden en hü moet toch nog boeten. Voor het zover - is, wordt de toeschouwer echter nog al eeris in spanning gezet. Gadre-wedstrijden van Entre Nous" Het programma van de propa ganda cadre-biljartwedstrijden ge organiseerd door „Entre Nous" in café Bliekendaal luidt: Zaterdagavond 7.30 uur J, van Dongen-A. v. Dongen; 9 uur Waal boer-Verhaeven. Zondagmorgen 10.30 uur; Born- kamp-v. Amen en Verhoeven-v. Ewijk. 691. Mijn nlBUWe vriendje hield er vreemde ma-' nieren-op na- Zijn woede-aanval was plotseling vooröü en gedurende de rit op het paard zweeg hh" in alle talen en met Indiaanse .trots. Ik stuur de het paard in de richting van het hooggebergte want dat leek; me nu juist een plaats waar een roversbende zich verschuilen zou. Ik probeerde ondertussen van Ocv/ah-Uk te weten co komen waarom hij wraak wou nemen op Don Kabalos. maar >k. kreeg alleen maar „Ugh"' en ..Oef" ten antwoord, mim nieuwe kennis was blijkbaar te diep i.n gedachten verzonken. We klommen een eindje langs een rotspad en ik vond deze rit noga! doelloos toen Oewah-ük achter mii begon te snul- ven en zei: „Oef, Oewah-Uk's machtige neus reu ken vreemde lucht van vuur en waim!" Ik zak mijn neus in dc lucht maar merkte niets en haal de mi]'n schouders op. Maar cca minuut later leerde ik dat Oewah-Uk's neus de waarheid ge sproken had /want aari de horizon hing een grau we rookkolom. „iJOIi IKMUCU 1»UU w- schuldige boer in brand gestoken en plunderen. Jij dédr 'kijken, witbaassie, Oëf, ikke, Oewah-Ugh met De Scherpe Tong hebben goed geraden: Daar gaan roversbende'met gestolen koeien van bran dende farm!" Ik-keek Jaiigs de uitgestoken-vinger van het indiaantje en zag: beneden me-in het dal eerst een. stofwolk en toen ik beter tuurde-r- donkere figuren te paard, die achter een'bewe gende' massa galoppeerden: de gestolen kudde, „Vreselijk!", nep 'ik: We betrappen die bende op heterdaad. Maar... we zullen daar een stokje voor steken. Vooruit, paard'. Er op 'af,' Don KabaloS zal weten dat er een Hollandse jongen In de buurt is! Ten aanval!!!" Donderdagmorgen is bij de Ge- meentéiyke Woningdienst afscheid genomen van opzichter Ie klasse J. van der Kraan, die wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftyd, deze dienst gaat verlaten. Wethouder Alberts, die met enige leden yan de gemeentelijke commis sie bij het afscheid aanwezig was, dankte de heer v. d. Kraan voor alles vat hij in de loop der jaren voor de gemeente heeft gedaan, stelde hem ten voorbeeld aan de jongere krach ten en bood tenslotte een boekwerk als herinnering aan. Mr. dr. ir. M. M. van Praag me moreerde de bouw van de eerste ge meente-woningen in 1922, waarbij de heer v. d. Kraan pok opzichter was. Toen in 1929 een opzichter in vaste dierst moest Worden benoemd, kwam de heer v. d. Kraan hiervoor ook het eerst in aanmerking en men heeft nooit spijt gehad van deze be noeming, De scheidende opzichter werkt thans wqer mede aan de bouw van /de. 126 .woninger, in Klein-Bab- berspolder en is nog niet aan het einde van zijn krachten, zodat B. eh W. in _de toekomst nog vele malen van zjjndiensten gebruik hopen te maken. De directeur, van de Woning- dienst besloot met dank aan de heer r. d. Kraan voor de prettige geest, die hij steeds "bij het werk wist té brengen en overhandigde namens bet gehele personeel een kleurenets van het stadhuis. Voortgekomen uit de in 1905 op gerichte toneelvereniging „Nieuw Leven", later „Tot Steun in den Strijd", werd in 1918 de -toneèlver- eniging „Kunst na Arbeid" ge sticht, die tot heden steeds actief werkzaam-was en zich thans als een der meest vooraanstaande amateur-ton.celverenigin.gen in onze stad mag rekenen. Dit „Kunst na Arbeid" viert dezer dagen zijn dertigjarig bestaan en behalve eec receptie op Zaterdag 17 April, 's middags van 3-5 uur in het Volksgebouw, is er r Zondag 11 April, een grote toneeloëhtend in het Passagetheater. Als jubileum stuk is gekozen „Ghetto" van Her man Heijermans. In het feestprogramma, dat ver scheen, schreef voorzitter F. H. Focke in het kort de geschiedenis van de vereniging w; ar van ook hij een der oprichters was. In totaal werd 182 maal hier ter stede opgetreden en 36 maal daar buiten tot in Assen en Amersfoort Momenteel steunen ca. 500 dona teurs de vereniging. Het sectie-onderzoek van de ge meentebegroting over 1948r die dézer dagen zal worden aangebo den, vindt plaats op Vrijdag' 16; April; De behandeling van de be groting' is vastgesteld op Vrijdag, 14 Mei, V avonds en Dinsdag 18 Mei, 's middags en 's avonds. Zo "nodig wordt hiervoor ook nog op Woensdag 19 Mei, vergaderd. De leden van de gemeenteraad zijn bijeengeroepen voor een ver gadering op Vrijdagavond om half, acht Op de agenda komt o.a. voor het voorstel van B. én W. om hun" col lege fe 'machtigen voor het tijdvak Septémber 1948 'tot "Juni 1949 een overeenkomst met de directie van het Passagetheater aan te gaan inzake het gebruik van dit theater ten behoeve van culturele doelein den en om met gegadigden over eenkomsten aan te gaan. (Dit be treft, ca. 40 Donderdagavonden, waarop Schiedamse culturele ver enigingen gebruik kunnen maken van het theater. Red.)., Ook zullen B. en W." eén nieuw voorstel tot herziening van" de sa lariëring van het verplegend per soneel van' het Gemeente-zieken huis ter tafel brengen. Het woonwagenkamp, zal."in de' toekomst worden verplaatst naar de vroegere vuilstortplaats van de Ctëmeente-Reiniging in Nieuwland, waarvoor, een crediet wordt ge vraagd. INENTING TEGEN DIPHTHEBIE Op Vrijdag 2 April 's middagfi van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot inenting tegen diphtheric voor niet- schoolgaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de GG GD, Tuinlaan 18. Jan v. d. Hulst in een nieuwe zaak De bekende Schiedamse behang selfirma Jan van der Hulst opent vandaag een nieuwe zaak in het pand Broersvest 85..Door de gro tere ruimtè is men in staat geweest het interieur om te toveren in een klein behangselpaleisje, /waar op overzichtelijke wijze,'ook doorlo pend de verschillende "soorten be hangsel kunnen worden geëxpo seerd; zodat de klant-- te 'kust en te keur kan uitzoeken alvorens hij zijn keus bepaalt Met de inrichting van deze nieu we zaak heeft de héér Van der Hulst zeker een belangrijke stap vooruit gédëan om ook de „stille" kant van 'de Broersvest aantrekke lijker te maken .voor het winkelend publiek. -'/_/■ Leriteklanken in het Verenigingslokaal Frisse kinderstemmen. - klonken Donderdagavond in het geheel ge vulde Verenigingslokaal, waar ,-.Lénteklanken"' onder leiding van mevr.. K. Verhoeff-Tom een uit voering gaf. Vol;- enthousiasme is er gezongen doorde ouderen zo wel als dé jongsten, die voor el-^ kaar niet onder wilden' doen. Soms was het niet alleen zang, maar kwam er ook nog eenbeetje acteer talent bjj te pas, zoals in een paar werkjes .van Bernhatd Diaspant en Hendrika van Tussenbroek. De pianobegeleiding was in goede handen bij dp heer A. ly/Bruins. WANDELSPORT Op Tweede Paasdag houdt „De Schiedamse. Wandelaar"jeen. trai- ningstocht over-een "af stand'van 20 km. De start is 's ochtends "om në-: gen uur vanaf het Broemvelti. Burgerlijke Stand Gehuwd: J. D,: Colder, 38 ir en M. H. J. Bonefaas, 26 jr; W. Esbach, 25 jr en J. Mouthaan, 21 jr; J. Spies 23 jr en T. Wartena, 27jr; B. rits 29 "jr en C. A. L. de Jonge l8 jr; C. Bovenberg 26 jr en. A, Si. Veld huizen 27 jr; J. Townsend_26 jr en J. B. v. Noort 18 jr; P. J- Bijl 26 jr en G. Tupker 28 jr; J. Pflnacker 26 jr en A. Dugzer" 24 jr: P. Ooms 29 jr en L 'v.:d. Hoest 2s jr; A. F. J. Kamphües 25 .jr en C. v. Nieuwen* burg, 19 Jr.. v-, Overleden: K. Klein, 78 jr, we duwe van J. den Boer, Dacostastr. 12; A Mak, 75 jr,' Nassaulaan 75; J. C. Zoun, 77 jr, vr. v. J. G. vef- hoekx, Maasdamsestraat 10b: G."dé Jong, 65 jr, weduwe van B. J. Lup- ker, Nassaulaan 75 GeborenJohannes A., z. vaii P. v. Roosmalen en J M. E, Goëtgeluk, Dr. Noletstr. 1- Frits R., z.' van H. de Vries en D. E/Meyér. Dr. Nolet str. 1; Maria J. H., d. van A H. Staal en J. B. Rebers, Dr. Noletstr. •1; Theodorus J. M„ d. van H; J. Vester en J Th. AEtman, Dr. No- letstrant 1. „Jonathan" bestaat tachtig jaar Le J.V, „Jonathan" bestaat Don derdag, 15 April, tachtig jaar. Ter gelegenheid van dit zestiende lus trum is er op do 'avond van die dag een by eenkomst in de Julianakerk, wajr o.a. als sprekers zullen optre den Ad. Kuiper namens de Bond van J.V. op G.G. en ds. G. van Duinen, vroeger predikant hier ter stede. Als intermezzo van de prom.- degr.-competitie speelt S.V.Y. Zon dag en Maandag irt het leader van het jubileum-toürno'oi van Sparta twee wedstrijden in het stadion van Spangen. Op le Paasdag om 2 uur komen de rood-groenen uit tegen Xerxes, ter- wyl op 2e Paasdag voor de winnaars of 'verliezersronde moet worden ge speeld.. Deze wedstryden kunnen, voor de rood-groeneu uit het oogpunt van training van groot nut zijn en zy zullen dan ook zeker hunuiterste best doen om in dit tournooi een zoo goed mogelijk figuur te slaan. Het 4e elftal speelt op Paasdag om 10 uur thuis tegen Laakkwartier 2., SchiedamDRZ op Boshoek Op Tweede Paasdag zal de eer ste bekerwedstrijd voor de K.N.V. B. op „Boshoek" gespeeld: worden en wel Schiedam-D.R.Z. Aanvang 2.30 uur. Beide Schiedamse vereni gingen zullen elkaar niet veel toe geven en alle mogelijke moeite doen de overwinning uit het vuur te slepen, zodat.ook hier, zoals -bij bijna alle plaatselijke ontmoetin gen, de spanning/ niet ontbreken zal. Een wedstrijd, die zeer zéker de moeite van het aanzien waard zal zijn. In de qchtehduren worden bovendien gespeeld: 9.30 uur, Schiedam 2-HoUandiaan 3 12, uur, Schiedam 4-T.O.G.B, 2. De Schiedamse A en 3 honkbal- negen tallen hebben gedurende de laatste tijd serieus getraind en zul len Zondag op het Boshoekterréin deze nieuwe sport, die' steeds meer belangstelling trekt,-in enkele wed strijden demonstreren. Belang stellenden" behoeven wegens onbe kendheid met de spelregels niet weg te blijvem want vele Schie damse honkbaienthousiasten zullen langs de-lijn klaar staan om van voorlichting te dienen. De wed strijden vangen pm elf uur aan. - T C.K. KAMPIQEN Met het winnen van de voorlaat ste competitiewedstrijd tegen Ge- waro (91) zijn The Celluloid Killers kampioen van hun afdeling geworden. Indien ook c,e laatste wedstrijd" op 1 April tegen Inparo wordt gewonnen, zal de jonge Schiedamse tafeltennisploeg de competitie ongeslagen beëindigen, waarmee ze zich zeker de sterkste club tei- plaatse heeft getoond.. TROEPEN- ÉN PASSAGIERSSCHEPEN NAAR EN VAN INDONESJë JOHAN VAN OLDENBARNEVELT uitgaand 26 nam. ie Port Said en 2,1 van Suez. SIBAJAK thuis 26 vjn. op BO mijl Z.W, van Fagal-eiland (Zuid Westkust van Sumatra). - WILLEM HUYS thuis 25 nam. 7.30 uur van Port Said en was 26 Zuidelijk an-. Kreta. ZUIDERKRUIS 26 v.m; van R'dam te Batavia SCHEEPSBBWEGINGEN Amsteldijk. 2S van New Osleans te Rotterdam; Aldegonda 25 van-. Pladjoe naar Billiton: Alclnous 24 van Singapo re naar Java; Amedük 24'te' Coatzo- coaleos:. Adinds 23 te Pladjoe; Aletta, 20 te Macassar; Abbekerk .25. van. Suez naar Karachi Aldafcl thuis pass- 25 Fernando Noronha; Alwaki 25 nam/ te Hosaria; Amsteldlep 25 te P^naroekan; Agamemnon pass. 26 vjti van Som brero Eiland naar New York; Alpbard naar Rio de Janeiro 27 bij de Kaap VerdiBche.Etlanden;. Aalsdjjk 26 te New Orleans; Amstelstad pass. 26 nam. Straat Florida 30, te Houston verwacht; "Aardijk van Rotterdam naar New York 27 te Antwerpen; Amstelveen thuis pass.-27 Perim-naar Pon Said; Algorab thuis 25 van St. Vincent c.v. Bengkalis .26 van Durban naar Lo renzo Marques:" Bontekoé 25 van Ma cassar naar Menado; Bowhfontein 26 van Kaapstad te A'dam; Bantam pass. 27 nam. Malta naar Java; Bolssevutn naar Penang 26 op 200 mijl Z.O. van Point de Galle; Breda, thuis, 27 van SciCy naar Antwerpen; Blommersdiik, 25 te Baltimore; Bern las e 25 te Korsor; Ball 27 te' So rong; Borneo 28 te Sin gapore. Colytto pass. 25 SiclliS naar Sfax; Cottlca 27 van West Ipdiö te A'dsnu Corilla 28 te Curacao daarna walvis- bsai Kaapstad en Abadan; Coryda 28 te Curacao verwacht; Celebes 26 te Rangoon, Deo Duce 24 van A'dam naar Go thenburg: Dordrecht pass. 26 Kaap Ro- ea naar Ipswich. Escaut 26 van Rotterdam te Amster dam; Eemdijk 24 te Port Arthur. Esso Den Haag naar Pqmls. 26 op 240 mijl Noord van de Azoren;. Esso Rotterdam pass 26 Mona Passage naar Aruba; Ena 26 te Mariel (Cuba); Eu terpe' pass. 26 Wight naar Nederland: Etrema £6 van Manchester naar Cura cao. Gadila 26 van Pernis naar Tampico ham.- 5 u\ir in zee. Helicon 22 te Mobile: Hera 22 to New York; Helena 25 van Cixragao naar Baranqulila; .Hilversum oass. 26 de Ka narische ElJanden naar Nederiand;; Hy dra thuis pass. 26 Scilïy haar Antwer pen; Helder 26 te BarrancruiHa. Hos 24 te Gibraltar: Itter'sum naar Bombay 26 dwara van Port Soedan. Jaarstroom pass. 24 Las Palmas nanr Dakar, Helbergen 26 van k Goulette te IJmuideti; Keilehaven pass 26 Finis- terre noar Huelva; Kedoe uitgaand 25 nam. dwars van Port Soedan; Kertoso- no uitg, 26 van Lissabonnaar Marseille pass. 27 Gibraltar: Kota Agoeng naar Halifax 25 op 260 mijl West van Flo- res: Kota ïnten. 25 van Halifax naar Rotterdam! Karossa 20 van Aden naar Batavia. i Unge 26 ter rede van Melembo; Lut- terkerk van Rotterdam naar Bahrein 26 te Amsterdam; Lombok. 23 te Port land Ore. Leuvekerk 26 te Kowelt; Luna-naar A'dam 25 op 140 m|jl Z.W. van; Ouessant. Nijkerk 26. te Zanzibar; Nigerstroom thuis pass.. 25 Las Patmas, 30 te Havre verwacht: Noordwijk pass. '26 Wight naar Lissabon; Nieuw Amsterdam 28 van R'dam naar New York. nam. 6.25 uur in zee. EEN AVOND VOOR HET ROODE KRUIS- Op Zaterdag 3 April treedt het bekende revue-gezelschap van Henk Wolters in Vlaardingen op voor het Nedrlandache Roode Kruis. SPIJSOLIE GESTOLEN Dat er ia een fabriek te Vlaar dingen spijsolie werd gestolen was de politie wel bekend; maas wie de dief was, dat was nog steeds een raadsel. Maar zoals altijd ging de kruik zo lang te water tot zij breekt. Een. agent hield deier da. gen nl.een - fietser aan. die in de zijtassen van zijn fiets büsseh ver voerde met.spijsolie. - Hij kon zich niet herinheren waar de olie vandaan kw^m, en zit nu in de-ge vangenis van' Rotterdam om daar raet.zijn 3kornuiten te verzinnen waar die olie nu:, toch .wel vandaan gekomen kan zijn. Een vishande laar in Vlaardingen had de olie opgekocht.-In totaal -werd olie ver duisterd. voor een zwarte - waarde van f 3000. VISSERIJ Aan de Vbhal kwamen 7, kustvis- sèrs binnen met een. totale besomming van 8941.—. PREDIKBEURTEN- Ned. Herv. Gemeente.' Grote kerk 10 uur ds v. d. Vloed; 5 uur' dr Scheers van Delfshaven, Maandag 10 uur ds'Öostenbrug. Nieuwe Kerk 10 uur, ds Van Noort, 5 uur ds Schouten. Bethelkerk 10 uur ds Öostenbrug, 5 uur ds Warmolts, Maandag 10 uur ds Kolkerh i' Westerkerk Ï0.45 uur ds Schouten. Gereformeerde kerk .Oosterkerk 1.0 uur ds Zandbergen. 5 uur ds,'Mulder. "Maandag 10 uur ds Offers. Land5traatkerk 10.'uur ds. 'Mulder, 5 uur ds Zandbergen. Kuipers traatkerk .10 uur ds." Offers van Srttard, 5'.uur Vaa Andel, Mr. Tcrpstraschool 10, uur ds. Van Andel, 5 uur ds Offers. DOKTERSDIENSTEN Van Zaterdagavond 7 uur'tot Zon dagavond zullen in bijzondere' gevallen dienst doen de geneesheren dr Dwars- huis, Schiedi weg. en dr Westenbrmk, Binnensingel. Geopend Apotheek Wal- rave, Schied, weg I. De practljken van de geneesheren dr Moerman, dr Busse- roaker- en dr Leegsma vallen niet onder aeze regeling. Met grote dankbaarheid, aan God. geven wij kennis dat Lisetje een broertje heeft gekregen, die bij hét H.H. Doopsel de namen ontving van THEODORUS JOSEPH MARIA Wij noemen., hem TED H. J. VESTEH J. Th. A. VESTER— ETMAN Schiedam, 2 Maart 1948. Tijdelijk: Dr. Noletstichting Kamer 16. Notaris J. F. /W. MEUER te Schiedam zal. op Vrijdagen fl en 16 April 1943,11 uur v.m.' bij veiling en afslag-in bet Gebouw v. d. R.K. Volks bond, Lange Haven- 75 té Schiedam, verkopen: Het woonhuis en erve aan de Oosterstraat 11 te' Schiedam, kad. sectie I no. 373, gr. 76 c.a. Verhuurd voor 4.p. w. Grondl, f 15.26; straatl, ƒ5.34 Aanv. en Bet. 14 Mei 1948. Bez. 7, 8 en 15 April 1948 van 10—3 uur; toeg.bcw. en inl. -bij gen. notaris Lange Nieuwstraat 121 -tel.-68191) Rotterdamsedijk 325a Telefoon 67543 NIEUWE CURSUSSEN STENO-TYPEN ENG. CONVERS. ENG. FRANSE DUITSE HANDELSCORR. ENG.. FRANS, DUTTS STENO BOEKHOUDEN MIDD. OPLEIDING BEHANGT U DIT VOOR JAAR ZELF UW WONING7 Gebruik danals plakmiddel en het behangen wordt een geriot. Broersveld 24, Schiedam. Tel. 67902. Wegens vertrek; 2 fauteuils, 4 stoelpn.f tafel, spiegel, kroonlamp,. divan m, kleed, ^kapstok m. kleed en ihee- meubel: Br. .rib. S 3332 bur.. van - dit blad. - - - - - Singe! 163 voor uw. SPEELGOED De echte gietijzeren BRAADPANNEN alle maten/ vanaf2.99 WRINGERS in hout* en- staal' v.a. f 53:75 ALTJM. PANNEN per stel, 4 stuks f 23.65 pok per'stuk Broersveld 131-139 Schiedam. Tel. 61736. j uit' voorraad leverbaar /De_ notaris A. S. H. A,. BLAISSE te Schiedam, zal op Vrijdag 9 April 1948, bij veiling en zo nodig op Vrijdag 16 April 1948, bij afslag, telkens dés v.m. 11 uur in de Ned. R/K. Volksbond, 'Lange Haven 71 te Schiedam, in bet openbaar verkopen: I, fin opdracht van. het Beheersinstituut) Een pand, bestaande uit beneden-en bovenwoning en erve, te Schiedam, Rubenslaan 7, groot 76 c.a. Verhuurd bededen voor 37.50; boven 38.— p./m. II. Een uitgebroken pand en erve; te Schiedam. Hoogstraat 138, groot 64;c.a." ;Vry vanhuur/ Aanvaarding-en betaling 10 Mei 1948;., Bezichtiging 7 en. 8 April 1948 van 10—12 en van 2—4 uur. Inlichtingen „en toegangsbewijzen ten kantore van vaor- noemde notaris, Nieuwe Haven 149, 'Schiedany -tel." 68116. Voor "Uw RECEPTIES BRUILOFTEN DINERS enz. Warande 207. BROERSVEST 75 TELEF. 66819 SCHIEDAM HEBBEN WEDEROM H. J. Goudswaard, Algem. Houtbedrijf. Ladders, trap pen, carrier- en wagenboiiw, lïidderkerkstraat. 27 A en B, Schiedam. Voor het maken en verma ken van mantels, japonnen en kinderkl.: mej. Kroos, Maasd.straat 7. H.H. Kappers. Gevraagd: een bediende bij' N. G, de Kruif, "W.Brouwerstr. 11,. Schiedam Verloren, telef.-cel station, herenportem, m..' ritssl,, inh. 9.—,rants.-bonnen, zeer gedup. Tégen goede bel..tb. Stadh.laan 32. ïn ruil; 2é étage, omtrek Pompstr., voor ben, of bo venwoning. Br. no. S 3329 bur. van dit blad. Te;koop: eiken theekast en' ovale tafel.. Bevr. na de middag. Nassaulaan 5 A. WittergbedrUf Gebr. ;Kleij- heeg, Hoofdstraat 239; Schie dam. Zend briefkaart ëf boodschap.Telef68353. - In ruil: woonh., bév. 2 ka mer»/ keuken, zolder m. ka- mer, 36.--; per maand, ge-, schikt, vpor samenw-.» voor kleinere .woning Schiedam. Vlaard. straat 12. Koffergramoloon te koop m. postz. album, 's, Avonds na 8 uur. Rottdijk 208.b, 2e ét. IVonlngrull. Vrij; bovenhuis, bev.. 4 kamers, keuken en zolder, voor grotere woning yoor.samenw. Br. no.'S 3323 bur. van dit blad. Te koop: grote tent,' 3-.20— 1.80, Uiterste' - prijs., f 00. Bloem,' Galileistraat 22 b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2