mma 1 3 De geheime agent F. W. Rouwerd schrijft zijn afscheidsbrief Chdarine.4' Charles Chaplin's nieuwste VAN NELLE SPIONNAGE IN NEDERLAND ,Ik kom binnenkort naar Holland om jullie een handje te helpen" Een nationaal schandaal! Spit, rheumattek? Neen j\KK£RTJE V óetbalprogramma DE RADIO PROGRAMMA'S TENTOONSTELLING TOP NAEFF „Monsieur Verdoux" in Lutusca Cineac', Victoria Harmonie Ali Baba en de veertig rovers Capitol Het lied van Bernadette' Dr MEENK'S kleine negertjes HoUtietechtec Farrebique, film van het boerenleven Een waagstuk •Zaterdag 27 Maart 1948 3 FREDER1K WILLEM ROUWERD, die op 21 Maart 1943 in Londen een afscheidsbrief schrijft aan zijn moeder in Den Haag» heeft op dat ogen blik in feite afgerekend met het leven. Binnen weinige dagen zal hij boven het be zette vaderland worden ge parachuteerd» binnen wei nige dagen zal hij geen uur van de dagof de nacht méér veilig zijn voor het speurend oog der Duitse contra- spionnage. De gemiddelde levensduur van een gehei me agent» te rekenen van het tijdstip der dropping af» is drie maanden - zo ver telt men elkaar in Londen. En Rouwerd realiseert zich dat scherp. ■Voor hem ligt een stapeltje, briefpa pier, waarop in oranjekleur een V staat. De V van victorie! Daarnaast is de ontplooide Nederlandse vlag afge drukt en daaronder staan de trotse woorden: „Nederland zal herrijzen". Die woorden zijn een troost. Maar. is iedere troost niet schamel in het aangezicht van de dood? En is die troost niet bijs ter schamel als men nog zo jong en levenskrachtig, zo sterk en zo vol ide alen is als Frederik Willem Rouwerd? Op 30 Mei 1912 is hij in Den Haag 'geboren. Een paar jaar later bleef zijn móeder;als weduwe achter, als weduwe met opgroeiende kinderen. Freek Rou werd is niet in weelde grootgebracht; maar zijn denken wordt een stille hulde aan Moeder in Holiaftd,. die met xiim- mer-aflatende zorg de strijd tegen het harde leven heeft opgenomen en die haar kinderen'met, God en niet'ere heeft opgevoed. Freek is tibxreermm gewor den, maar de toestanden waren slecht in de bouwvakken. In -1937 is hij haar Zuid-Afrika gegaan, beeft er werk en welvaart gevonden, is er'getrouwd met het meisje, dat hij in Den Haag leerde liefhebben en heeft er op de hoogste toppen van het' geiuk gestaan. toen hun zoontje.:,geI?orea werd. Hij heeft in Pre-, to na vrienden gekregen jfn de. neven Wiilem en Pieter van der Wilden, twee Haarlemse jongens, die ook in de bouw vakken zijn en Wie het in Zuid-Afrika al evenzeer voor de wind. is gegaan. Tot de oprlog -lwam... Tot Hitiers horden de grenzen van het oude vader land overspoelden; tot de Nederlandse regering in Londen alle man van Nor lands stam,waar oókter wereld, op riep naar Engeland om mee te strijden in de grote worsteling om .de Vrijheid. Op 21 Maart 1943 schrijft Frederik Willem Rouwerd zijn afscheidsbrief, die -eerst na de oorlog aan zijn moeder mag worden ovérhaxidigd. als 'hij niet terugkeert, uit het vreemde avontuur, dat hem straks iü Nederland wacht - De Brief „Liefste 'Moeder en broers en zus- tera; Hierbij zend ik jullie mijn laatste groet op deze wereld. Het heeft helaas niet anders mogen zijn. Moeder, lk hoop dat jullie niet te lang zullen treu ren, want het ligt niet aan ons maar aan Hemdie over het wet en wee van de wereld beslist. Moederliefal lereerst wit ik u bedankenvoor alles wat a voor mij hebt gedaan. .Nooit was u iets teveel, nooit was u iets te zwaar, De .vijf'jaar die ik in Afrika heb doorgebracht waren voor mij een goede leertijd. Samen Mies je en ik, hebben we er ons doorheen geslagen zoals het een .Hollander betaamtEn toen' na drie jaar F reek je geboren werd, was cc niets meer om naar te verlangen. Helaas heeft dè oorlog een eind aan ons; geluk gemaakt.- Begin 1942 zijn we met de eerste groep uit Afrika naar Engeland vertrokken om voor het oude vaderland te vechten. Freek Rouwerd vertelt dan uitvoe rig^over de opleiding in Engeland. Hij en de twee neven Van der Wilden kwamen ia de speciale scholen voor ge heime agenten; hij heeft geleerd te wer ken als radio-telegrafist; hij heeft in breken geleerd» hijbèeft geleerd hoe .men. iemand doodt .met ongewapende handen.. Hij. heeft Engeland en Schotr land-deren kennen, beeft ih kastelen en villa s gewoond en is, als hij deze brief schrijft,, aan het, einde van zijn training, gekomen. Hij vertoeft reeds te Londen om gereed te rijn als het bevei komt, dat hij naar Nederland zal gaan. Hét wordt nu bittere, ernst .Ads ik straks naar Holland ga krijg ifc voor mijn onderhoud voorlopig Advertentie I. M. Vier beroemde genees middelen in één tablet. Bij 'griep, verkoudheid, tegen alle pijnen enz., Is CHEFARINE/,,4" een bijzonder krachtig maar toch' weldadig middel, want het bevat vier werkzame bestand- del-!n, stuk voor stuk in de. gehele weield al beroemd. Eén bestanddeel - Qefarox - zorgt dat, al Is de werking zeer krachtig, zelfs een gevoelige maag niet van streek raakt. PfIjs f 0.75 per'20 tabletten. f 2500..'mee om de eerste tijd door te komen. Ik v)ect niet of dat nu veel is in Holland, maar als ik meer nodig heb sein ik dat wel en dan wordt dat mij weer zo gauw mogelijk verstrekt. Zóals die NSB-schoften tekeer gaan en jullie terroriseren, dat mag toch niet ongestraft blijven. Maar één ding is zeker. Moeder en broers; zij hebben hun langste tijd géleefd. Onze organisatie is zo groot in Holland, dat ze niet zullen ontkomen aan htm ver diende loon. Ook daarom heb ik dit weck op me genomen. Parachute-springen is een van de grootste sensatiesdie men kan bele ven. Als Jk er nu aan denk. ril ik er nog vanWe gingen met z'n tienen in ten vliegtuig om te springen, In het toestel is een rond gat in de bodem van ongeveer 1% meter. Je zorgt dat als je springt je benen en voeten stijf icgen elkaar zijn geklemd, anders ga je duikelen. Eerst gaat er een rood licht branden als waarschuwingssein. Daarna komt er een groen licht en schreeuwt de instructor: Go! En rrrt,.., daar ga je. De eerste oefensprong is van 250 meter. Je valt eerst ongeveer 50 meter met een reuzevaartdan voel je een klein rukje; je paraplu is open en je hangt vrij boven de wereld."— „En nu kom ik binnenkort naar Hol land, om jullie een handje te helpen. Ik zat jullie daar niet ontmoeten, want dat is te gevaarlijk voor jullie en voor mij ook. Maar al die tijd zat ik bij jul- lie in de buurt zijn. En Jantje, jouw verjaardag kan ik misschien op een klein afstandje meevieren. Ik kom per vliegtuig en spring hoven een zeker punt uit waar een aantal,mensen (geen NSB-ers) mij opwachten en naar een veilige plek vervoeren." ,Jk had jullie nog zó graag eens ge zien. want ik sou. jullie alles zo graag zelf verteld hebben, maar dat heeft helaas niet mogen zijn. Houden- jullie Freekjc voor, alles.te doen wat goed is. zodat ik gerust kan zijnLiefste broers en zusters, beloof het mij als ik Boven ben. Wees goeg voor -Freekje en z'n Mammie ze hebben het ver diend. Dat is alles wat ik jullie wilde vragen, jongens. Moeder, mijn laatste gedachten zullen'aah'ti 'zijn.' Vaarwel allemaal, die mij lief zijn en kijk alstu blieft naar mijn kleine jongen, die ik maar zo kort gezien Jieb. Vaarwel tot ïn eenbetere wereld, waar we elkah-* der weer zullen ontmoeten. Voor het laatst vaarwel van jullie liefhebbende zoon en broer die alleen, zonder vciendeh^zal sterven. V&acwet!!"_ Frederik Willem Rouwerd kwam onder 'de naam. F. W. Roeieveld in de nacht van 21 op 22 April 1943 per parachute qp Nederlands grondgebied. Hij wist niets vén een- England-Spiel, hij wist niets van besmette zenders, hij wist niets van ontvangst-comités en de namen Schreieder en Van der Waals waren hem onbekend. Hij kwam om zijn plicht te doen gelijk het éen goed Nederlander betaamt. Hij werd gevangen, werd naar Haren gebracht, verbleef" nog in. Vught en is het laatst, gezien in bet Silezische kamp Rawicz. Dat wasin Januari 1944, Sindsdien heeft men niets meer van hém gehoord. Zijn vriend Wim van der Wilden werd in Februari 1943 geparachuteerd. Hij werd gevangen, ging'tmar Haren, later haar Mauthausen en werd gefu silleerd. -. Piet van der Wilden werd in Maart' 1943 geparachuteerd. Hij werd gevan gen, ging naar Haren, later naar een Duits concentratiekamp 'en Is aldaar gefusilleerd» Drie jonge kérels, die uit Zuid-Afrika kwamen om het vaderland te helpen in zijn nood. Zij hebben de dageraad der bevrijding zien gloren in de hongerkam pen der barbaren. Maar eer de vrede kwam, heeft het executiepeloton een einde gemaakt aan hun bestaan. Zij hadden hun bewogen afscheidsbrieven niet voor niets geschreven, - Het heeft de Nederlandse regering tot dusverre niét behaagd de nagedach tenis dezer dapperen op passende wijze te eren. Geen enkele der .omgekomen agenten, nóch die van de noch die van B.I. of heeft posthuum enige onderscheiding gekregen. Wij schrijven thans 1948.. Vijf jaar geleden reeds schreef Frederik Willem Rou werd zijn afscheidsbrief. Maat over de Vraag, welke onderscheiding deze prachtkerels moeten ontvangen, wordt in hoge colleges van zwaarbesterde en bestréepte heren gedebatteerd tot in den treure. Men schijnt niet te willen besef fen,dat deze agenten zonder enige twijfel in aanmerking komen voor een posthume onderscheiding met militaire Willemsorde, bronzen leeuw of-bron zen kruis. "Voor het feit, 'dat 'daarover In het Advertentie l. M* voorjaar van 1948, drié jaren na de bevrijding waarvoor zij hun leven gaven! -— nog steeds geen definitieve beslissing is genomen, past maar één woord: Dit Is een nationaal schandaal! Tweede Paasdag: dm het kampioenschap van Ne derland: PSV—Heerenveen; Go AheadHaarlem. Westen II: promotiewedstrijden: Emma—Excelsior (le Paasdag); B MTVCS (terrein HBS); EBOH— BECVNDLu g dun urnLekker- kerk—Naaldwijk; Celeritas—DEL (le Paasdag Houtrustj; Dubbel dam—DIndua. 4e klas H; Esdo— Flakkee. i: besl. wedstrijd Progress RDM (terr. VOC). Westen II: 1. ADO—HW; Gouda Vios, 2. Quick—VUG; DHC—UV S. 3, DFC—Sliedrecht; UnitasOD S; DCVFeijenbord (Zaterdag .5 u. Stadion Feijenoörd); Hermes DVS —Overmaas. 5. SpartaGoal (Zat. 4.30 u.)VFC—Neptunus; CW— Fort una. DHZ—HION De bekerwedstrijd DHZ—HION wordt Zondag om twee uur ge speeld. Advertentie l. Volgend* hmbbon w If grooi Iterf n Imit f* drink*'* f Toch wml.mmlHaoH vmh la pnlan f GEDISTILLEERD-WIJN - BIER Chaplin en zijn nieuwe ontdekking: Marilyn Nash in, „Monsieur Verdoux" Vrijdagmiddag werd in het, ge bouw 'van de Openbare .Leeszaal te Dordrecht de teqtoonstellihg ge opend van. .werken van. Top Naeff, dier24. Maart jJ.,70 ja arris gewor den. V Verscheidene sprekers en. spreek sters.belichtten de kwaliteiten van de gevierde Dordtseautrice. De voorzitter van de Openbare Lees zaal, -ir. v. Gelder, vertelde hoe deze tentoonstelling in, 'samenwer king met de Openbare Chr. Lees zaal, waarvan dr. JC Karsemeijer voorzitter is, georganiseerd was. De wethouder van Sociale Zaken, Kunsten en Wetenschappen, gaf uiting aan hét respect, dat het ge meentebestuur koestert voor de eminente kunstenares, geboren en getogen in'Dordrecht. Op geéstfge wijze verwerkte hij enige titels-van haar romans in zijn. toespraak. Mej. K. Josselin de Jongh wees in weldoordachte bewoordingen op het aparte in Top Naeff's oeuvre. „Het is'juist haar zelfbeperking, haar besef van eigen kunnen ge weest, die haar waarlijk groot ge maakt hébbén. Tenslotte nam me vrouw -v. Rijn-Naeff zelf 't woord. Zij .dankte voor de vele vriende lijke woorden en wees o.a. op het belang van "de leeszalen, die schrij ver en lezer tot elkaar brengen. Deze ongetwijfeld" zeer belang wekkende expositie geeft een idee van Top Naeff s veelzijdigheid er» werkkracht. De meeste van haar romans, novellen, alsmedé gedich ten en critiekenj vindt men er: van haar „Jeugdidyllen." tot 't wrang- geestige „Letje" en het veel meer bezonken1 „Voor Öe poort",.; haar prachtige korte verhalen „In den Avond", „Juffrouw. Stolk",1 enz. ZATERDAG 27 MAART 1948 HILVERSUM I: 19-— Nws.» 19.15 Reg., uitzend., 19.30 Pianoorkest, 19,50 Banden.die Binden, 20.'Nws, 20,05 De gewone man, 20.12 Wie wéét hoe deze plaat heet, 20.30 Lichtbaken, 21.Omroeporkest en Omroepkoor, 21.30, „Pluvier knapt het opV 22.37 Actualiteiten, 23.— Nws, 23.2524;— Symphonisch weekeinde. HILVERSUM II: 29.— Octet van Mendelssohn, '19.30 De kerk nü, 20.Nws., 20,05 Dingen van de dag, 20.15 Socialistisch commentaar, 21.30 Week-end orkest, 22.De vrouw ia de mfst (Luisterspel), 22.30 The Ramblers, - 23.Nws., 23.15 Hobby-hoek, 23.30—24— Me lodie in sfeer. ZONDAG 28 MAART 1948 HILVERSUM 1: 7.30 Paaszang- dienst; 8.30 Kerkdienst; 9.30 Nws., 9.45 Gedeelten uit The Messiah. 955 Trio, 10.25 Inleiding Hoogmis, 12.15 Apologie, 12.30 Lunchconc. 12.55 Zonnewijzer, 13.Nws.» 13.25 Lunchconc., 13.40 Tito Schipa, 13.55 Vlijt en eendracht, 14.15 Omroep- kamerork., 15.30 De jongeren en .de politieke activiteit, 15.40, Muzikale Tombola, 17.Kerkdienst, 18.30 Reg. uïtz., 19— :Ned. Kamerkoor, 19.30 Nws. en weer, 19.45 Gr. pW 19.50 In. 't Boeckhuys, 20.05 Gewone man, 20.12 Licht pianospel, 20.35 London Palladium ork., 20.45 Paaa. poëzie, 21.30 Zilvervloot, 22.07 Ac tualiteiten, 22,15 Avondgebed, 22.30 Nws. 22.45 Avondconc. HILVERSUM H: 7.—Domklok ken luiden het Paasfeest in, 8.— Nws, 8.15 Paasklokken, 8.30 Het is Pasen, 9.15 Men vraagt, 9.45 Gees telijk leven, 10.— Faasbqodschap, 10.30 Kerkdienst, 11.45 Tussen kerk en wereld, 12.Muziekcorps, 12.30 Zondagclub, I2.4Q Scbiedaxnse Vrouwenkoor, 13.Nws.,- 13.15 Virtuoso. Sextet, 13.50 Spoorwegen spreken, 14.— Gr. pi., 14.05 Boeken halfuur, 14.30 Radio Phiih.oxk., 16.10 •Enige potpourri's, 16.30 Reportage- dienst, 17.Gesprekken met luis teraars, 17.20 Een gedicht, 17.30 Avonturen van Ome Keesje, 17.50 Sport, 1B.Nws., 18.15 Omroepork. 19.Radiolympus, 19.30 Stradiva sextet, 20.— Nws.. 20.05 Reportage- dienst, 20.15 Fragm uit opera „Ro meo et Juliette", 21.Voordr. 21-15 Romancers, 21.45 Hoorspel: Kindé ren van Kapitein Grant, 23.-Nws., 23.15 Gr. pL MAANDAG 29 MAART 1948 HILVERSUM I: 8.— Nws., 8.15 Gr. pL, 8.25 Inleiding Hoogmis, 8.30 Hoogmis, 9.30 Nws.. -waterst. 9.45 Wognum's zangkoor, 10.Paösdienst voor buitenkerkelijken, 11.30 Koor, 12.Beiaard conc. 12.15 Concert- geb. koperkwartet, 12.30 Ens. Euphonia. 13.— Nws.» 13.15 Orgel- conc.» 14.Sanghen spel, 14.45 Straram ork. 15.— Zangrecital, 15.30 Svrcelinck kwartet, 16.De Vreemdeling is opgestaan, 16,30 Buschstrijkkwartet, 17.— Kleuter klokje klingelt, 17.15 Vrij 1 en Blij, 17.45 Menuet en serenade, 18.— Kwartet, 18.15 Sport, 18.30 Heg. uitz. 19-Nws., weer, 19.15 Onder de leeslamp, 19.30 Actueel geluid, 19.45 Gr. muz„ 21.— Omroep ork.. 22.— Als de lente.komt, 22.30 Nws., 22.45 Avondoverdenk, 23.— Bach- koraal. 23.05 Londens Philh. ork.. 23.35 Slotaccoord. HILVERSUM II: 8.— Nws., 8.15 Berl.- philh. ork., 8.30 Morgenwij ding, 8.45 Philh. ork. van Praag, 9;10 Zangklasse Noord. 9.30 Diver timento orkest, 10.Paasdienst voor kinderen. 10.45 Kerkdienst, 12.Paasklokken, 12.15 Jacques Strijkork., 12.30 In 't Spionnetje, 12.35 Orgel. 13.— Nws., 13.15 Rep. dienst, 13.30 -Metropolitan Police Central band, 14.Don Kozakken- koor, 14.15 Pasen,' 14.30 Zang en piano, 15,Cabaretde Paashaas. 16..Haags Matrozenkoor, 16.20 Het is Pasen. 17.— Vaudeville strijk ork., 17.30 Rep. dienst, 18.Nws., 18.15 Avroleans» 19.— Kamerork-, 19.45 Inleiding muziekbegrip, 20.— Nws., 20.05 Radioscoop, 22.30 Paas eieren i- p. rielkleuren» 23.— Nws., 23.15 Rorsey Fans. Advertentie 1. M. Laatst1 kwam ik - Diogenea tegen. Met zijn lamp, overdag in de regen „Ik zoek naar een mens" Odh, man wat een wens... Neem 'n TIP, want die brengt je méér zegen! Inz. Hr H. R., Haarlem, óntv. 1 fl. TIP DINSDAG 3» MAAKT 194S Ochtend- en Middagprogramma HILVERSUM I: 7.— Nws.» 7.15 Gynm., 7.30 Gr. pl., 7.45 .Morgenge bed, 8.- Nws., 8,15 Pluk de dag, 9.- Lxchtbaken, 9.30 Ochtendconc., 10. Wie komt er in mijn. hoekje?, 10.15 Gr» pl. 10.40 Voordr., 10.55 Gr. muz. 11.30 Als de ziele luistert, 11.40 Gr, pl., 12.Angelus, 12.03 Pianoreci tal, 12.33 Lunchconc. 12.55 Zonne wijzer. 13.Nws., 13.25 Lunchconc. 13.40 Lichte orkestwerken, 14.— Vocale duetten,' 14.30 Onder ons, 15.Gooise kring, 16.— Zonne bloem, 16.30 Ziekenlof, 17.Na schooltijd, 17.15 Internationaal Cab. 17.45 Reg. uitz., 18.Vaudeville strijkork., 18.30, Sport, 18.30'Reg. uitz. HILVERSUM n: 7 Nws., 7.15 Gr. pl 7.50 Dagopening, 8;Nws» 8.15 Aubade, 8.45 Eng. ïenteconc. 9.15 Morgenwijding, 9.30 Waterst-, 9.35 Arb vit.. 10.30 Voor de vrouw, 10.35 Mandoline, 10;50 Kleutertje luister, 11.— Orgeïconc.;, 11.45 Uit de Wereldpers. 12.— Lyra trio, 12.30 Weer, 12.33 Platteland, 12.43 Gr. pi.. 13.Nws., 13.15 Skymasters, 13,45 Pierre.Palla, 14.Mevr. de Leeuw van Rees, 14.30 Radiomatïne,16.25 H. M Grenadier Guards Band, 16.40 Hoorspel: Zo'n domme jongen, 17.Dat kun jij ook,-17.30 The se ven wings. 18.Nws., 18.15 Tom Erich, 18.30 R.V.U, - Charles/Chaplin gaat door met het- voor de verdrukten en de schemlelenop te nemen, maar zijn humor is van een ander soort/geworden, als. ten tijde dat hij ronddrentelde met stokje en bal- hoed. Wranger 'en grimmiger: is zij ge worden en wel in.:rdm-:mate. dat zij aatileLdihg kan' géven tóf -niisverstand. Is het de vrees hiervoor die Chaplfn nu al voor de tweede maal (denk -aan do Dictator) deed besluiten aan het eind van zijn werk de moraal te gaan prediken? Wie de grap niet snapt heeft aan uitleg niet veel en de goede ver staander kan er zich alleen maar aan ergeren. Wie de satire op de zaken- moraal van eèn verworden wereld, zo als die in Monsieur' Verdoux wordt ge geven, niet begrijpt en zich ergert een monsterlijke vrouwenmoordenaar "la Lanüru grappig te zien voorgesteld, zal zich voor Chaplin's moraliserend gefi losofeer op het eind, niet gewonnen geven. Onbegrijpelijk is hét dan ook dat een man als Chaplin niet heeft ingezien dat eèn humorist die aan het verklaren slaat' zijn eigen glazen 'ingooit. Overi gens ontdekt men .in deze geschiedenis van het door de." crisis op de keien gekomen klerkje, dat „dèrtlg Jaar een ijverig enrustig burger was en een zorgzaam echtgenoot en vader voor zijn gezin, maar die na zijn ontslag op ele gante wijze vrouwspersonen gaat hu wen en mollen om in het be2it van haar centjes te komen, weer de zelfde geniale trekjes alsin welke Chaplin film dan'ook. In de nieuwe Amerikaanse kleuren- fantasie „Ali .Bfeba en de veertig rovers" krijgt üe held Ali "Baba een belangrijker, plaats toegemeten, dan in de oorspronkelijke legende het geval was. HJ is hier niet alleen de uitvinder van 'de geniale list, 'zijn. 40 rovers ih evenzovele tonnen te stoppen, maar tevens de knappe koningszoon, die voor zijn (ktnder)ogen zijn vader, de Kha- lief van Bagdad, door de hand van een verrader ziet vallen, en die niet rust voor hij zich gewroken heeft en de gehate Mongolen uit het land gejaagd beeft. Het gegeven wijkt nergens af van. de gewone duizend-en-één-nacht idee: de schone, jonge vrouw, .die uitgehuwelijkt zal worden aan de oude, wrede lelij kerd, hetgeen, na veel avonturen door bovengenoemdkoningszoon voorkomen wordt. - Niettemin volgt men de film met aandacht. Er rit ontegenzeggelijk span ning in en de fraaie, kleurschakeringen geven vaak een aparte bekoring, het geen. geen verwondering zal wekken, wanneer men weet dat Nathalie Kalmus hierin de hand heeft. Het vertoonde spel rijst niet boven de middelmaat uit, Men zou kunnen opmerken, dat de kinderen -al te grote- mensen-achtig doen en dat de Khan dér Mongolen zowel In wreedheid als in geraffineerde sluwheid te kort schiet. De film eindigt met de gebrui kelijke vechtpartij. Dit is degeschiedenis van het een voudige boerenmeisje Bernadette Sou- birous. uit Lourdes, een kleine heilige-, wie Maria'de bron gewezen zou .heb ben. die Lourdes tot bedevaartplaats maakte voor gelovige, op wondergene- zing hopende zieken. Het verhaal is ontleend..aan de. ro man van Franz Werfel en van deze verheven stof, die za licht aanleiding kan zijn tot valse en weeë pathetiek; maakte Henry King een film, door- Advertentie I. M.' Q Rfl5 KAM P N.V. PABRIK ANTE VAN GENEESMIDDELEN Geen lest maer vao koarts of kiespijn bij vroegtijdig ge bruik. van onze ven ouds be kende KOORTSPOEDERS Feuilleton voor OP tandpasta en een middel tegen rhèu- matiek.' Rogers hielp hem eaitrök de la den van. de. toilettaf el open. Vervol gens gingen1 zij naar de kast. Maar er was geen spoor van een slaap drank of van slaappoeders. n o o d a r at u a ruoKTiP Rogers zei: „Zy hééft vannacht DQOR AGATHA C H R 1 5 T 11 niets gehad, dokter, behalve wat .11 ni" 'M-'i-ii 'niri haar gegeven heeft....*; Toen om negen uur de gbng v hét ontbijt klonk, was iédèfeen en zaten allen al te wachtem Generaal, Macarthur. en dé rech ter liepen buiten op" het terras heen en weer. waarbij zij vluchtige op merkingen bver de politieke toe stand uitwisselden. Vera Claythomë én Philip.'Waren naar de hoogste plek van het eiland achter het huis1 geklommen. Daar hadden zij Henry. William Blorrt ge troffen, die naar het land stDnd ie turen, Hij merkteop: „Er is nog niets van die motorboot, te zien. Ik sta op <fe uitkijk." Vera had tijd voor een glimlach: „Devon is, een slaperig land. Ieder een is hier gewoonlijk Iaat." Philip Lombard keek dé andere .23 Rogers vroeg: „Was h'et was het haar hart, dokter?* t Dokter Armstrong aarzelde een paar minuten voor hij antwoordde. Toen vroeg hij: „Hoe. was haar ge zondheid?". Rogers antwoordde: „Zij had een beetje last'van< rheumatiek." „Is er kort geleden een dokter bij haar geweest?" „Een dokter?" Rogers keek ver baasd. „Zij is in jaren niet bij een dokter geweest ik ook niet." ",,U heeft geen reden aan te ne men," dat zij last had van haar hart?" „Neen, dokter. Daarvan heb ik nooit iets geweten." Armstrong vroeg vervolgens: „Sliep zij goed7" Nü ontweken de ogen van Rogers de zijne. De man klemde zijn han- met die woorden omzeilde Lombard thee of koffie. De maaltijd nam een een rechtstreeks antwoord. aanvang. Terwijl zij de steile billing aflie- Ieder gesprek over het eiland pen, zei Blote, nadenkend tegen werd, aJs bij onderlinge afspraak, Lombard: „Weet u, ik begrijp niet vermeden. In plaats daarvan voer- waarom die jonge kerel er een eind dén zij een luchtig gesprek over het aan heeft gemaakt] Ik heb er de laatste nieuws.. Het nieuws uit het hele nacht over liggen denken." buitenland, belangrijke gebeurte- Vera was hun een eindje voor. nissen in de sportwereld en de laat- Lombard ging iets langzamer lopen, ste verschijning van het monster „Héeffc u dan een theorie?" van Loch Ness. 1 „Ik zou willen, dat er enige aan- Toen de borden leeg waren, schoof wijzing was. Een motief om te be- dokter Armstrong zijn stoel een ginnen. Ik zou zeggen.'dat hij geld klein eindje achteruit, kuchte om genoeg had." de aandacht te trekken en begon te Emily Brent kwam hun tegemoet spaken. den in elkaar en wrong en wreef kant uit, over de zee en zei kortaf: Wi11J— „Wat denkt u van. het weer?", Blore keek naar de lucht en ant woordde: „Het ziet er goed uit vol gens mu." •Lambard spitste zijn'mond en floot. Na een korte pauze merkte hij op: „Vóór dé dag om'is, staat er een flinke wind." „Vertrouwt - u het weer niet?" vroeg Blore. -Beneden hem -klonk hetgeluid van de gong. „Het ontbijt! Nu, Ik 'lust wel wat," deze zenuwachtig. Hij "mompelde: ..Zij .sliep nieterg goed dat is waar." Hierop vroeg de ^dokter prompt: „Gebruikte zy slaapmiddelen?" Rogers staarde hem verbaasd aan. ..Slaapmiddelen? Niet dat ik weet. Neen, ik weet zeker van niet"' Armstrong ging naar de wastafel toe. Er stond éen hele rij flesjes op. Haarwater, lavendelwater, een fles je iriet casearapillen, glycerine, door de deuren van de salon. Bits .klonk haar stem bij de vraag: „Is de boot al in zicht? „Nog niet',, antwoordde Vera. Zij gingen aan tafel. Op het buf fet stond een grote schaal met ham en eieren en ér was thee en koffie. Rogers hield .de deur open. „Rogers ziet-er slecht uit van- men zijn!' morgen," was Emily Brent's com- Rechter mentaar. Dokter. Armstrong, die bij. het raam stond, schraapte zijn keeL Hjj zei: „Als er iets niet in orde is, moet .u dat vanmorgen maar voor lief nemen. Hogers heeft opzijn. eentje zo goed mogelijk voor het ontbijt ge zorgd. Zijn vrouw kon dat vanmor gen niet doen" Onmiddellijk vroeg Emily Brent: „Wat is er met haar?" Dokter. Armstrong antwoordde rustig: „Laten wij gaan ontbijten. De eieren worden koud. Daarna zou ik graag enige dingen met u allen wil len bespreken." ZÜ volgden zijn wenk op, namen „Het leek 'mij beter te wachten, tot u'ontbéten bad, alvorens u een treurige tijding mede te'delen. Me- vrouw Rogers is overleden." 1 Er klonken allerlei verraste en verschrikte uitroepen. „Wat ontzettend!" riep Vera. .Dat is het tweede sterfgeval, sinds wij hier op dit eiland geko- Wargrave kneep zijn ogen-dicht en, zei met zijn zachte, duidelijke stem:: „H'm zeer merkwaardig wat is de doodsoonaak?" Armstrong haalde zijn schouders op. „Dat kan ik zo niet zeggen." „Is daarvoor een lijkschouwing nodig?" (Wordt vervolgd) Advertentie 1. M. Jennifer - Jones als Bernadette faans zo zuiver en aangrijpend, met jóveel eenvoud en goede smaak ala men bij een Amerikaans product voor niet mogelijk had gehouden Nergens dringt defilttv de religieuze" visie op, in prachtig evenwicht worden ook de sceptische medici en anderen aan het woord gelaten. Nergens melo dramatische effecten, en jubelkoren, maar een tot zelfs in de verschijningen van Maria, sobere en zuivere weergave van de ervaringen van een begenadigd en uitverkoren, ontróerend rein-kinder gemoed. Opvallend is ook hetprachtige ca mera-werk en deop de wat, lange sterfscène na magistrale en beheerste regie. En Jennifer Jones speelt Berna dette zó subliem, dat men:, goed doet déze jonge begaafde actrice in haar veelbelovende carrière te'volgen. Beswaren Dit is de korte maar eigenaardi ge zaak van Piet, die niet wilde en niet verscheen en een beetje ook van- zijn vader die niet wou dat Piet wilde. Tót twee maal toe had Piet geen gehoor gegeven aan. de oproep om voor de militaire keuring te ver schijnen. Ook toen.de jongeman daarna voor de Politierechter werd. gedaagd wegens dit verzuim» kwam hij niet opdagen, maar op de Noordsingel weten ze daar wel wat op: daar laten ze je gewoon van huis halen als je. weigert te komen uit je zelf. Zo was Piet dan van morgen door een levensgrote par- ketvachter naar het gele huis» U allen welbekend, gedreven, want hij moest nu eindelijk toch eens kó men vertellen waarom hij almaar niet voor de keuring, verschenen was. In zo'n toestand Iaat een va der zijn jongen niet in de steek en. daar staat Piet nu dan eindelijk voor het hekje •en naast hem staat zijn Fa_ Het ïs eigenlijk ook wel de schuld van de vader dat Piet niet gegaan is naar de keuring, dat zult U zq meteen horen, maar eerst moeten we eens luisteren haar de verklaring van. Piet zelf. Nou, de jongen had gegronde motieven om; zich niet te laten keuren: hij voel de namelijk niets 'voor, soldaatje spelen, hij was niet van plan de uniform aan te trekken, eenvoudig omdat hij gewetensbezwaren had tegen het te velde trekken tegen andere Pieten, uit'welk land dan ook. En omdat hij dat niet van plan was, had het volgens hem ook geen zin zïch te laten keuren of men wel gezond en sterk genoeg was Dm het zwaard op te nemen of een tank te besturen óf een atoomboom af te vuren. Hoe men hierover ook denken mag, het was een meer voorkomen- - de en' aannemelijke reden tot ver zet, maar daar krijgt Piets Pa het woord en wat wij uit zijn mond horen is wel dermate curieus dat wij het even willen -vertellen. Piet z'n Pa: 'dén zegt de bezwaren van zijn zoon te delen, maar hij zelf heeft nog een andere en belangrij ke bedenking tegen het keuren. Het. is- namelijk de gewoonte dat de.dokter U van zeer nabij be- kijkt. Daarbij interesseert hem de snit van Uw jas en. broek'en vest geen zier en ook voor de onderkle- ding heeft hij nietde minste be langstelling. De arts wil zien en horen of ge gaaf van. lijf en leden -- en organen zijt en,daarvoor is het-- riodig dat ge u aan hem vertoont zoals ge destijds op de baby-com mode lag terwijl Uw rfxoeder. U waste en poederde. Dit nu vond de vader van Piet een onoverkomelijk bezwaar: zicii" zomaar ongekleed aan een.:'^wild-: vreemde doktér vertonen, I-neen, voor zoiets schandaligs kon èy z'n zoon geen toestemming geyèix. De rechter deed niet veeL anders dan zyn wenkbrauwen optrekken tja, wat moet men daarop zeggen, nietwaar, Maar wet is wet, zei de rechter, die Piet moet doen als alle ande ren en laat hij het, dan zyn de ge volgen voor hem. Nog eenmaal wil- de de rechter Piet éen kans geven, alvorens tot éen veroordeling-over te gaan. Als de 'jongeman zich bin nen veertien dagen :.liet keuren, dan zou alles nog goed kun nen aflopen. Over twee - weken moest Piet dus nog.maar -eens te rugkomen om te -vertellen of hij geweest was, maar komen, hoor, sprak ,de rechter dreigend» "anders laten we je wéér halen. 'Advertentie L M. Zij werd bekroond met de Grand Prix international de la Critique en_ eenzelfde du Cinéma frangaise. Zij verkreeg het praedicaat „film van de maand" eh de V.U- introdu ceert haar in Rotterdam in een reeks voorstellingen. Ten behoeve dus van leden, bij wie men een ze kere „filmgèvoeligheid" aanwezig mag achten. Haar plaats van han deling: een boerderij ergens bij de Pyreneeën en een paar hectaren grond daar omheen De regisseur Georges Rouquier leefde zich op die boerderij een jaar lang in zijn onderwerp in. Bij de vermelding van medewerkers ontbreken de na men der spelers, het waren leken. De film? Farrebique. Voor de liefhebber genoeg rede nen dit werk met meer dan gewone nieuwsgierigheid tegemoet te zien. Althans zo verging het ons en we voegen direct aan. toe: leefden we anno193D of daaromtrent- Farre bique/ zou die nieuwsgierigheid meer dan bevredigd hebben. Op zichzelf beschouwd verdient het waagstuk van Rouquier om een volmaakt passie- en intrigeloos ge geven als het trékken der seizoe. nen over de hoeve Farrebique te filmen, alle bewondering. Hij stoot te daarmee bewust een groot deel 'van de bioscoopgangers af, die de story en de sterrenstellen boven de filmvormen. Maar mét moed alleen wordt nog geen goede film gemaakt. Terecht heeft Rouquier zelfs ook maar de schijn van romantisering van het landleven vermeden: feitelijk ge beurt er niets De bewoners ver richten hun dagelijkse arbeid, het deeg wordt gekneed in de trog, de kideren gaan naar school, het zaad wordt in de voor gestrooid, de oogst binnengehaald, het najaar komt, de winter, een kindje wordt geboren, de grootvader stérft en weer is het lente en twee jonge mensen staan bij een. boom" en doen het groot besluit. En het is alles van de grootste eenvoud en rust, zoals het-landle-. verleiden. ven ook werkelijk kan zijn in zo'n afgesloten gemeenschap, waar de dieren, de plar.ten. de hele natuur hun rol spelen, evenwaardig aan die van. ds mens, soms sterker nog. Het geduld van de aarde Rouquier heeft het geduld van de aarde willen vangen eri hij is daarin geslaagd.. Of hij ook het ge duld van de cinemalophiel weet te/ vangen, is een tweede. Hij stelt het in" ieder geval zwaar op de proef. Onmiskenbaar heeft hij zijn taak zuiver en eerlijk gezien,, wars/van elk effectbejag. Maar de traagheid en de onverstoorbaarheid van de gang der jaargetijden en het leven op de stee, behoeven niet noodza kelijk te worden weergegeven in een even grote traagheid van ver filming. Filmrijm worrjt herhaalde lijk toegepast - en mist zijn effect vaakdoor zwakke óf traditionele' montage. Leken spelen, uitstekend, maar de verlegen lachjes .vallen op de .duur uit de toon. Twintig jaar geleden schre ven wij hierboven zouden we ge troffen zijn door dit werk om zijn eigenaardige oorspronkelijkheid. Echter de filmkunst isverder ge gaan, al moet mener. soms aan twijfelen. AIS: de lente doorbreekt we weten het al "(bijv. uit Extase) dan gaan de bloesems open, de bfjeh dringen in de bloemkelken en de paarden minnekozen over het hek. Farrebique berust voor een groot deel op" deze' symbolische aandui dingen, een hele reeks ervan In versneld, tempo als was hét een cultuurfilmpje. En als-mén de film Goupi Mains Rouges heeft gezien, zal men nog jneer gelijkenissen èh herhalingen kunnen opsommen. Symphonie van de eenvoud, luidt de ondertitel in het Nederlands, maar houde men het in principe bü die eenvoud. De belangen vah deze film zijn zeker niet gediend met een „hineininterpretierung" van van betekenissen en waarden» (vaartoe de schijn gemakkèlijk zés

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3