VB emmet AUSTIN ADVOCAAT RADIO DE KLERKeZN Ik waarschuw je,Bemadette! VSIJMOES'S HUNIENBURG. KLEURETSEN Ie sceelt met uuur! WIJNSTEKERS ca. 700 M2 Bouwgrond aangeboden fe" t/dCLfC voor ÜMfiES producten in Rotterdam Zuid dé Bijenkorf MÜHSHEERïNLSAH 173 Product van de grootste Europese automobielfabriek Levering uit voorraad op aankoopverguming BELANGRIJKE BIJZAKEN IN DE BEELDENDE ddvoceL&tmtikèrf sinds '1896 O ORM AAM IS ZUN HOU Dl MG KUNST Dg da&huduia&t tptou opeu FPTO-TOESTEL Zaterdag 27 Maart 1948 VOOR OPHOGINGEN. PIANQ SPORTPRiJZEN VERLOVINGSRINGEN HOE IS HET MOGELIJK! i£d8h 4Ua&&\ KUNSTGEBITTEN ORIGINELE FRANSE 2 0 jaar HET BRIÜDSHUIS" Gelijktijdig met de Expositie „Bloem en Dier 1948 'V in Diergaarde - BIijdorp houden wij onder het motto „BLOEM en WONING** in de THEESGHENKERU der Diergaarde* een imposante MEUBEL-EXPOSITIE. De fcloemsierkunst, aangepast aan het interieur, wordt verzorgd door de Fa. Bourgnignon, Witte de Withstraat. De Expositie is geopend t.m. Woensdag 31 Maart, dagelijks van 10 nur 's morgens tot 10 uur 'a avonds VOOR DOMES en HEREN ANCPP, IS ST?NfN, ANTI MAGNÉTISCH NIEUWE LUXE MODELLEN*?* IN CHROOM OF GOUO PLAQUE schSIFT.Gabantis ALLEEN OP VERGUNNING^ v Bij aankoop van 250 gr\. koffie en 100 gr. thee gratis 1 ons toffee's (op bo«> MET JENNIFER JONES Regie HEMM TONG:. -2Q.,'c. R[:S SICKED - Vf-KENT PiüCt - LEc J. COBB-GLADYS COOPER VOOR DAMES en HEREN ANCPÉ. IS STENfN. ANTI MAGNÉTISCH NIEUWE LUXE MODELLEN*?* IN CHROOM OF GOUO PLAQUE schSIFT.Gabantis ALLEEN OP VERGUNNING* Gelijktijdig met de Expositie „Bloem en Dier 1948'V in Diergaarde - BI ijdorp houden wij Niet alleen Onthoudt 1. dinn koopt bij 'SIEBEL Uw varlgTlnaiflnB B^Vroond <nci 5" ACADEMY AWARDS, waaronder die toot de T~ jtcste actrice^ bet jaar «*H»r /£AW/F£R JOIVES BETER EN GOEDKOPER W ■ROTTERDAM;/MGWOUNDWfl35 -MATHENESSERDUIC HOEK MAIHEN-WEG &j bn»g> - 8HJER. .1ANBS9AAN tl^iHAAS: ZQflTKfcTiSIBAAT ^fl-»JA&tf VAN «EUW QQSTlH0tÉ lS.T7 Vanaf 2e Paasdag lot Zaterdag 3 April eveneens een grote Expositie „BLOEM en WONES'G" in onze magazijnen BEUERLANDSCHELAAN 2e Paasdag geopend van 1-5 uur en verder dagelijks van 9*6. uur WESTERHOF R epa ratte -inrichting verkoop j Sterke kopklépmotör Ooafhanke- lijke voorwielvermg- Ongeëvenaarde interieur afwerking - Buitengewoon zuinig - Volledige Austin-Service Indien U nog geen kennis heeft gemaakt met dé fantastische rijkwali" teiten van de nieuwe Austin A 40, f vraagt dan omgaand demonstratie, Uv> keuze, is dan uiterst gemakkelijk! N.V. HANDEL MAATS C H A P P li' j R. S. 5T O K VIS 20 N E N W AFO. AUTOMOBIELEN - ROTTERDAM TELIFOON 3B000 (tfl fijne») CyEEfN WONDER OOK HU S£RV£ERT VOOR ^D-E GASTEN OMVOLPR-E Z€N; 10H.S VRIJMOED 8. ZONENSCHIEDAM Voordracht met lichtbeelden door CORN, VETH over het onderwerp: Voor deze lezing, welke gehouden - wordt op Donderdag 1 April, des avonds om 8 uur in onze lunchroom, worden toegangskaarten gaarne gratis verstrekt in onze afdeling Boekhandel, 2e verdieping Rotterdam Dit brengt weer grote opleving ln Nederland en'lédereen, die zlcb binnenkort-op vlotte wdze van de wereldtaal het Engel» kan bedienen, krögt betere kansen dan zich Jaren hebben voorgedaan. Corre spon den ten in de Engelse, Franse. Spaanse, Duitse en Nederlandse taal. boekhouder» met een moderne opleiding, «chrijver», bazen, JournalUten, zij allen zijn nodig en Parola staat voor hen alien klaar. Zelfa een 2-Jarlge opleiding voor het Mulodtploma is opengesteld om U op een hoger ontwikkelingspeil te brengen. Degeltfbe •ehrUteL op]el- dingen, uitgebreide se*- i vlee, geen vaste vorpllch- lares tingen. lage lesgelden. veruit proefles PAROLA INSTITUUT Meuritsweo 29 - Rotterdam UITREIKING BONKAARTEN, brandstoffenkaar- TEN, TOESDAGKAARTEN A.S.- EN JONGE MOEDERS EN SCHOENENBONNEN (Voor bijzonderheden wordt verwezen naar, voorgaande 'publicaties) Dinsdag 30 Maart 1948: 9.0910.00 uur, Hat t/m Hee; iO.OO11,00 uur, Kef t/m Hek; 11.00—12.30 uur, Hel t/m Hen; 13.30—14.30 uur, Heo t/m Hes; 14.30—15.30 uur. Het t/m Heu; 15.30—16.30 uur, Hev t/m Hin. Woensdag 31 Maart 1948: 9,0010.00 uur, Hjo t/m Hoe; 10.00—11,00 uur, Hof t/m. Hog; 11.00—12-30 uur, Hoh t/m Hol; 13.30—14:30 uur, Hom t/m Hoog; 14.30—15.30 uur, Höoh t/m Hoor; 15.3016.30 uur, Hoos t/m Hor. Donderdag 1 April 1948: 9.0Ö-—10.00 uur, Hos t/m Hui; 10.00—11.00 uur, Huj t/m Hul; 11.00—12.30 uur, Hum t/m einde I; 13-3014.30 uur, Begin Jt/m Jan; 14.3015.30 uur, Jao t/m Jel; 15.39—16.30 uur, Jem t/m Jom. Vrijdag 2 April 1948: 9.00—10.00 uur. Jon t/m Joo; 10-0011.00 uur, Jop t/m einde J; 11.00—12.30 uur. Begin K t/m Kam; 13.30—14.30 uur,. Kant/m Kee; 1450—15.30 uur, Kef t/m" Kem; 15.30—16.30 uur, Ken t/m Keij, t. Zaterdag 3 April 1948: 8.0910.00 uur, Kez t/m Kir; 10.00—11,00 uur, Kis t/m Kle; 11.00 12.00 uur, KR t/m Klo! voor Uw maatkleding. Altijd sortering. Wolphaertsbocht 99, Rotterdam-Zuid Tel. 74120-^70878. Na zes uur: 79327-70878 Coupeursbezoekdoor geheel Zui^-Holland. GEVRAAGD: Mlddellandpl 27a. Tel. 31823 centrum voor VRIJ CHRISTENDOM Zondag, 28'..Maart, 11 uur H35, W. de Withstr. 50 J. ff. WemelsfeïderLems: CHRISTUS EN MARIA AFSLAG door de Notarissen Lourens en van der Leèden en. Nota ris P Bos, te. Rotterdam, op Woensdag, 31 Maart 3948, te 14 uur, in het Beursgebouw t^Rotterdam, van 'het per ceel tuinland c-a. te Capelle a/d IJssel aan 's Gravenweg en de Panden en erven te» Rotterdam* Rotterdamse Rijweg 145 en Kauwenhoff- straat 37, (dit laatste per ceel uitsluitend voor mede- eigenaren) staande in trek geld op: 's Gravenweg f 12.500,— (max. prijs f 14.950. R'damse Rijweg f 13.000. (max- pri^s i 14.0DO.— Rauwenhoffstraat 11500.— (max. prijs f 11.500. Notarissen Lourens en van der Leeden te Rotterdam, zullen bij veiling op Woens dag 7 April 1948 en zo nodig bij afslag op Woensdag 14 April da.v. telkens te 14 uur, in bet Beursgebouw a/d Coolsin- gel aldaar, krachtens rech terlijk bevel, in het OPENBAAR VERKOPEN: 3. Het buis met aangebouw de schuur voor veestalling met' hooizolder, vrijstaande schuur, varkenshok, moes tuin, weiland, watering en erve, te Rijsoord, gem. Rid derkerk, a/d RJjsoordse- steeg F 49, kad, gem. Rid derkerk, sectie E, nos, 407 en 65, samen groot 1.37.07 H_A. Verhuurd aan M. de Bruin voor f 10 p. w. of f 520 p. 5, Grond! - f 46.04, Straatl. f 13.77. WaterschapsL f 25.78, Polder! 21.71. 2. Het perceel weiland, gele- gen te Rotterdam, voorm. IJsselmonde, in de Polder Oost IJsselmonde. het Nieuwland, nabij de Rijks weg, kacL gem. IJsselmonde, sectie B, no- 847, gxoot 3:35.80 HA. ïn huur bij J, Koovrr.an to't 15 Dec. 1952, voor f 100 p. j. Grondl. 7.48. polderl. f 28.52. 3. Het dubbel pand, winkel/ kantoor/pakhuis, vier bov,. v-tm.1" en erve, te Rotterdam,, aan de Korte Hillestraat ,2- 4. kad. gem Rotterdam, sec tie P. no. 1725, groot 212 c-a. Verhuurd p. w. totale huur- ultk. 1.560 p. 3- Grondl. f 187.04. Straatl. f 82.50. Aanv. en bet. koopp. in -vrij geld 3 Mei 1948. Bez. perc. 1 en 3. 56—7 April en zonodig 23 .April e.k. van 10-^-16 uur toeg,bew. (huren spec.) zo. .mede na_d. inform, t/k van de notarissen, "Wu'nhaven 13 R'dam, (tel. 26129—24993). ROTTERDAM 5CHOONDERLOOSTRAAT 70—72 - TELEFOON 38539 AANNEMERS VAN GRONDWERKEN Na 6 weken bouwt U reeds met 'onze bekende schrift, lessen een prima werkende 2-lamps Ter overname gevraagd: Br. met opg. van merk en prijs onder lett. K.H.S., aan Nijgh «Sc van Ditmar, R'dam voor luidspreker-ontvangst van alle belangrijke' Euro pese zenders. Stuur deze ad vertentie met Uw adres slechts naar RADIOSCHOOL MAXWELL, Steenstraat 9—11 te PANNINGEN (bij Venlo) en U ontvangt, de volgends dag" gratis vol ledige inlichtingen proefles 2 - E. Erkend door de Inspectie v/h Schrift On- ■derwjjs. AAN DENKT OSNKT AAN JOKKEK FEANSSXEAAT 31 TeL 36735-34333 VRAAGT ONZË STAALBOEKEN TER INZAGE. maar ook Fa, L. SLIER Gouvemestraat 88 o Rotterdam Telef, 30554 Heden overleed op de ■leeftijd yan bijna TC jaar, na een langdurig geduldig gedragen lijden tot onze diepe droef heid onze mnig geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Zwager en Oom ANDRIES MAK Wedavmaar van Cornelia v. d. Velden Uit aillei\ naam Wed. M. MAK Van. dijk Schiedam 25 Maart 1948 Vondellaan 52 b Geen bezoek Be. teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam i op Tweede Paasdag. Vertrek van het woonhuis te 11 uur. GRATIS - Dif jaor' Gouden Jubifeum GRATIS Ter gelegenheid hiervan geven Wij gratii een Jubihum- Paklcof aan o lie beitef/ers van onderstaande collect ie Bloembollen en zoden van zomerrb/oe/ende Planten, welke wij deze zomer voor 7 00% bloeibaar garanderen. Met deze collectie verkrijgt U: 5QGiadio!cnt50Anèmonen, 25 Dahlia's, 25 Asters, 25 Chrysanten. 25 Papavers, 25 gekleurde Margariefen, 25 Centaurea 25 Caillardia, 25 Stokrozen, 25 Coreopsis en 25 Tuinanjeliéren. Cuftuuraanwiizing gratis.Daarbij grab's: 1 Stervan Bethle hem, 1 Aronskelk, 1 Primula. Zend postwissel ad f. 2.75, franco thuis. Rembours 20 et. extra. BLOEMISTERIJ J. P. KEUZERS. Noorderlaan 20. HILLEGOM. (T) Wij moeten los.' Extra schonecol! BLOEMBOLLEN tw. 109 Gladiolen gemengd, SO.-Mcntbretia's,50 Anemonen, 50 Oxalis, 3 chrysant-Dahlia's. 5 Kon. Leliën, 15'Vaste Plan ten plus 10 nieuwe, "gekleurde Margrieten.Honderden snijbloemen van Mei tot Nov. voor slechts f'.5.59,'franco huig. Betaling bij? ontvangst of storting op postgiro 15D243, De Zaak/van vertrouwen. - H. SIJSENAAR Jr., Kwekerij „De Popelenburg" (1) HIL LEGOM, Tel. 5860. Vele dankbetuigingen liggen voor ieder ter inzage. Centrum Rotterdam,- voor 3 panden; ook "geschikt'voor industrie. Genegen te ruilen voor huizen. Br. onder No. 1827 Bureau Cossee, de Villeneuvesingel 34, R'dam-N. jJvn*««vvv\vv»\wu\\\wv,VVVM, I BUUWE Ikhl BEURSGEBOUW j i van Zalard. 27 Maart l|m Dim. J dag 30 Maart. Slachls 4 dagan, J fadara avond 8 our. J «..CABARET mal WIM KAN's nfauwxie !de« J If J/fvifIlittl? J i ,/tè co madia van d» Variéfi" i m»i CORRY VOMK.WIM KAM f MaanJaa 294MuH (Twfadt 5 J Fiatdag) Mailnea 2,15 in», J AmRM\\wMMWVu%nWMt!mwwvl Natuurgetrouwe AMERIKAANS PLASTIC. Wegen slechts 16 gram. Directe plaatsing. Pijn loos trekken. Ook narcose. Overzetten oud gebit in plastic in één dag. Cïaes de Vrleselaan 21b^ Rotterdam, tetef. 37519. zijn weer hij ons verkrijgbaar. Zie thans onze etalage. KUNSTHANDEL VAN MUNSTER Stationsslngcl 30 Telefoon 4.0.7.5,1 DAMES: Bruidskleding Br u idsmeisj eseostumes Avondkleding Communie-jurken Doop jurkjes Geheel compleet in huur LIAISON v. d. HOOGEN VOOR HEREN: Jacqufet Colbert Rokcpstuum Avondkleding Jonkercostumes Modern, naar maat, com.- pleet in huur EIGEN ATELIERS Amsterdam Sarphatipark 81 TeL 98828 Haarlem Bartel jorisstr. I Tel. 21470. j Den Haag 4. Zuiderpark! Tel. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 8