1 HET ROTTEKDAMSCH PAROL Clay roept bestuursraad tegen 10 April bijeen Henry Wallace maakt de tongen los Antonius van der Waals vermoord Een fraaie grap SPANJE OPGENOMEN IN PLAN-MARSHALL I Alva verloor synen Bril „Dollars voor Duitsland: dam tegen verbreiding communisme" Troepen nog langer in Indonesië? Speciale UNO-zitting voor Palestina Witte suiker dreigde zwart te worden... Maar CCD greep in' ONGEREGELDHEDEN OPTERNATE Doorlopers voor opstoppers Uitsluiting door andere Europese landen blijft toch nog mogelijk" Fins-Russisch verdrag nog deze week? Bernard Shaw is niet SPIONNAGE IN NEDERLAND 99, Het spél van Schreieder c.s. gaat ten einde VERKLARING Taylor naar Vaticaan Toren van St. Walburgkerk te Zutphen door brand verwoest Ook schade aangericht aan kerkgebouw Amerikaanse landen in Bogota bijeen Utrechts burgemeester nam afscheid 1 April - Oud misverstand opgehelderd Textielpunten samen met credietbonnen? Weerbericht .Woeiisdag 31 Maart 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 6930L Abonn.prijs» per week f 0.31 per kwartaal 4,—, losse nuramera 0.09 Dp gericht door "de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. ,75 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 "Bankier.- Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B, da Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker- Generaal Lucius D. Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland, die op 1 April de voorzittershamer van de Russen overneemt in de geallieerde bestuursraad te Berlijn; heeft be sloten, de raad tégen 10 April, bijeen te roepen voor de volgende periodieke bijeenkomst, Deze worden meestal op de. tiende, de twintigste en de dertigste van elke maand gehouden, maar .sinds 20 Maart.toen de Russische bevelhebber, maarschalk Sokolovski, uit de raad wegliep, is het college niet bijeen geweest. Gen. Clay De Donderdagavond door de Rus sische chef-staf, lt.-gen. Loek- jantsjenko uitgegeven verklaring dat de Sovjetautoriteiten voortzet ting van het viermogendhedcnbe- stuizr van Duitsland cn dus het in functie blflven van de contröleraad wensten, waarbij echter de schuld voor het staken van het overleg in de schoenen van de Westelijke mo- fendheden werd geschoven, is gis- cren besproken door een woord voerder van het Britse militaire bestuur. Eenanalyse van de on enigheid in. de raad, aldus deze functionaris, toont aan, dat sinds November 1947 vijftien punten van de raadsagenda zijn geschrapt als gevolg van een Sovjet-veto, terwijl de andere mogendheden het op deze punten eens waren. Slechts éénmaal is een punt. met aller instemming van de agenda afgevoerd Meer voedsel Verhoging van 'het voedselrant soenen Duitsland tot 1800 calorieën daags is Dinsdag aangekondigd door Kenneth Royal, de Ameri kaanse .minister "voor het leger. Royal sprak voor een financiële commissie -van het Huis van Afge vaardigden, maar zei, .dat deze rants oenver hoging slechts mogelijk zou zijn als de regering een'toewij zing van 3250 milïioen dollar voor IS49 voor de bezette Duitse gebie den wilde verstrekken. Bovendien verzoekt het Amerikaanse leger 150 milïioen dollar voor de rest van 1048, wil hét huidige calorische peil van 1450 gehandhaafd blijven. Uit blijven van deze steun zou verla ging van de rantsoenen en daardoor dalende productie en onrust met pieh meebrengen, a Ook generaal Clay heeft naar. thans beltend wordt kortgeleden te Washington voor grotere rant soenen gepleit. De generaal heeft bij dje gelegenheid de herindustrialisatie Van Duitsland be- -v.-./öIejt. >Dit is vol-. geftS: hem nodig, als men het com munisme wil ver hinderen West- Europa onder de voet te lopen, „Als hot communisme eenmaal de Rijn over is. zal mén het niet meer kunnen tegenhoud en.'*, aldus de generaal. - Arrestatie in Sovjetzone Gerhard Pinkert, een voormalig^ 'Duitse (kolonel, is in de Ruasïsché, zóne'gearresteerd onder beschuldi ging, aan het hoofd te-staan van, een door de Amerikanen gesteunde spionnagegroep in de Sovjetzone, die volgens.het Russische persbu reau Tass de Amerikaanse inlich tingendienst had voorzien van mili- 'taire, economische en politieke ge gevens (Van onze Haagse redacteur) De ministerraad die gisteren was belegd, in nlaats van op de gebrui kelijke Maandag, werd bijgewoond door oud-tonus ter Neher, een der •gedelegeerden van het opperbestuur in Indonesië Tijdens deze vergadé- ring zijn, zo Vernemen wij, de vraa; stukken besproken, die verban houden met de reorganisatie van het opperbestuur'in Indonesië als straks de federatie gevormd zal zijn en Nederland met Indonesië door een Unie zal zijn verbonden. In de gisteravond gehouden vergadering van de minister raad is generaal Spoor ontvan- gen, om met de regering van. gedachten te wisselen over de aflossing van de troepen en over de opbouw van het toe komstig leger van. de Indonesi sche federatie. Vooral het eerste punt baart de regering op het ogenblik ernstige zorgen. Indertijd heeft zrj bij monde van de minister van Oorlog duide lijke beloften gedaan met betrek king tot de terugkeer van de mili tairen van de Koninklijke Land macht. Op het ogenblik Iaat het aich echter aanzien,, dat deze be loften moeilyk kunnen worden ge realiseerd. Korte tijd geleden is daarop -in of ficieuze mededelingen reeds voor uitgelopen. Generaal Spoor staat op het standpunt dat de handhaving .van het oude aflossingsschema on der dë huidige omstandigheden, on houdbaar is. Indien hi| de regering tan de juist heid van zijn standpunt kan over tuigen dan moet wel verwacht wor den dat de duur van het vèrbljjf van de troepen, vah de landmacht in In donesië niet onaanzienlijk zal wor den verlengd. De 7-Decemberdivisie zal daarvan hét eerste slachtoffer worden. De Verenigde Staten hebben bij de Veiligheidsraad een resolutie in gediend, waarin om. een onmiddel lijke wapenstilstand In Palestina verzocht wordt. Da resolutie zegt, dat de Veilig heidsraad uit hoofde van z^jn directe verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid met grote be zorgdheid de groeiende wanordeen gewelddadigheid in Palestina ge constateerd heeft en meent, dat al daar met de meest mogelijke spoed een wapenstilstand gesloten moet worden. Een tweede Amerikaanse resolutie verlangt een speciale zitting van de Algemene Vergadering der UNO om de kwestie der toekomstige rege-" ring van Palestina nader .onder het oog; te zien. Sir Hugh Dow, sinds 1S41 gouver neur van de (Brits-) Indische pro vincie .Sind,. is benoemd tot verte genwoordiger van Groot-Brittannië in Palestina,- na de: overdracht van het Briise mandaat op' 15 Mei. De betrekkingen tussen Engeland en Palestina zullen na die datum door bet ministerie van buitenlandseza ken en niet meer 'door het minis terie van koloniën behartigd wor den. RAUTER, voormalig „Hahere S.S." and Polizeiführer and GenecakKcmmissar fürldas Sicherheitswésen" staat^morgeh .in Den. Haag .voor het Bijzonder Ge rechtshof terecht. 'Hij zit-gevangen in de Cellenbarakken iri Scheveningen, waar hij door* eerz1 der- bewakers'dagelijks wordt: gelucht. Een chocolade- en suikerwerkfa- briek in het Westen des lands bleek bij cpntróle door ambtenaren vart de. C,.C.p,'circa.,tien ton suiker meer in voorraad te hebben dan Th" haar administratie was- verant woord. Deze suiker was verkregen door in chocoladeproducten grond stoffen te verwerken welke daar voor niet waren toegewezen. Ook werd een hoger verwerkings-ver- lies opgegeven dan in 4 werkelijk heid bestond. Het bleek, dat reeds 500 kg. sui ker, die op dezelfde' wijze was ver kregen, zwart was verkocht. De nog aangetroffen tien ton zou waarschijnlijk dezelfde- weg zijn gegaan, indien niet tijdig tot inbe slagneming was overgegaan. Soldaten verstoorden fakkeloptocht - Gedurende het recente bezoek van de premier van Oost-Indonesïë, Anak Agó'eng. aan Ternate, zgn op dat eiland volgens een gisteravond gepubliceerd -communiqué van het Oost-Indonesische ministerie van' vóórlichting ongeregeldheden ge weest.. Gedurende het bezoek van Anak Agoeng.werd een fakkeloptocht ge houden waarin spandoeken met po litieke leuzen werden meegevoerd, die echter door de plaatselijke auto riteiten waren goedgekeurd. Na af loop van de fakkeloptocht werden de dragers van de spandoeken aan gevallen door een groep soldaten,/ die spandoeken en-fakkelsverniel den. Kór te tijd later drong de zelfde groep 'soldaten het huis binnen van Monomoetoe, die onlangs kan het •hoofd. - vanv-een -goo&will-clelegatj.B. naar. dë; republiek is "geweest én brak, onder het voorwendsel een onderzoek te moeten instellen naar bezwarende documenten, verschei dene kasten open..' Het communiqué meldt dat tegen de ongedisciplineerde soldaten strenge maatregelen zijn genomen en. dat de territoriale bevelhebber van Oost-Indonesië, kolonel P. Scheffelaar, per vliegtuig naar Ter nate is vertrokken. Ondertussen meldt het republi keinse persbureau Antara, dat in de óp een na grootste stad van de. re publiek, Soeraknrta (Solo) j»en avondklok is afgekondigd in. ver band met niet nader gepreciseerde „zuiveringsoperaties" door de rege ring. Louis.' die op het ogenblik in Europa is, zal eert exhibitie boksen in Zweden. Hij sal in schaatsen worden uitbetaald, omdat de devie- zenregeling het onmogelijk maakt geld uit het land mede te nemen. De 1300 paar schaatsen, die een firma uit Cambridge Massachu setts van Joe Louis reeds heeft afgenomen, zijn binnen enkele uren in New York verkocht. Met 149 tegen 52 stemmen heeft gisteren het Amerikaanse Huls van Afgevaardigden de «pnemïng van Spanje ln het plan-Marshall goedge keurd. Tevoren had ook de commissie voor buitenlandse zaken uit het Huis aanbevolen,. Spanje te betrekken bfj de steun aan het buitenland ten bedrage van 6.205 milïioen dollar. böstcdiog van gelden goedgekeurd, waaronder nieuwe toewijzingen voor atoomwapenen en onderzoek naar het aanleggen van militaire wegen in Alaska. x De voorzitter van de commissie van buitenlandse zaken van het huis, John Vorys (republikein), zei, dat Spanje toch nog door de andere Europese landen zou kunnen wor den uitgesloten, indien zij zulks wensten. Hij verklaarde, dat het ministerie van buitenlandse zaken tegen de opneming van Spanje ge kant was. „Het wordt misschien in West-Europa als een verkeerde po litiek beschouwd. De wijze, waarop Spanje in het desbetreffende wets ontwerp zal voorkomen, zal tamelijk onschuldig zijn", aldus Vorys. Het Congreslid Stanley Isaacson van de American Labor Party zei," dat het besluit van het Huis het geweten van de wereld zou schokken. „Wij in dit huis heb ben de fascistische regering van Franco aan ons hart gedrukt", aldus Isaacson. De toewijzingscommissie van het Huis van. Afgevaardigden heeft de Men verwacht dat nog deze week -het Fins-Russische ver drag zal worden ondertekend. In Helsinki overlegt president Paasikivi nog steeds met zijn me dewerkers, maar in Moskou krijgt men de indruk dat de Finse dele gatie het wel ongeveer met Mólo- tof eens is geworden. Een goedgemutste Molotof hield gisteren receptie ter ere van de delegatie. De ambassadeurs van Engeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Finland behoorden tot de gasten. Besprekingen zijn er sedert Zaterdag niet meer geweest. Henry -Wallace, candidaat van de „derde partij" in Amerika voor het presidentschap, die in een gisteren gehouden rede voor een Senaats commissie betoogde, dat Trtunans politiek liet Amerikaanse vo!k «tap voor -stap op weg naar een nieuwe oorlog leidt, is dezer dagen door twee bekende figuren in de VS be sproken. De eerste was president Truman. Nadat iemand anders gezegd had dat, Wallace naar de Rocky Moun tains moest gaan als guerillastrijder opdat Stalin hem "dan kon erken, nen als leider van de vrije regering van Amerika, zet .Truman: „Neen, laat hij naar het land gaun, dat hem zo lief is en laat-hem dit land De jeugdige wielrenner Hijzelen' doorn, die in Engeland zo'r. fraaie overwinning heeft geboekt. N DE ZOMER VAN 1943 vindt de S,D, bij huiszoekingen van tijd tot tijd foto's van Van der Waals met een vrij nauw keurig signalement. Daar- nit kan maar één conclusie worden getrokken: de ille galiteit is Anton op het spoor, weet wat hij doet en staat hem naar het leven. Gans ondergronds Neder-r land is gealarmeerd: door geheel Nederland is de ge heime boodschap gegaan: Kijk uit naar Antonius van der Waals en schiet hem. neer zodra ge hem op de korrel krijgt! Dat gaat er beroerd uitzien, zegt Giskes tot Schreieder, Van daag of morgen is Van 'der Waals tot zijn vaderen verzameld. Jaagt men, op een .dode?, vraagt Schreieder. Wat bedoel ;je?. vraagt de chef Van de Abwehr. Is hy dan al......? Nee, maar binnen een paar da gen is hjj officieel dood. 'n Kleine comedie m de kranten Proberen of we de illegaliteit voor" de gek kuri.- nen houden. Enkele dagen lat»-r brengen de Nederlandse dagbladen het volgen de bericht: Van-der Waals is dood! zeggen op die avond tal van Nederlanders tegen elkaar. En de kerkgangers van de Gereformeerde Gemeente aan de Boezemsingel te Rotterdam zien 's Zondags de oude vader van de verrader in diepe rouw-gekleed.' Ze weten niet, dat de man in de zelfde kleren reeds een bezoek heeft gebracht aan Schreieder, om te tegaó' d'^-SCea*, ilenluivenstrWt in. dene, scfcolen«msHc. gewond. ,De gewond fa het naar/feet" riekehhu Is. aau'itJn wë«8libïiio. Jwnd 'te te ontkomen/Op tiïea «en perrponsbewljs ;(6-| vonden," - uitgeschreven turne; v4ö,Ante ande"'- W Üdé.'^KetvjVe^- moeJe'ub<bst«*.v zich s»ms van.'Sb» nsïim Aniwó 'déJWjlfl®., bediend .heeft."' //Da/fcsvolidng'' wordt; «MEWpobTS 46('wgrfróxI' ga»" ht^Opy 3ï»ringswertr: Voor ter adke'.jil»-', ncba©-1 aanwürtnken, die lift"? bel oorlog: #n' IMtöK tuiden vragen of- de camouflage zó vol doende is... Want Anton wan der Waals is na tuurlijk niet dood en zijn familie spe'elt- het gruwelijk spel mee in de rol van treurende nabestaanden. Fraaie; grap, zegt 'Giskes die zelfde week tot Schreieder. Zou het helpen? Kriminal-Direktor. Ik kan Aiiton voorlopig niét gebruiken. Eeij poos- Je afwachten. Later zal ik hem wel wat oppoetsen met cosmetische middelen; een bril,.een snor, een andere slag in zijn haar... Ja, we hebbefi vele zorgen, mebi lieber Gis- ke*„. Radio Oranje treft geen schuld De directeur van het Rijksbu reau voor oorlogsdocumentatie, drs L. de Jong, die van 1940 tot 1945 redacteur was van Radio- Oranje te Londen, zendt ons on derstaande verklaring: ,,Uit Uw artikelenserie over het Nordpof-Spief en de activiteit van de verrader De Wilde is herhaal' delijk gebleken, wélke voorname rol code-bcri/chten uitgezonden via Radio-Oranje, in hef geraffineerde Duitse spel gespeeld hebben. Ik stel er prijs op tl hierbij mede te delen, dat den redacteuren en medewerkers van Radio»Qranje nimmer iets omtrent de werkelijke betekenis van dergelijke code-be richten bekend geweest is. Zij kregen opdracht, die berichten uit tc zenden dat was blies. „Aangezien door Uw artikelen- serie de indruk gewekt is, dat in Londen in de eerste jaren van de bezetting ernstige fouten gemaakt zijn op het gebied van de verbin ding met Nederland, lijkt het mij billijk het bovenstaande mede te delen, waaruit moge blijken, dat redactie en medewerkers van Ra- dia-Oranje - welke andere ge breken overigens aan hun uitzen dingen mogen hebben gekleefd voor de gesignaleerde fouten in geen enkel opzicht verantwoorde lijk zijn geweest.' helpen tegen zijn eigen land, als.hij de zaken zo ziet. De tweede die over Wallace sprak was dé beroem de geleerde Albert Einstein. Hij zei over dè leider van de „derde par- ,tij" het-'volgendé: '"i „Slechts mannen, die. boven de kleine kibbelarijen vah het ogen blik staan en geen eigenbelang na streven, kunnen ons redden uit eèn dreigende binnenlandse en interna tionale toestand. Dergelijke mannen waren Roosevelt, Willkie en zo'n man is ook Henry Wailace."- Nog een stem Evenmin bang om voor pro.Rus- sisch te worden aangezien is de 91- jarige Ierse schrijver George Ben-, ,nard Shaw, n Toen hem kort geleden gevraagd werd of hij 'het eens was met de m Amerika gehuldigde opvatting, dat Rusland een politiek" voert welke, naar agressie moet leiden, zou Shaw. aldus bericht de „London Evening News", op scherpe toon hebben geant woord: dat i3 klink klare nonsens. Geen enkel land in Euro pa kan zich het voe ren van een oorlog permitteren. Rus land wel het minst van al. En als Sta lin zoiets krankzin nigs zou willen door drijven; dan werd hij absolupt doodgeschoten of opge sloten in een gekkenhuis. ,.De atoombom",- zo vervolgde Shaw. „komt eenvoudig niet meer in aanmerking. Zo is het 't gifgas ge gaan in de eerste wereldoorlog, 't Is voor beide zijden een wapen met veel te grote vernietigingskracht". En wat Tsjechoslowakije betreft: we wedden op het verkeerde pa'avd, heus." Myron Taylor, de persoonlijke vertegenwoordiger van Truman, is volgens betrouwbare berichten op weg naar het Vaticaan. Over de aard van zijn missie worden de vol gende gissingen gemaakt: hjj zou oodracht hebben, in de periode voor de Italiaanse verkiezingen de acti viteit van de Amerikaanse verte genwoordigers in Rome te coördi neren met die van de leiders van de katholieke kerk en die van het christelijk-democratische blok. Ver der zou hij De Gasperi moetenrnee- delen, dat de Amerikaanse regering de anti-communistische''macht en in Italië onbeperkt wil steunen met wapens, geld, transportmiddelen en dergelijke. Om vier uur gistermiddag ïs in de toren van de St. Walburgkerk te Zutphen brand uitgebroken de oorzaak is onbekend die tot ge volg heeft gehad, dat de torentop tegen zes uur als een lawine van vuur ineenstortte. De rekten kwa men neer op het 's-Gravenhof, zonder dat zich hierbij persoonlij ke ongelukken voordeden. De brand zette zich voort in de achter- bouw van de oude kerk, maar daar richtte hij weinig schade aan, dank zij het feit, dat de Zutphense brandweer, geholpen door brand weercorpsen. uit-plaatsen in de om geving, tot Apeldöorn en Arnhem toe, het vuur meester wist te wor den. Een vaste spuitinrichting, die door het opendraaien van een kraan op de begane grond de toren bij brand zou moeten nat houden, heeft niet gewerkt.; Om vier uur werd de brand ont dekt. Dikke rookwolken stegen om hoog uit dë middenbduw van de toren, die van hout is. kien dacht na een half uur de brand te heb ben bedwongen, maar na nog geen 20 minuten sloegen plotseling de vlammen uit het bov:ngedeelte naar buiten. De Oostenwind wak kerde het vuur nog aan en twee uur na het uitbreken stortte onder groot lawaai de gloeiende steen massa naar- beneden. Later vielen nog steeds brokstukken van de rest van de toren omlaag. De hele inventaris van_ de kerk hiertoe behoort een historische librije, die zeer zeldzame boekwer ken bevat Is uit voorzorg ver wijderd. Reeds in de 13de eeuw had Zutphen een St. Walburgkerk. Deze werd echter in 1446 ook door brand -aanzienlijk-bescha digd. De resten werden echter her bouwd en in de 16de eeuw werd de librije eraan toegevoegd. SHAW Marshall, de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, kwam gisteren als vertegenwoordiger der U.S.A. in Bogota aan. Op het vlieg veld waren 5000 mensen aanwezig die hem met gejuich begroetten, maar er waren ook honderden sol daten op de been om eventuele rustverstoringen' te verhinderen, want in de stad hingen communis tische plakkaten, waarop Marshall stond afgebeeld als "een nazi, die het hakenkruis droeg onder schrift: „Heil Marshall" Rel letjes hebben echter niet plaats ge had. Mr. dr. G. A. W. Ter Pelkwijk Is - vandaag afgetreden als burgeniees- ter van Utrecht. Mr Ter Pelkwijk, die reeds in hel vorige jaar de pen sioengerechtigde leeftijd bereikte, bleef door omstandigheden nog enige tijd*aan. Zijn laatste officiële werk als burgemeester bestond vanmorgen uit de onthulling van een monument op de Smakkcïaars- brug, Prof. dr. U. G. Bijlsma, rector- magnificus der rijksuniversiteit, zal vanavond tijdens een receptie, een huldeblijk namens de bevolking overdragen. ALS EEN+FAKKELstak de branden- de St. Walburgtoren Dinsdagnacht bó ven de huizen van Zutfen uit. Helder verlichtte hij de omgeving tót het mo ment, even 'vóór zes uur in dc'morgen waarop het 'gevaarte naar beneden. sforffe.. Het wapenfeit der dicht zou opnemen, verovering van Den Het is bekend, dat de Briel op 1 April 1572 benaming „bril" afge- Inderdaad vele zorgen. En die zorgen beperken zich niet tot de vraagstukken van dé dienst alleen. •Veeleer liggen z(j op Internationaal 1.^ - J TT'— nn 1C Ttllï vtÏtt. .1.Til gebied. Want op IC Juli zh'n de ge- aüieerden-op Sicilië geland: de eer ste troepen van de vrijheid staan op Europees grondgebied! -Vijftien dagen later nemen koning Victor Emanuel en Pietro Badoglio het be wind in handen. Mussolini heeft af gedaan. Het Nederlandse volk, dat steeds zwaarder de Duitse laars op de nek voelt, krijgt nieuwe hoop. De oorlog heeft zijn keerpunt bereikt: de as kraakt. Het begin van 't einde is er. Zie Verder gag. 3 door de Watergeuzen, gaf destijds aanleiding tot het bekende spot- dichtje, dat reeds da delijk na het bekend worden van de val van DeiuBriel ln Brussel de ronde deed: „De eerste dag van Aprif Verloos Due d'Alva synen Bril". Men sprak in die da- gerf nog van „yerloos", wü zouden zeggen „ver loor". Maar er is nog een ander verschil en dat is van veel groter betekenis. De bedoeling een ondraaglijke pijn. Den Briel in handen van Alva was zulk een breidel voor/ Holland: uit hoofde van de geo grafische ligging' was het bezit van Den Briel van grote strategische waarde. „No es nada, no es nada", moet Alva ge zegd Rebben 't heeft niets te betekenen.' Ibid is van „beryli" waaronder men een edelste :n verstond, veelal aangeduid als „aquamarijn" In de middeleeuwen gebruik te men dit woord ach ter voor elk glas. en toen men voor het eerst door middel van geslepen glasschijven Maar het was van ge probeerde zwakke ogen weldtge betekenis, veel bil te staan, verkreeg groter dan de troep het hiertoe benodigde desperate vrijbuiters apoaraat de naam „be- kon vermoeden, die ryll" of „bril". door koningin Eliza- T, beth verjaagd uit En- De spotdichter ech- geland op weg naar ter, die Alva „synen Enkhtuzen door de van het spotliedje was Bril" deed verliezen, grillen van de wind cn niet om Alva voor Le dacht in het geheel niet door' gebrek aan pro- «fonpn nu aan een dergelijke bril. viand gedwongen, be- Ondcr bril verstond hjj sloot de Brielsche Mans eer. voorwerp, dat ge- binnen te lopen. Ze bruikt werd omankerden voor Den paarden te bedwingen! Briel en hadden oor- Zjjn „bril" was een apronkelrjk het plan de briel of breidel, ook wel stad te plunderen en aangeduid als praam, dan weer zee te kiezen. Verzoekvan IS'VV aan minister (Van onze Haagse redacteur) Nu de aanwijzing van nieuwe textielpunten onmiddellijk voor de .deur .staat, heeft het N.V.V. zich opnieuw tot de minister van Finan ciën gewend met het .verzoek de aanwijzing van de nieuwe bonnen van bet consumentenkrediet 'onge veer samen te laten'vallen met die van de nieuwe textielpunten. Het is echter de vraag, of dat de2e keer ook' zal geschieden. De kans'" is niet uitgesleten, dat men er iiaar 2al streven de laatste aanwijzing van de credietbonnen nog wat op te: schorten ten einde op die wijze de. aankopen van textielgoederen over bet gehele jaar uit te strijken/ In sommige kringen heit men nl.' tot de gedachte over de laatste bon van het consumentencrediet dienst baar te maken aan de aanschaffing vah winierkleding en de enige wijze, waarop men dat zou kunnen bevorderen is opschorting van de aanwijzing tot een verder gevor derd tijdstip in hel jaar. Vah vfficiële zijde konden wij over deze geruchten bevestiging noch ontkenning verkrijgen, dceh wij hebben enige Teden om aan te nemen dat men deze suggestie zal willen vólgen opfc al omdatpas kórt geleden enkele consumenten bonnen zijn aangewezen. Ernstig ongeluk in IJ mui der haven De 37-jarige ULO-scholier J, van L. uit Velsen, die gistermorgen in de IJmuider 'binnenhaven op een met kolen geladen schuit meevoer, geraakte, toen hij een stootkussen wilde uitbrengen en hierbij uit gleed, met een zijner, benen tussen de kolenschuit en een ander vaar tuig bekiiéld. In bet ziekenhuis moest zijn been worden geampu teerd. De Deense regering werkt koorts achtig aan een. nieuw defensieplan. Een parlementaire commissie, die de. kwestie, of de uit de oorlog da- terende luchtbescher min gs voor schriften al dan niet moeten wor den gehandhaafd, bestudeerd, is tot spoed aangezet stellen als een gedu peerde. halve blinde, hulpeloos rondtastend nu hém de bril van de neus v/as geslagen. Onze voorouders heb ben zich Alva nimmer voorgesteld met een bril op; trouwens, ia de Met een praam op de De veerman Koppel zestiende eeuw was een neus, die de bovenlip stok echter deed dat bri! geenszins een zo van het dier in. een voornemen veranderen veelvuldig a&ngetrof- pijnlijke omknelling ge- doordat hij bh" Treslong fen voorwerp, dat men vangen houdt, dwingt het denkbeeld opriep d? het woord bril in de be- men ook het meest ner- stad in te nemen en tekenis, die wij thans veuze paard om stil te Den Briel voor de Prins aan het woord hechten, staan. Elke beweging te behouden in. een populair spot- veroorzaakt namelijk Rinko Wiersma STAATSLOTERIJ 503e Staatsloterij, 5e klasse, 6a lijst: Prijzen van j 1000.— 3897 15801 16008 17542. Frrizen van 200.3514 7825 12816 Priizcn van 100.— 2423 4181 4240 6791 15375. AANWAKKERENDE WIND TVeersvenvachttng, freldig van Woens dagavond tot Donderdagavond: Tijdelijk tot stormachtig toenemende wind uitüuldclljke richttneen, later draaiend naar Zuld-Wcst o£ West. Re gen. Weinig verandering in tempera-, tuur, 1 April: Zon op 6.16. onder 19.13. Maan op 3.24. onder 10.05. 1 April: Hoog water te R'dam: le tM 9.40. uur, 2e ti] 22.— uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1