HET ROTTERDAMSCH PAROOL Twee maanden rust voor hengelaars RAUTER STAAT VOOR ZIJN RECHTERS Huis van Afgevaardigden aanvaardt Marshall-plan „De communisten kregen een eerlijke kans Donderdag 1 April 1948 Achtste jaargang, No. 76 Proces zal geheel op platen worden opgenomen SCHKEIEDER ALS GETUIGE PAROLCSCOOP Proces-Rauter wordt gefilmd Monty, in Brussel, laat niets los W ethouders-motie aangenomen Radio-beluisteren moet vrij zijn Mijn vernielt trein Cairo-Haifa Praag beschuldigt Franse diplomaten Weg naar Berlijn onder scherper controle? FINS-RUSSISCHE PROBLEMEN' Cowboys en chauffeurs antwoorden Gromyko Maar Senaat heeft er geen vrede mee Mr. P. J. Oud bepleit een kabinet op zó breed mogelijk basis Sterk in de strijd voor democratie BON.NENLIJST HOE WIJ „HIELPEN KIJKEN" TOEN ONZE OOM HENDRIK GISTEREN EEN PRACHTIGE BRASEM VING Laatste dag van het seizoen VIJF EN TWINTIG TEXTIELPUNTEN Vensterglas vrij Kunstmeststoffen nog niet bonvrij Onderscheiding Weerbericht Red. en Adm. Long a Haven 141, Schiedam Tel 693<K Abonn.prljsi per wee£ 0-31 per kwartaal 4,losse nummers Ö.0? Opgericht dbor de Stichting „Ket Parool" DE SCHIEDAMMER Ollgor» N.V. D» Nieuwe Pers Postgiro 395644 Bankier» Am ster dams che Bank te Rotterdam Directeur» B, de Vrle# Hoofdredacteur; Th, Ramaker pfoces *fSen Rauter; het op een na laatste bedrijf van een leven - J}15"5* van de misdaad. Reeds vroeg in de morgen dromden belang stellenden samen voor het gebouw aan de Kneuterdijk te 's-Gi*avenhaee. waar het Bijzondere Gerechtshof vandaag in zitting bijeenkomt om over fV"3!11 v°nn,s wijzen. Om tien uur, wanneer de zittingszaal tot in alle hoeken is gevuld en het gezoem en geklik van film- en foto-appara ten waarneembaar is, treedt het Hof,de zaal binnen; Rauter zit dan reeds in de gedaagdenbank. Hij draagt zijn Duitse uniform, maar thans zonder de protserige distinctieven. Hans Albin Rauterts levensloop; "ontrolt zich. Na de eerste wereld oorlog organiseerde hij in Oosten rijk Vrijcorpsen, naar het model .van de Brigade Ehrhardt, die op eigen houtje de verloren oorlog voortzetten en moordend en brand- scbettend rondtrekken. Hitler's ideeën trekken hem aan en bij de strijd tegen Oostenrijks zelfstan digheid staat Rauter schöuder aan schouder met Seyss Inquart. Met Hitiers ster stijgt ook die van Seyss en Rauter- Samen komen ze naar Nederland. De rest van het verhaal kennen wij maar al te goed. Wanneer Schreieder, de man van het beruchte Englandspiel als eer ste getuige Zegt fiat de, „Möhere S.S. imd Folizeiführer" een alge mene leidende functie vervulde protesteert deze. om vast te stellen dat hij „slechts" de orders van Berlijn uitvoerde en ondergeschikt was aan de Rijkscommissaris, Rauter deed niet veel meer dan verordeningen ondertekenen en voor de „goede" uitvoering er van j Zi.rg dragen, (De zitting duurt voort). Russische pressie op Perzië T-T et laatste slagveld in het Wes- A telijke. koude front was Tsje- choslowakije. Laten we Finland even buiten beschouwing ivat ons be treft op grond van de overweging dat dit het Noordelijke 'front is dan zal 'de eerstvolgende slag op dit front geleverd worden in Italië, waar op 18 April de stembus zal 'oe- - slissen. aan welke zijde dit land Zich zal scharen; want op de om- •standigheid dat de Italiaanse ver kiezingen yan verstrekkende inter nationale betekenïg zullen zijn, werd --<mïong3-ïiV"<ïezft- kolommen reeds ge wezen. De in dit land naar de macht dingende partijen zijn veel meer dan louter binnenlandse poli tieke groeperingen: het zijn de ver lengstukken van de internationale machten. Die machten wachten in tussen niet rustig af: de koude oor log woedt voort op diverse fronten en de jongste zet in dit 'offensief is een Sovjetnota aan Perzië, waarmee onze -'aandacht weer eens naar het Midden Oosten wordt getrokken. Rusland is bezig, althans streeft er naar, zijn. positie in dat deel van de wereld te. versterken en het is niet ondenkbaar dat de nota van het af gelopen weekend, aan Perzië deel uitmaakt, van hetzelfde consolidc- .ringsprocédê waartoe, naar de ge ruchten van de vorige week wil den, de Sovjetpogingen om min of meer vaste voet te krijgen in de Dardanelles behoorden. De Zuidelijke grens van de Sov- jetsfeer >s tot nu toe steeds, een vrij zwakke plek geweest. Of de Rusfeen inderdaad vaste voet zullen krijgen aan de Bosporus staat no'g te be zien. want Turkije schijnt er meer voor te voelen, zich bij het Westen aan te sluiten. Al schijnt'toetreding van dit land tot het Vijfmogend- he den verdrag van Brussel nogprae- matunr te moeten worden genoemd, wel zullen de Turken nauw gaan samenwerken met Griekenland cn men spreekt reeds over een moge lijke douane-unie tussen Ankara en Athene. Nu probeert Moskou het weer eens in Perzië, een andere zwakke sector in het koude, front. Reeds in Maart 2946, toen de Russische troe- pèn op grond van een overeen komst gedwongen waren, zeven -maanden na het eind van de oorlog (de capitulatie van Japan) Azer- béidsjan te ontruimen, heeft men in het Kremlin geschermd met bet Russisch-Perzische verdrgg-van' 1921. Dit verdrag wordt ook in de nieuwe Sovjetnota' weer aangehaald. Een van de bepalingen- ervan zegt name lijk, dat de SoVjet-Unie onder bepaalde omstandigheden het recht heeft, troepen inPerzië té laten binnenrukken. En m Teheran hecht meri grote betekenis aan een bepaald gedeelte van de nota, waarin gezegd wordt, dat „de Sovjetregering erop moet wijzen, dat in 1941 de Perzische regering even eens het verblijf van buitenlandse agenten in Perzië, wier activiteit tegen de Sovjet-Unie gericht was, trachtte te ontkennen". Hier zijn volgens waarnemers in Teheran Duitse agenten bedoeld, wier aanwe zigheid in 1941 toepassing van arti kel 6 van het verdrag (overbren ging van Russische troepen) uit lokte. Men vat het in Teheran zo op, dat het vermelden van het verdrag van 1921 bedoeld is om Perzië té intimiderendoor de aanwezigheid van Duitsers toen met de Ameri kaanse activiteit van "thans te ver gelijken. *- Perzië grenst aan de oliegebieden van Arabië en verkeert daardoor in de niet benijdenswaardige positie, in een belangensfeer te. liggen,. Of, o mhet pla5tischér te zeggen: hét' is een 'der slagvelden van de koude oorlog, waarin de jongste Sovjet- nota slechts gedeeltelijk tot Tehe ran gericht is. Want-zij is evenzeer een bedekte .dreiging aan Washing- tofts adres. Opmerkenswaard in.deze nota is verder_ nog het belang dat blijkbaar elke haifr expansie strevende mo gendheid eraan hecht, haar optreden een legaal tintje te verlenen: ook de JKittsrsche noty weer baseert haar aanspraken op een overeenkomst. Voor de eerste, maal in de ge schiedenis, van de bijzondere rechts pleging zal in een Nederlandse rechtszaal de geluidsfilm zijn in trede doen. Polygoon-Frofilti heeft 'van de presidentvan het bijzonder gerechtshof toestemming gekregen om een.film te maken .van-het pro- ces-Rautec. 'Deze', film zal opgeno men worden in het Nederlandse nieuws, aangevuld met filmpjes, die de Duitsers in het Jodenkamp Wesr terbork gemaakt hebben. Deze filmpjes zijn eerst kort geleden ge vonden en afgestaan door het Rijks bureau voor Oorlogsdocumentatie. Veldmaarschalk Montgomery is gistermorgen in Brussel aangeko men om gedurende drie dagen Bel gische opleidingscentra te bezoeken. De Britse gast werd verwelkomd door een vlaggend BruSsèl, waar duizenden op de been warén om de veldheer, die rondreed ij» dezelfde auto die hem van de strandenvan Normandië naar Berlijn voerde, toe te juichen. Zaterdag zal Montgome ry in Ostende tot ereburger van die stad worden benoemd: daarna gaat hij naar Duitsland voor een bezoek aan de Britse bezettingstroepen dat waarschfinliik tot 7 April zal duren. Toen Belgische journalisten hem gisteren vroegen of het waar was, dat ,hij tot chef van de generale staf van de vijf West-Europese" mo gendheden zou worden benoemd, antwoordde Monty" met. een brede glimlach: ,,ïk heb erover in de krant gelezen." Op de vraag of hij zo'n benoeming met genoegen zou aannemen, repliceerde hij: „Ik ben een soldaat en krijg mijn instructies van de politici. Zij zijn mijn mees ters." Onderofficieren kunnen toch officier worden Voor bhderofffciëreh;1" cfi e in' Trtdó- nosië in een tijdelijke officiersrang: uitstekend hebben voldaan, zal de gelegenheid v /orden opengesteld, zich verder te bekwamen voor een definitieve benoeming tot officier. Of een dergelijke maatregel ook mogelijk zal zijn ten aanzien van onderofficieren, die niet in de tro nen hebben gediend, maakt nog eeu onderwerp van studie uit, Enige toezegging kan eehter-niet worden gedaan, aldus de M. v, A. der Eer ste Kamer op het wetsontwerp „Voorzieningen Bevorderingswet voor de Landmacht". Koningin moet nog zeer veel rust houden De toestajnd van de Koningin maakt het nog niet mogelijk, dat zij haar werkzaamheden weer ten volle kan hervatten. Op medisch' advies zal zij voorlopig nog zeer veel rust.moeten houden,:zo deelt de secretarie van de Koningin mee. De krijgsraad te velde west, zit ting houdende te Rotterdam, ver oordeelde 22 Indië-deserteurs tot straffen variërend van drie maan den tot vier jaar. .Drie militairen werden veroordeeld tot drie jaar, een tot twee jaar en zes maanden. Mogelijk een zevende wethouder in college Biet 29 tegen 14 stemmen, die van de communisten, heeft de Am sterdamse gemeenteraad gister avond de motie aangenomen, waar bij de wethouders Polak en Seegers worden uitgenodigd hun zetels ter beschikking te stellen. Tevoren hadden de beide communistische j wethouders verklaard, dat zij niet bereid zijn heen te gaan, zolang de wettelijke middelen hun toestaan lid te blijven van het college van D, en W. Het feit, dat deze houding voor de andere fracties consequenties zal hebben, waarop de wnd. frac tieleider van de P.v.d.A. de vorige maal reeds zinspeelde, werd in een, ook door andere fracties onder steunde motie vastgelegd. Er wordt nl. overwogen voor te stellen een zevende wethouder te benoemen. De benoeming zal, wanneer Ged. Staten hieraan hun goedkeuring hebben gegeven, in een volgende vergadering aan de orde komen. De nieuwe zetel in het college van B. en W. zal aan een lid van de P.v.d.A. ten deel vallen. Daarna zal men tot een herverdeling der wethouderstaken overgaan. De be hartiging van de vitale gemeente- bvke belangen zal de communisten worden ontnomen. Vóór-de raad tot stemming was overgegaan hadden wethouder Franke (p.v.d.A.) en enige andere raadsleden het .woord gevoerd en er op gewezen, dat. het onmogelijk is beide weihouders in hun functie te bandhaven; met voorbeelden toonden zij aan, dat de communis ten geen vertrouwen meer kan worden geschonken. De internationale conferentie voor vrijheid van voorlichting te Genève heeft haar voorlopige goed keuring gehecht aan een voorstel, waarin Wordt aanbevolen om alle volkeren der wereld het recht te garanderen naar buitenlandse ra dio-uitzendingen. te luisteren, zon der vrees voor intimidatie of druk. Met acht tegen nul stemmen-sprak de werkcommissie zich uit. voor dit door Engeland ingediende, voorstel. .Rusland en Polen onthielden zich. De Rus Jakov Lomakine zei geen bezwaar te, maken tegen de Britse resolutie, maar hij was' er ook niet bijster enthousiast over. _,,Ik ont houd mijn 'stem- omdat zulk een recht' reeds- in Rusland bestaat", degde hij-uit; EEN LAATSTE GROETWoensdag middag vertrok de ,J(ota Baroc" voor haar laatste retoucceis als troepenschip met 1350 soldaten naar Batavia. Dui zenden familieleden en kennissen stroomden samen toen het schip zich 's mid' dags van de kade losmaakte voor de verre reis naar'.de Oost. Veertig mensen omggkomen BH Benjamina, Noord-Palestina, is gisteren de trein CairoHaifa op een electrlsch tot ontploffing ge brachte mijn gelopen. Volgens be richten van gisteravond laat zijn hierbji veertig mensen om het le ven gekomen en ruim 60 gewond. De slachtoffers zouden voor het merendeel Arabieren, zijn; van Brit- se slachtoffers wordt geen melding •gemaakt. De locomotief werd door de ontploffing van de rest van de trein gescheiden en negentig meter over de spoorbaan geslingerd. Men gelooft dat de Joodae groep-Stem voor deze aanslag verantwoordelijk iS. De Stern-groep heeft erkend voor de aanslag op de trein verant woordelijk te zijn.. De Arabieren hebben een zware represaille-aan val indernotóen op de Joodse ne derzetting'. Hadera. Crocussen misschien dit weekend nog in bloei Wanneer het niét te warm wordt, zal men in. het a.s. weekeinde nog van de crocussen kunnen genieten. Narcissen zijn er thans volop, ter wijl de hyacinthen hier en daar be ginnen te kleuren; Het felle rood van enkele veldjes vroege tulpen kan men op sommige plaatsen ook al bewonderen. De bloemenfeesten. te Noord wijk zullen worden gehouden van 26 April tot 1 Mei Het Ts.fechoslowaakse ministerie -van buitenlandse zaken heeft leden van de Franse ambassade in Praag ervan beschuldigd dat zij betrokken zün geweest bij de ontvluchtings pogingen van de mgrs. Sramek en Hala uit Tsjechoslowakije, en heeft de Franse regering om terugroe ping van deze diplomaten verzocht. De Franse ambassadeur te Praag had tevoren reeds gewezen op» „ken nelijke vergissingen" die. voorkwa men in de protestnota die Frank rijk naar aanleiding van deze kwes tie reeds had ontvangen. Soktdqfski. de Russische .militaire gouverneur Van Duitsland, heeft zjjn Franse. Engelse en Amerikaan, se collega's meegedeeld, dat de Sovjetautoriteiten strengere con trole willen gaan toepassen op het verkeer tussen dé Russische zone en de reet van Duitsland- Iedereen, die van Berlijn naar het Wésten xy.il reizen,zou een Russische doorreis- vergimriïng nodig' hebben. Ook het goederenverkeer^zoustrenger ge- controIëerö^v«HJ®rf.yf-• Van Britse zijde is geantwoord, dat men de kwestie twéé weken wil opschorten om haar te .bestu deren, maar intussen is reeds be- zwdar gemaakt tegen controle op het goederenvervoer'en tegen de eis, dat geallieerd "personeel een doorreisvisum moet hebben. De Sovjet-autopiteiten- hebben niet het recht zich te bemoeien met treinen die Brits personeel van en. naar, Berlijn brengen, is het Britse stand punt. Intussen meldt het Duitse pers bureau DPD dat bet aantal vluch telingen uit Thüringért (Sovjetzone) dat in Beieren (USA-zone) binnen komt, met de helft is toegenomen. Thans overschrijden ongeveer 150 personen de grens. Britse stroomvoorziening nu publiek eigendom In de afgelopen nacht om 12 uur is de Britse eïectriciteitsvoorzfening publiek eigendom geworden. Tot dat tijdstip was z|j in het bezit van vele gemeenten of particuliere maatschappijen. De thans genatio naliseerde ëlectriciteitsvoorziening m-Engeland is volgens Reuter tech nisch de meest perfecte ter wereld. De eleetrfcïteit zal in Engeland niet onmiddellijk goedkoper kunnen wor den De onderhandelingen tussen de Finse delegatie en de Sovjetrege ring die in Moskou worden gevoerd, schijnen belemmerd te worden dooi de omstandigheid, dat de Finnen op het standpunt blijven staan, dat de Sovjet-Unie alleen militaire hulp zal zenden als Finland hierom vraagt. Gisteravond zjin in Helsinki het Finse kabinet en de fractielei ders van het parlement bijeen ge weest om nieuwe instructies uit te werken voor de Finse delegatie. Men zoekt naar een compromis. Kinderen van Joodse D.Pü's naar Nederland Kinderen van Joodse verdreven personen, die zich in Duitsland be vinden, zuilen in Nederland worden toegelaten om daar een beroep te leren en uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Dit Is overeengekomen tussen de Vejeni- ging. voor Hulp aan Joodse émi granten en de Nederlandse rege ring.' Cowboys en taxichauffeurs heb" ben op terrein van de U.N.O. te La ke Success gepost met spandoeken, waarop stond gedrukt;- „Gromyko is een leugenaar". Dit was hun ant woord aan Gromyko, die kortgele den in de Veiligheidsraad zei, dat iedere cowboy of taxichauffeur in Amerika weet, dat Washington een politiek van economische en poli tieke chanta g<> ïn Italië toepast. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft in een van de woe- Ugste zittingen van zjjn geschiedenis het Europese er^e pr met 329 tegen 74 stemmen aanvaard. De slotdebatten hadden de geneie Woensdagavond In beslag genomen en"de beslissing viel diep in-de nacht. Dn voorzitter, Joseph Martin, had gezegd, dat het Huis met uiteen zou gaan voor het wetsontwerp was afgehanlfeld. De tegenstanders waren fel van leer getrokken en de meest onbe kookte aanvallen werden op het plan gelanceerd. Zij bleken echter bij de stemmingen verre in de minderheid. Een amendement om het bedrag der hulpverlening te verlagen, werd zelfs met 112 tegen, 61 stemmen verworpen. Het Huis sprak zich nogmaals, met 188 tegen. 104 stemmen, uit jofejpeelneming van Spanje aan het herstelplan. Het* Marshall-plan. is met de goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden echter nog - niet in kannen en kruiken. Het is reeds zeker dat de Se- naat niet accoord zal gaan mét de vorm waarin het Huis het wetsontwerp heeft goedge keurd. Senaat tegen Spanje Er zijn twee verschilpunten tus sen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat: de kwesfcie-Spanje en de hulpverlening aan China. Vooral tegen de inschakeling van Spanje zullen de Senatoren zich verzetten. Arthur Vandenberg, de voorzitter van de Senaatscommis sie voor buitenlandse betrekkingen, de man die in de Senaat een dik wijls beslissende invloed heeft, staat op het standpunt dat Spanje alleen ban meedoen wanneer de zestien Europese landen dat zou den wenspn. Minister Marshall schijnt er net zo over te denken. Commissies van het Huis en de Senaat zujtlen thans naar* een compromis tussen de twee versies .van het wetsontwerp moeten'zoeken. Men verwacht dat Truman toch binnen een week het plan kan onderteke nen. Gisteren heeft Truman de wet vo'or de tussentijdse hulpverlening aan Frankrijk, Oostenrijk en Ita lië getekend, waarmee een bedrag van 55 millioen is gemoeid, Okonski, de ontwerper van het Spanje-amendement heeft gezegd dat hij niet bedoelde Franco te verdedigen, maar voor Spanje de mogelijkheid tot deelneming te openen, zoals die ook voor Rusland bestaat. brood Voor het tijdvak'van 4 t.m. 17 April 1948 zijn de volgende bonnen aangewezen: Bonkaarten KA, KB, KC 802 289 Algemeen: 250 gr. waspceder 293 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop, enz., of 500 gram versnaperingen 295 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 297 Algemeen: 1500 gram brood (geldig t-m. 10 April) 299 Algemeen: 2 eieren 284 Reserve: 300 gram (geldig t.m. 10 April) 286 Reserve: 400. gram brood (geldig t.m. 10 April) Bonkaarten KD, KE 802 789 Algemeen: 500 gr, waspoeder 793 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 795 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak f 797 Algemeen: 400 gram brood (geldig tm. 10 April)" 799 Algemeen: 2 eieren 783 Reserve: 400 gram brood_ (geldig t.m, 10 April) 788 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of .kinder meel of ki ndefbiscuits. Tabak- en versnaperingenkaarlen enz. QA, QB, QC 802 31,35 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 33 Versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen, of 200 gr. suiker, boterhsmstrooisel enz;., of. 400 gram jam, stroop enz. 36 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam! stroop enz.* Reserve A Tabak: 50 gr. scheer- .^zeep, .pjt.jgiraijisch^crème, of'400'graur shelscbeèrcrèthé." Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 2 April worden gebruikt. Niet aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden, de bonhen 242, 244, 245, 744, 745 Melk, 250, 251, 252, 257, 754,' 756, 757 Reserve. Voor de volkspartij voor vrijheid en democratie heeft gisteravond mr. P. J. Oud in het concertge bouw te Amsterdam het woord ge voerd. "Wordt mij de vraag ge steld, zo begon spreker, ïof ik er voor zou zijn om de communisten uit de organisatie der volksverte genwoordiging te verdrijven dan antwoord ik beslist dat ik daar tegen ben. Dan immers zouden wij de vorming van een illegale onder grondse communistische partij be vorderen. Wij zouden hun sterkte niet meer kunnen peilen cn wij zouden ze ook niet meer in het openbaar van repliek kunnen die nen, maar de democratie doet zich zelf niets tekort wanneer in de ge meenteraad het beleid der commu-i nistische wethouders wordt afge keurd. ÉZ< kerhand bet net van ons over, ter wijl hij met do rechter zijn hengel hanteerde. „Nou niet zenuwachtig* worden ONZE. oom Hendrik, een banketbakker in ruste, is een barts- knieën knikten*"^ota-bem:!? ^'ij tpcbfcefijk hengelaar. Zo een, die 's-winters vist,in een bijtje map helDen Wikm, Een goeie hengelaarvangt een in het ijs en onverstoorbaar hengelen blij Ft, wanneer des romers vis alleen, geeft 'm een sportieve kans om to ontkomen. Ga utfc twin „ae mussen aoca uit-He bomen vallen". Vandaag is het een fatale zeE fk! Je moet r.o'n loeres connterent Net als bli boksen. Klik, dag voor. hem. Van 1 April af ('t is géén mop!) tot 1 Juni is MeOUD Geestelijk weerbaar namelijk het hengelseizoen officieel gesloten. je Iaat je snoertje wat vieren en als-Ie denkt, dat-le zich los kan wurmen,asst.dan geef io 'm een linkse hoek In z'n lip, dat-te buiten westen ligtZó! Zeven pond.-,..! bakkers-aas", dan met een ordi naire worm of een bailétia deeg met een pluimpje. Gisteren, op de laatste visdag van dit seizoen, hadden wii ons laten Men begrh'pe góed wat dit voor overhalen, met hem te gèan .,»bra- onze oom Hendrik betekent. Twee semen": op een plas, niet ver van maanden lang mag hÜ ..niet met de stad. (V/aar het precies was, hengel en net aan de waterkant mogen wii niet vertellen, vanwege laten verleiden met z ij n- „banket- als andere sportvissers, die altoos overdrijven. Onze 'oom'vertelt'de waarheid Oom in actie Oom „counterde". Verbijsterend enel sloeg hij toe. Zijn hengel span de zich sidderend in een halve cir kel boven het water. Aan de opper vlakte begon het te kolken en- te schuimen. Met vaste linker hield oom het schepnet omklemd. Alleen zrjn rechter hand, met de. zware hengel, beefde wat. Tweemaal nog vierde en haalde oom Hendrik. Toen sleepte hü langzaam zUn buit naar zich toe. Een kordate steek met het schepnet ea de „loeres"was ge vangen! - het Zeven pond woog die brasem en We zijner heelhuids mee bij tante' Plotseling echter- brah verhaal, ivaar.hfy aan bezig was. af. Snel greep hij met belde handen A.nna gekomen. Het zou ons spijten verschijnen, moet hij zich tevreden stellen met het brengen Vanaas- veer naar zijn ..stekken"; dit zün de vaste plaatsen' waar onze oom Hendrik,zijn dobber uitwerpt. Dat onderhoudenvan zijn „stekken" verwaarloost hij ook in het gesio- ten seizoen niet. Onze oom zegt van zich zelf. dat hïï oo het punt van voeren en voer maken een specia- ooms LToederplaatsen en de even tuele concurrentie der liefhebbers, on-der onze lezers). - - - - Ons heerlijk dagie op het water liep haast op een heel bittere te leurstelling uit. Na zes uren vissen hadden oom Hendrik noch wij oen bliekie gevangen, zelfs geen stoot je' gezien. Wij drongen aan om op te stappen, want wif hadden onze* list is. Daarin ligt het geheim van tantë Anna beloofd, op tt}d thuis te zijn hengel vast. „Help kijken, neef," zei h|i, „We gaan toch nog wat vangen. Heb ik het niet gezegd?" Wij „hielpen" küken. Ooms dob ber tjoepte een paar keer haar links en naar rechts, kwam even omhoog en dook dan pijlsnel onder- Oom Hendrik had beet! Hettop. end van zijn hengel raakte, gevaar lijk buigend, het water. Onze oom die .rashengelaar, haalde langzaam ihdieh U zoeven wellicht had ge dacht, dat onze oom Hendrik deze knaap toch nog zou verspelen. In krantenverhaaltjes, die over henge len gingen, is zoiets méér gebeurd. Maar bïi onze oom gebeurt dat niet. H'ü is een ras-sportvisser! W ij heb ben gisteren in de critleke minuten „helpen" kijken. En wii hebben ge noteerd, hoe het toneeltje van de vangst zich afspeelde. Het ging heus alles echt, zoals wij het schre ven. Het is lammer, dat oom Hen- zijn succes, beweert hü. zijn voor het eten. Maar oom Hen- °h om weer listig mee te geven als drik zich niet wilde laten fotogra- Wrf voor ons geloven dit onvoor- drik wilde nog even wachten. De de kanjerwant dat was het.on- feren metde loeres. Onze com waardeljjk. Want wij kennen per- wind die, zo stelde hii vast, de'vis Eretwpfeld! al te veel spektakel houdt daar niet van. zegt hjj. Hij soonlijk niet 'alleen zijn zandgebaK de lust had ontnomen om te bijten maakte naar beneden. houdt alleen van' tante Anna en... en mokkataart, maar ook zijn was-nu juist wat gaan liggen. Om Wjj grepen vast het" schepnet, van hengelen. Misschien gaan. wij slaatjes en onovertroffen croquet- ons af te lelden begon hü enige/ want wij wilden oom. graag helpen, nóg eens met hem „brasemen", ten. Dus kunnen we ons beat voor- sterke, maar ware verhalen op te die reuze vis te vangen. Maar oom over twee maanden, als het weer stellen, dat de vissen zich eerder dissen.. Onze oom Hendrik is niet nam, plotseling toornig, met de lin- mag van de-politie! Deze moeten het vertrou wen van.- de raad hebben, en wordt hun dat ontzegd, dan 'is het een (nog) onge schreven 'wet dat zü heen gaan. In. we zen, aldus ging spreker voort, stoeit het com munisme op dezelfde wor tel als het na- tionaal-socialisme. Wat dictatuur betekent, hebben we in de oorlog ondervonden en wjj hadden ge hoopt dat ook de Nederlandse com. munisten de les die wij allen in de jaren 40 tot '45 hebben geleerd, zouden hebben begrepen. Daarom is het ook goed dat wij hen een kans hebben gegeven te tonen dat zij zich aan de regels van het de mocratische spel wilden houden, maar zij hebben die les niet ver staan- én Tsjechoslowakije heeft ons de ogen geopend. Maatregelen Tegen dit gevaar worden ,nu tweëerlei maatregelen genomen: de onderlinge samenwerking der Wesi-Europese landen en het isole ren der communisten in het bin nenland. Het belangrijkste is ech ter de geestelijke weerbaarheid die zich moet manifesteren in een aaneensluiting van. alle democrati sche partijen. De vraag of wij moeten komen tot een natinaal kabinet, wilde mr. Oud in het midden laten, maar wfj zouden veel sterker staan, zegt hij, in deze strijd, als dc basis waarop de regering wordt gebauwd, zo breed mogelijk wordt gemaakt. De Partij v. d. Arbeid matigt zich 't monopolie aan van de weer baarheid tegen het communistische ge vaar. Terecht? Mr. Oud betwij felde hel. Haar trouw aan de democratie moge boven alle twijfel verheven zijn, maar de middelen die zij kiest zijn niet altijd juist. Waarom wordt nog de internationale, lied van de revolutie, gezongen en waar blijft de rode vlag, symbool van de revo lutie, haar embleem. Op een vraag uit de vergadering lichtte mr.' Oud nogmaals zijn standpunt van 1946 toe, toen hij tot de P. v, d. A. toe trad. Hij zei dat de P. v; d.'A. nu. weer geheel een socialistische partij is geworden met een beginselpro gramma dat in menig punt belang rijk afwijkt van het voorlopige programma van 1946 en waarmede hij zich op de duur niet kon ver enigen. Met ingang van vandaag zijn 25 1 punten van do nieuwe textiélkaart VA 804 geldig verklaard. Van deze 25 punteri zijn er 5 als extra te be schouwen. Aangewezen zijn de bon-» nen: „Textiel J één punt", „Textiel J vijf punten", „Textiel J reserve" ter waarde vgn 10 punten en „Tex tiel K één punt". De bonnen „Textiel K viif pun ten" en „Textiel K reserve" zün voorlopig niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederen. Vensterglas mag met ingang van 1 April zonder machtiging, vergun ning of bon aan handelaren, ver bruikers of verwerkers worden verkocht en afgeleverd. .De aanwezige voorraden ende te verwachten regelmatige aanvoer hebben het nemen van deze maat regel mogelijk gemaakt, De grote tekorten aan tuinders glas, .blank gepolijst spiegelglas, gewapend glas en brute glas, ma ken handhaving der distributie maatregelen voor deze soartër£ voorlopig nodig. Db onzekere factoren met betrek king tot de'import van de voor ons land benodigde stikstof- ,en kali- meststoffen maken het noodzake lijk do distributie van deze kunst meststoffen. ook voor het .bemes tingsjaar 1948—1949 (1 Juli 1048 tot 30'Juni 1949) te handhaven. Het Hgt in de bedoeling de', tor zake dienende administratieve voor schriften tot een minimum te be- perken. Overwogen wordt zowel de stikstof- als de kali toewijzingen aan verbruikers te doen uitreiken in twee bonnenseries, welke ieder recht zullen geven, op B0% van de voor het seizoen 1947—1948 in to taal uitgereikte toewijzingen, stik stof, respectievelijk kali. De heer J. P. Lokkerbol, werk zaam bij de N.V. KruTs chemica liën handel .te Rotterdam is bij K.B. onderscheiden met de bronzen ere medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau, WAT MINDER. WIND Weersverwachting, tot Vrijöativond, Krachtige tot matige, langs de Wad den-eilanden nog tijdelijk harde wind tussen Zuid-West en West Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Weinig verandering van temperatuur. - 2. April: Zon op 6.14, onder 19,15. Maan-op 4.09. ouder 11.06; 2 April; Hoog wqter te R'dam: 1* til <10,48 uur. 2e tij 23.15 uur. l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1