Plan-Marshall zal niet onmiddellijk onze rantsoenen verhogen Marshallhulp voor Franco Hans Rauters heldenpose faalt HET ROTTEKDAMSCH PAECDL r Ernstige knoeierij bij PRAC te Utrecht Treinverkeer tussen Berlijn en het Westen ligt stil Debatten in het teken van vijfmogendli eden pact Lieftinck presenteert deviezennota LANGZAAM HERSTEL MÓGELIJK DOOR PRODUCTIEVE AANWENDING DER AMERIKAANSE HULP Onze schuld Palestina: opnieuw convooi overvallen Reeds aardbeien AMERIKAANS CONGRES BESLUIT: Truman weigerde; ook veto verwacht over belastingverlaging Duitsers vreesden het verzet „Meneer de President, we speelden honderden malen comediè" Hoofd van de afdeling ging op geraffineerde wijze te werk Men maakte „offerte" met dossiers Ook op de wegen werd gisteren gecontroleerd BENESJ ONTVANGT SOVJET GEZANT Begroting van Oorlog; Internationale samenwerking moet ons defensiebeleid beheersen Dienstverband OVW herzien Leervak muziek op middelbare school Nederlandse vliegers op oerwoud-eiland? Weerbëricjht' .Vrijdag 2 April 1948 Red. en A dm. Lange Haven Ut. Schiedam Tel 4930Ï Abonn.prljsi per week 0.31 per kwartaal 4^—losse nummer» 0.09 Dpgerichldqoi' de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, Nó. 77 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 395644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur) B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Hoewel het bedrag, waarover t.z.t. onder het Europees Herstel Programma („plan-Marshall") ia! kunnen worden beschikt, nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld, staat reeds nu vast, dat 't algemeen verzorgingspei] voorals nog niet zal kunnen stijgen hoven dat van 1947, doch aanvankelijk hoogstens klëihe verbeteringen mogelijk zullen zijn. Veeleer zal het.Europees Herstel Pro.' gramma, moeten worden gezien als de basis waarop een hoger welvaartspeil in de toekomst door productieve aanwending der aldus ter beschikking komende middelen mogelijk wordt gemaakt. 'Aldlus betoogt,'een door de 'minister van: Financiën, mede namens rijn. collegae van Economische Zaken en van Landbouw, .Visserij'i.en Voedselvoorziening aan de Tweede Kamer aange boden-nota' over de Nederlandse deviezenpositie. De nota ver- gelijkt: Nederlands dollarpositie over 1947 met de vooruitzichten voor: het resterende deel van 1948 en wïjsjt op de grote mate van afhankelijkheid van liet plan-Marshall. Het zgn. plan-A, dat een voort-, -zetting was van1 de in-1947 gevolgde - politiek, zou zonder hulp uit het buitenland niet uitvoerbaar zijn. .Bekening houdende, nu. met de "mogelijkheid dat het Europese Her stel Programma niet totstand-zou komen, is een plan-B opgesteld «eh programma waarop nien zou moeten terugvallen: bij uitblijven van het-pi an-Marshall. Aangezien de .omvang van déze Marshallhulp, echter nog steeds onzeker is. en het niet. ondenkbaar is, dat zij. kleiner - zal zijn dan verwacht wordt, moest een plan-C, een soort middenweg tussen deplannen-A en -B, worden opgesteld, dat echter bepaaldelijk ongunstig kan worden genoemd. Bij langdurige; toepassing van het C-pro- gramma zouden namelijk bepaalde raritsoehverlagingeh onvermijdelijk worden en na enige tijd. zou een tekort aan grondstoften ontstaan, waardoor werkloosheid onvermijde lijk) zou worden. De regering hoopt nu op een snelle procedure in het Amerikaanse Congres, zodat de neergaande lijn die thans onvermij- dèlij'k is, zo spoedig mogelijk in gunstiger zin' zal 'kunnen - worden omgebogen' Deviezcnprogamma De regering geeft haar deviezen- programma in de volgende punten weer: - ,'l. Eeo invoerprogramma, dienen de tot overbrugging van de periode die ons scheidt van de inwerking treding van het Europees Herstel Programma, is uïtgewèrkt en wordt sedert 1 Januari toegepast. 2. De deviezenhtilp, welke Neder land hopelijk zal -worden toegekend onder het ..European Recovery Pro gram", zal in -eerste instantie worden aangewend tot opvoering van de producti ecapaciteit. Zodra de hul p onder het „European. Recovery Program" vast staat, zal wellicht ook weer kunnen (worden 'gerekend op financiële stetm. van de, zijde van de, internationale bank voor herstel eri/óhtwikkelirig van de industria lisatie en de voortbrengingop andere gebieden. 3, Het bevorderen van een, multi lateraal transferstelsel tussen de deelnemende landen van het Euro pees Herstel Programma. .5 4. Het vitreven naar uitbouw der tóluniés. zowel in (Eenelux-verband als •daarbuiten, )5,-Het herstel van normale écono mische én financiële betrekkingen met: Nederlandsch-Indië binnen hét ka dér- van de niéuwe politieke samenwerking, ten einde zo spoe dig mogelijk te geraken tot herstel van driehoeksverkeer met Azië. 6. Verdere sanering van de staats financiën door voortzetting van de consolidatiepolitiek op het gebied der buitenlandse én binnenlandse leningen en het streven naar even- Wicht in de staatsbegroting. 7. Het aanmoedigen van de export naar de dollararea met alle midde len. waarbij' o.a. wordt overwogen de exporteurs onder-bepaalde voor waarden de beschikking te geven over een zeker percentage van de opbrengst in deviezen. 8. Bevordering van de arbeidspro ductiviteit, waarin een der voor naamste deviezenbronnen moet wor den gezien en welke voorwaarde is voor een geleidelijke, verbetering van de voorziening met gebruiks- en verbruiksgoederen. (Zie ook pag. 3). Uit de nota die minister Lieftinck de TweedeKamer heeft aange- boden. btijk(, dat het nadelig saldo der gehele betalingsbalans op 2.435 millioen gulden- wordt ge raamd. Voor onst Nederlandse on derdanen. die met elkaar 9 millioen zielen tellen, betekent zoiets, dat wij •pér persoon maar dan ook van het kleinste -kind in dc wieg tot en met opoe Herfst toe gemiddeld ongeveer 2700 gulden schuld heb ben!' Minister Vos vanavond voör de radio Minister Vos zal vanavond na het nieuws van acht uur aver beide.zen ders een korte radiorede houden ter inleiding vaii de Nationale, zuinig- heidsacüeder Nederlandse ver- voers-, en verkeershonden. Prins Bernhard met lichte bronchitis te Zermatt Het-secretariaat van-paleis. Soest- dgk deelt, ons- mede: 'Sedert dé Paasdagen ligt Prins Bernhard te Zermatt ziek met een lichte graad van bronchitis.' Er bestaat geen re den tot ongerustheid, maar/ het is onzeker of de Prins op de Voorge nomen datum zal kunnen terugke ren. Bijna 2000 doden sinds verdelingsbesluit In Beiroet zijn' berichten ontvan gen over een grootscheepse aanval op een uit veertig wagens bestaand convooi tussen"-Tel Aviv en Haifa. Verscheidene met voedsel) geladen auto's, werden door mijnen opgebla zen. Tenslotte verschenen Britse troepen op het toneel van de over val, waarna de. Arabieren gedwon gen waren zich terug te. trekken. Onder .de .slachtoffers aan Joodse zijde bevindt zich volgens deze- be richten de 35-jarige Haganacom- mandant Max Leon, die in het bezit zou zjjn geweest van belangrijke documenten, In dezelfde berichten wordt melding; gemaakt- van - een overval op -de Joodse nederzetting Hadera, welke practisch werd weg gevaagd. De overval werd door vijf honderd Arabieren uitgevoerd. Tel Aviv werd Woensdag met Arab i3ch granaatvuurb esto okt. Sinds- de aanvaarding van -de resolutie ter verdeling van Pa- - lestina zKn bijna 2000 personen, onder wie 110 Britten, in Pa- lestina gedood. Voorts zpnmeer dan 4000 mensen, gewond, van iWe.'1497 ernstig. .-Alleen' in Maart werden 560 personen ge- dood. *v Speciale zitting De Veiligheidsraad heeft gisteren besloten tot een speciale zitting van de Algemene Vergadering1 óver Palestina, Van een Russisch.; veto, waarvoor werd (gevrpesdómdat Grömyko zich.-/"fglffcègén'" (het- voorstel had aitèespraken, is niets gekomen. De Veiligheidsraad herhaalde de resolutie, waarin op Joden en Ara bieren een beroep wordt gedaan" tot een wapenstilstand te komen. DANK ZIJ HET ZACHTE WEER van de vorige weken, kunnen in de vruchienkassen de eerste aardbeien worden geplukt. Dit beteker.fi drukte in de kassen door plukken en sorteren. 00:0 r: In een gemeehschappelijkfc zitting: van het Amerifcaan»®L gres hebben Senaat en Huis van Afgevaardigden besloten, Spanje nie t op té nemen in bet plan-MarshaH. Dit bésltut werd genomen, .nadat- president T r u m a n te kennen .bad gtgtTWr jbt hij de door het Huis van Afgevaardigden aanvaarde clausule over hulp aan Spanje uit iet wetsontwerp geschrapt wilde zien. Voorts heeft president 'T^uman de minister van. defensie, James Forrestal opgedragen een specifi catie op te stellen voor het' gebruik van een aanvullend bedrag van drie milliard dollar voor hét mili- Autoriteitén van het departe ment van-buitenlandse zaken zei den opgetogen te zijn over het be sluit. De Congres-commissie, be staande uit leden van het Huis en de Senaat'zijn gisteravond gereedgekomen met het voor- .stel, waarin de wetsontwer penvan de beide kamers zijn verenigd. De zitting van),Donderdagmiddag van het proces tegen Rauter heeft hetzelfde rijkgeschakeerde beeld opgeleverd van de Duitse bezettings tijd als 'dat des ochtends het geval was. Er Is bi de anders vaak zo rus tige rechtszaal dé spanning waarneembaar uit de bezettingsjaren, Kau" ter schijnt In dit proces op twee gedachten te hinken. Hij herinnert zich Göring, die Zich tijdens het grote proces te Neurenberg opwierp tot „Stellvertreter" van de Führer en alle verantwoordelijkheid op zich nam. Hetvhoofd van de PRA-C te Utrecht, J. B. A. M/van G, is, zoals wij reeds in één. van ónze edities van Donderdag meldden, ónder zéér ern stige verdenking van grootscheepse op zeer. geraffineerde wijze, onder zfln leiding uitgevoerde knoeierijen niét dossiers, Woensdagavond in zyn woning te Utrecht gearresteerd. Tegen van. G-, die eind vorig jaar chef van de PRA-C te Utrecht werd, bestonden reeds geruime tgd ernstige verdenkingen, maar als gevolg van de uiterst geraffineerde wijze waari op werd geknoeid met de .dossiers van collaborateurs, slaagde men er -. tot voor kort niet in werkelijk doorslaggevend bewijsmateriaal in handen I genomen represaille-maatregelen De aannemer 'J. van der B. uit Zeist, die vroeger bij de FRA te Utrecht werkzaam was, had na het verlaten van deze dienst, zijn relaties met een bepaalde /groep' collega's niet verbroken, Van dér B. was de verbindingsman tussen van G. en de slachtoffers*, collabo rateurs wier zaken-tn behandeling waren of zouden komen. Alle dos siers bh de PRA hadden een' z.g. waarderm'gsprils, welke, varieerde van 5000 tot -100.000 gulden. Kwam een collaboratiezaak in be- De versterkte controle aan de grens van de Russische zone --(gezegd om een einde tc. maken aan het illegale vervoer van goc-". cn en in dustriële uitrustingen uit de Sowjet-sector, heeft tot re;„itaat dat het treinverkeer van Beriyn met het westen vrijwel stil ligt. Het Brit se en Amerikaanse rail-transport is voorlopig geheel stopgezet. Gis teren kwam alleen de Franse Nord-cxpress ln Berlijn aan; 67 reizigers (Britten, Fransen, Denen, Zweden, Nederlanders cn Zwitsers) moesten echter, in Helmstedt uitstappen, omdat zjj niet de reisvcrgunnLng had den die de Russen sedert enkele dagen eisen De spoorlijn over Maricnb'orn, waarover vooral steenkool-trans porten uit het Ruhrgebied naar Berlijn komen, is gesloten, Be enige spoorwegverbinding van Berlijn met het westen is'thans nog de en- kelsporige over Helmstedt. Ook het Wegtransport werd gis teren bemoeilijkt. Bangs alle wegen even buiten Berlijn stonden wacht posten- die papieren en ladingen controleerden. Het gaf zoveel op onthoud. dat er, grote verkeersop stoppingen 'ontstonden. Blijkbaar was deze controle ech ter te vroeg gekomen. Tegelijk met een in ds loop van de dag afgekon digd vervoersverbod tussen 23 en 6 uur werd zij 's avonds opgeheven. Volgens-geruchten -zou de controle Maandag wo«Jen hervat te krijgen. Woensdag gelukte het de politie-inspeeteur N. H.' Brands uit Zeist, die geruim tijd Hoofd, van de PRA te Utrecht geweest-is, eén der belangrijkste tussenpersonen, op heterdaad te betrappenen via deze ar restatie is de topfiguur van deze affaire, van G., ontmaskerd. handeling, dan toog van der BI of een ander naarde persoon in kwestie en deelde mede, welk: be drag betaald zou móeten worden, wilde hij-dat van zijn zaak een z.g, „licht dossier" zou worden samen gesteld- Ging de man hier niet óp in, dan werd aan de officier-fiscaal eerstfret ücht dossier gezonden maar later werd- dan. het z.g. „zware dossier" nagezonden. Van G. en zijn medewerkers -—'"er. wór den ri.I. -nag; meer. arrestaties ver wacht —- .splitsten rul- de dossiers. Woensdagavond ging.Van der B. „offerte" maken bij een eigenaar van een garage in- -Den: Bolder, wiens dossier bij de FR A-C Utrecht in behandeling was. De eerste ta- jsatie voör een licht- dossier was aanvankelijk 100.00Q -gulden, dit werd echter op 70,000 gulden te ruggebracht. Inspecteur Brands, die van deze af te sluiten trans actie op de hoogte was, wachtte Van der B. op toen hU da woning van de .garagehouder vetliet en ar resteerde hem. Bij fouillering werd op Van der B.' eén groot bedrag gevonden. Na .een urenlang kruis verhoor óp: hét politiebureau' te Zeist bekende Van der B. eindelijk en noemde de naam van. zyn op drachtgever. Toen de politie Woensdagavond om 11 uur' het hoofd van de. PRA-C, dieaan hef bridgen was,' uitnodigde met haar mee tc gaan. blies van G. hoog van de toren, hij was hoofd van de PRA-C en niemand kon hem ar resteren. Toen echter het arresta tiebevel getoond werd liet hij zich gewillig wegvoeren. Een incident ontstond toen 'n Russische controlepost werd ingericht bij de Britse militaire vliegvelden te Gatow in Beriyn, juist binnen de Britse sector. De Britten protesteerden, maar de ermmandant zei aan zijn op dracht vast te zullen houden. Als antwoordomsingelden vierhonderd Britse soldaten met negen pantser wagens de twintig Russen, die te gen de avond vertrokken. Een onderhoud van de plaatsver vangende Britse militaire gouver- neur, generaal Nevil Brownjohn, met de chef van de Russische staf, generaal Loeklantsjenko, heeft geen enkel resultaat opgeleverd De Amerikanen bereiden er zich thans op voor het "vervoer naar en van Beriyn door de lucht te regelen. S trij dkrachtenprogr amma krijgt meer zendtijd Met ingang van 1 Mei zal het strö'dkrachtenprogrannr.a van Hil versum voor de troepen in Indone sië om 12 uur Ned. ttid, dat is 19 uur nieuwe Javatyd, worden uitge zonden. De uitzendingen zullen voorts in plaats van een half uur, drie kwartier duren. Tot dusver werden ztJ uitgezonden op een tijd, dat het grooteta deel van de troep al onder de klamboe lag. Rauter, waardig volgeling leerling tracht in de-Nederlandse verhoudingen een gelijke rol te spelen, nu er geen hogere autori teiten zijn op:wie de schuld kan worden afgewenteld. Dit is zijn op vatting .van - déGermaanse held. Het beeld wórüi échter geschaad door'de onthullende ogenblikken, wanneer Rauter, met een lafhartig „het. isniet waar" zich van zijn lage schuld tegenóver hetNeder landse volk tracht te ontken. De .president, jbr. mr. van Leeuwen, stelt.gedaagde de directe vraag: Wie was "hier in Nederland ^verantwoordelijk voör-.de:ArbèlMkpntfüUpolizei?" Rauter ontwijkt èn zegt: „Fachlïch onder. Schmidt, poli- zeilich onder mij, maar mijn bevelen kreeg ik.Hit Berlijn. Het bevel tot oprichting hier van 'kwam van Göring en Sauckel." Déze innerlijke tegenstelling in de uitlatingen van Rauter geeft de president aanleiding tot de opmer king, dat de houding van Rauter tijdens dit proces hem niet in over eenstemming schijnt met zijn sol dateske verklaring. v. Geelkerken getuigt Een huivering trekt door de zaal wanneer van Geelkerken,een, der meest gehate, en verbeten N.S.B.- ers als getuige wordt binnengeleid. De man ziet wat bleek maar maakt ondanks zijn gevangenschap een onaangenaam treffende, welver zorgde indruk. Deze oud-propagan- da-leider geeft, zijn licht op voor naar aanleiding van de executie van Seyffart Onmiddellijk na de aanslag belde. Rauter Himmlcr op. Deze eiste een groot aantal executies.Seyss, Schmidt en Rauter. voelden daar niets voor uit vrees voor represail les' van de verzetsbeweging stelden daarop maatregelen tegen de studentenwereld voor. Toen er later een besprekingplaats vond inet kopstukken der NiS.B.' liet Rauter hen- in. de waan. dat hij. op Himmler's.standpunt stond dat de dood van Seyffart een tegenoffer fcvan de levens van goede Nederlan ders vergde. De président, interrumpeert de gedaagde op 'dit ogenblik vraagt hem: „Als,het mij: alle-, maal duidelijk is, hebt dus homedie gespeeld?)' Rauter„O meneer de' presi-| dent, verbaast U daarover ,'niet; dat deden 'we "honderden malen": Ongewilde- hulde 'aan verzet Wanneer vervolgens de! raaatre-f gelen tegen dé ondergedoken" Ne derlandse politieambtenaren': ter sprake kómen .verdedigt Raute? zich dóór., te .beweren/dat de scherpstev. maatregelen op /had plaats warén daar. dè agenten zich voegden bij de verzetsbeweging waarvoor zij) met- Hun dienstpisto len van groot géwicht waren. Hij haaltbij wijze van voorbeeld de sabotagedaden aan van twee marechaussees, de gebroeders van der Heyden, wier optreden de Duitsers veel benauwde ogenblikken bezorg den. De meubelroof on de inbeslagne ming van radiotoestellen, de raz zia's van de Duitsers in de grote steden des lands, het zijn allemaal zaken waarvan Rauter zich tracht te ontlasten daar zij niet passen binnen zyn voorstelling van de „nordische" held. De razzia's' wa ren een 'zaak van het leger, de meubelvorderingen waren gelast door Göring, die de geallieerde kon verkroppen, en dat ten slotte Goebbels met de buit aan radio toestellen was gaan. strijken was al evenmin de zaak van Rauter. De radiokwestie kón hij bovendien niet zo erg vinden omdat hij ervan overtuigd was, dat toch iedere Ne derlander naar Londen bleef luis teren. (Hilariteit op de publieke tribune). De vrolijkheid en .verbazing, blijft ln de rechtszaal nog hangen, wanneer Rauter. in ernst niets dan goeds van)de-arbeidsinzet weet te beweren. De sociale voorwaarden in Duitsland wéren uitstekend, "de, voeding, was goed en ook de legé- rmgv'liet/niétS'.te/wensen .over.;, Hierna wordt een verklaring voorgelezen .van drs. L. de Jong, van het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie. Hieruit blfjkt dat van de 300.000 Nederlanders die onder deze maatregelgedwongen werden naar Duitland te gaan er 34.000 niet naar ons land zijn teruggekeerd. Ditmaal blijft Rauter het: antwoord schuldig. Wanneer het Hof de zaal heeft ver laten pakt Rauter zijn documenten bij elkaar en Wordt onder bewa king van twee- man rijkspolitie weggevoerd naar de cellenbarak ken te Scheveningen. Zitting van heden Vanmorgen bleek de Interesse voor het proces Rauter nog groter dan gisteren. Een brede cn lange rij belangstellenden, had zich he denmorgen reeds' vroeg voor de zij-ingang van het gerechtsgebouw verzameld. Om tien uur wordt de zitting geopend met voorlezing van het zevende punt der ten laste legging, de massale repressailLe maatrege len tegen de burgerbevolking. De president: „Hebt u zich bij de uitvoering van Seyss Inquart's verordeningen ge houden aan het landoorlogre glement?" Rauter: ,ilk ben Seyss Inquart niet." Voorts meent hij dat Duitse overtredingen van het reglement gemotiveerd zijn door de „in Lén den- ^onruststokende - Nederlandse regering," die opzette' tegen wat hij noemthet wettige Duitse -gezag. '(De zitting duurt voort)*. (aire apparaat gedurende het'be lastingjaar Juli 1948 tot Juni 1949;. Dit bedrag. .heeft -Truman ver klaard is nódig om oris in staat te stellen", aan ónze internationale verplichtingen te voldoen.' w - Het Congres heeft van -Truman oók het verzoek ontvangen tot het beschikbaar-stellen van 375-ölil- ïioen dollar voor „strategische. sen essentiële' materialen"/ '000. Vanavond om 6 uur Ncd. töd zal de président - het Congres *Uii standpunt meedelen over het door de Republikeinen gesteunde wets" ontwerp om de belastingen met 4,8 millioen dollar te verlagen. Dit ont werp is door het Congres goedge keurd,/maar men verwacht,' dat Truman zijn- veto over deze - mast-/ regel zal uitspreken. -/■/') Voor het eerst sinds de staats greep in Tsjechoslowakiie - heeft president Eenes.i een: töesprarik ,ee- houden. Hii richtte.deze. tot Michael Sllin. de nieuwe Sovjetambassadeur die door hem werd. 'ontvangen Op het buitenverblilf/waar depresi- dent sinds de staatsgreep vertoeft Hierbij zeida Beriésj: „Dit is het juiste ogenblik om, het. belangr van ons bondgenootschap: dat de na tuurlijke- concrete uitdrukking la van de hechte.vriendschap, die onze/ broedervolken verenigt," te" onder-" strepen. Onze- volken zün beldé.yer- vuld van een diepe en oprechte en vastberaden wil om één duurzame vréde té behouöeu: en eventtiéel;tè verste rken ter/verzeke^rlng. vari^ë Veiligheid van- - 1 'Ook VladimirClémeritis;; de.-' we Tsiechoslowaakée minister „Vari buitenlandse zaken, was aanwezig. HANS ALB1N RAUTER. landge noot van Seyss inquart. beul zonder weerga, die in dc gcdaagdenbank voor het Bijzonder Gerechtshof, in Den Haag Göcings pose tracht ie imiteren. /(Van onze parlementaire redacteur) Terwijl de Tweede Kamer nog uitrust van haar werkzaamheden. een ten volle verdiende rust overigens hceft.de Eerste Kamer er geen gras over. laten groeien en begon de tweede dag na Pasen- aan een machtige agenda, waarop niet minder dan vijf begrotingen voorkwa men en .een .aantal wetsontwerpen, waarvan de wijziging en aanvulling van de Hoger-qhde'rwljswet cn de Mlddelb.-Onderwyswet het belangrijk- (Van onze Haagse Redacteur) Alle oorlogsvrijwilligers, «dié 'in Europa dienen em die geschikt'zijn. voor de dienst in- de tropen of qle - alsnog voor de dienst in de'tropen- geschikt zullen worden, bevonden zullen, alsnog zo spoedig mogèlük' naar Indonesië worden uitgezonden,, ook indien) zij tot dusver' om/de een of andere reden van uitzending.Wa- V ren vrijgesteld. (Het betreft frier, oorlogsvrijwilli gers/die een z.g. larig.e verbandacto' hebben getekend, Aan.. h«?t verlan gen van oorlogsvrijwilligers,; die,, hoewel zij wel .daarvóór.in aanmer king komen) niet' wensente/word,- den uitgezonden, kan slechts "wor den voldaan door hen)-uit "hun ver bintenis te ontheffen. Verzoeken daartoe moe ten voor 15 April wor: den ingediend)l Des -wetsontwerpen--betreffende het Voorbereidend Hoger, en het Middelbaar Onderwijs gingen -zon der hoofdei t|ke stemming" onder de. hamë'r door. doch, paa nadatdrie senatoren er hun licht over hadden laten "schijnen, In hetkort; komen dewiizigingeri neer on invoering van' muziek alsverplicht leeiwak, overigens, eerst met ingang van 1 Sentèmber" lD49 en,op., subsidiëring van de middelbare meisjesscholen en dc z.g. experimenteer schol en. Dc heer Cramer (Arb.) had te gen dc voorgestelde wetsontwerpen geen bezwaar, doch vreesde, dat door deze incidentele wijzigingen dc voorgenomen grote herziening van dc wet op hot Middelbaar Onder wijs zour worden vertraagd. Naar zlin mening zou. het muziekonder wijs on de middelbare scholen eerst een goede kans krijgen, wanneer on oe lagere school daarmede begon nen wordt. Verder benleitte hii de instelling van een commissie ten einde te voorkomen,.dat onvoldoen de krachten in de overgangstijd dc school zül.'en binnensluipen. Na een loflied van de heer Van Veldhoven (K.V.P.) op minis ter Oielen, liet prof- W o 1 t 1 e r (AR.) nogal wat critische tonen horen. Hij achtte de., voorgeetelde - .rwijzigingen niet opnortuun en b'eek bombardementen op Duitsland, met I het-bijzonder "weinig fiducie .te ste waren. Het plan om deze agenda met bekwame spoed af te handelen is gestrand op d'e breedsprakigheid der leden, 'zodat wü midden in de begroting van Oorlog z(jri .blijven steken, hebben ia het nieuwe Jecrvak. Minister Gïelen stelde de heer Cramer gerust dóór de mededeling, dat het wetsontwerp, tot herziening \ran de Middelbaar-Onderwijswet, al enige weken zijn departement ver laten heeft. Hii vertelde er echter niet bii, waar het. zich nü ophoudt. Instelling van een commissie achtte hö voorshands niet nodig.. Oorlogsbegroting Dc debatten over de Oorlogsbe groting stonden zo sterk in het te ken van het Vijfmogendhedenver- drag. dat men soms kon wanen de batten over de begroting van Bui tenlandse Zaken bil te wonen. Zo wel de heer De Dreu (Arb.) rIk generaal Van Voorst tot V o o r s t (K.V.P.) wezen-erop. dat de Internationale samenwerking nu meer dan ooit de doorslag zal hebben te geven bü de bepaling van ons defensiebeleid. De generaal wil de in" dit verband niet alleen be sprekingen tussen de generale sta ven der Vijf Mogendheden, doch ook met de generale staf van do Ver. Stalen. De heer De Dreu meen de, dat dc financiële cn économische mogelijkheden van ons land nietf.utt het oog mogen worden verloren.bij de vaststelling van het. defensiebe leid. en dat tot een goede defensie ook behoorde het. scheppen van zo danige omstandigheden, dat extre mistische ideologieën op ons volk geen vat kunnen krllgen. Verder be pleitte hit overneming'van de poli tionele taak van het leger in Indo nesië door. politle-organen. Volgens berichten uit Australië bevinden zich vfjf Nederlandse) overlevenden van ,ecri vliegongeluk op een der Vitode Hand en, Bis- marck-archipel, ten oosten van Nleuw-Guinee. Twee van hen -ztin óp eenplants- po aangekomen;, de/overigen zou- den nog. in de wildernis, verblijven.. De directeur van 'de plantage hééft het bericht aan autoriteiten inRa- baul doergegevén. Tevoren hadden inboorlingen reeds per- „OerwDud-telepram" fret)/ bericht verspreid dat „vijf blanke! mannen uit de lucht waren géval-/ len". 1 Een Catalina-vliegboot, met aan) boord een Australische- missie,) en. de: regeringstrawler- „Eros" zijn/, naar het eiland op weg. Men -hééft/ echter), nog geen vermoeden 'van (dé-/ juistheid van het bericht:, er...was.tot; dusver geen' meidiilg gemaakt van - een vermist vliegtuig;.j Volgens! het Amerikaanse pérs/' bureau A.P. zou gisteren in New York bekend.gemaakt zijn- dat Ne- derland met paiticuhere Ameri kaanse banken onderhandelingen voert voor een lening van 50 ,tot 100 millioen dollar. 503e STAATSLOTERIJ 5e klasse. 8clijst. Prijzen van 1.000.10021 15250 18568 20972. .-/ „„Rriizen van 400 2437 3105 3213 3720 7252 10033 12582; - Prijzen van 200' 2762 12054 12758 15009 20938. Prijzen van 100 2957 4433 8170 8561 8699 0195 10164-11135 15086 17011 19184 20134) - WEER TOENEMENDE "WIND" WeersvfrwachtlnR 'tot Zatordapivcrofl*. TUflelijk opnieuw tot'stormachüf toe nemende wind tussen Zuid en West. Zwaar bewolkt met regen- of hase!- buien «n later enkele verspreide opltli- 'ratuur Wc1nlB veranCcrlnt van tempe- 3 April; Zon op 6.11.Vonder "Iff.lTl Maan od 4.42. opder 12.15,.. n Ho°2 -water te -B/dam: le ttl 12 IB uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1