HET ROTTERDAMSCH PAROOL Handtekening van Truman stelt plan-Marshall in werking Zag, deed en hoorde geen kwaad Russen willen „controle op vervoer" toelichten Truman dankt hei congres voor „snelheid", deze week worden orders geplaatst Eén millioen reeds beschikbaar Nog voor de zomer R.T. conferentie? Min. Lieftïnck heden voor de radio Weerbericht Palestijnse regering wil onderhandelen Hervatting mijnarbeid in USA verwacht Eerste bóeren-emigranten hartelijk ontvangen in Canada ,,Kota Inter" deze week wederom naar Halifax „Overeenkomst? Misverstand!" Franse regering neemt voorzorgsmaatregelen ben ik niet' „IK WIL GENOEGDOENING LEVEREN Na Praag Warschau? West-Europa moet verdedigd worden „Groep, die vecht vóór Nederland" Maandag 5 April 1948 Red. en Adm, Lange Haven 141', Schiedam TeL 5?30v Abonn,prijst per week 0.31 per kwartaal 4,—losse nummers 0.09 Opgericht dot de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER SCcKtste jaargang, No, t73 Uitgave N.V. De Nieuwe Pen Postgira 398644Banklen Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteuri B. He VrlM Hoofdredacteur: Th. Ramaker President Tram ah heeft Zaterdagavond de wet voor het hulppro gramma ondertekend. „Deze ondertekening," lichtte hij toe,, „is een zeer belangrijk gebeuren voor de wereld, die naar het voortduren van de vrede streeft. Ik prijs het congres voor. de samenwerking, die het getoond heeft by de snelle behandeling van deze maatregel. Dat hy aan- ivaaid is, bewijst dat snelle en krachtige actie niet onverenigbaar is met de volledige toepassing van onze democratische .regels voor discussie 'en debat. Degenen, die aan de doelmatigheid van éen democratisch stel sel twijfelen, moeten de les van de bekrachtiging van deze maatregel .overdenken." Door de ondertekening Is terstond een bedrag van een millioen dollar beschikbaar gekomen. Het congres moet nog de toewijzingswet goed keuren voor het ter beschikking stellen var. het volle steunbedrag. Het departement van Buitenland se Zaken heeft reeds de zestien Marshall-landen uitgenodigd opga- ye te doen van hun behoeften voor de eerste drie maanden. Een voorlopige staf is vanmorgen op het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken begonnen met het ontwerpen van maatrege len'voor de verscheping der goede ren. Ambtenaren van de afdeling be voorrading van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Za ken hebben meegedeeld, dat zij reed zijn om deze week met het plaatsen der orders te beginnen In het kader van het program voor hulp aan het buitenland. Volgens voorlopige schattingen zal het grootste deel van de in het eerste jaar te verstrekken 3.8 mil- lard dollar worden besteed aan re liëf-goederen als voedsel, brand- en meststoffen, een bedrag van 1,5 milliard overlatend voor herstelgoe- deren als uitrusting, grondstoffen en diensten. Verwacht wordt, dat het bedrag aan relief-goederen ieder jaar zal worden verminderd, terwijl dat aan herstelgoederen zal worden ver hoogd. Zondagmiddag Is van Schiphol oud-minister Neher opnieuw naar - Batavia vertrokken. - .Ba heer.Neber sprak als zijn ver wachting uit, dat de ronde tafel conferentie tussen Nederland en In donesië nog voor d« komendG zomer sal worden gehouden. „De bespre kingen op deze conferentie zullen naar wij hopen van doorslaggeven de betekenis zijn voor de definitie ve overdracht van de souvemiteïts- bevoegdheden aan de Verenigde Staten van Indonesië." spreekt nier Plan Marshall De minister van Financiën prof. mr. F. Lieftinck zal heden' avond ter gelegenheid van de on dertekening van het plan-Marshall om 20,10 uur over belde zenders een radiorede uitspreken. Uitkomst voor wie in Indië iets kwijt raakte? Voor hen, die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië, goederen zijn kwijtgeraakt en die voornemens zijn 'hieromtrent een verzoek tot schadeloosstelling in te diénen, is het wellicht dienBtig on derstaande 'adressen te weten, waar men wellicht iets meer van deze goederen afweet. Men wende zich voor auto's tot de M.T.d:, Tanah Abang West no. 16 Batavia; vóór radiotoestellen, koel kasten, muziek-instr urnen ten, schrijf machines, kumtvaorwerben, etc. tot de H.O.B.. van Heiltóplein 12, Ba tavia. Indien de vermissing elders plaats vond tot de plaatselijke ver tegenwoordigers van'/ het Ned. Be heersinstituut. Voor naaimachines richte men Zich tot de Singer My., Secretarie- weg no. 2 te Batavia. Voor vuur wapenen tot de Centrale Vuurwa» penèpmmissie, Soenbangweg no. 7 Batavia. Voor bibliotheken, tot de Centrale Bibliotheek Indië, Kebon Sirih no. 58 te Batavia. Koning Frederik en koningin In grid van Denemarken zullen volgens A.F., waarschijnlijk in Juni éen bezoek aan Nederland en Frankrijk brengen, dat misschien gevolgd zal worden door een. reis naar België en Groot Britannië. Bij de Deense koninklijke familie is het gewoonte, dat een nieuwe koning een bezoek aan de Europese staatshoofden brengt. STAATSLOTERIJ. 1000.9714 18942 f 400.— 2249 6877 13919 16548 20683 f 200.— 2825 12879 18928 100.— 2213 3076 3823 5009 5512 7682 7911 8008 12880 13253 15933 1G015 19961 20892 WISSELEND BEWOLKT? "Weersverwachting, geldig tot Dtns- daeavond: Aanvankelijk: wind uit uiteenlopende lichtingen. Zwaar bewolkt met regen. Later: matige, tijdelijk krachtige naar West of Noordwest draaiende wind. Wisselend bewolkt met enkele ver spreide regen- of hagelbuien. Weinig verandering van temperatuur. 6 April: Zon op 0.04, onder 19-22: Maan op 5.39, onder 155i. April. Hoos. water, te E'dam: le tij 3.02 uur; Ze tij 15.42 uur. De Palestijnse regering is bereid met civiele en militaire leiders van Arabieren en Joden te onderhande len over het sluiten en uitvoeren van een wapenstilstandovcreeo- komst voor Palestina, aldus'gene ra al sir Alan Cunningham in een radiorede over de Palestijnse radio. De rede werd vertaald in het Ara bisch en het Ivriet fN1euw-He- breews). Cunningham deed een be- roen oo beide partijen. Het Joodse bureau heeft officieel het beroep toegejuicht, doch tevens doen verstaan, «at voorlopige be sprekingen over een wapenstilstand in elk preval voorafgegaan behoren te worden door het aanvaarden van de re- jlutie der UNO dd. 29 No vember 1.1. door alle partijen. Dr. Hoessein ChaJidi. de secretaris van het Arabische Hoge Comité heeft Zaterdagavond verklaard, dat een wapenstilstand geen nut zou heb ben tenzij de resolutie van de UNO inzake de verdeling geschraot w.erd en de zionisten afzagen van „hun verlangen naar pó.Jitieke contr61e". De Irgoen Zwai Leocmi zal als een geregeld geüniformeerd leger gaan optreden. Hét hoofdkwartier komt in Tel-Aviv. De Irgoen is van plan "bij de militaire operaties, zij het met enige beperkingen, piet de Hagannah samen te werken. Eon woordvoerder verklaarde: ..Wij zullen nooit-de strijd opgeven. Ons doel is geheel Palestina en zelfs, indien mogejijk. Transjordanie te veroveren en ie bezetten. Hoewel wij ons met de Hagannah.aaneen sluiten om een nationaal -Joods leger te vormen, zijn wij niet bereid tot een wapenstilstand. Als de Hagan-. nah ■wapenstilstand wil, zullen wij ondergronds weer onze strijd voort-, zetten." Tsjang Kaj Sjek stelt ssieH niet herkiesbaar President Tsjang Kai Sjek van China zal zipb niet verkiesbaar stellen., voor de aanstaande presi- déntsverkiezingen.Hij heeft voor gesteld dat er een partijloos candi- daat gekozen wordt. Zondag is "in China het langver wachte communistische 'offensief tegen Tsjangtsjoen, de hoofdstad van Mandsjoerije, begonnen.' Drie communistische divisies, die ge steund worden door Mongoolse ca valerie, ïijn in actie gekomen te gen de regeringsstellingen bij het vliegveld van de stad. De stad zon door regeringstroepen verlaten zijn met het .doel, de communisten in de flank aan te vallen. De in staking zijnde Amerikaan se mijnwerkers hebben van. een rechter van het federale gerechts hof het bevel gekregen, de arbeid onmiddellijk te hervatten. De mijn eigenaars hebben opdracht gekre gen, de nodige stappen te daim om huh geschillen met het verbond bij te leggen. t John Lewis, de leider van de Verenigde Mijnwerkers, heeft de vierhonderdduizend leden van zijn verbond meegedeeld, dat hun actie en besluiten geheel voor eigen re kening blijven. De leden hadden; zei Lewis, geen order tot neerleg gen van het werk gekregen van hem of enige andere verbondsfauc tionaris. Na Lewis' verklaring is de verwachting, dat de mijnwer kers in de loop van de week het' werk ziülen hervatten. OUD-STRIJDERS Onder auspiciën van het Neder lands oorlogsgravencomlté zullen 80 Franse oud-strijders, die deel uitmaakten van een regiment dat in. 1940 in Zeeland streed tegen de Duitse invaller, een kort bezoek brengen aan ons land. Op 3 Mei Z&l het gezelschap te 'a-Gravenhage aankomen. Besprekingen SU-Finland op dood punt Aangaande de eerste twee clau sules van het tussen Finland en de Sowjet-Unie te sluiten verdrag zrjn de onderhandelingen op een. dood punt gekomen. Zij betreffen de ge meenschappelijke verdediging, wan neer een der belde landen zou wor den aangevallen De Finnen zouden de formulering te vaag vinden, ter wijl dé Sowjet-Unie aan die formu lering zou willen vasthouden maar belangrijke concessies opandere punten zou hebben gedaan. In een kabinetsvergadering onder leiding van Faasikivi, welke drie kwartier duurde, is men het ecn3 geworden over nieuwe instructies voor de Finse delegatie te Moskou. Ifi bevoegde kringen te Helsinki gelooft men, dat de Finse delega tie een duidelijke definitie -van de militaire clausules van het verdrag zal blijven eisen. Generaal Spoor is Zondagmor gen per vliegtuig in Batavia terug gekeerd van zijn bezqek aan Ne derland. Op het terrein van de werf Gusfo is door de wind een grote port aal kraan van 70 ton aan het 'rijden gegaan en in het water geduikeld. Zaterdag heelt een bok van De Wit's bergingsbedrijf vergeefs geprobeerd het gevaarte dat met de wielen omhoogdiep is wegge zonken te lichten. Het is niet nieuw meer, telefoneren uit een auto. Voor het grote publiek ts het echter wel een nieuwtje, dat Philips op de aanstaande Jaar bears in Utrecht zal demonstreren. Het is Philips mobilefoon. De bedieningsappara- tuur (met luidspreker,) wordt onder het dashboard in de auto aangebracht en de automobilist heeft de microfoon direct onder zijn bereik. Het ant woord hoort hij uit de luidspreker. De eerste reis Is vlot en pret tig verlopen, aldus zei kapitein G, H. Visser 'ran het motor schip „Kota Intcn" dat Zater dagavond van Halifax. In Rot terdam (Wilhelminakade) te rugkeerde van zïtn eerste „boe renreis" naar Canada. Vrijwel de gehele reis was het zwaar weer, met-het gevolg dat er nogal wat zeezieken war,en onder de vrouwen en kinderen. De boeren, die zelf in het algemeen aardig over zeebenen bleken te beschikken zaten met 'de handen -in het haar. Op zeker ogenblik kwam .een van. hen, niet bepaald in zijn humeur, dc hut van de kapitein binnen en vroeg of hii rui niet Iemand had om voor kinderjuffrouw te spelen. „Mijn wief het de zeeziekte en nou mot ik zelf achter de kinders an- En ik heb er zes; motte ge*niet uitvlakken," Maar kapitein Visser had niemand met 'het diploma kin-, derjuf en de boer heeft zelf zijn tal enten, als zodanig moeten bewij zen. Voor de laatste" Zaterdagavond was er door de 50 corveeërs voor dit baantje had de TJoyd niet min der dan 1500 sollicitaties gekregen een cabaretvoorstelling in el kaar gedraaid. Het werd een on ee kend succes, dank zij de medewer king van een groot aantal boeren en vooral ook van de boerendoch ters, 1 die-'warenipél geen laat van plankenkoorts hadden. De ontvangst in Canada was bij zonder hartelijk. Toen de ,.Kota In- ten" 's avonds teeer. half tien voor de wal lag. kwamen er al direct een twintig dames en heren aan boord, under wie de Nederlandse ambassa deur in Car.ada en Canadese immi gratie-autoriteiten. om allen wel kom te heten. De officiële ont vangst had evenwel pas de volgen de morgen plaats en ook toen wa ren al deze dames en heren weer van de partij. Ook de Canadese radio-omroep Het zich niet onbetuigd. Deze maakte een reportage van een half uur. Kapitein Visser liet zich voor deTmicrofoon horen. Voorts de heer Tuinman van de Nederlandse am bassade in Canada en mr. Smith, hoofdcommissaris voor de immigra tie van de '""anadese regering. Met het Wilhelmus werd de uitzending besloten.. Daar de treinen, waarmee de emigrant*n naar hun definitieve bestemming zouden gaan, eerst des avonds vertrokken, trokken de boe ren na het debarkement, dat om 12 -uur ten einde was. in groepjes Ha lifax binnen om kennis te maken .met hun nieuwe vaderland. Daarna volgde de laatste étappe van deze massale verhuizing: een treinreis, die voor velen nog vftf of' zes et malen duren zou.alvorens ze zeg den konden: ik ben. thuis. Déze week zal de „Kota Inten" wederom zee kiezen met.het tweede contingent van 800 boeren, die de top van Noord Amerika als hun tweede vaderland .hebben .gekozen. Marshal] ontkomt aan vliegtuigongeluk De band van een. vliegtuig, waar in zich George Marshall, de 'Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken bevond, sprong, toen het toe stel Zondag te Medellin (Columbia) wilde landen. Enkele ogenblikken was het onzeker of het vliegtuig in bedwang kon* worden gehouden. De landing verliep echter zonder ver-' .dere ongelukken. Een menigte van meer dan tweeduizend mensen brak door de omrastering heen pn wens te de minister geluk met zijn be houden aankomst. SPAANS VLIEGTUIG NEERGESTORT 'Een luchttaxi van een Spaanse .luchtvaartmaatschappij .raakte...Za terdag ongeveer 70' kilometer ten 2uid-Westen van Barcelona in een hevige 'stórm, waardoor 'de piloot werd gedwongen 'een noodlanding te maken. Het toestel werd geheel vernield. Alle inzittenden, onder wie' de heer G. van Meeuwen, directeur van de Amsterdamse «achtsocieteit „Casino" en'de heer Jean Mikkenie, die in Spanje vertoeft voor het en gageren van'Spaanse orkesten - en danseressen, werden als door' een wonder gered: De heer Van Meeuwen liep enkele onbeduidende kwetsuren aan de arm op. Stremming verkeer De oude weg van Rotterdam naar Dordrecht zal op Dinsdag 6 April van 8 tot 16 uur ter hoogte- van de spoorwegkruising in de ge meente West Barendrecht afgeslo ten zijn voor alle verkeer. In Berlijn gaat liet leven zijn gewone gang Ia Berlijn gaat hei leven zijn gewone Niei-miiitóe teoea rijden normaal en het verkeer langs de weg vmnt regelmatig ™ort»anS in beide richtingen. Het militair bestuursbureau (Koi^naatura) functiormeert normaal. Saterdag landden op he. vliegveld Temp 32 Dakota's met voedsel voor de Amerikanen. Deze goederenvlactiten zijn echter gestaakt, omdat het goederentreinen is geluk, de stad weer binnen te rijden. Passagiers zullen evenwel nog moeten, vliegen, aaar geen overeenstemming is bereikt over passagierstreinen. Sowet-zone rijden, worden betre den'5! Montgomery De Britse militaire opperbevel hebber in Duitsland, generaal sir Brian Robertson, vertrok Zaterdag morgen uit Berlijn om in de Britss zone veldmaarschalk Montgomery te ontmoeten, die daar in de loop van de dag uit België arriveerde. Tr» antwoord op het Amerikaans protest van 31 Maart tegen, de Scwjet-Russische maatregelen ter controle van het vervoer tussen Berlijn en de Westelijke zones, heeft het Sowjet-Russisch militair bestuur in Berlijn in een brief te kennen gegeven, dat het in. een bij eenkomst met de Westelijke bezet tingsautoriteiten deze maatregelen wil toelichten. In deze brief, die door het Ame rikaanse opperbevel is gepubli ceerd, zegt de plaatsvervangende Russische militaire gouverneur, luit.-generaal Dratvin, dat hij de verklaring, dat er een of andere overeenkomst zou zijn inzake „het vrije en onbeperkte gebruik van dc gevormde corridor", die Berlijn met de Westelijke bezettingszones van Duitsland verbindt, niet anders dan als een misverstand kon beschou wen. „Er kan onmogelijk een over eenkomst zijn betreffende ordeloos en ongecontroleerd vervoer van vracht en passagiers door het ge bied van de. Sowjet-j^one, want het is duidelijk, dat een dergelijk ver keer slechts zou kunnen leiden tot verwarring en onrust in deze zone". Brigade-generaal Gaily, lid van de generale staf van het Ameri kaanse militaire bestuur in Duits land, heeft verklaard, dat hij gaar ne de vervoersbeperkingen door de Sowjet-zone met de Sowj et-auto ritei ten zou bespreken. Hij voegde daar echter aan toe: ,',Wij kunnen er niet mee accoord gaan,, dat mi-, litaire treinen, wanneer zij door- de In Frankrijk zullen 54 „beveili- gingseenhederi' worden gevormd ara de politie behulpzaam te zijn bij de handhaving van orde en veiligheid. Deze maatregel wordt genomen om dat de Franse regering in de zomer stakingen vreest. "De eenheden/-Zal-' len. worden gebruikt voor de bewa king van havens, vliegvelden, spoor wegen en grenzen. Deze bekendma king valt samen met .-een verklaring van de minister van binnenlandse zaken, Jules Mach, Deze heeft 'n een rede te Sète, in Zuid-Frankrijk, de communisten gewaarschuwd, dat krachtige maatregelen tegen hen zouden worden genomen als zij éen nieuwe serie stakingen zouden ont ketenen. Moch' zei, dat de orde -in de republiek zou worden gehand haafd, van. welke zijde zij ook zou worden bedreigd. Rauter geeft ZIJN kijk op het proces Drie dagea heeft liet proces tegen Rauter géduurd. De eerste twee dagen is er door beide partijen een hard gevecht geleverd waarbij vaak scherpe wo-orden vielen wanneer Rauter, die met de rug tegen de muur voor zijn leven vecht het betoog der anderen interrumpeerde. Er heerste rumoer in de rechtszaal, soms werd er gelachen, bij voorbeeld wanneer Rauter het in zijn verdediging zo hont maakte dat de span ning van het publiek zich in een honend gelach of een nauwe lijks onderdrukt gemompel een uitweg zocht rLPTl Vprhrpohpr Opgewekt komt Rauter even t vi ui V0Qr de aanvang van de zitting van Zaterdagmiddag de zaal binnen, Hij onderhoudt zich met de poli tieambtenaren die, het onde De laatste dag is dit alles an ders. Vandaag (Zaterdag) is eerst het woord aan de procu reur-fiscaal, Mr. Zaayer, die Rauter aanklaagt in de geest van het Nederlands verzet. Mr. van Rijckevorsel volgt hem op. Hem is de onaangename taak ten deel gevallen de2e vijand van ons - volk te verdedigen. (Verslagen van hun redevoerin gen namen wij reeds eerder in een deel onzer edities op.) Als laatste komt Rauter'zelf. aan het woord. Hem zijn twee uren toe gemeten waarbinnen hij in éen afgerond betoog zijn lezing mag geven van het tijdens de bezet ting onder zijn verantwoorde lijkheid gebeurde. 55 tieambtenaren die, het onderzoek tegen hem hebben geleid, hij glim lacht tegen Schreieder, de man van het England-spiel, kortom hij schijnt zich thuis te voelen. Dan treedt het Hof binnen. Elk verheft zich. van zijn zetel. Er valt een die pe stilte" waarin' slechts het snorren der filmapparaten waarneembaar is, het Hof neemt zijn zetels in, de presidentiele hamer valt en het woord is aan Rauter. „Ik wil beginnen," aldus opent Rauter zijn zeer snel uitgesproken rede, „mijn verontschuldigingen aan te bieden aan H. M. de Konin gin der Nederlanden en aan het Huis van Oranje, indien ik hen door mijn scherpe uitlatingen zou hebben beledigd. Dit heeft niet in het minst in mijn bedoeling gele gen, daar ik hetNederlandse Ko ninklijke Huis zeer hoog schaf'. Voortgaande betwist Rauter ander maal de bevoegdheid van dit Hof hem, Duits generaal, te veroorde len. Zijn theorie is, dat na de capitu latie de Duitse macht de enige legale macht in Nederland was. Dat de Nederlandse regering zich, hieraan niet hield stempelde ha&r tot oorlogsmisdadiger. „Door het England-spiel was ik volkomen op de hoogte van het streven van de Nederlanders in Londen om in Nederland op grote schaal.verzet te organiseren. Het was mijn „tra giek" dat ik daartegen maatregelen moest nemen." Zusammen geschossen De generaal tracht zijn betoog een dramatische wending te doen krijgen, wanneer, hij zegt: „Ik spreek hier niet voor.njij zelf. Voor mijn „ztisammengeschössenes Leib" zal de dood een uitkómst beteke nen. Ik spreek echter voor mijn kameraden, die onder mij hebben gediend." Rauter is goed op de hoogte van de politieke ontwikkeling in Nedérland en de wereld en hij maakt er een sluw' en handig gebruik van, wanneer - hü bet 'neerschieten van een bepaalde groep verzetslieden verdedigt met de woorden „Ja, maar dat waren communisten." Overigens loopt hij over de exe cuties met een achteloos gebaar heen. De „Silbertanne-moorden" waren nodig om idealistische na tionaal socialisten tegen, terreur te beschermen. Tot het wegvoeren van Joden zou hij nimmer bevel hebben gegeven. De studenten had hij nimmer een kwaad hart toege dragen. Het inbealagnemen van radiotoestellen was een geoorloofde maatregel en de meubelvorderin gen waren 'in Berlijn bevolen. Vecht voor zijn eer Was Rauter een .strenge maar liefhebbende vader voor het Ne derlandse vólk? Wie niet beter wist zou het gaan geloven. Wat er in Putten is gebeurd vindt - ook Eau- ter heel erg. Hij heeft er echter een verklaring voor. Hij had namelijk ti'en To deskandidaten" willen doen neerschieten. Die waren dat ogenblik niet te vinden en toen moest dus maar het hele dorp aan geloven. „Ik heb," zegt.Rauter met bewogen stem, „nachten door waakt en mijzelf afgevraagd, of ik een oorlogsmisdadiger ben. Ik heb echter de vaste overtuiging, gewon nen dat ik geen „Verbrecher" ben: Rauter die in de afgelopen da gen het ergste voor zijn leven is gaanvrezen wil in ieder geval trachten zijn eer te reddenrctho- risch verheft hij zijn stem en doet een voorstel. „Voor de beledigin gen, die het Nederlandse volk zijn aangedaan wil ik genoegdoening leveren. Ik vraag daarom het Hof mij ter beschikking van de Neder landse regering te mogen stellen, opdat ik door mijn dood de haat dissen het Nederlandse en- het Duitse volk kan opheffen" God behoede Holland in de komende jaren", zo besluit hij, de zaal In verbazing latende. De slotwoorden Na- hem is ten tweeden male het woord aan mr, Zaayer, die protes teert tegen de uitlegging die Rau ter geeft aan de capitulatievoor waarden. De artikelen hadden al leen betrekking op de tijd tussen het strekken van de wapenen en liet weer pp gang komen van 'het overheidsapparaat. Hiertegen komt weer Rauters verdediger mr. van Rijckevorsel op. De president vraagt Rauter of hij nog een laat ste woord wenst. Deze dankt de president voor de hem geboden- ge legenheid, maar verklaart hiervan te willen .afzien. Hierop deelt de president mede, dat het Hof Donderdag over een week, dus op 15 April uitspraak zal doen in de zaak Rauter. Hij voegt er echter aan toe, dat een volledige uitspraak wellicht eerst 'over vier .weken zal volgen.- In Warschau zijn volgens Reuters correspondent tèkenën aan te wij zen, die erop duiden, dat Polen spoedig de weg van Tsjechoslowa- kije zal opgaan, De politieke macht komt steeds meer in handen van uiterst links. In schijn wordt vaak nog een zekere gelijkheid tussen communisten en socialisten gehand haafd, maar het practische leider schap van.de communisten in de re gering treedt steeds duidelijker aan de dag. Een, duidelijk staaltje daar van bleek, toen "kortgeleden de voor zitter van de economische planning- raad, wiens zienswijze botste met die van de communistische minister van industrie, moest aftreden. Hij werd belast met het „onbelangrijke erebaantje" van ambassadeur in Zweden. Radio Frankfort meldt „op grond van betrouwbare berichten uit de Oostelijke zone", dat de grenspoli tie Thüringen en Sachsen-Aiihalt, provincies ih. de Sowj et-Russische zone, die grenzen aan de Brits Amerikaanse zone, tot 40.000 man is versterkt en dat 4.000 man re- serve-politie „met spoaö naar da "West- en Zuidgrenzen van Thürin gen zijn gebracht". Volgens dit radiobericht werden op drie politiemannen, die gearres teerd werden na uit de Sowjet- Russische zone „gevlucht" te zijn, papieren gevonden, die er op we zen, dat alle niet-communistisch personeel wordt ontslagen, KVP-manifest: Italië's troepen trokken door Rome's straten De dagen van Mussolini leken Zondag herleefd toen, voor het eerst sedert de vrede, een grote parade door Rome trok. De parade werd officieel gehou den ter gelegenheid van de weder oprichting van de historische Sar- diniscbe grenadier-divisie, maar de regering heeft er geen twijfel over laten bestaan dat het militaire machtsvertoon in de eerste plaats bedoeld was om de communisten te waarschuwen en de anti-communis ten gerust te stellen. Negentig tanks, waaronder acht Amerikaanse Shermans, tal van Britse gevechtswagens en brengun- carriers en meer dan 80 stukken zware artillerie reden door de Via dei Fori Imperiali, die Mussolini had laten bouwen voor zijn over winningslegioenen. 100 Tsjechische studenten zullen bij ons tehuis vinden De ongerustheid, die inbrede kring is ontstaan over het lot van Tsjechische studenten die na hun Komst naar Nederland weer uit het land zijn uitgewezen is aanleiding feworden voor een regeringsver jaring. Daarin heet het, dat het onmoge lijk is zonder meer de grenzen voor hen te openen, daar dan met hen ook tal van ongewenste elementen ons land zouden binnenkomen. Tsjechische studenten die reeds zonder toestemming, onze grens overschreden worden in afwachting van een onderzoek naar hun ante cedenten naar doorgangskampen in Duitsland teruggevoerd. Dit onder zoek zal met voortvarendheid wor den gevoerd. Uiteindelijk is de regering voor lopig bereid honderd Tsjechische studenten op te nemen. Strijd voor opheffing der nationale armoede De Katholieke Volkspartij heeft in een vergadering Zaterdag te Utrecht gehouden het manifest voor de verkiezingen. 1948 bespro ken en op enkele punten na vastge steld. De voorzitter van de KVP, de heer Andriessen, deelde Ih zijh openingsrede o,m. mede, dat het mogelijk geacht moet worden, dat de KVP met meer dan 32 vertegen woordigers haar intrede in. de Tweede Kamer doet. Op ml.ernatteiaaal gebied noemt .het bovengenoemd manifest:.-rihét- Verdedigen van West-Europa tegén. iedere aanval van buitenaf of van binnenuit,'daarnaast het verkrijgen en benutten van de noodzakelijk economisch-financiële hulp van buiten. Voorts het voeren van een inter nationale politiek, die ons de vriendschap verzekert, vooral van die landen, van welke geen aanval te vrezen is. Ten aanzien van het. rijk in zijn geheel zal worden, gestreefd naar het liquideren van. ali> koloniale verhoudingen, het legge n van hech te staatkundige, economische en culturele grondslagen voor een duurzame Nederlands-Indonesische Unie, onder reëel koninklijk gezag. Voor wat Nederland betreft wenst de KVP het overwinnen van onze geestelijke en stoffelijke ar moede door versterking van onze christelijke beschaving, opvoering van de productie en rechtvaardige verdeling van de producten. Tenslotte bevat het manifest een uitspraak in verband met het com munistische gevaar.- Ten opzichte van de bestrijding van het commu nisme acht men het noodzakelijk een vast beginsel, een sterke over tuiging, een vooruitstrevend pro gram en politieke macht. Nationale welvaart: In Amsterdam lieeft het voorlo pig plaatselijk comité voor Natio nale Welvaart Zondag eeh - confe rentie gehouden, waarin de heer Gortzak, voorzitter der CPN-raads- fractie, critiek leverde op het plan- Marshall en de loon- en prijspoli tiek van de regering. Hy merkte o.m. op: „Met het Marshallplan hebben de voorstanders de grootste verwach tingen by het volk willen wekken, maar reeds nu wordt aangekondigd, dat men bl|j moet zijn, als daarmee het huidige consumptiepeil kan worden gehandhaafd. Wat wij van de Amerikaanse hulp tot dusver hebben gezien, dien de slechts voor de oorlogvoering in Indonesië. Tijdens de Duitse bezetting was ons volk gescheiden in twee groe pen. waarvan de enB samenwerkte met de Duitsers, de andere het-echt Nederlandse standpunt verdedigde. Zo is ook thans éen deel 'van ons volk bereid met inzet van alle krachten Nederland zelfstandig tot betere lévensomstandigheden te voeren, terwijl een ander deel ons aan een vreemde mogendheid wil uitleveren." ..-De volksbeweging, die w\j thans willen organiseren," vervolgde spr,, „wil een nieuwe kapitalistische oor log helpen voorkomen door ophel dering over alle machinaties te ge ven .en het streven naar lotsverbe tering te bevorderen. Hierbjj zullen wy alleen van grondwettige midde len gebruik maken," Na beëindiging der discussies werd met algemene stemmen een lijst aanvaard van 43 personen, die de bestuursraad zullen vormen van het welvaartscomité Amsterdam, waarin o.m alle communistische vertegenwoordigers in. dc gemeen teraad zitting hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1