HET ROTTEBDAMSCH PAROOL' Er ligt nog harde strijd vóór ons maar geen wanhopige Minister kondigt uitgifte van twee leningen aan Utrecht in het teken van de Jaarbeurs Russische jager in botsing met Brits verkeersvliegtuig Spaak spreekt in Amerika over militaire kuip AcHtste Jaargang, Nój-jSp Minister Lieftincks radiorede over plan-Marshall STIMULANS, GEEN ZITKUSSEN! „THANK YOU" Min. Lieftinck dankt Amerikaanse volk t Finnen en Russen accoord Weerbericht Ook nieuw, vrij geld kaft meedoen Mislukte aanval op Joodse kolonie De 50ste overtreft alle 'voorgaande Prachtig staal van „aanpakken" Generaal Spoor capituleert „Spelletjes in de luchtoorzaak van nieuw incident Verwarring rond de zone-grens Stuk Taal ontbrak en trein reed door Amerikaanse kanonnen voor West-Europa? „Welvaart-comité's" lokken reacties uit Willem Barendsz op de thuisreis Dinsdag 6 April 1948 Rad. au Adm. Lange Haven 141, Schiedam r#L 6930l Ahonn.prfjsi per week 051 per kwartaal ft,—, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het, Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. Ti* NIeuwi J>er« Foxtgir® 398644 Bankleri Amslerdamsch# BmS te Rotterdam DIrecteuri B, de Vrlef Hoofdredacteur! Th. Ramaker „Als de rood op het hoogst Is, is de redding nabij". Deze goed- vaderlandse spreuk, die in de geloofsovertuiging van.velen in ons volk is geworteld en in de geschiedenis van ons land bij her haling bevestiging heeft gevonden, is opnieuw bewaarheid. Het 'Europees Herstel Programma, dat'naar de initiatiefnemer ge woonlijk als het Marshall-plan wordt aangeduid, is, na de aan- vaarding door het Congres der Verenigde Staten op Vrijdag en de ondertekening door president Truman op Zaterdag j.ï„ heden in werking getreden. De verschepingen van Amerikaanse goede ren naar Europa zijn begonnen. !n de 19 landen, waarover dit herstelprogramma zichuitstrekt, :herademt men.1' Met deze woprden ving prof. mr. P. Lieftinck, de minister van finan ciën, gisteravond de radiorede aan, die hij hield ter gelegenheid van het in werking treden van het plan- Marshall. Dat onze productie reeds weer het vooroorlogse peil ..heeft bereikt, zou onmogelijk zijn geweest, zonder de buitenlandse hulp-die'ons verleend is. Maar in de tweede helft van 1947 .nam. mede als geVölg.van de poli tieke toestand, de bereidheid tot .Kredietverlening.aan West-Europa af en het was duidelijk, dat het tekort aan betalingsmiddelen buitengewone '.maatregelen eiste om een crisis in de dollarsector te voorkomen. - De beslissing die het kabinet om streeks de jaarwisseling moest ne men. is een uiterst, verantwoorde- Iijke geweest. Zou 'ons. land uitslui tend pp eigen middelen moeten gaan steunen, dan* moest een plan in werking treden, dat ons zou terug voeren naar het peil van de jaren ,1942 en 1943 en dat van daar af nauwelijks enig uitzicht op verbete- -ring bood. Dit zou een ramp van de eerste orde hebben betekend. De enigé grond, waarop een beslissing in andere zin in aanmerking kon komen en het kabinet nèm zijn beslissing in „andere zin" was de hoop, dat het Europese Herstel Pro- gramma, dat in Washington werd -voorbereid, tijdig in werking zou treden, Bij toepassing van de uiter ste beperkingen in het dollargebruik zouden wij 't kunnen?volhouden tot. 1 April, zonder af te glijden naar een economisch niveau, dat ons volk, na het herwinnen zijner vrijheid, ge- méénd had voorgoed te hebben ver- laten, 1 Deze hoop, die, dank. zU de bewon- -derenswaardig snelle wijze van be handeling van het Marshall-plan door de Amerikaanse regering en' wetgevende vergaderingen, kon nlt- groeien tot vertrouwen, werd niet beschaamd. De Verenigde Staten hebben voor een periode van 12 'maanden, beginnende met 1 April ruim 6 milliard dollars ter be schikking gesteld van de 19 Euro pese landen, die in het herstelpro- gramma begrepen zijn en Nederland zal rijn evenredig deel daarvan on getwijfeld ontvangen. Ik hond «md verzekerd te spreken namens het gehele "Nederlandse volk, wanneer ik.het Amerikaanse volk voor deze daad onze hartgrondige dank betuig. Het thans aanvaarde programma is een onderdeel van een vierjaren plan, dat bedoeld is als een stimu lans, niet als -een zitkussen.- In de loop "van de Maandagavond heeft minister Lieftinck voor PCJ, de Nederlandse wereldomroep, in het Engels een. korte samenvatting gegeven van zijn rede over het Marshall-plan. JDe minister eindig de zijn speciaal voor het Ameri kaanse. volk bedoelde rede met de woorden: „Het Marshall-plan geef t ons een' kans. Nederland is dank baar en 3*1 zijn 'kans benutten'."' .grond, D'it oogmerk kpn alleen wor den bereikt, als wij niet alles wat ntittig en nodig is tegelijk willen volbrengen. Wij willen tegelijkertijd hier in ons land de oorlogsverwoeetingen en -verliezen in enel tempo herstel len, in Indonesië een ontzaglijke mi litaire- en, wederopbouwtaak yenrul len en daarenboven Suriname tot ontwikkeling brengen. Wij willen onze sociale wetgeving verbeteren en de salarissen van het sterktoege- nomen ambtenarencorps verhogen on klagen tegelijkertijd over de lage rentestand van onze verviervoudigde staatsschuld en over de zware belas tingdruk." - Ik geef toe, dat een aantal van de dooc mij genoemde wensen, althans ten dele moet worden vervuld en dat er onhoudbare toestanden zijn ten aanzien waarvan het financiële argu- - ment niet het beslissende woord mag spreken. Maar men vergeté niet. dat als' wij onze wensen niet sterk matigen en meer dan.. tot nog_ toe gaan letten op het productief en deviezenverdie- nend effect der overheidsuitga ven, er in d i e zin een onhcud- 1 bare toestand ontstaat} dat 'ons land door aanhoudende grote be grotingstekorten uiteindelijk in een inflatie-toestand zou kunnen geraken. Die zou grote spanningen-opwek ken in Ionen en prijzen, onze export - positie in gevaar brengen en een devaluatie van de gulden tot slot scène kunnen hebben, hetgeen al léén reeds dit schadelijke gevolg zou hebben, dat alles, wat wij uit het buitenland moeten betrekken en dat is vooralsnog ontzaglijk veel evenredig in prijs zou stijgen. Een verhoging der industriële- cn landbouwproductie zal dus met kracht moeten worden nagestreefd. Een verhoging van de binnenlandse consumptie staat aanvankelijk, op de tweede plaats en mag slechts dienen om de volkskracht te versterken; niet" om een levenspeil na te jagen, dat na het aflopen van de Marshall hulp toch niet te handhaven zoa zUn. Gisteren is te Moskou overeen stemming' bereikt over de inhoud van het pact tussen Rusland en Finland. Het pact zal naar in Mos kou verluidde waarschijnlijk spoe dig getekend worden. Te Montreal (Canada) rijn- 56 per sonen door de politie gearresteerd tijdens een bijeenkomst, welke werd gehouden onder auspiciën van de Canadese progressieve arbeiders partij (commun 1st lg ch „Nieuw Amsterdam" kreeg krant thuis bezorgd Zaterdagenkele uren vóór de Nieuw Amsterdam aan een steiger in de haven van Near York meer de. werden 300 exemplaren van de „New 'York Herald Tribune" per hélicoptére aan boord bezorgd. Dit .is dè eerste keer dat een groot oceaanschip op deze wijzevan niéuwsbladen wordt voorzien. Zó is in deze dagen de entrée in Utrecht, zó ontvangt Jaarbeursstad de trein reizigers, Handel met Duitsland Sprekende over het .handelsver keer tnet Duitsland, dat hij een. le venskwestie voor ons land noemde, .zei de minister, dat het, aangezien onze import uit dit gebied met dol lere moet worden, betaald, moeilijk te begrijpen' en te verdragen is, dat dedeuren voor onze uitvoer over onze Oostelijke grens nog niet wij- - der zijn opengesteld. Mogelijkerwijs zal de Marshall hulp c. toe bijdragen éan de bezet tingszones de koopkracht te ver schaffen. om ook van Nederland in. de nabije toekomst een behoorlijk kVantura goederen en diensten af te nemen. Voor de totstandkoming van het Europees herstel is inscha keling in ruime mate van het Duitse achterland in het Europees verkeer een onmisbare voorwaarde. Evenzeer van belang is het opvoe ren van de uitwisseling van goede ren met de overzeese gebiedsdelen. Hierover sprekend herinnerde de bewindsman aan een door de rege ring ingediend wetsontwerp" dat, naar hy hoopte, spoedig zou worden gevolgd door een'ander, betrekking hebbend op de stichting van. een Herstelbank voor Indonesië. „Maar ook intern zullen wij ons gezónd en sterk moeten, maken,"-zo ging de minister voort, „Het Euro pese Herstel Programma geeft ten deze een duidelijke vingerwijzing in zijn formulering van de beginselen, die de hulpontvangcnde landen als morele verplichting hebben aanvaard n.v dat zij: de industriële en land bouwproductie-zoveel mogelijk zul len verbogen, teneinde een export- stijging te bereiken, die de betalings balans naar het evenwicht zal toe voeren door stimulering van goede- renruil, zowel onderling als met andere landen; en dat zij: de eigen hulpbronnen en de middelen, door de Verenigde Staten ter beschikking gesteld, zodanig zullen beheren^ en gebruiken, dat. het herstel Van Europa en het streven van het Euro pese Herstel Programma hiermede zo goed mogelijk worden gediend. Morde plichten Ook op het engere financiële ge bied legt de Marshall-hulp ons mo rele verplichtingen'op. De verster king ent gezondmaking der publieke financiën staan daarbij op de voor- OPNIEUW REGEN Weersverwachting, geldig tot Woens- öagivond: Meest zwaar bewolkt met tijdelijk regen, matige, later wat toenemende wnd uit Westelijke tot Zuid-Westelijke richting. Vannacht minder koud. Mor- W» •terdag ongeveer dezelfde tempe ratuur als vandaag. T AprilZon op 6-02, onder 19-23- «sar, 0D 6S1 onder ,703 - 7-Apru, Hoog water te R'dam: 4# tij 342 uur; 2e tij 15.18 uur. In zijn radiorede door en naar aanleiding; van de in werking treding; van 't plan Marshall, vroeg; minister Lieftinck Maandagavond de belang stelling voor een- maatregel, die thans aanstaande is, namelijk de uit gifte van twee nieuwe leningen. Dé toelichting die de Minister by deze aankondigingen gaf, luidt samengevat^,als volgt; gemaakt met de noodzakelijke In het kader van de sanering der staatsfinanciën acht dé regering het' onvermijdelijk de conversie' van staatsschuld af te ronden. ^Hiervoor komt nog iri aanmerking de Ne derlandse Staatslening 1938 thans nog groot 1.2 milliard met een looptijd van 38-jaar, die de eerste 10 jaren 3% rente heeft gedragen en volgens de leningsvoorwaarden van Maart j 1 af '3J4 afwerpt De stijging der uitgaven, dié uit deze renteverhoging voortvloeit, dient te worden vermeden. Bovendien is het wenselijk dat dé aflossingen op deze lening di begroting niet langer belasten. -- Daarom zal aan de houders van de desbetreffende stukken het aan bod worden gedaan hun obligatiën om te zetten in die van een nieuwe lening, welke wederom 3%, rente zal dragen, maar een Veel kortere looptijd zal hebben, n.1. 14-16 jaar. Voor hen, die biervan geen gebruik willenmaken i zal een. tweede be- leggingsmogelijkheid worden ge opend, door de uitgifte tegelijker-: tijd van een andere nieuwe lening met een' relatief lange looptijd, n.1, 50 jaar, die daarentegen, zonder gevaar voor spoedige conversie, ZVt.% rente belooft. Het uit te geven bedrag der leningen zal zo-worden vastge steld, dat ook nieuw, vrij geld kan mee doen. Op deze wijze ■wordt dan' tfevens een begin Uit Joodse bron r wordt gemeld, dat de Arabieren Zondagnacht hun tot nog toe zwaarste nederlaag in Palestina hebben geleden. Meer, dan 1-000 Arabieren zouden terug zijn gesMgen na een aanval op Misjinar Haemek, een ten Zuiden van Haifa gelegen Joodse nederzet ting. Drie Joden zouden zijn gedood. De Joden hebben de lijken van 40 Arabieren op het slagveld gevon den, doch de Arabieren zouden tal rijke doden en gewonden meegeno men hebben. De Arabieren daarentegen zeg gen, dat hun strijdkrachten onder Fav/zi al Kawoekji, de opperbevel hebber,-de nederzetting bezet heb ben en dat hun vlag erboven wap pert. Te Jeruzalem is officieel bekend gemaakt, dat de Haganah bij een aanval op klaarlichte dag op het dorp Sarafand op de weg van Jeruzalem naar .TeLAviv; minstens 16 Arabieren heeft gedood en 2(1 anderen- gewond. consolidatie van de hoog opge lopen vlottende schuld, die thans nog in - de vorm van schatkistpapier uitstaat. Krachtig beroep „Ik doe een krachtig beroep op allen, die daarvoor in aanmerking komen," aldus de minister, „om aandeze leningen deel te nemen. De binnenlandse en' buitenlandse staatsschuld des lands is, 'tengevol-, ge van de oorlog, ruim verviervou digd, nL van 6 op 25 milliard. Door schuldregelingen met Amerika Engeland zijn wij van een deel van onze uit de oorlogsperiode stammende buitenlandse schulden ontlast, terwijl een ander deel daarvan in langlopende leningen is geconsolideerd, ten aanzien van onze buitenlandse' schuldpositie hebben .wij thans zekerheid, behou dens in de .verhouding tot Canada doch slechts-op een punt van be perkte betekenis. In een zeer uitvoerige, rijk door historische gegevens gedocumen teerde rede heelt gisteren de directeur van de Kon. Ned, Jaarbeurs, ntr. J. Mi li us, op de gebruikelijke persconferentie een overzicht- ge geven van de ontwikkeling van het Jaarbeurswezeri In het algemeen en van de Utrechtse beurs ln het bijzonder, maar bovendien van de voorgeschiedenis van het Jaarbeurswezen, Hy schetste verder deze Voor Jaar sbeurs tegen de economische en politieke achtergronden -van de tijd, namens de buitenlandse pers een herinneringsbord. i De eerste dag Evenals bij. alle jaarbeurzen zijn ook bij "de vijftigste de poorten zonder enige officiële plechtigheid open gegaan. Maar toch vzas er- iets van een plechtige, .sfeer omdat na 49 beurzen de Jaarbeurs het ogen blik gekomen achtte een eigen vlag te gaan voeren, gekruiste banen in de nationale kleuren op een. wit veld met in het midden een 'door de Hermeshoed gekroonde II- Deze vlag is'hedenmorgen voor het eerst gehezen. door mevrouw Nemry-de 'Thenën, echtgenote van de ambas- sadeür van België-en Deken van het; Corps Diplomatique, in tegen woordigheid vair vrijwel alle am bassadeurs'1 van- de aan de Jaar beurs deélnémende landen, en minister Van- dé Brink. - -.Intussen; :bewaog een. regelmatige stroom van bezoekers de grote drukte, komt pas na dé beide eerste -exportdageri "door de vernieuw de-; hal, die; de indruk geeft van veel '*TÜirrKx.v:én-, Hchtér" té -zijn' en waariiy deliieuwe liften een grote verbetering vormen. Bij zijn historische - beschouwing vond hij gelegenheid woorden van waardering te wijden aan allen, die -hun krachten aan de ontwikke ling van de beurs hebben gegeven. Voornamelijk herdacht hij daarbij de stuwende arbeid en de "organi satorische verdiensten van mr,' dr, W. A- van Zijst en de heer W. .Graadt van- Roggen. Met grote dankbaarheid gewaagde hij ook van" de-grote belangstelling steeds van de leden van het Koninklijk Huis ondervonden. Lichtpunten De -toestand van het ogenblik' is weinig rooskleurig, maar er zijn-ge lukkig toch ook lichtpunten. Daar is in déSèërstéplaats de komende uitvoering van het Marshall-plan- eu wïdÉss:zijnerde -symptomen van een nauwere samenwerking ia West-Europa. Belangrijk zijn ook de activiteit en de ondernemings lust van ons bedrijfsleven, de be- •reidheid'-tot arbeid' en aanpakken, die ook en vooral in tijden van benauwenis een .voorname karak tertrek is vanons volk, een dank bare remedie voor vele kwalen. Een lichtpunt is ook de sociale vrede, een der cardinal© voorwaar den' voor een toenemend herstel. ,Na stap voor stap de ontwikke lingsgang van het jaarbeursinsti tuut te hebben gevolgd, waarbij niet werd vergeten ijog eens te wijzen.op het-grote belang van een spoedige uitvoering van de ont worpen bouwplannen, onderwierp de heer Milius de aanstaande beurs ■aan een nadere beschouwing. „Record-Jaarbeurs" „J.M. De Stem" niet langer verboden Ten vervolge, op de beantwoor ding van vragen van de heer Joe- kes in verband met het staken,van de verspreiding van het weekblad „J. M. De iStem van Nederland" onder de Nederlandse militairen op last van de militaire autoriteiten te Batavia, hebben, de minister van Overzeese gebiedsdelen en Oorlog nog medegedeeld; 1. Het is bekend, dat enige maanden geleden de legercomman dant heeft bepaald, dat aan de ver spreiding onder militairen en in militaire inrichtingen van het week. blad „J. M. De Stem van Neder land" geen medewerking meer ware te verlenen.. 2. Tqt deze, maatregel heeft-ge leid de overweging, dat in dat weekblad volgens het oordeel van de legerleiding artikelen waren voorgekomen, welke het gezag on dermijnen en de discipline aantas,— ten. 3. De ministers erkennen, dat deze maatregel niet past in het kader van de mogelijk heid tot het verstrekken van voorlichting, in zoverre daar door de kennisneming door Ne derlandse militairen wordt be moeilijkt ook van de ge wen s- t e lectuur, welke, bedoeld weekblad verstrekt. Dit klemt te meer, nu deze militairen dit jaar aan verkiezingen hebben deel te nemen. 4. In dit licht dezs aangelegen, beid nader overwegend.,,heeft de legercommandant onlangs' tot op heffing van de genomen maatregel besloten^ i i Volgens de thans beschikbare cijfers zal de 50ste- Jaarbeurs alle vorige belangrijk overtreffen. Het aantal deelnemers bedraagt 3057, dat van de laatste Najaarsbeurs 2265 en vorige Voorjaarsbeusre 2516. Ook de netto expositieopper vlakte is belangrijk vergroot; zij omvat thans 38.155 m2, waarvan 18.504 m2 op het Vredenburg- en 17.601 m2 op het Croeselaanterrein is gelegen. Vorige beurzen bedroeg het oppervlak resp. 33,248 m2 en 32.120 m2. Het leeuwenaandeel der deelnemers wordt opgeëist door dé Technische- Afdeling der- beurs. Hiervan staat de groep Machines en Industriebenodigdheden met 1097 deelnemers aan de spits. Daarna volgen Bouwmaterialen met 239, Kantoormachines en -be nodigdheden met 217, Textiel met 180 en Elecïrotechniek met 152 deelnemers. De buitenlandse col lectieve deelnemingen zullen dit maal, aanwezig zijn van: België, Frankrijk, Tsjecho-SIowakije. Zwitserland cn Mysore, terwijl ook Hongarije, Zuidsl'avic, Engeland en Zweden min of meer officieel pre sent zijn. "Als speciale bijzonderheid kan worden vermeld, dat,thans voor de eerste maal .het .aantal buiten landse deelnemers de Nederlandse overtreft. "Volgens de tot nog toe bekende, cijfers beditaagt dit, aan tal ruim 54%. Dit.prachtige resultaat is de be loning voor de intensieve propa ganda, welke door'de Jaarbeurs in het buitenland werd gevoerd. Wil dé betékenis van de Utrechtse Jaarbeurs worden verdiept, dan moet op deze weg worden voortge gaan. Aan een maaltijd, welke" op de rede van de heer Milius volgde werd namens de Nederlandse pers eén' door de kunstenaar Jan Boon getekend portret van de hëer W. «Graadt van-Roggen aan de Raad van Beheer aangeboden door de heer C. A. Schilp uit Utrecht. De heer Herbert A. Ajitcliffe offreerde Mr. MILIUS. Directeur Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs Nadat officiële kringen te Londen Hadden medegedeeld, dat naar Britse mening de spanning te-Berlijn aanzienlijk verminderd was, verscherpte een nieuw incident de Berlijnse crisis» Door „spelletjes in de lucht", zoals een ooggetuige verklaarde, kwam een Sowjet-jager in botsing met een Brits verkeersvliegtuig. All« 10 passagiers en de bemanning van 4 koppen kwamen om het leven, terwijl eveneens het Russische jachttoestel neerstortte» Hoewel de Russische bevelhebber, maarschalk W. SokolofBky, ver klaarde het ongeluk ten zeerste te betreuren en de verzekering had ge geven, dat het geenszins de bedoe ling was geweest Britse .vliegtuigen lastig te vallen die gebruik maken van de vlleg-corrldor naar Berlijn, is het niet tóegestaan, foto's van het ongeluk maken. Zo werd een Amerikaanse cineast door Russi sche soldaten gearresteerd en ge dwongen de film, die hy in rijn ca mera had, af te geven. Onmiddellijk na .dit ongeluk gaf generaal Robertsor het bevel, voortaan Britse vliegtuigen door jagers te doen escorteren! Ook de Amerikaanse commandantin Duitsland en de Franse bevelheb ber namen dergelijke besluiten. Na het onderhoud met maarschalk Skolofsky heeft generaal Robert son echter bekend gemaakt, dat. zijn besluit moet worden terugge nomen. Later op de dag zagen ook de Amerikanen van het begeleiden van hun vliegtuigen door jagers af. De toedracht van de botsing in de lucht is nog niet geheel opge helderd, Een officiële Britse woordvoerder verklaarde te .Lon den, dat het Russische Yak.-jacht- toestel eerst achter en later boven op hét Britse passagiersvliegtuig had gedoken én vervolgens van onderen opdook en dit blijkbaar te scherp deed. De -vleugels van de toestellen raakten elkaar en beide stortten omlaag. Een andere lezing woxdt gegeven» van de zijde der British European Airways, in welks dienst het passagierstoestel, een Viking, .vloog. De officials van deze maatschappij verklaren, dat de Sowjet-jagcr langs de neus van Reizigers in België aan dood ontsnapt Vijf minuten nadat Zaterdagmid dag de Michelinetreïn het station van Aken (nabij Hasselt) was ge passeerd, ontving men aldaar het alarmbericht dat enkele kilometers verder een stuk rails van 30 c.m. uit de spoorbaan ontbrak. Het was te laat om de bestuurder van, de trein nog; te - waarschuwen en met een snelheid van 90 km. joeg de trein op-de gapende opening toe. Onmiddelllijk .werden alle hulpdiens ten gealarmeerd en een ieder ver wachtte dat zich een vreselijke treinramp zou voordoen. Wonder boven wonder bleef deze echter achterwege. Door zijn grote snel heid raasde de trein over de ope ning in de rails zonder te ontspo ren... Toen de talrijke reizigers de trein verlieten hadden zfl er geen flauw vermoeden van dat zy op het nippertje aan de dood waren ont snapt. Omtrent de oorzaak van het. ont breken van het stuk rails tast men in het duister. het Engelse toestel vloog en ver volgens een vleugel van de Viking afsloeg. Het Britse vliegtuig werd door. brand en explosies uit elkaar gerukt en de overblijfselen liggea thans binnen de Russische zone. Volgens een officiële woordvoer der te Londen zal Bevin, de Britee minister van Buitenlandse Zaken, heden in het Lagerhuis een ver klaring afleggen. Uit Britse bron wordt nader vernomen,- dat da Sowjet-jager zijn positie nlet had opgegeven, hetgeen volgens de thans geldende regeling verplicht zou zijn. De British European Airways heeft bekend gemaakt dat de vliegtuigen naar Duitsland nor maal zullen vertrekken. 5Q3e STAATSLOTERIJ VIJFDE KLASSE 10e LIJST Fry's van. f 5000 6522; Prijzen van f 1000: 1093, 6811, 7153, 9012. 11201 j14385, 1S490, 21105 '"Prijzen van f 400 4451, 13725, 19725; Prij zen van f 200: 3941, .7366; Prijzen van f-100: 5043, 5409, '5711, 11414, 12087, 12578, 18740,. 19260. De Belgische premier Paul Henri Spaak, die in Brede kringen de geestelijke vader van het vijf-mogendheden-pact (Spaakistan) wordt genoemd Heeft te Washington met de plaatsvervangende minister' van Buitenlandse Zaken, Lovett. gesproken over even tuele Amerikaanse militaire hulp. „Wij hebben," zo zeide de pre mier, „die aangelegenheid uitvoerig besproken en het is niet over dreven, wanneer ik'zeg. dat mijn reis naar Amerika na dit onder houd reeds lonend is." Spaak, die duidelijk Het uitkomen dat bü niet bad gehandeld In op dracht van ?4jn regering of van een cler nadere ondertekenaren van het pact van Brussel, zal nog een aan tal topfigur-en uit hefc Amerikaanse Congres ontmoeten. Naar voorts verluidt zijn een aan tak senatoren er van overtuigd dat president Truman spoedig aan het Congres zal vragen om het Brussel se vijf-mogendheden-pact te steu nen met Amerikaanse kanonnen qn andere militaire uitrusting. Vrienden van Arthur Vand enberg Noorse, Deej^e en Zweedse luchtlijnen fuseren De voornaamste burgerJuchtlynen van Noorwegen, -Denemarken en Zweden zullen op 18 April voor een meer efficiëntie functionnéring worden samengesmolten. Vol gens de nieuwe regeling zal Oslo' dagelijkse diensten onderhouden met vele Europese steden, waar onder Amsterdam.- Alle charter vluchten zullen van Oslo uit na mens-alle Scandinavische luchtlij nen worden georganiseerd. De luchtdienstön van "Noorwegen,. De nemarken en Zweden zullen van 18 Aprilaf'de gemeenschappelijke naam -Scandinavische luchtlijnen"' dragen. zeggen dat deze invloedrijke sena tor er zéker van is.' dat militaire lend-lease het volgende belangrijke project zal zijn dat Truman aan de Senaatscommissie voor Buitenland se betrekkingen'zal voorleggen. De republikeinse senator Henry Cabot Lodge, lid van deze commis sie was er tegen, om regelrechte Amerikaanse hulp te beloven voor liet geval van een. gewapend con flict in Europa, doch hy was wel van mening, dat de gewapende strijdkrachten van de vijf. aan het genoemde pact deelnemende naties versterkt moeten worden. ICrupp-leiders gaan voor een deel vrij uit Associated Press meldt,, dat Al fred Krupp en elf directeuren van de Krupp fabrieken voor een Ame rikaans tribunaal zijn vrijgespro ken van de. beschuldiging dat «zij een aanvalsoorlog hebben be raamd en aan een samenwerking tegen de vrede hebben deelgeno men. De leiders van het Krupp- coneern hebben zich nu nog te ver antwoorden op.grond van twee be schuldigingen plundering en kner velarij' van veroverde landen en deportatie, en misbruik van dwang-1 arbeiders. Amsterdamse PvdA houdt protestmeeting In de Apóllohal te Amsterdam hield de federatie "Amsterdam van de P.v.d.A. een vergadering, waar naar schatting .6000 personen aan wezig waren, om een antwoord te geven op de-onder communistische leiding georganiseerde z,g; wel- vaartcomité's. Een der sprekers, wethouder de Eoos, beklaagde, zich, dat de com munisten niet uitgaan,; van het standpunt, dat.de vryheid di® zij. voor zichzélf opeisen ook aan an deren toekomt. „Ik verbeug mij niet over de maatregelen, die in. de'.Amster- damse Raad. ifoodzakelijk zijn. ge worden, zij zijn ipij zeer pijnlijk, maar even pijnlijk; dóét Bet mij g.'aan steeds weer van commurds- tische zijde te moeten horen, dat alles wat uit het Westen, komt door fascisme is bea.uet." Een andere spreker, de heer Oosterhuis, lid der Tweede Kamer riep de aanwezigen op tót groter activiteit. „Te vélen", in onze rijen meende hij, „staan nog steeds passief .tegenover het communis- me." De laatste redenaar, Koos Vor- rink wees verbod .van C-PJI., en hetv dagblad „De Waarheid", ten scherpste aï. „Van de zijde van de P.v.d.A. ïs voDr een dergelijke agi tatie geen steun te verwachten." Hij sprak voorts de hoop uit, dat bij de aanstaande verkiezingen de F.v.d.A. als de. grootste: partij uit .•ie bus moge komen opdat zy meer nog dan in het verleden samen met "de vooruitstrevende vleugel van de K.V.P. een radicale-politiek zullen kunnen "voeren. Tijdens de vergadering deden zich enkele wanordelijkheden voor, zodat onder meer Koos Vorrink zijn rede enkele-ogenblikken moest onderbreken. De ,;Willem Barendsz" is op de - thuisreis en wordt begin Mei in Amsterdam verwacht. Het vang- seizoen werd qp- 31 Maart beëin digd. De totale productie van de Willem Barendsz bedroeg ditmaal 13.000 ton traan en 1.189 ton, Sperm olie. Deviezen voor toerisme naar Zwitserland De persdienst van het ministe rie van financiën bericht, dat even als voor het eerste kwartaal van 1948 deviezen beschikbaar werdén gesteVI voor het toeristenverkeer met Zwitserland thans z|j het ln zeer bescheiden mate"— wederom een contingent deviezen is vastge steld. De aanvragen uitslui tend voor reizen, welke voor 31 Mei 1948 aanvangen kunnen tot uiterlijk 15 Aorii a.s. bjj de devie- zenbanken en gemachtigde reisbu- reaux worden Ingediend. Ook nu zal de toewijzing geschieden door mid del van loting. Alle tot dusverre in gediende aanvragen, waarop geen toewijzing werd ontvangen worden als vervallen beschouwd. Deze zomer 27000 kinderen met vacantie Deze zomer zullen circa 27.000 kinderen van 9 tw. 14 jaar een week lang recreatie kunnen vinden m 10 a 12 oorden in de vrije natuur, die door de D.U.W, als verblijfs- gelegenheid beschikbaar zttn ge* steld en volledig;daartoe uitgerust- Oo uitnodiging van' het ministerie van onderwijs, kunsten en weten schappen heeft het Centraal Werk comité Vacantia (secr. Stadhou- derri&an 146 t,e.?s Gravenhage) de distributie en de" organisatorisch® verzorging hiervan óp rich jfetto* men.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1