HET ROTTERDAMSCH PARCDL ÉR I Franklin D. Roosevelt Bogotè verbreekt relaties met de Sovjet-Unie Dertig jaar in dienst bij ScMedamse gemeenschap Pan-Amerikaanse conferentie besluit, in Columbia te blijven vergaderen Militair vliegtuig neergestort Eén wereld of geen wereld Veiligheidsraad moet getuigen horen HL Egelstelling Berlijn Naar Palestijnse wapenstilstand? Joodse overval op Deir Jassein wekte grote afschuw „WEGENWACHTEN" VERVANGEN SERVICE-STATION Ook Oostenrijk heeft zone-zorgen „Wij moeten elkander vertrouwen" Italië stakingsmoe „Nederl. Nieuwe Kerken" Belgen willen hun koning begroeten Curacao wil binnen Koninkrijk blijven Sjahrir naar Djogja teruggeroepen Horeca-plannen ran mevr. Roosevelt DE WERELD HERDACHT Engeland eert hem in bijeen gespa'ard standbeeld Vermoedelijk minder vlees Duitsland krijgt dollars voor gebruik van Rotterdam Dodelijk vuurwerk Jubilerende EHBÖ- afdeling Algerije ter stembus Kunstmatig hart uitgevonden Rusland Itent recept van de atoombom, Dinsdag 13 April 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 6930C Abonn.prljs: per week 0-31 per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht 'door de Stichting „Het Parool'' DE SCHIEDAMMEE Achtste jaargang, No. 86 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglrd 398644 Bankiert Amsterdam3che Bank le Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker De nieuwe regering: van Columbia heeft per radio laten bekend maken dat zU de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie heeft verbro ken. In de halfvervvoeste hoofdstad "Bogota, waar nu en dan nog een enkel schot valt, heeft de pan-Amerikaanse conferentie besloten, haar zittingen te bljjven houden. De Amerikaanse delegatie op de conferentie schijnt er vanovertuigd te zjjn, dat de revolutie een communistisch complot was cn men verwacht dan ook dat de conferentie het commu- nisme zal veroordelen. In de stad dreigt hongersnood. Het totale aantal doden ligt in elk geval hoven de driehonderd en de regering maakt bekend dat twee Sovjetrüssen cn 13 andere buiten landse agenten gedood of geafres- teerd z'jn. Men schat de schade aan de stad, waar duizend winkels ver nield zijn, veertig grote gebouwen door brand verwoest en vele ker ken beschadigd, op millioenen en rekent dat het minstens viif laar zal duren om alles weer op te bou wer», De schade is voornamelijk aangericht door' slecht gevoede, slecht geklede en slecht behuisde' lieden, die niets van politiek weten, maar alléén op plundering belust waren. Het grote aantal doden is dan ook gevallen tijdens deze ge vechten om plunderingen. Meestal' doodde de ene Columbiaan de an dere zonder te weten waarom, zegt een United Press correspondent. President Perez heeft Zondag Jn een radiorede de communisten aan sprakelijk gesteld voor de onlus ten. Op de arbeiders is een beroer» gedaan, het werk te' hervatten en de boeren worden aangemaand, voedsel naar de hoofdstad te bren gen. Boven de wegen naar de stad zullen vliegtuigen cirkelen om deze vrij te houden. Minister .Marshall* heeft gezegd, vastbesloten te zijn, de pan-AmerF -kaanse conferentie tot het eind 'oh te wonen. De Amerikaanse delega tie krijgt per: vliegtuig voedsel aan gevoerd. Zestig Amerikaanse vrou wen. die aan.de conferentie, waren geattacheerd, zijn.ner vliegtuig uit Bogota geëvacueerd. Tragisch einde van een roekeloos vlieger Maandagmiddag om 12 uur is te Sterksel, gemeente Maarheeze. na bij het klooster Frovidentia een mi litair les vliegtuig ,van het vlieg kamp Gilze Rijen neergestort. De piloot, de 24-jarige Men sink uit Bussum, werd op slag gedood. Hst. toestel 'bevond zich reeds ge-, ruime jtjfd igeschat wordtonge veer een uur/-— in de lucht boven het' dorp. dook herhaaldelijk tot een hoogte van vijf en twintig meter, 'cirkelde dan in een straal van ca. 2 K.M. rond het klooster om daarna weer op te trekken, aldus een oog getuige. De verloofde van de vlieger woont ongeveer een kilometer van" het klooster. Bij een dezer manoeuvres raakte het "toestel de top van een boom in de tuin van hetklooster, stortte neer, en sloeg over de kop. Onmiddellijk schoten de broeders yan het.klooster toe teneinde hulp te bieden, Het stoffelijk overschot van de omgekomen piloot zal hedenavond van het vliegveld Gilze-Rijen wor den overgebracht naar Bussum, al waar het Woensdag ter aarde zal worden besteld.- Geleerden waarschuwen 'Het „Emergency Committee" der atoomgeleerden, onder leiding van professor Einstein, constateert, dat op het ogenblik twee vijandige werelden tegenover elkaar staan en zien drie mogelijkheden op dit „kruispunt In de geschiedenis". 1. Een preventieve oorlog: 2. Handhaving van de gewapen de vrede in een' uit twee blokken bestaande Wereld, iets dat blijkens de historische ervaring steeds tot oorlog leidt. u 3. De wereldregering. De commissie waarschuwt, dat Iets drastisch ondernomen moet worden en wel ogenblikkelijk, om dat de crisis nadert. Zij dringt aan op een zonodig geheime ontmoeting .tussen Traman en Stalin. Voorstel van Chili inzake T sjechoslowakije Chili heeft gisteren-bij de Vei ligheidsraad een resolutie inge diend, waarin het vraagt om efen voorlopig onderzcfek naar de mate van interventie van de Sovjet- Unie "in de binnenlandse aangele genheden van Tsjecboslowakije. Het voorstel werd hevig bestreden door Gromyk'1, die sprak van een „lastei'lijk document". Zorin's aan-, wezigheid ten tijde van de coup in Pvaag had slechts te raaken met handelsbesprekingen, zei hij, en de getuigen die Chili zou willen op roepen, zouden „politieke schur ken" zijn: in ieder land waren d/>-'~ zenden personen, tg vinden die te gen hun regering wilden getuigen, betoogde, de Rjissische afgevaar- 'dfgdel '\fcariren i&üstin ('ÜSAT trok op zijn beurt weer tegeiï Gromyko' van leer en stelde tenslotte voor, dat een commissie van vijf leden van de Veiligheidsraad politieke leiders zou moeten horen, die zich ten tijde van de staatsgreep in Tsjechoslowakïje hebben bevonden. Zonder dat een datum voor de vol gende bijeenkomst was vastgesteld ging de raad uiteen. v|:-; De oud-acteur, Eduard Ver kade. diezoals wij reeds meldden op 15 Juni 70 jaar' hoopt te worden, poseert voor 'ds Haagse schilder 'Antoon van XVely. De heer. Van Wclg legt de laatste hand aan het bijna voltooide doek, dat een plaats zal krijgen in de Kon. Schouwburg te 's-Gravenhage. De 26-jarige piloot Derry heeft met een ..De Havilland 108" het gesloten circuit van 100 k.m., afge legd in 6 rhinuten 9.6 sec., daarbij een snelheid bereikend van 974,0259 k.m. per uur. Het bestaande record is hiermede met ruim 64 km/u ver beterd. Op, het prlvé-kantoor van de Amerikaanse vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, Warren. Austin, heeft een niet-officlële bijeenkomst plaats gehad van de leden der Vei ligheidsraad om te trachten een op lossing te vinden voor de steeds meer om zich heen grijpende wan ordelijkheden en wreedheden ln Palestina. Men neemt aan, dat bin nenkort een speciale wapenstil- standficommissfe naar Palestina zal worden gezonden. De strijd duurt met onverminder de felheid voort, al Is niet recht duidelijk hoe de situatie ln de om streden gebieden is. Hieromtrent lopen de meest tegenstrijdige be richten. In het Britse parlement is de striid in Palestina en in het btizon- der de Joodse overval op Deir Jas sein aan de orde gesteld. Creec-h Jones, de Britse minister voor kolo niën sprak met afschuw over oe wijze waarop tweehonderd Arabi sche non-combattanten bil deze ge legenheid zijn uitgemoord. Hri knoopte hieraan vsfst, dat de Brit se militaire macht in Palestina alles zou doen wat binnen, haar beperkte Weerbericht i MINDER KOUD DES NACHTS Weersverwachting, geldig tct Woens dagavond: Voor het Noorden van het land: vèel overdrijvende wolkenbanken maar overwegend droog Weer. Zachter, des nachts, overdag on geveer dezelfde temperatuur als vandaag. Meest matige wind uit Westelijke richtin gen. Voor het /Zuiden van liet land: op vele plaatsen nog tamelijk heldere nacht met hier en daar vorming van nevel- of mistbanken en bijna nergens nachtvorst meer. Morgen overdag wat meer bewolking dan vandaag. Droog weer. zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. 14 April: Zon op 5.46, onder 19.35. Maan op 7.57. onder 00.49. 14 April. Hoog water te R'dam: 2e ty 7.29 uur. 2e tjj 19.53 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.4Ö uur to Rotterdam: Luchtdruk 770.Ö; vrind W.Z.W. 2; temp. 8.8; max, temp, 14.9 (gistermid dag 2.201; min. temp, 7.7 (hedenmor gen 6.30). Weersgesteldheid: Licht be wolkt. middelen lak om dergelijke voor vallen te voorkomen. De overval op Deir Jassein heeft, zoals overi gens te^rezen viel de Arabische ge moederen opgezweept en U.P. weet. zelfs te melden, dat er op Tran's- jordanië een beroep is gedaan om ten gunste van de Arabische ziide ln de strijd in-te grijpen. Reeds zou de minister van oorlog van Irak. Ismail Safwat Pasja, die optreedt als inspecteur generaal van het Arabische Bevrijdingsleger Pa lestina öin binnengetrokken en ziin kwartieren hebben opgeslagen na- hij de Libanon. De Britse Hoge Commissaris voor Palestina. Sir. Allan Cunningham heeft de bepaling ingesteld, dat voor huwelijken tussen leden van het Britse leger en Palestijnse vrouwen hetzri Joodse of Arabische ,zbn toestemming is vereist. Hij heeft dit besluit moeten nemen, omdat Joodse vrouwen tegen beta ling van grote sommen trachtten met Britten schijnhuwelijken aan te gaan. om op die wijze, n.l. als Brits onderdaan het land te kun nen verlaten. Generaal-majoor Brownjohn, plaatsvervangend Brits militair gouver neur in Duitsland, heeft het Sowjet-Russiseh verzoek, de Britse hulppost voor auto's aan de autoweg BerlijnHelmstedt op te heffen, ingewilligd. De Engelse autoriteiten behouden zich echter het recht voor op grond van de indertijd getroffen regeling de post aan het begin van de nieuwe winter weer te openen. Britse functionarissen verwach ten van de te openen Sowjet-Rüs-" sische reparatie-inrichtingen niet veel baat voor bet Engelse autover keer, daar de Britse wagens andere reserve-onderdelen en reparatiÊ-, werktuigen nodig hebben. Waar schijnlijk zullen de Engelsen thans een soort „wegenwacht" iristelleq. De moeilijkheden bij 'het' railver keer Urësen de Britse zone van Duitsland,en Berlijn zijn nog even min opgeheven. Sedert enige tijd laten do Britten enkele speciale goederenwagons lopen wélke ge koppeld zijn aan personentreinen. DeRussische autoriteiten hebben tegen deze wijze van vervoer be zwaar gemaakt. De Amerikanen hebben voor de problemen een Amerikaan se oplossing gevonden in de vorm van verhuizingen door de wicht. 'V' - ;Èr bevinden zich in Berlijn 75 ton buishodlelijke goederen van Amerikaans personeel, dat ten dele naar Amerikaterugkeert en deels ook inFrankfort te - werkgesteld zal worden. Indien dit huisraad .ever dé landwegen naar het Wes ten zou moeten tvorden vervoerd zóu een'toestemming en een gron dige contróle door de Russen moe ten worden getolereerd. Om hier aan te ontkomen onderhouden met ingang 'van gisteren Amerikaanse vliegtuigen een pendeldienst tus sen Berlijn en het Westen. Ook spanning in Oostenrijk De moeilijkheden die zich inzake" Wenen voordoen zijn van gelijke aard als die van Berlijn. Ook hier houden de Russen het Anglo-Ame- rikaanse verkeer tegen en eisen het recht van controle op. De Britse militaire trein van* Maandagmorgen is vier uur- opgehouden aan de zone-grens. Het- niet-militaire ver keer werd in het geheel geen door tocht verleend. In de Britse en Amerikaanse hoofdkwartieren overlegt men, welke maatregelen tengevolge van de Russische stap pen, genomen dienen te worden. Rede van Stalin bij pact tussen Finland én USSR Radio Moskou heeft gisteravond voor het eerst de rede ultgezondën, die generalissimus Stalin op acht April jX b« een diner, ter gelegen heid van de ondertekening van het FinsRussische verdrag heeft uit gesproken. Stalin zei, dat de meeste politici van. de grote mogendheden „uit de hoogte" deden tegenover de kleine naties. De Sotvjet-Unic be schouwde het, verdrag met Finland als een pact tussen-gelijken. „Dit verdrag betekent een keerpunt in de betrekkingen tussen onze lan den",, zo zei Stalin. Gedurende 150 jaar was er wederzijds wantrouwen tussen beide landeh. Het wantrou wen kar» niet ineens worden weg genomen. HetiSowjet volk is van mening, daiwelke -natie; groot' óf klein, haar eigen bijzondere kwali teiten, haar eigen karakteristieke ejgenschappen heeft, welke geen ander volk bezit Deze bijzondere kwaliteiten vormen de bijdrage, die elk volk levert voor de '„gemeen schappelijke schatkamer der we reldcultuur", waardoor deze ver rijkt en aangevuld wordt, In deze zin verkeren alle volken in dezelf de positie en is elk volk de gelijke van elk ander volk, aldus Stalin, Stakingsparolen vonden weinig weerklank - Naar aanleiding van overvallen op vakverenigingsleiders op Sicilië, waarbü enkels hunner, werden ge dood, had het onder communis tische controle staande Italiaanse vakverbond Maandag in hot gehele, land een algemene proteststaking van een uur geproclameerd; Bij deze staking zouden alle openbarè nutsbedrijven ingeschakeld - Tgjn. Voorlopige berichten duiden er ech ter op, dat het stakingsparool slechts zeer ten dele is opgevolgd. Tegen het stakingsbevel in werkte b.v. in Rome de telefoon normaal, vele winkels waren geopend en ook dé regeringsbureaus werkten nor-, maal. De fabrieken echter lagen stil. Intussen bevestigt de minister van binnenlandse zaken de persbe richten, dat tijdens een vergadering in het Zuiden van het volksfront twee personen zijn gedood en 20 gewond. Een inspecteur van de veilig heidsdienst Is naar de plaats gezon den om het onderzoek te leiden, Tentoonstelling in kader ran opbouwdag op 18 Mei In het museum voor Land- fin Volkenkunde te Rotterdam zal op 18 Mei, ter gelegenheid van de tiyeede „dag van de wederopbouw", een tentoonstelling worden geopend onder de naam: „Nederlands Nieu we Kerken". Als een der' zwaarst, getroffen steden krijgt Rotterdam de primeur van deze expositie, die door minis ter In 't Veld geopend zal worden en na Rotterdam een „reis" zal ma ken langs verscheidene steden van ons land. De tentoonstelling zal staan' on der auspiciën van de ministers va.n Wederopbouw en O. K. en W.- Onder meer zullen ontwerp-teke- ningen en enkele modellen van nieuw te bouwen kerken jn binnen-, en buitenland te zien züni benevens afbeeldingen van reeds voltooide kerkgebouwen. De verschillende kerkelijke groe peringen zullen gelegenheid krijgen met haar nieuwbouwprogramma's voor de dag te komen., 2o .zullen er ontwerpen te zien zijn voor een nieuwe Doopsgezinde Kerk te Rot terdam. De prijsvraag, die hiervoor indertijd werd uitgeschreven is ge wonnen door architect G. T. J. Kui per. Betreffende het ontwerp voor een katholieke kerk-in Oud-Mathenesse is architect J. P. L. Hendriks in bespreking. Architect'ir. J. A. Kuiper-zal op de tentoonstelling een ontwerp voor een nieuwe Hervormde kerk in Tuïndorp-Vrcewjik exposeren. Tenslotte zal het ASRrO enkele suggesties voor terreinen, waar kerken in Rotterdam zouden kun nen verrijzen, in beeld brengen. Tsjechische student wilde r naar Amerika In de nacht van Maandag op Dinsdag *rof eon wachtsman van de H.A.L. op de Wilhelminakade een 21-jarige Tsjecho-Slowaakse student aan. Deze vertelde, per trein en auto naar Rotterdam te zijn gekomen en dat het zijn be doeling was als verstekeling de tocht met de ;rVeencIam" naar Amerika mee te malcen. Hij is ter besehikking.gesteld van de vreem- delingendlenst. Nog een verstekeling Een kweker, uit Katwijk had Maandag een bezoek aan Rotter dam gebracht en was wat boven 2ijn theewater geraakt. In die toe stand kwam hij op het idee, een bootreisje naar Engeland te maken. Hij verschool zich aan boord van het Nederlandse s.s. „Export", dat aan de St. Jnbskade lag. Hij werd echter ontdekt en de rivierpolitie zocht een geschikter nachtverblijf voor hem uit. Als de „Eemdijk" ten minste naar R'dam komt Het is. nog niet helemaal zeker of' koning Leopold Donderdag met de „Eemdijk" in Rotterdam zal ar riveren. De positie van het schip is nog zodanig, dat niet met zeker heid kan worden gezegd of net koers zal zetten naar Rotterdam dan wel naar Lissabon. Vele Belgen rekenen er op dat de koning naar Rotterdam komt. Belgische-bladen verschenen' reeds met advertenties van autobuson- dememingen, die reizen naar Bot terdam willen organiseren om Ko ning Leopold te verwelkomen. Wanneer de „Eemdijk" inderdaad naar Nederland komt, mag- men in de Maasstad vele touringcars met Belgen verwachten. Dr. Da Costa Gomez, leider van de vermoedelijk sterkste partij op Curasao, heeft naar aanleiding van de tendens in Bogotg, waar het Europese koloniale bezit in Ameri ka besproken zal worden, in een manifest gewezen ap de bevredi gende resultaten van de rónde- tafel-conferentie en het in uitzicht gestelde zelfbestuur. Het volk van Curasao aldus het manifest, wenst binnen het koninkrijk der Neder landen te biijven en zijn autonomie niet over te dragen aan een Ameri kaanse republiek. Sjahrir, die nog steeds in Singa pore vertoefde, Is naar Djogja teruggeroepen .om de besprekin gen te Kalïoerang tussen de Ne derlandse en .de Republikeinse de legaties bij te wonen. Deze bespre kingen beginnen .vandaag. Sjahrir zal morgen uit Singapore vertrek ken en misschien in Batavia dr. Van Mook ontmoeten. Delegaties nu naar D jok ja Maandag vertrok uit Batavia, een spéciale trein met 150 personen naar Diokiakarta. Deze personen waren het secretariaat van de Commissie van Goede Diensten, dé delegaties van Nederland- en de Republiek en vertegenwoordi gers van de plaatselijke en buiten landse- pers. De-trein zal om 19 uur plaatse lijke djjd lp :de. republikeinse hoofd stad aankomen. De debatten zullen aanstaande Woensdag hervat" wor den. De .KXAf. onderhoudt sinds cis teren een dagelijkse dienst van Ba tavia op Djokjakarta. Mijnwerkersstaking in Amerika geëindigd Met de inwilliging van het voor naamste deel van hun eisen voor een pensioenregeling ztfn. Maandag 400.000 Planwerkers in de Verenig de Staten weer aan het werk ge gaan. Da .staking begon 15 Maart en heeft dus circa vier weken ge duurd, Het pensioen van honderd dollar per maand zal niet.- zoals John L, Lewis aanvankelijk eiste, ingaan op zestigjarige leeftijd op twee en zestigjarige. iid, doch Mevrouw Roosevelt en haar zoon Elliott zijn voornemens op korte afstand van het ottde huls der JJoo- sevelts een herberg te openen. Zij willen een oude wit gepleisterde boerderij restaureren. De herberg zal 22 slaapkamers voor twee personen bevatten. De boerderij is reeds eerder als réstaurant gebruikt, ..Dit is ons „vijfjarenplan"zeide Elliott Roosevelt Maandagmorgen, op de dag waarop de wereld het sterven van de grote .Amerikaanse president herdacht, heeft in Londen de plech tige onthulling plaats gehad van het drie en een halve meter hoge standbeeld, dat aldaar, op Grosve- nor Square te zijner ere Is opge richt. Onder de aanwezigen bevon den zich behalve mevrouw Roose velt ook de Britse koninklijke fa milie en vele personen uit gouver nementele en diplomatieke krin gen. In zfjn rede schetste de Britse ko ning Roosevelt als een groot oor logsleider, een der belangrijkste bouwmeesters van de. overwinning, maar bovendien als een man des (Van onze Haagse redacteur) Met de Belgische regering wor den op bet ogenblik besprekingen gevoerd over het leveren aan ons land van Belgisch vlees, dat in Engeland ligt opgeslagen. Reeds geruime tijd geleden was over de ze zaak een overeenkomst geslo ten, doch het bleek, dat het vlees, dat wij zouden' krijgen, niet be antwoordde aan de eisen, welke waren gesteld. De besprekingen, die thans worden gevoerd, hebben1 ten doel om tot de levering van een betere kwaliteit te komen. De mogelijkheid- schijnt voorts niet uitgesloten, dat Nederland ook van Denemarken en Ierland vlees zal krijgen. Dit alles zal niet kunnen voor komen, dat in Juni minder vlees voor de distributie beschikbaar zal komen. Ergens moest zi^h dit natuurlijk wreken en het laat zich aanzien dat dit in Juni zal geschieden. Lang zal deze periode niet duren doch de zomermaanden zullen er wel mee gemoeid zijn. Nederland zal in aanmerking ko- men voor - onmiddellijke hulpverle ning in 't kader van het Marshall plan. Dit werd medegedeeld door Amerikaanse functionarissen te Washington, nadat tevens bekend was geworden, dat tussen de Neder landse ambassade aldaar en de Amerikaanse besprekingen gaande zijn om een nauwkeurige lijst van de Nederlandse behoeften op te stellen. Het staat reeds vast, dat tarwe genoemd zal worden als' het artikel waarvan de behoefte het grootat ls. De binnenkort te verwachten hervatting van de onderhandelingen over het gebruik van de Neder landse en Belgische havens voor dc invoer in. Duitsland staat eveneens in verband' met het plan-Marshall. Thans kunnen namelijk de meeste financiële bezwaren worden ge ëlimineerd, bangezien de gecombi neerde bezettingszone ln staat zal 7,(jn de havengelden te betalen met de dollars, die aan West Duitsland onder het Marshall-plan beschik baar worden gesteld. vredes. „De radioboodschappen van de president hebben hem in ieders hart een warme plaats doen inne men 'tl zijn dood is door elk onzer ais een persoonlijk verlies gevoeld De Amerikaanse gezant wees ver volgens op de Brits-Amerikaanse samenwerkmg, die in de oorlog is gesmeed en die thans moet stand houden. Aan de zijde van koning George bevond zich mevrouw Roo sevelt, die in het zwart was ge kleed. Nadat zij de onthulling had verricht bleef zij secondenlang in geboeide aandacht naar het beeld kijken van de man, met wie zij bij na veertig jaar lief en leed heeft gedeeld. Het standbeeld heeft veertigdui zend pond sterling gekost. Dit is geheel bijeengebracht door. duizen den Britten. De maximum-bijdra ge, die was toegestaan bedroeg vijf shilling. Ook Trygve Lie herdenkt Ter herdenking van de dood van Roosevelt, zeide Trygve Lie, de se cretaris-generaal van de Verenigde Naties, de regeringen van alle lan den te willen oproepen om aan het gepraat over oorlog een eind te ma ken en te beginnen barder voor de vrede. te. gaan werken. De mensen in Amerika zomin als die in Rus land of waar. ook ter wereld wen sen een oorlog. Het énige wat wij te vrezen hebben, is de vrees zelf. Te Middellaar ln Limburg wilde Iemand zijn kipderen met een aar dig vuurwerk verrassen. De vele waarschuwingen ten spijt demon teerde hij een fosfor-granaat. Toen het projectiel onder zijn handen begon te sissen gooide hij het weg met het verschrikkelijke gevolg, dat de granaat ontplofte en zijn !-jarig zoontje werd gedood, ter wijl het 6-jarige dochtertje zware verwondingen ppliep. Generaal De Gaulles Unie van het Franse volk heeft nieuw succes geboekt bij de parlementsverkiezin gen in Algiers, waar de R.P.F. met verbonden partijen op oen. gemeen schappelijke lijst uitkwam. Zijn partij bezet 39 van de 60 zetels. De communisten in Algerije won nen een zetel en kwamen van. nul op-één. - Dertig jaar geleden, na afloop van een. door het Instituut vóór Arheidsontwikkeling georganiseer de EHBO-cursus, waaraan toen nog geen diploma was verbonden, kwa men enkele van de deelnemers bij een om tc beraadslagen op welke wijze zij de verworven kennis kon den vermeerderen en zich in dienst zouden kunnen stellen van de gemeenschap. Zij waren het er over eens, dat dit doel het best be reikt kon worden in groepsver band; de Schiedamse EHBO v/as geboren. In die jaren was het niet zo ge makkelijk om er de gang in te kpijgen. Het publiek stond nog wat onwennig en wantrouwend tegen over deze nieuwe beweging en men had ook nog niet de medewer king en sympathie van de medici, zoals wij die nu kennen... Integen deel, velen stonden toen helaas nog vijandig tegenover de EHBO. Dat was niet te verwonderen, want de opleiding was nog gebrekkig en er werden vele fouten gemaakt. On danks deze moeilijkheden, werd toch spoedig: een cursus georgani seerd en volgens de toen geldende normen werd deze cursus een suc ces. Het tweede jaar ging het al beter. Toen kreeg men de mede- w,erking van dr. A. D. de Leeuw, die onmiddellijk bereid was de lei ding van de cursus, geheel belang loos op 2ich te nemen. EHBO'ers staan steeds klaar Dat dit werk niet zonder succes is gebleven moge blijken uit het feit, dat In de loop der jaren aan meer dan duizend personen, zowel dames als heren, de kennis voor het verlenen van' eerste hulp is bij gebracht en eeii kern van lflQ goed getrainde eerste helpers(sters) dag en nacht klaar staat om- .geheel belangeloos, hulp te verlenen. Zij hebben daarbij de beschikking over een grote hoeveelheid materiaal. Over de gehele stad verspreid staan 14,grote verbandkisten, 30 verbandk'offers, 4 zuurstofkoffers, 35 draagbaren, spalkmateriaai en dekens. Onderhoud en- bijvulling van dit materiaal kost de vereni ging grote bedragen, welke groten deels gedékt worden uit de contri bution van de leden en giften en donatie's van de burgerij. Per jaar worden door de leden meer dan 1000 ongevallen 'behandeld. ïn de loop van die 30 jaar zijn dus vele mensenlevens gered en zijn velen behoed voor levenslange invalidi teit. Vele duizenden^ hebben de zegenrijke gevolgen van goede eer ste hulp aan de lijve ondervonden, Is het dan een wonder dat deze sympathieke vereniging.zich mag, verheugen in een steeds groter wordende sympathie van de bur gerij en zij nooit tevergeefs een be roep doet op hun offervaardigheid. Niet alleen in Schiedam heeft de afdeling een goede naam, door geheel Nederland is de Schiedamse afdeling bekend en staat zij goed aangeschreven. Zij heeft haar actie niet alleen'beperkt tot Schiedam, maar deze gevoerd over het gehele landl Van de leden, die de vereniging sedert d^' oprichting dienden, is men wel bijzonder veel dank ver schuldigd aan wijlen de heer C. de Vries, die als instructeur 25 jaar lang veel werk verzette en de heer Entrop, die van 17 April 1918 tot heden lid is en vooral in de begin periode veel bestuursfuncties ver vulde. Aan hen en aan dr. de Leeuw, die steeds met zijn deskun dige raad terzijde stond, heeft de Schiedamse EHBO vqoral het peil te danken, waarop zij zich thans kon plaatsen. De herdenking op Zaterdag Zaterdag wordt het 30-jarig be staan gevierd ih gebouw „Irene" aan de Nieuw© Haven. Op die dag zal een district-wedstrijd worden gehouden/ waaraan verschillende afdelingen uit Zuid-Holland zullen deelnemen w.o. ook Schiedam. Op deze wedstrijd wordt meemaakt, weike afdeling het District Zuid- Holland zal vertegenwoordigen op de nationale wedstrijd. Na afloop van deze wedstrijd is er receptie van 6.30 tot. 7-30. Wfl kunnen wel verklappen, dat het Bestuur met stoutmoedige plannen rondloopt. Er is ml.-een fonds „Eigen Gebouw" gevormd. Zfl werd daartoe gedwongen doordat de zaal, welke de vereniging in ge- Prof. Jongbloeds proeven zijn geslaagd- Het Is de bekende Utrechtse hoog-* leraar prhf. dr. J. Jongbloed, gelukt een apparaat te construeren dat tfidellik de functie, van het hart en gedeeltelijk die. van do longen kan waarnemen. Ditmechanische hart kan van ongewoon grote be tekenis ziin bil het verrichten van hart- en jongoperalies, omdat deze organen daardoor tijdelijk „droog gelegd" kunnen worden. Verder hoopt prof. Jongbloed, dat bij ge vallen van schijndood het mecha nische hart het leven vande pa tiënten kan redden door de bloed circulatie -op gang te helpen. •De eerste proeven xran dit nieuwe apparaat hebben prof. Jongbloed cn ziin assistenten genomen in hét Physiologisch laboratorium in Utrecht, geiyk de hoogleraar in een artikel in het „Nederlands Tijd- schrift voor „Geneeskunde" mede deelt. 'Dn proefdieren waren hon den. die oh der narcose werden 'ge bracht. Inderdaad bleek, dat het mechanische hart in staat was öe bloedcirculatie op gang te houden, en zuurstof aam het bloed toe te voegen, waardoor de proefdieren in leven bleven. -egt Amerikaanse minister Rusland weet hoe atoombommen gemaakt mosten worden, maar het"; bezit momenteel niet de industri ële mogelijkheid, die te vervaardi gen. Dit heeft James Forrestal, de Amerikaanse minister van defen sie gezegd voor de commissie voor de strijdkrachten van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden; Hij had zijn mededelingen gekre gen van dr. Vannevar Bush, de voorzitter yan de Amerikaanse raad van onderzoek en ontwikke ling. Forrestal vroeg de commissie de onmiddellijke goedkeuring van de voorstellen tot dienstplicht voor mannen van 19 tot 25 jaar en voor algemene militaire training. 503e STAATSLOTERIJ 5é KLASSE, 14c LIJST Prijs van f 10.000.1908B. Prijzen van f 1.000.1445, 6585, 10412. Prijzen van f 400.—: 3360, 4325, 4721, 4730, 5966, 13666, 18643. Prijzen van f 200.—: 5166, 11299, 13460, 16086,19619. Prijzen van f 100.—1648, 4719, 7029, 10207, 11220, 11287,. 14467,.. 16407, 17216, 20792, 21731, 21681. bruik heeft, binnen afzienbare tijd een andere bestemming krijgt. In dien deze' plannen verwezenlijkt zouden worden, zou dit de eerste hulpverlening zeer ten goede komen Vele giften zijn al reeds voor dit doel door de burgerij geschonken. Laten wij hopen, dat 17 April da dag zal zijn, waarop dit doel voor een deel naderbii zal komen en deze dag voor de" Schiedamse E.H.B.O. tot een ware feestdag, zal worden gemaakt. Want zij verdient de dank en waardering vaniedereen. ,,In Schiedam, daar hoort het m In leder huls E.H.B.O.!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1