Een huwelijk, twee moorden, vele vraagtekens m HET ROTTERDAMSCH PARGDL Rel in Djokja een hoogst onwelkom voorval mm Bouwplan 1948 kost ruim één milliard ME Ned. Indische pers: Het Koninkrijk ging te grabbel Republikeinse pers: Ontlading van opgekropt gemoed Opnieuw stakingen te Parijs Congres achter prikkeldraad MacArthur ging „down" Verkeerspolitie in witte jassen West-Europees economisch handvest wordt morgen in Parijs getekend Duitsland vraagt om twee milliard dollar De moordenaar van |p A. M. de Jong Dit jaar komen 30.000 woningen gereed Minder bedrijfs- bouw in Rotterdam BONNENLIJST „Legaal was mijn stem de enige die anti-NSB sprak Arnold Meyer voor de perszuivering SPIONNAGE IN NEDERLAND Te Loosdrecht zong Van der Waals psalmen, terwijl hij op schandelijke wijze bedrog pleegde Bruidje zag in hem Groente duur door: een held Rauter - onderzoek niet volledig Weerbericht Donderdag 15 April 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 6930L ALonn.prlJsi par week 0.31 per kwartaal 4.—, losse nummera 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Schtste jaargang, No. 88 Uitgors N.V. Da Hleawe Pars Postgiro 396644 Bankier; Amsterdcrmsche Bank te Rotterdam Dlrecteuri B. de Vrie» w Hoofdredacteur: Th. Ramaker De aanvankelijk zeer ernstige ontstemming in de Nederlandse delegatie in Djokjakarta naar aanleiding van de1 behandeling waaraan zij heeft blaotgestaap is, bijna aanleiding geworden tot een formeel protest bij de regering van de Republiek. Door het ingrijpen van leden van de Commissie van-Goede Diensten der Verenigde Naties is deze stap voorkomen en heeft men zich be reid verklaard genoegen te nemen met de formele verontschuldigin gen voor het gebeurde van de leider van de Indonesische onderhande laars, Mohammed Roem. Hoewel dus officieel de zaak als afgedaan wordt beschouwd, zal het incident toch niet nalaten zijn in vloed op de onderlinge verstand houding uit te oefenen. In kringen van de Commissie van Goede Dien sten beschouwt men het Incident dan ook als hoogst ongelegen. Perscommentaren Uiteraard zijn de 'commentaren die aan het gebeurde door Neder landse bladen, in Indonesië en door Republikeinse eraan worden ver bonden van. sterk uiteenlopende aard. Terwijl „De Locomotief" die te Semarang verschijnt, schrijft, dat de Nederlanders maar één mo gelijkheid is gebleven, namelijk het afbreken van de onderhandelingen en terugkeren naar Batavia, geeft bet te Djokja verschijnendfc repu blikeinse blad „Kedaulatan Rakjat" toe dat de gebeurtenissen niet val- len te excuseren en dat het volk meer zelfbeheersing aan de dag had moeten leggen. Het voegt er ech ter aan toe, dat het te begrijpen valt, dat het volk, dat niet in staat is politiek te denken zichzelf niet meer meester was toen het oog in oog kwam met de vijand, waarvan het dagelijks zoveel beledigingen heeft ondervonden. „Indien de re gering van de republiek deze ge beurtenissen had kunnen voorzien zou zij -stellig," aldus' hét blad, „maatregelen hebben genomen om ze te voorkomen," pe eveneens re publikeinse „Soemboer" meent, dat de incidenten zich niet zouden heb ben voorgedaan als de Nederlandse -• delegatie geheel uit Nederlanders had bestaan. De woede van de menigte zgu echter gewekt zijn door figuren als Abdoelkaöir, die men beschouwt als broeders in het kamp van de vijand. Abdoelkadir is vanmorgen per speciaal gecharterd KLM-vllegtuig ln Batavia aangekomen om dr. Van Mook in te lichten. De stemming is voorts geprik keld doordat telegrammen, van de Nederlandse delegatie en van de, Nederlandse pers 13 tót 24 uur zijn- vastgehouden in Djogja. Mr. Van Vredenburg heeft gezegd dat ver der aanhouden van deze telegram men aanleiding zou zijn voor be ëindiging van de besprekingen te Djogja. De meeste arbeiders1 van de Peu- geot-Autofabrieken hebben zich gisteren aangesloten bij dc sta- kingsbeweging, welke in het begin van deze week begon toen 750 ar beiders van de genationaliseerde Renault- autofabrieken het werk' neerlegden. Er wordt gestaakt voor hogere lonen. Het Algemeen Vakverbond, waar in de communisten de leiding heb ben, voert thans een campagne voor een loonsverhoging van 20 De regering wil echter geen ver dere loonswijzigingen in overwe ging nemen voor de komende oogst. Het vakverbond van de voornaamste Parijse vakverenigin gen, dat er aanspraak op maakt een millioen leden te tellen, heeft aan al haar leden instructies uit- gegeven om eind April nieuwe looneisen in te dienen. De gedelcgerden van de Pan- Amerikaanse conferentie zyn in het gebouw van de legatie van Hondu ras hijeengekomen Een speciale commissie uit de ambassadeurs rapporteerde dat er voldoende faci liteiten waren voor een voortzet ting van de conferentie tn Bogota. De atmosfeer zou gunstig zijn. Juist op het ogenblik dat de Amerikaanse ambassade de voortzetting van de conferen tie'aankondigde brak in de na-., bijheid van het gebouw een schietpartij uit. Het gebouw, waarin de vergaderingen ge houden worden, is met prikkel draad afgezet en wordt streng bewaakt. Op strategische pun ten iri de buurt zfjn machinege weren opgesteld. Voor verantwoordelijkheid van Keuter maken wfl voorts melding van het nog niet bevestigde bericht, dat de minister van buitenlandse zaken van Columbia zou hebben tegengesproken, dat zjjn land de diplomatieke betrekkingen met de SowJet-UnlB heeft verbroken. Hg noemde het persbericht over de op zegging der relaties voorbarig. Verrassing van Ameri-1 kaanse voor-verkiezing De republikein Harold Stansen heeft een duidelijke overwinning be haald in de voorverkiezingen in de staat Nebraska. In 1107 kiesdistric ten behaalde hij 40.096 stemmen te gen Dewey 30.520. Taft 10.559, Van- denberg 3.339, MacArthur 3.291, Warren 795 en Martin 400. (De ongunstige cijfers van gene raal MacArthur trekken de aan dacht, daar hij door een groot aan tal bewonderaars van ziin politiek in Japan als de „sterke man" werd afgeschilderd, die Amerika's moei lijkheden 'met een krachtig gebaar zou afweren. Red.). Amsterdams zevende wet houder is op komst Naar wy vernemen, hebben Gede-. puteerde Staten van Noord-Holland het besluit, dat de Amsterdamse gemeenteraad in zijn zitting van Woensdag 7 April heeft genomen tot benoeming van een zevende wet houder. goedgekeurd. In de komen de raadszitting van 28 April zal deze functionaris worden gekozen. Minister Gielen voor de radio In het kader van „De Jeugdweek" welke in ons land van lö24 April gehouden wordt, zal minister Gie len op Maandag 19 April een radio toespraak-houden tot het Neder landse volk over Hilversum I des avonds van 20,05 tot 20.15 uur. Dezer dagen, heeft de Rotterdam se verkeerspolitie de beschikking gekregen over een vijftal witte overjassen. Vanmorgen waren de verkeersagenten op de belangrijk ste posten ma. op de kruispunten MeentCoolsingel, Westzeedijk— Scheepstimmermanslaan en bij dé Maasbrug reeds in deze nieuwe kledy gestoken. 508e STAATSLOTERIJ 5e klasse 16e Itfst 2000.—: 4184. 1500.—: 5261. 1000.—:* 2852, 2897, 10S95, 16034, 400.—: 4635,17551, 17918. 200.—2172. 10703. 100.—: 1125, 3265, 4246, 4621, 5311. 5669, 6765. 7172: 7886, 8542, 9458, 10798, 11610, 14680, 14682, 20905. Vliegramp te Shannon eist dertig doden Dertig van de 31 personen aan boord van een Constellation van de ^Pan-American Airways" zijn om het leven gekomen, toen het toestel aan het begin van de hoofd landingsbaan van het vliegveld Shannon (in Ierland) veron gelukte. Het toestel heeft een ob stakel geraakt ongeveer twee km. van de hoofdgebouwen en ,is on middellijk in brand gevlogen. Volgens een vertegenwoordiger van de maatschappij was het vlieg tuig de „Empress of the Skies", die van Karatsji naar New York vloog, op een tocht rond de wereld. Zij heeft 21 passagiers enigen tien - koppen tellende bemanning aan boord. De enige overlevende Is Mark- Worst, een Amerikaanse vertegen woordiger vart de Lockheedmaat- schappïj. Zijn vrouw, die op het vliegveld stond te wachten, was eerst verteld dat er geen overle venden waren, maar later kon haar worden meegedeeld, dat haar echt genoot de enige geredde was. De ministers van buitenlandse zaken van de landen van. het Mars hallplan zullen morgen inJ Parijs bijeenkomen om het Handvest van de Europese organisatie voor eco nomische samenwerking te onder tekenen. Generaal Brian Robertson, de' Engelse militaire gouverneur in Duitsland, zal de Engels-Ameri kaanse zone op de vergadering vertegenwoordigen. Het Is nog niet bekend, of hij iéts zal doen, en zo ja, "wat, ten aanzien van de Duitse eis om meer dan een derde van het gehele be drag van het plan-Marshall toe te wijzen aan de Engelse en Ameri kaanse zones van Duitsland. Duitse autoriteiten in Frankfort legden generaal Robertson, en ge neraal Clay, de Amerikaanse com mandant, een plan voor, waarin verzocht werd om 1.960.000,000 dollar voor de financiering van im port van voedsel en grondstoffen naar West-Duitsland gedurende het eerste jaar van het plan Marshall. Het Handvest, dat morgen door ce ministers getekend zal worden,1 vormt een compromis tussen de Engelse oppositie tegen het afstaan van nationale rechten en het Franse verlangen naar een sterke centrale autoriteit. Volgens de bepalingen van het charter zullen alle belangrijke po litieke beslissingen in de algemene raad van de organisatie met alge mene stemmen genomen moeten worden. Hierdoor krijgt elk land het recht van veto. De plaatsvervangers der minis ters komen vandaag bijeen om da agenda voor te bereiden. Waar schijnlijk zal sir Edmund Hall- Patch, directeur van economische zaken aan het Foreign Office, tot eerste president van de algemene raad worden benoemd. TER HERDENKING van dc heroïsche opstand van hef ghetto in Wat' schau. die op 10 April begonnen was, is een reusachtig monument gemaakt doét de Joods-Russische beeld houwer Nathan Rappaport. Onder zware begeleiding werd gisteren dn moordenaar van A. M. de Jong, de ex-S.S.-er Van Gogh, per KA M. van Tarijs naar Schip hol overgebracht, waar hn werd overhandigd aan de Rijksrecherche om vervolgens in het huis van be waring to Amsterdam van riin reis uit te. rusten en over zijn daden na te denken. Dc ex-S.S.-er, die ln Spanje was opgespoord, is op ver zoek van de Nederlandse justitie aan ons land uitgeleverd. Zoals men. weet heeft Van Gogh in samenwerking met Bemhard. die reeds eerder gearresteerd werd. op Maandagavond 18 October 1943 op laaghartige wrlze A. M. de Jong in zijn villa tn Laren vermoord. Deze Silbertanne-moord ge schiedde onder de supervisie van dc chef van de Sipo te Amsterdam, de beruchte' Willy Lages, Zaterdag 16 October was de in het Gooi zo beruchte N.S.B.-er en jodenjager Nüland geliquideerd en als repre saille hiervoor werd A, M. de Jong neergeschoten- (Van onze parlementaire redacteur) Onze nieuwe minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting is een eenvoudig man, wars van vertoon en aansteller# en het kon dus nauwe lijks verwonderen, dat in zijn eerste ministeriële rede in het parlement alles gedegen zakelijkheid was, wat de klok sloeg. Dese was weliswaar niet erg sonoor, want dc nieuwe excellentie spreekt vrij eentonig en schuwt blijkbaar de kunstgrepen ener brillante redekunst, maar liet ons over de betekenis van zjjn geluid niet in twijfel. Het is duidelijk, dat aan het departement een nieuwe koers gevaren wordt, die uitgezet is in de richting der decentralisatie. Dat wR echter allerminst zeggen, dat de tegenwoordige bewindsman zich schaart achter hen, die het be leid van zijn voorgangers in zwarte kleuren afschilderen. Hij geeft toe, dat door de 'moeilijke omstandig heden, de minister wisseling incluis, van de ontwikkeling van een vast beleid gcén sprake heeft kunnen zijn, doch heeft niettemin bewon dering voor hetgeen na de bevrij ding is tot stand gebracht. In Rotterdam minder bedrijfsleven Voordat hy gistermiddag de ge legenheid kreeg, om dit in de Eer ste Kamer te. verklaren, hadden in de' ochtenduren 'nóg enige léden het" woord gevoerd, doch nieuwe onder werpen werden daarbij niet aange roerd. De heer Brandenburg (CPN) draaide het communistische verhaaltje af, dat de hoge militaire uitgaven het herstel belemmeren en hij trok van leer tegen het bouwen van banken in Rotterdam. Omtrent dit punt merkte de m i- n i s t e r op, dat Rotterdam in de gelegenheid gesteld moest worden om ook het hart van de stad te her stellen. Intussen stond hij hier voor voldongen feiten, doch hij gaf de verzekering, dat in het bouwpro gram 1948 voor dit soort bouw veel minder is uitgetrokken. Wat de woningbouw betreft deel de li# mede, dat sinds de bevrij ding ongeveer 15.000 nieuwe wo ningen zyn gereed gekomen, ver der 13.000 noodwoningen en nood- boerderijen, terwijl bovendien van de 41.000 zwaar beschadigde wonin gen 36.000 hersteld z#n en de 400.000 licht beschadigde woningen allemaal. Bovendien z#n nog 385 definitieve boerderijen gebouwd. Als wij in een vergelijking treden met andere landen, behoeven we ons niet te schamen, concludeerde de minister en sprak daarbij zijn grote waardering uit voor de'amb- tenaren, die door hun toewijding en opoffering het mogelük maak ten dit resultaat te bereiken. Met zijn nieuwe koers naar de centralisatie stemmen de leidende ambtenaren van het departement in, verklaarde spr.' en sprak de hoop uit, dat daardoor de weg kor ter zal worden. Decentralisatie be tekent echter niet alleen overdracht van bevoegdheden doch ook van verantwoordelijkheden en daarte gen blijken, sommige gemeenten toch. wel bezwaren te hebben. In dit verband wees hij er op, dat de uit Oostenrijk betrokken, woningen voor een deel nog opgeslagen lig gen, omdat de gemeenten niet voor bouwrijpe grond gezorgd hebben. Het bouwplan voor 1948 is nog niet geheel vastgesteld, doch er zal niet meer dan f 1950 millioen kunnen worden uitgetrokken, waarvan f 300 millioen bestemd zijn voor wo ningen. De woningen zullen zo- damg_0ver.de provincies „wor den verdeeld, dat in, 1853 het woningtekort percentueel voor alle provincies gelijk zal zijn. Er komt een commissie, die dé bezwaren van provinciale be sturen tegen de verdeling zal bezien. Na te hebben geconstateerd, dat er op het ogenblik een jaarlijks te kort is van 300 millioen .metselbak- stenen en onze cementproductie slechts voor de helft toereikend is, kwam de minister tot de zwarte bouw, waarop het zeer moeilijk is vat te krijgen. In overweging is echter om de gemeenten, welke zwarte bouw laten passeren, te korten, op hun bouwvolume en om de aannemers, die er zich aan schuldig maken, tijdelijk uit te slui ten. Het vaststellen van een loon naar prestatie voor de bouwvakarbeiders is een moeilijk probleem, zei de minister, maar hij voegde er aan toe, dat een verhoogde arbeidspres tatie door toepassing van tariefio nen niet zal mogen leiden tot ver hoging van de winst der aanne mers, doch een verlaging van de kostprijs tengevolge zal moeten hebben. De kubiekemeterprijs is op het ogenblik te hoog. Van dc op 1 Januari j.L ln uitvoe ring zijnde 49.000 woningen zullen dit jaar vermoedelijk 30.000 gereed komen. Wat de monlagebouw be treft, die'moet worden toegepast om dc. moeilijkheden te boven te komen, voor 't volgend jaar hoopte de minister op 10.0 00 montage wo ningen, doch er zullen gedurende 10 jaar 20.000 a 30.000 gebouwd moeten worden naast de gewone productie. Een nieuwe financie- ringsregeiïng voor de woningbouw en voor de boerderijbouw is spoe dig te verwachten. Uitdrukkelijk verklaarde de mi nister daarbij „De Waarheid" desavouerend, die ondanks een an ders luidende mededeling van de bewindsman had geschreven dat deze voor onmiddellijke huurver hoging zou zijn. dat hiervan in het kader van de loon- en prijspo litiek geen sprake zou kunnen zijn. Huurverhoging zou gepaard moe- teh gaan mét loonsverhoging of met prijsverlagingen. i De begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Ook de nieuwe Muntwet ging onder de hamer door zonder stemming. De Dinsdag afgebroken partij Smyslov-Keres werd' Woensdag, ponder dat verder Werd gespeeld, remise verklaard. Hierdoor is Bot- winnik vaster op de eerste plaats gekomen. Voor het tijdvak van 18 April tan. 1 Mei 1948. geeft elk der vol gende bonnen recht op het kopen ^a*Bónkaarten KA, KB, KC 804 323 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 24 April). 324 Algemeen: 200 gram brood of 400 gram roggebrood. (Geldig t.m. 24 April). 325 Algemeen: 400 gram brood OI 1 rantsoen geb«k 326 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel 1 327 Algemeen: 750 gram suikisr, boterhamstrooisel enz-, of l500 gram jam, stroop enz., oi 750 gram versnaperingen 328 Algemeen: 1 ei 329 Algemeen: 375 gram zachte zeep 4- 125 gram soda - 315 Reserve: 800 gram brood (Geldig tan, 24 April). 318 Reserve: 400 gram brood (.Geldig t.m. 24 April). Bonkaarten KD, KE 804 823 Algemeen: 400 gram brood (Geldig Lm. 24 April). 824 Algemeen: 200 gram brood of 400 gram roggebrood (Geldig Lm. 24 April). 825 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 826 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel ot kinder meel of kinderbiscuits 827 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz.,, of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen 828 Algemeen: 1 ei 829 Algemeen: 750 gram zachte zeep -f 250 gram soda 813 Reserve: 400 gram brood (Geldig im. 24 April), 818 Reserve. 500 gram bloem, of zelfrijzend bakmeel of kinder meel Q.f Irinderbiscuits Tabak- en versnaperïngenkaarten enz. <SA, QB, QC 802 37, 38,41 Tabak: 2 rantsoenen si- - garetten of kerftabak 39 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of .200 gram suiker, boterbamstrooisél enz., of - 400 gram jam, stroop enz. 42 versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 16 April worden gebruikt Niet-aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden: .de 'bonnen 272, 274, 275, 774 en 775 Melk, 280. 281. 282, 287, 784, 786 en 787 Re serve, 790 en 791 Algemeen. ^75 Toen gistermiddag de behande ling door de commissie voor de. perszuivering van de -zaak tegen Arnold Meyer, werd voortgezet, was het woord aan de getuige-des- kiindige, de heer A. L. Govers. Erg ernstig was de zitting niet en zo kon het gebeuren dat" teen Meyer zelf aan het woord kwam, ver dachte en verdediger vc.i plaats verwisselden en dus de verdediger, mr. v. d. Put, in het verdachten bankje kwam te zitten. De heer Govers wilde ook niet achterblij ven en midden tijdens het gloed volle betoog van Arnold Meyer stond h# op om de voormalige lei der van het Nationale Front een glas water te brengen. „Hulpverlening aan de vijand", merkte mr. V. d. Put tot grote hila riteit van commissie en publiek op. Zoals wij gisteren reeds schre ven werden Arnold Meyer enkele anti-semietische artikelen ten laste gelegd en tevens de verantwoorde lijkheid voor de inhoud van het Nederlands Dagblad. Zelf trok de heer Govers van leer tegen-de anti- Joodse artikelen van Meyers hand. Hij wees er echter op dat Arnold Meyer anti-Duits was. banken zitten de eenvoudige plat- U met rechte liefde en trouw en geve U zijnen zegen. Amen." De kerk stroomt leeg, het orgel jubelt, de wereld baadt in zomer weelde. En niemand, niemand .behalve de donkere man in het nauwslui tende jaquet weet, dat hier bedrog Natuurlijke schaarste en export Wjj bevinden ons ten aanzien van de verse groente in een overgangs tijd zoals w# die elk voorjaar mce- ten doormaken, aldus .de Verklaring die het ministerie van. landbouw, visserif en voedselvoorziening geeft van debetrekkelijke schaarste en duurte van verse groente. De krappe voorraden sla worden bovendien veroorzaakt door de export van dit landbouwproduct naar Engeland. Het ministerie vertrouwt, dat b# aanhoudend zacht voorjaarsweer de Prijzen spoedig zullen gaan dalen, OP 28 JUNI 1944 staan voor dc gemeentese cretaris van. Loosdrecht, twee jonge mensen, die el kaar de rechterhand geven. Hij een donkere elegante man in nauwsluitend jaquet, zij een blozende, knappe jonge vrouw in smetteloos wit. Het ja-woord Hinkt en degemeente-secretaris spreekt de plechtige for mule, waarmede in Neder land een huwelijk wordt geslo'ten: „Dan verklaar ik, als ambtenaar van de bur gerlijke stand dezer ge meente, in naam der wet, dat ge door bet huwelijk aan elkander rijt verbon- den." De 19-jarige Cornelia Johanna den Held uit Wassenaar kijkt schuchter naar haar bruidegom, de 32-jarige Hendrik Jan van Veen, die sinds enige tijd te Loosdrecht waar zij hem bij het zeilen heeft leren kennen een luxueus-inge richte woning heeft betrokken. Hij kemt uit Indië deze- Van Veen, en hij voqrt de titels doctor ingenieur. Als getuigen treden op de heren H. L. Bouwman, makelaar te .Hil versum en Simon Willem den Held, filmtechniker te Wassenaar, broer van de bruid. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de jonggehuwden enige .vriendelijke, levenswijze woorden mee. Dan treedt het paar naar bui ten. In het stralende zonlicht dat de landelijke omgeving van bet lieflijke Loosdrecht in een klein paradijs herschept. Voor het stad huis wachten de ouderwetse, hoge rijtuigen, waarmede de kleine trouwstaet naar de Nederlands Hervormde Kerk rijdt. Statige orgeltonen ruisen hen te gemoet, als bruid en bruidegom het oude Godshuis betreden. Er is veel belangstelling voor dit onge- v/oon-romantisch huwelijk. In-de» telanders, die doctor Van Veen en is gepleegd. Bedrog, zó infaam en. zyn witte bruid willen zien. - zó duivels-gemeen, dat woorden Dominee P. Moerman smeekt de het niet omvamen, kunnen, zegen des hemels.af over deze jon- Doctor ingenieur Van Veen is. ge mensen, en houdt een prerlika- Anton van der Waals. Het is de tie. Het psalmgezang klinkt plech- spj:on en bloedhond, de honderd- tig door de dorpskerk en doctor voudige verrader, chanteur en pro- Van Veen zingt de eeuwenoude vocateur Van der Waals, die h5er woorden van geloofsvertrouwen en onder valse naam en met aanroé- heilsverwachting mee. Dan leest de pjjjg van de zegen des hemels een predikant het „formulier om den huwelijken staat voor de Gemeen te van Christus te bevestigen". Van Veen en zijn jonge vrouw knielen en horen dc zegenwoorden over zich uitspreken: „De Vader der barmhartigheid, die. U: do or Zijne genade tot dezen heiligen staat des huwelijks geroepen hefeft, verbïnde 'ET dit artikel beslui- vij onze eerste serie over de spionnage en het verraad in Nederland ge durende de jaren 194045. Van Vrijdag af brengen wij gedurende vijf dagen uitvoe- rige, eigen verslagen van het proces tegen Anton van der Waals En binnenkort vangen wij aan met het publiceren van nieuwe, belangrijke onthul lingen, waarin tal van tot- dusyer nief genoemde figuren een rol spelen, schijnhuwelijk sluit met het 19- jarige meisje, dat in hem een dap per man, een strijder voor de goe de zaak van Neêrlands vrijheid ziet. Bedrog. Want deze man kèn niet anders dan bedriegen. Meer dan twaalfhonderd mensen zuchten door zijn toedóen in kerkers en concentratiekampen of liggen door zeefd van kogels in het massagraf. Maar Van der Waals zingt psal men en buigt het hoofd voor ben gebed op de dag van zijn vierde huwelijk, 's Avonds parelt de champagne in de glazen, Er wordt bruiloft ge vierd! Het is niet eenvoudig een chro nologisch verslag te geven van het leven van deze doortrapte schurk sinds hij, na zijn reis naar Stock holm, door Schreieder werd uitge rangeerd. Er zijn in de twee jaren die er liggen tussen het tijdstip, -waarop hü op non-actief werd ge steld en het ogenblik, waarop hij in Duitsland werd gearresteerd, vele duistere en'naar wij moe- voor betgeen thans volgt, ten aannemen ook van officiële voorbehoud maken voorzover het zijde nog niet geheel opgehelderde betreft bijzonderheden die niet ge- punten. heel vaststaan en moeilijk kunnen. Ia tegenstelling tot alles watwU) ™fdea Seronfeokerd. - tot dusver schreven, moeten wij ^ie verder gag, 3, -V\ ju 1saanssaaaaia VAN. DER WAALS en CORRIE DEN HELD Bruidegom en braid a enig „Hij gaf'gif en tegengif en dit laatste meer dan menig ander Ne derlands journalist". Hij conclu deerde tot uitsluiting van 5 Mei 1945 tot de dag van uitspraak. ARNOLD MEIJER BETOOG „Legapl was mijn stera de enige die anti-NSB sprak", aldus betoog de Arnold Meyer. Hij wees er na drukkelijk op dat Nationaal Front ook anti-Duits was. „Ten koste van mij en mijn beweging heb ik echter'soras de schijn van? pro- Duits op mij moeten laden. Is deze vorm van diplomatie niet geoor loofd?. vroeg hij in zijn redevoe ring, die soms meer op een verkie zingsrede voor Nationaal Front dan op een verdediging van, zijn houding geleek. „Wanneer dezè vorm van diplomatie meer was ge bruikt, zou er veel meer voor ons vaderland gedaan, zijn." Ook wees hij er op dat een. der artikelen,, die aangehaald werden als pleitend voor Meyer's tegengif, door het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch gebruikt was om hem te veroordelen. Sprekend over zijn anti-Joodse publicaties zei Arnold Meyer dat hij een slechte naam had gekregen doordat hij ir -^en buj géweten had wat er in werkelijk heid met .de Joden was gebeurd, deze artikelen nooit zou hebben geschreven. „Eens zal mij recht gedaan worden, dan word ik niet geoordeeld,' maar dan zal m# eer toekomen", besloot hij zijn. verde diging, die u meer dan een urn- duurde. Vele stoelen waren onbezet toen president jhr. van Meeuwen mede deelde dat het hof tijdens de beraad slagingen over de zaak Rauter tot de conclusie gekomen was, dat- het onderzoek onvolledig was geweest Aangezien de verdediger van ver dachte, mr- K. van Rijckevorsel, dooi dringende^werkzaamheden te Amster dam verhinderd was aanwezig te zijn, werd de heropening van het onder zoek bepaald op Donderdag 22 April Dan zullen worden voorgelezen een fotocopie van een brief van Rautei aan de Reiclisführer SS Himmler van 7 October 1942, een brief van ir. S. L. Louwes, die na het onderzoek het hof bereikt heeft en verschillende an dere 'bescheiden uit het proces-ver baal. Naar ANP van doorgaans goed In- gehenie zijde verneemt, za! het hof zich bevoegd verklaren Rauter te be- rechten. DROtm WEEK WeersverwaehtlnB, gel- fllE tot Vrijdagavond: Kon de nacht en hier cn daar ochtendmist. Morgen overdag droog en vril zonnig weer met Iets hogere temperatuur dan -vandaag. Meest zwakke wind. 16 April: Zen op 5.42. onder 1&3&, Maan oo 9.56. onder 3.—. 15 April. Koog water te R'dam: la tij 9.Ca uur. 2e tij 21:31 uur. Luchtdruk 766,6; wind N.N.O. 3: temn. 7.1; max. temp. 11.4. (gistermiddag 2.50 J •'UUr); min. temp. 5.4 (hedenmorgen 6 ^uur). Weersgesteldheidi\bewolkto^;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1