Na de bevrijding in Canadese enRussische dienst HET ROTTEEDAMSCH PARCDL Het bloedloos „hart" klopt rustig verder.... Krijgt Djokja's incident tóch nog nasleep? In Palestina dreigt honger maar strijd woedt voort Koning Leopold's terugreis Proces Van der Waals onthult: Schreieder: Hij kwam vrijwillig VerdachteDat is een leugen Tien dagen in Moskou Prof. Jongbloed over zijn x nieuwe uitvinding President Roxas van de Philippïjnen overleden Abdoelkadir in Batavia teruggekeerd Deel Ned. Ind. regering verontwaardigd Holland-België Reorganisatie in Franse zóne Controle inplaalsbestuu r Prinses vandaag weer thuis Drukke week voor Mevr. Roosevelt Zijn aanhangen zullen niet veel van hem te zien krijgen Zondag weet men meer Rome's Joodse wijk overvallen Vijf ..Lieftincks" komen in Den Haag bijeen Onze groente naar Bizonia? (Veer bericht °!Vrïj3ag 16 April 1948 Red. an Adm, Lange Haven HI. Schiedam Tel. 69301 Abonn.prl]»» per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse hummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Acbi6te jaargang, No. 83 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Fosfglm 398644 Bankier» Amsterdagische Bank te Rotterdam Directeurs B. do Vries Hoofdredacteur; Th, Ramaker Het proces-Van der Waals is begonnen'. Neerlaiids grootste schurk, uit een tijd, toen land en volk zuchtten onder het juk van" een meedogenloze bezetter, een man, die de erenaam mens heeft bezoedeld cn besmet op een wijze die in de historie der Nederlandse criminaliteit een enige plaats inneemt, staat van daag voor zijn rechters. Nog nooit heeft het grote gebouw aan de Noordsingel te Rot terdam zozeer in het middelpunt der belangstelling gestaan als op deze schone voorjaarsmorgen. En geen wonder. Dit is het op zienbarendste proces, ooit in een Rotterdamse rechtszaal ge houden. Het was reeds vroeg druk in de" omgeving van het gerechtsgebouw. Filmoperateurs sleepten hun toe- Btellen en schijnwerpers naar bin nen, fotografen vochten óm het beste plaatsje voor de opstelling van hun apparaten en journalisten en hun genodigden voor het me rendeel oud-illegalen zochten met spanning hun plaatsen op. De belangstelling, van het publiek was minder ^groot dan oorspronke lijk was verwacht. Niettemin mees-' ten'nog tientallen worden teleurge steld, De eersten, die de- publieke tribune betraden, waren drie dames diéreeds van vanmorgen zes uur. afvoorde poort haddengestaan om'zeker van een plaats te zijn. Halftien: het begin Dm drie minuten voor halftien wordt Van der Waals tussen twee pariïetwachters binnengeleid. Hg ziet er bleek uit en kijkt nieuwsgie- rlg rond. Vele minuten lang flitsen de -lampen der fotografen. Terwijl de zaal" tot de laatste staanplaats volstroomt, houdt Van der Waals met een glimlach op de smalle verbeten lippen een gesprek met zijn verdediger, mr. J; E, vamder Starp. De verdachte is gekleed in eeri lichtbruin, costuuna van onbe rispelijke snit. Fel,branden de film- lampen- en steeds weer. klikken de camera's. ,t T.vinttg' mlnuterrvoor tien Komt hct-Hof- binnen; „Jawel! zefct de verdachte óp de vraas van pres.- - deht,- mr.-J:'van.Vollenhoven..ofh>j Antonlus van der Waals is. Dan leest dè advocaa.t-nscaai, mr. H. W. van Doorn, de dagvaar ding voor. Namen, namen mono- PAROLÖSCOOP JVog altijd geen. oplossing DE besprekingen te Berlijn over de oprichting van een VVesl.-- duitse staat en de vorming van een Westduitse regering hebben voorlo pig-weer geen resultaat gehad, ais we- de correspondent van Reuter mogen geloven. Voor de zoveelste maal is dus weer gebleken, dat de opvattingen van de beide. Angelsak sische staten enerzijds, Frankrijk en de Benelux anderzijds nog te ver uiteenlopen om het vinden van een oplossing mogelijk te maken. De eerste vraag, waar het, meröQ om gaat, is natuurlijk of het tijd stip', voor wat men tóch wu noemen de verdeling van Duitsland m tweeën al gekomen is Uit het feit, dat de voorzitter van de Geallieerde Contróleraad. generaal Clay, met Zatërdag j.L. zoals, venyacht vverd, een vergadering van de Raad heett bijeengeroepen, mocht ons inziens de conclusie worden getrokken, dat de Westelijke Geallieerden het be sluit hadden genomen om. het ver trek van dc Russen uit de Controle- raad voorlopig te accepteren. Waar dit échter inhield, dat Duitsland zo wel juridisch als feitelijk zonder be stuur zou zijn, -met de Controle- raad valt liet Geallieerd, bestuur weg en. een Duitse regering is er niet- hadden wij- gedacht, dat de Geallieerden van het Westen hier uit de, conclusie zouden trekken, dat- het hoog tijd werd om althans aan hun. gezamenlijke zónes mot inbe grip van hun gedeelten.van Berlijn eennieuwe staatsvorm te geven. Inderdaad zijn hierover ook^ be sprekingen geopend tussen de dele gaties van da* drie Westelijke mo gendheden. en van de Benelux-sta- ten «n ook tussen generaal Clay «n Couve de Murville, chef van het politieke departement van het Fran se ministerie van buitenlandseza ken. Dat hierbij het hoofdpunt is geweest de kwestie eenheids staat, "zoals de Amerikanen en Engelsen wensen, of ed e r a ti e, waarvan Frankrijk en de Benelux voorstanders zijn. ligt voor-de hand, waarbij vanzelf ook" bepaalde ga ranties voor de veiligheid van. de Westelijke buren van Duitsland ter sprake gekomen zullen zijn. Thans'blijkt dus.' zoals reeds ge-- zegd, dat deze besprekingen voorlopig geen resultaat tenminste geen positief resultaat hébben op geleverd, dat dc beslissing uitge steld-is. tot de'a-s. bijeenkomst van de Westelijke mogendheden te Lon den. Wij moeten-bekennen,, dat dit uitstel een teleurstelling voor ons betekent. Wjjhebben het gevoel, dat het'hoog tijd wordt, dat er ein delijk eens spijkers met koppen worden geslagen. Niet in (le laatste plaats, omdat naar onze mening een vlot fuhetionnexen vdn het Pact van de Vjjf uit het Westen pas mo gelijk is, wanneer het netelige pro bleem van een Westduitse staat 'n oplossing zal hebben gevonden, Wel ke in de gegeven omstandigheden tenminste'bevredigt Bovendien"be- staat er éen zeer reele mogelijkheid, dat de loop der gebeurtenissen de,- mogendheden van. het Westen ten deze vandaag óf morgen plotseling voor dwingende beslissingen stelt; daarom zouden wij er de voorkeur aan geven, dat zij.hun plannen voor de naaste toekomst althans in gro te lijnen gezamenlijk reeds hadden uitgestippeld. toon dreunt de stem van de nog jonge openbare aanklager door de zaal, In die lange reeks van namen ligt de wereld van ellende, die deze bleke verrader met het snoekachti- ge gezicht in de oorlogsjaren over talloos velen heeft gebracht. Onbewogen luistert Van - der Waglsh, De eerste getuige is de gepen- sionneordé rechercheur N. Klaas- sen, die in deze zaak zowel de ver dachte ais tal van getuigen heeft gehoord. Hii legt een -formele'ver- klaring" af. Daarna treedt voor het hekje ir. Van der Meer, die veel ge daan heeft voor de opsporing van verdachte. -Hij gaat met de presi dent de loop der zaken na. Het blykt dat Van der Waals na de bevrijding behalve in Canadese, ook in Russische dienst is geweest. H|j ïs zelfs tien dagen in Moskou geweest, kwam vandaar w eer bij de Engelsen terug en werd tenslotte aan Nederland uitgeleverd. De getuige, W. M. Zietse uit Bad- hoevedoTp, een oud-marïne-officier, vertelt van de arbeid der groep Jo seph Klingen te- Heemstede, die over zenders beschikte. Getuige zou met -zekere Schoen maker, die marconist was. naar Engeland gaan om over een nieuwe c.ode te spreken. Schoenmaker had contact gekregen met een zoge naamde „Frankenstein".-die verbin ding had met Engeland. Er volgde een ontmoeting te Schiedam. „Frankenstein" probeerde de heren hun papieren te ontfutselen en bood hun revolvers aan. Vervol gens bracht hif hen per .auto in de richting Den Haag. Onderweg wer den de heren gearresteerd; De hele groep ..Joseph" te Heemstede werd opgerold. Kort voor de arrestatie bood" Van der- Waals- aan broeder Joseph nog esn revolver aan, Veer* tien arrestaties werden verricht: vijf der gearresteerden keerden niet terug Dc volgende getuige is dc kleine, schrandere Joseph. Schreieder, de „Kriminal-direktor" van het „Eng land Spiel". Hii «et uiteen dat Van der Waals volkomen vrijwillig ge werkt fieyft als verrader. Tót aan rijn reis naar Zweden heeft. Anton voor honderd «meent meegewerkt. Tweemaal heeft Sclifeieder' het plan gehad, hem naar Engeland tc zen den. maar deze plannen zijn niet doorgegaan. President: Ik geloof dat de ge tuige te verstandig was om dit te menen, Schreieder zet uiteen, dat het toch werkelijk ernstig was bedoeld. Maar het bleek 'om verscheidene re denen niet uitvoerbaar. Bovendien wilde burgemeester Oud immers niet meer naar Londen. Als de president vraagt ngar <3e arrestaties in Heemstede, vertelt de Beierse Sino-man in zijn zangerig dialect! dat in het klooster twee zenders werd en'gevonden. De verdediger, mr. J. E. v. d." Stam vraagt, hoe het mogelijk %vas. dat Schreieder. toen v. d. Waals reeds de halve Nederlandse illegali teit had' opgerold, hem toch naar Zweden durfde sturen. PARIJS: HANDVEST ONDERTEKEND Zestien ministers van buitenland se, zaken, namelijk van de landen die deelnemèn aan het plan-: Marshall, waren vanmorgen in de Franse hoofdstad bijeen. Zij onder tekenden het Handvest voor Euro pese economische samenwerking dat ten doel heeft (zoals het in ar tikel 11 wordt omschreven:) het bereiken van een gezond Europees bedrijfsleven door middel van de economische samenwerking der contracterende partijen: Het hoofd kwartier van de nieuwe organisatie wordt in Parijs gevestigd, maar de Raad en de commissies kunnen ook elders vergaderen. In dé kosten van de organisatie draagt Engeland voor 31 pet. bij, Frankrijk voor 16,2 pet., Nederland voor^JS pet, België vogi 3,61 pet., Luxemburg Voor 0.13 pet, en. Bizonië voor dit gebied ondertekenen de Britse en Amerikaanse militaire gouver neurs 'vfcr 13,2 pet. Schreieder zet uiteen, dat hij daartoe .mint of meer gedwongen werd. omdat er iemand gaan moest, die alles wist varfde „Dienst-Wim". die via Delfzijl zijn spionnagemate- rlaal-naar Stockholm zond. De getuige. E. Spreeuw, en mari neman, vertelt dan hoe hij in'con tact kwam met Van der Waals door zijn arbeid in de groep van broeder Joseph en hoe hij na eerst de dans te zijn ontsprongen, later toch werd gearresteerd. Van der Waals had aanvankelijk een vals bericht gegeven., dat Zietse en Schoenmaker veilig in Engeland waren aangekomen. Op de Duitse rechtszitting zag getuige hen te rug. Hij zelf werd tot levenslang .veroordeeld. Van der 'Waals aan 't woord Dan wordt Van der Waals on dervraagd. De president vraact hem, of het jufsfc Is, dat Kil vrijwil lig voor Schreieder werkte. „Nee", zegt Van der Waals hard en droog, ",';- Verdachte beschuldigt Schreie der van meineed. Hfl.ls zeli gear resteerd geweest door de S.D. om dat hü zou hebben samengewerkt met prof. Schoemaker i.lt Delft. Schreieder wist reeds alles van - de zaak Broeder Joseph af; de geestelijke had de code van de agent Hamel. Maar het zendappa raat was zo onvoldoende, dat En- VAN DER WAALS in zijn laatste rol geland er niet mee te bereiken was. In het geheel is. Van der Waals tweemaal door de Rotterdamse S.D. gearresteerd geweest om zijn „illegale activiteit'". De president wil weten wat Van der Waals na de bevrijding heeft gedaan. Van der Wai's zet uiteen, dat hij via de Canadese Figld Security in contact kwam met de Intelligence Service. Er werd een huis voor hem gevorderd in Utrecht, vandaar ging hij naar Bonn, in dienst van de Engelsen. De Russen wilden toen met hem spreken, waartoe hü (met instemming van de Engelsen) naar Moskou ging. Later kwam hü terug kreeg ruzie met de Engelsen en verdween In een kamp. De- pres. vraag,!' naar de juist heid van de vérklaring, die ver dachte aflegde over twee Engelse officieren. Van d§r Waals: Dat heb ik des tijds gedaan als de enige mogelijk heid om het leven te redden. Als verdachte even later spreekt over de manier waarop hij na de bevrij ding uit Nederland is „weggesmok- keld", vraagt de president hem, of hij in Oxenhofén een verklaring heeft getypt. Van der Waals ontkent dit. Dan wordt de_ zitting geschorst tot twéé uur. een eigen, verslaggever) ,lDenk nu niét, dat het kunstmatig hart. dat ik ..uitgevonden" heb, het stadium van dc proefnemingen (e boven is. Er moet nog onnoemelijk veel geschieden wil de hartspecialist het bij operaties kunnen gebruiken. Ik geef foe; de experi menten die ik met honden' heb genomenzijn goed geslaagd, maar voor het apparaat praktisch gebruikt kan toorden moeten wij volkomen zeker zijn van de werking er van. Het is eigenlijk niet juist, dat er reeds nu zo'n ophef van wordt gemaakt, want het gevaar is daardoor niet denkbeeldig, dat hart- en longpatiënten ons met brieven zullen overstromend omdat zij vermoeden dat door 'het kunstmatige hart genezing' voor hun kwalen is te vinden^ Zo ver is het helaas-nop niet Président Manuel Roxas van de Philippïjnen Donderdag avond ten g volge van een hartverlamming overleden. 'Dé president .over leed kort nadat hij in Clar£ Field in de bran-" de tide zon een redevoering had staan houden, waarin hij- Ter. Statpn stéun beloofde in géval van oorlog.". Roxas was sinds 4 Juli 1946 president vair dé onaf hankelijke republiek der Philippü- nen. -. - - Operaties nog niet mogelijk Het is de Utrechtse hoogleraar prof. dr. J. J o n g b T o e d, die ons dit zei- Hij is zeer voorzichtig met zijn mededelingen. Daar kbmt bij, dat, gelijk hij ons vertelde, „er fei telijk niet veel nieuws onder de zon is". De constructie van het kunstmatige hart, "dat tevens als kunstmatige long functionneert, ligt in de lijn van de ontwikkeling der medische apparatuur in de laatste tientallen jaren. Prof. Jong bloed herinnerde ons er aan, dal het dr.-Kolf in' Kampen gelukt is een kunstmatige nier te maken, de „ijzeren long# is reeds vrij alge meen bokenü, terwijl het wel zeker is dat vele geleerden in andere landen experimenteren met een kunstmatig hart. Zo waarschijnlijk de beroemde Zweedse chirurg dr. Gaafoft- Prof, Jongbloed is waar schijnlijk wel de eerste geleerde, die iets over zijn in eerste instantie geslaagde proefnemingen heeft gepubliceerd (in het „Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde"). Het is ook niet zo. dat prof. Jongbloed op zekere dag besloot:' „Ik ga een kunstmatig hart con strueren": De gedachten aan een dergelijk apparaat sproten voort uit velerleiwroegere experimenten. Ongeveer een half jaar geleden is hij begonnen met de eerste proe ven, die nu voorlopig afgesloten zijn met de geslaagde proefnemin gen op honden. Hoé werkt het? Hoe werkt nu het ingenieuze toestel defect-braakt, bestaat, dan niet het gevaar dat de patiënt ernstige gevolgen daarvan onder vindt of zelfs sterft?" Prof. Jong bloed verzekerde ons, dat daarvan geen sprake is- Valt het kunstma tige hart uit. dan herneemt het echte hart automatisch zijn func tie. 29 Juni: Anjerdag De gebruikelijke Anjerdag van het Prins Bernbard Fonds zal dit jaar op 29 Juni gehouden worden en in het teken staan van dc vrij heid. Zöals het bestuur van het PBF mededeelt, steunde het fonds in de korte tijd van zijn nieuwe taak de Nederlandse beschaving té weten de wetenschap, de kunst, de volks ontwikkeling, de jeugd en de over zeese gebiedsdelen me.t ruim een half millioen gulden. Naar aanleiding van de incidenten in Djokjakarta, is Donderdag té Batavia vier uur lang vergaderd door de voorlopige Federale rege ring van Indonesië- (Dit is de regering van geheel Indonesië, njet uitzondering van de Republiek. Red-) Bij deze vergadering was aan wezig Raden Widjajo Atmodjo Abdoelkadir, die verslag uitbracht van de gebeurtenissen in Djokja. Hedenmorgen is de vergadering voortgezet. In een communiqué te Batavia ia gezegd, dat de Neder landse delegatie zo spoedig moge lijk nadere instructies zal krijgen. Dit communiqué noemt verder dc verontschuldigingen die van repu blikeinse zijde over het incident te Djogja zijn aangeboden, onbevredi gend en"tévens is men In Batavia gegriefd door bepaalde radiocóm- mentaren uit Djogja, die het inci dent trachtten goed te praten en er zelfs 'nog nieuwe vijandige beledi gingen aan toevoegdén. Andere le den van de voorlopige federale re gering meenden echter, dat men de zaak niet zo hoog moest opnemen en genoegen moest nemen met de aangeboden verontschuldigingen. Opmerkelijk la het commentaar van Merdeka. Dit republikeinse blad sch ryft, dat de schuld ligt b(j de republikeinse delegatie zelf,- die de politié niet in kennis heeft ge steld van de komst der Nederland se delegatie. In afwachting van het re sultaat van het overleg dat Abdoelkadir thans te Batavia pleegt heeft het in Djokja achtergebleven deel van de Nederlandse delegatie alle be sprekingen welke door de Commissie van Goede Dien sten waren georganiseerd af gezegd. Uit een U-P. bericht uit Kalioe- rang, de plapts nabij Djokja waar de conferentie wordt gehouden blijkt, dat de gemoederen ter toestel, dat wij even mochten aan schouwen. Het zuigt bloed weg uit de holle aders, voor het 't hart be reikt, voert het door enkele glazen buizen uaar'een cylinder, waar het bloed door middel van een-centri- fugaal-bewegihg tegen .dé wand wordt geworppn. Langs deze wand druipt het langzaam omlaag, ter wijl van de tegenovergestelde zijde zuurstof wordt ingepompt Het tjloed neemt vanzelf deze zuurstof op. Een ingewikkeld stelsel van buizen en kleppen pompt, het -bloedweer. in de slagaders. Dit pompen geschiedt volgens dezelföe rhythmische bewegingen, die het hart-maakt. ,Via de electro-cardio- graaf v£n prof. Enthoven kan de arts, die het kunstmatige hart be dient, de polsslag controleren. Het is vrijwel onnodig te vertellen, dat het bloed op lichaamswarmte wordt gehouden. Datgeschiedt, doordat het kunstmatig hart in een bak is gedompeld waarin water met een temperatuur .van 38 gra den, is. Het is niet zo, gelijk.de leek zou vermoeden, dat het hart tijdens de inschakeling van zijn kunstmatige „broer", stil blijft staan. Het klopt rustig verder, maar raakt bloed loos. Daardoor zal hét waarschijn lijk mogelijk zijn operaties aan het hart te verrichten zonder het ge vaar» dat de patiënt doodbloedt. Ook de longen worden, tijdelijk buiten, werking gesteld, zodat ope raties aan. deze organen, die reeds thans veelvuldig geschieden, rus-: tiger, ingrijpender en gevaarlozer kunnen geschieden. „Als tijdens-de periode, dat" het] kunstmatig hart de functie vgn het échte hart overgenomen heeft, het1 BIJ HET PAROOL EVENALS vorige malen zal voor ons gebouw, Schie- damscsingel 12. dc radiorepor tage van de wedstrijd Holland- België worden uitgezonden én wel van half drie tot lialf vijf. Ook aan deze uitzending is een interessante prijsvraag verbon den. >4 Voor cfe aan vang van dc ivcd- strijd Sullen formulieren ivor- den uitgereikt, waarop dc vermoedelijke uitslag kan worden ingevuld. Deze formu- Ifzccn moeten in de mst wor den ingeleverd. Na het begin ■fder tweede helft worden -geen yoplos^ngen meer aangenomen. Voetballiefhebbers! Zondagmid dag naardc Schiedamscsingel waar U de wedstrijd volgen kunt door de radio-repbrtage en et bekende Paroolvóctbalveld, aan dc gevel is bevestigd. _het Wat Er was vanmorgen nog geen na der nieuws over de veldslag ten Zuiden" van Haifa, waar een Ara- bisch léger %;ondèr^ bevel 'varr Fauzsi 'Bey Kaükji omsingeld schijnt te rijn door twaalfduizend man troepen van de Joodse Haga- r.ah, "Wel heeft dit bericht ernstige bezorgdheid gewekt óp het hoofd kwartier van de Arabische Liga en Iii Transjordanië dringt de minis ter van buitenlandse zaken bij ko ning Abdoellah. aan op .het zenden van Transjordaanse troepen om Fauzzi te ontzetten, In het noorden van het land heeft' de gehele afgelopen nacht een veld slag gewoed 'om zevep Arabische dorpen in»de vlakte van'Harmagcd- don. In een gevecht dat zes uren duurde heeft dé Haganah gisteren het kamp Tel Letvinsky, ten Oos ten van Tel Aviv, aan de weg naar de luchthaven Lydda veroverd, In de Veiligheidsraad, waar gis teren de kwestie Palestina weer aan de orde was. heeft Columbia de resqlutie vöor ccn wapenstilstand ingediend. Hij zei echter, dat zijn besprekingen met Joden cn Ara bieren op niets waren uitgelopen. Amerika steunde de resolutie. Mosje Sjcrtok van het,Joodse Bu reau verklaarde zich'ook bereid, aan de resolutie mee tc werken, mils deze niet intussen de Arabie ren gelegenheid zou geyeti, zich te reorganiseren voor .nieuwe gevech ten. Faris al Choury (Syrië) steun de da resolutie ook, maar drong aan op stopzetting van 'de toelating van buitenlanders In Palestina." De UNO-commissie voor Palest! na heeft de Veiligheidsraad ver zocht, onmiddellijk 25.000 ton tar we naar het land te - doen zenden, want anders, dreigt tegen, eind Mei hangerEnqpd. ;V In de Franse bezettingszone van Duitsland is eer belangrijke reor ganisatie uitgevoerd: de opperbe velhebber in Duitsland staat thans rechtstreeks onder he4 staatsse cretariaat voor Duitse zaken. Bo vendien is bet aantal .clminjstrn- fieve afdelingen van 29 tot 12 te ruggebracht terwijl het aai tal per soneelsleden - an twaalfduizend tot negenduizend is gekrompén. De rëoiganisatie. hééft niete uit staande met aansluiting bij de Brits-Amerikaanse zone, doch-ge schiedt overeenkomstig de eerder uitgesproken bëdoe'ïng ip- streven naar een politiek van controle in- dlaats van rechtstreeks hestuur. Nederlands** delegatie, «reread voor Parijs De zestien-landenconferentic, wel ke heden te Parijs aanvangt, wordt van Nederlandse riidc bijgewoond door minister van Boetzéiaer. dr. H. M Hirschfclrï, regeringscommis saris en dr, H. N. Boon. chef der af deling politieke zaken van het mi nisterie van buitenlandse zaken. ABDOELKADIR plaatse weer zijn gekalmeerd- Hij seint: De Nederlandse gedelegeerden bewegen zich sinds Dinsdagmor gen vrij en ongestoord door de straten van Djokja en Kalioerang, onderhouden zich met de bevol king in de Nederlandse taal en doen hun inkopen langs de Marllo- boro-boulevard. De zienswijze te Djokjakarta is, dat het incident van Maandag als gesloten mag worden beschouwd. Prinsen Juliana wordt mot de prinsesjes VrUdagmlddac van haar verblijf In 'Awltscrland teruerer- waeht op het- vliegveld Soe&terbörg. Prins Bcmliard arriveer» aanstaan de '/,aterdair w» Schiphol. Prins en prinsen riin voornemens Dlnsdac a-s. te Utrecht de erepro motie van Mevrouw Roosevelt bU to wonen. 'MevrouwKleénor "Roosevelt ••'■its:1 met een speciaal vliegtuig van de Swiss Air naar Zwitserland vertrók ken voor een be zeek aan ZÜrich, Zij zal Zaterdag een bezoek bfoh- eren aan Brussel en daar een inter nationaal vrouwencongres toespre ken. Maandag gadt zij op uitnodi ging van Prinses Juliana naar ons [and. Op 21 'April aanvaardt me vrouw Roosevelt de thuisreis. Dé aanhangers vaii/ Kcmiaff Lefl- pold, die van ylan zijn Zondag uit België naar Rotterdam te komen om hem bh zijn aankomst uit Ha- .vaima te verwelkomen,-zullen waar schijnlijk niet veel meer dan een glimp van <le monarch zlen,'a I s z\] hem al zien! Er zij" plannen voorbereid ora de kade Maar de ontscheping ge schiedt. geheel voor het publiek af te sluiten. Verder deelt de K.L.M. mede, dat de koning zijn plaatsen in het vliegtuig naar Zwitserland heelt geannuleerd, hetgeen het pu bliek de mogelijkheid ontneemt om dc koning op het vliegveld te zien, tenzij dit een „manoeuvre" is- Het was nog niet bekend -welke wjjze d ckoningnu heeft' gekozen óm zich naar. Zwitserland te'bege ven; over Engeland, Hoek vatf Hol- land, Rotterdam "of toch. nog Schip hol. De „Eemclijk"..van de Holland— AmerikalÜn,' waarop de kpning en zijn gezin de terugreis -naar-Europa dpen, zal. naar de - maatüchappti mededeelt. Zondag „heèl vroeg" in de ochtend te Rotterdam aanko men: Het juiste uur is hpjr jiict be kend. v - De Belgen, die het vroege ochtenduur zouden -e, trotseren. zouden langs de rivieroever staande,de koning .kunnen,: zien, wanneer hij zich althans aan dek'bevindt. Normaal Is de kade alleen toegankelijk vópr familieleden ven de passa giers, die daarvoor een kaart van de maatschappij, kr-jgen, en voor de pers,- maar voor deze gelegenheid zal de Rotter damse politie «-strenger zyn dan gewoonlijk! Als - Verwacht wordt, dat de auto van de koning Als hij te' Rotterdam landt, aan de loopplank zal ataan wachten. Op het ogenblik dat hy het afgezette terrein Verlaat en op 'de openbare weg komt, kan het publiek hem zien voorbijrijden. Intussen heeft de politie, n'aar. haar zeggen, nog geen andere in lichtingen over het komen naar Rot terdam van grote aantallen Belgen, daii die welke in de perk-gepubli ceerd zijn. Wel wjjst mep er op,- dat ruim 9000 Belgen .Zondag In Neder land verwacht wórden, voor- bijwo ning vah.de In Rotterdam te spelen- in ter nationale' voetbalwedstrijd Ne derlandBelgië, Velen hunner zou den al vroeger komen om een tocht, tg doen naar de bollenvelden.-'"-"-V De. mogelijkheid bestaat ook, dat de koning reeds in Hoek yten Hol land aan de Nederlandse 'lenstvan boord gaat. Officiële Belgische kringen In Den Haag zelden, <lat rij geen enkele verklaring hadden-, af te leggen. r Een woordvoerder van de, pro- LeopoId-Be]glsche royalistische be weging hééft verklaard, dat.de be- weglng geen plannen had yoóreen officiële begroeting. Een dergelijke' demonstratie in een vreemd laijd .zóu niet op zfin plaats ztfitf: zelda JiH- 'Wel"gafIqf toe, dat door scohunercigle ;.iels- organisatl es reizen van Brussel ten Antwerpen naar Rotterdam worden georganiseerd. Mussolini's strijdlied „Giovanez- za" weerklonk gisteren in Rome en de stad vertoonde een beeld dat herinnerde aan enige jaren gele den toen leden-van de Movimen- to Sociale Italiano (vele Italianen noemen deze uiterst-rechtse groe pering neo-fascistisch) de Joodse wijk van de stad binnendrongen cn daar onder de kreet '„dood aan de Joden" Joodse vrouwen cn kinde ren mishandelden. „Met stoelen en an "er meubilair wérden dc indrin gers te lijf gegaan en vijf perso nen zijn hierbij gewond, De botsin gen zijn een uitvloeisel van de door de MSI- gevoerde verkiezingspro-" paganda. Vrijwel alle 'kringen van het Italiaanss volk veroordelen deze uitspatting krachtig en Marza, de onderminister van binnenlandse zaken heeft in een onderhoud met de voorzitter van Italiaans-Joodse verenigingen zijn spijt over het ge-t beurde, uitgedrukt. Hij heeft maat regelen toegezegd om een herha ling te voorkomen. Drie dagen voor de verkiezingen .duurden gis teren de heftige, tonelen die nu al enige tijd lang bij de propaganda- redevoeringen gewoonte zyn» nog steeds voort. Politieke redevoerln-. gen ontaarden vaak 3h vechtpar tijen, onder toehoorders. Dikwijls, bevinden zich de redenaars vah: dé diverse partijen slechts eèn' paar huizenblokken van'elkaar af. De ministers van financiën van de landen .van het viifmogendhe- denpact (Engeland, Frankrijk en do Beneluxlanden) zullen aan hét einde var» de voigende week. of iets later in Den Haag bijeenkomen om een beslissing te nemen over de beraamde coördinatie van be talingen tussen deze landen. Deze conferentie zal worden voorafgegaan door een bijeenkomst van financiële deskundigen, die het voorbereidende werk verrichten. Naar van Britse zijde wórdt medegedeeld zijn' besprekingen be gonnen tussen Nederlandse verte- cemvoordicvrE cn de Britse en .Amerikaanse autoriteiten over de uitvoer naar West-Duit si and van 200.000 ton Nederlandse groente,' Ons bvoodmeel werd beter 'Zeer gcleideiyk heeft, zich de laatste maanden oen niet onaan zienlijke verbetering voltrokken In de stirpctistelling van onze; brood- bloem. Thans is- door vermindering van het maïsnereentage dc mélange voor de komende neriode, welke. IS11. April a.s. ingaat, vastgesteld op 82 pet. tarwe/rogge en8 pet;- maïs- bloem." De tarwc/röggo-mëlange zal voor ?5 pot uittarwe en voor 25 pet. uit rogge bestaan, 503de STAATSLOTERIJ, 5e klasse lie iijst - f 10Ó0.— met premie van F 30,000 op nr. 4641. f 8Q.~ :.met premie 'van f 3.000 op nr.- 9668. v' 1400.— nr. 17476. f 200.— nr. 16602.' 1.100-— 13310 13449 -17437. Groenten-export N^ar van Britse züde wordt.me- dpgedjeeld, rijn besprekingen be gonnen tussen Nederlandse verte genwoordigers en de Britse en Amerikaanseautoriteiten over' de uitvoer naar West-Duitsland van 200,0001 ton 'Nederlandse groenten. ZONNESCHIJN We e re verwzchOag geldig tot Zaterdag- svonti: - v- Droog «ft ovoidaz jionnig weer met een voor.de tUd. van. het jaar nonnale tempe- ratuur. Meéat matige wind uit Oostelijke richtingen, 15.. April: Zon óp 5.40. ouder 10AD, Maan op 1M8. onder.-3.42. 11 April. Hoog water te R'dami le ty 10.21 uur. 2e tij .22,46-uur. Waarnemingen hedenmorgen 6.40 uur tc Rotterdam,-' .- ['Luchtdruk 764.0; wind 0;N 3; traip. ®-®: ;*nax. temp11.6 (gistermiddag3.40 uur)min. temp. 3.2,.(hedenmargea-B.40 uur). Weersverwachting: bewolkt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1