II HÉT ROTTEEMMSCH PAROOL „U ontvangt deze onderscheiding JUIST omdat U vrouw bent" Democratie in Italië gewaarborgd '1 u li mm Explosie in Franse mijn eist tientallen doden 2 f*SS81p De promotie van Utrechts eerste vrouwelijke ere-doctor Naam Roosevelt ^onverbrekelijk met vrijheidsstrijd en' recht Prof. dr. S. van Brakel promotor Drie millioen voor Neerlands jeugd Dodelijke stunts Piraten laten drie Nederlanders vrij Vijftien Slowaken staan terecht Atoombom barstte Mensen sprongen in paniek te water van het pontje Aelbrechtskade WMS: ft#'j ,'jj; Ï.S Wij krijgen spijsolie! Benzineprijs wordt niet verhoogd Druk vernielt installaties Tass beschuldigt nonnen, van stem biljetten - fraude Niet één incident Vliegtuigbotsing boven Berlijn was ongeluk Voorlopige cijfers: Geen nieuwe sterfgevallen op de „Volendam" Weerbericht lil ■'i?i -iSl I Dir.srHig 20 April 1948 Rei en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 6930tl Abonn.prijs» per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER AcHtste jaargang, No. 92 Uitgave N.V.De Nieuwe PerPostgiro 393^44 Bankier i Amsterdamsche Baak te Botterdam Dlreeteuri B. de Vries HooEdredacteur; Th. Ramaker (Van.onze correspondent) V7 ANDAAG wapperden In Utrecht de vlaggen niet alleen ter ere van de V Koninklijke familie, maar inzonderheid ook voor mevrouw Roosevelt, de hoge gast, aan wie in een plechtige zitting van de academische senaat, welke in de Domkerk wordt gehouden, het ere-doctoraat in de rechten zal worden uitgereikt. De senaat had tot deze uitreiking besloten in zyn zitting van 11 Februari 1946, waarin zü deze onderscheiding eveneens toekende aan Prins Bemhard, als vertegenwoordiger van het gewapend verzet tegen de verderfelijke indringer; aan Johannes Kardinaal de Jong en aan dr. K, H. E. Qravemeyer, »-eiden vertegenwoordigend het geestelijk verzet. Een uitgelezen schare van hoge gasten woonde de plechtigheid bij. Mevrouw Roosevelt was met het bestuur van de academische senaat ge zeten naast de preekstoel, het koor inkijkend links. Voor In de kerk hadden de Koningin, Prinses Juliana en Prins -Bomhard plaats genomen, met in een halve cirkel daar omheen gezanten, ministers, ere-doctoren en andere autoriteiten. De rector-magnificus, prof. dr. U, G, Bijlsma, opende de plechtige zit ting met «een woord van welkom "tor alle hoge gasten, waarna hij zich in het Engels ter begroeting richtte tot de ambassadeur vau Bel gië, als 'deken van het corps diplc. matique, de ambassadeur van de Verenigde Staten en de president van het Internationale Hof van Justitie. Hun aanwezigheid duidt er op, dat de gebeurtenis, ^.die ons hier verenigt, hoewel strikt geno men een persoonlijk feit, toch meer dan van nationale betekenis is. Spr. dankte mevrouw Roose- Ter gelegenheid van de Jeugd- week 1948 sprak gisteren voor de radio de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. Jos. J. Gielen. De minister liet uit komen, dat de jeugdorganisaties voort komen uit een vrije maat schappij en dat de taak van de staat niet van leidinggevende aard is. Er wordt zelf .voor gewaakt, al- dus de bewindsman, dat de in vloed, die de. staat op het jeugd werk heeft, nïdt in staatspaedago- gïek ontaarden kan. De steun, die de regering "tie jeugdbeweging geeft bestaat dan ook- in de hoofdzaak in het verlenen "van een .geldelijke subsidie. Deze subsidies bewegen zich, ondanks de benarde financiële omstandigheden, in steeds stijgen de lijn. De begroting 1946 vermeld de voor de vrije jeugdvorming een bedrag van 300.000 gulden. Op de begroting van'1948 is deze post aangegroeid tot 1.200.000 gulden. Dit bedrag is dus bestemd, voor de georganiseerde jeugd. Daarnaast staat nu echter de jeugd, die haar organisatievorm nog niet heeft ge vonden. In 1948 werd voor deze groep 1.500.000 gulden beschikbaar gesteld. Dit betekent dus, dat aan het gehele jeugdwerk thans een jaarlijkse "subsidie van bijna drie mi?doen gulden ten goede komt, •terwijl dit voor hef optreden van dit' kabinet 300,000 gulden "bedroeg. Door het lid der Tweede Kamer de heer Ruijs de Eeerenbrouck zijn aan de Minister van Oorlpg vragen gesteld betreffende het betreurens waardig vliegtuigongeval met do delijke afloon op Maandag 12 April j.l. te Steksel. 'Hij waagt of het waar is, dat dit ongeval een gevolg is geweest van vhet uitvoeren van duikvluchten en of het de minister niet is opgeval len, dat dergelijke demonstraties' door. militaire vliegeniers meerma len in' de nabijheid van bebouwde kommen worden gegeven, waar door onnodige risico's qntstaan? Als het voorafgaande, bevestigd wordt verzoekt de. vragenstelier de minister maatregelen te .treffen, waardoor in' de toekomst overbo dige gevaren zullen worden verme- den. Drie van de zespassagiers, die het vorige jaar December bij een overval op het Nederlandse schip „Van Heutz'' door Chinese piratran waren ontvoerd, ziin thans weer in vrijheid, meldt. A.P. uit Hong kong. Volgens een woordvoerder zou Tan Kitcheang, de zoofx van een millionnaire te Singapore, on geveer 300.00,0 Hongkong dollars aan losgeld hébben moeten betalen. velt voor het accepteren van het ere-doctoraat» en |prak er zijn vreugde over uit, dat 2ij niettegen staande haar vele verplichtingen naar Utrecht heeft willen komen om in deze plechtige bijeenkomst haar onderscheiding te aanvaarden. „Wij vernamen", aldus prof. Bijlsma, „dat *in ,1049 zekere. Claes Mariensen van' 't Roosevelt, afkom stig uit Oud-Vossemeer op het eiland Tholen, de Oceaan :overstak en zich vestigde in Nieuw Amster- .dam, waar hij- de' Amerikaanse tak van de Roosevelt-familie aan trof, die de Verenigde Stalen en daarbij de wereld, behalve menig ander voortreffelijk -burger, twee presidenten en U zelf schonk. Het mnge dan waar zijn, dat verhaal over Uw voorgeslacht niet gegrond is op solide historische feiten, in de traditie leeft het en bet wordt in Uw 'familie geaccep teerd, dat haar oorsprong geïdeali seerd kan worden op het èilan'd Tholen. Pe tegenwoordige burgers van Tholen accepteren het even zeer, Dit werd" ..wel duidelijk op Vrijdag, 30 Januqri van ditjjaai, de geboortedag var. de laatste president. Op die dag - legden onbekende personen een krans van paarse en witte seringen en' rode anjelieren, op het,kerk hof van 'Oud'Vossemeer, waar aan twee witte linten, elk met - een .Nederlands opschrift, ver- meldend: „Geschonken uit Hef- r, de, van.:-Uw vrienden'' en „Ritst in Vrede". --Een - traditie, die aanleiding "geeft tot zulk een welgemeende démon stratie, mag belangrijker worden geacht, dan de best gefundeerde his torie. Ik hoop, dat de vermelding hiervan mag bijdragen, die atmos feer te wekkeil, waarin wij deza plechtigheid zouden, willen plaat sen'" (Voor vervolg zie, pag. 3) Gisteren ,werd te Praag volgens het bekende schema een-proces be gonnen tegen Jan Ursiny, voorma lig leider van de Slowaakse Demo cratische Partij, en vijftien anderen 'die beschuldigd werden van hoog verraad. De president van de recht bank, dr. Bedrna, deed voorlezing, van de tenlastelegging, waarin de doodstraf wordt geëist tegen Otto Obuchr destijds perschef bij Ursiny, en Ladislav Culen. Jan Ursiny hoorde een gevangenisstraf van 10 jaar tegenssdch eisen. In Hongarije ls een geheime or ganisatie ontdekt, die Hongaarse militaire geheimen en'verschillende uitvindingen van Hongaarse tech nici naar Amerika zou hebben ge stuurd. Tot nu toe "ziin 14 personen gearresteerd. In slechts enkelewoorden werd te Washington bekend gemaakt, dat op het atol Eniwefokin de Stille Oceaan een proef is genomen met het atoomwapen. Er werden geen nadere gegevens verstrekt en werd 'zelfs geen datum'' genoemd. Terwijl de Bikiniproef ln Juni en Juli' 1946 werd - bijgewoond. door vertegenwoordigers van de -grote mogendheden, leden van het Con gres, en persvertegenwoordigers, waren bij deze door de wereld on- opgemerktg proef slechts -.een klei ne groep militaire-leiders en atoom deskundigen en een kleine groep politici alstoeschouwers aanwezig. Kordaat optreden redde - jongen het leven. Dank zij het kordate optreden van de heer T. J. B. uit Dordrecht werd het leven van. een jongengered, die door een locomotief van de R.T.M. werd gegrepen. Maandagmiddag wilde de H-jarige A. v. d. B.-uit'de Hillestraat vóór de stoomtram van dejR.T.M. de Putselaan oversteken. Hij sprong op het perron, maar werd nog net door" de locomotief gegrepen. Half op de yoprzijde van de locomotief han gende, met de-benën over het per ron slepend, :."wèrd hij meegesleurd. Plotseling sprong Iemand uit het wachtende publiek op de locomotief en óbield d.e ?s>ngen bij 'zijn. kleren va{=t. Éérst 24meter 'verder, tvaar zijn stopplaats was,i kwam de trein tot stilstand. De knaap iS' per auto naar het Zuiderziekenhuis vervoerd, dat hij gelukkig spoedig weer kon verlaten. De stoomtram had twintig minuten vertraging. angst, door een raotorvrachtschip overvaren tb worden;.zijn namiddag negen, passagiers van het pontje aan de AelbrechtsKaae, txy de spoorbrug overboord gesprongen. Gelukkig konden alle drenkelingen door handreiking aan wal worden gebracht. Een tienjarig meisje wa* bewusteloos en moest in een ziekenhuis worden opgenomen; De politie heeft tot dusver geen N.(Fotot' Merkelbach) f Het jongste 'portret van 'onze Vorstin.'Rustigtemidden der golven. Vele golven zijn over dit gekroonde hoofd gegaan, het gelaat getuigt van de zorgen, die aan onze vorstin waarlijk niet gespaard .zijn geblevenVooral dc laatste jaren is haar Regeringsperiode er allerminst een geweest van effenheid. Maar de weemoed,die om veel teleurstelling en leed is achter gebleven^ wordt overstraald door een wijze glimlachende berusting, die uit de rustig schouwende ogen spreekt. De ongeschokte zekerheid van een dieper vertrouwende toils- kracht van een die een klaar doel voor ogen heeft gehouden, en die steeds dtepsr doordrongen is van een. hoge verantwoor delijkheid. Een voorbeeld voor ons allen: de Vrouw, de Aioeder, de Vorstin in waarheid ons aller Koningins Motorboot voer tegen de sleepketting Het was omstreeks kv> art over vijf toen de veerman met zijn met circa 25 passagiers volgeladen pontje van de Spangensekade wil de afzetten. Toen het bootje vier nieter uit de wal was, werd er ge roepen: stoppen daar komt een motorboot aan. Dc pontjesbaas had de naderende motorboot zelf niet opgemerkt maar op de waarschu wingen van zijn passagiers trachtte hij de pont weer naar de wal te trekken. Toen het bootje nog enke le meters ven de» aanlegsteiger was verwijderd, raakte de .motorboot de trekkabel. Een schakel van de ket ting knapte, maar toch. zou er ver der niets gebeurd zijn, als .de 25 mensen, die op bet pontje stonden, hun kalmte hadden bewaard. In- plaats daarvan drongen zij in wil de angst naar een zijde van de pont waardoor deze scheef kwam te lig gen. In paniek sprongen negen passagiers overboord. Gelukkig was het ongeval op de kade niet onop gemerkt gebleven. De veerman en. omstanders wisten door handrei king de drenkelingen op de wal te trekken. Het tienjarig meisje, A. van Hinge, van'de Esseriburgsingel, werd bewusteloos uit het water ge haald. GOED AFGELOPEN Daar men aanvankelijk in onze kerheid verkeerde over het aantal opvarenden dat te water was ge raakt, "werden onmiddellijk de brandweer en GG en GD gewaar schuwd. Personeel van. autospuit zes, gereedschapswagen één. en van de rlvierpolitieboot vijf zochten twee Uur lang. met behulp van dreggen en DaviS-apparaten het water in de omgeving ai, evenwel zonder resultaat. Inmiddels waren de broeders van de geneeskundige i dienst er in geslaagd, het bewuste- loze meisje weer bij kennis te brengen. Zij werd per auto van da GG en GD naar het Bergtvegzle- kenhuis vervoer,d en daar opgeno men. Haar toestand was vanmor gen'redelijk wel. 'li Ufi Eens brachten de prinsesjes een he' zoek aan het Witte Huis te Washing ton en bij die gelegenheid heeft Mrs. Roosevelt ze al enigszins leren kennen. En hoe zij ze waardeerde! Wel, dat bleek enige dagen later toen mevrouw R. een bezoek bracht aan een Zieken huis en daar een Hollandse matroos aantrof met wie zij toch zo graag eens wat wilde praten. Hij verstond geen Engels. Zij geen Hollands, Wel, dan moesten dc prinsesjes fc hulp komen. Want dat wareg toch zulke „lovely, children and tlici; were so well educa ted". die moesten maar als tolk op treden. En aldus gebeurde. Thans heeft mevrouw Roosevelt paleis Soesidijk bezocht en haar oude, toen. nog zo jonge vriendinnetjes en hun ouders weergezien en mogen consta teren, dat zij groot waren geworden en flink en.bij-de-hand. - In de bonnenlöst, welke ln de week voor Pinksteren zal worden bekend eemaakt. zal een bon,voor alle leeftijdsgroepen worden aange wezen" voor het kopen ven 120 gram spijsolie. In verband hiermede wordt nog maals een beroep gedaanop het publiek om ledige spüsolieflessen in te leveren opdat de distributie niet In gevaar worde gebracht. In verband mfet het gerucht, dat de benzineprijs In Nederlandmet ingang van 1 thili met negen cent zou werden verhoogd, deelt het directoraat-generaal van de prij zen mede, dat van een verhoging in de naaste toekomst geen. sprake zal zijn. In een kolenmijn'bij Lens in Noord-Frankrijk werden door een hevige ondergrondse ontploffing 350mijnwbrkers van de buitenwereld afge sneden. Hoewel de onmiddellijk aangesnelde hulpcolonnes erin slaagden, het merendeel der mijnwerkers te bevrijden, vreest men,» dat tientallen arbeiders' de dood hebben gevonden. Vanmorgen" "vroeg stond vast, dat reeds elf mijnwerkers om"" het leven waren gekomen. Dertig zwaargewonden waren geteld. Met meer slacht offers moet echter rekening worden gehouden. een dichte menigte bij de ingang van de mijn. Inmiddels zijn ook utt andere streken hulpcolonnes gekomen om de nog ingc%lote»en te üedden.. Als vermoedelijke oorsaak van de ramp wordt ontbranding v.an mijn- gas of kolenstof genoemd, alhoewel men dienaangaande nog geheel geen aanwijzingen heeft. Van de z0de der directie zijn nog geen na dere bijzonderheden bekend gé- maakt. Dé ontploffing was zo hevig, dat aan de oppervlakte het grootste deel van de installaties door de druk werd vernield. De bevolking van het kleine plaatsje stroomde onmiddellijk naar de plaats des on- heüs en nog steeds verdringt zich A Hioewel de officiële cijfers eerst hedenavond beleend zullen worden gemaakt mag worden aangenomen/dat de christen democraten in Italië een overweldigende overwinning hebben be haald. In Rome, Napels, Milaan, Venetië, Bari en in vele andere grote plaatsen van het schiereiland is het verschil der uitgebrachte, stemmen tussen christen-democraten en het volksfront zo gröot, dat menigeen de secretaris van de heden feest-vierende partij ge lijk gaf, toen hij be#v eerde, dat de democratie in Italië is gewaar borgd en geconsolideerd. 6 Het Russische persbureau Tass weet de 'nederlaag der communis ten niet anöeia te verklaren" als de wereld mede te delen, dat de gees telijkheid en nonnen op grote schaal gebruik zouden hebbek gemaakt van herhaalde stemming door mid del van twee of drie nagemaakte of gekochte stembiljetten. Katholieke organisaties voerden, zo vervolgt Tass, op 18 April meer dan 100.000 telefoongesprekken met particulie ren te Rome, waarin zf de bewo ners, met represaillemaatregelen be dreigden.'indien ztj zich van stem ming onthielden, Palmira Togliatti, de leider van Ook de tweede verkiezingsdag in Italië heeft een buitengewoon rus tig verloop gehad, zodat de minis ter van binnenlandse zaken kon mededelen, dat de openbare orde nergens door incidenten - was ver stoord. Weliswaar circuleerden in Rome nog enkele geruchten, dat de fas cistisch georiënteerde sociale bewe ging manschappen zou oproepen om een mogelijke poging der com munisten zich van het radiostation meester te maken, af te slaan. Maar de politie, die zware machine geweren aan beide ingangen van de studio had opgesteld, heeft niets bijzonders gemerkt. Het eerst zullen mi-de stemmen voor do Senaat geteldworden, waarvan een derde door directe verkiezingen wordt aangewezen. Eerst wanneer hiervan alle cijfers binnen zijn, zal een begin worden gemaakt met de telling van dc stemmen voor liet Huls van Afge vaardigden, waarvoor de grootste belangstelling bestaat en waaraan het meeste politieke gewicht moot worden gehecht. Er is geen reden om aan.te ne men, dat de botsing tussen het Britse Viking vliegtuig en de Rus sische jager boven Berlijn iets an ders is geweest dan een ongeluk. Tot deze conclusie kwam het Brit se hof .van onderzoek, dat zich met de oorzaken van deze ramp heeft bezig gehouden. Engeland, zal nu, zoals Bevin mededeelde, schadever goeding vragen. Vanmórgen om zeven uur heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de volgende officieuze uit slagen van de Senaatsverkiezingen, het ■- gehele land betreffende, be kend gemaakt; Christen-Democraten 3.280.532 Volksfront 1,076.899 Dem. Soc. en Republik. 662.463 Nationaal bloc 320.630 Van de Kamerverkiezingen zijn de uitslagen nog slechts zeer ge deeltelijk bekend. Te Rome was de stand vanmorgen als volgt: Christen-Democraten 274,873 Volksfront 124.434 Ital. Sociale-beweging 29.487 Republikeinen 25.912 Monarchisten 13.803 Nationaal bloc 10.560 De officiële .uitslagen .van de se naatsverkiezing tc Rome, betref fende 1418 van de in totaal 1437 stembureau*, is als.volgt:- Christen-democraten .402.410 Volksfront 199.284 Republikeinen .52.233 Sociale beweging 41.474 Nationaal bloc22.260 Door de gematigde socialisten en de monarchisten "znn in de acht kiesdistricten van Rome geen can- didaten gesteld, In sommige delen van het land wijzen dp voorlopige cijfers in de richting"van een absolute meerder de Italiaanse communistische par tij-, zou volgens .een, Romeins blad vervangen worden door Rp'gero Grieco, lid van het centraal comité vgn de partij. Mario SceJba, de minister van Binnenlandse Zaken, heèft gezegd, dat een Christelijk-Democratische uitnodiging aan de communisten om aan de regering deel te nemen, uitgesloten is. aangifte van vermissing ontvangen, zodat mag worden aangenomen dat alle opvarenden., van het pontje werden gered. De schipper van het motorvracht schip „Annie", dat het ongeval ver oorzaakte, verklaarde dat hij hon derd meter voor de plaats waar de pont overvaart signalen had gege ven. Vijftig meter dichterbij geko- mén zag hij tot zijn -schrik, dat da sleepkabel van de pont strak ge spannen was en dat de pont uit de wal voer. Onmiddellijk liet hy'zija s motor achteruit slaan, maar Ret schip had nog zc'n vaart, dat. een aanvaring met dèf kabel niet meer te vermijden vas„ Geen baas op zijn vaartuig Van omstanders vernamen wij, dat de veerman niet opgewassen is tegen de passagiers, die geregeld van de pont gebruik makenom zich van en naar hun werk te be geven. Het schijnt nogal eens voor te komen dat de pont overbelast wordt, ondanks de protesten van de veerman. Veelal trekken de passagiers het veerbootje eigenhandig naar de overkant om vlugger thuis te zijn. Er is hier sprake van ongewenste toestanden, waarmee de politie bij haar onderzoek naar de schuld vraag rekening dient te houden. Bij het steeds drukker wordende £innenvaartverkeer-zou het boven dien zeer wenselijk zijn, deze pri mitieve e.n zelfs riskante oeverver binding te vervangen door een noodbrug, uitsluitend voor voet- gangers. Vier kleine sleepboten naar Indonesië Aan de Parkkade te Rotterdam lagen vier kleine sleepboten, ge meerd, die vanmiddag gestart zijn voor een 'maandenlange reis naar Indonesië. De schepen hebben toe- behoord aan -de - Amerikaanse ma rine en werden door de geallieer den in Europa gebruikt. Ze zijn aangekocht uit de „Dump" te Ant werpen door de Nederlandsch-In- dische Tankstoomboot Maatschap pij en door Wjlton-Fyenoord te Schiedam zeeklaar gemaakt. Twee ':- van.de sleepboten'de Oemar en Soekalila, meten 137 ton,: én de en- 4«re twee, de Soekalantmg, en Soekahadji hebben, een .bruto in houd' van': 170 tótirDe ^vaartuigen, nog kleiner dan de KPM-coasters, die verleden- jaar naar dé Oost voeren, zullen onder convooicom- mando van kapitein Jansen de reis maken, via Gibraltar, Suez, Aden, Colombo en Singapore; "Drie der sleepboten zullen dienst doen 'in Balïk 'Papan, de- vierde in 1 Nieuw Gtfinea, In de. afgelopen nacht werd op*het directoraat van het verkcerwezfas In Den Haag een telegram- ontvangen van het s.5. „Volendam", waarin wordt medegedeeld, dat het verloop van de epidemie aan boord sinds de laatste zestig uur zich niet ongunstig Iaat aanzien. Er zijn. geen nieuwe' sterfgevallen bijgekomen,.hoewel nog een aantal kinderen ziek is,'Van morgen is Haagse kinderarts, H. Broekma. per vliegtuig van" Schiphol vertrokken met bestemming Suez, waar hy zich aan boord van de Volen dam hoopt te kunnen begeven, vanwaar de Volcndam«cp .12 April vertrok. Hier' stierf het eerste kind en binnen enkele dagen maakte jdé enteritis nog negen slachtoffertjes. Over de oorzaak is tot nu toe niets bekend. De medische staf van het schip, bestaande uit zes militaireartsen, heeft tussen Colombo en Port'Saïd versterking gekregen van het hos pitaalschip .-.Grote Beer". Een inter nist, vier verpleegsters en een ver pleger stapten over op de Volendam. Alles-wordt thans in het werk ge steld om uitbreiding van de ziekte te voorkomen.. Er zijn nog een aan tal zieken bijgekomen, maar vol gens de laatste berichten bestaat er voor hen geen levensgevaar. De Volendam, die repatriërende militaire gezinnen naar Nederland brengt, wordt "op 3 Mei te Rotterdam verwacht. Specialist per vliegtuig onderweg Zoals reeds gemeld, zijn ttien van de vijftig kïnderem die de reis op de Volendam meemaken, overleden aan enteritis idarmstoornissen). De ziekte is uitgebroken te Colombol IN' GEZELSCHAP VAN ZlfN 'de hoofdcommissarisvan politie, de GASTHEER, de-dief van de generale heer H. M. C. A, Staal Aan tafel staf, mr. H.'J. Kruis,'heeft dc opper- heeft de burgemeester de hoge gasten bevelhebber van de Franse zone. ge- hartelijk verwelkomd. In zijn antwoord neraal Af. P. F. JKgnig. gistermiddag merkte gneerahl König o.mop, dat bij een officieel bezoek aath Rotterdam ge- alles, wat Duitsland door drie oorlogen brachtDd beide generaals waren ver- in' dc laatste eeuw heeft misdaan,, niet gezcid door hun echtgenoten 'en een' mag worden vergelen, dat Europa klein gevolg. Dc gastenarriveerden, met een verwoest Duitsland niet is ge- om één uur op het' stadhuis, waar zij. baat, juist het tegendeel is waar. 1 werden ontvangen door burgemeester Na de lunch heeft it. C. van Traa, Oud en door de 'wethouders J. van, directeur van de dienst'voor sfadionf- Tilburg .en A. Hpgcweg. Aan een wikkeling, een uiteenzetting gegeven lunch'die hierna volgde, zaten o.m.' ooer 'dc herbouw van de stad! Het ge ook aan de consul-generaal van Frank- zeischap heeft- vervolgens een auto rijk, de heer P. Bichct, de gamizoens- tocht door de binnenstad en door Zuid commandant U.-kol. C. W, Ekkert, de gemaakt en het bezoek besloten met commandant van het macinedépot, it.- een rondvaart door de havens aan kol. P. van Gun, de commandant boord van dc „Stad Rotterdam" Om van de Nedcilandse marine te Rotter- kwart over vijf zijn. de gasten. weer. heid voor de christen-democraten, dam, luitenant ter, zee A. Molenaar en; .paag Den Haag p_erttokhg.ti Rotterdamse Havenwerkers bezochten Antwerpen Als uitvloeisel van de in Februari gehouden vciligheïdswedstrijd in de Rotterdamse haven, waarvan, wij destijds melding maakten, hebben twee ploegen arbeiders onlangs een eendaags bezoek aan de Antwerpse haven, gebracht Dé leiding van deze excursie berustte bij het hoofd' van de sociale afdeling der scheepvaart- vereniging. Zuid. Vroeg in de morgen werd per autobus naar Antwerpen gereden, waar een tocht door de havens werd gemaakt en dokken en terreinen werden bezocht. Uit onderlinge ge sprekken met de Antwerpse werk nemers werd een beeld van hun ar beidsvoorwaarden en levensomstan digheden verkregen. De dag.werd besloten met de bezichtiging-van de stad. Weersverwachting, geldig- tot Woens dagavond! - Vanavond en - vannacht weer plaat selijk onweer. Morgen, in dé loop van de dag geleidelijk van het Noord oosten doordringen van een koelere luchtstroom met vrij veel bewolking, maar met slechts hier en daar enige lichte regen. Matige wind tussen Noord en Oost, - SI Aprilt Zon op 5.31, onder 19-47, Maan op ,17'J.l. onder 5,05. 21 ApriL Hoog water te R'dam: la til 2.47 uur, 2a-til 15.31 uur. BsB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1