HET ROTTERDAMSCH PAROOL De Gasperi neemt de communisten niet in regering op m Marshall-hulp in cijfers Met Koos en Adri Vorrink werden nog vele anderen opgepakt De Belgische koningskwestie in onze Tweede Kamer Trein schiet bij Voorschoten uit de rails Woensdag 21 April 1948 Achtste jaargang, No, 93 Christen-Democraten behalen bijna de helft aller stemmen Volksfront viert overwinning Senaatscijfers thans volledig Mr. Van der Goes van Naters stelt vragen aan de minister-president En nn kijkt Italië naar Den Haag Honderd mijnwerkers te Lens bevrijd Aantal doden steeg tot veertien Weerbericht 1950 Heilig jaar Euwe-Reshevsky remise Is 't wel voldoende? Anton van der Waals had destijds prachtige referentie''s Van Tijen zou naar Engeland vliegen Amerika wil helpen orde in Palestina te bewaren Nieuwe voorzieningen sociale zekerheid Mevrouw Roosevelt vertrokken Benelux-katholieken werken samen Een nieuw regiem in Costa Rica Lewis veroordeeld Red «fi Adm. Lange Horen UI. Sciiedom TeL 6930L Abonn.prijsi per week (Ui per kwarictal 4,—, loses nummers 0.09 Dpgerlcht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bemkleri Amsterdamsch» Bank t« Rotterdam Directeur» B. de Vrie« Hoofdredacteur: Th, Ramaker IK denk er niet aan, de communisten in de regering op^te nemen, aldus verklaarde de opgetogen Italiaanse minister-president Alcide de Gasperi voor een menigte. De uitslag van. deze ver kiezingen heeft getoond, zó vervolgde de premier, dat het Italiaanse volk niet gebolsjewiseerd wenst te worden. Dit bewijst, dat ons volk thans politiek rijp is. De anders zo zakelijke minister besloot zijn jubelende verklaring met de voor politici weinig ge bruikelijke toelichting. Ik ga nu. naar huis, om het mijn vrouw te vertellen! een-levensbelang voor het behoud van West-Europa." Will Gallach er, een van de twee communistische leder» van. het En gelse parlement: „De actie van be- "dreigïngen en de beloften van voed sel in dit.leven, alsmede het schrik beeld van het leven hiernamaals, moesten wel op het ogenblik een vreselijke uitwerking ia Italië heb ben." André Colln, de secretaris-gene raal van de Franse MRF: „Kennelijk een overwinning voor de wijdheid." „Le Monde" .(cons.): „De hoofd oorzaak voor de nederlaag Van het Van de zijde der links-socialisten Is thans de nederlaag als een feit aanvaard. Het is de overwinning van de leugenpropaganda,' schrijft het officieel orgaan van de partij. De communisten daarentegen zijn niet teneergeslagen. 'Terwijl alle of ficiële berichten de overwinning van de regering verkondigen,publi ceerde de communistische pers ze- gemarcn en promoveerde zij het Volksfront tot de sterkste partij- „Ter viering van het succes" zullen In verschillende steden speciale de- monstratiès worden gehouden. Of schoon de regering tot nader order alle massabetogingen verboden heeft worden deze demonstraties zonder meer aangekondigd. Men kan, zo redeneren de communisten, de spon tane vreugde-demonstraties van bet volk niet tegenhouden. Anti-communisten zien in derge lijke meetings een groot gevaar en In politieke kringen realiseert men zich terdege, dat de Gasperi welis waar een belangrijke fase .in de Strijd tegen de overheersing van het Volksfront heeft gewonnen, doch dat het communisme een zeer machüge factor, in het politieke leven^ van Italië blijft; niet alleen door de macht van het aantal, doch ook door straffe organisatie, In Midden-Italië, in de provincies Emilia. Toscane, in steden als Flo rence, Genua, Spezia, Bologna, heeft het Volksfront zijn. grote steunpunt behouden. In het Noorden, in de in dustriële centra Milpan en Turijn, heeft het aanzienlijk terrein verfo ren. Het beeft-zijn grootste échec geleden lafags de grenzen van Joego slavië.' Van betrouwbare zijde wordt fe Rome vernomen,dat de ver- kieztngsresuitatcrr •waarschijnlijk ernstig beroering in de gelede- ren der communisten en extre me socialisten teweeg 2a! bren gen, p welke wijze dit bij de com - n* .nisten tot uiting zal komen is thans nog niet te zeggen, maar bij de extreme socialisten zullen de verkiezingsresultaten waar schijnlijk tot gevolg hebben, dat vele ontevredenen zich zullen afscheiden. Bekend is, dat de voormalige mi nister vanopenbare werken, Ro- mita, enige maanden geleden de partij probeerde te verlaten, doch gedwongen, werd in de partij te blijven. Mëii is dan ook van mening, dat Rbmita en zijn aanhangers thans niet langer zullen aarzelen om uit de partij te treden. Van de zijde van het centraal comité van het Volksfront wordt medegedeeld,'dat het gerucht over vervanging van Toglfatti alle grond mist. Richard Crossman, linksgeoriën teerd leider der labourpartij: „De nederlaag van de communisten was De volledige uitslag voor het ge hele Italiaanse grondgebied van de verkiezingenvoor de Senaat is thans bekend. Zij luidt als volgt; Aantal stemmen Chr.-Dexn. -10.74D.131 (47,9%} Volksfront 6,955.229 (31 Social. Unie 1.580.722 (7 -\%) Nationaal bloc 1.364.741 (6,1 Republikeinen 637.430 (2 Sociale beweging 244.646 (1,1 Overige partijen 467.684 Van de Kamerverkiezingen -zijn de uitslagen nog niet volledig be kend. Van de 41.647 kiesdistricten zijn er thans 35.291 geteld. De cij fers daarvan luiden: Chris telij k-Dem o era ten 10,351.033' Volksfront S.698.695 Socialistische Unie 1.574.718 Nationaal blok 812.825 Republikeinen 491.916 Monarchisten 486.427 Sociale beweging 395.587 Diversen. 34Ö.OOO Volksfront is te zoeken in het feit,' dat Togliati openlijk het Vaticaan heeft aangevallen.1' De uitslagen waren op de Lon- dense beurs aanleiding tot een* alge mene koersstijging. Italiaanse aan delen werden gekocht in de hoop, dat er binnenkort dividend zal wor den uitgekeerd. Het Internationale Gerechtshof zal op 22 April in openbare zitting te Den Haag 'bijeenkomen om te beraden over de vraag, of een lid van de Verenigde Naties de toela ting .van een candidaat-lid afhan kelijk kan stellen van de voorwaar de, dat andere staten tezamen met de candidaat-staat tot de V.N? wor den toegelaten». (Zoals men weet, heeft ^Grcmy- ko reeds twee keer van zijn. veto-; recht'gebruik, moeten maken om te verhinderen, dat Italië lid wordt .van de V.N. De Russen willen na melijk eerst* dan hun toestemming verlenen, wanneer ook Roemenië, Bulgarije en Hongarije tot de V.N. worden toegelaten. .Red.). Na een koortsachtige strijd die de gehele nacht duurde 2(jn red dingsploegen er in geslaagd, de ruim honderd ingesloten raynwet; kers uit 6e mU" by Lens in Noord Frankrijk/ waar, zoals wij reeds be richtten, een zware ontploffing heeft plaats gehad, te bevrijden. Het aantal doden is helaas tot 14 gestegen. Voortg worden twee meisjes, die als sorteersters werk ten, vermist. Aangenomen moet worden, dat zij eveneens omgeko men zijn," WARM WEER f Weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond; In. het Zuiden en Westen tijdelijk meer bewolking met plaatselijk enkele re genbuien, Hier en daar met onweer. Matige wind les sen Oost eh Zuid. 12 April: Zon op 5.29. onder 19.49. Madn op 18-37. onder 5.18. 22 Aftfll. Hoog water te R'dam; la tij 3.36 uur, 2e tij 16.19 uur. De reis van koniffg Leopold door Nederland zal nog een staartje hebben. De heer vhn der Goes van Naters, lid van de Tweede. Kamer, stelde namelyk aan de minister president de volgende vragen: 1. Is het de minister bekend, dat de aankomst van. de koning der Belgen als particulier persoon te Rotterdam tot demonstraties en derhalve ook tot het gevaar van contra-demonstraties aanleiding heeft kunnen geven, doordat: a) aan groepen Belgen ver gund werd het schip, waarop de koning zich bevond, te naderen; b) de mogelijkheid geschapen was voor hetper - megaphoan overbrengen van toespraken door Belgen; c> de koningop dit vroege morgenuur in'een open. automo biel werd afgehaald; d)' het poliGécordott* door groepen demonstranten is kun nen worden doorbroken? 2. ..Is dé minister, niet van me-' ning,» dat moet worden voorkomen, dat op Nederlands grondgebied ,daor buitenlanders demonstraties worden gehouden, welke betrek king hebben op hun binnenlandse politieke aangelegenheden? 3. Indien de minister de voor gaande vraag bevestigend beant woordt, wil hij dan mededelen of hij het niet verhinderen van de vermelde demonstraties mede In verband met het gevaar van con tra-demonstraties j juist acht en welke autoriteiten daarvoor ver antwoordelijk zyn? In verband met deze, door mr yan der Goes vart Naters aan de minis ter-president gestelde vragen, ver nemen wij van bevoegde zfide./dat over de by deze gelegenheid 'door de politie genomen veiligheidsmaat regelen, van te voren overleg ïs ge pleegd met het departement van buitenlandse zaken en dat een hoofd ambtenaar van dit departement bil de aankomst aanwezig wak, om zo nodig verdere instructies te geven. Dit bleek niet nodig te zjjn. Onvoorziene omstandigheden Het ,s,s. Eemdijk, aan boord waarvan koning Leopold en zijn gezelschap zich bevonden, werd op de Nieuwe Waterweg ,tot aan de grens van de gemeente be geleid door de rijkspolitie^ te water, waarna de gemeentelijke rivierpolitie de bewaking over- nam. Op het terrein voor de loods.' wpar de koning debarkeerde. was oen met hekken afgesloten' ruimte van vijftig bij vijftig me ter vrijgehouden, met een tien meter brede uitgang in de rich-- ting van'de tunneltravgfse. - Hoewel de koning oorspronkelijk van plan was. ïn een gesloten wagen naar Schiphol te rijden, stapte hij in een open Buick van- Belgische nationaliteit, waarmee mét een snel heid van vijf kilometer door de bo vengenoemde ruimte werd gereden, hetgeen aan het hier, langs een af zetting van touwen opgestelde en van enthousiasme laaiende Belgische publiek ruimschoots de gelegenheid bood, van hun aanhankelijkheid en symoathie blijk te geven.-- Door het niet voorziene langzame rijden van de koninklijke auto zo werd ons verder medegedeeld werd de Belgen de gelegenheid ge boden, een zó sterke druk op het poütiecordon uit te oefenen, dat enkele Belgen er in slaagden, de touwen te Verbreken, door het cor don heen te dringen en de auto te naderen. Het politiecordon bestond uit drie commissarissen, twee inspecteurs. 35 agenten in uniform en twintig re chercheurs, allen geconcentreerd over een afstand van nauwelijks honderd meter. De politie trad krachtig, maar niet ruw. op en van wapenen is geen-gebruik-gemaakt. Tenslotte kan nog worden mee gedeeld, dat de auto van de koning onmiddellijk werd gevolgd door/een auto,waarin rijksrechercheurs ^wa ren gezeten, die echter, daar zy in burger waren gekleed, bö het op dringen der Belgen niet konden op treden. Nadat de Rector Magnificus van de Universiteit, prof, dc. U. G. Bijlsma. de plechtige bijeenkomst in de Domkerk met een rede had geopend, sprak prof- S. van Brakel als promotor mevrouw A. E. Roosevelt toe. Het hoogtepunt van de plechtigheid was het omhan gen van de cappawelke handeling werd verricht door prof. L. J. Hymans van den Berffh. Geheel links prof. dr. H. Wagenvoort. Rechts van mevrouw Roosevelt op de ac/ifex-grond is de mi nister van .Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, dr 'Gielen 'zichtbaar. Het staat thans vast, aldus meldt Reuter, dat de paiis op Hemel vaartsdag 1949 het jaar 1950 tot „heilig jaar" zal. uitroepen. Uitge breide- voorbereidingen voor de ontvangst van pelgrims zullen reeds thans - getroffen worden." De partij Keres—Botwinnik uit de 15e ronde van het wereldschaafc- tournooi werd na de. 42ste zet af gebroken. Botwinnik heeft een pion meer. De partij Reshevsky—Euwe werd 'na de 27ste zet remise* gegeven. Tengevolge van „Spoorspatten" {uitzetten van de rails als ge volg van hoge temperatuur) schoot gisternamiddag de trein Den Haag—Leiden onder Voorschoten in volle vaart uit de rails. Enkele' ogenblikken laterreed de_uit Amsterdam ^qmegjde^trein tegen de ontspoorde wagens aan. Hoewel de materiële schade vrij groot bleek, te zijn, deden zich gelukkiggeen persoonlijke onge vallen voor. Het vervoer LeidenDen Haag; werd tijdelijk met de blauwe tram onderhouden, terwijl 09k autobus sen en taxi's werden ingeschakeld. De uit Amsterdam komende trein die langs de tegenligger schuurde, werd zover onze verslaggever van een afstand kan zien, alleen aan de voorzijde, in het bijzonder aan. het onderstel, beschadigd. De Nederlandse Spoorwegen delen, over de treinontsporing nog mede, dat de oorzaak inderdaad gezocht moet worden in spoor- spatting. Er wordt' verder op ge wezen, dat een dergelijke spoor- spatting alleen, kon voorkomen op het punt waar het ook gebeurd'is, omdat daar een traject van 180 m. door de gebrekkige- materiaalpo sitie niet zo is gebouwd als de overige haanvakken. Deze „tech nische fout" heeft by de plotseling optredende warmte het ongeluk doen ontstaan. De Nederlandse Spoorwegen zul len nu het baanvak, dat over 250 m. totaal aan flarden gereden is, zo danig herstellen, dat een herhaling van een treinontsporing, zoals gis ternamiddag gebeurde, niet meer mogelijk zal zijn. Hoewel nog niet officieel bekend is hoe het Marshall-crediet van 53 mil' Hard dollar onder de zestien landen zal worden verdeeld, neemt men 'aan. dat er van de volgende, bedragen niet veel wordt afgeweken: Engeland Frankrijk Italië "Nederland 1324300.000 dollar U30.SOO.OOO dollar 703-600300 dollar 599300.000 dollar Dan volgen de'Engels- en Amerikaanse bezettingszone. Belgiè^Ltixem- btitgOostenrijk, Denemarker., IerlandGriekenland, Franse bezettings zone, Noer wegen. Zweden, het Saargebied en IJsland, terwijl Portugal en Zwitserland nog niet worden genoemd. De cijfers hebben betrekking op de Amerikaanse goederen, voor de be taling waarvan de EC A (Economic Cooperation Administration de ver plichting op zich zal nemen. De werkelijke leveranties van. Het Westelijk halfrond zijn natuur lijk aanzienlijk groter, omdat een gedeelte der leveran ties wordt gefinancierd uit andere èrormen, zoafs de dollar-inkomsten der Europese landen uit hoofde van hun export, leningen en cvedieten). Ondanks het feit, dat deze besommingen van officiële zijde illustratief" werden genoemd, werd' reeds de hieronder afgedrukte voorlopige specifi catie van goederen, die Nederland gedurende de periode van 1 April tot 31 Maart 1949 zal ontvangen, bekend gemaaid: in mill. dollars 113.9 49.2 40.7 313 30.5 24.9'-,: 23.9 223 21.8 Broodgranen en grofkorrelige granen. Machinerieën Katoen en stof - Afgewerkt staal - Pe?rbrëumpri^cfe>t1.".."."....:... Kolen Vetten en oliën Chemicaliën Oliekoeken en -meel 13.2 Vlees 3.9 Suiker 2.6 Zuivelproducten 1,6 Rijst 03 De administrateur van het Marshall-plan, Paul Hoffman, t§ er niet zeker van, dat de door hem beheerde 53 milliard do/far ook werkelijk voldoende zijn, om het herstel in Europa in de geu>ensfe mafe tot stand te brengen. Tegenover de fcewijzingscommissie van het Amerikaanse Huis wan Afge vaardigden verklaarde hif te hopen, de productie in alle bij het herstelplan betrokken landen- op te voeren, maar hij was er niet van overtuigd, dat hem dit zou lukken, Op de vierde dag van het proces Van der Waals wordt het oprollen van het Nationale Comité aan de orde gesteld. ichreiéder, die weer als getuige optreedt, kwam in April 1943 in het bezit van een foto, toebehorend aan een „gedropte" agent.- waarop twee kinderen stonden afgebeeld. Van der Waals Is met die foto gewapend naar een adres in Amsterdam gegaan» "waar een zekere Vinus zou "wonen. Schreieder merkte.-dat hy Vor-- rink niet veel langer aan het'lijn tje zou kunnen houden. Hij besloot hem en zijn illegale groep op 1 April onschadelijk te maken. Op die das eingen Schreieder en Van- (ter Waals met 'hun helpers naar Eindhoven. Daar- werden gearres teerd, H. J. M. Hansen, Van Looi» Koosen Adri Vorrink. 'Alles ver liep echter niet geheel volgens het plan: de arrestaties trokken de aandacht van-het publiek, hetgeen allerminst de bedoeling was. Op hetzelfde tijdstip werden overal In den lande personen opgepakt, die met Vorrink c-s. in verbinding ston den. Schreieder levert weer een In drukwekkende proeve van geheu genwerk, door een complete opsom ming te geven van „gedropte" én gearresteerde agenten, met naam en data In chronologische volgorde. In Juni 1943 vonden de laatste droppings plaats. Schreieder noemt de plaatsen waar agenten en mate rialen omlaag werden geworpen, met opgave van kilometerafstan den. Pres.: Toen u Van der Waals deze foto gaf, was u toen al op de hoogte van het bestaan van het Nationale Comité? Getuige: November 1942 kwam Van der Waals in contact met Koos .Vorrink, die leidde'toen een passieve weerstandsorganisatie en. een Natioaal Comité, samengesteld uit vooraanstaande Nederlanders; Koos .Vorrink verzocht Van der Waals Landen via de radio om er kenning van zijn comité te vragen. Aldus geschiedde. Vorrink uitte ook de wens een. eigen zender te hebben om In voortdurend contact te. ziin. Toen kwam het plan by Vorrink op om de heer Van Tijen naar. Enge- land-te sturen. Schreieder zag hier een groot bezwaar in - voör zijn „Spfel" en trachtte Vorrink aan vankelijk van het plan af te hou den. Tenslotte beloofde Van der Waals de heer Van T(fen per vlieg tuig naar Engeland te brengen. Men ging op weg naar de start plaats. De heer Van Tijen had zeer veel belangrijke bescheiden zy zich Op het station te. Zaandam werd hü gearresteerd. Zo gek was SD-chef niet Van der Waals, die het woord krijgt, vraSgt Schreieder of hii kan bevestigen dat hij (Van der Waals) in begin 1943 met Vorrink naar Engeland zou gaan. Schreieder er kent, djit hjf inderdaad aan deze mogelijkhf<d heeft gedacht, maar toestemming heeft hil niet gege ven. De heer Van. Tijen, als getuige gehoord, 'verklaart ^doör "Van - Looi gehoord te hebben, dat- zekere An ton de Wilde, bereid- was hem naar Engeland te brengen. De fceer Van Tijen had tal van illegale contrac ten en wilde graag-naar Engeland, ,',De Wildé" had zulkeprachtige referenties dat hjj hem' volkomen vertrouwde, zo zelfs, dat hrj hem zeer belangrijke papieren toever- trouwde. De Wilde trachtte de heer Van Tyeri ook nog een' grote re volver op te dringen. Eerst was het plan, per boot te gaan, maar ten slotte viel de keuze op een.'ont snapping. door de lucht. De "heer Van Tijen wilde zo spoedig moge lijk naar Engeland, om van daar uit direct contact met Vorrink te onderhouden. Ten huize van de heer Van Wal- sum werd een bespreking gehou den, waar Van der Waals o.a. aan drong op de,organisatie van eer. grote illegale strijdgroep, met het oog op de komende invasie. Hy wil de graag namen weten. Hier werd door Vorrink c.s. echter met op ge reageerd. Na ziin .arrestatie werd de heer Van Tijen naar Buchsn- .walde vervoerd waar hÜ drie jaar heeft vertoefd. Foto als introductie Getuige A. R. van Staal vertelt uitvoerig, hoe Anton de Wilde zich met de foto van Meier Sluyser's kinderen indrong bii de heer Van Looi. Getuige had aan De Wilde 'ook IS bilj&tten van 1000 gege ven, -om ih te wisselen jn kleine coupures. Van der Waals had-zich hier erg voor geïnteresseerd. „Laat mij dat maar opknappen"; zei hij. Dat geld behoorde aan Van 'Looi en andere joodse onderduikers. Getuige vraagt het Hof er aan te wilen meewerken, dat dit bedrag nog aan de oorspronkelijke eige naars. wordt teruggegeven. By"Van der Waals is immers een belang rijk bedrag aan geld in beslagge- i^oos Vorrink getuigt Vervolgens komt Koos Vorrink, voorzitter van de P. v. d. A» getui genis afleggen. In December 1942 hoorde hif via Van Loöï voor het eerst van een gedropte parachutist, Anton de Wilde. Al spoedig volg den onderhandelingen en achteraf moet de heer Vorrink wel toege ven. dat hij een super-vertrouwen in De Wilde had, zodat hij hem talrijke inlichtingen gaf. Steeds echter hield de heer "Vor- rink de namen van de betrokkenen geheim. Over de organisatie zelf werden echter wel gegevens ver strekt, omdat men dacht dat De Wilde met Londen in contact stond. Van der Waals gaf ook de indruk, dat Londen hem antwoordde. Op deze wijze won hij zijn vertrouwen. Tenslotte werd de afspraak ge maakt om met een aantal mede standers Van der Waals te ontmoe ten in Eindhoven. Vorrink was toen in Vught ondergedoken. Na afloop 1 van de besprekingen, die de voor bereiding van. sabotage-acties - tot onderwerp hadden, ging Van der Waals met de heer Hansen, de contact-man Zuid, weg. De heer Hansen werd gearresteerd en op het station te Eindhoven werden ook Vorrink, Van Looi en Van der Waals met veel misbaar gearres teerd. Toen dit ebeurd was. kon ons eigenlijk niets meer schelen. De heer Van Tijen had zeer belangrijk materiaal bij zich, een soort ge schiedschrijving van het verzet, de hele Jodenvervolging en andere in formatieve stukken, op de samen stelling waarvan wy zeer trots wa ren. Een of andere figuur schijnt toen begrepen te hebben, dat nien een groep van dergelijke belangrij ke politici moeilijk voor een Duit se rechtbank kon brengen. Wij werden naar Duitsland afgevoerd. „ïn hoofdzaak juist" Van der Waals bevestigt deze verklaringen „als in hoofdzaak juist". Bij recapitulatie van de pre sident erkent hij zijn aandeel in de. arrestaties van Van Tijen, diens marconist. Wolters, Koos en Adri Vorink, Van Looi. Hansen en Th. Van Maanen. Ik heb aldus Van der Waals de heer Van Looi wel een machinepistool „gegeven, maar toen Schreieder zyn arresta tie begon te overwegen heb ik het pistool weer teruggenomen. Van de 15.000 gulden van de lieer Van Staal kan hij zich weinig her inneren. Hij had ze aan schreieder afgedragen en niet teruggekregen. Schreieder ontkent dit en zegt het geld weer aan Van "der Wa.ls te ruggegeven te hebben. In een geheim telegram aan Reichsführer Himmler werd op 1 April -meegedeeld, dat een belang rijke illegale groepering rondom Koos Vorrink bestaande- uit vroegere politieke kopstukken, groot-industriëlen en intellectuelen ïn totaal 24 personeii, was opge rold. Andermaal komt Schreieder voor. De president vraagt hem of hij Van der'Waals toegezegd heeft; dat deze mensen van het Nationale Comité niet voor de Duitse krijgs raad terecht Ie ouden staan, en slechts in verzekerde bewaring (Schutz- haft) zouden worden genomen. Schreieder: Ik heb Van der Waals geen toezeggingen gedaan. Ik kon dat toen ook niet. „Zo'n gluiperige tronie" In April 1943 werd de heer Boot- sma te Lemmer gearresteerd, Boukje Bootsma, zijn dochter, ver telt, hoe op 3 April ?en vreemde man aan de deur kwam. Zij wan- De Verenigde Staten zijn bereid met anderen de verantwoor- deHjkheid te delen voor het bewa ren van de orde, In Palestina. De Amerikaanse gedelegeerde Warren Austin, die dit besluit aan de poli tieke commissie der Verenigde Na ties liet weten, voegde er ter ver- duideUjking nog aan toe, dat Ame rika in geen geval alleen zal op treden. De Russische spreker, Gromyko herhaalde, dat zijn land voor ver deling is en verzette zich tegen het Amerikaanse plan tot beheer, dat o.m. door China werd gesteund. Hoe noodzakelijk' een spoedige beslissing is. moge blijken uit de berichten, die ons heden, weer uit het beloofde land bereikten: De Joodse dokter Heymann. door Ara bieren ontvoerd Arabieren heb ben zich meester gemaakt van een postauto, waaruit zij 76 postzakken meenamen 20 voertuigen die deel uit maakten van oen Joods convooi, zijn niet te Jeruzalem aangekomen. Naar «dl vernemen is zo juist bet rapport verschenen, waarin een commissie uit vertegenwoordigers van de minister van Sociale Zaken en van de Stichting van de Arbeid, voorstellen doen voor de herziening van de sociale verzekering in Ne derland. Het rapport, dat voor de toekom stige vorm van de sociale zekerheid van buitengewoon belang zal blij ken te ziin, zal in twee artikelen welke de bri uitstek deskundige secretaris generaal van het minis terie van Sociale Zaken, mr. .dr. A. A. van Rhiin voor ons schreef, na der worden bezien. Het eerste arti kel publiceren, wtj in ons nummer van. morgen. Mevrouw Roosevelt heeft heden ochtend haar tweedaags bezoek aan Nederland beëindigd. In gezel schap van. Prins Bernhard is de echtgenote van de vorige Ameri kaanse president om half tien met het eigen vliegtuig van de Prins van. vliegveld Soesterberg naar Engeland vertrokken, waar zij scheep zal gaan naar de Vei^nigde Staten. De Katholieke partijen der Benè- lux-Ianden .wensen een nauwe en. permanente samenwerking tussen hun partijen tot stand te brengen en de politiek dezer partijen zoveel mogelijk tecoördineren. Dit werd medegedeeld na een gedachten wis seling van afgevaardigden van de Nederlandse Katholieke Volkspar- tij, de Belgische Christelijke Volks partij en de Luxemburgse Parti Chretien Social, die op 15 en.lö April te Brussel heeft plaats gehad. De afgevaardigden besloten een permanent coördinatie-comité in te stellen, bestaande uit vertegen woordigers der drie partijbesturen. President Teodoro Pacado van Costa Rica is Dinsdagavond afge treden. nadat hij een vredesverdrag had getekend met de opstandelin gen. Krachtens dit verdrag wordt b et presi dentschap overgedragen, aan dè 74-jarlge Santos Leon Hegr rera. Verder bepaalt het verdrag de onvoorwaardelijke overgave vea de regeringsstrijdkrachten en de verbanning van de militaire en politieke leiders. Het verdrag maakt een einde aan een burgeroorlog, "die vijf we ken heeft geduurd. Jose Fiqueres heeft verzekerd borg te staan voor de rechten van de arbeiders' en de vakverenigingen-. De nieuwe pre sident zal tot 8 Mei in functie blijven. Het congres zaldan waar schijnlijk een nieuw staatshoofd benoemen. De voorzitter van de Amerikaan se mynwerkersbond, John Lewis, is, in verband met de recente sta king van vierhonderdduizend-mijn werkers, veroordeeld tot een boete van twintigduizend dollar, terwijl de bond tot veertienhonderd dollar v-erd veroordeeld. Zij werdeiï schuldig bevonden aan „ongehoor zaamheid aan de rechtbank". Hiermede is het strafrechterlijk deel van de zaak afgedaan. Even tueel zal nog een eis tot schadever goeding in civiele procedure wor den ingediend, trouwde hem. „Hij had zo'n glui perige tronie". Zij liep herd achter na en spoedig ontdekte zij haar vader geboeid met Van der Waals en Dxutscrs in uniform in de buurt. De heer Bootsma is in een Duits kamp gestorven. Houbrock, die als Sachbearfceiter de zaak van de Bilthovense zender Groen behandelde, weet als ge woonlijk weer niets. De president •"leest een verklaring voor door ge tuige een jaar geleden afgelegd, waarin hij bevestigt, dat Van der Waals Groen heeft aangebracht. Getuige: Ich Weisz es nicht mehr ganz genau. President: Merkwaardig Schreie der zegt dat u zo'n uitstekend poli tieman was met een ijzeren geheu gen. Eerder zou ik het met Van der Waals eens moeten zijn, die u een prul van een vent vindt. Hierna wordt de zitting geschorst tot twee uur. h jr .-.i —...ld

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1