I HET ROTTERDAMSCH PAROOL Haganah belooft Arabieren vrijgeleide Communistisch imperialisme stuurt aan op conflict Instituut Steun Wettig Gezag staat regering terzijde Felle, uitslaande zolderbrand in Paul Krugerstraat De bestandszone wordt verbreed Djogja vraagt steun aan Nederland Veiligheidsraad vormt een commissie voor wapenstilstand De Chinese piraten gegrepen Zal de Veiligheidsraad zich er mee moeten bemoeien? Gecoördineerde Volksweerbaarheid P. T. T.-nieuws: Bewoner lag op bed te roken Ek sal jou hê. Koele reactie TWEEDE KAMER Minister van Boetzelaer redeneerde zonder bezieling Nog geen perspectief voor de Rijnhavens An twerpen en Rotterdam Christelijke actie in West-Europa Amerikaanse j eugd helpt kinderen Volksverhuizing- 1948 Uitslag adverten tie-prijsvraag Holland-België Minder belangstelling voor „Den Haag" Zaterdag 24 April 1$4Ö Rad. an Adm. Lcnga Hoven 141, Schiedam Tel. 693IX Abonn.prljn per week 0.31 per kwartaal 4,^, Iobso nummer» 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool'* DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 96 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker De Nederlandse en Indonesische generale stafdie te- Kalierang een onmoeting had met de militaire waarnemers van de Verenigde'Na ties, kwamen overeen om volgende week te beginnen met het uitwisse len van krijgsgevangenen en fami lies. De eerste groep republikeinse gevangenen zou op 26 April uit Ba tavia vertrekken. Dé volgende dag zou de eerste groep families van leden van de Nederlands-Indische strijdmacht Djogja verlaten. Tevens wordt vernomen, dat een militaire sub-commissies werd op gericht en dat deze belast werd met de taak een algemeen plan op te stellen voor de verbreding van de bestandszone, die de Nederlandse en republikeinse strijdkrachten van elkaar scheidt. De huidige diepte van de zone bedraagt tien kilome ter. Van Nederlandse zijde, zo werd ons later officieel bevestigd, zullen in totaal 1589 krijgsgevangenen worden vrijgelaten, terwijl de repu blikeinen alle Nederlandse krijgs gevangenen, zes in totaal, zullen uitleveren. De republiek Indonesië heeft de Nederlanders om „assistentie" ver-- zocht bü het oogsten van de suiker productie, aldus meldt United Press uit.Batavia "en voegt er aan toe, dat het hier om 173.000 ton gaat. Het verzoek had de vorm van een memorandum dat aan de Nederland se delegatie werd overhandigd. De republiek meende, dat het van es sentieel, belang is om met de Neder landers tot een overeenkomst te ko men over de voorziening van mate riaal dat nodig is voor de verwer king van het product, «Indien geen overeenkomst voor het begin van het seizoen kan wor- .dcn bereikt/1 zo wordt in het me morandum gezegd, „zal een aan zienlijk deel van de suikeroogst, die met kan worden verwerkt, verloren gaan. Voorts wordt in het republikeinse memorandum .een overeenkomst xnet de Nederlanders bepleit voor de im port m de republiek van 1.500.000 meter textiel. Met deze textiel zou den onn de Indonesische arbeiders betaald worden, die de oogst bin nenhalen. Binnenkort zullen 1599 republi keinse krijgsgevangenen in Indo- nésië worden vrijgelaten. De repu blikeinen zullen" op hun beurt zes Nederlanders vrylaten, de enige krijgsgevangenen, die zich in het gebied van de republiek bevinden. Botwinnik leidt nu met 9 uit 12 De afgebroken partij Keres— Botwinnik uit de 15e ronde is in het voordeel van Botwinnik beslist. Deze party was voor de tweede maal afgebroken bij de 64e zet, waarna Keres een toren en een pion had tegen Botwinnik écn toren en twee pionnen. Botwinnik buitte dit voordeel uit en toen een van zijn pionnen door was gebroken gaf Keres bij de 73e zet op. De stand is nu: Botwinnik 9 uit 12: Keres 7ld uit '13; Reshevsky 6Vè uit 13;. Smys- "lov 6 Uit 13; Euwe 3 uit 13. Vandaag wordt niet gespeeld en het tournooj wordt op Zondag .voortgezét met de partijen vóór de 17e rónde. ochtend aan Joodse 2jjde: 14. doden en 40 gewonden, aan Arabische zijde: 105 doden en' 100 gewonden. De houding van de janden van de Arabische liga is nog niet geheel duidelijk. Koning Abdoellah van Transjordariië heeft thans een op roep gericht tot alle Arabische ko ningen en regeerders, waarin hij voorstelt, .tezamen met zijn eigen legioen troepen naar Palestina te sturen. Met acht stemmen voor en drie onthoudingen heeft de Veiligheids raad een Amerikaans voorstel aangenomen om een wapenstilstandscom- oiissie te vormen die de Veiligheidsraad behulpzaam zat zyu bij de uit voering van het wapenstilstandsbesluit en binnen vier dagen aan de voorzitter verslag zal uitbrengen van de toestand in Palestina. De com missie zal zijn samengesteld uit de consuls van Frankrijk, België en de. Verenigde Staten en zal ook toezicht houden op de wapenstilstands onderhandelingen. Tot op heden zijn de'onderhan delingen tussen Joden en Arabieren over een wapenstilstand te Haifa op niets uitgelopen, ofschoon de ge vechten daar zijn geëindigd. Britse ambtelijke instanties, die hun bemiddeling Y°°r het bereiken van een wapenstilstand hebben verleend, verklaarden, dat op de markt te Haifa nog een kleine Ara bische verzetsgroep bestaat. Bij de behandeling van de Palestijnse kwestie in de Vei ligheidsraad deelde de Britse gedelegeerde, Creech Jones, neg mede, dat de Britse rege ring niet afweek van het standpunt, dat het Britse man daat op 15 Mei eindigt..Er res- ten dus nog maar slechts drie weken, om de nodige maat regelen te ne$i§n en - uit te maken, wie orde en recht in Palestina moet handhaven, wie de activa overneemt, wie de administratie zal voeren, wie de gezondheidsdienst zal verzor gen enz. enz. Inmiddels wordt de situatie voor de Arabieren in Haifa niet beter. De consuls-generaal van Egypte en Syrië hebben hun in de havenstad verblijvende landgenoten verzocht onmiddellijk Palestina te verlaten. Ter zelfden tijd deelde den woordvoerder van het Jewish Agency te Jeruzalem mede, dat de massale uittocht van ongeveer 40.000 Arabieren uit Haifa is be gonnen. De Haganah had, zo zeide hij, alle Arabieren die de stad zou den willen verlaten, een vrijgeleide beloofd. De wapenéh, die de Arabieren na de veldslag van Donderdag hadden overgegeven, zouden door de Britse Resultant van overleg militaire autoriteiten tot 15 Mei be waard worden. Volgens de laatste berichten waren de verliezen tot'Vrijdag- De .officieren en bemanning van het Nederlandse schip Van Heutsz hebben gisteren te Hongkong vier Chinezen geïdentificeerd éls de lei ders der piratenbende, welke op 14 December het schip heeft overval len en goederen ter waarde van een half millioea Amerikaanse dollars buit maakte. Tegen -de mannen zal een aanklacht worden ingediend wegens zeerovery en ontvoering. Na ontvangst van een tip deed de politie's nachts een gelijktijdige' overval In vier- huizen, waarbij zes personen gearresteerd werdpn. Vier werden onmiddellijk door de Neder landers als bendeleiders herkend. In de huizen vond de politie 52.000 Hongkong dollars fongeveer 10.000 Am. dollars), plus juwelen en an dere buit. De piraten hadden, zes rijke Chinese passagiers ontvoerd en voor losgéia vastgehouden. In middels zijn drie van hen naar huis teruggekeerd. De Van Heutsz blijft trouwen.» verder dienst In de Indische wate ren doen eh is juist behouden uit Singapore te Hongkong aangeko men'. Raflio zendtijd voor verkiezingspropaganda ("Van onze Haagse Redacteur) Naar wij vernemen heeft, de'mi nister van Onderwijs, .Kunsten en. Wetenschappen een regeling ge troffen, volgens welke de_ politieke partije gedurende de drie weken welke aan de verkiezingen voor afgaan ieder èen kwartier per week ter beschikking zullen krijgen, voor het voeren van verkiezingspropa ganda voor de microfoon. De mi nister heeft de Radioraad verzocht zich met de uitvoering /an deze regeling te willen belasten. Deze regeling welke erop neerkomt, dal alle partijen evenveel zendtijd krijgen in tegenstelling tot de re geling, welke voor 1946 was ge troffen, is tot stand gekomen in overleg met de omroepverenigin gen. Deze hebben zich verbonden zich gedurende deze drie weken van alle verkiezingspropaganda te zullen onthouden. Prinses Juliana te Botterdam Prinses Juliana heeft vanmiddag een onofficieel bezoek gebracht aan Rotterdam, om in het gebouw Pa lace in de Zomerhofstraat een kring-commissariaats - vergadering van het Rode Kruis te presideren. Memorandum van vijf refugiés: Zes leidcrs-in-batllnrschap ran floor de Russen Oost-Europa hebben de Veiligheidsraad verzocht het Probleem van ae Russische activiteit ih alle satelliet landen te ohdcrzochcii.om^tzijeen bedreiging: vormt voor de vrede. Dit Is de eerste maal in-de eesduadentt van de Verenigde Naties, dat een klacht is ingediend tesen de gehele buitenlandse politiek van één van haar leden. dat snel aanstuurt op een nieuw Met instemming "van de regering is een instituut gevormd dat 2leh teiA doel stelt de toetreding te bevorderen van vrijwilligers tot door de regering te vormen organen tot steun van het wettig gezag. Dit instituut zal ook op andere wijze haar medewerking verlenen. De organisaties, die zich tot dusverre op dit gebied hebben bewogen, zullen, erkennende de noodzaakteen activiteit te voeren in afzonderlijke, organen, hun werk kracht en ervaring te samen met andere groepen uit de bevolking ter beschikking stellen van het instituut, dat de naam draagt van „Instituut Steun Wettig Gezag4', Tot de organisaties, 'die. reeds eerder overeenkomstige' doelstel lingen hadden en thans samenwer king hebben toegezegd, behoren: De Bijzondere Vrijwillige Land storm, Volksweerbaarheid, de v.m._ Binnenlandse Strijdkrachten, Na tionale Bijstand, Organisatie Natio nale Hulp .en de Vereniging van Vrijwillig Politie Personeel. Het instituut stelt zich voor het genoemde doel o.m. te bereiken door voorlichting en propaganda. Post voor militairen Aan de opvarenden van de nas ..Johan van OldenbarneveJd" kan in Port Said post worden uitgereikt, mits deze niet later dan 2 Mei in de brievenbussen zit. De opvarenden-van de „Korte- naar" kunnen bij aankomst In Ba tavia op 5 Mei post uitgereikt krij gen; rry'ts 2S April in de bus. Naar Turkije Met ingang van 1 Mei kunnen van en naar Turkije weer brieven en doosjes met aangegeven waarde warden verzonden. Naar Japan Allé post naar Japan kan nu Ook warden aangetekend. ,De Japanse administratie betaalt echter nog geen schadevergoeding. Naar Duitsland Telefoneren ia weer mogelijk met de Franse bezettingszone van Duitsland onder dezelfde voorwaar den als met de Amerikaanse en En gelse zones. het bevorderen, van maatregelen tot versterking van de onderlinge band van vrijwilligers, bemiddelend optreden in verband met de onder linge taakverdeling der vrijwilli gers. De leiding van dit instituut be rust bij., een nationale commissie, welke voor de eerste maal is samen gesteld uit de volgende personen: J; J. "W. Boerrïgter, luit.-generaal b.a., L. F. Duymaer van Twist/ E: Fuïd, Sj. dé. Gréot, 3. S. Hol la, E. P. van Iperen, kolonel b.d. '6. W. Klein, E. Kupers, A. D. Laman Trip, H. D. Louwes, M. A. Reinalda, Jos. H. Maenen, H. Molendijk, ge neraal b.d. I. H. Reynders, mr. A. B. Roosjen, L. Scheepstra, P. Schol-' ten, ïr. J. B. G. M. Ridder van der Schueren, res.-kolon.el jhr. P. J. Six, ipr. D. U.Stikker, J. Tuin, E. A. Vermeer. Zo hoog sloegen gisteravond omstreeks kwart over negen de vlammen uit het dak van pand 102 aan de Paul Krugerstraat, dat de brandweer van de post Stadionweg feitelyk niet eens gealarmeerd behoefde te wor den. zy rokte met groot materiaal uit. Dank zjj haar snel Ingrepen kon de brand tot de zolderverdieping, die geheel uitbrandde, beperkt worden. Brand- en waterschade zjjn aanzienlijk. De tweede étage van het pand ■wordt bewoond door. de familie P. Haag. die haar zolderverdieping verhuurd heeft aan twee kostgan gers. De heer Haag zat rusüg-ziin krantje te lezen, toen hli plotseling het geknetter van vlammen hoorde. Het onheilspellend geluid kwam van boven. Verschrikt rende hri de trap op, maar moest tot zijn ont zetting vaststellen, dat de zolder verdieping al in lichter laaie stond. De kostganger, Van H., die alleen boven was, kwam hem. waggelend tegemoet. De heer Haag trachtte het vuur met "'énige emmers water te blus sen, maar toen hij. zag, dat dit on begonnen werk was, waarschuwde hij de buren die in allerijl begonnen met het uitdragen van hun inventa ris. De vlammèn laaiden hoog "uit het dak toen de brandweer ver scheen met twee motorspuiten, een gereedschaps- en een ladderwagen. Twee slangen werden uitgelegd en weldra joeg de ronkende motor van de A 1, het water naar boven in de vlammenzee. Inmiddels was de kostganger van de heer H., door de politie aange houden, Naar wij hoorden, zou de man in beschonken toestand, eèn cigaret op bed hebben gerookt, waardoor de brand ontstond. In de kapokvulling van de ma trassen, breidde het vuur zich met grote snelheid uit. Ds brandweer kon niet voorkomen, dat de géhele zoldérverdieping uitbrandde. Van het dale bleven nog slechts wat ver koolde balken over. Door de op de vuurhaard uitge storte watermassa, kregen de twee de en eerste étage (bewoond door de familie Van ÖortVermeulen), grote waterschade. Tot laat in de avond had-de brandweer werk met de nablussingén het uitdragen van, smeulende resten. De ladderwagen en autospuit drie, behoefden geen dienst te doen. Wat cr fan de inventaris van de zol derverdieping overbleef, - dra epen de spuitgasten in teilen naar beneden. Eddie Relief, een Zuid-Afrikaan en Anne Borsje, een Nederlands meisje, gaan waarschijnlijk binnen kort trouwen. In 1937, toen Eddie nog als 12- jarige jongen in Parow (Kaap-pro vincie) op school ging, begon zijn klas op aanraden van de onderwij zer met Nederlandse schoolkinde ren te corresponderen. Eddie koos een meisjesnaam en schreef Anne, die toen in Lekker- kerk woonde. De correspondentie ging door ook toen Eddie ouder werd eij zelfs toen hij in het Zuid-Afrikaanse leger tij dens de oorlog in Italië diende. Verlader» jaar kwgm Anne uit Nederland naar Zuid-Afrika om met. Eddie's ouders die nog in Pa row' wonen, kennis te maken. Zij zijn nog niet werkelijk ver loofd, zegt Eddie's vader, maar Eddie heeft verlenging van Anne's immigratie verzocht. De In ballingschap levende leiders dienden het verzoek in door middel van een in krachtige bewoordingen gesteld memorandum waarin oun. werd gezegd: 1) Niet één van de internationale" verplichtingen, welke de Sovjet- Unie vrijelijk op zich heeft geno men tijdens of na de oorlog, is niet herhaaldelijk geschonden; 2) Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Joegoslavië zijn van hun onafhankelijkheid beroofd; 3) De burgers van deze landen averden beroofd van de meest elementaire menselijke rechten en vrijheden. 4) De' geheime SovjetipoUtie is het meest belangrijke kenmerk ge worden van de regeringen van. deze landen, regeringen, die politieke tegenstanders arresteren en in de gevangenis werpen. 5) De zogenaamde wederzijdse verdragen vgn vriendschap en hulp welke door de Sovjet-Unie aan deze landen worden opgedrongen, zijn erop gericht om de Oost-Éuropese naties te. gebruiken om tegen hun wil agressieve doelen te'dienèn van het communistisch -imperialisme, En passant Amerika heelt drie wapens die krachtiger zijn dan de atoombom, verklaarde vice-admiraal Allis Af. Zacharias onder de wuivende pal men van Miami. En hij gaf geen geheim prijs toen hij er aan toe voegde. dat dit het bacteriologisch, het biologisch en het climatolopisch wapen waren. De Sowjet-Unie ii>zet namelijkzo vervolgde de vice-admiraal, dat wij reeds drie wapens tijdens de oorlog hebben Ontwikkeld, DAT. BLIJFT' ZO. Gisteren is offi cieel bekend gemaakt, dat de Engelse Guards hun vooroorlogse uniform zul len blijven dragen bij officiële plechtig heden. Guardsman Cook van de Gold- streams' trók ogenblikkelijk zijn schar lakenrode jas aan en tiet de beren muts keurig opkammen door een van zijn collega's. (Van onze parlementaire redacteur) Al mag dan Donderdagavond het Tweede Kamerdebat over het V|jf- landenpact de grote stjil ontbeerd hebben, die b|j het onderwerp past, in ieder geval .«varen alle sprekers», behalve de communist, er wel diep van doordrongen,-dat door de aan vaarding van dit verdrag een ge heel nieuw tijdperk wordt ingeluid. De zelfstandlghcldspolitiek wordt prijs gegeven voor een bondgenoot schap, dat de eerste stap kan zijn naar een federalistisch West-Euro pa. De gedachte, welke daaraan ten grondslag ligt, heeft een idfeële be tekenis, doch de redevoering, welke minister Van Boetzelaer van Oos terhout gisteren hield ter beant woording van de sprekers, was daarvan in het- minst geen weer slag. Er gaat van deze minister in het algemeen weinig bezieling uit, doch nu vièl het dubbel op. Bovendien gaf hij zich weinig moeite om on de verschillende punten van het debat grondig in te Eaan. Op de crltiek van de communist hebben 1 wij hem zelfs met geen woord ho ren antwoorden. De enige keer. dat hij zich met het comnymisme bezig hield, was, toen hij de heer Vonk bestreed. De bewindsman ontken de, dat de Republiek communis tisch zou zijn en voegde êr aan toe. dè aanwezigheid van communisten in Indonesië erkennend; Het is te hopen, dat deze kanker spoedig wordt uitgesneden. De stemming over het wetsont werp zal Woensdag a.s. plaats vin den. De voorzitter durfde het op deze Vrijdagmiddag niet aan met het oog op het gering aantal aan wezige Kamerleden. Tot het opma ken van een voordracht voor de vervulling van een vacature in de Hoge Raad kon zelfs niet worden overgegaan, omdat bn de eerste stemming minder dan 50 stemmen waren uitgebracht. Woensdag na de stemming komt de grondwets herziening aan de orde. Het wetsontwerp tot samenvoe ging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens werd zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. conflict. Het memorandum was onder tekend door Ferefac Nagy (Honga- len), dr. Georgi M. Dimitxof (Bul len), dr. Georgi M. Dimïtroff (Bul garije), dr. Vladko Macek (Kroa tië, dr. Milan Gavrïlovic (Servië) en Gregore N. Buzesti (Roemenië). De Amerikaanse reactie op dit memorandum zou vru koel geweest zijn. Opgemerkt dient te worden, dat klachten, die Ingediend worden door individuele burgers, niet op de agenda van de Veiligheidsraad kunnen worden geplaatst wanneer zjj niet gesteund worden door een lid van de Verenigde Naties. De Europese katholieken en pro testanten hebben de handen Ineen geslagen door, de vorming van een nieuwe internationale beweging voor een christelijke Westerse Unie zo zelde de vroegere Britse minister van buitenlandse zaken en ambas sadeur in Washington, Lord Hall- fax te Londen. De nieuwe beweging zal Zondag officieel geïnstalleerd worden tij dens een grote bijeenkomst in Al- bert Hall en zal daarna haar werk zaamheden uitbreiden'tot het stich ten van cornité's van christelijke actie in Groot-Britanriië en West- Europa. De bijeenkomst van Zondag zat worden bijgewoond door Aridré Phi lip. sir Stafford Cripps, miss Flo rence Hancock, Maurice Schuman, Igino Giordanï. *Karl Arnold en Augusts de Schrijver. Nederland wordt vertegenwoordigd door dr. Egbert Emmen, secretaris-generaal van de Nederlands Hermormde Kerk. -Terwijl in de-haven •van New ïbrk hard wérd gewerkt om de eerste Marshall-schepen te laden, liepen door de straten van deze wereldstad '25,000 kinderen, om in horizontaal gedragen vlaggen, geld op te vangen. D.e -initiatiefnemers van deze optocht hopen 6 millioen dollars bijeen te krijgen om 230 millioen noodlijdende kinderen in de wereld te kunnen helpen. Zevenhonderd negen en veertig Griekse kinderen tussen .5 maan den en vijftién jaar zijn bij Parkan. in Slowakije over de Tsjechoslo- waakse grens gebracht. Tengevolge van de lange tocht bevonden de kinderen zich in een slechte ge zondheidstoestand. Zij ontsnapten, zo zegt bet.Tsjechoslqwaakse pers- birf^au Eeteka „aan- fascistische vciVdging en luchtbombardemen ten in Griekenland'/" DE door ,;Het Rotferdamsch Pa"- rool" uitgeschreven a d verten- tievoetbalprijsvraag HollandBelgië is een groot succes geworden. Tal-, loze voetballiefhebbers- hebben aan deze bijzondere prijsvraag deelgeno men. Het percentage van het aantal declncmers.dat 22 als de vermoe delijke uitslag voorspelde en derhalve de naam van de betrokken firma had ingevuld, was zeer laag. Over het algemeen geloofde men in een kleine overwinning van de Oranjehemden. Hieronder volgt de verklaring van de jury; De firma welke de juiste uitslag had in de door „Het Rotterdamsch Parool" uitgeschreven advertentie prijsvraag HollandBelgië, was Van de Peppef en Zoon. Het-aanial inzen dingen bedroeg acht duizend veertig. De prijswinnaars zijn? 1-ste prijs 125,— Tonnie Barzilay, Rubroekstr. 33 R'dazni 2de pr. 75.— Jannetje Rijke, Bospolderstraat 35b, Rotterdam; 3de pr. 25,'—, E. G. v. d. Knaap, Houtstraat 36 R'dam, De jury bestond uit de heren: \V. Reitsma, directeur Nijgh v. Ditmar; Al. Boll, reclamechef Fa. C. |amin: E. G. Mundt, lid techn. comm. K.N.V.B. J. van Spaandonck, oud-inter nationaal; M. Schelling; chef adv. exploitatie „Het'Rotterdamsch Parool". Dr. Van Blankenstein ovèr Italiaanse verkiezing Voor de g-cregéïde bijdrage van dr M. vau Blankenstein tie men pagr. 4. Ditmaal neemt onze medewer ker de verkiezingen In Italië on der de loupe en de re&oties daar op van Russische tüde. De Duitse sociaal-democratische partij heeft meegedeeld, dat zij thans definitief besloten, heeft piet deel te nemen aan de conferentie voor een Verenigd Europa, die vol gende maand in Den Haag zal wor. den gehouden. Te zelfdjer tijd verzocht hét dage lijks bestuur van de Labour partij de veertig Labour-afgevaardigden, die besloten hebben zich naar Den Haag te begeven, van hun beslis sing terug te komen. Zoals men weet zijn bepaalde politici be vreesd, dat Churchill te Den Haag het hoogste woord zal voeren. Marshall verschepingen nemen reeds toe Terwijl de eerste scheepsladingen in het kader van bet plan-Marshall reeds onderweg 2ijn naar Neder land. Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Griekenland, zullen binnen een week de verschepingen beginnen naar Engeland en andere landen, die tot nu toe nog geen Marshallhulp hebben ontvangen. Paul Hoffman, de directeur van het plan-Marshall, heeft gezegd dat hij van plan is cctHpolitiek te voc-- ren. waardoor de buitenlandse re- geringen worden aangemoedigd, bij aankopen in het kader van bet ERF zoveel mogelijk gebruik te maken van particuliere handelswegen mei de Verenigde Staten. „Kijk uit naar vliegende schotels" De in Europa geatationneerde Amerikaanse soldaten hebben Op dracht gekregen, uit te kjjken naar vliegtuigen van elk ongewoon type, ook „vliegende schotels". Deze moeten onmiddellijk worden gèrap- pórteèrd, zodra zjj wórden waarge nomen. KLM-dienst Iran-Neder land gisteren geopend Gisteren is de nieuwe KLM- dienst tussen Teheran en Amster dam officieel geopend. Het eerste vliegtuig op'de nieuwe luchtlijn, *dat in de Perzische hoofdstad op steeg, werd een half uur lang boven de ad rondgevlogen, door de Sjah van Perzië, die een half uur lang de stuurknuppel hanteerde, voordat hij zijn plaats weer afstond aan de KLM-piloot. Tsjechoslowakije en Bulgarije, hebben gisteren te Praag een mili taire alliantie gesloten, welke voor ziet In wederzijdsebijstand tegen „Duitsland of welke met Duitsland geallieerde mogendheid dan. ook*'. Het pact heeft een looptijd van 20 jaar. Kadetten van de KAF. maken voetbal-tournee Momenteel zijn In ons land kadet- ten van do Royal Air Force op voetbal-tournee. .»-5 - zy spelen wedstrijden in Amster dam, Rotterdam en Den Haag en Dordrecht en wel tegen de jeugd van vier oude clubs. Het jubilerende Wiihclmina Vooruit, Sparta, H.B.S. en D.F.C. Dinsdagavond zullen de kadetter., dié in de laatste jaren by toeren naar het vasteland een grote repu tatie verwierven, spelen tegen jeugd-tcams van Sparta. Aanvang half zeven. Weerbericht Weersverwachting, Eeiaig tot Zon dagavond; Tamölijk heldere nacht met Iets la«> gere "temperaturen. Morgen. overdag over het alsenieen zonnig droog weer, met in het ZuMen cn Westen van. het land iets hoger» temperaturen da» vandaag. Matige wind tussen Noord en Noord-Oost. 25 April: Zon op 5.23, onder 19.54. Maan op 22.50. onder B.07. 26 April: Zon op 5.21, onder 10.50. Maan op onder 6.32, 25 April. Hoog water te R'dam: le tü 5.36 uur, 2e ty 18.13 uur (springtij). 26 April Hoog water te R'dam: le tij 6.19 .uur. Ze tü 18.58 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1