J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nieuwe Joodse aanval op havenstad Jaffa Communisten contra politie in Noord-Italië Autobotsing bij Huizen kost twee echtparen het leven Eerste Marshall-schip in Rotterdam aangekomen Socialisten dringen aan op oprichting V.S. van Europa In Haifa is de rust weergekeerd Stellen Engelsen mandaat eerder ter beschikking? Pasoen dan-staatshoof d geïnstalleerd Op de „Volendam" géén cholera Stichting '40-'45 gaat actie voeren Heintje naar Amerika Ondanks verbod werd gedemonstreerd Radio taboe voor CPN? Vrijdag 2 eieren Er komt krentenbrood Garen zonder punten New Look III Groente staat er goed bij Afschuwelijke moord in Naaldwijk Gemaskerde schiet vader van vijf kinderen neer „Noordam" bracht ons 4000 ton tarwe Piet, Piet! Pétain wil uitzitten Ook gij, Brutus... Dimitrof gelooft niet in oorlog Labour en het Haagse Federale Congres Daagt het voor Rotterdam? Verkiezingen in Hessen en Beieren Politieke arrestaties in Portugal S.V.V.-Exceleior in Sparta-stadion AUTO-OVERVAL BIJ ARNHEM OPGELOST Maandag 26 April 1948 Red. an Ad®- Lcmga Haven 141, Schiedam TeL 69301 Abonn.prijss per week 051 por kwartaal 'f. 4-—, l°ss® nummers 0.09 Ongericht door da Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER A'cHtste jaargang, No. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgüo 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs Bi de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Nadat in de afgelopen week de Haganah zich bij verrassing heeft verzekerd van de macht in de havenstad Haifa heeft de Ir goen Zwai Leoemi samen met de Stemgroep, beide met-of fi dele joodse strijdorganisaties, hetzelfde gedaan met de haven stad Jaffa. Naar Renter meldt heerste er in d- afgelopen dagen in de Joodse stad Tel Aviv, waai de Irgoen prac tise)] gesproken de lakens zo« uit staken. Toch ken men ons te bevoegder plaatse mededelen, dat volgens de .dienstregeling het toestel Amsterdam-Pales- tina van Zondagavond normaal is vertrokken. N De volgende vlucht zou Woens dag as. moeten plaats vinden. In tussen is in Haifa de rust volledig weergekeerd. Sir Allan Cunning ham, de Britse Hoge Commissaris, heeft de Arabische beschuldiging, dat de Britten de Joden bij hun verovering hebben geholpen ver worpen. Ook ontkende hy dat er door de Joden een massaslachting zou zijn aangericht. Wel wordt er nog vrij heftig gevochten in Jeruza lem. Zondagmorgen stegen in de delen een koortsachtige spanning in sheik Jarr&hwijk van deze stad dik- verband met de voorbereidingen ]ce rookwolken op en werd het ge- Jaffa. Zondag- ]uj^ ontploffingen gehoord. voor de aanval op Jaffa. Zondag morgen konden de hcwoneps van Tel Aviv met verrekijkers waarne men hoe de uitstekend uitgeruste manschappen van de Irgoen opruk ten eü Arabieren de stad Jaffa ver lieten. Naar schatting nemen aan deze aanval drieduizend Joden deel, gro tendeels afkomstig uit Jemen. Vol gens de Irgoen verloopt de aanval naar wens. De Joden zouden reeds het station van Jaffa in handen hebben en daarmede een belangrijk deel van de stad beheersen. Intussen heeft de Haganah, der officiële Joodse strijdorganisatie s-herp geprotesteerd tegen de „on verantwoordelijke en ongediscipli neerde actie" van de Irgoen en Stern. De Britse troepen die zich nog in Jaffa bevinden hebben de voor naamste wegen van landmijnen voorzien. Zij patrouilleren met tanks door de straten. Volgens niet bevestigde berichten zou het tot botsingen tussen Britten en Joden zijn gekomen. In verband met de laatste gebeur tenissen heeft de Britse burger luchtvaartmaatschappij die op Pa lestina vliegt besloten voorlopig geen vluchten meer te organiseren. Volgens niet bevestigde be richten zou tot de KLM een verzoek zijn gerricht eveneens alle vluchten op Palestina te Een schip met naar schatting zevenhonderd illegale Joodse immi granten aan boord is door de Britse marine onder de kust van Palestina opgepikt. De opvarenden zullen naar Cypres worden overgebracht. Zoals bij het ter perse gaan van ons blad nog werd gemeld, is een Iraakse divisie met volledige oor- logsultrusting uit Bagdad naar Amman vertrokken. (Amman, de hoofdstad van Trans- jordanië, ligt op nog seen 100 k.m. afstand van Jeruzalem, Red.) Zoals de „Daily Mail" meent te weten, heeft de Britse rege ring op grond van uit Palestina ontvangen berichten besloten, haar mandaat in het Heilige Land reeds op 5 Mei neer te leggen. Do Verenigde Naties zouden bin den enkele dagen van deze „ern stige beslissing" op de hoogte wor den gebracht. Geschiedenis onderwijs op Gymnasia Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van minister Gielcn de inkorting- van het geschiedenison derwijs in de hoogste klassen der gymnasia ongedaan te maken, met dien verstande, dat in klasse fi B V/im dc Ruiter, de Rotterdamse ren ner, die, behalve zyn benen ook zijr hersens gebruikte en daardoor win- tverd van de tweede étappe in de twee uren cn niet, zoals vroeger. Ronde van Nederland, nidt hier, om- drie uren zal worden gegeven. hangen met een kranszyn ere-rondje. Wiranata Koesoemah werd Za terdag in Bandoeng ten overstaan van het voorlopige parlement ge ïnstalleerd als Wall Negara (staats hoofd) van de Fasoendan in West- Java, De aanwezigen werden toege sproken door de luitenant gouver neur-generaal dr. van Mook, die verklaarde,, dat de nieuwe staat een voorbeeld vormde voor het herstel van de' vrede in Indonesië. Inmiddels maakte de voorlopige federale regering van Nederlands - Indië bekend, dat zij betreurt dat bij het opstellen van het -wetsont werp voor grondwetsherziening geen vertegenwoordigers van Indo nesië geraadpleegd zijn. Het feit, dat het wetsontwerp de scuvereiniteit van de Ver. Staten van Indonesië niet uitdrukkelijk noemde werd een ernstige tekort koming genoemd. Voorts vernemen wij uit be trouwbare Nederlandse bron, dat de Nederlandse delegatie van plan is om de onderhandelingen, die thans plaats vinden in Djogja, aan het eind van de volgende week te onderbreken en op Maandag 3 Mei naar Batavia terug te keren om de besprekingen in deze stad vooxt te zetten. Er is in Nederland enige onge rustheid ontstaan over het lot der opvarenden van de „Volendam". (Men zal zich herinneren, dat wij cr voor enige tijd melding van maakten, dat aan boord van dat schip een ernstige kinderziekte heerste. Red.) Het Franse pers agentschap AFP wist te berichten, dat op het schip ook nog cholera zou heersen en dat het deswege in Suez was opgehouden. Dit laatste is, naar thans is ge bleken, gelukkig niet het geval. Van officiële zijde vernemen wij, dat er een grondig onderzoek van alle passagiers heeft plaats gehad op sporen van cholera. Het resul taat van dit onderzoek is negatief gebleken. In verband hiermede is het schip nu vergunning gegeven Suez te verlaten en de reis door het Suezkanaai te aanvaarden. i De Stichting 1940—1945 zal in de week van 3 tot 8 Mei een grote actie voeren voor het verstevigen van haar geldmiddelen. Er zal een stichtingskrant worden uitgegeven, die eenmaal in Amsterdam ver schijnt en een overzicht geeft van de door de Stichting bereikte resultaten. Voorts zal een herdruk verschijnen, van ae in 1944 door studenten illegaal uitgegeven „Gil" in een oplaag van 20.000 exempla ren. Tenslotte is er in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een tram kaartenactie met vijfrittentoeslag- kaarten, waarvan de prijs verdub beld is. 1 Henriette Davids is Zaterdagavond per vliegtuig naar New York vertrok ken. Zij zal daar een week blijven en vervolgens doorreizen naar Hollywood, waar zij voor de film zal optreden. Op 6 Mei zingt zij in Radio City voor de Nederlandse Kolome en op 9 Mei m Carnegie Hall. Ten gerieve van de talrijke persfoto grafen, die haar m het Schiphol-restau- rant bestormden voer „een extra, leuk plaatje", klom zij op een tafeltje, bloe men en fruit in de armen. Op de vraag, wat voor een program ma rijn in Amerika zou brengen, ant woordde Heintje! „Ik zing er ,I'm only loving you" (Ik hou alleen maar van jou) en voor de Nederlandse kolonie in onvervalst Hollands De Olieman" en „Klap r is :n je handjes" van mijn broer Louis. Een groot aantal familieleden en. kunstenaars was op het vliegveld aan wezig om afscheid te nemen. Heintje zal ongeveer midden Juni weer naar Ne derland terugkeren. Eert eleeteische trein is Zaterdagmiddag aan de Westzijde van het eerste perron van hef Hollandse Spoorstation te Den Haag mt de rails gelopen. De trein sloeg dwars over een ander spoor, kraakte een seinpaal en de buitenste post usn de kap van het eerste perron, Er uierd zowel aan trein als aan de overkapping van het perron ernstige schade aangericht. In strijd met het door de regering uitgevaardigde verbod hebben de communisten in Milaan Zondag toch gedemonstreerd, zij het ook niet officieel. Er werd een besloten bijeenkomst gehouden1 in het kasteei Sfor7esco bij Milaan. Eenmaal in het gebouw bleken de meeste bezoekers onder hun neutrale bovenkleding rood getinte kledij te dragen, hetzij een rood jasje, of een rode pullover. Vanaf het kasteel trok men de stad in. De demonstranten werden toegesproken door Luigi Longo, de tweede man van de C.P. Italië. Hij zeide dat de partisanen nog steeds op de bres moeten staan om hun vrijheid te verdedigen. Bij -een botsing tijdens de demonstratie werd een politieman door een schot dodelijk getroffen. Het onderzoek naar de kogel zou hebben uitgewe zen, dat deze afkomstig is uit een revolver van een ander kaliber dan de politie in gebruik heeft. Twee demonstranten liepen verwondin gen op, er werden drie arrestaties verricht. Een zwaar onweder, dat plotse ling losbrak v/as een belangrijke steun voor de politie bij het uit eendrijven van de demonstranten. Togliatti heeft thans toegegeven, dat de uitslag van de Italiaanse ver kiezingen voor zijn partij op een telem-steïÜng-' is uitgelopen. Hij zegt: „Het ware ijdel zich te ont veinzen, dat de uitslag van de Ita liaanse verkiezingen niet beant woordt aan de verwachtingen van het beste deel van het volk. Het ware dwaasheid te veronderstellen dat men het rad der geschiedenis kan terugdraaien door bedrog en geweld. Wij staan opnieuw klaar voor de strijd, sterker en strijd vaardiger dan ooit. De betrekkelijke successen van de afgescheiden socialisten onder lei ding van Saragat zijn voor deze aanleiding een oproep te richten tot alle arbeiders om 2ich aan te slui ten bij zijn partij. Hij pleit voor maatregelen, van Engeland en Ame rika om Franco ten val te brengen. Voorts verlangt hij: agrarische en industriële hervormingen en bete re sociale voorzieningen. Een soort gelijk programma is opgesteld door het Italiaanse vakverbond. In dit verbond hebben ook arbeiders zit ting, die hun stem aan de Gasperi gaven. Intussen is deze nog steeds doende zijn nieuwe regering samen te stellen. Zondagmiddag om 14.35 u. arriveer de op Schiphol het tweede exem plaar van een aerie van zeven D.C.-6 vliegtuigen, welke de KL.M. in dienst zal nemen. De piloot Hakkenberg van Gaasbeek, die het vliegtuig in negen uur van New Found!and naar „Nederland bracht, verklaarde: „Het is een pracht machine. Het ging allemaal vanzelf." Driemaal een kwartier voor andere partijen (V.n onze Haagse redacteur) Naar het zich iaat aanzien zal aan de C.F.N. niet worden toege staan verkiezingspropaganda te maken vóór d«. microfoon. Vrijdag konden wij mededelen, dat de minister van O. K. en W. een regeling had getroffen volgens welke de politieke partijen in de drie weken voor de verkiezingen drie maal een kwartier zendtijd ter beschikking zouden krijgen. Thans komt ons ter ore; dat de commu nistische partij niet tot deze par- ty'en zal worden gerekend. Verwacht wordt, dat minister Gielen Jii ervan .officieel medede-r ling zal doen bij de verdediging in de Tweede Kamer van de begro ting welke deze week in behande ling zal komen. In de bonncnlyst van 39 April zal een bon voor twee eieren voor alle leeftijdsgroepen worden bekend ge maakt. De winkeliers zullen In het begin van de distributieperiode evenwel niet voldoende bevoorraad zyn, zo dat de eieren pas in de loop van de distributieperiode betrokken kun nen worden. Een vreselijk auto-ongeluk, dat zich in de nacht van Zaterdag op Zondag heeft afgespeeld op de grote weg van Amersfoort naar Amster dam onder de gemeente Huizen nabij de Palmkazcme, heeft diepe rouw gebracht In twee Amsterdamse gezinnen. Vier personen, twee echtparen, die samen vijf kinderen achter laten, zyn gedood bij een botsing welke zich om een uur des nachts voordeed tussen een grote vrachtauto die tei rechterzijde van de weg was opgesteld wegens bandenpech en een personenauto ■waarin gezeten waren de heer en mevrouw ErvenDorens uit Amsterdam en het echtpaar van Henkelom—Btuyt, eveneens uit Amsterdam. De personenauto moet de stil staande vrachtauto in de duisternis niet hebben opgemerkt, want in \olle vaart reed eerstgenoemde te gen de achterzijde van de tweede wagen op. Zo heftig was de botsing dat de personenwagen onder de stilstaande wagen schoof en er het dak van werd weggerukt. Alle vier inzittenden moeten op slag zijn ge dood. De stoffelijke resten zijn overgebracht naar de Majelia-stich- ting te Bussum. Hoewel het onderzoek in dit wel zeer tragische ongeval nog met is beëindigd mag wel als vaststaand worden aangenomen, dat de chauf feur van de vrachtauto, welke toe behoort aan de rederij van Swieten, geen schuld treft, daar zijn rode achterlicht behoorlijk function- neerde. De .getuige die dit kon be vestigen is de twintigjarige Annie Druif. Zij was eerder in de avond ontvlucht uit een opvoedingsge sticht in Zeist, Toen de poküe op de plaats van de ramp arriveerde droeg zij de gestichtskiedmg nog. Desgevraagd verklaarde zij, dat se langs de weg liep en dat haar .aan dacht juist was getrokken door het rode achterlicht van de wagen. Zij vroeg de chauffeur of zij mede mocht rijden. Deze had daartegen geen bezwaar maar moest eerst de bandenreparatie voltooien waar voor hij was gestopt. In afwachting daarVan was zij al vast in de ca bine gaan zitten. Na ter plaatse als getuige te zijn verhoord is de jonge vrouw terug geleid naar het opvoedingsgesticht, waaruit zij zo juist was ontvlucht. Nog een botsing Kort voor het noodlottige onge val had nog een botsing plaats tus sen de vrachtauto en een achterop- rijdende wagen. Deze auto kon ech ter op liet zien van het achterlicht nog tijdig afremmen, zodat er slechts een lichte botsing met ge ringe schade plaats vond. Of wel licht bij die gelegenheid het rode achterlicht defect is geraakt kon nog niet worden uitgewezen. Zuivel in België vrij Zoals ernge tijd geleden reeds werd aangekondigd zal met Ingang van 1 Mei in België de inheemse zuivelproductie niet meer onder worpen zim aan distributiemaat regelen. In de eerstvolgende weken wor den de broodbakkeryen met kleine hoeveelheden krenten en roziinen bevoorraad ter verwerking in het brood. Binnenkort zal het reeds aangekondigde krentenbrood dus veiknjgbaar zijn. zij het in beperkte mate. Een bon. voor 400 gram brood geeft recht op het kopen van 400 gram krentenbrood. Bij besluit van het ministerie van economische zaken zullen In het vervolg naai-, stop- cn handvverk- garen gelden als vrijgestelde tex- tielgocderen. Dit betekent dat z(i voortaan zonder inlevering van tex tielpunten zullen kunnen worden gekocht. Christian Dior, de Parijse modeontwerper, aan. wie de creatie van de New Look wordt toegeschreven heeft verklaard, dat de andere ontwerpers te ver gaan. Bij zijn aankomst uit Frankrijk te New York zei hij, dat hij* zich, voor het alledaags gebruik, niet kon verenigen met de overdrijving van rokken die tot de grond hangen. Op de vraag van een verslaggever, of de korte rokken zouden terug keren, stak hij zijn handen om hoog en zei: „Ik hoop nooit meer." Het vni zachte weer met een gro ter aantal uren zonneschijn, dan normaal, dat nu reeds sedert Maart ons deel is. heeft een gunstige in vloed gehad op de ontwikkeling der groenten onder glas» Ook de groei van vollegrondsproöucten is, naar wij vernemen goed, zodat gerekend mag worden op een goede aanslui ting op de voorziening der beide groepen van groenteteelt. Dit zal niet nalaten een gunstige invloed te hebben op het prijsniveau- Fanny begint weer Tpdeus internationale atletiek wedstrijden te Lyon verbeterde Fanny BlankersKoen het Neder lands record op de 200 meter, dat sedert 1543 in haar bezit was en stond op 24.5 sec. De tijd, die de Nederlandse athlete te Lyon maak te, bedroeg 24.2 sec. Ook de 100 meter werd door Fan ny BlankersKoen gewonnen in li .8 sec. Tweede werd i er mej. Trolliet (Lyon) in 12.9 nee. Het hoogspringen werd door o. ze land genote gewonnen met 1 m. 58. Er heerst in het Westlandse dorp Naaldwijk diepe verslagenheid over een laffe moord welke Zater dagavond even over tienen is ge pleegd op de 39-jarige tuinder Jt Hoen, wonende aan de Zwarte Dijk no. 12b. - Op de noodlottige avond werd er aan de woning van de heer 't Hoen, welke vrij afgelegen, staat, aange klopt aan de achterdeur. De 18-ja- rige dienstbode begaf zich naar de deur en slaakte op het zien van een gemaskerde man een gil. Dit horende, snelde de tuinder *t Hoen haar te hulp. Hij zag nog kans een stoel te grijpen en deze naar de man te werpen. Deze loste hierop een schot, dat de tuinder in de buik trof. Deze viel zwaar getroffen Juist cp het moment, dat bop- neovervalserf in een hotel te Eind hoven een partij van 80.000 aan een opkoper wilden verkopen, greep da politie in, en arresteerde de drie betrokkenen. Vanmorgen is fle eerste scheeps lading in het kader van het plan- Marshall In ons land aangekomen, gnbracht door de Noorrta'n van de HollandAmerika Ijin die even na elf uur In Botterdam meerde. Van welke symbolische betekenis do aankomst van dit eerste MarshnU schip van off icicle zijde werd ge acht, bleek mt de aanwezigheid van de ministers van buitenlandse rijken cn economische zaken. prof. dr. ,1. R. M. van den Brink en mr. C. G-, W. H, baron van Boetzelaer van Ooiiterhout. Beiden gewaagden in redevoerin gen, gericht tot de eveneens tegen woordige Amerikaanse ambassa deur, dr. H. Baruch. van de gevoe lens van dankbaarheid, die het Ne derlandse volk koestert voor de voortvarende wijze, waarop Ameri ka deze steunverlening heeft geor ganiseerd. Met grote vreugle aldus mi nister Van den Brink is de aan komst van dit eerste schip ver wacht en het is bijkans een sym bool, dat Rotterdam. de zwaai vt getroffen stad van Nederland, de eer geniet, dit schip re mogen ont vangen. Ononze dank willen wij vooral u betrekken, opdat u met nimmer versagende ijver ot> de bres staat voor Nederlandse belangen. Vierduizend ton tarwe is dc in houd van dit schip, dat vanmorgen, gpheri gepavoiseerd, aan dc Wilhel- minakade meerde, nauwelijks drie weken nadat het Amerikaanse Con gres ziin fiat eaf aan het European Recovery Program. De aanwezig heid van een groot aantal figuren op politiek, gemeentelijk- en. haven gebied, alsmede die van de reeds genoemde regeringspersonen, gaf een feesteljjk-plechtig relief aan de met vlaggen versierde Philadelphia- hal. Minister Van Boetzelaer wees er o,m. op, dat hij op 16 April tl. in Parijs namens Nederland de Con ventie voor Europese samenwer king had ondertekend. „Het ver heugt mij daarom bijzonder slechts tien dagen later deze eerste concre tisering van het Europese Herstel plan te mogen verwelkomen. Een zeereis naar Kaapstad is niet bepaald afwisselend. Dat vonden de honderden emigranten naar Zuid- Afnka, die op de „Indrapoera" za ten, ook. Daarom gingen ze buna allen in de enige tussenhaven. Las Palmas, aan de wal om de kanarie- markt te bezoeken. Ze bleven by de marktkooplieden staan, die hun pie ten aanprezen en ze lieten kwinke leren, dat het een lieve lust-was. Zelden zijn er dan ook zoveel kooi tjes met kanaries aan boord gedra gen, dan toen de „Indrapoera" zijn reis naar Kaapstad zou gaan voort zetten, Iedereen spitste zich op do schone zang. maar geen kanaraepïet deed meer zijn snavel open, anders dan om een zaadje te pikken. Onzo emigranten kenden het trucje nog niet van de marktkoopman, die aan een instrumentje In zijn zak de mooiste vogelenzang kan ontlokken en er de fqnste rollers mee kan ma ken. De enige piet. die na een tijdje enig geluid liet horen, was de kana rie van de scheepsa.dministrg.teur, Maar_ook deze vogel zei niet meer dan Voor kort is in Frankrijk een co mité opgericht dat zich ten doel stelt druk op de regering uit te oefenen om vervroegde invrijheids- stelling van de oud-maarschalk Pé tain te verkrijgen, De regering heeft dit comité te kennen gegeven dat het zijn activiteit moet staken. Bovendien heeft de voormalige maarschalk, dte thans 92 jaar oud is, laten weten dat hij zijn levens lange gevangenisstraf wil uitzitten i*n niet in aanmerking wil komen voor privileges. C.P.'s der Vijf landen laken Brussel-pact De communistische partijen van Engeland, Frankrijk, België, Ne derland en Luxemburg hebben in een gemeenschappelijke verklaring, afgedrukt in het Franse partij-or gaan L'humanité, gewaarschuwd tegen het verdrag dat door hun vijf regeringen in Brussel is getekend. Dit verdrag wordt in de verklaring gelaakt omdat het „in het kader van de expansiönnïstische plannen van het Amerikaanse imperialis me" gesloten is en „de vrede be dreigt". De afgevaardigden van de socialistische partijen van 14 landen hebben vandaag met algemene demmen een resolutie aangenomen, waarin aan gedrongen wordt op de oprichting van de V.S. van Eufropa. De afgevaardigden waren van mening, dat de vorming van de V.S. van Europa beschouwd moet wor den als een stap naar een wereld regering, -een stap dus die noodza kelijk is voor de vrede. In de slotverklaring van de conferentie werd voorts ge zegd, dat het de plicht van de socialistische partijen is het ge zag van de organisatie van de vijf mogendheden en van de 16 Marshall-landen te versterken. Spanje zou als onverbreekbaar deel van Europa moeten worden op genomen zodra het Franco-regiem vervangen is. Om het gestelde doel te bereiken zal een nieuw internationaal socia listisch propagandabureau worden opgericht. t De komende herfst en winter zul len ook in Sovjet-Rusland de rok ken wat langer worden gedragen, maar niet zo lang als volgens de Franse en Amerikaanse mode.Op een modeshDW van de creaties voor 19481949 bleken de rokken iets langer te zijn. Op het ogenblik dra gen de Russinnen over het algemeen de rokken tot de knieën. Bij de jon gere meisjes blijven ze iets boven de knie, maar bij de dames van Riet JPiet". Toch heeft hij hem middelbare leeftijd en ouder zijn Georgi Dimitrof, die zich momen teel in Praag bevindt voor het af sluiten van een twintigjarig ver drag tussen Bulgarije en Tsjecho- slowakije Is Zaterdag gedurende drie kwartier dc gast geweest van de Tsjechische president dr. tienesj. Zij onderhielden zich in her Rus sisch. I11 een verklaring, die Dimi trof voor de pers aflegde wees hij erop, dat er naar zijn mening geen nieuwe oorlog op handen is. Hij zeide: „De mensen willen niet we ten van een nieuwe oorlog. Boven dien is de Sowjet Unie samen met de haar vriendschappelijke landen een blok dat steeds meer in kracht toeneemt terwijl naar mijn mening de arbeiders en boeren van West Europa of Amerika zullen weige ren zich te laten mobiliseren in dienst van imperialistische belan- gen." Morgan Phillips, secretaris der Britse Labourpartjj, heeft kortgele den aan de veertig parlementsleden der Labourpartfi, Aïb besloten had den deel te nemen aan het Congres van Europa te Den Haag. een brief gericht, waarin hii hun verzocht van dit besluit terug te komen. In een naar aanleiding daarvan gehouden rgadering hebben de 33 aanwezige Labour-leden besloten toch naar Den Haag te gaan. Van de zeven, die niet op de vergadering aanwezig waren, hebben vier het zelfde besluit genomen. Slechts drie hebben aan bet verzoek van Phillips "ehoor gegeven. In gewoonlijk welingelichte krin gen te Brussel venvacht men, dat een gedeelte van het goederenver voer naar Duitsland, dat thans over Hamburg en Bremen loopt, met be hulp van het Marshall-plan geleid zal worden vla de havens van Ne derland en België. Volgens cleze kringen hebben de Amerikaanse autoriteiten aan de regeringen van Nederland en België voorgesteld om de Belgische en Nederlandse haven rechten in overeenstemming te brengen met die, welke m de Duitse havens worden betaald. Naar men veronderstelt zou het de bedoeling zyn om het verschil in de vracht en havenrechten, die in de Neder landse en Belgische havens aan- zl enlijk jfioger zijn dan m de Duitse havens, af ts trekken van de bedra gen. che aan België en Nederland In het kader van het plan-Marshall worden toegewezen. neer en de aanvaller koos de vlucht. De tuinder, die onmiddel lijk vervoerd werd naar een der Haagse ziekenhuizen is Zondag morgen om vijf uur aan zijn won den overleden. Omtrent de motieven van" de moord tast men in het duister. De overledene'die een vrouw met vijf kinderen achterlaat, genoot door zijn vriendelijk karakter in het dorp veel vriendschap. Tot dusver ontbreekt ieder spoor van de dader van de moord. Kort na het tragisch gebeuren Reeft men getracht politiehonden een spoor te laten volgen. De honden' slaagden hierin niet. Kort voor zyn sterven heeft de tuinder nog kunnen dui delijk maken, dat hij meende dat de aanvaller een medeplichtige bij zich had. De gisteren in Hessen en Beieren gehouden gemeenteraadsverkiezm - gen wijzen, alhoewel de uitslagen nog niet volledig bekend zijn. op een zeer besliste kloof tussen de rechtse en linkse partijen in het na oorlogse Duitsland. De opkomst was buitengewoon matig en is in Hessen niet meer dan 64 pet- geweest. Tot nog toe hebben hier de sociaal-democraten de leiding niet 310.800 stemmen. Dan volgenchristen-democraten met 266.000 stemmen, liberaal-de mocraten met 143.700. communis ten met 71.700 en nationaal-dcmo- craten met 59.680 stemmen. Wij vernemen uit Lissabon, dat aldaar een communistisch complot zou zijn ontdekt dat erop gericht zou zijn de stsat omver te werpen. Volgens het officiële Portugese communiqué is deze ontdekking aanleiding geweest tot de arresta tie van vele vooraanstaande com munisten. Zij opereerden niet on der de naam communistische partij, maar onder die van Beweging voor Democratische Eenheid. Salomon gedoopt. I ze reeds nu iets langer. De vorsten der aan Palestina grenzende Arabische staten voeren besprekingen om het potentieel van de Arabische strijdkrachten op te I voeren. Voor de promotie-competitie speelt Zondag SVV In het Sparta-stadion tegen Excelsior. Zondag 9 Mei is de ontmoeting Emma—SW in Dor drecht. Knap speurderwerk heeft binnen twee weken de autoroof welke op 13 April plaats vond te Oosterheek bij Arnhem kunnen ophelderen. De dader is ingerekend. Het bleek te rijn een dertigjarige Amsterdamsej handelsreiziger, die op grond van zij 11 financiële tegenslagen tot het plan was gekomen. Reeds in de middag belde hij de gedupeerde taxicentrale op voor een wagen. Hij het zich naar een afgelegen plaats rijden, maar kon zijn plan toen met uitvoeren omdat op het critieke ogenblik een colonne militaire auto's naderde, 's Avonds had hij meer succes. Op een een zame plaats aan de Veluwerand dwong hij met de revolver in de vuist de chauffeur te verdwijnen met achterlating van de taxi. Met de geroofde wagen reed hij in de richting Amsterdam, maar stopte onder Blaricum om langs de weg andere nummerborden aan te bren gen. Juist toen passeerde een ma rechaussee, die hem zijn papieren vroeg. Deze schenen in orde en men liet de misdadiger ongemoeid. Thuisgekomen hoorde de mare chaussee echter door de radio van het gebeurde in. Oosterbeek. Zijn achterdocht groeide en zich de naam en het adres van het rijbewijs van de man herinnerende belde hij de Amsterdamse politie op. Vervolgens ging hij naar de plaats waar hij de Amsterdammer om zijn papleren had gevraagd, cn de wagen bleek daar nog te staan, maar de handels reiziger te zijn verdwenen. Bij on derzoek bleek dat men hier met een verdacht individu te doen had, dat in het politieblad gesignaleerd stond. De Chevrolet werd teruggegeven aan zyn rechtmatige eigenaars en toen bij die gelegenheid de chauf feurs die de man gereden hadden de politiefoto's werden getoond her kenden zijn daarin prompt de man die zij hadden gereden. Dagenlang hield de Amsterdamse politie het huis van de handelsrei ziger in het oog. Aanvankelijk had zij hierbij geen succes. Alleen zijn vrouw was thuis. Vrijdagavond kwam de. man echter opdagen. Hy werd gearresteerd door de spieden de agenten. Wetende het spel te hebben verloren heeft hij reeds een volledige bekentenis afgelegd. Weerbericht DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond. Aanvankelijk op vele plaatsen wei nig, doch later weer toenemende bewolking. Droog weer met maüge wlhil nit Noorde lijke richtingen. Vannacht iets lagere temperaturen, mor gen overdag onge veer deïelfde tem peratuur als van- daag. 27 April: Zon op 5.19, onder 19-57, Maan op —.40, onder 7.07. 27 April. Hoog water te R'daBU le IH 6.57 uur, 2e tij 19.34 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1