HET ROTTERDAMSCH PARCDL1 De Joodse verzetsorganisaties zullen toch samenwerken Komen en gaan in Rotterdam Arabieren vluchten op kamelen en' ezels uit Jeruzalem PAROL 0'SCOOP Een uniek leger PETAIN: Ik heb mij geofferd Kabinetsformatie in Pasoendan S.U. wijst Belgische K.L.M. mag niet op Laguardia landen Sowjet Unie stelt Mei-leuzen vast Nederlandse groenten naar Duitsland Drees wuifde boeren vaarwel Fiévez begroette jongens Nieuwtje op gebied van autobanden Beide partijen werden afgebroken MEI-MANIFEST VAN HET W.V.V. Koningin niet voor radio op 4 Mei Triester grenzen p? gesloten Zondag arriveert generaal Foulkes Stagnatie in Djogja Weerbericht. WA'Ts m Woensdag 23 April 194S Red mi Adm. Langs Haven 141. Schiedam TeL 6930l Abonn.prijsi pier week f 0.31 per kwartaal k,losse nummers 0.09 Ongericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 99 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglrd 398644 Bankier: Amsterdamscfce Bant. te .Rotterdam 7- Directeur: B. de Vries b- Hoofdredacteur: Th. Hamaker Verwarde toestand in Palestina: De Joodse verdedigihgsorganisatie Haganah, en de Irgoen Zwai Leoemi hebben een overeenkomst getekend, volgens welke zij door geheel Palestina volledig zullen samenwerken. Als on- middellijk gevolg hiervan verwacht men, aldus Reuter, dat de Haganah deel zal nemen aan (de gevechten te Jaffa, waai de Irgoe# gedurende de laatste drie dagen in actie.is. De toestand la Palestina schynt met het uur te .veranderen, Berich ten, die als uiterst betrouwbaar werden doorgegeven, werden enkele uren later tegengesproken en het ls mne'Uyk een Juist beeld van de si tuatie in het Heilige Land te Keven. Het staat thans echter vast, dat van een officiële oorlogsverklaring van Trans.Jordanië aan liet Zionisme geen sprake kan zijn. Ook de melding van de verovering van Jericho door het Arabische "legioen, een bericht dat als een lopend vuurtje door geheel Palestina ging, werd officieel gedementeerd. Het bleek, dat de betreffende verslaggever een deel van het Arabische legioen dat is uit geleend aan bet Britse leger en thans dienst doet in Palestina voor de aanvallende Transjordaanse strijdkrachten heeft aangezien. =MID0tU DAMA5KU5 0,** I R A K wroHSTiJN V ARA.& IE Palestina kruitvat van de wereld Vóór de" Eeraté Wereldoorlog' (1914-—'18>, toen Europa nog het continent was, waar' zich het wereldgebeuren afspeelde, was de Balkan de' permanente haard van onrust. Waaroifi? Omdat de politie ke, economische, sociale en cultu rele tegenstellingen van de Balkan- staten onderling zo groot.hun in terne toestanden zoweinig gestabi liseerd, hun politieke, strategische en economische waarde voor de groie mogendheden zo belangrijk waren, dat het maar niet tot. een werkelijke vrede, dat is stabilisatie op dit schiereiland 'kon komen. Eigen nationalisme en 't imperia lisme van anderen spéélden er hun chaos verwekkend spel, waarvan da fatale afloop, te voorzien was. Hét was meer' dan oen toeval alleen, dat juist de Balkan dit lot trof: dit gebied, vanouds grensge bied tussen Oost en West, was voor dit lot als het ware gepredispo neerd. Tussen beide Wereldoorlogen in werd, als een rechtstreeks uitvloei sel van de vredesverdragen, dit Balkangebled naar het Noorden toe uitgebreid. Midden- en Oost-Europa werd gebalkanïseerd. het chaotisch grensgebied tussen. Oost en West reikte thans van de Middellandse zee tot aan de Oostzee. En de Tweede Wereldoorlog ontstond hier, in Polen, zoals nummer één uit het fatale schot in Sarajewo zijn oorsprong genomen had. Na'de-Tweede Wereldoorlog Is deze „Balkan"""andermaal verlengd, - thans in Zuid-Zuidoostelijke rich ting. Heel dat gebied, dat wij het Midden-Oosten noemen behoort er ;nu toe: het grensgebied tussen Oost en West reikte thans tot de Golf van Aden, de Perzische Golf en de Indische Oceaan. En zoals de on rust vóór 1939 het ergst was in het nieuw gébalkaniseerde gebied, zo ligt ook thans een van die ergste en gevaarlijkste haarden der wereld- onrust in het jongste grensgebied tussen Oost en West: het Midden oosten. - Het is een klein kunstje, om nog één stap verder te gaan en te con- eluderen: dus zal de oorzaak, al thans minstens de aanleiding voor Wereldoorlog nummer drie in die Balkan van vandaag: het Midden oosten. liggen. Inderdaad, bij deze conclusie komt maar heel weinig van de profetengave te pas. Het kan inderdaad zo gaan, maar wie öl33, ^at zo gaan moet. Welke kenner van de gebeurtenis sen vóór en in 1914 durft te zeggen, dat de oorlog, toen onafwendbaar was; komen-moest?. En brengen Churchill's memoires,welke aan het verschijnen zijn, in hun eerste hoofdstukken niet voldoende gege vens voor op zfin minst ernstig' overdenken van zijn' stelling, dat de oorlog in 1939 vermeden had kun nen, ja had moeten worden. Zul len wij voor de derde maal in een oorlog bluiyïeren of. beter, gezegd, ons in een oorlog laten blunderen? i Transjordanië ls reeds een uiterst netelig probleem voor Engeland. Het leger van deze Arabische staat is door Engelsen opgeleid en staat voor een. groot deel onder comman* do van Engelse officieren Boven dien is dit leger goed uitgerust met materiaal dat Transjordanië dank. .zij een Engelse lening heeft kunnen aanschaffen; "Tn hef Lagerhuis meende een afgevaardigde te moe ten obmerketz, da t het Engelands plicht was de militaire, activiteit van Abdoellah niet dé vrije teugels te laten, daar Engeland hem een subsidie van twee milHoen pond sterling per jaar geeft. Een andere spreker ^was van mening, dat oor log va n Transiordanië tegen Pa lestina ook oorlog tegen Engeland als mandaatsmogendheid betekende. Een zegsman van de Britse re- gering deelde in antwoord op de', vele vragen mede, dat <!e Britse troepen in Palestina zich tot 15 Mei zuilen verzetten tegen elke aanval op het Heilige Land. Na 15 Mei, de dag waarop Engeland zijn mandaat neerlegt, zal verzet tegen een Ara bische invasie op het terrein liggen van de U.N.O. Arabieren op de vlucht De gehele Arabische gemeen schap leeft thans op geruchten, die bij honderden de wereld worden ingezonden, telegrafeert de UP- correspondent uit Jeruzalem. Alle Arabische dorpjes langs dc weg JeruzalemRamallah, die de vori ge wee'; nog werd beschouwd als een der sterkst beveiligde routes voor een offensief op Jeruzalem van de in de nabijheid gelegerde Arabieren, worden thans in aller ijl door de bewoners verlaten. De weg is overbelast met Koogbeladen kamelen, ezels en vrachtauto's, die de bezittingen der Arabieren it veiligheid brengen. Zij worden ge passeerd door de luxe wagens der rijke Arabieren. Handelaren in bouwmateriaal zijn druk doende, om hun voorraden cement en bak steen van de hand te doen. Benzine is alleen nog maar op de zwarte markt te krijgen en kost vier dollar per gallon. Inmiddels heeft de Franse afge vaardigde van deTrustschapsraad nog eens aanbevolen, 1000 vrijwil ligers naar Jeruzalem te zenden om de bevolking van de-Heilige Plaat sen aldaar te beschermen. „Er it. geen uur te verliezen, De eer van de V.N. is er mee gemoeid. Wij moeten in de twee weken, die ons resten, iets tastbaars doen," zo be sloot hij. Besloten werd een zegsmanvan het Joodse agentschap en een üd van het Arabische hoger comité te roepen om te trachten met hen tot" een overeenkomst te geraken over de principes, voor de verdediging van Jeruzalem. Later op.de dag werd officieel meegedeeld dat de Arabieren het verzoek van de Wapenstilstands- commissie van de V,N. te Jeruza lem om.het herstel van de-vrede in-Palestina-te bespreken, van. de hand gewezen hebben.- In het blad „Ie. Monde!' is een brief- verschenen, die maarschalk Pétain aan de minister van justi tie heeft gezonden,- naar aanleiding van de aankondiging der "oprich ting van een comité, datvoorne mens was om zijn invrijheidstelling té verzoeken (men weet dat "de re gering onlangs aan dit comité elke activiteit heeft verboden). In. de brief zegt Pétain: „Ik, dank de initiatiefnemers van het comité, maar bewust van de diensten die ik aan mijn land heb bewezen, heb ik :0m niets verzocht en zal ik om niets verzoeken. Ik heb het offer van mijn per soon gebracht en denk slechts aan de eenheid" onder de Fransen." Aneta seint uit Bandoeng dat het kabinet van. Pasoendan op enkele- punten gereed is. Het dagblad te Batavia tekent hierbij aan, dat men uit de samenstelling van het kabi net zou kunen opmaken, dat de Republikeinen accoord gaan met de politiek, welke leidde tot de vorming/van de Verenigde Staten van Indonesië, waarin de repu bliek-een plaats inneemt Het blad verneemt, dat bij de constructie van het kabinet de gedachte voor zat een zakenkabinet te vormen, waarin voornamelijk krachten zijn opgenomen, die technisch het re constructie- en rehabiiitatiewerk kur.n^i uitvoeren. vriendschap af Dinsdagmiddag vond in het Bel gische -parlement hef debat plaats over het Viji-mpgendheden pact van Brussel, waarbij de Benelux-lan. den. Engeland en Frankrijk zich aaneensloten. .Van communistische zijde werd het verdrag heftig aan gevallen. Antwoordende op verwij ten, als zou de, regering een anti communistische politiek nastreven met dit pact, zeide premier Spaak, dat, hij niet een keer, .maai- herhaal de! !.?k heeft getracht nauwere ban- d-m' metde Sow jet Unie aan te Steeds, echter zonder succes. Hij zeidé: ,Jn het begin van *1946 «n opnieuw ."in .het" begin, van 1947 heb ik de Sowjet-Unie gevraagd, of zij het niet'van belang zou achten dat België mét-haar'tot een zelfde militair en politiek bondgenoot schap zou geraken als; zij reeds had gesloten met Engeland en Frankrijk. Op' deze vraag; heb ik nooit- énig antwoord ontvangen en ik heb hier uit dus de conclusie getrokken dat men' in. dezeaangelegenheid 'geen belang stéldë"f Voor buitenlandse luchtvaart maatschappijen, die op de trans atlantische route vliegen, dus ook voor de KLM.; zal het vliegveld Laguardia van 1 Juli af niet meer beschikbaar zijn. De maatschap.- pijen zullen door deze maatregel gedwongen zijn het nieuwe vlieg veld „Idlewild" te gebruiken, dat een 20 km verder ligt en verre van gereed is. Momenteel zijn er slechts drie startbanen klaar, terwijl er voorts onvoldoende faciliteiten voor de transatlantische, passagiers 2ijn. Ook de verbinding met de stad New York laat te wensen over. De betrokken maatschappijen geven toe, dat het vliegveld Lagu ardia door het. tegenwoordige ver keer haast overbelast is. Dr. Plesman zal deze week een bezoek aan Idlewild brengen om de toestand in ogenschouw te. nemen. Het Centrale Comité wan de com-.. monistische partij in de IT.S.S.R. heeft, zoals elk jaar. ekn aantal slagzinnen opgesteld, die op de spandoeken zullen staan, waarmee de straten van steden en dorpen versierd zullen worden, door welke de arbeiders hun traditionele op tochten zullen houden. Radio Moskou vermeldde, vanmor gen o.a. de volgende leuzen: „Leve de Eerste Mei, de dag van het défilé der strijdende arbeiders klasse in alle landen". „Arbeiders aller landen, ontmas kert de agressieplannen van de im perialisten en oorlogsophitsers. Waakt voor de vrede". „Leve het Rode Leger, het bevrij dingsleger, dat dc ccr heeft om de vrjjheid en de onafhankelijkheid van ons land tc verdedigen". De Nederlandse tuinders kmmen voorlopig tevreden zijn. De eerste zending groenten naar Duitsland z(fn door de-"' Amerikaanse bezet, tingsautoriteiten geaccepteerd. Zo als bekendU is nog geen defenitïeve beslissing genomen ten aanzien van deze leveranties, daar deze slechts kunnen worden uitgevoerd in het kader van het Marsha.ll-plan. Met de Marsh al],-dollars, die" Bi- zonia krijgt toegewezen, alsmede met industrieproducten, zullen, do Nederlandse grqenten betaald moe- tèn worden. Het centraal burau voor de tuin. bouw veilingen in Nederland heeft om zijn góede wil te bewijzen, zon der voorafgaande.,V afspraak sla ;ètt spinazie bij Venló over dê grens g^- zet en in tegenstelling tot het vorig jaar, toen de zendingen werden ge weigerd, zijn deze nu aanvaard. In tuinbouwkringen werd de on dertekening yan de overeenkomst, waartoe zich èen Nederlandse dele gatie In Frankfort bevindt, zeer binnenkort verwacht. Het vervoer 'geschiedde tot dus ver per vrachtauto: over enkele da gen zullen ook de Nederlandse spoorwegen dit vervoer ter hand nemen. Als op grote schaal groenten naar Duitsland kunnen woeden geëxpor teerd, kan 1948 het eerste normate tuinbouw jaar na de oorlog worden an zal de vernietiging van groente tot een minimum kunnen worden beperkt. HET GEURIG KRUIDGrote pakken met goudgele sigarcttentabak, een deel van de oofast uit Floridaworden in Recent Lake City door negers in spoorwagons geladen. Per trein en schip gaat de kostbare lading naar diverse sigaretfenfabfieken in de wereld, die door aankoop beslaghebben weten te leggen op deze begeerlijke waar. HET ziet er anders bedenkelijk genoeg uit in.Palestina, 't Eni ge wat er tot nu toe aan ontbrak, om de chaos compleet te '.maken, een officiële oorlog, schijnt nu een feit te gaan worden sinds de (óor- logs) verklaring van Konipg Ab doellah van Transjordanië. En de Ver. Naties zijn aan het eind van hun latijn en weten met de zaak eenvoudig geen raad. Wij krij gen de indruk, dat men in Lake Success t.o.v.Palestina is aange land in het stadium, waar het zgni Europees concert vóór 1014 zo vaak ten Aanzien, van de Balkan is ge weest: aanvaarden van de oorlog tussen de naast hetrokkenen in het conflict, met "daarbij als. voornaam st® zorg, dat die oorlog gelocali- seerd blijft en niet overslaat op de belanghebbende grote mogendheden.. Receptie „Bergweg 31" De receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het ge meente-ziekenhuis aan de Bergweg nr. 81 -irt Rotterdam-Noord, is ge steld op 3 uur 's middags, tot half 5. PRINSES JULIANAdie een tocht door Limburg maakteom zich pcr- soonlijk op de hoogte te stellen van velerlei toestanden in deze provincie bracht vóór haar terugkeer naar Soestdijk, een bezoek aan het kerkhof Margraten, Uw auto MOET stoppen voor de CCD Stoppen of nietstoppen Dat is de vraag, die in de afgelopen maan den vele automobilisten bezig hield wanneer zij langs de weg. burgers zagen staan met .een rood stoplicht. Slechte ervaringen met weinig eer bare lifters waren aanleiding tot hun gewetensconflict. De Hoge Raad heeft de knoop nu doorgehakt door te bepalen, dat dc automobi list moet stoppen, ook al vreest hij dat de lieden die met het rode licht zwaaien lifters zün. In een proef proces voor de Zwolse economische politierechter werd een automobi list veroordeeld tot 50.— boete. waarin op de gewone spanning lucht wordt ge pompt, Op de RAI zal men binnenkort dit pre duet kunnen zien. Mas safabricatie van ditpro duct zalombouwen van machines en herscholing van' arbeidérsh vergen, /~*OODRICH, een liggen (tweedelige vet- Lf A.rnerikaanse rub- gen zijn voor dit doel berfabriek. heeft iets onbruikbaar), zijn voor- niéuws gelanceerd ophef zien van concentrische gebied van autobanden, afshiitrmgeh. In dc velg maarin Amerika gelooft namelijk een buitenband, wordt een los ventiel gc- men, dat de meeste per die tegelijk als binnen- monteerd, dat het ven~ ---- band fungeert. De schou- heipaf luchtdicht afstuit, decs van de band, die Velg en band vormen tegen de velg komt te dan een afjjes/afen holte. sonenauto's in 1950 op leze banden dc fabrieken zullen verlaten. KRUIT ONTPLOFT EN DOODT MILITAIR 1Veer ongeval te Muiden Op het terrein van de kruitfa briek De Krijgsman te Muiden waar ruim een jaar geleden vele militairen gedood werden bij een munitieontploffing, is gisteren weer een dergelijk ongeval gebeurd, dat aan de .42-jarige militair J. Brijde uit Amsterdam, het leven heeft ge kost, Hij was met 'enige collega's bezig, de springstoffen van een lorrie in een schip te laden, dat ze voor vernietiging naar het eiland Pampus zou brengen. Plotseling ontplofte een blok trotyl. Brijde was op slag dood,. Zijn stoffelijke resten zijn nog niet gevonden. Een andere militair liep lichte verwon dingen op, terwijl een sergeant die slechts een paar meter van de ont ploffing stond, niets overkwam. Het slachtoffer laat een vrouw en vier kinderen achter. Hij viel giste-, ren toevallig in wegens ziekte van een collega. Beide partijen."in de 38e ronde van'het tournoói om het wereld kampioenschap schaken, n.l. Bot- winnïk-Smysïov en Keres-Reshevs- ky werden afgebroken. Botwinnik had het materieel voordèel van een pion terwijl in de partij Keres-Reshevsky, Keres een toren had' tegen Reshevsky een raadsheer. Dinsdagmiddag- heeft dc „Zuider kruis" weer honderden repatrië rende militairen uit Indonesië mee gebracht. Het was opnieuw, een van die roerende momenten, waaraan de Lloydkade de laatste jaren zo rijk Toen het schip aan de kade meerde stond zowel aan boord als aan ,de wal iedereen stram ol salu eerde by de tonen van het Wilhel mus. De minister van oorlog? tevens minister van marine, It. kol. Fievéz, sprak de mannen ook hameas de minister van overzeese gebiedsdelen toe. Hij gewaagde vgn dankbaarheid van. het gehele Nederlandse volk, wenste allen...ëen succesvolle terug keer in de burgermaatschappij toe, en besloot meteen. driewerf hoezee op de Koningin, waarmee allen geestdriftig instemden. Ter begroe ting was mede aanwezig de chef van de generale staf. generaal Kruls; - Aan boord van-de „Zuiderkruis" bevonden zich ruim 600 man van het 7e bataljon Stoottroepen en voorts 36 leden van de Kon. Marine en 249 Mariniers. Overste van Wecren> verN klaarde zeer tevreden te zijn over de reis en over de geest aan boord, die prima was geweest.In het be gin een beetje zeeziekte, maar overi gens zelfs in de Rode Zee geen overr matige temperaturen. Het schip was een dag later vertrokken, dan aan vankelijk was. vastgesteld, omdat een tweetal verdachte ziektegevallen eerst onderzocht moest worden, maar het resultaat van dit onder- doek was bevredigend, geweest,. Jammer, zo vertelde, overste ven Weercn. dat wij Port Said reeds waren gepasseerd, torn ccn sergeant - majoor bericht kreeg, dat zijn zoontje was overreden cn §edood. anders had er nog| kans bestaan hem per vliegtuig naar Nederland te brengen, opdat hij de begrafenis van zijr. kind had kunnen bijwonen. Onder de vrijwilligers aan boord bevonden zich tweemaal drie ge broeders. ni. drie zcons van de Aan de Wilhelminakade even eens te Rotterdam, scheepten zich gisteren 745 Nederlandse bocren- cmigranten, onder vie ongeveer -200 kinderen in. aan boord van de „Tahinta" om de verre reis naar Canada, hun tweede vaderland, te gaan maken. Dil is het derde con tingent emigranten, dat dit Jaar naar Canada vertrekt en evenals de vorige maal is het grootste deel afkomstig uit de provincies Fries land en Groningen. De „Tabinta" is voor vijf réizen door 'de Stoomvaartmij. „Neder land" aan de regering verhuurd voor de verscheping van emigran ten. Van officiële zijde was zeer veel belangstelling voor het ver trek van dit contingent emigran ten. Minister Drees kwam zich in de loop van de middag persoonlijk op de hoogte stellen van de insche ping. Hij bezichtigde het schip en onderhield zich met verschillende passagiers. familie Oversier uit Aalst en drie van de familie van der Waarden uit Tilburg. Zoals gebruikelijk werden de repatricrenden bij het aan wal stap pen verrast met goede gaver, .«n ..Nederland helpt Indië"-en van»«Ie NIWIN. Buiten de loods stonden talrijke autobussen gereed om er voor te zórgen, dat iedereen nog dezelfde dag thuis kwam. Verjaardagsschoeiienlion r.og tot 7 Mei te krijgen Voor heu: die dit tot dusverre nog i W11, ll„lll,L1JUtl„ -h,S"i:dSLS."jw w i monopolisten üijn toegenomen; de reactiomioire krochten trnch ten de vakbondsvrijheden aan te Oproep tot de arbeiders van de wereld Het "Wereldvakverbond verspreidt ter gelegenheid van 1 Mei 1948, de internationale arbeidersdag, een manifest, gericht tot alle- arbeiders van de wereld, waarin zij worden aangespoord, hun aandacht te rich ten op de volgende feiten: de lonen blijven abnormaal laag in verhouding tot de kosten van levensonderhoud, terwijl anderzijds in sten van handelslieden en Het A. N. P. verneemt, dat 3ÈL M» dc Koningin, om haar krachten te ontzien, op 4 Me! geen radiotoespraak zal houden* De geallieerde militaire regering van Triest heeft. Dinsdagmorgen tien wegpesten gesloten en het verkeer dat over zes andere posten loopt be perkt wegens berichten, dat com munisten -zouden trachten het door de Angla Amerikanen bezette deel van Triëst binnen te dringen met het oog op de een-Mei viering van Zaterdag. De chef-staf van het Canadese leger, 'luitenant-generaal Charles Foulkes, arriveert op Zondag 2 Mei te Fïoek van Holland voor een be zoek van enige dagen aan ons land. Blijkens mededelingen van de Cana dese ambassadeur, de heer Pierre Dupuv, wiens gast de generaal zal zün. zal deze op 2 Mei om half vier een plechtige herdenking der Ne derlandse gevallenen op de Grebbe- berg bjjwonen. Op 3 Mei bezoekt generaal Foul kes Wagenmgen. waar hij rond het middaguur ontvangen wordt en om 14 uur het ereburgerschap van deze stad krijgt aangeboden. Generaal Foulkes, die comman dant, van de Canadese troepen wa3, welke Westelijk Nederland bevrijd den, maakt op 4 Mei een vliegtocht boven ons land. 's Middags om 15 uur zal hij de plechtige herdenking van dé bevrijding in de Ridderzaal in Den Haag bijwonen- Nadien.is hiFde gast van Prinses Juliana en Prins Bernbard té Soestdyk. Op -Woensdag 5 Mei om 11 uur 's morgens zulleii de Canadese am bassadeur en de generaal de nieuwe IJsselbnig bii Zutfen openen. Deze brug wordt „Canada-brug" gedoopt. 1s Middags om drié uur komen zn met Prins Bern hard te Hoithen samen voor de plechtige herdenking van gesneuvelde Canadezen aldaar. Na verblijf te Zwolle maakt de ge neraal op S Mei een autotocht door de drie Noordelijke provincies en keert daarna via de. Afsluitdijk naar Den Haa^ terug. De volgende dag vertrekt generaal Foulkes dan weer uit ons landi met 7 Met nog gelegenheid tot het afhalen van scnoenenbonr.en voor Itinderen tegen inlevering van bon 804 van het inlegvel. Na 7 Mei wordt de ..verjaardagsbon" alleen nog verstrekt krachtens de nieuwe regeling, waarbij bon 606 van het inlegvel moet worden ingeleverd. Behangselpapier wordt in prijs verlaagd De prijzen van behangselpapier zullen per 1 Mei aan een nieuwe regeling gebonden zijn. Voor zover hier te lande vervaardigd, moet 65% van het behangselpapier in een aantal prijsklassen worden ge leverd, oplopend tot ten hoogste f 1.30 per toI. De gebruikersprijs, en, voor geïmporteerd, behangselpa pier, tevens het land van herkomst, moeten in, het- stalenboék zijn aan geduid. Bij deze prijsaanduiding behoren letters of merken 'welke overeenstemmen met .die op. de rand of de achterzijde van het be hangselpapier. Vergeleken met de tot voor kort gevraagde'prijzen en mede in verband met de. toene mende concurrentie op dit gebied, betekent deze prijsregeling een aanzienlijke verlaging. Zorg voor afzwaaiende reserve-officieren In de naaste toekomst zullen vrij veel reserve-officieren, die uit In donesië naar Nederland terugkeren weer aan de srag moeten in het' burgerleven. Teneinde hen hierbij behulpzaam te zijn, is op initiatief, van de Haagse afdelin-g van de Al gemene Vereniging van 'Reserve- offieieren een commissie gevormd, die hen met raad cn daad ter.' zijde wil staan. Het adres van de com missie luidt:ten Hovestraat 55,- 's-Gravenhage. Het ANP verneemt uit betrouw bare bron, dat de kansen zeer groot zijn, dat inderdaad de zetel voor- Europa van de-Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling zal worden, gevestigd te Amsterdam, tasten. In enige landen wordt het stakingsrecht beperkt of buiten de wet gesteld en de stakers zelfs met doodstraf bedreigd. Het manifest laakt ook de mono polisten die .„anti-democratische voorwaarden willen verbinden aan het verlenen van hulp aan lanclen die door de oorlog geleden hebben". Drie jaren na de overwinning zien de arbeiders, aldus het manifest, dat de meeste staten hun bewape ning opvoeren ten koste van enor me bedragen die veel beter ge bruikt konden worden voor het fi nancieren van sociale zekerheid, welvaart en 'wederopbouw. In de slotalinea wordt o.m. ge zegd: „De goederen van dit leven zijn. de vrucht van 'jullie arbeid. Deze voorziet in de dagelijkse be hoeften'van de menshpid. Jullie zijn het leven en de ziel van iedere beschaving. Strijdt om juilie rech ten te handhaven". Zware brand in Amsterdam Dinsdagavond kwartover zes is brand uitgebroken in een papierwa- renfabriek aan de Grote Bicker- straat te Amsterdam. Het vuur greep zeer snel om zich heen in het uiterst brandbare materiaal en een half uur later wérd het alarmsig naal „grote brand" gegeven. De brandweer was met groot materieel aanwezig; niet minder don 5 motor- apuiten, 2 ladderwagens, de drif- vende motorspuit „Jan van dér Heyden", ,ccn gereedsehaps-, een personeels-, "een slangen- en een stafwagen. Om 20 minuten óver 7 was het vuur ingesloten en het ge vaar voor uitbreiding geweken. De beide zolderverdiepingen zijn geheel uitgebrand. - De wielerwedstrijd over bet tra ject Londen—Parijs, die van. 15.'tot 17 Mei zou plaatsvinden, is afgelast wegens financiële en andere moei lijkheden. Naar Aneta uit Kalioerang, dia-, plaats bii.. Djogja,. \vaar dc ónder-, handelingen plaats vinden tussen Nederlanders en. republikeinen, weet te molden, zouden Dinsdag bii de behandeling van dc plannen van een plebisciet moeilijkheden, zijn gere- zen over 'de gebieden waar en het tijdstip waarop, het zal moeten worden gehouden. Na anderhalf uur vergaderen ging men uiteen zonder resultaten te hebben geboekt. Mor gen worden dc besprekingen voort gezet. Abdoelkadir woonde de ver gaderingen van Dinsdag by, Delflse wandborden voor mevrouw Roosevelt De lieer J. H. Siirjftis, kapper te Waalwijk, heeft geruime tijd gele den reeds enkele Delftsë wandbor den laten vervaardigen, voorstel lende het Witte" Huis en het Vrij heidsbeeld te New York, met de bedoeling dezè aan te bieden' aan president Roosevelt, die echter, kwam te overlijden. Thans heeft de heer Simons .door bemiddeling, van de ambassadeur, dr. H. Ba'ruch, cle borden geschon ken aan mevr. Roosevelt tijdens haar bezoek aan Nederland. De heer Simons ontving een hartelijke dankbetuiging voor deze geste. Bonnenbende voor 't hekje In November van het vorig jaar werd op het station D. P. Ie Rot terdam een 26-jarige vrouw gear resteerd. Eij had ongeveer duizend valse kolenbonnen bij zidr. Haar man bleek eveneens bij deze ver valsing betrokken te zijn. De re cherche zocht de zaak uit ën'kwam cr achter, dat zich in Antwerpen, een drukkerij van valse bonnen, moest bevinden. Een 47-jarige man die al achttien vonnissen achter de rug heeft, kocht van deze druk ker, tienduizenden valse' textiel-, kolen- en andere bonneif. Hij span de er het bewuste echtpaar voor' om ze over de grens te smokkelen, waarna ze in Nederland van de hand werden gedaan. Veertien personen hadden zich gisteren voor dc economische poli tierechter te verantwoorden. Dg hoofddader werd tot een jaar. ge vangenisstraf veroordeeld. De straf fen van de anderen varieerden van f 100.— boete tot gevangenisstraf fen van zes weken tot een jaar. WeerfverwaChtinff, peldlp tot Donder dagavond. Krachtige, tbflclljk harfle wind draaiend West of jf oord west. Aanvankelijk zwaar Bewolkt met enige regen, later -wisse lend he wolk t met enkele buien. Voor al morgen overdag aanzienlijk kouder. 29 April: Zon op Ó.15. onder 20.0b Maan op 2.05, oiider 8.5L 29 April. Hoog water te E'dam: le tjl 8.22 uur. 2e tij '20.48 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur le Rotterdam. lichtdruk 737.4; wind Z.W. 4; temp, 11.8; max. temp. 19.3 (gistermiddag 3.40 uur); min. temp, 9.3 (hedenmor gen 4.40 uur). "Weersgesteldheid; zwaar bewolkt. .-r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1