Felle gevechten in Jeruzalem HET ROTTERDAMSCH PAROOL z DC-6 verongelukt op Schiphol BRUTE GAST m Londens militair consult besloten Duitslands splitsing nu ook formeel een feit Achtste jaargang, No. 102 ALS WARE ER GEEN WAPENSTILSTAND Joden veroverden in vier maanden bijna 70 Arabische bases Abdoellah wil Zionisme uitroeien RAI-tehtoonstellïng trekt aandacht van vele buitenlanders Babylonische aspecten in Amsterdam Kolenhon 01-2 aangewezen Weerbericht UNO in de ban van Mars Negen doden bij RAP vliegongeluk Eigen regering voor „Trizonia" uiterlijk September a.s. Labour handhaaft zich T.T. op 26 Juni Stichting 1940-1945 doet een beroep op V Slamat met gunstig gevolg te water —door Dr. M. v. Blankenstein Keesje Vermeulen werd vermoedelijk gewurgd Zaterdag 1 Mei 1948 Red. en Adm. Lange Haren 141. Schiedam TeL 6930c Aboaa.pri)s> per week ƒ.0,31 per kwartaal losse nummers 0.09 Opgericht deor de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMEE tmgcvs N.V. Da Nleuwa Pen Postgiro 396644 Bankier» Amsterdamsch» Bank te Rotterdam Dlrecteuri 8. de Yriei Hoofdredacteur; Th. Ramaker Pablo Azcarate, voorzitter van de sectie van de Palestijnse commis sie van dé Verenigde Naties, die naar Palestina is geweest om een rap port'uit de'eerste hand op te stellen, deelt de vergadering- van zyn com missie mede, dat men de verdeling van Palestina, als een feit moet aan vaarden. Het zou moeilijker ztfn de verdeling stop te zetten, (Zoals het jongste voorstel dér Amerikanen onder Arabische druk luidt, Red.) dan deze verder ten uitvoer te leggen Azcarate merkt voorts op, dat er tus sen de Joodse en Arabische gebieden een oorlogstoestand heerst, waarbij de gebledsgrenzcn aan frontlinies gelijk zijn. „Ik verwacht op IS Mei, (vanneer de Britten het land niet meer onder mandaat hebben een com plet© oorlog." Joden zeer efficiënt is. Niet al leen bezitten zij 'n hoge strijd vaardigheid en blijkt hun be wapening zeer goed te zijn, maar bovendien is de organisa tie, die zij hebben1 om in de door hen bezette plaatsen het uitbreken van ziekten en het ontstaan van plunderingen te gen te gaan,- zeer goed. 'Even verontrustend is het op 29 April gedateerde telegram, dat een andere commissie van de Vererug- de Naties ln Palestina, de wapen- stilstandscommissie, aan de Veilig heidsraad heeft gezonden. Dit rap port luidt. „De toestand wordt zeer snel slechter. Dagelijks worden re- geringsbureaux gesloten. Het normale leven van het' land loopt vast. Het Joodse Bureau treedt .op al3 algemeen organi serend'lichaam, voor deJoodse gebieden en poogt de stilgeleg de regeringsdiensten te- vervan gen. De Arabische gebieden hangen af van de gemeentelij ke autoriteiten'in de steden en de dorpen zijn zonder centraal gezag. Het telegraafverkcer en het telefoonverkeer op de voor naamste lijnen is in de meeste gebieden stop gezet. Het vlieg veld Lydda is uitgeschakeld en de regelmatige luchtverbindin- gen itv en uit het land 'zijn op geheven. De stryd neemt dage lijks in hevigheid toe. Kampen, en andere belangrijke plaatsen, welke door de Britse troepen worden verlaten, worden ter stond slagvelden. Binnenkort worden operaties verwacht" op groter en belangrijker schaal dan bij Haifa. Geruchten doen de nerveuze spanning toene men," Joodse successen Uit de frontberichten van Vrij dag blijkt inmiddels, dat in de toe stand in Palestina, Jeruzalem on danks wapenstilstandsaccoorden niet uitgezonderd, geen verbetering is ingetreden, In' Jaffa wérd de In onderling overleg van Britten,. Joden en Ara bieren vastgestelde wapenstilstand verbroken toen onverwacht Ara bisch vuur losbarstte in de richting van Tel Aviv, de tweeling stad van Jaffa. Ook: is 'strgd geleverd ten Noorden van Jaffa, waar de.Haga- nah zonder veel weerstand hét stra tegisch belangrijke lorp Jazour, aan .de weg JaffaJeruzalem nam. Weer andere Joodse eenheden on derbraken de verbinding tussen Je richo, waar zich Trans jordaanse troepen bevinden en de. stad Jeru zalem. Bovendien gelukte 't' de Ha- ganah de Arabische basis Salamen, ten Noord-Oosten van Jaffa te be zetten. Dit is in d.i 120 dagen dat de In tensieve stri'd nu gaande ls de 68ste Arabische bajis die de Joden ver overen. Ook de Britten 'moeten toe geven, dat de organisatie by de Over de plannen van koning Ab doellah yan Transjordanië is heden niet veel nieuws beschikbaar. Tg- dens een bijeenkomst yan Arabische leiders in zijn hoofdstaf zou hij an dermaal hebben verklaard, dat de bevrijding van Palestina zeer nabij is, en dat hij van plan is het Zio nisme voor eens en voor al uit te roeien. Om aan de verwachte -mas sale Arabische aanval 't hoofd te kunnen bieden treffen de Jo den maatregelen om zoveel mogeljjk mannen voor de front dienst vrjj te maken. Alle vrou wen, gehuwd of ongehuwd tot 35 Jaar worden opgeroepen om verplichte diensten to verrich ten b(i een of ander hulpkorps. In het Britse parlement is door negen leden van de Labour-fractie een motie ingediend om de terug trekking, van de troepen te versnel- Jen zodat zij uiterlijk 30 Mei in plaats van 1 Augustus het land zul len hebben verlaten. De indieners van de motie wijzen er op, dat het publiek niet wenst dat nog meer Britse levens worden verspild ln de ze hopeloze zaak. TEL AVIV» 1 Mei. Syrische en Libanese gewapende strijdkrachten zijn hedenmorgen b« het aanbreken van de dag Noord-Palestina bin nengevallen eri richten eén zware aanval op drie Joodse nederzettin gen. AWus werd officieel door de Haganah, de Joodse strijdkrach tenorganisatie, medegedeeld. Dit is de eerste ongecamoufleerde inval in Palestina door legers van de Ara bische nabuur sta ten, aldus 't hoofd bestuur van de Hagahah. De inval Sverd uitgevoerd door gepantserde strijdkrachten. Bemanning licht gewond Hedenochtend om tien minu ten voor elf is tijdens een les vlucht de DC 6 PH—TKW bij het- oefenen in het. starten en landen, waarschijnlijk tengevol ge van een verkeerde manoeu vre, .aan het Zuidwestelijk ge- deelte van 'landingshaan '230 op de vlieghaven Schiphol, zwaar beschadigd. De bemanning, bestaande uit ge zagvoerder Ekels, leerlingvlieger Ger Euporto, radiotelegrafist Hoef nagels en boordwerktuigkundige Van der Ham, liep 'lichte verwon dingen. op. 1 Naar du juiste oorzaak vanhét ongeluk wordt nog een nader 'on derzoek ingesteld. De PH-TKW is de „Wilhelmina", het toestel, - dat slechts kort geleden als eerste ma chine van het DC-6 type uit Ameri ka aan de K-L.M. .werdafgeleverd. Het toestel is .volgens latere be richten geheel; vermeld. - Nu da distributiediensten de uit reiking van de nieuwe brandstof- fenkaarten TA -806 nagenoeg heb ben beëindigd, ls besloten met in gang van 3 Mei de bonnen 01 en 02 van deze kaart'geldig te verklaren. Elk dezer bonnen geeft recht op het kopen van 3 eenheden vaste brandstoffen. Om de handel tijdig te kunnen bevoorraden is het nood zakelijk, dat de aanwezige bonnen zo vlug mogelijk, in ieder geval vódr 15 Mei bij éen leverancier worden ingeleverd. Met nadruk wordt er nogmaals op gewezen, dat yan enige verrui ming in de voorziening met anthra- ciet geen sprake is.-De handel mout dus wederom mede worden bevoor raad met belangrijke hoeveelheden andere soorten, waarvan de ver bruikers hun evenredig deel zullen moeten' afnemen. Men make het de - handel dus niét nodeloos lastig, wanneer aan wensen tot levering -van uitsluitend anthraciet niet kan worden voldaan. Teneinde de moeilijkheden, welke het soort.enproblÉpm opwerpt,, enigs zins te verminderen, zullen van '3 Mei af bruinkoolbriketten en kool- slik zonder afgifte van de distri butiebonnen kunnen worden ven- kocht Het ligt in het voornemen bij de verdeling van de bonvrh'e bruinkoolbriketten zoveel mogelijk rekening te houden met de normale afzetgebieden van bonvrjje turf en koolslik,. OPNIEUW BUIEN Weersverwachting, geldig tot Zondag avond. Kóudc nacht met plaatselhh nacht- 'Vvorsti Morgen, over- dag: wisselende be- f walking met na en f dan regenbuien, hier f en daar vergezeld van onweer of ha gel. Ongeveer de zelfde temperatuur* al* vandaag, zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Zondag 2 Met: Zon op 5.09. onder 20,06: maan <ra 3.30. onder, 12.22. Maandag. 3 Mei: Zon op 5.07, onder 20.07maan op 3.46.-onder 13.34. 2 Mei. Hoog water te B'dam; le tij 11.33 uur, 2e tij 23.53 uur. 3 Mei. Hoog water te R'dam: le tij 12Ü0 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40.. uur te Rotterdam: Luchtdruk 751.1: wind Z.O. 2; temp. 6.8: max. temp. .9.5 (gistermiddag 11.10 uur); min.- temp, 5.8 (hedenmorgen 4.30 uur). Weersgesteldheid: zwaar -bewolkt. Reeds vbrir twee'.uur hadden zich gisteren in de Ferdinand Bolstraat te Amsterdam velebelangstellen den in quene geschaard' om toegang te krijgen tot de zevenentwintigste R.A.I.-tentoonstelling. Nadat mi nister Vos met een rede deze offi cieel had geopend, kreeg men ge legenheid té aanschouwen wat hier aan nieuws op automobielgebied ten toon staat. De eerste schreden werden meestal gericht naar de stands van de grote Amerikaanse, Engelse, Franse, Italiaanse en Tsjechische firma's. De prachtige wagens, die hier geexposeerd zijn spreken wel het meest tot de verbeelding van de leek. De Kaiser-Frazer, die al leen als geschenkzending onze grenzen kan passeren, de Stüdeba- ker, Chrysler, Packard, Delahaye, Juvaquatre, Daimler, Lanncïa en Tatra doen de adspirant-autobezit- ters likkebaarden: Neen, dan gaat mei; liever kijken by de kleinere wagens als de Fran se Renault on Juliën en de Duitse Volkswagen, waarvan vooral de laatste zich in een buitengewoon grote belangstelling mag verheu gen. De technici, voor wie het ge schitter van de personenwagens geqn aantrekkingskracht schijnt te hebben, gaan het eerst naar de af deling bedrijfsauto's, Zij bewegen zich het liefst tussen chassis en. motoren, laten zich door de stand houders voorlichten en brengen uren in deze afdeling zoek. Opmerkelijk is het grote aantal buitenlanders, dat men op deze eerste dag reeds ontmoet. Soms is het een Babylonische- spraakver warring ais een Fransman zich tot iemand bij eén stand "wendt, - die. dan Zweed of Engelsman - blijkt te zijn. Dan blijkt- echter, dat de'Ne derlanders ware .polygotten zijn, want de misverstanden worden dra door hen,uit de weg geruimd. Ook in de naaste omgeving van het R.A.l.-geboiiw heerst weer de drukte die we ons van voor -de oor log'herinneren. Een legertje' ver keersagenten leidt het - verkeer, waarvoor een speciale regeling is vastgesteld. De honderden auto's van bezoekers parkeren of op het parkeerterrein van de H.A.I., of ln de naburige straten en het zien van de vele autotypes uit de laatste 15 jaren moet voor de voorbijganger wel een aansporing zgn: om ook eens een kijkje op de autoshow te gaan nemen. PAIESTIN Vrijdagmorgen om elf unr zijn in Londen voor de eerste maal de ministers van oorlog van de vijf West Europese landen bijeengeko men, om plannen te beramen voor de opbouw van een gemeenschap pelijk militair apparaat, Nederland wérd op deze conferentie, die in het diepste geheim werd gehouden onder meer vertegenwoordigd door zjjn minister van oorlog Fiévez. Voor Engeland namen aan de besprekingen deel de minister van 'oorlog Alexander, maarschalk Montgomery, admiraal sir John Cunningham en luchtmaarschalk Tedder. Er waren geen Amerikaanse gedelegeerden, maar naar men verwacht zal Washington een uitvoerig rapport van het besprokene ontvangen* De sfeer van geheimhouding waar- Een attractie 'is het 'niet'óm in de nieuwste', maar'in'dc oudste auto een eitje tc maken. Een „Dion Bonton" uit 1858 tuft over -het R.A.I.~tccceto. in de besprekingen plaats- vonden demonstreerde zich reeds bij de in gang van het ministerie van buiten landse zaken, waar 'de conferentie plaats vond. Hiér bevondenrich leden' van de Britse koninklijke marine garde pin. de papieren van al. de minïst ers, géneraals, admiraals én luchtmaarschalken nauwkeurig te onderzoeken, "Dé*-agendapunten van de bijeenkomst werden niet be kend gemaakt. De internationale persbureaux achten het echter waarschijn lijk, dat er is gesproken over standaardisatie van de bewape ning 'der "landen van de West Europese Unie, instelling 'van een gemeenschappelijke verdedi- gingsraad. een soort super-ge nerale staf," en de benoeming van een gemeenschappelijke op perbevelhebber-; Hiervoor wordt reeds enige tijd de naam ge noemd .van maarschalk Mont gomery. Onder alle voorbehoud maken wij melding van berichten uit' de Ver enigde Staten over de levering van oorlogsmateriaal, niet slechts aan de vijf landen van de West Europese Unie, maar aan alle zestien landen die Marshall-hulp ontvangen. Vol gens. het persbureau UP. zal presi dent Truman Maandag of' Dinsdag het Congres een. boodschap doen toekomen, met betrekking tot dit onderwerp. Andere Amerikaanse kringen spreken dit'bericht beslist tégen. Vermoedelijkis het ontstaan* doordat op een persconferentie de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken op een vraag naar de vooruitzichten van mili taire hulp aan West-Europa, heeft geantwoord: „Deze mili- taire hulp wordt samen met 'eventuele andere maatregelen overwogen." Nabij Avignon in Zuid-Frankrijk op negentig kilometer afstand van Marseille fs Vrijdagmiddag een vliegtuig van dc R.A.F. neeree- stort. Naar verluidt zijn bij dit on- geluk, dat plaats vond tifdens een storm, die met onweer gepaard ging» negen personen gedood. Vol gens ooggetuigen werd het 'vlieg tuig door de bliksem j. getroffen, waarna 't plotseling haar de grond dook. Een tweede vliegongeval speelde zich' gisteren af op het Belgische militaire vliegveld Florehnes, Hier kreeg tijdens een proefvlucht, kott na de start een Spitfire motorsto ring. Het toestel stortte neer op een hangar. De piloot werd-oo stag ;edood. Drie militairen werden ge wond. In de hangar brak brand Uit. Canada heeft Vrijdag de eerste lading havermout naar Nederland verscheept, Nederland profiteert al dus als eerste van de beslissing dor Canadese regering de uitvoer van havermout naar Europa toe 'tc staan. Zowel volgens het persbu reau Reuter als A.P. ls er ln de zes mogendhedenconferen- tle le Londen overeenstemming bèreikt óver de instelling v^n een regering voor de drie Wes telijke zones van Duitsland few, de Brits-Amerikaanse en de Franse zone: De zes mogend heden die tot dit besluit kwa men riin Amerika, Engeland, Frankrijk, België, Neder* 1 a n d, en Luxemburg. Het zou in de bedoeling liggen, dat deze regering uiterlijk September van dit jaar tot stand komt. Hoewel de omvang der bevoegd heden van deze West-Duitse rege ring nog worden/ bestudeerd, zou het plan bestaan dat do drie bezet tende mogendheden deze regering in de binnenlandse verhoudingen rui me bevoegdheden geven, maar dat zij de algehele supervisie* over de buitenlandse politiek en de handel zouden behouden. Een ander punt waarover men nog in het onzekere verkeert, is. of de constituerende vergadering voor West Duitsland zal worden be noemd of gekozen. Vermoedelijk sal ,deze middenweg worden gekozen: dat de constituerende vergadering zal woren benoemd uit delegaties .van de gekozen parlementen der verschillende West Duits Lfindcr. De mogendheden der Lcndertse con ferentie 2tjn bh hun plannen er van uitgegaan, van de gedachte dat Duitsland eens weer een eenheid zal vormen. Met het oog hierop hebben rii de mogelijkheid open gelaten dat vertegenwoordigers uit Oost- DuJtsland hun plaatsen in de volks vertegenwoordiging van deze West- Duitse combinatie zullen kunnen innemen. Het aftreden om gezondheidsre denen van J. H. Martin, Labour- pariefnentsltd voor het Londense district Southwark, was Donderdag aanleiding tot herverkiezingen. De zetel bleef voor Labour behouden, De opvolger van Martin verkreeg 8.744 stemmen (Martin in 1845 9.336). De conservatieve tegenstan der in dit district bracht het tot 4.623 stemmen (1945 waren dat er 3.654). Dit jaar zullen in ons. land vijf grote wegraces worden gehouden. Daar' zijn allereerst de T.T-racës op het circuit van Drenthe op 26 Juni. Ruim een maand eerder ,(17 Mei) vinden de races te Etten plaats. Dan volgen op 14 Augustus de wedstrijden op het circuit van Tubbergen, terwijl waarschijnlijk op 28 Augustus de strijd op het circuit van Zandvoort volgt. Ten slotte komen dan begin September de 'races in het Zuiderpark te 's-Gravenliage aan de beurt. Verliezen in Indonesië De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen weck dc navolgende verliezen zyn gerapporteerd Koninklijke Landmacht: Soldaat le kl. E. T. Dekker, uit Warnèn- huizen. Overleden aan bekomen ver- wonding. 1 Kon. Ned. Ind. Leger: Soend. sol daat Hoesen Bin Age. DOODSTRAF GEëlST TEGEN BETJE WEHRY AMSTERDAM, L Mei. De ad vocaat-fiscaal bl| het Bijzonder Ge rechtshof tc Amsterdam heeft he denmiddag tegen de 27-jarige Betje Wchry uit Amsterdam, een Joods meisje, dat ervan beschuldigd wordt do persoonsbewijscentrale vftn de groep Bad r lans" te hebhen verra den, de doodstraf geëist. Tragic:HER nog dan hetge'en in Palestina bezig is te ge schieden, is de reactie daarop te Lake Success. In Palestina staat het bestaan op het spel van een mansettfwie^daden nie^aËid'bE ,erluclï haI!6'- En dit in de voor grote mogendheden terug ge- teren. Het was eén tragedie, maar „onRrine Sdwtoeen nier wel !ucht har-lt«!Kte verwezenlijkt'zich weken; de UNO toont zich onbe- een grootse tragedie. Wie zal daar in»volhardhie htmrioeïr Sm «£-snel' als ds ™<Melen fal™, !«h zal kwaam, een betrekkelijk kleine van to Lake Success durven spre- m«n..lt8d.wwr<H« "Ma*?..™*: aangelegenheid, die voorW ver- daten en anderen, werden hel slachtoffer van de chaotische om standigheden, die aldus waren, ont staan, van de.wilde hartstochten aan,beide kanten,-De wrok toonde zich, waar zij. zich het goedkoopst kon uiten. Dat bleek tenslotte tegen de Joden. In de volgende week zullen op de bevrijdingsdag wederom, de vlaggen uitwaaien over ons land, nadat wij de avond tevo ren ons oog zullen hebben, ge keerd naar de aarde, waarin zo veel gevallenen rusten, die on ze kostbaarste prijs voor de vrij heid waren. Ongetwijfeld zal Schiedam zulks even imponerend en met even diepe weemoed vervullen als in de vorige jaren. Maar realiseren wjj ons wel voldoende, dajt wij ten opzichte van de gevallenen nog. andere morele plichten hebben? Het is bedroevend te moeten constateren, dat drie jaar na de bevrijding de inkomsten, van de Stichting 1940—1045 zo zijn teruggelopen, dat naar nieüwe wegen moet worden gezocht om het Nederlandse Volk inüde ge legenheid te stellen zijn ere schuld aan de nagelaten betrek kingen van onze doden te ver- .vullen. Er is nu besloten om geen col lecten meer te houden, maar aan Ieder slechts een uur loon te vragen voor de nabestaanden van hen, die alles gaven om Ne derland van de Nazi-terreur te bevrijden. Kon er een bescheidener be roep op ons worden gedaan? In de jaren der verdrukking waren wij het er allen over eens, dat deze weduwen en haar kin deren na de oorlog moesten worden geholpen. Laten wij het thans als een voorrecht beschouwen te vol brengen wat de gevallenen, toen zij hun offer brachten,onvol-' tooid moesten laten: de verzor ging van hun vrouwen en kin- deren. Ik hoop, dat in Schiedam ieder dankbaar en spontaan aan de' uitvoering van dit schone, plan zal medewerken.' Mr. J. W. 'Peek, Vanmorgen is bij dè Rotter- damsche Droogdokmaatschap pij in bijzijn van een zeergroot aantal genodigden een 12.000 ton d.w, metend motorvracht en passagiersschip met gunstig - gevolg van de helling gelopen. S^touw P. J. Cronlmclin Wallet, echtgenote van de. oudste directeur van de Ko ninklijke RotterdamscheLloVd, nam dc laatste beletselen weg. Zij noemde het fraaie schip Slamat, een naam gegeven ter herinnering aan het vroegere passagiersschip van de Lloyd, dat in April 1941 btf het ver- vullen van een uiterst belang rijke opdracht in dc Griekse wateren ten onder ging. Dc Slamat behoort tot een vijf tal schepen, alle vrijwel van het zelfde type, die de Koninklijke Rótterdamsche Lloyd hoopt nog dit jaar en in de' loop vah het komend jaar in de vaart te kunnen bren gen. Plet eerste schip is de Garoét, dat zonder enig ceremonieel het bouwdók van Wilton-Fyenoord verliet en nu bijna gereed is.. De drie overige nog.in aanbouw zijnde schepen dragen de namen Blïtar,. Mataram en Langkoeas. nncren nm einHelHk rirh ?en te baat-nemen, in de'hoop dat mogen echter een „test case" is, te Set.?An3 «f&eo. Z« pn»t en praat erover, den, door de geschiedenis die de Westelijke mensheid heilig is, co- ken? :l ctuj law, wutcji u.«ï vuikbji oon regEien. z,ij praat en praat erover.T deze wereld kunnen bestaan, Zij neemt manmoedig besluiten en' yy IJ. koesteren .diepe bewdnde- rvanïsarie"; ari hnr. ynala nu 'd, .mo-o., ring VOOr het Rrifsa volk* In Amerika heerste eerst daar over verontwaardiging. Deze kwam te Lake Success tot uiting in bet verdelingsplan, dat de Amerikanen Britse volk', doordreven. Maar het bleef bij ..j p.- - ht, de bezie-' woorden, waardoor de Arabieren eedie die'niemand ter wereld zon- taI'zVn, J1?dfr?ia?d e?n bittere tot speelbal maken van! de-belan- heeft getoond in de. zich geen schrik, lieten aanjagen. SIS taïlSiS noodzakelijjdieid, coor de omstan- genpolitiek van grote mogendhe- ?gsjare" De, Palestijnse kwes- Toen het» bleek, dat" deze woorden SSeekt dc \vorst']Se%S Joden dUAeden afgedwongen., maar .zij den. tw is-ccn snticdmax. Daarin loeft waardeloos waren zonder bijbebo- tït hïf mnme{iik™emoid Maartunnen slechts dienen tot bezwe- En deze keer is de nLTUee zuur-1-ï staatsmanswusheid ven een rende daden, trok ooit Washington iochhhet!Selm rel v«. .emnlddeajlk 231 defem dieTlïtfwerefdpoKilk op i S.lmLe?lnd 5™.™.?* John Si- zich terug. Strategische, politieke volk dat op het spel staat, en niet Organisaties ad hoe, zoals nu de durft die-niet uit te "voeren, zodra rin6 voor hei wei ooit als door een recente tr"^ ,b®d^ kunnen de mensheid niet naar een' gelukkiger toekomst leiden. zich terug. Strategische, en economische overw'egmgen ga- het ogenblik a a - nh«?trnr»ti#> rip nnr-anderen nog voort. Niet dat ven de doorslag, ook al wachtte men ^akAm^Ssewmieheid cn^eze mfnn?n dLt geval ^zonder op zich dit uil tc spreken. Amerika. Britse rSS rifn dTmeest Lu h^t bun r^enmg hebben .maar het is dat eenmaal druk had uitgeoefend rancune jn u© meesi m net de geest Van Mundien, .yan het om de verdeling aangenomen te verdrag o_ver Abessmië. van hulpe- krijgen, oefent nu weer druk uit loos schipperen, die de etterende om haar door iets even machteloos wonde van Palestina veroorzaakt, te vervangen. Men - spreek! vele heeft,-Beloven naar twee1 kanten, woorden, en de„ tragedie gaaf haar - J gang. De tragedie van Palestina, Een-, mandaat aanvaarden dat tot maar ook 'die van de UNO, wier vervulling yan een dezer beloften, prestige nu zo heel diep is gedaald, be': nationale tehuis voor de Joden,- wil men nog hoop koesteren,"dab uu^hi, A-uetiuc ucw luvuwi, oog lopende redenen van deze on-i verplacht. En dan door drie decen- moet het ziin OP het absurde van tot organisatie van de vrede, en van den zich ermee veroorloofden. Er mogelijke toestand. Daardoor.kun-ma heen geen uitweg vinden. Naar de toestand die op de duur onhoUd- het rec^t tussen de naties, dan zag moest iets* beters, komen. En dat nen, onderling elkaar het licht der' behoefte nu eens.de ene partij, dan haar is en'misschien een remedie het er erg somber voor de mens- verwachtte men van de UNO, wier ogen niet gunnende Arabische sta-,- weer de andere tot zich trekken en vindt in zich zelf Maar wij zien. die heid uit. Want men bedenke wel: constitutie zoveel hechter, zoveel ten, moeizaam verenigd en müi- weer afstoten.Besluiten nemen en. remedie nor niet De poging moest ondernomen wor- dwangenderleek.Ockhadmen.de tair zonder'macht, de UNO hun wil die weer vergeten. Zich buigen den. .Maar we weten uit de. ge- ervaring, te Geneve-opgedaan, ter opleggen, de UNO. dwingen haar voor tyrannetjes, van het aller- -r^ w schiedenis dat iedere mislukte vre- beschikking, om een herhalang van besluiten te herroepen en haar ver- laagste soort,, wier/karakter men K desconferentie, of ontwapenings-de begane fouten te vermijden. hinderen nieuwe besluiten te ne- precies kent. Niet dé. moed tonen, conferentie, niet eenvoudig ver- In werkelijkheid-is het-te-Lake men, 'Wanneer de UNO in deze zo bittere, zo gevaarlijke vijanden; 5® JgSSSe Mm Si eete? wel gehouden Success erger nog dan"te Gehève. kwesli: machteloos us, tot in het als de „grootmoefti"als - vijand J^^Seonsherfde striSlenren t hét lot der mensheid. Dat is wèl het geval "te Lake De Volkenbond was de grote po- Success. De UNO heeft totnogtoe, in ging ha 'de eerste wereldoorlog, om dit verband een schrikwekkende werkelijk enige zekerheid 111 de we- hulpeloorhmd en machteloosheid reldte scheppen. Zij werd met cn- aan dc ■-ag gelegd. Met welk-een deugdelijke, middelen ondernomen, verivac-'ing is haar oprichting door maar' 'z9' vms zo goedmitgëvallen de. volken begroet. Het was niet uit als.in.die. dagen mogelijk was. De naïef utopisme'dat de wereld haar Volkenbond is ook piet aan eigen hoop-op de-UNO vestigde. Zij had ondeugdelijkheid te gronde ge- eenvoudig niets anders om op te gaan, maar aan het gesol, dat de hopen. Faalde deze nieuwe poging staatslieden der grote unogendhe- dwïjnt alsof 'zij nooit ware, .maar dat crisissen eu wuu- ue geest en net laeausme, aai ae -"w *-y "7 j.yu«uii wkguwcvw ueueu. x»u, ien- 1Jft -.„„„„s»--,. 3j« rjidenn^ gen het kielzog ervan plegen te Volkenbórid in de éérste jaren vhn ooit iets kunnen doen als,werkelijk slotte cr mets anders op te weten vormen. Wij hebben het gezien_na zijn bestaan kenmerkten, hebben groot gevaar in de wereld dreigt? dan desertie. -- Want dat was^et^'.'S2 *ÏÏ3' S®" Zo hopeloos heeft Genève naamste taak kwam té stéan. de vredesconferenties gezien na zijn - Yan Den te Lake Success zich niet kunnen ons opgeven, v^'n'hét. mandaat'op'hét Haag, na de pntwapeningsconferen- ontwikkelen. Ën au leert ons do „co", i'ü^en sSmc^Ss nu Lake °2™blik. dat dit voor zijn.'.voqr-" werKenae wereld - door een 1 vijandige of tegen- inde wereld - dat is niet mo- sSS^$T^ltoèSSv?£Si naam»» Vilf.kwam-Jé-ttiin,-.' «"jfhct Palestijnse vraagstuk schiedems van de Volkenbond heeft UNO zelfs het, in -omvang kleinste ieder opmerkzaam, toeschouwer be-En dan:- Zich - laten, meeslepen- weerspiegelt zich de internationale het ons geleerd: De ■mensen gry- prpbleem met kan pplossen. Zij is seffen, dat geweldige-historische door ergernis. De Britten hebben toestand van - het ogenblik, niet pen naar deze middelen in hun ge- buiten staat de tragedie van pales- - krachten bezig waren, de construe- bittere ervaringen opgedaan 'Tnët minder dan in de ruzies te Berlijn rechtvaardigde vrees voor hetgeen tina te stuiten. De Volkenbond is tie van de Volkenbond te verplet- Joden en Arabieren. Engelsen, sol- cn te Weném Herdenking op Grooswijk Op Dinsdag 4.Me! zal om half elf uur v.m. op de algemene begraaf plaats- Crooswijlt de plechtige her-' denking zyn van deun de laatste oorlog gevallen militairen; Een dé-' putatie van kinderen .van de Rotter damse - scholen zal by deze plech tigheid bloemen leggen op de gra ven. Medewerking wordt verleend door de kapel van dé luchtstrijd krachten en hét zangkoor „Tedfro" Belang'stcUenden hebben vrjj toe- gang. - Als voorlopig resultaat van de sectie, die gisteren op het lijkje van Keesje Vermeulen is verricht,' moét-worden aangenomen, dat het jongetje na het zedenmisdrijf door wurging om het "leven is gebracht. De oude kolenzak, waarin het jongetje was gebonden', bevatte be halve zijn kleding, die bij dr. Froentjte, hoofd van de rfjksidenti- ficatiedienst in Den; Haag is. ge bracht, enkele kleinigheden, die zekere aanwijzingen geven, waar aan de politie meent enig houvast te hebben, VERKIEZINGEN 7 JULI? DEN HAAG, 30 April Wan neer do gehele parlementaire, pro cedure vlot verloopt en' daarop wordt met kracht aangestuurd zal het volgens hetANP nog juist mogelUk zlin, do verkiezingen tegen of op 7 Jpll te honden.- Uitstel wordt ln verband met de vacanties bezwaarlijk geacht, De /Engelse minister voor de voedselvoorziening, John Straehey. heeft bekend gemaakt dat de aard- appclrantgoenering in de- afgelopen nacht Is beëindigd. Sedert- Novem ber -1,1. kreeg: het Engelse .publiek 1.3 Jfeg, aardappelen per wéék-per persoon.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1