HET ROTTERDAMSCH PAROOL Zware druk op grenzen van Palestina Ir Vlig's honderdste schip Britten landen troepen in Haifa Arabische invasie zou van zes kanten tegelijk gaan losbarsten Generaal Foulkes in ons midden De Gaulle wijzigt zijn koers Weerbericht LUCHTREUS GEVELD Hedenavond 8 uur radiorede Min. Beel Handhaving van souvereiniteit over gehele gebied van Indonesië Traditie en mystiek Oorlogsvrijwilligers half October weer thuis? j. Duitse staaltrusts in nieuw gewaad Hollandse nieuwe Jongetje doodgereden Koopt U ook zo'n tramkaart? So wj et-officier loopt naar de Engelsen Keesje Vermeulen ter aarde besteld Overweldigende belangstelling En houdt er de moed maar in..... Grieksepartisanen in Athene? Duitser bekent Maandag 3 Mei 1948 Red. eri Adm. Lango Hoven Uf, Schiedam TeL 6930C Ab one. prijs» per week 051 per kwartaal 4,—, losse nummers 059 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No.,;M>JS Ulssora N.V. ba Nieuwe Pers PcrïglrO 393644 Bankier; Amsterdamsehe Bcmi te Rotterdam Directeur* B».,'de. Vrieé Hoofdredacteur: Th. Ramaker <-» Terwijl-de grenzen van Palestina blootstaan aan zware druk van alfakanten-Zaterdag werd gemeld, dat Syrische en Liba nese troepen reeds met een invasie/waren begonnen-en in het Zuiden zouden Egyptische troepen Palestijns gjpndgebied bin nen gerukt zijn - hee^t Groot-Brittannië, dat tot 15 Mei nog mandaatmogendheid is en als zodanig verantwoordelijk voor de t handhaving van rust en orde, in-Haifa duizend soldaten aan land gezet, die „moeten ingrijpen, daar waar de rust wordt ver stoord". In de wijk Katamon van Jeruzalem is sinds Zondag middag. 4 uur een. wapenstilstand van kracht tussen Joden en Arabieren. De tussen de frontlijnen van beider strijdkrachten gelegen vrije zone is nu bezet door Britse troepen. ,twee tot. zes weken duren4'. Mosje Sjertok van het Joodse Zaterdagavond heeft de Haga- nah de volledige mobilisatie yan alle Joden tussen 25 en 35 jaar bevolen. Zij die reeds .als bewa kingstroepen dienst deden, kunnen hiermee ook; voor frontdienst wor den opgeroepen. Zoals langzamerhand gebruike lijk is geworden hij de berichtge ving uit Palestina, is ook de Sy~ risch-Libanesë invasie in Noord- Ga lilea alwaar tegengesproken, en wel uit Damascus, de Syrische hoofdstad; zelf. Maar de Haganah meldde zware gevechten in de grensstreek, waar zware strijd zou woeden, gepaard gaand met hoge verliezen door een ernstige aanval van Syrische en Libanese troepen met kanonnen en tanks op vier nederzettingen juist aan de Pales tijnse zijde van de grens. Bevestiging was svenmiö te krij gen van, het bericht dat Egyptische troepen, in het Zuiden Palestina zouden zijn binnengerukt. Wel houdt Egypte zich gereed: van het garnizoen van Gaïro zijn alle ver loven ingetrokken. Egypte, dat bij een eventuele Arabische invasie in Palestina het Zuidelijke /deel van het land zou moeten bezetten, zou daarbij dan steun krijgen van Saoedi-Arabie. Ook Irak schijnt van plan te zijn aan de in vasie deel te nemen en Transjor- daanse troepen staan eveneens ge reed. Op die. manier zullen zes van de zeven staten-leden van de Ara bische Liga Jemen ligt te ver weg) tegelijk Palestina binnen trekken, tot. welk, plan besloten schijnt té zijn op 'een militaire conferentie die Donderdag in de Transjordaanse hoofdstad Amman •is.gehouden. Koning Abdoellah van TransjordaniëNheeft na een onder houd met de Britse gezant met een lachend gezicht aan verslaggevers meegedeeld: „De ring rond de Joodse vijand wordt nauwer. Het ogenblik waarop de Arabieren heer en .meester zullen zijn in Pales tina is niet ver meer. Wij gaan de toekomst met vertrouwen tege moet": Dè politieke commissie van de Veligheidsraad is nog steeds doen de, te beraadslagen over het UNO- beheerplan voor Palestina inaan de kans dat de vergadering van in daag meer zal bereiken dan die van Zaterdag, welke niets oplever de, is zeer klein. Integendeel: Trygve Lie heeft tegenover ver slaggevers erkend, dat het 'best mogelijk was, dat de UNO er nog rvel een maand nadat' de Engelsen hun mandaat zouden hebben terug gegeven over zouden praten, wat er met Palestina moest gebeuren. De buitengewone UNO-Assemblée is reeds haar derde week ingegaan en volgens Lie zou de zitting nog Bureau heeft de Veiligheidsraad telegrafisch verzocht, onmiddellijk tussen beide te komen in Palestina, omdatanders een oorlog, die zou kunnen uitgroeien „tot een grote brand met onberekenbare gevol gen1' onvermijdelijk is. De gezondheidstoestand van de echtgefibte van de Cana dese generaal Foulkes, die momen teel een bezoek aan- ons land brengt heeft hem genoopt enkele veranderingen "in zijn programma aan te nrengen. Mevrouw Foulkes wordt momenteel te Londen ver pleegd wegens verschijnselen van voedselvergiftiging. Hoewel er in haar toestand .verbetering is inge treden achten doktoren het criticke stadium van haar ziekte nog niet geweken. De generaal is nu Zon dagavond alleen teValkenburg aangekomen aan boord van een Canadees militair .vliegtuig.., On middellijk hierna heeft de généraal zich begeven.naar de ambtswoning' van de Canadese gezant hier te •lande de heer Pierre Dupuy. Aan de galamaaltijd die de generaal hier werd aangeboden zaten behal ve prins Bernbard ook tal van Ne derlandse hoogwaardigheidsbekle ders aan, onder wie de minister president. Hedenmorgen om acht uur heeft 'de generaal zich naar Harderwijk begeven om daar militaire demon straties bij te wonen.Aansluitend daaraan is generaal Foulkes naar Wageningen gegaan waar hem het ereburgerschap van de stad is aan geboden.. Het-zal geheel afhangen van de 'gezondheidstoestand yan zijn echtgenote, of de genefraal hierna nog,in Nederland zal blijven of terugkeren naar Londen. jR.'P.F. vormt cellen Generaal de- Gaulle en zijn anderhalf mLlliben leden tellende R.P.F. hebben volgens. Reuter .een scherpe wending naar links genomen door de vorming v<tn meer dan 1300 cellen in Franse fabrieken. Naar de vooraanstaande Gaullisti sche functionaris Jacques Baumel dien aangaande - mededeelde, zijn er reeds HO.QOO betalende leden. Deze cellen heten „groupes d'entreprisc". Hun functies vallen niet samen met die van de vakverenigingen, integendeel, de keu ze van de vakvereniging staat voor de leden vrij. Het 'doel van deze cellen is, de arbeiders van eenzelfde fabriek te verenigen ten einde communistische propaganda in dé fabrieken te bestrij den, bescherming te verlenen tegen communistische intimidatie en, zo no dig, sabotage te voorkomen. Een ander symptoom voor de veran dering van koers van de RPF is een verklaring van de leiders vandeze partij op het jongste congres te Mar seille, waarin wordt gezegd, dat zij een anti-marxistische en anti-communisti sche, doch ook anti-kapitalistische en revolutionaaire leer aanhangen. Weersverwachting' tot Dinsdagavond: ÏORGEN IET5 ZACHTER Koude nacht met weinig wind en op vele plaatsen nachtvorst. Morgen gelei delijk toenemende bewol king en later voorname lijk in het Zuid-Westen van het land enige regen of motregen. Iets zachter dan vandaag Meest mati ge wind uit Zuidelijke richtingen. Dinsdag 4 Mei: Zon op 5.05. onder 20 09; maan op 3.59, onder' 14.45. LuchtdrukO.N.O, 3 Zuid: temp. 7.S; max. 11.0 (3 uur gistermiddag);min. 6.7 [T uur hedenmorgen). Weersgesteld heid zwaar bewolkt. De DC 6 _PH-*TKW,_ die_ Zaterdagmorgen op Schiphol tijdens de start doormidden brak is niet zoals aanvankelijk werd vermeld het toestel, dat „Wilhèlmina". zou worden gedoopt, maar de tweede ma chine van de serie van 7 weike de KLM in Amerika besteld heeft en waarvan de eerste 25 Maart in ons.land arriveerde. Het is bijna uit gesloten, dat-het ongeluk te wijten zou zijn aan een constructiefout, daar begin Maart de DC 6-toestellen, nadat zij in. verband met ver schillende rampen uit. dé dienst waren genomen, weer door de ver schillende luchtvaartmaatschappijen op hun lijnen, waren ingezet. De brandweer, die terstond na de ramp ter plaatse was, heeft wel met schuimblusapparaten gewerkt, doch van vlammen was niets te zien. Dagelijks werden met de DC 6 toestellen lesvluchten gemaakt óm het pilotencorps vertrouwd te maken met de besturing. Twee werklieden zijn hij net vliegongeval op Schiphol aan een groot gevaar ontsnapt. 1 Het toestel raakte met de top van de linkervleugel dé grond, draaide een hele slag om en kwam tenslotte in,.de zandheuveltjes aan de zuidelijke rand van het vliegveld terecht, "waar op het ogenblik aan een rijbaan, wordt gewerkt. Bij deze manoeuvre schoof de machine over enige draineringsbuizen heen, waarin twee arbeiders aan het werk waren. Zij zagen het toestel over zich heen schuiven, doch kwamen met de schrik vrij, evenals de uit vier personen1 bestaande bemanning van het vliegtuig. Van beide vleugels zijn stukken afgebroken. Leden van de Rijksluchtvaartdienst stellen een nauwkeurig onderzoek in- De minister van Binnenlandse Za- lten zal.vanavond om ongeveer vjjf minuten over acht over belde zen ders een radiorede houden over „de versterking; van het wettig- gezag". Nederland houdt vast, aan De ontwikkeling van de scheepsbouw gaat bijzonder snel, maar al die mo derne zakelijkheid beeft - toch bij het bouwen'vaii.een schip twee dingen nie: kunnen verdringen: Dat zijn de traditie en de mystiek. Hónderden, ja dikwijls duizenden harde en sterke werkers- knuisten vormen het. staal tot een scheepslichaam, maar altijd zal het een tere vrouwenhand zijn, die met pnigc; plechtigheid het laatste werk-op de hel ling doet. die het schip -werkelijk- tot een schip maakt. Dat is .een traditie van wie weet hoeveel jaren.'die geen scheepsbouwer ooit zalwillen breken Het wasZaterdag de hand van-me vrouw' Crommelin, die "bij de Rotter- damsche Droogdokmaatschappij, de nieuwe Slamat ongewoon snel en voor spoedig te water diet gaan. Nadat bet flanke lijf van de Slamat zich over zijn ganse lengte;in het wit- koikende Maaswater had gedompeld er het precies als' berekend in het- ver lengde van de rivier tot stilstand kwaoii werden, alweer de traditie getrouw, toe-; spraken gehouden, van scheepsbouwer tot reder en omgekeerd. Honderd maal nu is onder toezicht van hoofdingenieur Vlig van de R.D.M. een schip te water gelaten, maar nog geen enkele maal is' dat op de 13de van de maand of op een Vrijdag gebeurd! Hier is nu dc mys tiek in de scheepsbouw! Ir. Knape, di-, recteur van de 'R.D.M. vertélde dit rijn toehoorders, daaruit de conclusie trek kende. dat zijn hoofdingenieur tot de rasechte scheepsbouwers behoort. Ech ter, laat hij de nuchtere berekening van' de mathematicus toch evenzeer gelden, want eenmaal kwam het voor, dat ir, Vlig een tewaterlating veertien dagen uitstelde, omdat eenjuist heersende, storm te veel risico's voor de stapelloop opleverde. De heer Crommelin, sprekende na mens de Kon. Rotterdamsche Lloyd. reide o.m, in zijn antwoordspcech zo vele nieuwe.werktuigen in de machine hal te 'hebben .gezien,' dat hij 'meende in een toonzaal van Stofeyis té. wande len. Dit gaf'hém. het vertrouwen, dat het inderdaad, .lukken „zou. de Slamat "mei: Augustus,gereed...te krijgen, want, zo zei hij, een - varendschip betekent op het ogenblik voor een reder allesi Terwijl de genodigden nog in dé" di- réetieha! vpn de R.ËLM. bijeen waren, .werd het nieuwste product van de Ne- .derlandse scheepsbouwindusrrie langzij de. afboilwkade .gemeerd. Hier zullen ó.m, de"twee machtige motoren, aEkom- stig uit de Sulzerfabrtek In Winterthur. worden gereed gemaakt Zij zullen met hun gezamenlijke'kracht van SOOO paar- dekraebten de^ Slamat een snelheid ge ven' van 30. K.M. per uur. En tot slot zij nog vermeld, dat dit.niéuwe Lloyd- schip,wanneer eenmaal geheel afge bouwd, om en. nabij de-tien niillioetl gulden 'zal kosten. De Bantam, eenzelf de type-schip, naar welker tekeningen de Slamat werd -gebouwd, kostte in 1939 een derde van die prijs Hij kreeg een cent voor zijn vrouw De Engelse vereniging van ge' trouwde vrouwen is het niet eens met de wet, die een echtgenoot foe- staat van een man, die hem zijn vrouw afhandig heeft gemaakt, schadevergoeding te eisen, in de laatste .tijd is het namelijk herhaal delijk voorgekomen, dat de waarde van de vrouw moest worden ge taxeerd en het bleek toen, dat deze kan verschillen van een farthing^ (een vierde penny ruint «|u cent) tot 5000 pond (f 50.000). De genoemde vereniging noemt deze wet een overblijfsel uit de dagen, toen een vrouw niet meer was dan een stuk onroerend goed. Ook de Londense kranten ziin tegen hel handhaven van de. geldelijke waar dering van. het verlies, dat de echt genoot door ontrouw van zijn vrouw lijdt. Naar wij in de „Voïkskr.-nt" van hedenmorgen lezen zou het io de bedoeling van öe legerleiding lig gen om alle oorlogsvrijwilligers» die vóór Juni 1946 in Indonesië zijn aangekomen, te demobiliserenvóór October 1948. Het inschepingsprogramma, zou. nog steeds volgens dit blad. luiden; Op 24 April 1-8 R.I. en. 2.6 R.T, per „Johan vah Oidenbamèvelt" naar Nederland. (Zoals men zich zal herinneren maakten WÜ destijds van de afvaart van dit schip melding). Voorts vertrekt op 3 Mei met de „Grote Beer" Hét lste regiment ja gers. Op 12 Mei vertrekken met de „Ko ta Baroe" het 1-3 R.I. en het Lil R.I. Op 20 Mei vertrekken met de ..Waterman" het 1-5 R.I. en het 1-4 R.I. Op 11 Juni vertrekken met de „Sibajak" het 2-4 R.I, en het 1-9 R.^ Op 22 Juni vertrekt met de „Zui derkruis" het 8e bataljon van het Regiment Stoottroepen. Op 28 Juli vertrekken met de „Jo han van Oldenbarnevelt" het 2-5 R.I. en 2-7 H.I. Op 20 Augustus vertrekken met de „Waterman" het 1-12 RX en het 1-11 R.I.' Op -3 September ten slotte veri trekken met de „Sibajak" het 2-10 F..I. Aan- en Afvoertroepen en Le- gergenie. - Krenterig krentenbrood De prijs van het krentenbrood is thans vastgesteld op f 1per brood van 800 gram en op 8 cent per bolletje van ten minste 50 gram. Voorts is-be paald, dat het krentenbrood ten minste 20% krenten, rozijnen of sucade'moet bevatten; Het publick dient er rekening mede te houden, dat dc hoeveelheid aan de bakkers gedistribueerde krenten en rozijnen betrekkelijk gering is, .zodat De Nederlandse delegatie, die bij Djogja onderhandelingen heeft ge voerd met de republikeinse dele gatie, is vandaag per'trein uit de republikeinse hoofdstad te Batavia teruggekeerd. Van republikeinse zijde waren maatregelen getroffen om een herhaling van de onlangs te Djogja voorgevallen incidenten te-voorkomen. De reis verliep dan ook ordelijk. Met de delegatie mee 'reisden zes in' vrijheid gestelde Ne derlandse, krijgsgevangenen. Jhr. Van Vredenburch, de. onder voorzitter van .de Nederlandse de legatie, heeft' geantwoord op een serie vragen van Aneta. Van zyn antwoorden is "het volgende een samenvatting. -De Nederlandse de- -1 cgapehoud t»,/y ast aan. het op, de Rënvilïe overeengekomen, volgens hetwelk in de zgn. overgangstijd de Nederlandse souvereiniteit over ge heel Indonesië gehandhaafd blijft. Dat het de Republiek nog steeds is toegestaan, eigen leger en. buiten landse betrekkingen te handhaven, komt doordat men de Republiek een redeljjke tijd wil laten om haar positie in overeenstemming te brengen met de Renville-beglnse- len: Met wat goede wil van de zij de der Republiek is hierover over eenstemming té bereiken, die ove rigons onontbeerlijk is, wil er een politiek accoord worden bereikt. De Nederlandse regering is, ingevolgede Renville-overeen komst niet verplicht, aan de voorlopige federale regering bepaalde rechten, verplichtin gen en verantwoordelijkheden over te doen. Zy k a ndit wel doen. Waarschijnlijk zal deze over dracht van verantwoordelijkheden geleidelijk geschieden. Met over dracht van souvereiniteit moet deze echter niet worden verward: dat gebeurt pas bij het tot stand komen der nieuwe rechtsorde, en dan wel aan de Verenigde Staten van-Indo nesië. Wat het plebisciet betreft, acht de Nederlandse delegatie een' be volkingsuitspraak op Java, Madoe- ra en Sumatra en essentiële voor waarde voor een gezonde opbouw van die toekomstige Verenigde Staten, Of de uitspraak der bevoh king op Java, Sumatra en Madoera 'bü plebisciet geschiedt of op ande re wijze, is van ondergeschikt be lang. Na een activiteit van ongeveer twee jaar zijn Britse deskundigen gereed ge komen roet de deling van de grote staal trusts in het Rubr-gebied. De fabrieks complexen van de acht grote trusts, die tezamen ongeveer zes-en-tachtig pro cent van de staalproductic in het Ruhr- gebied omvatten, zijn aan zes-en-twintig nieuwe maatschappijen overgegeven De. toekomstige vorrn. ,vao eigendom is ook thans nog niet bekend®Volgens een Britse ambtenaar werkten de nieu we maatschappijen goed en zouden, in dien dit besloten sou worden, zonder enige moeilijkheid genationaliseerd kun nen worden. Voorlopig behouden de maatschap pijen de volledige controle over hun eigen fabrieken. Evénwel zijn de be sluiten van de directie onderworpen aan het veto van de Noordduitse Ijzer- en Staplcontröle", d.i, de afde ling van het militaire bestuur, die de verantwoording draagt voor de staal- industrie in het Ruhr-gebied. Op 18 Mei zal de halve haringvloot met een enigszins -beperkt aantal netten de vroeg-haringvisserij beginnen. Deze beperking zal voorkomen dat de vroe ge- vangst een financiële mislukking wordt en zal tevens de vissers In de gelegenheid stellen, de jonge haring de best mogelijke verzorging te geven Maatjesharing is namelijk een teer pro duct, "vanwege het hoge vetgehalte, zo dat ze niet bewaard en dus ook niet geëxporteerd worden kan, behalve mis schien naar België. De primeur prijzen zullen evenwel niet te lang gelden, aangezien op 25 Mei nog een aantal schepen gaan va ren en op I Juni de gehele vloot yan 200 schepen. De eerste niemve haring wordt 22 of 24 Mei verwacht. De vijfjarige C. de Bruin uit de Rubroeks-iraat is Zaterdagmiddag op.de Crooswijkseweg door een jeep gegrepen en zo zwaar gewond, dat hij nog dezelfde avond in het zieken huis Bergweg overleed. De bestuurder van de jeep treft geen schuld, daar de jongen onver wachts van achter een gróte gepar keerde vrachtauto de rijweg was "Overgestoken.* Ongeval in het Lunapark 'Zondagavond is de 15-jarige D. Siegerstna van de Voorhaven, in de. autoscooter in het Lunapark aan 't Hofplein, tussen twee autootjes bekneld geraakt.. De jongen scheur de een pees en moest in het Cool- singelziekenhuis worden opgeno men. De posterijen hebben-het Ne derlandse volk'al. vaak in de. ge legenheid gesteld om wel.te doen. Het is een originele gedachte ge weest, thans ook eens de bemid deling van trambedrijven in. té roepen. Er is echter een verschil Voor de speciale postzegels be- taalden wij voor het goede dóél een kleinigheid teveel, met de bij- zondere tramkaarten ontvangen wy een kleinigheid te weinig. Toch durf ik te zeggen, dat zulk een tramkaart een goedé koop is. "Want daarmee verwer ven. wij ons de voldoening, hulp te bieden aan wie recht hebben op onze hulp: de nabestaanden van cle slachtoffers in 't verzet, waar de stichting 194019451 haar" zorgen over uitstrekt. Ik spfeek de hoop uit, dat de grote steden deze week een wed kamp zullen aangaan om de beste resultaten"te behalen en dat Rot-, terdam daarby een uitstekend figuur zal maken. Mr. P. J. OUD, Burgemeester van Rotterdam Kart nadat de Russische autoriteiten bij de Amerikanen een protest hadden ingediend tegen de ontvoering van de Sowjct-ofEicier luitkol. J. D. Tassojcv» werd medegedeeld, dat de betreffende persoon zich te Herford in de Britse zone bevindt en daar ondervraagd wordt Tassojcv, zo verneemt AP. ver-» der, was in Bremen .géstationneerd voof. het houden van toezicht op het inladen van herstelbetalingsverschepingen naar Rusland en Js door tussenkomst van de Amerikaanse havenmeester geheel vrij-* willig naar de Britten gegaan. De afschuw/die de moord op het negen-jarige jongetje Ver meulen bfj de bevolking heeft geryekt,vond zijn weerklank in de zeer grole belangstelling HU dc begrafenis, van het slachtof fertje. Zaterdag op Crooswijk. Van twee uur af rijden de mensen zjch langs de- straten,_ die Communist vermoordde minister van justitie De Griekse minister van Justitie, Chrisfoa Lades, is Zaterdagavond aan de gevolgen van een op hem gepleegde aanslag overleden. Het staat thans vast, dat een 22-jarige communist de hand granaat In zijn auto beeft 'geworpen. Na de aanslag schoot de politie op de dader, die gewond, naar een ziekenhuis werd vervoerd en daar mompelde; „Al les voor de partij!" Naar de secretaris van de premier verklaarde vormt deaanslag een on derdeel van een communistisch complof om de premierénandere ministers te vermoonden. Ladas. die als eénvan de sterkste mannen van de liberale partij, werd be schouwd. heeft krachtig gewérkt voor de uitvoering van terechtstelling van personen, die wegens moord - ter dood veroordeeld waren. De laatste; maanden zijn er ongeveer 125 linkse personen die a) twee A drie jaar. in de gevange nis ïaten. terechtgesteld. Een paar uur'na de aanslag werd de staat, van beleg in Athene afgekondigd. Voorts werd een uitgangsverbod voor' Athene en Piraeus tussen nul 'uur en vijf uur ingesteld en werd de' pers ver boden nieuws over de operaties tegen deguerillastrilders te publiceren- De vice-minister-president, .Tsaldaris, deel de nog mede. dat deze maatregelen het gevolg zijn van dcwapordelijkhedèn, die de Indruk wekken dat vermomde partisanen Athene hebbenweten bin nen te komen. MOK GENAVOND UUR VLAGGEN BALI ^TOK De commissie Nationale Herden king 1940-'45 verzoekt de bevol king, op morgen, 4 Mei om 18 uur. ter herdenking van onze.en de ge- 5|'tnöiS^'dS'^laibiiS^I ecvallcnen in de eetlètde krentenbrood kunnen vcorzjen. I vlaggen halfstok nlt te steken- Het is' altijd opnieuw een fleurig ge- schrijving gemakshalve m dc zak hiel- zicht, wanneer rich zoals Zaterdag- denIn Ifsselmande werd ten tweede, middag in dc uitspanning Zomerlust male dc Maas overgevaren om via aan de Straatweg tc niilegecsberg, Kralingscvecr, de ''s-Graver.wcg en een groot aantal wandelaars vccznmc- langs dc Kcalin'gseplaf door een ge len in sportieve kledij en in opgewekte deeltc van hef nieuwe bos naar het stemming. Er waren ook heel wat, die punt van vertrek terug tc keren. Dc ingroepsverband ziek opstelden om EHBO had een aantal blaren te de Rond Rotterdam Tochten te begin- verzorgen, doch minder dan gewoon- nen, welke die middag, over 18 en 35 lijk wegens het koele weer. km. waren georganiseerd door de /Rot terdamse Wandelsport Vereniging (R.W.V.) met medewerking van H et Rotter da m s c h Parool. School kinderen, van dc hoogste, .klassen, on der tvie ccn aantal 'uit Schiedam, toonden voor een .mars van'18 km: niet bang'te zijn onder de góede lei- ruim 300 deelnemers. Over beide da- Enkele uitvallers keerden met ver voermiddelen naar het punt van ver trek terug. Ruim 300 kwamen cr me rendeels niet eens érg vermoeid, weer wandelende tenrg. Zondagochtend waren er wederom ding van de heer Veldkamp.- Het merendeel van de wandelaars, onder wie vele dames, had echter het par cours van 35 km. gekozen. Vlot ging het via Qverschic naar het veer aan de- Schiemond. Aan dc Waalhaven Westzijde werd de tocht voortgezet via TufWorp Hrijplaat en over dc Charforsehc Lagedyfr, om ringd door fris groene boomgaarden en tal. van bloeiende struiken en borden, ging het n^ar IJsselmonde. Kryfsfrepen gen zijn er 664 gestart. De tweede dag had men dc keuze tussen afstan den van 35 en van 50 km. waarvan laatstgenoemde dc voorkeur har!, in verband met de training voor de. Vier daagse afstandsmarsen fc Nijmegen deze zomer. Ook nu had dc mars een vlot verloop, ondahks een regenbuitje in de middag. Het aantal uitvallers was zeer gcrina, zodat vrijwel alle deelnemers irt hef bezit kwamen van het fraaie door Het Rótter- en controleurs lvaakfen -er voor, dat d am sch 'Parool, aangeboden di- allen op het góede pad bifeyen, ook ploma en.de niet minder fraaie me- degenen die de - meegegeven routcbe- daitlc van de Rotterdamsche Wandel de lijkstoet zou/ volgen van de Aelwijn Florisstraal, waarvan de bewoners ten teken van rouw,wit te Is kens voor hun vensters had den gespannen. Tot 4 uur verkeer de de politie in onzekerheid over het ai of niet doorgaan van de be grafenis, daar de vereiste papieren nog niet alle aanwezig waren. Dr. Hulst uit Leiden, die de sectie op het lijkje had verricht, had dezé namelijk mee naar zijn woonplaats teruggenomen. Eerst nadat de be treffende documenten in allerijl per auto uit Leiden waren gehaald, kon toestemming voor de begrafe nis worden gegeven. Voorafgegaan en gevolgd, door buten en schoolkameraadjes, van wie velen ktansen en bloemen met zich droegen, vertrok de begrafe nisstoet uit de Aelwijn Ftorisstraat, waar Keesje drie weken geleden- nog speelde met zijn vriendjes, die hem rnu niet kindorlijk-ei.nstige ge zichtjes uitgeleide déden, naar zijn laatste rustplaats. Tussen dichte hagen van toe schouwers volgde de stoet lang zaam de weg naar de begraaf plaats. Hier hadden zich zeer velen verzameld om de ter aarde bestel-, ling bij te wonen. De met vele kransen en bloemen gedekte baar werd rechtstreeks naar dö groeve gedragen. Hier spraken een onderwijzer van Keesjc's sch pol. Keesje's grootvader en enkele buren woorden van af scheid en troost. Bij liet dalen van het kistje werd velen de ontroering te machtig. Onder de grote schare belangstel lenden waren enkele officieren en manschappen van het legerondér- cïcel, waarvan de heer Vermeulen als sergeant deel uitmaakt. Zeer onder tie indruk verliet men na de eenvoudige plechtigheid de doden akker. Moord te Naaldwijk opgehelderd De Naaldwijkse politie is er in geslaagd licht te brengen in de duistere moord te Naaldwijk. Tij dens het verhoor bekende de gear resteerde Duitser S. met de vroegere knecht vah 't* Hoen, in de a.>!?hd van Zaterdag 24 April er. op uiige trokken "fa zjjn om met èen geladen pistool'en een maskér vdor, de tuinder te dwingen geld af te geven. Omdat "t Hoen zich te weer stelde, had S. geschoten in de richting van 't Hóen, met het be kende .noodlottige- gevolg.. Naar ANP meldt zul Winston Chur chill Donderdagmiddag 6 Mei op-Schip hol aankomen. Churchill, die het „Con gres voor Europa" hoopt bij' te wonen, zal gedurende zijn verblijf in Nederland in de Britse ambassade logeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1