k:' HET ROTTERDAMSCH PAROOL Congres voor Eenheid van Europa geopend Spaak toch afgetreden Clay heeft geen geld voor onze groenten SCHOENEN van de bon DE „VOLENDAM" TEEUG -■- *c Boven Den Haag wappert de rode E „Geen negatief anti-Russisch karakter Universiteiten dienen samen te gaan Staat West-Java slechts tijdelijk ingesteld Positie mobilisatie slachtoffers 1914-18 wordt geregeld Rede van Reinalda verwekt tumult Nederland wordt gestraft: De zaak Christiansen uitgesteld Einde van een tragische reis Belastingen en het geblokkeerde geld Nieuuie socialistische leerstelling" Bekwame scheepsarts trof maatregelen, die nodig waren Maar Italië krijgt dollars Autoriteiten leidden een bmeau Duilsiar'4 <e" tuinders om de tuin Dodelijk ongeval op Noorse tanker Huis van consul J. A. Nederbragt geplunderd Griekenland bewees vrienden geen dienst Roemeens hout naar ons land? Naar samengaan van MRP en RPF? Weerbericht .Vrijdag 7 Mei 1948 Red. en Adm. Lcmgo Haven 141, Schiedam TeL 69304. Abonn.prijgi per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummert 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 106 VUgtrri W.V. De Nieuwe Per» Pmigiro 396644 Bankiers Amsterddmsche Banlc le Botterdam Dlrécteiirr B. de Vrle* Hoofdredacteur; Th. Eamaker (Van onze Haagse redacteur) Sed®r* w?e^cIa£avi>nd 5*aa* ^en in he* 'e^en van het Congres voor de Eenheid van Europa, dat vandaag officieel door Winston Churchill is geopend. Op de nationale feestdag arriveerden in de feestelijk versierde residentie de eerste groepen gasten, die door het ontvangst-centrum onmid dellijk konden worden gedirigeerd naar de verblijven welke voor hen waren gereserveerd. In alle hotels en bij vele particulieren heeft men ruimte ge vonden voor de ongeveer 800 gedelegeerden en de kleine honderd journa listen die uit alle landen van west-Europa Tof de belangrijke gasten die- Woensdag reeds arriveerden behoren Paul Ramadier, oud-premier van Frankrijk, die zijn intrek in kasteel Oud-Wassenaar nam en de bekende Zwitser Denis de Rougemont, die als voorzitter van de culturele commissie van het congres zal optreden; Woensdagavond nam De Rouge- mont reeds contact op met dc jour nalisten. Hij liet zijn gedachten gaan over de culturele mogelijkheden van een eenwording van Europa en noem de o.m. het scheppen van een Euro pees cultureel centrum, het coördi neren van het wetenschappelijk on derzoek en het bevorderen van een nauw samengaan der universiteiten. Dit congres hoopt er toe te kunnen bijdragen dat de Europese volken vertrouwder zullen worden met het denkbeeld dat zij- nauwer tezamen horen dan de huidige Europese con stellatie doet vermoeden. Met behoud van de eigen vrijheid, die érkend 'wordt, zal men bepaalde offers aan de gemeenschap moeten brengen. De tweede persconferentie werd Donderdagmiddag in het Palace Hotel in Scheveningen gehouden door de voorzitter van de Britse delegatie, het parlementslid voor Labour R. W. Mackay.. die er de nadruk 'op legde, dat naar zijn oordeel een congres als dit niet een negatief anti-Russisch karakter kan hebben, 'Integendeel, er .zal een positief constructief Europees 'doel worden nagestreefd. De heer Mackay was van oordeel, dat de - Lsboiirleden van dit congres geen af stand konden nemen, omdat, als men streeft naar een Europese federatie, dit toch inhoudt, dat men dan ook streeft naar een federatie, waarin alle democratische stromingen zullen naar ons land zijn gekomen. Zondag spreekt Churchill op de Dam - Poor de tweede maal sinds de be vrijding vertoeft de thans 73-jarige Winston Churchill met zijn echtge note in ons land. Wederom zijn dui zenden er op uit getrokken om de man, die in onze donkerste dagen lot symbool der vrijheid werd. te verwelkomen. Zaterdag zal de oorlogs-premtcr op het paleis Soestdijk de gast zyn van H. M, de Koningin en a/daar de lunch gebruiken, Daarna zal. Hare Majesteit met hem naar Het Loo vertrekken., alwaar de thee en het diner zullen worden gebruikt. Hierbij zullen aanwezig zijn de.Brit se ambassadeur en de gewezen Brit se minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden. Winston Churchill zal die dag ten pateize Het Loo logeren. Nadat Zondag op Het Loo de lunch gebruikt is. en Churghill te Amsterdam op de Dam zal hebben gesproken, is cc 's avonds op de Engelse ambassade een officieel dinerwaaraan behalve Churchill leden van het Nederlands kabinet en verschillende ambassadeurs en ge zanten zullen aanzitten Dinsdag verleekt Churchill met een gecharterd Sitver-City-vliegtuig naar Oslo. Aldaar zal hij de gast zijn van de-Noorse koning. Winston Churchill, dc grote oorlogstcider en daarna propagandist voor een Verenigd Europa, is Donderdagavond pee extra vliegtuig op het vliegveld Valkenburg bij Leiden aangekomen, vergezeld door zijn vrouw. Op hei vlieg veld weed hij verwelkomd door Admiraal Helffcich. Hij inspecteert de ore-wacht van mariniers. moeten samenwerken. Terwij! de heer Mackay zijn denk- 'beelden uiteenzette "verzamelde zich' in de omgeving van de Britse am bassade aan het Westeinde een dich te menigte, die de komst van Win ston Churchill afwachtte. In gezel schap van zijn echtgenote, zijn zoon Randolph, zijn schoonzoon kapitein Soames en Anthony Eden Is Churchill met nog enige medewerkers in de middag op Valkenburg gearriveerd en per auto heeft hij de tocht naar Den Haag gemaakt. Op het Westeinde viel hem een hartelijke hulde van de - Haagse bevolking ten deel. Intussen was in de Dierentuin, waar het organisaticcentrum was ge- j vestigd, een enorme massa werk ver- j zet. 's Morgens was op hst gebouw de officiële congresv'lag gehesen. Een rode E op een wit veld. Al vrij spoe dig daarna begonnen de eerste deel- nemers en persvertegenwoordigers uit Het ministerie van Economi sche Zaken maakt bekend, dat per 7 Mei 1948 dc distributie van .schoenen is opgeheven* Alhoewel reeds gedurende enige tijd de vraag naar schoenen ver achter bleef bij de productie, kon niet eerder tot opheffing worden besloten, omdat, indien het plan- Marshall niet tot stand zou zijn ge komen, ook de productie van schoe nen zeer drastisch verlaagd had mneten worden. Thans acht de regering de grond stoffen-voorziening In deze sector voldoende beveiligd, om tot deze opheffing over te gaan. Weinig kopers Wie mocht menen, dat, nu de schoenen zonder bon zijn, er een run op de winkels heeft plaats ge had, vergist zich zeer. in de mees te schoenwinkels stonden heden morgen de verkopers met gekruis te armen tegen, de toonbank. In slechts enkele zaken waren klan ten, uitsluitend dames, die zeer veel belangstelling toonden voor lichte zomerschoentj es- Uit deze geringe belangstelling kan men twee conclusies trekken: 1. er zijn wel vele gezinnen, waar een schoenentekort is, maar men heeft geen geld genoeg om dat te kort aan te zuiveren; 2. de schoe nen-distributie heeft de laatste anderhalf jaar bevredigend ge- werkt en het schoentekort is niet meer zo nijpend. Ongetwijfeld moet het eerste punt niet onderschat worden, maar wij menen toch dat het tweede van groter .invloed is geweest. Verder natuurlijk, daarbij aanslui tend, de verkoop van de bonvrije Amerikaanse, Spaanse en Italiaan se schoenen. Er- Is, en wordt, zo veel gemopperd op alles, wat met distributie te maken heeft, en dik wijls terecht!, dat wij nu eens een ere-saluut willen brengen aan de regering, die, worstelend met een ontstellend deviezentekort, het toch klaarspeelde 'de meeste Ne derlanders goede' schoenen aan dé voeten te geven. En nu; textiell alle landen binnen te stromen om hun stukken voor het congres in ont vangst te nemen. Van tijd tot tijd kon men zich in een roerig Babel wanen. „Abstracte discussies" In het Lagerhuis kwam Attlee nog eens te spreken over een federatief West-Europa. Volgens de pritse pre mier zou een nieuwe opvatting over soevereiniteit ïn de wereld nodig zijn. '.Hij geloofde niet, dat dit"'te bereiken was door abstracte diScussies in een bijeengeroepen constituerende verga- dering. Hei probleem moest volgen deze Labour-man practiscb benaderd worden. Wij moeten erover denken, zo zeïde hij, hoe wij op de meest economische en doeltreffende wijze onze verdedigingskrachten kunnen organiseren. De regering kon ook niet meegaan met a 11 e onderdelen van de motie over een_ Europese Unie, ondertekend door ruim honderdnegentig parle mentsleden. AI deze voorstellen wa ren niet direct voor uitvoering vat baar. Maar de regering wilde van harte onderschrijven, «fat het denkr beeld van een West-Éuropese fede ratie en tenslotte een van de gehele wereld, als uitgangspunt genomen dient te worden. Een Westelijke Unie was dus vol gens Attlee nodig, maar hij voegde er aan toe, dat Engeland zich niet slechts op één vasteland kon richten; Enge land had belangstelling voor alle werelddelen. De premier besloot met" te zeggen, dat, indien er oorlog zou komen, dat toe te schrijven was aan het feit, dat iemand „zijn arm te ver uitstrekte". Te Batavia is een rapport van de Commissie van Goede Diensten aan de Veiligheidsraad voorpublicatie 'vrijgegeven. Het rapport handelt over de politieke ontwikkeling op West-Java en beslaat tien vellen, folio. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de derde conferentie van West- Java. De partijen zijn het erover eens, dat het in het leven roepen van de ftaat West-Java slechts voorlopig van aard kan zijn in verband met de overeenkomst op de Renville en het daarin bepaalde betreffende het plebisciet. Eveneens in strijd met de over eenkomst op de Renville is de erkenning van de Indonesische republiek door Yemen, zo meldt een communiqué van de R.V.D. en. voegt er aan toe, dat elke uitbrei ding van de buitenlandse betrek kingen een schending betekent van het eerste der zes additionele be ginselen van de Renville-overeen komst- In een communiqué van de UNO-commissie voor Goede Dien sten wordt nog medegedeeld, dat Mohammed Roem, de leider der re publikeinse onderhandelaars, heeft verklaard,dat Tjoa Sik len, de republikeinse vertegenwoordiger tc Lake Success, „als persoon en on officieel" heeft gesproken, toen hij aandrong op een onderzoek naar de schendingen van het wapenstil standsverdrag, die de Nederlanders zouden hebben begaan. Bij de Tweede Kamer is inge diend een ontwerp van wet tot In voering van een buitengewoon mi litair pensioen voor militaire slachtoffers van de mobilisatie 19141918 alsmede voor hun we duwen en wezen. Met de kreten „Het is hier geen politieke vergadering!" en „Als U zo doorgaat, lopen wij weg!" werd ck rede, die de heer M. A. Reinaria, commissaris der Koningin v de provincie Utrecht, Woensdagavond tijdens ee- feestelijke bijeenkomst van het district Noord-Holland van de Stichting '40'45 in de gemeen schappelijke concertzaal te Haarlem hield, onderbroken. De rede van de heer Reinalda vormde een krachtig pleidooi voor de_ handhaving van de geestelijke vrijheid en voor het werk van de Stichting. Een aantal bezoekers was het echter kennelijk niet eens met de spreker, toen deze opmerkte, dat de waarborgen wor' de rechten van de mens niet in overeenstemming tw brengen zijn met de breideling van de vrije wil. Het lawaai werd op een gegeven ogenblik zo groot, dat de heer Reinalda zijn rede ge ruime tijd moest onderbreken tot de politie de orde had hersteld door een groot aantal bezoekers uit de zaal te verwijderen. De heer Rei nalda hervatte zijn. toespraak met de opmerking: „Ik stel Vast,* dat, als ik alleen maar spreek over de breideling van de vrijheid, men zich ongerust begint te maken." Luide toejuichingen en applaus wa ren het instemmend antwoord van de zaal. Naar ANP verneemt zal de open bare behandeling van de aanklacht tegen de voormalige „General der Fli.eger", Christiansen, door het Bij zonder Gerechtshof te Arnhem op zijn vroegst in Juli geschieden. Aanvankelijk was gemeld, dat deze zaal; reeds in Mei aan de orde zou komen. Vanmorgen is het troepeitschip Volendam uit Indonesië in Rot terdam aan gekomen. Er was vrolyke muziek aan de kade en de gebruikelijke bedrijvigheid van Mana's en NTtvinmensen In de debarkatieloods; maar de feesteljjke stemming, die anders zo'n thuiskomst kenmerkt, was er niet. Te zeer «"aren de thuis kerende militairen, hun gezinsleden en de overige scheepsgenbten onder de Indruk van de tragische gebeurtenissen, die zich op dB zo juist be ëindigde reis hebben voorgedaan. Tussen Colombo en Aden immers zijn* tien babies gestorven. fs het waar, dathet babyhospi- taaltje pas werd ingericht, toen de eerste sterfgevallen zich al hadden voorgedaan en het dus eigenlijk al te laat was? Deze vragen bedoelen geen ver wijt of ook maar een insinuatie in te houden aan het adres van de in stanties, die voor het vervoer van militairen verantwoordelijk zijn, Het is niet onmogelijk,, dat de tra gische gebeurtenissen het gevolg zijn van een noodlottige samenloop van omstandigheden, die men niet in de hand heeft. Maar het blijft een opmerkelijk feit, dat nadat reeds talrijke reizen zonder onge lukken verlopen.zij n/nu. plotseling op een reis'tien kinderen sterven. Daarom is het noodzakelijk, dat de resultaten van het ondetzoek, dat gaande is, worden gepubliceerd. Het ministerie van Financiën vestigt er de aandacht op, dat aan slagen in de vermogensaanwasbe- lasting en in de vermogensheffing ineens met geblokkeerd tegoed, slechts kunnen, worden voldaan binnen twee maanden na de dagte kening van het aanslagbiljet. Leden van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer brengen oen bezoek aan Londen als gasten vart het Britse parlement. De voorzitter van de Twtede KamerMr. J. R. H. van Schaik wordt bij het Lagerhuis verwelkomd door Sir Frank Sanderson (links). NADAT hem' ïn het parlè' ment door zijn eigen socia listische partij een nederlaag was toegebracht, heeft Paul Henri Spaak Woensdagavond aan de prins-regent het ontslag van zijn uit katholieken en socia listen bestaande coalitie-kabinet aangeboden. De rechtstreekse oorzaak van de val van de regering is de weigering van de socialisten, een door de re gering aan de katholieken aange boden compromis over de onder- wijssubsidies goed te keuren. Toen Spaak zag, dat hij niet langer door de meerderheid van zyn eigen par- tijwerd gesteund, verliet hij de Kamer en begaf 2ich 'onmiddellijk naar het paléis. Het door dc socialisten, verwor pen compromis inzake de onder- wijs-subsidies bievatte concessies aan de katholieken naar aanleiding van hun 'klacht, dat de bijzondere (meest katholieke) scholen minder subsidies ontvingen dan de openba re scholen. Het compromis werd wel door de katholieken 'aanvaard. In' 't algemeen is de Belgische pers van oordeel, dat de nieuwe re gering toch weer uit socialisten en katholieken zal bestaan. Het katho lieke „Het Volk" merkt echter nog op, dat minister Spaak .voorstan der is gebleken van een nieuwe so cialistische .leerstelling, die radi caal wil breken, met'het verouder-1 de anti-clericalisme. I Namens de regering heeft mi nister Jonkman van de kade af de troepen begfoct. waarna hii zich. in gezelschap van generaal A. H. Nïi- hoff aan boord begaf om aan de ouders van de -gestorven kinderen ziin deelneming te betuigen. Deze zijn, voordat de officiële debarkatie begon, per speciale taxi's naar hun woningen gebracht. Vannacht hadden stafleden van "hetf Staatstoezicht op daVolksge zondheid zich in Hoek van. Holland aan boord van de Volendam bege ven teneinde zich op de hoogte te stellen van de gezondheidstoestand op het schip. Gelukkig was deze weer alleszins bevredigend. Enkele kinderen ziin voor een definitief on derzoek nog naar een ziekenhuis vervoerd, maar. naar dr, Broekcma ons verzekerde, betrof het hier kin deren, die genezen waren en zich alleen nog wat slap voelden. De debarkatie kan daarom een, nor maal verloop hebben. Dr. Broekcma, die Z'A week ge leden op verzoek van gen. Dauban- ton met medische instrumenten en geneesmiddelen naar Cairo Is ge vlogen om zich bij de medische staf aan boord te voegen, vertelde ons: Toen tk in Suez aan boord kwam, was het ergste al gebeurd. Hét eer ste sterfgeval deed zich voor in Co lombo, de overige in de Indische Oceaan en onder de bekwame lei ding van. de scheepsarts, dr. Doo renbosch, waren toen reeds do maatregelen getroffen. die nodig waren om een uitbreiding van de epidemie te voorkomen. Wij hebben onmiddellijk het on derzoek, dat al gaande was, voort gezet waarbij bleek, dat van cho lera geen sprake was. De eerste baby stierf aan een normale longontsteking, de overige negen aan ernstige to xische maag- en darmstoomls- sen. Ongeveer zeventig men sen, waarvan 38 babies, zJin ziek geweest. Naar de oorzaak is nog een onderzoek raanda en hierover kan nog niets met zekerheid worden gezegd. Het moet niet uitgesloten wor den geacht, dat het gebrek aan be grip voor hygiëne bil .de Indische mensen aan de zaak geen gopd heeft gedaan. Er was voldoende voorlichting tc dezen aanzien éri ooit waren in rui me matenvoorzorgsmaatregelen genomen maar een troepentrans portschip heeft geen kindermeisjes aan boord, controle van-uur tot uur kon cr natuurlijk niet ziin. Dat er geen paniekstemming aan boord heeft geheerst is te danken aan het optreden van dc leiding van het transport en aan de kapitein, die alles hebben gedaan wat goed kon zijn voor de patiënten en de andere .passagiers. Het feit, dat dr. Rroe- kema als kinderarts speciaal naar Suez ontboden is, heeft niet nagela ten een psychologiseh-gunstige in vloed uit te oefenen. Hhet' tragische voorval kon. naar men ons van de zijde van het Directoraat van Ver keerswezen mededeelde- niet wor den geweten aan gebrek aan 'ruim te. want het schip, dat 2500 mili tairen kan vervoeren, had slechts 644 passagiers aan boord. (Van onze Haagse'redacteur) NAAR wij vernemen is het uitzicht op een gunstige regeling van de Nederlandse export van groenten naar Duitsland voorlopig in rook vervlogen. Dc toezeggingen welke generaal Clay, het hoofd van het Amerikaanse militaire bestuur in Duitsland, aan Nederland heeft gedaan.? zijn, naar thans is gebleken, door geen enkele stap gevolgd welke In overeenstemming met die toezegging «as. En het gevolg 'xal zijn, dat Nederland met een partij van 200.000 ton groenten ter waarde van 5 10.000.000 blijft zitten op een wel uiterst ongunstig ogenblik. Voor deze groenten blijft eigenlijk maar een bestemming, de mestvaalt. Doch de Nederlandse regering heeft gemeend, dat een dergelijke, vernietiging van levens middelen in deze tijd direct in strijd is met de resolutie in de Landbouw- en Voedselorgartisatie der Ver enigde Naties aangenomen, een resolutie die ook door da Ameri kanen is ondertekend. Op grond van deze overweging heeft de Ne derlandse regering besloten, de levering van deze partij groenten voort te zetten, al zullen wij daar voor dan ook geen cent gegaran deerd krijgen. De regering heeft in verband hiermede een brief ge schreven aan het Joint Export and Import Agency waarin zij van haar besluit kennis geeft. De J.E.I.A. heeft hierop geantwoord het gebaar op prijs te stellen, doch zij vestigt er de aandacht op, dat er voor Bi- zonia geen énkele verplichting uit die levering voortvloeit. Intussen zal de Nederlandse regering hét bij de vreemde gang van zaken niet laten zitten. Z\j heeft reeds de nodige stappen ge nomen, om deze zaak op het hoog ste niveau in Washington te doen bespreken. Gebleken is namelijk, dat de mili taire bezettingsautoriteiten die tel kenmale hebben verzekerd dat zij de zaak van de betaling van de groenten in dollars in Washington aan de orde hadden gesteld, geen enkele maatregel hebben genomen om Washington in deze zaak te mengen. Men gaf steeds te verstaan, dat-het wachten was. op het. besluit van 'de Amerikaanse regering om Marshall-dollars ter beschikking te stellen, terwijl in werkelijkheid het Nederlandse voorstel eenvoudig in. stopt. Politieke belangen Er spelen bij deze zaak bijzon dere politieke belangen mede. Dat kan reeds blijken uit het feit dat Italië wet tegen dollars groenten mag leveren. Nederland wordt blijkbaar min of meer gestraft voor de sociale rust welke hier-, heerst. Daar komt nog bij een scherp ver schil van opvatting tussen het Ame rikaanse Berlijn en Washington over het gebruik van de Marshall dollars. Terwijl voor alle landen geidt dat 2ij met de V.S. steeds overleg zullen plegen over het ge bruik van de dollars, wenst gene raal Clay de beschikbaarstelling van het ganse voor Duitsland be stemde bedrag zonder de Ameri kaanse controle. Tussen de wielen van deze strijdwagens dreigt de Nederlandse tuinbouw thans ver pletterd te worden. En met deze gang van zaken schijnt de Neder landse regering thans definitief te willen breken. Vermelden wij tenslotte nog dat generaal Clay van een levering van katoen waarop Nederland op grond van gedane toezeggingen meende te mogen rekenen, helemaal niets wil weten. In tegenwoordigheid van 7-.KJ1. Prins Bern hard. Generaal Foulkcs ep dc Cana dese gezant Dupuy, heeft Woensdagmiddag tc Holten ccn plechtige herdenking van dc overgave van de Duitse troepen aan het Canadese leger plaats gehad. Pc plechtigheid geschiedde op de Canadese -begraafplaats. Z.K.H. Prins Bern- hard, de Canadese gezant en Generaal Foulkes arriveren bij het monument op de begraafplaats Enkele vragen. Niettegenstaande de geruststel lende mededèlignen van de autori teiten rijzén er enkele vragen naar aanleiding van wat passagiersons vertelden. Hoe is bijvoorbeeld de accomodatie van de gezinnen? Is het waar, dat er te" weinig hutten zijn, zodat zestien vrouwen en kin deren het met een hut moesten doen? Is het waar, dat - er te .weinig recreatieruimte ..was voor deze vrouwen en kinderen, zo dat ;zij ge dwongen waren," vrijwel steeds iq 'de hutt ente verblijven? Was er voldoende fruit aan boord? r Tijdens werkzaamheden aan boord van het Noorse' tankschip „Strinda", dat bij'de wérf Wilton Feyenoord.in reparatie ligt, schoot Woensdagmiddag plotseling een grote steekvlam met ster ke rookontwikkeling door een olietank. Van de zeven daarin aanwezige arbei ders, die in paniek via een trap dc tank wilden verlaten, geraakte de 18-jarige bikker A, Scheurman uit Rotterdam be dwelmd. Hij viel terug in het ruim. Na door zijn makkers naar boven te zijn gehesen, bleek hij behalve brandwon den. ook een schedelbasisfractuur tc hebben opgelopen. Hij werd naar! het Schiedams ge» j mcenfce-ziekenhuis gebracht, waar hij Donderdagochtend om hall negen over leed. De 18-jarige M. en de 21-jarige Ks beiden uit Rotterdam, Hepen zulke ernstige brandwonden aan gelaat en handen op, dat zij ter observatie moes ten worden opgenomen De politic deelde ons mede, dat het schip voorzien was van een „gas- en vuurvrij-certificaat". Op het ogenblik van het ongeval werd niet gelast: werd ook geen electriciteit gebruikt. PALESTINA: Najaai-sbeurs 7 tot 16 September Op de Najaarsbeurs, welke van 716 September in Utrecht wordt gehouden, zal aan de.nieuwe stand houders slechts een bescheiden ruimte, kunnen worden toegewe zen, daar op de yoorjaarsbeurs zeer veel deelnemers jaarcontracten voor huur van standruimte voor beide beurzen hebben afgesloten, 10 Mei a.s..sluitde inschrijving voor de najaarsbeurs reeds. Een uitzondering wordt gemaakt voor de deelnemers' aan de- agrarische' afdeling, (15 Mei). - 1 De Nederlandse consul-géneraal in Palestina, de heer J. A. Neder bragt, heeft Woensdag medege deeld, dat zijn huls te Katamon ge plunderd is, maar dat al zijn eigen dom terug is gevonden. Het inci dent zou hebben plaats gevonden tijdens of na het gevecht om de reeds genoemde wijk. Volgens Joodse zegslieden zou het huis zijn geplunderd door Brit se, soldaten, die na een klacht van de consul-generaal bij het Britse hoofdkwartier, het geroofde zouden hebben teruggebracht. Betreffende de toestand in het Heilige Land valt nog te melden, dat de Stern-groep Woensdagavond Engeland formeel opnieuw de oor log heeft verklaard, omdat het ver sterkingen naar Palestina heeft ge zonden. Voor de dood van zes Brit se soldaten en één officier wordt de Stern-groep verantwoordelijk ge steld. In Lake Success zouden aanwij zingen op te merken 'zijn, dat de Verenigde Naties eindelijk enige vat zal beginnen te krijgen op het Palestijnse probleem. Snelle nood maatregelen zouden voor de deur staan, nu het Britse mandaat over acht dagen afloopt. De Algemene Vergadering heeft reeds haar goedkeuring gehecht aan de onmiddellijke benoeming van een neutrale commissaris voor Jeruzalem. De post welke overzee of per vliegtuig te "Haifa aankomt zal in: verzegelde zakken zowel in de Ara-1 bische als in- de Joodse gemeenten i worden bezorgd. Griekenland heeft geen groter® ondienst aan zijn vrienden kunnen bewijzen dan door te handelen op een wijze, die in strijd is met de Westerse opvatting van recht, zo schrijft de diplomatieke correspon dent van de Times in verband met het bevel tot executie van een groot aantal communisten. Sindsdien heb ben echter w eder om' terechtstellin gen plaats gé^ad, en wel werden te Athene 21 communisten gefusil leerd, terwijl op het eiland Aegïna 19 communisten de kogel kregen. Hoewel Constatïn Rendis, de waarnemende minister van Justitie verklaarde, dat van de 2961 Grie- ken die in verband met de opstand van December 1944 ter dood waren veroordeeld per 1 Mei 157' waren terechtgesteld en dat geen terecht stelling kon plaats vinden voordat een verzoek om gratie was inge diend en verworpen, hebben de executies haar terugslag ver buiten de Griekse grenzen gevonden. In hei Lagerhuis zeide de onderminis ter van Buitenlandse Zaken May- hew, dat de executies ieder ten zeerste hadden geschokt. Achter het IJzeren Gordijn is men van oor deel, dat de „152 patriotten met Amerikaanse kogels gefusilleerd" zijn. Verder wordt nog uit Athene ge méld, dat overeenstemming tot stand 's gekomen over de wijziging van het Griekse kabinet. De heer J. Boen van de verenig de houtagenturen te Amsterdam vertoeft in Roemenië om de moge lijkheden der Roemeense hout markt na te gaan. Zijn firma is van plan hout voor huizenbouw, vaten en speciaal hout voor piano's te importeren. Deze transactie zou als compen satie dienen van de order welke de Roemeense regering van plan is te plaatsen bij de Philips fabrieken te Eindhoven'voor radio-tq.estellen cn onderdelen en eiectrische lam pen. Volgens A.P. bevinden de "onder handelingen zich in een gevorderd stadium en het totale bedrag dat er mee gemoeid is zou tussen de 2 en 3 millioen gulden liggen. Op het nationale congres van de Mouvement Républicain Populaire heeft Maurice, Schumann, de voor zitter van de partij, gezinspeeld op een mogelijk samengaan van- zijd. partij met de RPF van De GauEe. Hoewel de RPF niet met name werd genoemd, wordt Schumanns verkla ring opgevat als een antwoord op een. de vorige week door René Ple ven <een oud-minister van De Gaul- lei gedane oproep. Pléven had ge pleit voor een. samengaan van de RPF met de partijen van de „derde macht" in een herziene regering- Schumann. DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Droog weer met weinig bewolking en zwakke tofc ma tige wind tussen Noord en Oost. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Zaterdag 8 Mei: Zon op 4.58. onder -0.16; maan op 4.46, under 19.47 ®'M«L Hoog water te R'dam: 1* tU 4.00 uur, 2e tij 16,34 uur. ■"•/.Ij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1