Hof spreekt doodvonnis uit over Van der Waals HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Een nieuwe weg wordt ingeslagen PapfereiiviJéFDuitsers stijgen Dee Haag, Mei 1948 Zijn radicale verwijdering uit de samenleving noodzakelijk geacht Verdachtc's verweer verworpen Verdediger V. d. Waals en de „Dienst Wim" Radiorede prins ,s Bernhard Koningin legt uitoefening koninklijk gezag opnieuw tijdelijk neer Prinses Juliana weer regentes ,0, zon der Eenheid, verlicht ons!' Indonesiërs vallen veiligheidspost bij Cheribon aan Aantal doden wordt als 200 opgegeven Verliezen in Indonesië Jeruzalem staakt het vuren Churchill heet Duitse delegatie van harte welkom Gëén gemeenplaatsen, alstublieft Opnieuw afgebroken Weerbericht Zaterdag 8 Mei 1948' a«£ en Adm. tong» Haren 1»!. Schiedam T®1 693CK. Abonn.prijgi par wtek 0.31 por kwartaal 4,loose nummers 0.09 Opgericht door .da Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 102 Ultgcrve N.V. De Nieuwe Per» Postgiro 396644 Bankiert Amsterdamsdie Bask te Botterdam Directeur» B, de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker „Het Hof is van oordeel, dat de verdachte tot één der hoogst gevaarlijke landsverraderlijke elementen gerekend dient te wor den. wiens radicale verwijdering uit de samenleving alleen reeds Bet belang van de veiligheid vah de staat onafwendbaar vor dert. Het acht dan ook de oplegging van de doodstraf gebodèn." -Dit is de conclusie van de vernietigende sententie, die de Rot terdamse Kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof gister middag over de 35-jarige Anton van der Waals heeft uitge sproken. Uiterlijk onbewogen, even onver schillig en gevoelloos als geduren de de vijf dagen, toen het Hof zijn ?aak behandelde, hoorde Van der Waals de inhoud van het tegen hem uitgebrachte vonnis aan. Ook nu stond hU geboeid voor ztfn rechters en-met een kleine, beleefde buiging in de richting van het Hof nam hij tenslotte afscheid. Twee parket wachters leidden hem terug naar zijn cel... Het Hof heeft hem het recht van cassatie verleend. Jn de zeer 'uitvoerige sententie ■wordt allereerst de opmerking ge maakt, dat het Hof met eenparig heid van stemmen de aan Van der Waals ten laSte gelegde feiten be wezen acht. Betreffende het verweer van Van der Waals, dat hij In de mening verkeerde, dat Schreicder veeleer als een agent van de Secret-Service viel aan te merken dan als een lei dende functionaris van de Duitse contra-spiormagedienst, heeft het Hof overwogen, dat wanneer in tijd van oorlog een Nederlander zich in dienst stelt 'van de een of andere opsporingsdienst, hij rich er van te voren van diént te overtuigen of deze dienst zich uitsluitend en vol komen ten do el stelt deNederlan d - se zaak te behartigen en hij zich hiertoe, nimmer beschikbaar mag stellen voor hij: zich dp grond van onomstotelijke bewijzen de, zeker heid heeft verschaft, dat hierom trent elke twijfel is uitgesloten. "Verdachte is in gebreké" gebleven zelfs een begin van bewijs' aan te voeren, waardoor aannemelijk of ook maar waarschijnlijk is te ach ten,. dat het hem ernst 13 geweest om tc onderzoeken of de door hém ten aanzien van een zekere John VerhagcrT'of: Schreicder veronder stelde gezindheid inderdaad bij de ze personen aanwezig was. Aan gaande depersoon van John Ver hagen is ter terechtzitting hoege naamd niets aangetoond; over het al- of niet bestaan van dezefiguur is nïets gebleken, zodat verdacKte's verweer te dienj aanzien moet wor den verworpen. De feiten hebben uitgewezen, dat Schreicder zich: heeft doen kennen als een fanatieke Duitse politieamb tenaar, die door zijn optreden .uit sluitend de Duitse belangen, heeft gediendén heeft voorgestaan, -waar door hij in hogé mate afbreuk heeft gedaan aan de Nederlandse zaak. Ook hier faalt verdachte's verweer. Zelfs indien aangenomen' zou kun- neh worden, dat verdachte gehan deld zou hebben ia de mening, dat zijn opdrachtgever de geallieerde belangen diende, dan nog zou dit geen rechtvaardigheidsgrond kun nen opleveren voor het in handen van de vijand spelen van vele land genoten. Want afgescheiden- nog van het feit; dat noch verdachte noch zijn opdrachtgever aange nomen althans dat deze als gealli eerde medewerker viel aan te mer ken bevoegdheid bezaten, waar aan zij het recht konden ontlenen over het leven cn de vrijheid van Nederlanders te beschikken, zou toch alvorens zo'n offer aanvaard kon worden, onbetwist moeten vaststaan, dat het onmiddellijk en ontwijfelbaar belang van de Neder landse Staat zo absoluut door dit offer gediend werd, dat voor ieder moest zijn vast te stellen, dat een uiterst wenselyk doel aan de ge ïncrimineerde handelingen ten grondslag had gelegem En ook daarvan is hoegenaamd geen sprake en ontbreekt elk bewijs. Het „Englandspiel" Het Hof stelt verder vast, dat on omstotelijk is bewezen, dat Van der "Waals bij het zg. .„England-Splel" „Eeü onwaarheid", zegt Gaston v. d. Meersche De achtergronden van de zaak Ar.ton van der Waals zijn nog niet overal even duidelijk. Dit blijkt weer uit een verklaring die het A.N.P. ontving van. Gaston v. d. Meersche. Deze v. d. Meersche, be zig met wetenschappelijke onder zoekingen aan de universiteit te Gent, was; gedurende de oorlog leider van de .Dienst Wim/ een il legale organisatie met duizend me dewerkers, die zich bezig hield met militaire spioimage en opbouw, van passeurlijnen. Gaston v'. d. Meersche verklaart, dat mr. J. E. van der Starp, verde diger van Van der Waals in diens verdediging onwaarheid heeft ge sproken. Er is nooit overlég met mij ge pleegd, aldus kapitein Van de Meersche en mr. v. d. Starp Is ^ooit lid geweest van de Dienst Wim'. Als diensthoofd kan ik ver klaren, dat de naam v. d. Starp niet op de lijst van agenten of onder-agenten vermeld staat. generlei initiatief heeft géhad en daarbij noch actief noch verant woordelijk [is opgetreden. Schreïe der heeft hem slechts af en toe,de; gelegenheid gegeven bij Radio Oranje die inlichtingen in te-win nen of zodanige antwoorden uit. te lokken, die hjj Schreïeder 'ri- nuttig en wenselijk achtte in het belang, van de Duitse contra-spion- nage, Hoezeer het wellicht uit historisch en ander oogpunt wenselijk zou zijn te doorgronden hoe het mogelijk is geweest, dat Radio-Oranje argeloos -heeft meegewerkt tot het doen sla gen van Schreleders opzet, vast staat, dat de oplossing van dit vraagpunt voor dp beoordeling vah he£ strafwaardig karakter van vér- dachie's handelingen irrelevant Is té achten, nu eenmaal duidelijk is geworden, dat verdachte - nimmer rechtstreeks betrokken is geweest bij de uitzending van berichten naar Engeland of bij de ontvangst van berichten van daar en de regie en de benadeling van dit contact uitsluitend en in volle omvang heeft berust bij Schreïeder en dE met hem samenwerkende; Duitsers. Verraderlijk ïntrigaai Het Hof kwalificeert - Van dér Waals als een uiterstgeraffineerde en verraderlijke intrigant,'-wiens door en door gevoelloze natuur., hét ten enenmale onverschillig liet wel ke middelen voor het ddo^em.na gestreefde. eigen belang zouden moeten worden toegepast, en dié. voorts bezeten was met een fana tieke Ijaat j egenV de iHegaliteit. Het Hof geeft uiting aan'zijn overtui ging, dat deze geestesgesteldheid In zijn functie van voorzitter van de- Nationale" Mobilisatieraad zal prins Bernhard.Zondagavond in het strijdkrachten-programma .- tussen 18.30 en 20.00 uur een radiorede hou den ter inleiding' van dé rubriek; „TJw Toekomst", Het is de bedoeling Nederlandse soldaten in Indonesië in deze rubriek op dehoogte te houden van de arbeidsmogelijkhe den in Nederland bij hun demobili satie. - in pasu verderfelijke gaven om zich als een politiek betrouwbaar per soon voor te doen" het mogelijk hebben gemaakt, dat de verdachte tijdens de Duitse bezetting jaren-, lang als V-man van de bekwame chef der Duitse contra-spionnage, Schreieder, een activiteit heeft kunnen ontplooien, .waarvoor hem enerzijds na verloop van tijd het adelaarskruis ten deel is gevallen, maar die anderzijds voor het verzet in Nederland fnuikend is geweest enaan de geallieerde oorlogsvoe-i ring in het algemeen zeer veel af-1 brèuk heeft gedaan. Door deze acti viteit hebben bovendien tal van be kwame verzetslieden de dood ge vonden of zijn jarenlang in Duitse concentratiekampen opgesloten ge weest, waardoor verdachte in tal loze gezinnen onnoemelijk veel leed ■heeft veroorzaakt j V. Van al deze dingen heeft Van der Waals ter -' terechtzitting zonder merkbare, emotie kennis genomen. Het Hof voegt er aan toe, "van oor deel te zijn, dat verdachte het door hem veroorzaakte verdriet ook Vol komen onverschillig, laat. Toen de nederlaag van Duitsland onafwend baar scheen, Is verdachte, teneinde zijn verderfelijke practijken te be mantelen, erniet voorterugge deinsd een medemens uit de weg te ruimen om "door het bezit van diens papieren ongemoeid te worden ge laten; zo niet te trachten zijn ver raderlijke practijken voor* demeest biedende voort te zetten.. Het Hof komt. dan .tot de eind conclusie, waarmee wij dit in-treu- rig'relaas zijn begonnen: Wijl vernamen vanmorgen, dat Van der Waals tegen de sententie van liet Hof cassatie heeft aange tekend./ é-'--/ Niéuwe puntenwaardering voor textiel DEN HAAG, 8 Mei Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de puntenwaardering van textiel- goederen, waardoor de punten waardering meer in overeenstem, icing komt met de hoeveelheid stof. Een demi-saison of regenjas voor volwassenen kost nu gevoerd 45 punten, half-gevoerd 33 punten, ongevoerd 25 punten. De punten waardering voor deax-piëoes voor de leeftijden 10 t.m. 14 jaar en 15 jaar en ouder resp. 15 en 25 pun ten; thans resp. 13 en 20 punten. Slipovers voor pérsonen boven- 15 jaar thans 9 punten (vroeger 15), ongeminderde (zg. standaard kou sen) verlaagd van 2 op 1 punt. Voorts zUn enkele baby-artikelen, w.o, luiers, lager gewaardeerd. Anderzljd^ 'zijn -andere categoriën artikelen, o.a. nachthemden en py jama's hoger gewaardeerd en voor een aanferi andere artikelen zoals heren- en jongenseostuums* over hemden, Japonnen en mantels is de indeling-tiaar leeftijdsgroepen die tot nu toe gold, vervangen door een indeling naar maten. Hare Majesteit de Koningin ziet zich met het oog op haar gezond heid genoodzaakt, opnieuw dé uit oefening vah het koninklijk gezag tijdelijk neer te leggen, aldus werd- hedenmorgen uit Den Haag gemeld. Prinses Juliana zal met ingang van 14 Mei a.s. als regentes optreden en op diezelfde dag worden beëdigd. Een duizendtal Indonesiërs, gewapend met bamboespèren* hebben in het bestandsgebied in de buurt van Koeningan, ongeveer 20 kilometer ten Zuiden van Cheribon, een Neder landse militaire veiligheidspost aangevallen, meldt United Pres» uit Batavia. Een officiële Nederlandse militaire zegsman beves tigde de actie en voegde er aan toe, dat het aantal doden aaa Indonesische zijde „zeer hoog" was. In Nederlandse militaire kringen werd er nog eens nadrukkelijk op gewezen, dat de Indo nesiërs uitsluitend met bamboesperen gewapend waren. Nadere gegevens zijn op het ogenblik nog moeilijk -te krijgen,, aangezien volgens de overeenkomst van Renville volledige censuur rust op alle militair nieuws uit Indone sië. Een Nederlands officier, ver klaarde dan ook, dat, wanneer hij enige bijzonderheden zou vertellen, "dit beschouwd zou worden als een schending van de. bestands- voorwaarden. Evenwel werd in militaire krin gen vernomen dat het aantal doden bij deze primitieve aanval welke herinneringen opwekte aan de ge vechten op Java twee jaar geleden, op 200 geschat moet worden, Aan, Nederlandse zijde zouden echter geen verliezen zijn geleden. Verwacht wordt, dat een com missie van de Verenigde .Naties naar' het gebied van Cheribon zal vertrekken, om' ter plaatse van de gebeurtenissen kennis te nemén. Het Amerikaanse en het Austra-r lische, lid van de Commissie, van Goede Diensten zijn te Batavia aangekomen: In aansluiting op cht nieuws wordt [melding gemaakt van een Amerikaans plan voor een" aantal provinciale -verkiezingen op. Java, Sumatra en Madoera. Deze verkiezingen zouden zowel in Ne derlands als in Republikeins gebied gehouden worden en moéten dienen tot het vormen van een constitu erende vergadering. Bij de repu blikeinse autoriteiten, zou dit plan vrjj ;-koel ontvangen zijn.' Voorts wordt nog door de Indo nesische Nieuwsdienst geméld,dat de Nederlanders een commissie in het leven hebben geroepen teneinde te komen tot de vorming van de staat Zuid-Sumatra (Negara Suma tra Selta). In het bericht wordt ge zegd, dat de Volkspartij, die de be scherming der Nederlanders geniet. reeds een grootscheepse campagne is begonnen in het rijke oliegebied van Sumatra. Terwijl de Republiek nu van de vorming, van „marionetten staten" spreekt, „met het doel de republiek te isoleren", beweren de Nederlan- ders, aldus de correspondent van AP, dat rij, slechts beantwoorden aan de wil van het volk door deze nieuwe staten te erkennen:. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Sold. H. Dapper uit' Steen wijk; Serg. C.; J. de Kinder, uit Rotterdam; Sold. J. C. de Rooij uit Naarden; Sold. Side; Vries nit Amsterdam; DpL adjt.- onderofficier W. D. Zitman uit Am sterdam. Koninklijk Nederlands-Indische Leger: geen verliezen. Koninklijke Marine: geen verlie zen, Volgens een officieel Brits com muniqué hebben de Arabieren erin toegestemd, het vuren te Jeruzalem met- ingang van 8 Mei om twaalf uur 's-middags te staken op voor waarde, dat 3e Jodenhetzelfde- zullen doen. Onmiddellijk daarop werd medegedeeld, dat:hethoofd kwartier van de Haganah te Jeru zalem Vrijdagavond aan alle man schappen van de Haganah in Jeru zalem bevel zou geven het vuren te staken. EUROPA IN DE RIDDERZAAL Doordat kinderen met vuur speelden brak .brand uit in een kippenhok te Helden-Fannihgen, Twee kinderen van vier jaar verlo- vat* volken, niet van partijen, ren hierbij het leven. De lijkjes :De eeiis in Duitsland meestgeha- werden totaal verkoold uit het puin l te'man vervolgde: Het Is de groot te voorschijn gehaald.J ste teak der overwinnende landen. TOEN gisteren ora half drie de deuren van de Ridderzaal werden ge sloten, begon een conferentie, die u*aarschljnHJk In de annalen ge boekstaafd zal worden als „Congres van Europa." Politici van naam en groot aanzien, mannen als Winston Churchill, Paul van Zee land, Paul Ramadier, graaf van GoudenhoveKalergl, Anthony Eden. Eduard Daladier, Gregor Gafencu. en talloze grote, on genoemden wier betekenis voor Europa en dit congres niet geringer is, geaccrediteerde ambassadeurs en gezanten, de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel en, bljjk gevénd van hun medeleven met dit congres, prinses Juliana en prins Bernhard, alsmede rle minister-president dr. L. J.M/Beel en de ministers Witte man, Lieftinck, Drees, Jonkman». Gotzenen Van Boetze- laer van Oosterhout, zü/ulleii waren getuigen van dit historisch ogen blik: de opening van een conferentie die de grondslag zal leggen voor een federatief Eurppa. de Duitsers terug te voeren In de Europese familie en ik verheug rajj erover, dat enige van de meest "emi nente en gezaghebbende Fransen in 'deze geest hebben gesproken. Dk verwelkom daarom de Duitsers, die tvy hiér in ons midden hebben uit genodigd. '- r' In het vervolg van zjjn rede sprak Churchill over. -de „tweede dertig jarigeoorlog" die wjj'zojuist ach ter ons hebben. Waarom moeten al de hard- werkende gezinnen thans weer in de strjjd worden gestort door verschillende gëaff iceerdo vor- men van. totalitaire tyrannle? Dat ia de vraag die wjj hier moetèn beantwoorden, die wjj misschien kunnen' beantwoor den Ik- héb een hoge duiik van dit congres. Dc Britse obrlogsleider besloot met te zeggen, dat wij niet moeten ..Na een woord van welkom, uit gesproken door .de burgemeester van Den Haag, mr. W. A. J. Visser en eèn korte' openingsrede van -de Voorzitter van het organiserende werkcomité, mr; P- Ju Kergtens, nam de ere-voorzitter, Winston. Churchill, bet woord, die al spoedig, constateerde, dat in dé laatste twee jaar veel ten goede is veranderd in Europa. Dit congres mag zich er op be roepen de stem van: Europa te ver tegenwoordigen, riep de Britse oud- premier uit.Dit Is een beweging volstaan met welwillende alge meenheden-' èh - gemeenplaatsen en dat' een hoge- en plechtige verant woordelijkheid op iedere deelnemer aan dit congres rust. (Churchills rede werd reeds ih een deel van onze editie van gisteren opgenomen). Doel is rt streven waard Veel applaus oogstte ook graaf Jsn Coudenhove Calergi, die men wel eens de vader van de Pan-Euro- pese beweging noemt. Ondanks alle moeilijkheden en misverstanden, zo besloot h\i na een historisch betoog, ondanks 'oorlog en vernieling, is thans de federalistische gedachte verbreid. Dank zij het leiderschap van staatshoofden, de hulp der Verenig de Staten eu de-wil van velen uit vele landen zal dit werelddeel de gelegenheid aangrijpen om een sterk en vredelievend Europa te scheppen op basis van de christcly- ke beschaving. Wij willen méér Nadien sprak dr. H. Brugmans, voorzitter var, de Europese Bewe ging voor federalisme en redacteur van het blad Europa. Htf zeide: „De regeringen zijn reeds aar. het werk gegaan en men vraagt ons thans, wat wy meer willen dan deze sa menwerking. Wat wensen we meer? Meer dan verdragen die al tijd geannuleerd kunnen worden, meer dan consultatieve commissies, Jie altijd de kans lopen in het moe ras tc raken: wij willen de vorming van federale Europese instellingen .met volledige bevoegdheden. D E Duitsers, dit pioet men van h hen zeggen, verliezen; nooit dev. moed. Dat deden zn niet onder-Na poléon. voorzover zij nietvNapo- leontisch war^, want dambestond. torisch. Het is het.Russische koket-,, eenmaal van, ouds op dé. Rus neer eeratT Wldoorio™ met ds EMtse .eeintoid. met en de Rus weet dat tntfen. MoJ- herstel van de DuttsevrBheid. kon.Is dan ook beffonnen, onnud- zTSen ME- Natuurlijk ÏS-dit enkel nronauanda. delhiK Erote stukken van Diiïtslarfd noe|nden:vvnarmede^zit wilden_zek Niemand vreest en haat de Duit- weE te nemen, voor Polen ;en zich sen dat.* mc„ 8telta. KerKem ms zMf; Op den duur echter heeft de oorlog -het déelte der Duitsers is bh het con-, flict tussen Oost en West' op de Russische kant. voorlopig tenmin ste. Een andere manier om de Duit-' sers aan te pakken'-, vitiden.de''Rus- rH' rirh nn- tijdens de /oorlog het verlangen, neiging 'iét Intrige het. te Moskou sen-in hun optreden tegen de beide werelaooripg begonnenzn.Duitsland uit elkaar te slaan,zo géwopnen. De politiek .van.Moskou Westelijke bezetters. ;Zii speculeren midaellnk op de .oigen sterk als te; Moskou, De westelijke :-is—- dat moet voor ieder ivel duide- daarbij op Re vreesachtige volöf- bereiden._ Natuur^ c ae a bondgenoten, met uitzondering mig-lijk zün geworden meer rauw zaamheld vah een. groot gedeelte niet het hele Duitse schien van de 'Fransen, willeü éen sluw. dan verstandig, Duitsland van het-Duitse volk. Dit'moet ge- e- - zekere Duitse samenhang bewaren, moest .tegen het -Westen worden joven dat de'Russen weldra ook iii niet beslissend, was. En na öe eerste waren alleen --- kringen/Maar de Duitse democratie zien zün. Maar het is onmiskenbaar dat de neiging groeit, om mogelijke gevaren in de toekomst minder zwaar te laten wegen dan zeer reële gevaren in het heden. De taal tegenover de Duitsers wordt od en neer gaande geregeld tege moetkomender. Ten dele is natuur lijk het. onmogelijke van de tegen woordige toestand daarvan een oorzaak. Men begint tc beseffen dat men de Duitsers geen democra tie kan leren door hen voortdurend onder militaire dictatuur te houden Men ziet nog wel allerlei wein'.e bemoedigende en zclf3 rechtstreeks bedenkelijke verschiinsclen. Maar omdat versplintering od den duur uitgespeeld. De Duitser is slechts te het verdere Duitsland de baas zul- sneller en sneller komt de politieke ieder srevai met ae Kracm. „pgschien nog gevaarlijker was dan len zhn. en dat het dus het ver- rehabilitatie van Duitsland in bc- -door Dr/ M. V. Blankenstein nog, gevaarlijker was dan dit, te beletten. |teete_tiïdenshuneenheiöi vanwege de chaotische toe- capitulatie ami het einde vam de stan3 die fiet üart van Europa tweedezou veroorzaken en ook om het ge- hunner met nieuwe ^rwnchting dg vaar van <je centripetale krachten toekomst tegemoet. Dat kan bn ons weUce d0or de opgelegde verdeeld- nqg met vergeten rijn. Zp stelden heId zoUden worden' gewekt. De al,hun vertrouwen w de-oorlog yan dromen van de Duitser gaan steeds het Westen tegen Ru|lMd._die zn uit hetgeen hü,niet heeft. lo/mfn hen noite hèbbeU Zii zou-Moskou kenJe <Je.-eelp.e ov-er- pakte de Kus .hem aan, den de voórhoefle vormen van de ie- 'IJSS? Kusland tracht ziin doeietaaen te gers, die het. SowjetriJk zouden ver- bereiken, door gebruik te .maken len zijn, en dat het. dus het ver standigst is. zich biitilds foil hen aan-te sluiten. Die dreigende, hou ding hoeft echter".een te Moskou, blijkbaar niet voorzien effect. E Russen! forcerendoor hun weging. En men is niet zo ver meer van het runt waar men dc dineen niet meer goed in de hand heeft, omdat de geschonken zelfregering en de tot stand gebrachte democra tische bestuursvormen, geen auto- IKI.» h«t Umpc V», het'«O- strelen *.in_zun. nafionalisme. Daar ?ci?ca vSn ao drio westeltihe zones be]eld van Kou afh£.E^ Dit i i Kche®! West -üuropa. echter'wordt er niet zachter op. En Hier helpen zn de Dritsers werke- naarmate Moskou zich onhar.del- bik. rnaar zonder het te bedoelen, baarden en dreigender betoont zul- ZU hebben de yerwezenïukmg van de Duitsers zich In het Westen 't plan-Marshall mogehik gemaakt mccr kunnen doen golden, door hun optreden, dat er op bere- Het effect hiervan is meer on- kend js het herstel van Duitsland middellijk .gevaarlijk, voor de Rus- pletteren: Op -die manier zou Duits-'. le_f van^5tslaJfd van de- z,e' socialistische eenheids- land er. weer: bovenop komen én nï 'St partü- die ..-een. socialistische .partii zijn positie herstellen als grote .mo- uk ftStslaid' nodS Sd zou he^ er C0^muniatlsche, vc>ogdii is. gêndheid Duitsers denken nu een- U.K Diutsiana noaig naa. zou ne. Volgens dc propaganda van die YW. maaa in termen van oorlog. Het is ZL n,off te U,i€e£ ^artÜ zou Rusland de .redder, de tc versnellen. Hun beleid heeft ook sen dan voör ons. Daar kan geen hun ideale middel om alle DoUtieke chaos)krnrneiQbeltnkltem ^en heeft bevrijder wezen. In werkeUikheld tengevolge dat men in Amerika en tuiifcl aan bestaan/Rusland port en economische kwesties op te los- "?P °,LS hcëft SdaaS nnmtddrl w°röcn- weinig heden buiten de Lngriand de Duitsers met andere een ontwikkeling aan. waarvan het sen. De geallieerden toonden weinig scneraals hccft gcdaan. onmlddel- commupistische gelederen, die blind ogen gaat beluiken. Men berekent kortzichtig de gevaren in de neiging, dit Duitse program uit ltTJ °a staUn"ad. in RuSiand geloven, daarvan de du- in stilte: Zu zijn gevaarlijk als zti toekomst voor zich zelf blnkbaar te voeren Het begint er echter naar Zelfs samenwerking met-de Duit- pe. Zh weten dat een communis- aan de Russische znde staaru Groe- niet peilt. Uit te zien alsof de Kussen een se- se communisten vond Stalim dat is tlsch Duitsland de Russen niet peren «zij, zich vol overtuiging met De papleren der Duitsers stiieèn. declte ervan- zelf zullen uitlokken. "R gesprekken tussen hem en een meer zou kwht raken: dat Moskou ons tegenover do Russen, dan Het Is dan ook begrilnelffk. dat men Niet de oorlog, laat ons hopen. bekend Europees staatsman geble- het geen ogenblik alleen vertrou- wordt op eens onze partlt heel veel bij ons niet veel meer hoort van de Maar in ieder geval een herstel van ken, niet aantrekkelijk. Hij noemde wen zou cn het door zijn eigen men- sterker. Men beseft wel hoe ge- grenscorrecties in de omvang, waar Duitsland, veel sneller dan wij Wes. hen onbetrouwbaar, zag in hen 1 sen en Duitse werktuigen, met rize- vaarlflk deze berekening Is. Men van eerst officieel spreke was. Dit terlhuren dat hadden verwacht, en Trotskisten als zh werkelhk oom- ren hand zou besturen. De prooa- heeft allang overwogen, dat de laatste lijkt mij geen bezwaar. Wèl Rusland het wensen kan.' munisten waren, en was. terecht, ganda mist dan ook haar effect. Bi1 Duitsers niets voor niets zullen een politieke ontwikkeling die 'de overtuigd, dat zit altnd zouden pro- x'erkiezingen ln Hessen en Beieren, doen, cn dat men. door hen tegen- Duitsers gemakkelijk naar 'het De Russen doen'dit op twee ma- beren de leiding van de communis- waarvan de communisten nogal over de Russen in ons politiek gelid hoofd kan stijgen. - - nieren. Een manier Is opzettelbk tische gemeenschap van dc Russen" verwachtingen hadden, verloren zh' te brengen, iets onderneemt, waar- Spoedig zal men heel wat daar- maar onoprecht Zji Is puur agita- over te nemen. De Duitser riet nu zelfs terrein. Slechts een klein ge- van de gevolgen niet wel tc-over- van merken. \VÖ Juichen do wederkerige hulp verlening der zestien landen en het verdrag van Brussel toe, maar wjj voegen daaraan/toé, dat niets be-éZ reikt zal wordenvobr een 'einde is gemaakt aan de heiligheid-der na- tlonaie souverelnltclt. Nadatde Roemeense oud-mlnls- [ter van buitenlandse zaken, graaf Gregor Gafencu had'gesproken -r-'..;. hg dé th aité -balling ënrrnisa ehiéh-dat"-^ hij. ook daardoor' zeerveél'aahdachtu'L had kreeg Paul Ramadier hétU; Woord. De gewezen Franse soda-U Jistische premier betoogde:, - het Verenigde Europa moet niet- 'tot;;.', stand kómeij door een - soort; staats-; greep.- Wjj,moeten geen verande- ringen van buiten af opleggen aan dc organismen van Brussel en Pa rus. aldus Ramadier, doeïend op de West-Europese.'Unie en do.-Mar shallconferentie. Vervolgens werd met eenparig heid van stemmen de volgende re solutie aangenomen:. „Ann het begin van .zijn werk zaamheden wenst het Congres'van Europa te verklaren, dat de door hem nagestreefde doeleinden eerst volledig bereikt zuITen zyn op dag, dat geheel Europa verenigd en georganiseerd zal rijn. Overwegen de. dat zestien landen van dit ogen blik af van hun besluit tot samon- werkfng hebben doen bUjken, legt het rongres er de nadruk op', dat deze groepering geen gesloten ge heel vormt. Het congres zendt al'e volkeren een broederlijke groet. Met deze resolutie waa de eerste algemene vergadering van het Con gres van Europa ten einde. Nog eens: krentenbrood Ten aanzien van bet afleveren en betrekken van krentenbrood blijkt enig misverstand tc bestaan. Kren tenbrood kan betrokken en afgele verd worden cp welke willekeurige geldige broodbon, respectievelijk keuzebon, waarop men brood wenst te kopen.' Bakkers mogen dus niet speciaal een keuzebon voor brood-gebak of brood-pud dingpoeder, vermicellie e.d. .voor de aflevering van een krenten brood verlangen. Een speciale „Krcr.tenbrood"-bori wordt niet aangewezen. De partij Smyslov—Reshevsky. die in de 21ste ronde nfflebroken werd. is Vrfjdaq na de 73ste„ret opnieuw afge broken. Heden (Zaterdag) zal -de partij voor de tweede maal hervat worden. In een Vrijdagavond gehouden vergaderingwerd besloten de Parool Hengclwedstrijd Schiedam- Rotterdam te houden op 5 Septem ber, in de wateren van. de Gouwe. ZONXIG WEER Weersverwachting, geldig tot Zondag avond Droog co overdag zorntfg weer met iets hogere tempe raturen. Matige, vrij krach tige wind tussen Noord-Oost cn Oost Zondag .9 Mei: Zon op-A56. onder 20.17; tnaaji op 8.02, onder 2U11. Maandag 10 Mei; Zon op 4.55.- onder 20.IS; maan op 8.24. onder 22.34 9 Mei. Hoog water te R'damt.le tli 4.37 uur. 2e tb 17.12 uur. IJ1° Mei- Ho°S water te R'dsnMe ty o.l& uur. 2e tij 17.52 uur. -' Waarnemingen: Luchtdruk' 771.0; wind N .N.O. 3; temperatuur 1D.9; raasd- mum 1S.8 (gistermiddag 2 uur: 10)- .mi nimum 7.3 (hedenmorgen s uur" 40). Weersgesteldheid: zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1