m De Centrale Werkplaats had veel oppositie in de gemeenteraad .C J m scheepvaart Veel tegenstand moest overwonnen Autohandel leek het stiefkind AGENDA Monopole v Gemeentepublicatie Zuster van Waart verliet de dienst Afscheid bij de TBC-vereniging Medische Zondagdienst Tentoonstelling iri de Huishoudschool Predikbeurten „Teheran" „Het Gouden Kalf" voor het kampfonds Passage „De Verdoemden" Lezing over Marine en Koopvaardij Hermes DVS-Sparta opent crieketseizoen Vlaardingen SCHIEDAM Voo,man-Bankwerker VOORJAAR? Koeriersters Stoomververij H. Verhoef f g0ed', 084 e; bwaafplaatskwesUe Vrijdagavond van j afgevoerd, want er jou dan zeker tijd tekort zijn hefrS'rilw ff agCI 5* w=rtten. Nu. zonder deze post, werd toch^v i.n i «en Centrale Vervoersdienst en -Werkplaats met m? ^2. V0° toen de voorzitters van de raadslracties !.aP=tWe" hadden, die de pauze bijna een uur ..«^<tae^.y«d.*e«ch»euw en weinig wol zoumen, populair nitse- :c2dli Ba2doKK?egEe?^at!rhet Iaatstc agendapunt, nat ditmaal büna de ««^«0 zover tras, had de voorzitter ?e hamer goedkeurend laten vallen en o.a. mee- behandeling van de ontwerp-begroting is uitgesteld tot vnjaag, 21 Mei, en zo nodig wordt.vervolgd op de Maandag en Dinsdag a-a.v^ s miaaags ec/'s avonds. nog welverder gaan en de boel nog grootser opzetten. Voor de Centrale Werkplaats zou men dus eenzelfde resultaat mogen verwachten,, want in zekere zin werd hierin ook alleen de centra lisatie-idee- toegepast. Immers, de reparaties Worden thans zo goed als allemaal reeds bü de verschillende diensten door eigen personeel ver- richt en gaan bfj het beoogde voor stel over in één hand, wat zeer zeker voordeliger zal blijken te zijn. De practijk moest hier échter op papier worden gezet en thans bleken de bezwaren los te komen. Het zwaartepunt vormde natuurlijk bij de opposanten, de drie eerst genoemde heren, de grotere service en goedkopere prijs van het parti culiere bedrijf.. Bé heer Bosch ver wierp het voorstel geheel, doch de heer v. d. Berg, die in. zijn bedrijf dagelijks met de practijk in aan raking komt, vond het idee niet zo .gek, mits het 'niet verder ging dan het wassen van .de auto's en kleine - De aanschaffing van een ambu- v lance-auto voer de G.G.G.D., waar- voor een., bedrag van 11.000 werd gevraagd, bracht.allereerst de heer - Th. v». d. Berg (CJLUO ux het ge weer, die zich wel voor aanschaf fing verklaarde, doch' inlichtingen wenste over de koop, die z;l. door tussenkomst van Schiedamse auto handelaren kon geschieden: De voorzitter zegde overweging hier van: toe. Door een zin in het voor dstel kwam ook. de vervoersdienst, die even later zoveel stof zou doen opwaaien, reeds even om de hoek kijken, doch hier zender kwade ge volgen. Pro en. contra voor het .nieuwe woonwagenkamp vertolkten de - heren Bosch (V.V.V.D.) en de heer Lansbergen (K,V,P.). De laatste 'vvoeg in het'belang van de lande lijke bevolking extra politietoezicht. .De beer Kramers (K.V.P.) wildé maximum 25. vergunningen uitrei- ken: De beide opposanten kon de voorzitter in zoverre tevreden stel len, dat er bewaking komt en dat er 'nietmeer woonwagens komen, dan er ruimte zal worden gemaakt, dJL dan voor ca. 25 wagens. De heer'Van Xitó. (Arb.j wilde graag van de voorzitter weten; wat preciesde bestemming van het St. Jacobsgasthuis zoü zijn, waarop het antwoord was: museum. Een vroege pauze gaf .gelegenheid over verschillende ^voorstellen, te stemmen. De heer M, Holl werd benoemd tot gedelegeerd lid van de gemeente In. de vereniging „De Ambachtsschool voor Schiedam en omstreken1'. en de heer J. Pulleman tot de Gemeentelijke Nljverheids- avondschool., Vérder werden bij hét onderwijs benoemd mej.D'.- Plaisier onderwijzeres aan de Theo reparaties. Aanschaffing van dure machines was zi. niet verantwoord De heren Harlkoorn, Sabel en Kedde waren voor de Centrale "Werkplaats en vooral de eerste liet duidelijk uitkomen de grote voor delen, die deze werkplaats de ge meente biedt, a/gezien nog dat de onhoudbare toestand van het ogen blik bij de Gemeente Reiniging kan worden verbeterd. De fractie-voor zitter van de C.P.N. zag al deze centralisatie liggen in de lijn van de ontwikkeling van de stad. Wethouder van Bochove had het na de drie verdedigers niet zo moeilijk meer, al behandelde hij het reeds anderhalf jaar oude onder werp op de gedegen en heldere wijze, die wij meestal van. hem ge wend zijn. Het vraagstuk van cen tralisatie was voor de gemeente niet moeilijk, hoorden we van hem, te meer daar er voorbeelden te over waren in andere gemeenten. Over het voordeliger werken kon mr. van Bochove meedelen, dat de ge meente-accountant hierover een rapport had opgemaakt, waarin bij de oprichting van een Centrale Werkplaats adviseerde. Het betoog van de wethouder had de heer v. d. Berg, die op het punt van aankoop van onderdelen via Schiedamsttjjealers een toezegging had ontvaflfen, reeds enigszins- nader gebracht, doch de heer Bosch bleef onverzettelijk. Toen het voor stel tenslotte na elf uur in stem ming kwam, bleek alleen de laatste te zijn overgebleven van de oppo santen. Hij alleen stemde tegen; zo dat alles tenslotte toch nog kwam zoals B. en W. het gaarne zagen. Concert,: 12 Mei. Julianakerk. 8 uur: Toonkunstconcert. Utr. Sted. Orkest o.l.v. Willem van Otter- lo. Soliste Jardne Dacosta. piano. Toneel: 8 Mei, R.K, Volksbond, 8 uur: S-jarig best Kunst door Oefe ning. Opv. van „De Ebbenhou ten Olifant". Lesingen: 7 Mei, Volksgebouw, 7.S0 uur: Lt ter zee le klasse J. Rotgens over „Konvooi", Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9.30, 2a. en Zo. '1.45, 4.16, 7 9.30 u: (Do. 13 Mei geen voor stel!.): De Verdoemden. Cp het toneel: Les 2 Cornels. (IS j.) Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2, 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: „Teheran". (14 jaar). Sport: 8 Mei; Corner House, 35 uur: Receptie t.g.v. 40-jarig bestaan v.v. „Schiedam". Feestavonden e. d. 11 Mei, Corner House, 7.30 u: 40-jarig best. v.v. „Schiedam". Revuegezelschap Kees - Man- ders. 11 Mei, Musis Sacrum, 9.45 u: Pers. ver. Ver. Glasfabrieken. Gezelschap "Wiliy Vervoort met „Cheerio Holland". :^a!§y Thijssedschool en mej. S E. Glas, als onderwijzeres aan de Klaas de v VriesschfoL De reserve-onder- iw - wijzer aan de openbare lagere scho ei v ien; de heer J- A. Klumpes, kreeg grt zijn.benoeming als .onderwijzer aan. \de_V- Matheiiesserschöol B, .Ook de benoeming van de heer W. Scher- penisse tot opzichter le. klasse bij v de Wonuigdienst kwam tot standi Anderhalf uur centraliseren "Op het'rijtje af hebben de heren Bosch W,VD.v. d..Berg', (CJLTT.) en Hoogeridam <AJl.) met - 'de heren Sabel en Hartkoom jp-'van de-Partij v. cL Arbeid en de - heer Kedde (C JM4.) luide bazuinen laten schallen over het goede in- v zicht van B. en W. om thans een - Centrale Vervoerdienst',:in te. stel- H'vJen;';Deheer v.Toom van de ■-'K.V.P. hield.zich wat op de vlakte, 'V, maar de heer v. d.' Berg wilde zelfs PREMIE WONINGSPLTTSING EN -VERBETERING Van Overheidswege kan onder bepaalde voorwaarden, premie wor den verleend: A. Voor het splitsenvan wonin gen, welke voor bewoning door meer dan één /gezin geschikt ge maakt, kunnen -worden in twee of meer volwaardige woningen. De premie zal bédragen 60 pet. der 'splitsingsktisten, met dien verstan de, dat geen premie wordt toege kend, voorzover deze kosten per woning, welke door splitsing boven het oorspronkelijk in enig pand -aanwezige aantal woningen wordt verkregen, meer dan f 4200.of minder dan f 201.^~ bedragen. De premie wordt o.m.. niet toege kend ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan voorzienin gen in verband met vordering. '-woningverbetering. De premie bedraagt 60 pet.der. verbe- teringskosten, met dien verstande dat geen premie wordt toegekend, voorzover deze kosten per te ver beteren woning meer dan f 2400. of minder.dan f 201,-bedragen. - Verzoeken, tot het verkrijgen van bovengenoemde bijdragen te rich ten a2n de Directie van de Ge meentelijke "Woningdienst, rJieuw- Straat 30, bij welke dienst men zich eerst,gelieve:tc doen inlichten om trent'de vorm der aanvrage, alvo rens'het verzoek in te dienen. Burgerlijke Stand Geboren: Petronella tb. M., d. v. J. A. C. de Heer en P. Th. M. Win kel, Aleidasiraat 14: Bernard J., 2. e. H. G. Smit en W. C. C. Rommon, Dr. Holetstraat 1: Wilhelmus B. M„ z. v. P. J.Baro en W, F. M. v. Mil, Noordèinde 17; Jan, z. v. F. C. Noordegraaf- en' Th. Wlekenkarop, öt\V v. i Singel 122: Walter F-, z. v. J. AC. v. 'Thull en K. D. v. d._Akker, Dr. v Noletstraat l;"Maria J«» dL v. J. M. a. Nieuwenhoysencn A. Wouter- sen,'i Jan Verméerstraat ,20: Engeli- v. 'L. G.' J. Krikhaar. H.j'-én-A^J.' A; M. 'Kuijt, Rptterd-dijk -^^178;Maria 'C; J., 'd. v. - A. P." V. TroostenvM,. A. Scholte, Middel- •^:^hami9sestraat.t45'; Ernst, z. v. F. - Pegels en H. -W- Hartman^ Folder- V weg. 216;'Axirianus C. F. J.. Z. v. W. de Raail en A. X,Héymans,:Dr, NoletstraatTr Willem K.;' z. v. J. fe^V"'vj.vMaidnu3,en-:M.Scholten, Naasau- ^fe^-laan ,75;-Moidca^„;dL: -v.. ;j;. ;J. ^vV'-:Sciit.ea\R^C/D.;BreDg,'-Van Mus-, -i':schehb"róéks^:aat'22.. jc'x/.".y-.. Overleden:- D;-Visser, - 76. J., we-:. BroCT5VeM;l?0: C.lag^ïo?^ ^'-l/aihanden, Perrilssestraat. 7a; 'N. "Uaj-Kalkhoveni'^ 2'w'eköt; ;Nassau- In een intieme bijeenkomst in het nieuwe paviljoen dat de Vereniging i tot Bestrijding van de T.B.C. sinds enige tijd reeds aan de Stadhou derslaan in gebruik heeft, is Vrij dagmiddag afscheid genomen vaTi zuster A.van Waart, die zo lang voor de T.B.C.-bestrijding hier ter stede .werkzaam was. Dat 'haar werk hier grote waardering heeft gevonden, zal haar bij de vele be zoeken van en san patiënten in de loop der jaren voldoende, duidelijk zijn geworden,' maar toch is 'het gisteren daar onder ons toch nog eens herhaald. Dr. A. Hoogèndijk was de eerste, die het vertelde en wees op de grote liefde van zuster Van Waart voor haar werk, hoe zfj dit steeds als haar grote roeping had gevoeld. Hij herinnerde aan de moeilijke beginperiode, toen de TeBiC.-bstrijding enkel, nog,-' maat beschikte ever een kaal, armoedig consultatiebureau, waar dr., de Bruyn met, assistentie van, zuster Van Waart werkte.' Namens hét bestuur zegde ör. Hoogèndijk dank aan de. thans zestigjarige, die hij op het hart druktnu toch. vooral rust te gaan nemen. Wegéns verhinderingvan dr. Kroondijk van. de Centrale Ver eniging en dr.: .de Langevande Provinciale Vereniging las hij ten slotte nog schriftelijke gelukwensen voor; bood een „tegel van ver dienste" aan met bloemen en namens de Schiedamse vereniging een klok. t Dr, de Stoppélaar haalde als arts herinneringen op uit de tijd van samenwerking, die altijd erg prettig was en wenste ook zoete rust in het landelijke Putten. Namens het per soneel kwam mej. dr. RIenks met bloemen en een strijkijzer aandra gen en mej. Beversluis, die met ds. Beversluis aanwezig was, over handigde; voor: de patiënten een album met handtekeningen, eenlig- stcèl en een tafelkleed. Voor alle goede gaven en harte lijke woorden, dankte zuster Van Waart ontroerd met enkele woor den. Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 um: zal de Medi sche dienst worden waargenomen door dr. W. H. F. Meyer, Swam- merdamsingel 43,-tel. 63696: dr. W. T. Nijenhuis, B.K.-Laan 154, tel. 69880; dr. J. Ris, Tuinlaan 92, teL 67856. Geopend is apotheek van Wes tendorp, Singel £1. J Werk van de leerlingenvan de Huishoud- en Industrieschool zal Woensdag en Donderdag te bezich tigen zijn in .een 'expositie,, welke in.de school aan de Prins Maurits- straat wordt gehouden. De opening is Woensdagmiddag om twee uur. DE POSTDUIF VLOOG Ook de duiven van „De Postduif" vlogen Hemelsvaartdag een wed vlucht vanuit Zevenbergen. De eer ste duif van de 260 was binnen om 9.30.37. De laatste kwam 9,35.59 in het hok terug. De totaal-uitslag was: P. J. Wijn- ties I» 13, 18, 40; A. H. Bakker 2, 9, 16, 22, 24, 33, 41, 43; J. v. Leeuwen en Co. 3, 8, 42; W. H. v. Ekris 4, 38; M. Noordijk en Co. 5, 39; M. J. Kouwenbergh en Co. 6; J. W. Ka- senbroot 7, II, 29; W. Wijnsteker 10; G; Breur 12, 14; Joh. Christen 15; A. v. Gogh 17; D. v. Os 19; K. v. Loopik en Zn. 20; A Broeders 21, 31, 34 Dipl.; J. Broeder 23; W. P. v. d. Sloot en Co. 25, 37; H. v. Gogb en Co. 26; A. Fisser 27; J. H. Miere- met 28, 35; K. Boorsma 30; F. v Haasteren 32; J. Flipse 36; G. v. Diest en Zn. .44. OUD-B.S.'ERS BIJEEN Op. 7 Mei 1945 werd de Schie damse B.S. gemobiliseerd. Dit-feit' is door het strijdend gedeelte van het 2esde - bataljon" Vrijdagavond herdacht in eon feestelijke bijeen komst in: de koffiekamer van Wil ton-Fijenoord. r- Na een welkomstwoord van de heer G. W. van Bergen-Walraven Jr. heeft de heer P. Mak eén korte rede uitgesproken. De avond is verder gevuld met de vertoning van.-twee-"films 2 die beschikbaar waren-gesteld.door de Amerikaan- sa ambassade, terwijl verdér. nog eenamateur-goochelaar optrad. Néd. Herv.Gemeente. Grote Kerk; 9 uiir ds.1 Broers; 10.3D uur ds. Broers; 5 uur ds. Joh. Poort, pred te Giessen-Oudekerk. ^Nieuwe Kerk: 10 uur ds. Hem mes; 5 uur dr. Cazemier H. D. Westerkerk: ;9 uur ds. Jansen; 10.30 uur ds. Jansen. Vredeskerk: 9 uur ds. de. Bel; 10.30 uur ds. de Bel. Jeugdkerk. Verenigingslokaal Nieuwe Haven (voor 1316-jari- gen)10 uur de 'heer J. Sonneveld Ketliel:. 10 uur ds.: Quartel; 7 uur ds. H. W. Hemmes: - Ned. Prot. Bond: kerk Westvest, 10.30.,uur ds.'H. W. Meihuizen, Den Haag. 9 uur van. de heer W. Henge- veld; buitendienst.' Evang. Luth.' Gemeente: kerk L. Nieuwstraat, 10 ..uur ös. J. van Leeuwen. Chr. Geref. Gemeente: kerk Wa randa, 10 en; 6 uur ds, A. Zwiep. Oud-Kath. Kerk: kerk Dam, 10. u. H. Mis, 6e Zondag na Pasen. Gud-Gerefl Gemeente: Geref. Jeugdhuis, L, Haven, .10 en 5 uur ds. W. ROOS. ir\ Leger des Heils: gebouw D. Ha ven, 10,uur en 6.30 uur Moederdag samenkomsten; 12.15 en 4 uur voor kinderen. 6 uur openluchtsamen komst J;Verboonstraat. Maj. en mevr, A. Bouwens.. Evang. Gemeente: Harmonie, Nw.straat, 10 u, de' heer J. Sëvens- raa; .7 uur de heer J. Sevensma. Ned. Herv. (Geref.) Evangeli satie: Tivoli, Nwe Haven, 10 en 4 uiir de heer Matze van Hazers- wcude,.2; jl;' ;:;V'S Herv. Evang, „Eben Ha ëzer1': ge bouw Pieterman, Westvest,. 10 en 4 uur de heer J, Middelkoop. Kerk yj Jezus Christus v. d: H. d. L; Dagen: Lange Haven 59, 10.30 uur Zondagsschool, 5 uur Avond dienst,:- Stadsevangelisatie „Jemël": 10, Sainertkoihst. Oosterkerk: 10 uur ds. W. de Graaf; 5 uur ds. W., A, T. Nij énhuis van Den Haag..: Plahtagekerk: 10 uur dr.- J. L. Koole; 5 uur ds. W. de Graaf. Julianakerk: 10 uur ds. A. V/. T. Nijenhuis; 5 uur dr. J. L. Koole. Kethel: 9.30 'uur leesdienst; 2.3D uur dr. J. L, Kóole. - 'Zondag collectevoor hetJeugd-, huis. „Beatrix", L. Kerkstraat 70, 7.45 uur samenkomst voor iedereen. Ds. W. A. Krijger. De geschiedenis, die zich deze week op het doek van het Mono pole-theater afspeelt, heeft ook j voor de alweer betrekking op het g^ote verdiend, oorlogsgebeuren. Hier worden, ech ter geen geschiedenissen uiteenge rafeld, om de grond van het geheel bloot te leggen, doch juist span nende situaties geschapen. Een jong Engels journalist ont moet in de jaren voor de oorlog een danseres in Rome, verliest haar weer en hervindt haar in Teheran, waar hij als verslaggever werkzaam is. De Grote Drie zullen in Teheran bijeenkomen en alles wordt dus uit- gezeefd, om hen niet het slachtoffer van- ccn aanslag te laten worden. Door een toeval ontdekt Grant, de krantenman, een samenzwering en laat nu uitgerekend, de vrouw van de bendeleider de danseres zijn. Enfin, alles komt. welj terecht, dé journalist bij de danseres en de Grote Drie aan de conferentiètafel, maar voor het zover is, gebeurt er nogal 'tf een en ander en dat maakt juist een gang naar Monopoledeze week de moeite waard. De Toneelsectie van de Vryz. Chr. Jongecenbond gaf Vrijdagavond in de zaal van de R.K. "Volksbond, een toneeluitvoering waarvan de baten bestemd waren voor de deelnemers aan de Pinksterconfercntio 1948 te Ommen. De jeugdleider W. Hengcveld wees in zijn openingswoord op de grote waarde welke deze conferentie voor de jeugd heeft. 4000 jonge mensen uit het gehele land komen daar elke 5 jaar tezamen om hun idealen'te bespreken. Het was dan ook verheu gend. dat do zaal behoorlijk gevuld was. waardoor alle jongeren ge steund konden worden in de grote kosten, welke zulk een conferentie nu eenmaal met zich medebrengt. De vele en vrolijke verwikkelin gen welke rond „Het Gouden Kalf' ontstonden, werden door Öe jeugdige spelers weder met enthousiasme ten touele gebracht. - De verwisseling van Eugene, de rijke zoon. met zijn secretaris For* ster, bracht heel wat plannetjes in de war. Zoals vanzelf spreekt kwam aan hot eind alles weer op zijn pootjes terecht: de nietsnuttende zoon krijgt een goede baan, het „Gouden Kalf', Eugène. dc goede vrouw. Jan v. Rooy als de goede vader in een minder goed gezin en Jacques Laughs als Eu géne speelden hun rollen zeer natuurlijk. Ook Mayden, de moeder, Elly, ce goede nicht, en Bertha, de dienstbode, traden met .hun spel op de voorgrond. De ove rige rollen waren goed verdeeld, hoewel getracht moet worden zich wat vrijer te bewegen. De Jeugdscctie Is echter op de goede weg. hierbij geleid door dc goede regie van ir W. E. Hoek. Het herhaald applaus en de dank door de heer Hengeveld en dr Fa- ber. vergezeld van een bloemetje dames, waren dan ook wel Een duikboot-glijdt door het wa ter van de Atlantische Oceaan," een spookschip;/ schijnbaar,:; doch in werkelijkheid een tastbare jreali- t'eit, die in zich: bergt allé expo nenten van .het hoog-yerheven „Germaanse ras'*, -meesters en sa-: tilietënallen keurig uitgezocht en in deze duikboot gezet om van Oslo naar Züid-Amërika te varen, waar j de .nazi-beweging dan op nieuw zou worden .opgezet en ver-, .V.^' De Franse regisseur RenCIé-' ment heeft met „De Verdoemden" een zeer opmerkelijke film ge schapen. Een Franse dokter laat hij door de dulkbbot-gr.sten ont voeren en deze vertelt ons dan' en laat zién hoe éérst langzaam en dan steeds sneller de algehele on dergang van deze Duitsers zich voltrekt in deze- kleine ruimte,, waar feder voor, de andere een duivel in mensengedaante - wordt en de gespannen sfeer steeds meer doden sis ballast uitwerpt. Het predicaat oorlogsfilm be hoeft hier niet af te schrikken, want een goedkoop verhaal met veel geschiet inde ruimte dit niet. „De Vferdoemden" is zeker een zeer grote belangstelling waard. Cadre-wed strijden Hedenavond om half negen van gen in- „Bliek en daal weer propa- ganda-cadrewedstrijden van Entre Nous. aan. Het progamma luidt van Amen 400—J. van Dongen 400. Voo Zondagmorgen zjjn vastgesteld Bomkarup' 400Eichelste'in .500; Verhoeven 300Boznkamp 400.-Dè aanvang is dan cm' half elf/ ^Een 'afdeling Schiedamse politie mannen liep Hemelsvaartdagmee' in een door het N.J.V. in Scheve- ningen georganiseerde wandelmars. Een eerste groepsprijs werd in de wacht gesleept. Slechts weinige H.B.S.-ers had der. Vrijdagavond schijnbaar tijd om de door hun vereniging „De Misthoorn" georganiseerde lezing door lt. ter zeer le klasse J. Rot gans over het onderwerp„Kon vooi" bij te wonen. Een dertigtal jongens en meisjes was aanwezig en voor dit kleine aantal beeft lt. ter zee Rotgans verteld over de betekenis van marine en koopvaar dij in de tweede wereldoorlog. Door de Marine-Voorlichtingsdienst zijn een drietal interessanterfilins vertoond, w.o. „Convooi vaart;naar Kreta" met tekst vam en door Jan MoedwiL Bij meerdere belangstelling heeft lt. Rotgans zich bereid verklaard, in de toekomst nog eens zijn. oor spronkelijk vasttgestélde lézing te houden. Dat de H,B.S.-ers dan ineer belangstelling mogen tonen! Nu het voetbalseizoen zo spoedig beëindigd is, is er deze zomer voor de cricketers een mooie gelegen heid om veel van de „King of Sports" te genieten. Het béstuur van Hermes-D.V.S. heeft niet stil gezeten en heeft direct het veld to orde laten brengen voor cricket. Zo wordt dan reeds Zondag het cricketseizoen geopend met een wedstrijd tussen de eerste elftallen van Sparta en Hermes-D.V.S. Hermes-D.V.S. komt uit met de volgende bekende spelers: H. Stolk (captain), A. Molenaar, L. Borrani, A. Ruiferman, C. Tettelaar, J. Keu zenkamp, A v. d„ Ende, A. Scheep maker, G. Visser, J. v. d. Schoor en L. van Ameyden. Ook Sparta verschijnt met haar eerste elftal, o.a. R. "Wilson (cap tain), H. Sonneveld, H. "Wenneker, J. v. d. .Avóort, L. de Bruyn, R. v. d. Linden. De wedstrijd vangt aan om half elf. Afsluiting Hoofdbrug In verband met herstellings werkzaamheden zal de Hoofdbrug (verbinding Lange Nieuwstraat Hoofdstraat) op 11 en 12 Mei des morgens van 47 uur voor alle verkeer afgesloten zijn. TROEPEN- EN PASSAGIERSSCHEPEN NAAR- EN VAN INDONESIA CROOTE BEER thuis 7 v.m. op 600 mij) Z.O. van Ceylon, JOHAN VAN OLDEXBAItNrVELT thuis B vjq. te Suez. JOHAN DE WITT uitgaand 7 van. 6.30 uur op 300 mijl "Oost van Doodra -Head (Ceylon). KOTa BAROE vertrekt 21 Mei van Batavia naar R'dam. ORANJE uitgaand pass. 7 nam. 5 uur Sabang naar Singapore. WATERMAN uitgaand 7 nam. 5 uur te Sabang. WILLEM STTYS 8 h(j daglicht te CO- lombo. SCHEEPS BE WE GINGEN Castor 6 van. New Orleans naar Curacao. Helicon 5 te Mobile: Hllveraum 7 te. Freetown: Hugo de Groot uitgaand pass. 7 punteUaria. Iris 6 van Lissabon naar A'dam. Liasekexk uitgaand pas». 7 Panteliarib Murer.a pass. Pantellarla naar Aba- dan: Maasland pass. 8 kaap Blanco naar Pemambueo: Moebal 3 van Benghazi naar Bal ik Papan; Maetsuyeker 7 van Batavia naar Singapore; Malvina T te Eallk Papan: Modjokerto 7 te Macas sar: Marleen 6 te Huil; Marlekerk uit gaand pass. 7 nam. Brothers (Rode Zee); Marken thuis 7 op 700 mÜl.Z.O. van Ceylon. Nederland 4 van Suez naar Bahrein; Noord Holland, slepende een .korvet. 7 van Londonderry naar Uraulden; Nieuw Amsterdam 7 van St. Thomas naar Port of Spain: Noordam naar New York 7 op 350 mijl Zuid van Kaap Race: Ni|* megen pass. B Finisterre naar IJmuiden. Oranjefontcln uitgaand 7 van Ant werpen naar SouLhampton. Prins Willem n pass. 1 Wight, 8 nam. te A'dam verwacht: Parkhaven 6 te Barry: Prins Willem IV pasa; 7 Lizard naar MontreaL Roepat uitgaand 7 van Marseille naar Genua. Stentor pass. 7 FtnUterre naar Ham burg: Stad Vlaardlrgen pass. 7 Flores naar Cuba; Saldja 8 van Mlrl te Plad- joe; Straat Socr.da 7 van Menado naar Makassar; Stad Maastricht pasa. 7 Wight naar Sfsx: Sealiam 7 van A'dam naar Grangemouth: Saroera 7 van ML-i naar Pladjoe: Sockahadil (sleepboten- convool) pass. 7 Kaap Bon naar Singa pore; Stad Lelden 9 te Freetown ver wacht; Samaria naar Dakar 7 dwaï» van Madeira. Taokbavea n pass. 7 Punta Marlato naar San Pedro; Tankhaven I pass. 7 Kaap Blanco naar San. Pedro: Teïamon 4 te New York; Tasman 7 van Ambon naar Hongkong: Tibia pass. 7 Aden naar Abadan: Theseus 6 te Genua: Ti tus 8 te Malta; Ternate thuis pass. 8 Gibraltar. Wieldrecht naar Abadan 7 op 280 mijl IV,W. van Mlntkoy: Willem Barendsz naar A'dam 7 dwora van Madeira. Zaan 7 van Lubeck te Tcmeuzen; Zeeland naar New York pass. 7 nam. Kaap Guardafui naar Aden; Zeeman uitgaand pass. 8 Perlm naar Aden. NAGEKOMEN SCHEEPSBEWEGINGEN Ary Scheller pass. 7 Lizard naar Ada A'dam; Aigornb 7 van Marseille naar Calcutta; Att s. 7 var. St. Malo naar Newlyn. Bernisse 8 van Mo naar Zaandam; Beverwijk 8 van Umuiden naar Lu beck; Brem 7 te Lissabon; Bree-h«lle 8 te. A'dam; Breda uitgaand 6 te Cura cao; Bacchus 5 te Cludad Truldllo: Bcngkalls 7 van Alexandria nanr Sfax. Cronenburgh-7 van Mantyluoto r.\ar Antwerpen; Colytto 7 van A'dam r.aar Casablanca. De Ruyter 7 le Londen; Deo Duce 7 van A'dam na8r Kopenhagen. Evcrtsen 8 te Helsinki; Ebro met Hopper 6 van Dakar naar Boma; Euter pe 8 van Gothenburg te A'dam. Flandrla D 10 te Blaye verwacht. Gouwe 7 te LUbeck; Ganges 7 van Konenhagen naar Brest; Gooto 7 te Lu beck; Galilea 4 van Konakry naar Nan- \TSSERU Binnengekomen Vb 71 f 3740.- VL 61 f 4505.—, 6 K t 9300—. j PREEKBEURTEN NED. HERVORMDE KERK Grote kerk: Zaterdagavond 8 ti.- „De man die aarzelt". In alle dien sten extra collecte v. diaconie; 10 uur ds v.'d. Vloed; 5 uur da. Grootjans, dóopsbediening. Nieuwe Kerk: 10 uur ds. Van Roon van Pijnacker; 5 uur ds Schouten. Bethelkerk, 10 uur; ds. Oosten- brug;- 5 uur 'ds. Oostenbrug. Westerkerk: 10.45 uur ds. Schou ten. GEREFORMEERDE KERK Oosterkerk: 10 uur ds. Mulder; 5 uur ds Zandbergen. Landstraatkerk: 10 uur ds Zand bergen; 5 uur ds. Mulder. Kuiperstraatkerk: 10 uur ds. Van Andel, 5 uur dr. Kraan. Mr. Terpstraschool: 10 uur dr. Kraan; 5 uur ds. Van Andel. tes.' Hshrletta 7 'van Dover naar B'damL Hestla S te Curacao. Japara 3 van.Maüras naar Cocanada. KUNVAART LOBITH. gepasseerd 0 Mei. Stroom afwaarts; Anjo, Keuische Vaart 17, Te la, Bisma, Cor,Mcïk, Thracia. alle MEDISCH!; ZONDAGSDIENST Van Zaterdagmiddag 1 uur tot' Maandagmorgen. 8 uur zullen in bijzondere gevallen dienst doen de Geneesheren dr. De Koning, Burg. Verkadesingel A. tel. 3373 en dr. Imhoff, VcrpL Chassépleln 6a, tel. 3562. Geopend Apotheek Backer, Hoogstraat 228. tel. 2102. Deze re geling geldt niet voor dr. Busse- maker, dr. Leegsma, dr. Stoop en dr. Moerman. Rotterdam; Marjjke, Lochem; NUver- held, Amsterdam: En Avaat, Utrecht; Albatros. Amstoraara- Ida. Hasselt; Sfi- turnus. Zwartsluis; Hoop op Behoudt. Hazerwoude; Johanna, Leiden; Incon stant. Waddinxveen; Onderneming, Markelo; Tijd is Geld, HarderwUk; Ca- tharina. Doetlnchem; Eendracht. Fra- neker; Her.cbr, Arnhem; Hijdra. Alphen a.d. Rijn; Anna, Wcurt- Johanna, Eind hoven; Trhntie. Luctof, belde Nhrae- gen; Rival 2 Aaltie, Altijd Zorg. Maria Theresla. alle Loblth; Blrsfelden, de steeg; Guma. Bernards. EUse, La Pro- vidence. Tip, Rene. Zonga, Donau, Bel. lona 2. Beliona I. Mlnaaa, Cobag. Wan delaar. Express 30, alle BelgU}; Heinz Schrlewer. Ostmark. belde Hamburg. Stroomopwaarts: Pfogressu». Kara. Credo. Codex I. 2 Gebroeders, Zegerina, Vela, Afliankeiyk, OctJna./Marjul. Stad Gent; Nomadfsch; Gean, Vfertrouwen, Albatros, Hoop op Zegen, Deus. Geber- nator, Arlelle 2. LouisBr alls Duitsland; Naphta 9, 'Straatsburg; Athena, Specu lant, FratenUté .10, Tourane, Martha, Leba. :Matterhom. Express 22.4 Stjra, Lunga. Rhelnunlon 18.' Glürnlsch. Spe- ranzs. Quo Vadis,Cormoran, Expres» - GEBOREN: JAN Zoon van F, C. NOORDEGRAAF Th, NOORDEGRAAF— WIEKENKAMP Schiedam, 5 Mei 194S. ^Singel 122. Algemene kennisgeving. Heden overleed tot onzre diece droefheid, racht, cn kahn geheel onverwacht onze lieve Man. Vader. Behuwd, en Grootvader SIMON HOUTMAN Echtgenoot van M. van Wamden. Eerder weduwnaar van Cornelia Bitter in de ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam: M. HOUTMAN— v. WAMELEN. Schiedam, 7 Mei 1948. Lange Nieuwstraat 29. De teraardebestelling zal plaats vinden te Schie dam 10 Mei op de Alge mene Begraafplaats. Ver trek van het sterfhuis 11 uur v.m. Liever geen bezoek. Geen bloemen. R. A. v. d, POLL. plaats vervanger van notaris L. A BETH tc- Ovcrachie, zal op Vrijdag 21 Mei 1948 bü op bod en zo nodig op Vrijdag 28 Mei 3948 bij afslag, tel kens te 1! uur v.m. in het gebouw van de RJC. Volks bond, Lange Haven 71 te Schiedam, in het OPENBAAR VERKOPEN: .de panden met erven aan de VJaardingerdyk no.'207 en Jacob Marisstraat no. 8 té Schiedam, kad. gemente Schiedam Sectie M no. £279. groot 1 A 9 c-A Aanvaarding bij de betaling- der kooppenningen of uiter lijk op 3 Juli 1943. Nadere inl. ten kantore van gen. plaatsvervangende not., Ov, Dorpsstraat 21. Don Kabalos spartelde en gilde en Brim- Bram, die geen .roverhoofdmannen lustte keek.ver wonderd naar zijn opgewonden vangst./,,Hellup" gilde de dappere Don: „Hij zullen mij opeten." Van v/ie zijn die beer, laten hij mij loslaten, ikke., zal duizend goudstukken en honderd vette koeien Seven als hij mij laten lopen! „Nee", riep Oewah- ks „Wij jouw vieze geld niet hebben willen Jij: gevang ingaan ert wraak'van overgrootvaderen uit eeuwige jachtvelden zullen jouw deel zijn. Ugh, Oewah-LMt met scherpe tong hebben gesprokeni" Deze beslissende woorden waren te veel voor Don Kabalos.-Hij kronkelde zich vrij uit: de klauwen van BrlnvBram en zette het op een fopenl De goede beer deed helemaal geen moeite zijn gevangene terug fe halen, hij was een beetje ver suft door al dat geschreeuw vlak bij zV kop en ''S keek met verbaasde ogen de wegrennende rover hoofdman na. Ik wist ook niet zo dadelijk wat ik" doen moest, nu onze buit óp het laatste ogenblik i dreigde te ontsnappen, maar met Öewah-Uk was dat anders. Met indiaanse tegenwoordigheid van geest sprong hij op het rotspad, richtte zijn pijt en boog «n riep: „OefI Jij niet levend ontsnappen. Oewah-Uk gehaktbal als hond neerschieten, oefII" ■Ik sprong toè en het gelukte mij de pijl nog een beetje van richting te veranderen, want/de bedoe- ling van Oewah-Uk leek me wel wat érg krijgs haftig. De pijl suisde door de lucht, naderde de rennende Don en boorde met een. klap in een berkenboompje, maar niét voordat Het een stuk van de mantel van-Don Kabalos meegegrepen had; De Don werd middenin zijn vaart aan de boom genageld en kwekte yan schrik... - DANKBETUIGING Voor de vele bewijzen van medeleven en deelneming b(j het overlijden van mijn lieve Vrouw en onzelieve Behuwddochter, Zuster, Be huwdzuster en Tante, Me vrouw FEBNAKDE JUtlETTE VAN OUDHEÜSDEN- FLEURON betuigen wij" U allen onze hartelijke dank, in het bij zonder aan de Eerwaarde Zusters van de Dr. Nolet- Stichting te' Schiedam en aan Dr.. Hoekstra, Juliana- laan te Schiedam voor de goede behandeling en ver pleging tijdens baar riek rijn. Uit aller naam: Joh. van Oudheusden. Vlaardingen,Mei 1Ö4B. Gedtmpte Blersloot 160. Vcoi spoedige indiensctre- ding gevraagd; Prima vakman, in staat -leidmg te geven, Sollidtatleb'- C.V. Magnesiet Amarilfalrleken, Vlaar dingen. Ook U zult Uw woning wel wat willen opknap pen. Wij helpen U daari mee met ons succesarti kel WO ND ER WIT; to één keer Uw plafonds ea muren spierwit. N.V. Verfpakhula .SCHIEDAM" Broersveld 24, Schiedam Tel. 67902. WitterBbedrtyf Gebr. Kley- heeg, Hoofdstraat 239. Zend briefkaart of bootschap TeL 68353 Ponp met wagen te huur, per uur of per dag voor 3 of 4 pers. Van ouds Boerde rij Huiskens. Hoofdstr; 239. Te koop: mooi modern old- finish ledikant (2. pers.), als nieuw. Koopje! Lekstraat 27,- winkel. H. J. Goudswaard. Algem. Houtbedrijf. LadderE, trap- pen, carrier- en wegenbouw. Ridderkerkstraat 27 A en B, Schiedam.- Evangelische Gemeente, a.s. Zondag; spreekt- mr John Sevensma. 10 uur in „Har monie"; 7 uur in bet „Ver enigingslokaal". Toegang vrij WoningruH, Weduwe zoekt klein huisje of zit- en slaap- kamer met gebruikmaking van keuken, in ruil voor vrij bovenhuis. Br. no. S 3532 bur. van dit blad. Vertegenwoordiger, die lees bibliotheken bezoekt, "kan zich van een lonend© bijver- dienste verzekeren door het aannemen van bindwerk. Brieven aan Boekbinderij L. v, d. Weijden, Vlaardin- gen. SINGEL 142—150 COSTUUM REGENJAS (gab.) (linnen) pantalon COLBERTS ZOMERMANTEL i REGENMANTEL (gab.) JAPON MANTELCOSTUUM TELEFOON 69929 Cheniiscli reinigen Verven^ 3.75 4.50 4.50- L50 2^5 3.75 '3.75 vanaf 3.25 3.75 9. 7.25 i 3.25 - 4.B0 7.25 vanaf 6.25 8. WOLLEN DEKEN (Chem. Rein.) L50 Afhalen en thuisbezorgen, zonder prijsverhoging;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2