AMERIKA is niet het land .vaii overvloed In Tel-Aviv is pveryloëd 10 Jeruzalem lijdt gèbrek 1 fhpfarine 4 héden Onjuist beeld van Gods own country' Het is moeilijk met 50 dollar f. 132.50j per week de eindjes aan elkaar te knopen De huur vergt 20% van het inkomen Lutusca „De grote Hartstocht Het huishoudboekje van Louisé Detker (New York) Arena Lé Diable au Corps RAVERO-TAXI'S Bij het heengaan van Joh. Brautigam Meer interesse voor de Wést Interessant betoog van ir. Uterxnark kleine negertjes Capitol „Mademoiselle amuseert Zirf!" Y^/ ANNEER het Amerikaanse Congres in een poring om het door de oorlog achterop gekomen Europa weer op de been te helpen met een genereus gebaar enkele mlUiarden beschikbaar stelt voor het Marshall-plan. millloenen,voteert voor do uitvoering van de Truman- leer en Imlp aan China, blijft Amerika in de gedachten van de'gemiddel de buitenlandse krantenlezer het land van overvloed, „Gods own coun try", dat onuitputtelijk is en waar ieder burger zich In weelde baadt. Dat dit beeld onjuist is en de gemiddelde Amerikaanse werkman iedere week een zware dobber heeft om In zijn gezin de eindjes aan elkaar te knopen, bewijst het huishoudboekje van Louise Decker, de echtgenote van een 30-jarige werkman, die wekelijks 50 dollar (f 132.50) De familie Decker woont in een appartement van vier kamers in de industriële wijk van Astoria, Long Island.^an de overkant van de East River, gerekend van Manhattan uit. Zij hebben drie kinderen, Lar ry, Lorraine en Louis, die nog te klein zijn ora op school te gaan. 's Morgens om zes uur stapt Louise behoedzaam het béd uit om haar man niét wakker! te Tiiaken; trekt over baar katoenen nacht hemd een versleten, housecoat aan en gaat naar de keuben om de fles gereed te maken voor de baby. De kleine t slaapt iüeen bedje naast het hed van zijn ouders en de twee .andere kinderen slapen in 'een apart kamertje. De huur van dit appartement vergt maandelijks f 95.40. De 'vloéren. zijn bedekt met linoleum en de meubels,, die het echtpaar ..reeds voor hun tróuwen kocht, schreeuwen om bernieü- wing. Om zeven uur roept/dé/" huis vrouw haar "man/op, dié;- zijn ont- bijt gebruikt bestaande :uit een sneetje droge toast én een kop koffie. Koffie is de-enige iu^é, die de familie rich.-., perm ze drinken per-week twee pond, het- geen: mevr. Decker slechts f 2.45 kost in de .filiaalwinkel.- •••-,• Daarna gaat Deckér naar de .fa briek, waar hij controleur is van de lopende band. Voor het twaalf uurtje op de automobielfabriek neemt hü enkele broodjes mee en een ei en neemt in de cantine daar bij -een warme kop koffie vopr vier dubbeltjes. 1 Dc kinderen1 'eten bijhet. ontbijt een-bord pap én drinken een glas sinaasappelsap, terwijl zij een bord. pap eet met een kop koffie, 's Mid dags eet de familie thuis een/bord -pakjessoep. welke 64 cent kost. Voordat Decker zijn weekloon aan zijn-Vrouw, afdraagt wordt/maan- delijks f 5:30 contributieaande vakbond "-afgehouden,, 'i 3.25 voor een levensverzekeringspremie en f 11.95 Voor riekenhuisverzekerlng, Bovendien.wordt wekelijks f -1.33 afgetrokken voor sociale verzeke ring en f 5.30 inkomsten-belasting, zodat Decker, -eigenlijk - maar f 119..40 mee naar huis brengt.-. Hiervan.-houdt Decker f 5.30 voor zichzelf om zijn kopjes "koffie- té betalen en om somseen biertje te nemen. --/ï^v. :ïj Mrs. Decker trekt na ontvangst van de resterende f 114.10 weke-. Kunstenaars .plegen: zonderlinge lieden, te zijn:-doorgaans nemen zij het met de conventie niet al te nauw, zij jgchijnen er. een .merk- waar dig behagen .inde schéppeni té doen wat een fatsoenlijk mens-niet- in' hét'burgerlijke hoofd zou halen en/zü. v^ijzen' met - hautaine spot eventuA critiek van de hand, bm- dat een spiesburger de Drang. - tot Scheppen, nu eenmaal niét kent, de 'Gróte Hartstocht, die ben - tot Daden drijft. - bijvoorbeeld :de.:-''schilder -uit déze .film: hij/laat. een allerliefst 'vrouwtje in de steek, gaat ih;Parijs "'werken en nu moge hij aan den lijve ondervinden,dat schilderen 'een weinig'lucratieve bezigheid is, hij zet door want hij voelt: .hij /moet.';Een- vrouwwordt ver liefd op hem, maar wat heeft ón- v liozele liefde /té betekenen als mén bezeten is door schildershartstocht? /■'•'.De vrouw maakt zich vankant, 'maar beschilder volgt de "weg, die gSiBUnRoepinghém wijst:, hij ..gaat /naar Tahiti,- waarhet nog zonni-, ^;jgér. is dan in BarijSj Vmar de kleu- %ren nog/feller zijn.en;de vrou- wen ook. Onze schilder; trapter ^daarom prompt in aï/.;moeten., we gihëm toegeven: zo'n/.vrouwtje kan /.alleenrnaar inspireren. ..Dat'doet. ?:'zij,':op .Taliiti-wijs, eh de./kunste- tdaar,.groeit in" genialiteit tot; tevo- :|;-rén nimmer bereikte hoogten. Dan //gaat: hij dood en zijn, Tahiti-Saskia „vervTilt zijn. laatste, door" rainach- ■Irting voordit ondermaanse ingege- .-ven wens: zij steekt de .brand in ;.zajn ueuvre. /'//■- rit Dat hebben wij"-erg jammer-ge- van den,' want we. hadden ZO: graag gezien, hoe hoog: onze schilder nu /fwèl gestegen"zou /zijn. Of dit jdan :fe;iéts/afóf "toe doetaan" dewaarde' film? Bigenlijk/iiietémaar /«eerlijk gezégd was dit;, het .enige //wat ons in deze film/interesseerde. Want ;al spe el t George San ders uit-, stekend de rol - .van*-- dc cynische Hschüclër;? de verfilmihg/^ah/Ket overigens belangwekkende gegeven |kb^dt/jammerlijk 'op het .(dóór/én ma or - burgerlijke effectbej ag, .wat sterk doet "denken aan-het ingooien :^van. éigen' glazen';7 y •i-v.v. .:- -. Advertentie. L .M-. •- ljjks f 23.85 af voor huur, f 3.20 voor gas en electrisch en 2.92 voer een verzekering voor de kinderen Zij hoopt, dat Larry straks van, dit geld voor dokter kan studeren en dat Lorraine verpleegster kan worden. Voor de jongste is geer. verzekering omdat het levenson derhoud tc veel vergdo om nog meerdere verzekeringen te kunnen betalen. Voor het grootste gedeelte doet zij de was zelf, doch de grote stukken gaan dei deur uit .voor f 7.95 per week. De rest, f 76.18, wordt gebruikt voor het huishouden. „Ik kan mijn 'eh m schoenen en kousen kopen", vertelt'" mrs. Decker, „doch, mijn klerenmoet ik krijgen van eep van mijn zusters.' Als de. week-om.is,; is namelijk ook het geld 'verdwenen. Over; sparen, behoeven we niet ±e prakkizerenwij, zijn blij als we uit de schuld blijven", - Daarentegen ziet .zij nog .kans, vier .maal/'per;:jaar een-, bijdrage van f, 2.^5 -aan een /Weeshuis .te geven en/jaarlijks f 5.50 voor haar Kerkgenootschap tc betalen. De Deckers gaan ncoit een avondje uit, omdat .ze niemand hebben om op, de kinderen te'pas sen. Soms loopt een vriend binnen om eens over politiek te praten of, over de vakbond. Zondags -gaan ze met de kinderen naar een familie-/ lid op bezoek. 7 Baarfgróotste zorg "isi dat haar; man ziek .wordt, want hijkrijgt loönaftrek voor ieder uur, "dat hij afwezig is en zijn. fabriek heelt geen ziekenfonds, 's Avonds om tien uur gaat haar man" naar bed en doetzij - nog .de babyivas. Dan; kijkt zij/even uit o vér. dé East River, na ar de: -lichten -./van. Manhattan; - waar zij.hoopt, dat haar.'.zooh' éensi als dokterwerkz'aarnzbl mogen rijm 1 -v Tegen I^e diable aii corps (hier Van de duivel bezeten geheten), Autant-Lara's meesterlijke verfil ming van Radiguet's gelijknamige roman, hebben sommige .lieden be zwaren geuit. Zij achten het werk moreel 'gevaarlijk omdat het ver haalt van: een ongeoorloofde lief desverhouding tussen een zeven tienjarige scholier cn dc jonge vrouw van een frontsoldaat. Die protesterende moralisten zou men willen vragen of diet hun ont gaan is dat deze -film op tot'bezin ning stemmende wijze da ruïneuze, gevolgen toont van het zich willoos en zonder verantwoordelijkheids gevoel overgeven aan een "harts tochtelijke verliefdheid. Buiten de uren dér. min -beleven Marthe en Francois al bijzonder weinig vreugde aan huh bezeten heid voor elkander. Storende be moeizucht der ouders en) spot en achterklap van buren worden hun deel. Voortdurend komt de ideali teit van de roes in botsing met de realiteit van het alledag-leven van het laatste jaar van - de oorlog '14-'18. Op zeer knappe, voorname en dichterlijke wijze heeft Lara de tragische geschiedenis gerealiseerd, die begint in de lente van 1917 en eindigt'met de dood van de vrouw en haar'begrafenis op Wapenstil standsdag, 11/November. Wij her inneren, ons géén film waarin het geluid zulk een zelfstandige rol. speelt. Meesterlijk tekent Lara de beklemmende sfeer van; oorlog en thuisfront: in heVFrankrijk van "die dagen enp ritét verrassend levens- ware details weet hij; diepe achter-; gronden te scheppen voor zijn fi guren. Enige malen Iaat hij beeld en. geluid vervloeien tot een' waas, waarinde herinnering gestalte krijgt en zo wordt uit het herden ken van de jongen- (Francois) het tragische verhaal-opgebouwd. Met; 'ontroerendeeenvoud en prachtig; harmoniërend-met-het ge heel, warden. door'Micheline presle er. Gerard Philippe de vrouw en.de jongeman gespeeld. Terecht wérd dit kunstwerk op het festival- te Brussel hoog bekroond- en hier tot film van de maand verklaard. Advertentie 7. Af. en dan kijkt zij naar Manhattan Zondag, is erkenning en dankbssr-- 'eenniet gering dëeliaan ■L het Moederdag.hdd. - „Mcedtc/En als ^Moeder* Herts od een dag is de Moeder werd door-alle dag een geschenkd&g zal j jijtii .eeuwen heen als een: hen dxyn, ach. een kinderhand negende- Md -:aU zodamg >ge, werm -beschouwd. moge gauw .gevuld: zijn, ultyetkcren Vve noren - Waar het', de opvoeding Moeders hand is nóg aait- Pf - jpnicus rnom^ \betre[t ,schakelt dé vrouw ituer géotitd als het traJÏ'dê' pelen: Ja .een uitvinding haar"7eigen: ik geheei uit. kinderen komt. Daaróm van de koekebakker, maar In feite hebben haar; kin' maak Moeder morpen '1. vi!iZCT\ *s_, /dcflr zo- deren alles wat zij in het eens bilOnvermijdelijk .Afoederdag niet alleenleven bereikten aan Moe- breekt de tfjd'aan dat men een loitehjkc èn cen logi-, der ie danken. Htm oor- Ieralles voor over zou sche instelling is, 'doch ming. kennis en persoonj 'hebben haar te eren ook etn fijn gebaar van Ujkheid danken zij 'voor 'als het nog kon! Wanneer de:heer'.'Joh. Brautigam tunnel, uitbreidingsplannen,//bouw, straks dan eindelijk van een wel verdiende rust gaat genieten, trekt zich een figuur terug;.wiens werk en leven als dat van weinig ande ren beheerst is geweest door de stad en haven Rotterdam. Johan Brautigam werd 18 Mei 1878' te Uithoorn (N.-H.) geboren. Zijn,- ouders hadden bet niet erg breed, zodat hij reeds op 11-jarige leeftijd bij een banketbakker in dienst kwam, Vroeg al voelde de jonge Brautigam zich tot de socia listische arbeiders- en vakbeweging aangetrokken; hij werd.lid van de Socialistische Jongelieden Bond en bij de oprichting van de S.D.AP. en de uittreding van Domela Nieu- wenhuis, bleef hij de oude leider volgen. Nadat hij een aantal jaren op zee was geweest, kreeg hij zijn eer ste officiële functie in de vakbewe- ging: ass. bestuurder rvan de Alge mene Nederlandse - Ze'eliedenbon'd te Amsterdam; waarvan hij in 1904 de afd. Rotterdam geheel voor .zijn rekening kreeg. Ernstig verschil, van mening méé het Amsterdamse bestuur, dat be roep-op sociale wetgeving afwees en directe actie wilde, leidde tot zijn aftreden en de stichting van de Rotterdamse Zeemans vereniging „Volharding", die haast alle leden van de Algeméne overnam en zich in 1910 bij het N.V.V. aansloot. In dc jaren van de eerste wereldoorlog heeft Brautigam hard gewerkt aan de totstandkoming van de C.AO. en de fusie met andere N.V.V.-organi- saties tot de Centrale Bond van Transportarbeiders. Gebrek aan plaatsruimte verhindert ons uitvoe- riger. in ie gaan op de talrijke be moeiingen van Brautigam bij vak acties, de grote havenstakingen, zijn' rol in hét overleg met werkgevers (de „loonraad"zijn '.voorzitter schap van Centrale Bond, Rotter damse Besiuuröersbond etc. In 'Pol iticis ving zijnloopbaan aan bij zijn benoeming als opvolger van de overleden Spiekman, tot. lid van dé Rotterdamse" gemeenteraad fn 1918. Daar .behandelde-,hii bij voorkeur kwesties.' van vervoer en énige malen leiddehij voor zijn' fractie de behandeling: van de be groting. In 1919 werd hij bovendien •tot lid van de Tweede -Kamer en Prov. Staten benoemd. Nadat hij reeds in 1931 geduren de, een korte,periode a eel had uit- gemaakt van het college van B. en W~ werd-hij in Sept.T935 wethou der voor gemeentewerken, stads ontwikkeling, volkshuisvesting, bouwpolitie en begraafplaatsen; welke 'diensten hij 'gecentraliseerd heeft in de Gemeentelijke/Techni sche Dienst. Tijdens zijn. ambtspe riode, 'die geduurd hééft /töt. 'zijri zelf gevraagd ontslag in 1942, zijn belangrijke besluiten gévallen: een nieuwe bouwverordening, die afre kende met de alcoof, bebouwing van de Meent, bouw van de Maas van: nood- en permanente wonin gen-na.het bombardement./Bij de Bevrijding is; de heer. Brautigam wethouder geweest tot de verkie zing van de nood-gemeenteraad op 8 November 1945, die een einde maakte aan zijn politieke loopbaan. Hij is toen aangezocht om zich be schikbaar te -stellen als persoonlijk- vertegenwoordiger van de minlstér van Scheepvaart bij de onderhan delingen ovërde C.A.O. voor zee lieden, die op .4-April 1948 in wer king is getreden.In* Augustus 1946 volgde.zijn benoeming tot' Rijksha- yencommissaris-Zuid, welke-functie Hij-nu'1 Juni zal neerleggen. De heer Brautigam is ridder in de Or de van de Nederlandse Leeuw. Advertentie L M. U&tN PUNtN tN OM£P - 20 USltTTEM i 0-7S /v',- i\< Na de oorlog is men in-Neder-; landmeer belangstelling - gaan tonen voor onze bezittingenin de West, een gebied, dat vooral" in economisch .opzicht zijn', tijd ..ver ten achter was en waar.ook nu nog de tóe standen allesbehalve roos kleurig zijn. In de* Aula van. de Economische; •Hogeschoolvroeg Vrijdagavond1 de. heer. ir; W.v-L./'UteOTrir^/^ecteuri van':-het:;' Handelsmuseum'Jtidiscli; Instituut, die/ Suriname, en/de/BeV nedenwindse eilanden ;bézocht,': in' een boeiend betoog, van de aanwe zigen begrip voor de" achterlijke en primitieve -toestanden iii deze stre- De grote moejlijkfieden in/Suri name, dat vier maal 'zogr on t -is'als Nederland, zij n: het gebrek aan ar-' .beidskrachten," het. geferek aan-in ternationaal. verkeer, het :gebrek aan. goede verbindingswegén, kort om: het.gebrekasnaHes.Veel.cuI- ,tures zijn- er- reeds mislukt door- het.: minder; goede klimaat, tegenslagen; (ziektenen doordat de bevolking: niét geschikt is.voor de landarbeid Men moet genoegen nemen met ge- importeerde arbeidskrachten: Ja vanen, Brits-Indiërs. Een reis van Paramaribo naar Nieuw-Negerï, die toch tot de -grootste steden van Suriname behoren, neemt - vier dagen in beslag. Menbegrijpt;', dat op deze. wijze hét handelsverkeer, de J3 any oer van producten, niet erg vlottenkan. Mc^ kweekter wat- rijst en/suiker: en doet aan bosex ploitatie: .'De sinaasappelcultuur heeft een 'grote toekomst; Een ge-- luk is, dat de bodem belangrijke delfstoffen bevat. Moenga is dank zij.de bauxietwinning en ook dank zij de Amerikanen een belangrijké sta d 'geworden Op de eilanden' en vooral op. Curacao is de situatie weer anders. Daar-is wel, sprake, vanin te ma txó-- "naai. verkeer. Door! zijn gunstige ligging is "Willemstad, de zeer mo derne hoofdstad van Curasao;;,j: een. belangrijke bunkerhaven, (het'Pa namakanaal! jen/- bézit //rij - - grote olieraffinaderijen. De -^landbouw betekent ook hier weinig,.//maar men ho opt" me tirri gatie yeel te be reiken, Al; met al, besloot: ir. Uiermark. betekent. est-Indië nog weinig1 op d e; w er eldm ar kt,; maar -dïtgebïe d heeft/een grote toekomst, wan neer.^:-. men er de moeite en 'het geld voor over., heeft. Vechtpartij in de tram In lijn-14 ontstond Donderdag avond tussen de Ioswerkman H. C. V. R. en de banketbakker D. J. M. uit de Prinses Margrietlaan een hevige ruzie. Eerstgenoemde be werkte de ander dusdanig met zijn vuisten, dat deze in bewusteloze toestand naar hét Coolsingelzieken- huis moest worden vervoerd: De geweldena'ar werd: opgesloten het hoofdbureau. Hidp bij stukjes' Nadat ik al de hele middag: verdaan had met. een tocht .door alle mode- huizen met mijn vrouw óp 'zoek naar een- new Jook want dat kón nu niet langer zo zonder verdubbelde derrière, een wésperrtaille enflod- derrok, 'vond/ze kwam, net toen ik dan eindelijk aan mijn'stukje zou beginnen,een van m'n aardigste kennissen oplopen om me mee te trohèn naar, hou5 ja, iets heel gezel ligs. v'-C,1* "V? Het spijt' me; best-e; jongen,/zei//: ik/rotsvast/ maar..; eerst/ moetmijn - werk- af/'erudai zal wel .éven <hu:en ook .jsvant;:ik.ben.doodop van het ge- winkel vanmiddag. - Wacht maar, zei deaardige verleider, ik zal je, wel éren Helpen, ik hebgfeterenjui st iets heel merk- waardigsv-meegemaakt/- Tc zal het je vlug vertellen, dan' heb' je meteen een aardig verhaal: "Je krent dokter Z. wel, ..van - de- Mathenesserlaan, nou die had een.stukyof tien gaÊtea te eten gevraagd. 'Een dag té voren was rijn vrouw al druk in de weer voor Het diner.Toen"zé Lnde; provi-T/ s iekast snuff el de naar lekke re blik jes; vond-ze er 'nog een paar met zalm, van voor de oorlóg, maar die stonden al, een beetje bol cn dan„ is de.inhoud Zoals je; weet meestal he»/-/, do.rven. Ze maakte-ze toch ópen en zég tot haar vreugde dat de. zalxn^ nog-'goed. van;kleur was. Dokter; ;en zij roken .ernan en. proefden' een stukje en mérkten méts verkeerds, 'zocat mevrouw er een lekker slaatje: van hiaakte.' Dè'hond bofte er ook bij,' want7 die werd. op dé velletjes en het afval getracteerd. Juist; haddeu de gasten' ér bij/de/,/; maaltijd fyn van gesmuld en zat men opgewekt te wachten"op de vol-, gende gang. toen de dienstbode' wit - - van schrik binnenkwam en.mevronw toefluisterde dat de-hond dood was. Beheerst stond-, dokter/op, vroeg hét woprd en vertelde/de gasten 'dfl'-T. .afschuwelijke rituatie. Maak u niet al te ongerust, sprak hij tot de,dode-'v;':; lijk ontstelde disgenoten, ik-zal on~ta%\ middellijk uw maag. leêgpompen, daóifM- zult/u 'stellig - weinig'/hinder van het"'/T bedorven voedsel ondervinden. T /'Met ware zelfverachting giüg dokter aan-het pompen en'toen hij /.i// alle magen geledigd had eh zich zelf V' .bij een collega onder behandeling. wilde gaan- stellen,giug' mevrouwr.?-1/ even maar ;de- keuken - en AToeg aan Jansje, de meid, «waar, die;arme lieve Hector was. Buiten, mevrouw', %;zei Jansje,/ heel tim.de ï/'v/rj hr d ik 3 'et op de deur gelet en toeh.' is. hij er..-uit gériA-'' snaptengelijk lag- t-ieonderdé f./" auto, op slag was t-ie dood, me- f - vrouw Ik won je niet stereo, zoi ïk legen mijn leuks kennis,- maar dat ir>:'oax' mop met - zoTr bMrd, "Vadef/;daéhi;ja'^/ soms dat" ik dié voor waar in dé krant kon zetten? -fvk DESIDÉEIUS;.;/ TEL-AVIV, Cat /?ü7Jo/j-/iofef Beste Frits. Je zal het je niet kunnen voorstellen, maar ondanks de wereldschokkende berichten over dc toestand in Palestina zit ik hier In het Gat Rimcn-hotel lek' koe een cigaretje tc roken. Aart eten en drinken Is geen .gebrek cn het is eigen lijk niet te geloven, dat wij hiér - in Tel-Avlv alles volop hebben, terwijl in Jcruzatcm hqpper wordt geleden, inderdaad zou ie Tél-Aviv het Parijs van het Midden-Oosten kunnen noe men, Vooral nu Palestina zo iets als het middelpunt van de wereld sch\jn> te worden komt hier een internatiorfaal gezelschap uit alle vijf werelddelen bij' ceh cn men zou werkelijk kunnen den ken in de hal vanhet Victoria-hotel te zitten^ Of misschien wel in het. Wal dorf-hotel, want de. New Look is ook hier:niets bijzonders meer. Maar: niet alleen, dat hier alles zoh- déé bon [te -koop ts/ bananen, aardbeien en dadels- laten nieuw aangekomenen het' urater in dë mord loptn) ncen. indeze stadis ook geen verduistering; zoals in Jeruzalem, 's Avonds nodigt een lichtreclame van <{cnduf=ertden Ismpen rif, om in een gezellige bar. whisky te drinken 'af een ijs-creame te bestellen. Aan bioscopen, theaters, varliti's en dergelijk vertier is geen gebrek. En dan m oct je de mensen boren vertellen die vit Jcru talent komen. Op ieder uur van de dag herinneren prik keldraad en versperringen aan de Feuilleton „Het is vreemd...." was Lom- klonk haast toonloos, scheen van .EOOFDSTUK 14 bard's commentaar. verre te komen. Zij hadden rechter Wargrave naar Blore riep: „Wij moeten kijken, ne revolver;" Blore fluisterdè de ZÜ" kamer gedragen en op bed ge- woorden haast. Icgd. Hij hep naar ae deur. De ande- dokter vervbVde nn? steeds Hierna waren zij weer naar bene- rene.volgden hem. Versmals laatste- m5e^ezSde. Sanldoié stfm- m den gegaan en. hadden in de hal al- Toen zij de trap afliepen, zei Kianxim-estem. „tn kaar aan staan kijken. T Armstrong over ziin schotóer: Sd ??2eÏÏt»' Blore nol met een zware ctcra; DOOS AGATHA CHRISTIE „Het is natuurlijk mogelijk, dat dood 8°«veest. „Wat moeten wij nu doen?" 1 1 - -|-in de salon is gebleven." vera liep naar de pruik. Zij rei, Lombard antv/oordde onmlddel- 51 Zij staken .de hal over. Armstrong terwijl haar stem trilde van afgrij. 1»^ „wij gaan iets eten. Wij moe- pr> tnïfl' ven: ...De grijze wol van juffrouw ten eten. weet je." Weer gingen zij naar de keuken. tDlSTILLtERD WIJN BIER FESTlylTEiTEH? METHOpri VALT TE PRATEN I^OWINCMN R'DAM EN OMGEVING'; ,De verwachting was waarschijn- riep luid: "zen: lijk, dat je zou sterven van angst. „Wargrave, Wargrave, waar bent Brent, die weg was. Bij somnaige mensen zou dat opge- u?" Blore voegde hieraan toe: gaan zijn.-Heb ik geen gelijk, dok- Geen antwoord. Behalve het zacb- „En het rode gordijn,uit de.had- ;er?" te getik van de regen heerste er in kamer...." Armstrong zei niet veel. Hij merk- in het huis een dodelijke.stilte. Vera fluisterde: „Dus hiervoor te aarzelend op: „Och, dat is moei- Toen bleef Armstrong ceDsklaps bad hij het nodig...." lijk te zeggen. Een Jong. gezond staan in dé dein opening" van dc sa- Plotseling lachtePhilip Lombard mens zonder hartkwaal. Het is Ion. De anderen naderden en keken hoog en onnatuurlijk,. rtegenover over zijn schouder. Vilf klehm nezerttes kranen Jas bran- Eén van hen slaakte een kreet. „vyr kleine negertjes kregen dewijn/ dat Blore had meegebracht Rechter Wargrave zat in zijn stoel Hij stak er een: vinger, in.'en proef- met de' hóge :rug /aan'; het andeTe; de -voorzichtig. Zijri gezicht veran- einde vah' dé khmer. Twee kaarsen derde niét./^j zei twijfelend:/ „De brandden aan weerszijden v^/heïn.' Weer,openden zü.een blik tong. 2U zateen werktuigelijk, bijna zonder te proeven. Vera verklaarde: „Dc zal hieran nooit meer tong eten." Zij waren klaar. Zij zaten; om de keukentafel en keken elkaar aan. „Nu rijn wij-nog maar met ons vieren."... Wie zal de volgende Eén kviam tMdnVe.'uTde'taóei zw?", B'or? «Mg» de llaast toeh waren er nog vier." aarzelend, beducht voor een ant- woord. .En.-" dit is - het einde /.van rechterArmstrong staarde vóór zich uit. met het recht gemier steeds gevaerlijker wordende situatie. Het gebrek aan water is daar catastro faal Verschillende wijhen kunnen slechts door tankauto's van-water wor den voorzien. Dan staan de mensen in lange 9queues om een liter of zelfs een- halve liter .pet' persoort' ih ont vangst te nemen. T- - Zo is dus de toestand op "i ogen blik. maar hoe zal het worden els de Engelsen weg zijnEr zijn 300 Joodse en 300 Arabische politie-agenten in Jeruzalem en die zijn natuurlijk niet in staat, de orde te «ouden en er op tc letten, dat de Arabieren niet., naar' de Joodse wijk komen en de Joden niet eens een bezoek brengen aan het ge deelte waar dëfmeesié Arabieren .zijn gehuisvest. -■ Wie enigszins de kans had. heèft al, de wijk genomen. Jeruzalem is eigen lijk een dode stad;wahnecr-mëntzo:dz verhalenvan de velé vluchtelingen hoort; die van kanongebulder': én<aBn slagen verf ellen jVergelijknu daarmee het leven hier'in Tel-Aviv.' Slechts dc lijsten der, gesneuvelden, -die''doorVde Irgoen Zwai LeoemI worden - gepubli ceerd, '-.herinneren'ervaart',' dat: net: in een ander 'gedeelte: ven dit land; eigen lijk oorlog is. - - En toch mag men verschillende kleine incidenten, niet iht' het" oogver liezen. Een tiende - van der Joodse bei- volhing de stadf telt. 270.000'itiwó-, ners draagt de uniform vanidc Ha- ganah. Deze verzetorganisatie 'is voortdurend in beweging. Daar ziet men een groep door.de stad marcheren, anderen trachten nieuwe leden te win nen en weer een andere groep is druk bezig met het bouwen van schuilkel ders. Dat doét me dan ineens denken aan de dagen in Londenkort voor de oorlog.Toen zag men plotseling ook overal loopgraven en schuilkelders verrijzen. Een ander' symptoom van dreigend gevaar ij. de moeilijkheid om passage te krijgen. Ook benzine' is schaars. En wie dan eens strak In de gezichten van de' leden van de verzet-organisaties kijkt, die ziet dan een vastbcslotcr, trek en weef meteen, daf het ook hlet, op veel Jen zou kunnen uitdraaien., r' Maac zoverzal het dan voorlopig nop.; niet zijn en ..ondertussen wtc-i Vz hei n op te waarderen, dat ikhier 'zon*; der; moeite een glas - koude melk lean i -kopen. (erwijk 'daar kginds - tn 'jeru-a- (ent -zelfs ook babies gebrek"? moeïën.5$ lijden.a - X-'-Maafe ie -' "oyer ons dus nógmaaej i- niet ongerust. jpj a Nog geen twee jaar geleden marcheer den Palestijnse troepen die deelnamen aan de overwinnihgspBrade schouder 'aan schouder door Lóhdèri. Een. jonge,nogal,knappei-milKonéw hairedpcliter,:'die .zich op ,haar- vèi- fi jaardag" een complete- swing-^bana als ;lijf-orkest//-doarV-;-,haar't:papB cadeau/laat, doen, is'"of wel van Lotje getikt'of..-.'.-ze.'is"' Ameri kaanse/De ;laatste: veronderstelling Ts: niet 'van/onsim£ar van de makérs/:/ van de/Franse film/jjltlademoiselle 's amuse". Het-orkest, dat/zicb voor.'een he-/; Ieboel, geld doorde schatrijke „Amerikaanse", "laat'.lijmen'./ haarii muzikale lijfgarde te worden,-is niet minder dan dat yanKay Véha türa. Ze kan voortaan/ geen stap doen of Ray er als- de kippen ach- teraan -met zijn/ eminente blazers en strijkers. Dat; moet v'natuürlijk;g;: fout, gaan als je" die arme kérels overal mee heensléept, Ray en zijn r mannen gooien de swing-bijl er. bij neer en dan heb je de poppen aan het dansen/Het eind: van liet. lied is - echter weer/door. en door muzDraali'/ •tot/grote9Pluchting. van./de lyfor- i'- "kest-bezitster, Li'het; voorprogramma'/: draait een/ .maller-geestigst „tekenfilmpj 0- van Walt Disney'. k /:/-/ HET BEGON ZO GEZELLIG Een/ buitenman/ bracht Woensdag een bezo ek: a ahRotterdam1; Hij/hè- slaot.de avond - gezellig door te/ brengen/ en-'ging met een-juffrouw op Kstehörecht /aah/dë /zwièrii Op: een-gegeven/momëht''misté'hij/: zijn portefeuiUeVKij'Ontrüktedevxouw/: baar. handtas/eii-1 ging.daarna naar, ae:politiepost Linker/Veerdam./De Vróuw /wérd later /in-/haar'/y/Qnlhg/^ aangehouden/ De portefeuille wérd i opgespoord, maim de/xnboudj .f 150.-. T en. .70 - textielpuntèni/ -.warén'.ver- dwenen." De vrouw. ;is opgesloten' in hèt/buréau/^ahdenhplelnz/^s^^ smaak lykt goed." y Maarvwat d? toeschouwers schrik Wargrave. H« zal geen vonnissen-^fiij zei, bijna mechanisch: „Wij -/Blore" kwam böos/eèn paar- passen; en - angriJhbééÉriade,. Was hetf>féit, meer vellen.! Haj /zal zijn zxvarte kap. moeten! voorzlchtïg zijn. en brak naar voren, „Als u zegt, dat ik dat hy daar sat in een rode toga oxet meer opzetten' Dit is de laatste zyn zin'at. -K daameé geknoeid! heb, ria-ik' uw :mat/eeh:/pruik op züo'hoofd..../ m?,al, ,dat :hij. ooit als.rechter.zitl- H/j Blore- knikte. „Dat zei hy ook.... hersens In", M Dokter Arnxs*ronv wtmkte de an- ral geen samenvattingen meer geven; en; nuis hij doodl" -■.■■■/■- /Vera",zorgde voor -een' afleiding, deren te 'blijven stunxu lïij zelf liep en onschuldige mannen in de dood ,Jk zotc wel eetri wifleh, weten, door/te zeggen: „Waar" isde rech- naar 'de stillè,//: starende -gestalte, sturen; Wat zou: .Edward; Set oh: hoe het .gebeurd is?" .vervolgde- ter?"; -••••'.. 7 terwijl. Mj onder.:, het lonen even lachen, als hij hier was!-'Wat zou",die' Armstrong. -u-.•.•/• -■ Dë - drie' mannen - kekenelkaar aan. wankelde als een dronken: man. lachen!" .Lombard-.vloekte. „Een - handige- -,;Dat is vreemd, ik dacht dat -hij/ Hij. boog zich naar voren, en keek Zijn uitbarsting - verbaasde en hinderlaagl Die rommel werd-in de ■met ons mee naar bóven was ge- in het stille-gezicht. Toexi nam hü' verschrikte de anderen. /.T- ;!v, kamer'van juffrouw -Claythorne op gaan." -•/. "a. met een vlug gebaar de_pruxk weg. Vera nep: „En vanmorgen ^zei Je gehangen en had precies de uit- iDat dacht ik ook En u.' dokter. :Deze viel op de grond -en liet het: nog,: dat hij het was!"- werking, die- bedoeld was.--Iedereen U kwam achter mü - de trap op?", hoge. kale voorhoofd vrij, met pre- Het gericht van PhüIp Lombard: rent naar/boven in de mening,- dat vroeg Blore. -- eies in, het midden een rond gat, veranderde van uitdrukking het, zy vermoord wordt. En zo in de Armstrcng antwoordde: .- „Ik waaruit traag bloeid vloeide;werd ernstiger/ verwarring"— verraste iemand-hem, meende,'dat; hij mij-:volgde. riv/Na- Dokter Armstrong tilde/dé;,leven- -' - Hij: zeiOP zachte toon:7„Ik weet, terwyl hij 'niet op zijn hóéde.-vwas." tuurÜjk is hü langzamer dan wij. loze hand op"en voelde de pols."Toen dat ik dat zeiNu, ik had onge-9- Blore vroeg: V Hü is een oude man." ////f// keerde hij-zich/tot-de anderen.. „Hij lijk. Nog iemand van: ons, wiens on- „Hoekomt. het,", dat - niemand hét - 'Weer keken zij elkaar aan, ?J ia s doodgschoten.Zijn stem schuld te laai vastgesteld isl" - schot heeft gehoord?" ,/Uv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3