in De Verenigde Staten van Europa een MET DE SNOEKHENGEL NAAR HET STRAND ver AKKERTJES Meer vóór- dan tegenstanders mm Èv S» te IS' Wm Geert voorns of baarzen, maar botten en schollen BEZINNING Hengelaars! Gevechtsvliegtuigen voor Nederland Rheumatische Pffnen disit pcuzjid vmi jfaèaJtksJi Eiken Windsor Fauleuil Y/h Toorenburg Darame TUÏNKALEKDER SAL DE RADIO-PROGRAMMA'S m ggaangjEE Parool-puzzle Zaterdag 8 Mei 194-f ^-1 ivc--: l§8# :r.V. tëïS.'Si' .\A^AKN£ER'er. In Nederland «Vér zeevisserij gespro- v ken wordt dan blaken hier- ;.«.v over allerlei misverstanden te ïwstean, Vélen denken bij .zeevisserij'* aan haalenvansst w a*a de kust van Florida of wanneer zij dichter bij hols blijven dan zien zij alleen als mogelijkheid om er met een logger op uit te trekken. Het spreekwoord „onbekend maakt onbemind" is hierop wel van toepassing. He doorsnee sport visser heeft er geen moeite voor gedaan om met de zeevisserij nader kennis te maken, terwijl deze toch Juist in deze tijd - het gesloten seizoen xulfce ideale kansen biedt. Ik kan u hiervan enkele treffen de voorbeelden noemen. Mijn nva- Eer ie, een groot binnen visser, moest van de zeevisserij niets heb ben en tegen zyn. zin liet hy zich eens door mij overhalen om een /keer mee te gaan. Na een paar we ken was hij. niet meer van de pier of de strekdam weg te slaan. Een andere hengelaar, een vriend van mij, die In de polder nooit meer dan een paar vorentjes ving, waarvoor de kat haar neus.optrok, is ook aan zeevisserij begonnen en Du heeft hy ruzie met z'n vrouw omdat hij hooit meer een Zondag thuis is. .^In de vijf jaren, die ik aan He Hoek heb gewoond, was ik het grootste gedeelte- van m'n - .'-vrije tijd aan het strand te vin-, den met de werphengel. Ge woonlijk wist ik al van tevoren of er wat te vangen was, want van het bale on van m'n. huis kon ik op zee kijken en als de meeuwen op het water staken, dan was hef in negen van de tien gevallen met de vis wel in orde. - De vangsten varieerden van twintig tot dertig botten of schollen van Hink formaat en dat is nu heus 'geen visserslatijn..,. Ook hef strandvissen met een 'beug oï schletlljnen is een. aardige liefheb berij, maai' de werphengel heeft toch wel m'n hart gestolen. De vraag rijst nu natuurlijk: h o e moet ik dat doen en zijn er veel kosten, a an verbonden? Een korte, stevige snoekhengel leent zich uit stekend voor het doel. Onderaan een piek,.om de hengel tussen de stenen van' de pier ofde strekdam vast te zetten en aan het. uiteinde oen goede, ruime loper. Een niet te kleine rol Ós zeer aan te bevelen, daar in dat geval "de kans groot is,* dat de lijn in ongerede raakt bii het werpen, waardoor het aas door de schok' van. de haken slaat. Als werplijn is 20 meter snoeklijn ruim. voldoende. De eigenlijke van ger bestaat uit 125 "cm. silk no. 5. Aan dit gedeelte worden sneuen MORGEN is het 10 Mei.'Het noe men van deze datum is al ge noeg om vele herinneringen wakker te roepen. Het begin van de Mei maand dwipgt ons. tot bezinning. Op 4. Mei, de nationale Doden-ge- denkdag, kwam dit tot uiting in de twee, minuten stilte, die zelfs door onze jachtige werkstad in acht ge nomen werd. Twee minuten is wei nig bh de eeuwige stjite om de reeds •verweerde kruisjes op de graven der gevalleneiu Maar ieder kan als- onze gestorven dichter Jan - Prins ook door het straatlawaai gaan met zijn telgen stilte. En bij gemis en piet te stillen verdriet be denken welke verantwoordelijkheid ea welke verplichb'pg dit duur be taalde goed der vrijheid aan ons, de' overlevenden, oplegt.; Morgen is het 10 Mei. Noodlot- tige dag, waarop de verheten strfjd begon dié ons door zweet, bloéd en tranen tot nieuwe vrijheid brengen .>2n0est*- De thd van bezinning, deze dag van gedenken valt tussen Pasen en Pinksteren, dit jaar vlak. na-Hemel vaartsdag. Ook dat Js een gedenk- dag: gewijd aan een gewonnen strijd. Misschien verstaan wtf -dit nu na" doorstane nood"-beter dan vroeger. Wfj weten nu, omdat wij het aan den lijve ondervonden hebben, wat het zeggen wil .bevrijd «u van de honger gerei te worden. ;E; Onze bezinning vindt pas bodem en doel als wij daardoor komen tot de ontmoeting met Christus. Dit komt niet vanzelf. Evenmin als de vuren voor de kruisen gewijd aan -hen die vieleri. vanzelf zijn gaan - branden. Voor de ontmoeting met. Christus is nodig besef van onze 'slavernij aan demonische machten, van onze honger naar gerechtig- hefd. Voor Muus Jacobse werd de. bezinning een bevrijdende ontmoe ting met Christus: 0 v JO MelJ94Cfy;i';7: i'; ~J5r' hing iets wonderlijks toen in de tucht 'de zwarte vogels boven onze hoo[den en wij die zagen en nog niet geloofden tot elk opeens begreep- er ia ffeen vlocht. l vonden wij toen in een plots beminnen elkaar en hadden ieder ding gemeen: soa voor wie leeft door zoveel -1 doden heen straks niet een nieuwe wereld- gaan beginnen? ^Drink uit mijn beker, voed u aan mijn dis, en leus mg op de mond: ik ben uw broeder} Want tdt de dood brak de herrijzenis, t>an Christus onzen Heer. onzen Behoeder! - God heeft da wereld met Zijn vuur gewijd xjj onze geest dan vurig en bereid!" De laatste tijd is ons ro vaak ge vraagd: Wanneer kornt er mi eens een rubriek .Hengelsport" in de krant, dat wij niettegenstaande de geringe omoang. ons nog steeds grote beperkingen oplegt voor de aandrang zijn bezweken. Wij hebben Jan Dobber een „pikeur" onder de hengelaars bereid ge vonden^ om een setie arftjfcelen «oor ons blad te -scAnjuen en hiernaast afgedrukt vindt u dan ket eerste. Bn wanneer U in moeilijkheden zit:, vraag het aan Jan Dobber. Hij 3tea: ti gaarne met raad en daad ter zijde. bevestigd fhet een tussenruimte van ca. 20 cm. en een lengte van IQ cm. Aan de uiteinden worden dan twee vaste stukjes plat lood gezet van 2 cm. in het vierkant en 3 mm. dikte. Dit gedeelte wordt aan de hoofdlijn gezet en het tuig is klaar. Voor haken neme men de originele bothaken. Het aas is voor de hengelaars het grootste probleem, omdat de mees ten: ni^t over een gamalenkor be schikken. Met zo'n garnalenkor is het mogelijk in drie of vier trek ken voldoende aas te vangen voor een dag vissen. Het meest geliefd is een schelpdier, in de vissersmond „dozen" genóenm. De zich in de schep bevindende witte tong is het aas, waarvoor de vis Se de hengel uit de handen trekt. Maar deze „dozen zijn alleen aan het strand te vinden na een zware storm. Zee wormen. zijn ook goed, maar even eens moeilijk te vinden. Rest dus de garnaal en zoals gezegd: hier voor hebt u een kor nodig, maar ik vertrouw er op, dat u. 2ich door zo'n kleinigheid niet zult later, af schrikken. en droegen halve maantjes of een sterretje met diamanten bezat in hét haar. Toen het ballet afgelopen was IN het grote /sprookjesbos ver koekje^thazelrióotpas(ttótjes,. klapte iedereen luid in de han- hier vandaan werd feest ge- Wij ontvangen uit. Engeland deze foto van dc fabricage van gevechtsvlieg tuigen, bestemd voor de Nederlandse marine. Het zijn tweepersoons machines met Noils Roycemo'oren. Boven ziet men het vliegtuig op een proefvlucht; daaronder de plaatsing van de 2.220 P.K. motor. Advertentie 1. M. AIb elke beweging hindert en pijn doet cis pijn scheuten U kwellen, neem dan Üw toevlucht tot „AKKERTJES". Zij verwilderen de stoffen, die de pijn veroorzaken en werken zweet-bevorderend. In October vorig jaar heeft het Nederlands In stituut voor. de Publieke Opinie voor de. eerste keer geïnformeerd naar de bekendheid met de gedachte van een „Verenigde Staten van Euro-: pa" en naar het oordeel erover. Een half jaar" later, aan de vooravond van het „Europa-Con gres" in Den Haag. heeft het N.LP.O.,deze vra gen opnieuw, gesteld. JKunt II mij zeggen, wat U oerstaat onder „Verenigde Staten van Europa?" is de vraag waar de NJ. P.O.-enquêteurs mee Aegonreru De anfnwortfer. yan het publiek, in, al syn geledingen luiden: Nu Oct;'47- Europese statenbond, federatie, net zo ':'X iets als Ver. Staten van Noord-Amerika 39% 42% Politiek verbond van Europese, West- Europese staten 9% *6% Economische Unie, Benelux in 't-groot 3% 12% Verband tegen communisme, zonder communistische staten 3% Diverse andere antwoorden 9% 3% Geen mening 37% 37% In een half jaar tijd is er dus weinig veranderd. Er 'zijn nog even veel mensen, die niet kunnen aangeven, wat de „V.S. van Europa" voor hen betekenen. Het aantal, dat dit begrip in de eerste plaats een politieke inhoud geeft, is gestegen, het aantal, dat aan Benelux en een economische unie denkt, is sterk verminderd. „Waf denkt U van de idee van een*Verenigde Staten van Europa?", luidde de volgende NJ.P.O.-vraag, 'nu en eert half jaar geleden Nu Oct.'47 38% 42% ■6% 10% 7% 5% 11% 6% Goed, uitstekend Mooi maar onpractisch, illusie Niet goed, slecht Anöpre antwoorden, goedkeuringen on der reserve e:d. Geen. mening (die aangeeft, wat VS. van Europa betekent) 63% 63% Ook hier-vinden wij dus, net als in het najaar van 1947, een meerderheid, die zich voor een „Ver.: Sta ten'* van ons jverelddeel uitspreekt/" Tenslotte heeft het Gallup-instituut de kwestie toe gespitst op één aspect van .een statenfederatie, spe ciaal om/na te gaan/hoe het publiek, tegenover /het prijs geven van een groot deel dér sou ver eini telt staat./,'. ;jZoudt U. er uoor of er tegen zijn dat Nederland een provincie werd van een .„Vcrehfpde Sfafen' van Europa", zoals Noord-Holland pf Brabant of Gronin gen een provincie is van Nederland?" luidde deze vraag, en de antwoorden zijn: /,-;' 35%> voor 33% tegen 32% geen oordeel,-. Aanhangers van de verschillende politieke partijen hebben er zeer uiteenlopende gedachten over. Partij van de Arbeid en WD. zijn sterk pro, K.V/P.-ers, A.R. en communisten tegen. Nederland „provincie van V.S. van Europa" Voor Tegen .G. oordeel V.V.D. 58% 29% 13% Party v. d. Arbeid 57% 21% 22% Chr. Hist. 37% 33% 30% K-VP. 22% 40% 38% Anti-Rev. 21% 36% 43% C/P.N. 20%./ 53% 27% Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie- vierd. Duister maar. De nacht zweefde door de lucht, haar wijde mantel bedekte zorgvuldig de slapende wereld. Plotseling werd zij aan haar mantel getrokken; verstoord keek zjj. achterom en tot haar grote verbazing zag zij een "aantal, maanelfjes staan. gestampte beukennootjes. Ook &en en <je - beide kohiiiginnen verrukkelijke glazen bessenwijn spraken de elfjes hartelijk toe. en wat je je nog inaar meer. van die heerlijkheden kan voorstel len. De tafel was prachtig ver sierd en het tafelkleed gemaakt van aan elkaar geweven rozen blaadjes. De musicerende elfjes bliezen op gouden fluitjes en speelden óp kleine harpjes. Kleine torré- Wat moeten jullie om deze' tjès- liepen bedrijvig heen en tijd hier," vroeg 'ze een. beetje weer om voor alles te zórgen./ boos. "Eindelijk kwamen de eerste „Dieve Nacht, weet je dan niet maanelfjes naar beneden gegle- dat het vanavond de beurt van den om dé komst van hun konln-, onze maankoningin is om aan de gin-aan te kondigen. Zij. zat in hemel te staan en wanneer U nu alles met Uw donkore mantel zo HiernaKgingen ze inoptócht naar de feestelijk gedekte - tafel. Zo duurde het feest voort en. nier- mand dacht aan de tijd, behalve de Schemer. Haar taak was bijna volbracht en ze werd moe. Ze gaapte' eens on slaakte, .een diepe ZUCht.. De elfjes schrokken er van, maar werden er tevens aan her innerd, dat het' tijd was omte eindigen.;. - De maankoningin verzamelde v„. al "haar elfjes en 'nam. hartelijk, ëèn koetsje van gesponnen ma-■•■afscheid van de kleitte aardbe- nestralen .dat;;- werd getrokken ■;woonsters en nodigde haar tut rwart maakt, kan ome koningin door vier vliegende roaanpaard- eens gauw op de maande komen met haar stralen er niet door-jes. Achter haar aan kwamen de Toen ze aJlemaal heen breken. Kunt TJ vanavond Uw zuster de Schemer niet stu ren? We zijn uitgenodigd op de aarde, om een groot feest by te wonen" „Nu, vooruit dan maar," zei de Nacht, alweer mild gestemd." Zij blies op een kristallen fluitje en daar kwam haar zuster, de Sche mer. aan. De Nacht vertelde haar, dat ze vanavond haar plaats moest vervangen. Dus verdween de Nacht-., weer geruisloos naar. haar hoge steile rots midden; in de Zee. Nu kon de maan haar stralen loden van haar gevolg, allen gc- hlies de schemer op haar zeten op vUegende paardjes. JHet «Urt en waarschuwde haar ande- -,vas een schitterend gezicht. Een re zuster, de Dag, om haar arbeid moment werden de bloemenelfj es ïe beginnen. er door verblind. ,«-r De bloemenkonlngin liep naar -voren,, begroette de maankonin gin hartelijk en bracht haar naar. de troon. Iedereen nam plaats, het was doodstil en toen begon het ballet. Toen begón bet Het paard van de bakker Zacht klonk de muziek ais be- d/tf WQ!J-Ven^f w^kct' dat werd van zelf wakker om een uur <>l vijf- geleiding van het'eerste, nummer, dat door de vissen gegeven werd. «ff "T.hTpJïd Tn7e bakker. als een glanzende zilveren bol aan de hemel. Het sprookjesbos op de aarde werd er .prachtig door verlicht. De visjes in het meertje wip ten met hun staartjes van ple zier in de lucht, hun schubbetjes glinsterden in allerlei verschil lende kleuren in het maanlicht en weerspiegelden hun beeld in het water. Er zou vannacht een watcrbaüet worden gehouden, waaraan verscheidene bloemen en maanelfjes mee zouden doen. Twee tronen Aan de oever van het meertje waren twee prachtige, tronen op- lelieblad, nu eens op hun "têus, -. - dan op de staartvin maakten ze nou moet ik opstaan en jkben een fantastische figuren. En plotse-/ beetje stijf. ling doken ze weer met een sier- f lijke boog in het water. Bewon- Bah! derend hadden de elfjes toegeke- Altijd dat gejakker ken. Nu was de beurt aan dé zei het paard van de bakker, bloemen- en; maanelfjes. In; altijd dat gejakker, en óm vijf uur op. ademloze spanning zat ieder te Langs alle deuren wachten op wat er komen ging. met brood lopen leuren, Daar kwamen, ze aan, in zilve- hier een halfje, wit, en daar een ven notedoppen, getrokken door half je krop. glanzende waterdiertjes/ die hen ,.;j M door het water heen naar het Bah! i - lelieblad brachten. Met een Oei. wat een rakker sprongetje wipten ze uit hun wa-, dat paard van de bakker. gentjes. Weef je wat ie zei? Hij 'zet; ben je Kleurige vlinders vlogen m matf gericht- voor de bloemen- en de, stervormige figuren bóven het ga 'm lekker smeren maankoningin^ Rondom deze tro- lelieblad. De bloemenelfjes droe— ég ik ga galopperen gen jurkjes van tule in de kleu- en ik ga galopperen naar de ren van dé regenboog en hadden Koninklijke stal. daarbij passende''bloemen in hét '"v,.r/.: 'N*'-/ haar. De maanelfjes waren gekleed in de kleuren. - van zon. en maan nen waren mosbankjes neergezet voor dé toekijkende elfjes; Aan de' andere zijde had men een prachtige, tafel gedekt met de heerlijkste dingen erop, schaal tjes met- stuifmeel- en honing- 7oen ging het in galop van hoppetie hoppetie hop! - Van hoppctlehop door dc stegen van hoppetie over dé wegen, van hoppetie ouer de( aardappdakktr. Wel, wel, dat paard'van de bakkerf Toen hij bij de stat van de Koning /"H" .'.V/'V'v' - 'j: kwam, - wie zat daarDe koning! Vy y. 'Met een pot vol honing - en riep: nou hebik höning en geen eens een boterham! Toen kwamen er lakeien die onderdanig zeiert: Sire, vanmorgen is de bakker niet Nn'" '■%;-/geweest. i- Hij .kan.geen brood .verkopen zijn paard is weggelopen, dat zeien de lakeien toenheel --;■/'/' -•// bedeesd*. Advertentie l. M. zit heerlijk, Ji laag in prtjï en ijzenterk 95.- Nieuwe Binnenweg 340 t/o Plantsoen Rotterdam Telefoon 34136 VOOR. MOEDERS die handig zijn met de naald en die haar kroost eens wal bijzonders willen maken, plaatsen wij dit grappige span meisjes Ameri kaanse meisjes!) £ijn ze niet schattig in.die speelpakies? 10 MEIWie kamerplanten verr zorgt gebruikt daarvoor ook bloem- mest. De uitstekende resultaten hiervan zijn voldoende bekend. Doch, 'evenals een mens, kan een plant ban het aller beste wel eens te. veel krijgen. Daarom leze men zorgvuldig op de verpakking de aanwijzing ov-zr de' hoeveelheid mest. de sterkte van-de oplossing, waarin de ze wordt toegediend enz. Sterk groeien de planten behoeven meer voeding en meer water dan zwakgroeiende. Indien een plant al te veel mest krijgt kan ze daarvan ernstige nadplen ondervinden. Voor de toediening van bloemmest moet de aarde voldoende vochtig zijn. Tijdens de groei heeft de plant de mees te behoefte aan deze voeding. In de rusttijd wordt geen mest gegeven. /ONGENSKLEDING is duur, en .dan spreken we nog maar niet van de nodige punten. Maar. soms kan moeder wel eens een voordelig lapje op de kop tikken of eert oud kledingstuk vermaken. Om haar daarbij te. helpen geven we deze keet een patroon voor jongens vart ongeveer 12 jaar (boven wijdte 82 cm!) In het patroon van-de plusfours is ook dat foöc een korte broek getekend. We maken de onzicht bare stuiting door onder de gevoerde linkervoorkant een eveneens gevoerde knoopsgafenreep volgens de aangegeven vorm te stikken en rechts een gevoerde A-nopen reep van dezelfde vorm aan te zetten; Ih de zijnaden blijft, tussen de pijltjes de sakopening en van onderen de beenstuiting open. .Bij de kruisjes aan de onderkant naaien we van voren een aluiCpat van 10 bij 2 cm mee, van achteren ken gesppat van 6 'bij 2 cm. De voertngzak waarvan de helft in het voor patroon is getekend, wordt als aangegeven met stof belegd. De. door achterbijschuiners ingenomen bovenkant van de broek en de onderAanf van de pijpen it'orden met een reèp stof afgeweekt. Voor de plusfoursheeft U nodig 95 cm; «oor dé korte broek 60 cm stof van 130 140 cm breed, In het voorpand van het jasje ma ken we het borst zakje van voering, dat we met een patje van 2l/g cm b&ed afwerken. Wc naaien de bij- schuiners in de o é.q rv as 3o 6 ;jM B 3 BROEK vooa 8ROÊH ACMTETa KRAAG taille (20 cm lang, in de taille lYz cm breed), onder de arm (van boven 1 cm, in de taille l/i cm breed) en aan de hals (van boven I cm breed). Dan stikken we de zakken op en zetten het beleg tegen de voorkanten over een inlegscl van linnenDe rug kan zo nodig met een naad midden-achter gemaakt worden of met een schouderpasje. Bij het sluiten van schouder- en zijnaden de ragscbouders iets inhouden. De bovenmouw wordt van voren door strijken gerekt, van achteren iets ingehouden. Tegen de onderkant kunnen we een beleg je van linnen hechten. De mouw wordt over de kóp licht inpe/iouden mef de binnennaad op het tekentje, lx/x '.m voor de lange bij schuiner, ingezet. De randen van de kraag (dubbele stof net linnen inlegsel) worden op de aangegeven plaatsen even gerektDe halsopening zet men er tussen. De ceintuur is 94 bij 4 cm. Voor het jasje heeft u ongeveer ELLA BEZEM ER .met Paulus Gtj zfjt geroepen om vrij te zijn. Gebruikt deze vrij heid dan ïüet als een gelegenheid voor het zinnelijk leven maar. dient elkander door da-liefde.". Oberman. 14<X cm oen dezelfde breedte nodig. ZATERDAG 8,MEI 1S43 Avondprogramma. HILVERSUM I: 19.— Artistieke staal kaart. 19.30 De Kerk hu, 19.45 Reg. uitz, 2D.— Nws„ 20.05 Dingen van de dag. 2015 En nu Okè, 21.15 Socialistisch commentaar, 21-30 - Week-end orkest, 22.— Luisterspel/ 22.30 Operettekoor, 23.— F3ws„ 23.15 Habby»hoeit.i.;.23.30— 24.—Ivlalando.' v'";. HILVERSUM H: ;iB.— Nw;./ 1?_I5 Uit de discotheek; 19.45 Kampvuren langs de evenaar, 20,Nws., 20.05 De gewone man, 20.12 Sjmphonie orkest. 2OJJ0 Lichtbaken, 29.50 Klein orkest, 2125 Ra- diofeuilleton. 22.— Week-end serenade. 22.30 Orgelspel, 22.45 Avondgebed. 23. Nwb.. 23.15 Zang en orkest, 23.40—24. Gr. muziek. :.v; ZONDAG, 9 MEI HILVERSUM I: 8,— Nieuws;v 8.18 Land. Philh. ork.; 8.30 .Voor het platte land;, 8.40 Vaudeville strijkorkest; B.12 Sport; 9.15 Mén vraagt; 9.45 Geestelijk leven 10.- Zondagshalfuur; 10.45 Jeugd dienst; 12.00 Gr.pl.; 12 30 Zondagsclub; 12 40 Kon'. Utr. Mannenkoor: 13.Of) Nws; 13.15 Twilight Serenaders: 13.50 Spoor wegen; 14,00 Vlooi en piano; 14.05 Boe- kenhadiuur; .14.30 Kamerorkest; 1530 Fihnpraatje; 14.45 Gr.pl.; 16.00 ;Manlfes-_ talies op de Dam ter gelegenheid van het Congres .van- Europa; 17J0 .Ome Keesje;. 17.50 Sport; 18,00 Nieuws; 18.35 Pianoduo 18.30 Reg.uitz. HILVERSUM n: 8,00 Nieuws; Water staat; B.15 Zondagmorgen; 8.30 Morgen wijding; 9.30 Nieuws, waterstaat 9.45 BerlJJns Stedelijk orkest; 9,55 Inleiding Hoogmis' 10.00 Hoogmis; 11.30 Trio; 12 00 Angelus;; 12.03 Piano 12.15 Apologie;" 12.30 Lunchconcert;.12.55 Zonnewijzer; 13.00 Nieuws 13.20 Lunchcóncrrt; 1340 •Viool en piano; H;ooOppe Ringmuur: 14.40 HarmrmIe Rt. Caecilia; 15.20 Cau serie Mgr. M. Verhoeks; .15.30 Musikalc Tombola 16.10 Spcrtreportage: 15 25 Eerste Vespers; 17.00 Kerk. Cantates; 17.30 Studio dienst; 18.00 Verpers Oud- Katholieke kerk,: HILVERSUM I: 19.00 Radlólympug; 18.30 5tradiva sextet; 20.00 Nieuws; 20 05 Reportage; 2D.15 Opera'aria's eh duet ten; 21.15 Hoorspel: Villa Rose; 21.50 De Speeldoos; 22.10 Hallo Uspreekt toet... 22.30 Henriette Bosmans, piano; 23.00 Nieuws; '23.15 Skymasters; 23.45 Piano., HILVERSUM II:' lD OO Jac Kort, orgel spel; 19.15 Ds. Straatsma; 18.30 Nieuws; 19.45 Koor Harphurgse Staatsopera; 10.50 In 't Boeckhuys 20.05. Gewone man; 20.15. Zo is Moeder; -21.15' Zangrecital; 21.59 Boston symph.ork.: 22.15 Viool en plano: 22.37 Actualiteiten 22.45 Avond- feöed; 23.00 Nieuws: 2315 Weens cn ngelse Walsen. MAANDAG 10 MEI HILVERSUM l:'7D0 Nieuws 7.15 Gym nastiek; 7.30 Musette; 8.00 Nlcuwg; 8.15 Gr.muziek; 8.42 Boston Symph. ork.; 9.15 Morgenwt)ding 9.30 Claveclmbel; 9.45 Arbeidsvitaminen; 10^0 Voor de vrouw; 10 35 Bas en piano; 11.00 Op de Uitkijk: 11.15 Orgelconcert 12.00 Lyra trio. 12.30 Congres voor Europa; 12.30 Weer; 12.33 In 't Spionnetje; 12.38 Ban- dl Balogh 13.00 Nieuws 13.15 Vaudeville orkest 14.00 Wat gaat'er om in de we-, reld 14.15 Solistenconeert; 15.00 Bonbon-" nlfcre: 16.00 Piano en tenor; 16.30 Wer ken van Rosy Wertheim; 17.00 Zang klasse; 17.15 Congres van Europa; 17.30 Hoort zegt het voort; 17.45 Reg. uhz.; 18.00 Nieuws: 18.15 Londen onder de loupe. 18.30 Reg. uit?.. HILVERSUM- n: 7.00, Nieuws; 7.15 Reveille; 7.45 WooTd voor de dag; 800 Nieuws;. 8.15 Te Deum Laudamus 8 00 Instrumentale soil; 9.15 Ochtendbezoek; B.3,0 Waterstanden; ,8.35 Vragen aap voorbijgangers 10.(C Werken van- Grieg: 10.30 Morgendienst; '11.00 Wiesbaden er Collegium Musicum; 11.15 Van oude en nieuwe schrijvers: 11^5 Pianorecitai; 32 Voor de lunch: 12.30 Weer 12.33 Ancora trio; 13.00 Nieuws 13.15 Sans Souci; 13.45 Heinrich Schliisnus; 14.uu School- ultzendlng: 14 35 Musette Ork,; 15.00 Zangrecital; 15.30 Gr,pl.; 16.00 Bijbel lezing 16.45 Gedeelten nit Israel in Egypte 17.00 Het kleuterklukjc.klingelt; 17.15 Holanda Sextet; 17,45 Concertgcb. quintet; 18.15- Sport; 18.35 *Met band en plaat voor U paraat:. Advertentie L M. ..Soldaat." sprak de - luit, „Kom naar voren. Wou jij weer *t com mando niet horen?" „Jawel luit. beslist, Maar. als U -t' ntet wist. Ik drink „TIP", dan mag niemand me. •/',-. storen,"- Inz. HrT.H., Nijmegen, on tv. I fl, HP, AFTREKKEN EN DELEN Natuurlijk bent U nóg niet', de eerste beginselen van het rekenen, die U op de lagere school leerde vergeten. O, toch wei?. Ja, dan wordt het misschien met het weke lijkse raadsel1 eeri beetje 'moeilijk. .Enfin de aanhouder wint, zegt e,eb. bekend spreekwoord. ^Zo -lanè wé ons dat voor ogenhouden zal de ojilpssing heus wel gevonden woi -■ den, - //y: "X.., Wat we gaan doen? Eerst -4"e twee getallen, Üïe pndér elka&n: staan van elkaar aftrekken en wan. neer dat gebeurd is, het zo onts^j- ne nieuwe getai delen. We 'geven van dé twee bewerkingen slectós enkele cijfers 'en dagen alle. knappe rekenaars uit "in uiterlijk vijf j£1~; nuten de gehele opgave uit te wJJr- ken.-Wie ziet daartoe kans? - 2 .6 Van dit raadsel worden geen op lossingen, ingewacht,'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4