BROEKEN AUTOMOBIEL STRQOBAND b/dtdemödeu/il, SINTMAARTEMSDIJI Opnieuw Hi t touw Poot ons TENTOONSTELLING ■J^adio defect VAN SANTEN JAZZ-PIANO VRIJ CHRISTENDOM KUNSTGEBITTEN doet de vrouw. 'C-C. Maatcorsetten^ Cor set Centr al e Ongeschoolde Arbeiders en Leerïing- Koeimonteurs Café-Restaurant „DE FLAT' bekwame Buffetbediende CONFECT1E-ATELIERS REPARATIE KUNSTGEBITTEN IN enkele uren j: DUMAS .j - JA-C-.CATSS.tr, 125 :-. Telef. 43186, R'dato- Notarissen Lo arena en Van der Xecden, te Rotterdam» zullen b(j veiling op Woens dag 19 Mei 1948 en zono dig bij afslag op Woens dag 26 Mei cLa.v., te 14 uur, in het Beursgebouw a,cL Coolsingel aldaar, verkopen: Nos. l a 3. Drie panden, elk bestaande in benedenhuis tnét 2 hoven woningen, tuintje en erven, te Rot terdam a/d POMPSTR. 22-24-26, kad. gem. Char ters, sectie E. nos. 2627- 2628-2629, elk groot 101 Jaarl. kimropbr. f 780,- G-rondl. f 68.02. Straatlas- ten f 24,-, alles per pand, Nos, 4 a 9. Zes panden, elk bestaande in beneden- en bovenhuis, open plaats en erven, te 'Rotterdam, a^d WOLPHAERTSSTR. 62 t/m 72 (even) kad. gem: Charlois, sectie E, nos, 2467 tAn 2472, resp. groot 60-61-53-59-56 en 57 c.a. JaarL huuropbr. f.494.-; GrondL f 46.78; Straatlas- ten f 12-37.' alles per pand. Aaav. en bet, kooppennin gen in vrij geld 14 Juni 1948 Bezichtiging .17-18-19 en zonodig 25 Mei e.k. van 10 16 uur; toegangsbew. waar op de huren, specifiek zijn vermeld, zomede nad. in form. te bekomen t/k van genoemde notarissen. Wijn haven 13 R'dam (talf. nos. 26129—24993.) Onze opleiding, brengt beroepsmusici .en dilet tanten snel tot het doeL Nieuwe muziek vergt nieuwe methodes. Deze vindt U bij Jazzseiiaol ELFFERICH Sweet - Swing - Impro visatie Hertekade 10 d. (to. Witte Huis). R'dam (O, Tel 28625- Opr23 Mei ~t948 hopen onze ilewo Oom «y Tante BROÜWKR R. BROUWER— WBSTKRWAAL hun 25-J&rige echtverenl- sang te l»er5enken. Nog vrie laren worden hurt toegewenst door hun neefjes HENK JAN «t W1M BROUWEH Linker Bottelende 104, -Botterdam. Zknrde» pants op to lossen q per brirftoftrt to te Modoo. atet bïplakklag m t»e£. extra- pat, bebt U kuis op een nu ón DTJIZEND PRJJSEN, «r.a: prachtig saloQ*zn»nb2ement, ga»* at kolea- fomuifl naar kease, electr. atdfkijrcrs, tceokennltsot en bondsrden a&So» heishoodettpee utlUco; yoètfcntechoesien. voetballen, autopeds, 8 mud kolen, eni, hul Een gratis 7-daags verblijf voor 2 personen in Drenthe» Esq I$*t rsn de 1000 winnaar* wordt toegezonden san hso die 13 et bfjplakkmi. Inzendingen voor I JtUI UiS aan „Stichting Jeogdgehoow" Ned. ïïarr. Gemeente te EËm (Dr). Pryatoekranbig tAv. Notaris Vfassr te •Hoogevceo «a fl JuU 1W& Goedgokscrd W Mtnhftr. BeKblkHos.d* »M-'4S. U Md, A No. 1611. 4 v v .SficAtw^ Juegdgobtmar EMm (De) Lm «m «k If. JZaekC «958177. TTmun Neeessarinrn ■yr. de Withstr. 50. Zond. 11 tL J; F. Wem'elsfeldet: 'k' WIE IS DE MENS? SEPARATIES •1 In een A4 uor. klaar Claes "da VrieSelaan 21 TeL 37519 T>.' Botterdam Ook gipts maten. Moderne kleuren. 3 portmo dellen. Officiële Publicatie Inlevering rantsoenboonen Textiel „E 81" Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat handelaren in textiel de nieuwe rantsoenbonnen, voor textiel met opdruk „E 81" onmiddellijk na 9 Mei kunnen inleveren •'.ter-: ver krijging van handelscoupu res. De bonnen E 81 moeten óp afzonderlijke opplakvel- Ien worden geplakt en wel voor een en tien punten af zonderlijk, dofch kunnen met betzelfde ontvangstbe wijs als de overige bonnen worden ingeleverd. Znlfl: BelJexlajHlseli&a 11. West: Vlersmbachtsstp, 129. Noord: Bergweg 63. WESTÉRHOF Z0NDA6MIDDA6 ,9 MB 5 UUR SLUITING TOEGAM&PRUS f 1.50 INCL BELASTING Talaltea 71997 Reparatie-inrichting - 'verkoop voor rodncten m Ztad wat dê vrouw U/ff doet de man. dus gaat hy met haar voor PinksterenV vooa DOMEI en MEREN ANCPC, IS STENEN, ANTIMAGNCTISCH NIEUWE LUXE MO0ELLEN«S* IN CHROOM OF GOUO PLAQUE 3CH Rt FT.'GARANTIE ALLEEN OP VERGUNNING e Julit V Wis wat U xóektl Engels» balpoolltamer, massief bestaand» uil 2 fauteuils, 4 sloefea prima itoffering- Compleet iftlH Hoden* en oftia"lgI Huiskamer bestaand* uit 2 lauteuilsi 4 stoelen, gebeet mauiel met .woor- Compfeel Arn corlogse 1 if fl50 stoffering. AMSTERDAM ROTTERDAM NIEUWENOUk 22S.» N.BINNENWEG 36. UTRECHT EINDHOVEN OuOE GRACHT 151. GROTE BEPG16 TE KOOP zijn.;bekend om goede pasvorm en betere kwaliteit,levering 8 dagen. BURG. MHNHSZLAAN 20b.IH_ 33323 vh. Diergaardelaan 23. Geopend vrm 9-12 en 1-4 uurj Zaterdags tot 12 uur. Een pronkstuk fSiTTTra^jP In,elk gezin I Zeer (raai Engel» dressoir met -s». prachtig beeldhouwwerk. Voor risMe iJP M grot» g»zk*nér Prima schuiftalel, grote maat Biêi speciale hoekverbindingen 7.50 X 2-50 M. Evtl met motor. Te bez. Jachtwerf Zaal, Kralingse Piaslaan 355, R'dam. TeL BESTELKANTOOR: MATHEN'ESSERPLETX, 32. W. NEELEMAN, ZWART JANSTRAAT 11a. Voor het'noorden: Tel. 3114834355—36780. - Gaat met VACANTIE naar Oostvoorrc aan Zee, InL Bnr. V.V.V. Tel. 77. Rotterdam DOOR DETAILLISTEN IN TE LEVEREN BONNEN Voor de week ;ra 9 t/m 15 Mei i948. TABAK (Grossiers)Coup; C 711T C 712. X 253." X 232. •v.;.•'.'--'•Réstant 'C 696, C 697 Afloss. week 15—21 Febr. '48- Te yers^rekk. ho: coup. G 160. BRÓÓD (Inl. bldein/i»a.tent: 345 res. (8 rts), 348 res- (4 xts.) 350 alg. vT4'rts.), ,3-51 alg. C16 rts.), 352 alg. 845 res.. 850 alg., 851 alg, 852 alg.. D brood <4 rts.). D. brood (3:rts.), Rts.b. G 21, Rts.b. H 21, Rts.b, FA. ,i' Rts.b. H 25, iRtS.b. FB, Rts.b. H'27 (4 rts,). -r öw. bon- nen voor brood ven voor brbod l ventiicelH. Coup. X 236, X 265. Te verstrekk. no. coup/D 106. D 1Ö7. Patentbloem: 352 alg.', 852 alg-, Rts.b. FA, Rts.b, H 25 ;,(4 rts,)-::4- uw. bonnen voor -brood of vermicelli. Te 'vV verstrekk. cuup. iD 107. Roggemeel:.Zie.bröodl D 105. VERIVnCELLI: 352;; alg.. 852 alg., Rts.b. FA. .Rts.b, H .25 VU rts.). Te verstrekk. no. coup. C 734. BOTER/MARG;ArET: 338 boter, 239 boter, 838 boter ;(l:rts.)ï 839- boter, (Vz rts.)D marg., D boter (1 rts.), Rts.b. G 3l; H :31,G 32. r.). Restant: 308 boter, 309 boter. 808 boter <1 rts,).; 809 rts.),; C marg., C boter (1 rts.). Te verstr. no. coup. C 735, 736, 737. KAAS; 358.'aIgl:<2V» rii)r 858 alg. Cl rts.), D kaas (2 rts,). Rts.b. G 36, H 3S; <1 rtsi) v Te verstr. no. coup. C 738, 739 HUISHOUDZEEP: 259.alg. U rts.), 759 alg. (2 rts.), Rts.b. G 41, H 4t (1 rts.>. Te verstr. no. coup. C 740. EIEREN fGrossiers): 355 alg., (2 rts.). 855 alg. (2 Tts.) D eieren, E eieren (5 rts.), Rts.b. G 37. H 37 (1 rts.). Voor de bonnen 323 alg., 828 alg. (1 rts.) laatste ge legenheid tot inlevering. Te verstr. no. coup. G 157, 158, löfi. VLEES: 336 vlees <1 rts.). 337 vlees (3 rts.), 836 vlees, £37 vlees (l rts.), D vlees (3 rts.). D vlees (2 rts.). Rts.b. G en H 51 <1 rts.). Coup. X 251. X 280. C 883. C 689, C 690. Voor dc coup. X 224 laatste gelegenheid tot inlevering. Eventueel aanvullen met hoogstens 9 rts. nieuw aangewezen bonnen. VLEESWAREN (Slagers): 336. vlees (1 rts.). 337 vlees (3 rts.), 836 vlees. 837 vlees (1 rts.), D vlees (S rts.). D vlees (2 rts.). Rts.b. G en H 51 (1 rts.) Te verstr. no. coup. C 688, C 689, C 690. Geen restantbormen overhouden. VLEESWAREN (Détail!.): 336 vlees (1 rts.). 337 vlees (3 rts.). 836 vlees, 837 vlees (1 rts.). D vlees f3 rts.). D vlees (2 rts.). Rts-b. G en H 51 (I rts.). Te ver strekk. no. COUP. C 688, C 639, 690. TEXTIEL (Detaillisten): Toew. Distex MD 85 A. B, C..D. E, F. G, H VA 705(1 en 5 pnt.) J (1 pnt.), K (1 pat.), J (5 pnt.). J res. (10 pnt.), VA 804 Text. a.s. moeders CA 802 (10 pnt.), Rts.b. D 81, E 81 (1 en 30 pnt). Van iedere kaart behoeven de bonnen van gelijke waarde niet op afzonderlijke opplakvellen. Minimaal 200 pnt. Hoedenzaken en kl. zaken minimaal 100 pnt. Daar boven veelvouden van 30 pnt Confectiebedr./Confectionneur9 WerkkLb. gesplitst n/soort totaal in veelv. van 300 pnt A, H en rtg.'o. FC (24 pnt), B, C, L,.rts.b. FD (12 pnt). Machtigingen confeclïe/Handelscoup. BRANDSTOFFEN: TA 806 01 «n 02 (3 xta).' Bakkers moeten by iul. van broedb. ?esp. keuzeb. brood/vermicelli, 3 ontv.bew. MD 2442-05 gebruiken. Per ontv.bew, moeten 680 rts. of een veelv. daarvan worden ingeleverd. De inLv. rest. b.v. boter geldt uit- ÊL voor de week van 9 t/m 15 Mei. In 't vervolg kun nen" dus geen rest. meer worden ingeleverd.4 Inlevering -tabak (grossiers) in veelv. van 100 rts.; brood in veelv. van 680 rts.; vlees in veelv. van 10 rts.; vleesw, in veelv, van 10 rts.; eieren in veelv. van 100 rts. Alle overige artikelen' behoeven niet in veelv. van 10 rts. te worden ingeleverd, zodat bij volgende inL .géén restant bonnen mogen worden geplakt Het Ideaal mu; van iaderg vrouw! Engels theemeubemet iwaar lijstwerk. Grote mast en oudé kwaliteit glas in lood deuren Onmisbaar In Uw woonkamer! Ï.'^S^ Modi eiker» dressoir me» 2.loden 'ingebouwde: vitrine4 In primo uitvoering Dames- of bijzetfou- .teuif. gebeeldhouw. de poten en armen, Geheel verend GROTE VISSERIJSTRAAT 8-10 - ROTTERDAM bij'de Malhenesserbrug. Te bereiken met lijn.A en 16. Ook beiootbaer met schedeboefc/esf Levering door gel eel Nederland! Ter overname gevraagd: ';•- PIANÓ'.;; Br. metopg. van merk en prijs onder lett. R.H.S., aan Nijgh van Ditmar. R'dam ADRIAAN STICHTING "<X><X><><X>0<><X><><><><X><><><>C<^^ Hillegersberg, vraagt Z Leerling verpleegsters, leeftijd 18 jaar 1 Dienstbode, v. d. c-i n. 1 Werkster, Aanmelden bij de Directrice Tel. 41961. COMPLETE WONINGINRICHTING vraagt voor spoedige indiensttreding, enige flinke In September 1948 vangt bij h«t Koninklijk Instituut voor.da Martn» aan drl«-jarlg» o-pleJdlng aan van adelborsten voor de ZEEDIENST VLIEGDIENST MARINIERS STOOMVAARTDIENST ADMINISTRATIE VEREISTEN ZUN, Einddiploma 5-/arige H.B.S. 0 of Gymnasium B. Allaan vóór administratie ook H.B.S. A of Gymnasium A. Diploma's to behalen in 1943 Diploma's van 1947 «n 1946 ook toegestaan. Leeftijd op 1 Sepfember f948 nog geen 21 jaar, voor de vliegdienst nog geen 20 laar. In bijzondere gevallen, zoels onderbreking van studie door oorlogsomstandigheden, leeftijd nog geen 23 jaar. voor da vliegdienst 22 jaar. ÓELTECHNIÉl vraagt met spoed: Hoog loon, uit- j stekende arbcids- j voorwaarden, en i goede sociale verzorging, o.a. pensioenregeling. I Aanmelden: Coolhavenstr. 9a. voor do aid. Calculatie, Order-afd. en Boekhouding. Eigenhandig geschreven sollicitaties, te richten aan de Personeelsafd.' Hoofdkantoor Walenbürgerweg 141. o<xx>oo<>o^,oooooo<><>oo<x>ooo<>c>oo.oo<x>ooooq Scheepsleverancier vraagt: FACTUIUST; Kennis van boek houding strekt tot aanbeveling. .MAGAZIJN- WINKELBEDIENDE; Flink persoon. 4 MAGAZIJNCHEF; Geschikt omlei ding te geven. Zonder referenties is het onnodig te solli citeren. Br. no. 9031, Adv. Bur, j. Grijseels Jr. Nw. Binnenweg 166. Voor direct gevraagd: BEKWAME Gevraagd: NET MEISJE voor dc huishouding van 9—3 u. Mcvt. Mulders, 's-Gravenweg 14, vlakbij Hoflaan, eindpunt lijn 16.. Tel. 20350. Aanm. Maandag gehele dag. Aanmelden: C. Sinke, Pre- torialaan 60—68. Tel. 71143. JUFFROUW GEVK. voor typen en licht© administra tie. Klein kantoor. Br. met inl. en verl. sal." no. 1861 Bur. Cossec, de Villeheuve- singel 34, Hillegersberg. Gevraagd LEERLING MONTEUR Garagebedrijf M. PLAK Co.,' Dunantstraat 22 c. ROCHUSSENgTRAAT hoek Nieuwe Binnenweg vraagt voor direct een Goed loon. Opleidingskasten, inclusief hulsvesting, kleding, voeding en zakgeld bedragen f 500.— par Jaar. B(J onoverkomelijke financiéele be- xwar»n kan verlichting worden overwogen. EfiSENBURGSINGEL 28, kunnen direct plaatsen: Verzoeken om inlichtingen, bij voorkeur schriftelijk aan De Stichting „NEDERLANDSCHE RADIO UNIE" vraagt voor de vaste orkesten: Violisten en Fluitisten Al]een..eerste krachten komen in aanmerking: Proefspel verplicht. Sollicitaties aan dc Afd. Centrale Orkest-in stantie Stichting NEDERLANDSCHE RADIO UNIE" Hilversum. Mfnfsterte van Marine Lange Voorhout 7 (kamer 27) Den Haag' met opgave van gewenste dienstvak! geboorteplaats, -datum en edr«s{sen) na het 10e levensjaar. Hoog loon. Gunstige arbeidsvoorwaarden; Aanmelden bij Portier, Essenburgsingel 28; (Na 5 u.: - Stadhoudersweg 152d, Blijdorp)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6