1 H,M, de Koningin doet na jubileum afstand van de troon HET ROTTERDAMSCH PABGOL' Ernstig vermaan om vooral eendrachtig te zijn Koningin Wilhclmina stond pal in bewogen tijden j,Staat schouder aan schouder met Juliana" Móéder des Vaderlands r Mij." „Zeeland" terug naar Vlissingén Wens, die werd. vervuld Sterke persoonlijkheid, die het gevaar niet schuwde Weerbericht BONNENLIJST :4! Donderdag 13 Mei 1943 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam T*L>49301 Abonnprijii per week 6-31 pei kwartaal f V—, losae nummers ƒ0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Mitste jaargang, No, llï^ Ultgerv® N.V. De Nieuws Per» Postgiro 39M44 Sanklen Amsterdamscho BanE te. Rotterdam Directeur: B. do 'Vrlee Hooldrsdacteur: Th. Ramaker H.M. Koningin Wilhelmina, die Vrijdag 14 Mei het bewind tijdelijk overdraagt aan Prinses Juliana, Jioopt het op 30 Augustus, tot na de jubileumfeesten, weer van de Regentes over te nemen. Na de viering van het regeringsjubileum zal H.M. de Koningin afstand doen van dé troon ten behoeve van de Kroonprinses. Deze mededeling heeft de Koningin gedaan in een radio-rede, welke zij Woens dagavond om halfzes over de beide zenders hpeft uitgesproken voo.r Nederland en de Overzeese gebiedsdelen. MET welk een ".genegen én- liefdevolle aandacht heeft geheel het Nederlandse volk ge luisterd naar de toespraak van de 'Koningin. Haar stem is óns zo dierbaar geworden, zo ver trouwd; hoe is zij, die krach tens haar hoge waardigheid, op. een majesteitelijk-eenzahje post 'staat, vooral in de jaren van druk, toen we'haar aanvuring, haar vertrouwen, haar troostend geloof zo nodig hadden, dichtbij ons gekomen. En wij bij haar. En nu, hu zij haar voornemen heeft aangekondigd om afstand te doen ten behoeve van"prinses JtiHana, nu is zij ons dierbaarder dan ooit te voren. .Want alleen een vorstin, die geheel .een is met- haar volk, Jkan zo spreken, •zo sober, zo rustig, zo openhar tig, zo 'bemoedigend.' Alleen een Oranje heeft de moed-de toe komst zo nuchter ohder het oog te zien. Alleen een Oranje heeft de moed om te zeggen: Vooraf heb ik het ingewikkelde samen stel van hangende vraagstukken aan, mijn geest doen voorbij trekken en zowel deze als ,de zeer moeilijke tijdsomstandig heden trachten te peile'n, ja ik' heb alle gezichtspunten Jn be schouwing genomen, die daar uit kunnen voortvloeien... Dus ben ik tot de slotsom gekomen, dat niet ik, doch een jonge kracht op mijn plaats moet me dewerken om het zeldzame sa menstel van problemen, die ons en de gehele mensheid in hun greep houden, tot een goede op lossing te brengen;" DE oorlogsjaren en de jaren daarna hebben van onze koningin het uiterste gevergd. Zij heeft zich volledig gegeven;- vollediger dan ooit.geelt zij zich riu. Een -vorstin, die zich'zo vol komen wijdt, aan de belangen' van haar volk, dat zij zeggen kan: ga nu samen verder op de weg, dieJk gewezen heb, zulk een vorstin is meer dan dat.; Zij is moeder* Moeder des- vader lands. v Het parool,dat zij oiis geeft, :is: trouw jegens hen, die voor de vrijheid vielen, Die trouw al-- leen kan de eendracht scheppen. Hun trouw zij onze trouw, als wij. ons te weer stelljèn tegen d'e onder ons volk' rond warende geest yan.slapheid en verdeeld heid. Alleen krachtens hun en onze trouw (aan de vrijheids idealen van-de gevallenen kun- nen wij als volk de verworven Waardering behouden en opge- wassen zijn tegen de grote tijd en onze plichten vervullen je-, gens onszelf, ons land, onze bondgenoten en de volkerenge meenschap. DEZE trouw, waarvan de koningin het verheven voorbeeld is en nog heel lang moge blijven deze -trouw maakt Koningin Wilhclmina der U. M. Koningin 'Wilhclmina. heeft Haar aftreden aangekondigd. In September ral. zij Haar: taak over dragen,aan Haar dochter H. K. H. Prinses Juliana. Vijftig-jaar geleden titerd .H. M,. als Koningin inpchul' digd. De Beëdifjinq van. H. M. in 1S93, Nederlanden tot de Moeder des Vaderlands: - Toen de koningin op 6 Sep tember 1898 het bewind aan vaardde, zeide zij„Laat ons sa men arbeiden voor het geluk en de voorspoed van hel Neder landse v'olk. Dat zij ons allerv le vensdoel." Aan dit devies is cjekomngin trouw gebleven. En vandaag zegt zij ons hetzelfde.1 Stand vastig is haar hart gebleven in |egenspoed, standvastig is het vandaag. Deze standvastigheid maakt onze koningin tot de Moeder des Vaderlands. Omdat zij de Moeder des va derlands is, onze moeder, van ons vaderland,daarom hebben wij haar op deze dag; liever.dan, ooit. En juist op deze dag, nu haar besluit genomen is, juist nu willen wij haar zeggen: Ma jesteit, ons hart is bij U; het ge hele volk leeft met U mee, wij zouden «U op de handen willen dragen, om Uw liefde, om Uw standvastigheid, om Üw trouw, om Uw voorbeeld, om Uw troost. Indien ooit, dan zouden wij nu Oranje willen dragen, om onze verbondenheid met- U. te tonen. DeMoeder- des Vaderlands heeft ons getroost in de zwaar-» ste dagen van ons volksbestaan, indien wij haar, op deze dag, behalve onze woorden van. tróuw aan Oranje, van' dank baarheid en hulde, een woord van troost zouden mógen geven, dan moet het zijn dit eeuwige woord uit de bijbel: „Als een, die door zijn moeder .wordt ge troost, zo zal ik U troosten, spreekt de Heer onze God." (Sp-) m ij- g e g e-ve n. örl -z ij-n itus de teugels van te neme n- tot. na de af s t an d -Ee haren -be- De beslissing van de minister in zake de terugkeer van de Mij, „Zee land" naar Vlissingcn staat thans vast. Daze-terugkeer, is geprojec teerd -op het begin van 1949. De vaargeul naar Folstestone is geheel geveegd, zodat de vaarroute geen bezwaar kan opleveren. Men zal aangewezen "zijn op een .dagdienst. De rijkswaterstaat treft voorbereidingen om de havenoutil- lage tijdelijk te verbeteren. Het douaneverkeer zal. geen hin der ondervinden. Tegenover de bedrijfseconomi sche bezwaren! die dé directie van dé „Zeeland" naar voren bracht, staat een redelijke verwachting voor het toeristenverkeer op de lijn, terwijl ook in groente- en fruitte- lerskvingen wordt verwacht, dat de lijn gofde diensten aan de export 2al bewijzen. Hare Majesteit zeïde: „Land- en rijksgenqoten,- Als den dag van gisteren herinner ik-mij nog den 12den Mei J889, toen het veertig jaar geleden was, dat mijn onvergetelijke yader'in Amsterdam werd beëedigd en ingehuldigd. Waar ïk u over het wederom instellen van het regentschap van mijn dochter en daarmede verband houdende plannen voor de toekomst wil spreken, meen ik" daarvoor geen beteren dag te kunnen uitkiezer? dan dezen op één jaar na honderdjarigen her- iijneringsdag. Overgroóte vermoeienis, die tioch mijn, werk, noch mijn gezondheid ten goede komt en die onder den druk van de uitoefening van mijn zware taak, geen kans k'rijgt over te gaan^ noopt mij ten tweeden male mijn toevlucht te nemen tot een re gentschap. - - Maar er is meer! Er is de last van het klimmen der jaren, een achteruitgaan van- veerkracht, weerstands-^ en arbeidsvermogen, van de krachten -welke 'den geest onontbeerlijk zijn vqor'het nemen van verant woorde beslissingen in dé 'diepgaande en ingewikkelde vraag stukken, die erin den tegenwoord-igen tijd maar ai te vele zijn. Voor deze-nuchtere werkelijkheid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds ten vol/C bewust ben, dat de mensch sléchts wikt ej God beschikt,, meen ik toch in het weKbègrepen belang van u allen en van het Rijk te h'andejen door het' regeertngsbeleid toe te vertrouwen aan Juliana, die naast wjjs inzicht ook haar leeftijd voorgeeft en over jonge, frissche krachten beschikt. Het is op haar dringend verzoek, dat ik de troonswisseling uitstel tot het begin van September. Zij ovetwoog'hierbij geen te leurstelling- te willen wekken'bij hen, die mijn jubileum willen herdenken. v -T k - h oio. p, -da t h et dén 30 sten A u g u het bewind - o y'e r leesten om daarna h o e v e t e« d o e -n. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat ik eerst na rijpe overwe ging tot dit besluit gekomen ben cn dat aileen uw belang en "mijn plichtsbesef den doorslag hebben gegeven. Vooraf heb ik het ingewikkelde samenstel van hangende.vraag stukken aan mijn geest dqèn .voorbij trekken 'en zoowel deze als de zeer moeilijke tijdsomstandigheden trachten te peilen, ja ik heb alle'gezichtspunten in beschouwing genomen, die daaruit kun nen» voortvloeien. AI deze problemen hebben dit eene gemeen, dat zij nog langen tijd onze aandacht zullen vragen. f - - Dus ben- ik tot de slotsom gekomen, dat niet ik, doch een jongé kracht op mijn plaats'moet medewerken om het zeldzame samen stel van problemen, die ofi.s:en de geheele menschheid in hun- greep houden, tot een goedé oplossing, te brengen. 1 Hoeveel zoude ik tot u kunnen zeggen op een dig als deze, na al wat in den laatsten tijd door hoofd en hart is gegaan, maar dan zoude.ik veel te veel geduld van u moeten vragen. Slechts wil ik u zeggen, dat mijn gedachten steeds zullen blij-' ven uitgaan"naar hen, die hun leven gaven in den strijd iegèn „den overweldiger eii naar- al degenen, die nog lijden, door wat zij verloren hebbeh. v Wij moeten tezamen den geèst overwinnen, die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, welke in de jareip van oorlog en bezetting den weerstand hebben belemmerd-en zelfs vele goede Nederlanders het leven hebbén gekost, en die ook thans nog in ons volk rondwaart. Doch op dit oogenblik roep ik u met den méester: ernst toe: in dezen tijd van geweld-én gevaar, sluit u nauw aaneen, een dracht en nog eens eendracht. De' goede eigenschappen, die 'wij in en na den oorlog konden i ontplooien hebben buiten,onze grenzen bij allen, die van goeden wille zijn, waar ook ter wereld,- vertrouwen en waardeering gewekt. Dit vertrouwen en déze waardeering zijn een kostbaar bezit, dat-wij niet verloren mogen Jdtén gaan door verdeeldheid of het vooropstellen van ons persoonlijk belang. Toont opgewassen te zijn'tegen den'grooten tijd, waarin wij leven, met een wijden blik voor hét wereldgebeuren en 'met begrip voor'het wezenlijke, waar het Voor ons allen om gaat: En vervult .zoodoende uw plicht tegenover uzelf en tegenover het vaderland, tegenover onze bondgenooten en de groote gemeen-" schap dér volkeren. Gaat de toekomst tegemoet schouder aart schouder met Juliana, God zegene u en mijn geliefd kind." - Prins Willem de Zwji- srer tot Koningin Wil helm i n a: ..Ik geef -ns volk mijn kraelr.cn. miin, fortiun. mijn leven. Geef Gij, hcoe des Vader- lar.ds, het Uw hart. en Gtf zult millioenen ten zegen z«n." (Onder ccn olaat van Braa- kensiek In de ..Groene"' van 4 September 1898). \A ANNEEH het zo straks aan Koningin Wilhelmina en aan ons volk VV zal-zijn gegeven haar gouden regeringsjubileum te vjeren zeldzame gebeurtenis aan de vorstenhoven van Europa zal er geen uitbundige vréugde heersen In onze harten. De dankbaarheid en blijdschap worden gemengd met een gevoel van weemoed, omdat Koningin Wilhelmina meent, .dat. voor .haar het ogenblik is- gekomen om het bewind neer te leggen. Een leven van ontzaglijk harde arbeid,, j aren vaneen onnoemelijk zware verantwoordelijkheid wie nam die zo ernstig als zij? hebben' ha^r naar dit moment geleid. Dank baarheid vervult ons - volk voor haar hoge voorbeeld, haar nauwge zette plichtsbetrachting en liefdevolle medeleven met alles wat haar volk. betrof. Zij kende als constitutioneel vorstin -de haar gewezen, grenzen,- maar wist nochtans een persoonlijk stempel 'te drukken bp haar leven,, dat een dienst was aan haar" volk. HET is een aangename plicht, maar ook een voorrecht, op dit tijdstip, nu de Koningin haar voor nemen -te kennen heeft gegeven zich van de Troon terug te trek ken, enige feiten uit dat werkzame leven in de herinnering terug te roepen. Als jonge vorstin toonde zij baar onafhankelijkheid en haar moed door, president Krüger haar krui ser „Gelderland" aan te bieden, om hem weg te voeren uithet land met,, welks strijd ons volk zo intens meeleefde. Het was in die zelfde tijd,, dat-de Duitse keizer geen .tijd had de grijze staatsman te ontvangen. En telkens weer in de. loop van haar regeringsperiode zou zij voorbeelden geven van een dergelijke fierheid. Haar bewind begon in jaren, waarin een wijziging in het poli tieke en staatkundige leven op de voorgrond trad. Zij was nog maar enkele jaren aan de regering toen het land werd beroerd door de spoorwegstaking, de eerste kracht meting met het vakverenigingswe zen. En nog weer een tiental jaren later stak die storm over Europa op, die in deze jaren- niet te over treffen scheen, maar die toch in het niet zou verzinken, vergeleken bij die nog vee! zwaardere' periode aan het -eind van haar bewind. De Koningin trotseerde, kou en regen en' vertoefde vaak onopgemerkt met het iegpr te velde. In 1914 stroomden honderden Belgische vluchtelingen over de grenzen om in het naburige Nederland een vei lige schuilplaats te vinden. Watersnood 1916 En alsof deze zorgen niet ge-" noeg waren, trof in 1916 een zware watersnood de provincie Noord- Holland. Alleen op Marken al wa ren zestien doden te betreuren. De Koningin spoedde zich naar het bedreigde gebied, waar .burgers en militairen'dag én nacht in de weer waren om het gevaar te keren. En toen vluchtelingen hun heil in Am sterdam zochten, aarzelde zij niet haar paleis op de Dam onmiddel lijk ter beschikking te stéllen. Ook bij latere gelegenheden gaf zij bij overstromingen van- haar me«le- leven blijk en smalle noodbrugge- tjes konden haar niet afschrikken om bijkans onbereikbare gebieden te bezoeken. Hét was dan ook ver vóór de laatste oorlog, dat A. B. Kleerekoper in een" „Oproerige krabbel", naar aanleiding van der gelijke bezoeken, van zijn grote bewondering blijk gaf-vöor het moedige optreden vap de" Konin gin., die plaatsen durfde te bezoe ken, waar menige man zou aarze len haar te volgen. Ook hier bleek, dat de Zuid-Afrikaanse karakte ristiek, dat Koningin Wilhelmina de enige map. was op de;; tronen van Eurbpa, -wel .zeer goed getrof fen was. De overstroming van 1916 had één goed gevolg, namelijk, dat werd besloten tot de inpoldering van de Zuiderzee, al zou het dan ook nog twee jaar moéten duren voor het wetsontwerp werd gete kend. Na 1918 Maar in 1918 waren er ook nog andere zorgen: de overspannen Walen vergaten de gastvrijheid, die de Belgen hier hadden genoten en eisten een deel op van ons grondgebied- Het was echter niet twijfelachtig aan welke kant de bevolking van het Zuiden stond- Overal waar zij zich vertoonde viel haar een hartelijke huldiging ten deel-De grote mogendheden vielen onze regering lastig cn ver langden de uitlevering Van ex-kei- ser Wilhelm, die een toevlucht had gevonden in Doorn. Maar met bet zelfde fiere zelfbewustzijn waar mee' zij eens "de Zuid-Afrikaanse- president liet halen handhaafde zij thans het asylrecht, waarop ons volk altijd groot was gegaan- Ook een binnenlandse zorg drukte zwaar: de Spaanse griép»eiste-niet minder clan 40-000 slachtoffers. De staatkundige ontwikkeling schreed voort, politieke verschui vingen deden zich voor en weer was hèt de Koningin, die daarvoor ejin open dog bleek te hebben Tpen de S.D.A.P. noa lang geen regeringspartij was en de kans ook allesbehalve groat was! dat cr een weg zou worden gevonden, waar langs 2;ij mee draagster zou leunnen worden van het regerings beleid werden toch telkens weer bij kabinetsformaties haar leiders in audiëntie ontvangen. In de oorlogsjaren is die on by ik-' keling voortgegaan en -tlekens weer werd het duidelijk, dat Koningin Wilhelmina nieuwe verhoudingen zag eh tot de eerste behoorde om gewijzigde .toestanden te erkennen. Ja, wat meer is, van haar is me nigmaal" daartoe'het initiatief uit gegaan- Naarmate de nood en het lijden groter werden, Werd dé band met- haar volk in nood hechter. Zij was het» die in de oorlogsjaren de Engeland vaarders ontving, toe niemand •tijd had voor deze moedifiè IETS WARMER OVERDAO Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Aanvankelijk zwaar bewolkt met. hier en daar nevel of mist. Morgen overdag min der bewolking en. Iets hoger? temp era- turen, daji vandaag. Droog weer en wel- nig wind. Vrijdag 14 Mei: 2on op 4.4S, onder 29,25; w^ari op 9 06. onder 1.41 14 Mei. Koog wal er te R'd'am le tij 8.3.1 uur: 2e tij 20.32 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam, -, Luchtdruk 763.0: wind Noord 2;-temp. 10.U; max. temp, 15.2 t'gistermiddag 3.40 uur); min, temp. 9.B üiedenmorgen ?.40 uur). Weersgesteldheid: betrokken. mensen; zjj was het die na de" bevrijding telkens weer be langstelling toonde voor hem die zich offers hadden ge troost in de strijd tegen .de overweldiger. Ontroerend on- vergetelijk zijn de. ogenblik ken, waarin zij bü de Woeste Hoeve en in Apeldoorn tijdens de stille rondgang temidden was van haar volk,,.dat hei*.:, herdacht, dié huh Ièveh had den gegevenvoor onze vrij heid. En wij zijn er zeker van, dat zjj ook na haar aftreden ons volk tot* een voorbeeld zal zy» en het tel kens weer zal herinneren aan zijn. ereplicht tegenover hen, die alles gaven om de bezetter :*te weer staan. v - Zo'bljjft dan tussen haar en haar volk .het krachtigste ciment, Dat,harten bindt, als muuren breecken Tot puin in 't end. "Voor het tijdvak van 16 t/m 29 Mei 1948 zijn de volgende bonnen geldig en geven recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB. KC806 Algemeen: 200 gram brood (gel dig t/m 22 Mei). 381 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak. Algemeen: 16QQ gram bróód (geldig.t/m 22 Mei). Algemeen: 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1500 gram jam. stroop enz.' óf 750 gram versnaperingen. 385 Algemeen: 1Ö0 gram bloem qf zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 387 Algemeen: J2Q gram spijsolie. 389 Algemeen: 2 eieren, 379 Algemeen: 250 gram waspoeder. 375 Reserve: 800 gram brood (geldig t/m 22 Mei). 378 Reserve: 400 gram brood (geldig t/m 22 Mei)^" BONKAARTEN KD. KE 806 879 Algemeen: 500 gram waspoeder. 880 Algeméén:' 200 gram brood (gel dig t/m 22 Mei). - 881 Ateemeen: 400 gram brood of; i rantsoen gebak. 882 Algemeen: 40O gram brood (gel dig t/m 22 Mei) 883 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1000 gram jam, stroop enz.,.of 500 gram versnaperingen. 885 Algemeen: 190 gram. bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. 887 Algemeen: 120 gram spijsolie. 889 Algemeen: 2 eicran. 875 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 22 Mei).- 878 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel ot kinder meel of kinderbiscuits. TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 802 40, 50. 53 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak. 51 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, botorhamstrooisel enz. of 400: ..gram Jam, stroop enz... 54 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz, 'of 200 gram jam,"stroop énz. 'Niet-aangeweren en vernietigd kunnen worden: de bonnen 332, 334, 335, 834. 835 Melk; 340, 341, 342, 344,' 347, 844, 846 en 847 Reserve; 300, 33Q, 300, 830 Algemeen. ■■Ti 'k:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1