HET ROTTERDAMSCH PAROOL HEVIGE BRAND WOEDDE IN PALEIS NOORDEINDE Transjordaans legioen rukt Jeruzalem binnen Bovenverdiepingmet fraaie balzaal, totaal verwoest Krachtige hulp van militairen en burgers West-Duitse staat in de maak Sovjet-componisten dienen aanklacht in Egyptische vliegtuigen hebben: overmacht in de lucht Bom op Tel Aviv eist twintig doden Financiering herstel van Indonesië Russische manoeuvres ten Westen van Wenen De blunder van. Markelo YLEES NIET BONLOOS Zetmeelproducten weer van de bon Weerbericht Woensdag 19 Mei 1948 Red. en Adm. Lange Haven Ml, Schiedam TeL 6930C - Abowcpriffi per week 0.31 per kwartaal losse nummers 0.0* Opgericht door de Stichting „Het Parool" Aditste jaargang, No. 115; Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankierj Amsterdamscho Bank te Rotterdam Directeur» B. 1de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker (Van onze Haagse redacteur) I Een der meest' opzienbarende branden welke ons land sedert de verwoesting van bet Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt heelt gekend heeft gistermiddag tussen drie en vijf uur enorme verwoestingen aangericht in het Koninklijk Paleis-aan-het Noordeinde in Den Haag, Omstreeks zeven minuten over drie werd in de houten dakgoot hetbegin va'n de brand ontdekt door een' schildérsloiecht. die-.even te voren deze goot met een verfbr&hder had bewerkt, ftèt vuur aangewakkerd door een krachtige wind ontwikkelde zich*- toen' met een "zo grote snelheid, dat, toen ongeveer ..tien minuten later de brandweer kwam, de gehele zolder reeds, een woedende vlammenzee was geworden. Hier en daar braken de vlammen toen reeds naar Duiten door de met luide knallen uiteenspattende ramen. En toen tegen half vier de inagy- rusladtiers waren uitgedraaid en de strijd tegen de hel van vuur met kracht kon woren aangebonden scheen iedere hoop op een gedeeltelijk behoud van het óude poleis de bodem te zijn ingeslagen. De zes vensters van ,(le bovenverdieping leken veranderd In kijkgaten waardoor mén het vagevuur kon zien loeien. Langs de gehele daklijst van de voorgevel, speelde van Oost naar West een machtig St. EJIemis vuur, dat zo nu en dan slechts aan het oog onttrokken werd door de zwavelgele rook- tnaesa'R waardoorheen zich de zon slechts als. eert flauwe bloedrode lamp Het zien-. mee naar boven hadden geno men kon tegen deze wilde vlam m en,facht niets meer uitrich ten. Een der knechts is toen naar beneden gesneld om de portier van het palels te waar- -. schuwen. Deze alarmeerde 4© brandweer en de hulsbrdnd- wéer. Jtrt 't paleis werden daar na de slangen uitgerold,, doch ook dit vermocht nauwelijks, meer w-at uit te balen. Pas toen de eérste brandweerwa gens van de' post Prinsestraat wa ren aangerukt kon met kracht een bestriding van 'de snel voortvreten- de vuurzee .worden gemaakt. Naar hét scheen overigens tevergeefs.. Zo krachtig loeiden, de vlammen en over zo'n groot oppervlak, dat vele. deskundigen- niet meer aan redding: geloofden, Het gehele-Noordeinde was voor; h$t Paleis;als bezaaid met stangen.: Daartussen zochten de tientallen: brandweerlieden,,politle-agenten en; journalisten hun weg. En achter Op de klaarlichte Dinsdagmiddag werd het trotse ruiterstandbeeld op het Noördeinde daardoor in. een wel uiterst, angstaanjagende sfeer ver plaatst, die meer aan een .onder gaand Pompei dan aan het hart van de Nederlandse residentie deed den- .fcen. Wat intussen de duizenden gefas cineerde toeschouwers wel bij de werkeliikheid hield was de onbe schrijfelijke krachtsinspanning :van de brandweer, - die. opgetrommeld van de brandweertentoonstelling op Houtrust en van alle brandweerka zernes 'n Den Haag. er in slaagde een aanvankelijk hópcioos schijnen de taak In nog - geen anderhalf uur zo aan te pakken, dat om kwart voor vijfde brandweercommandant Otten het sein kon geven, dat men het vuur meester was. De bovenverdieping rtan de frontzijde van het paleis wnnr verbl'jven van het personeel zijn. de fraare balzhal" en oc.n deel Van ,dc .bovenverdieping van dr» Zuld-Westeiijke vleugel waren toen door de vlammen volledig verwoest: doch de mu ren waren overal overeind ge bleven cn nl hadden vele andero zalen veel waterschade opgelo pen. door het vudr waren ze niet aangptast. Door het bij zonder moedige, .en nauwelijks met woorden tg prijzen werk van enkele honderden soldaten, matrozen, mariniers. mare- chaussé> en vrijwilligers uit dè burgert? kon voorts vrijwel de gehele bi j zender kostbare inboedel van het palels in de tuinen en op straat in veilig heid worden gebracht. Onqcluldtlcr toeval De brand is door een wel uiterst ongelukkige samenloop van om standigheden ontstaan". Juist deze morgen waren de schilders begon nen met hun werkzaamheden aan de daklost van het'Paleis en in verband met de naderende jubi leumfeesten had men aan een ge renommeerd schildersbedrijf ,të Den Haag opdracht gegeven, de gevels te verven. Van de ene zijde verna men wii dat dit alleen met gebruik van chloor mocht gebeuren, doch anderzijds wordt beweerd, dat de ondernemer toestemming had de verf-af te branden. Met twee geleen de knechts Is toen, het werk dat in verband met de beëdiging van de prinses reeds een week was uitge steld op de morgen na Pinksteren begonnen. Toen échter de opzichter van de firma bemerkte, dat het. houtwerk van de dakgoot hol wfts adviseerde hij het branden met het oog op het gevaar maar te staken doch terwijl hij dat beneden besprak Was het kwaad reeds geschied. Op een plaats wag" de hólle goot, naar later bleek,* reeds doorgebrand eru aangewakkerd door de, feite wind die pa) op da geve 1. stond .ontwikkel de zichïn de holte uit .de vonken het 'eerste vuur. Van dat ogenblik af ging het In razend tempo verder. Eerst naar binnen en later sloor het dak en de ramen weer naar buiten. Het enkele emmertje zand dat de schïlderskneciits TT ET paleis aan hef Noordeinde ■*2 werd in 1533 door'n particulier gebouwd tn in 1584 door de Staten van Holland aan Louise de Colifi- nif, de weduwe- van 'Willem de Zwijger, ten geschenke gegeven. Daarna kwam het door erfenis' in bezit van de Pruisischekoningin die het tot'-woning van de Du/tee gezant bestemde. Later werd het. gebouw door de weduive vhn Wil- lem V met andere bezittingen van het -Huis. van Oranje aange kocht^ In 1795 werd het staatsdo mein, 'doch na het herstel onzer on afhankelijkheid weer het eigendom van het Huis van Oranje. Sinds dien werd het steeds door de ko ninklijke familie bewoond. deze zich vlak voor ziin. voeten in de bodem, een hagel van glas. ijzer en vuur in het. rond slingerend. De schrik, was. velen haast noodlottig geworden. Iedereen .week terug, in de aangrenzende kamer,-waar nog geen minuut later vlak achter ons van de bovensteverdieping een enorme hoeveelheid, puin met ge weld door een lantaarn sloeg. Dat daarbij niemand werd gewond mag een wonder heten.-" Toen wii net voor onze ogen zagen gebeuren, op nog geen meter van de anderen, en van onszelf, kreeg men' de indruk dat er" een bom inde grond, sloeg, Balzaal prooi der vlammen. Intussen, was na de luchter in de grote balzaal; de gehele bal zaal een prooi dér vlammen geworden. De kleine balzaal en de balconzaal die nog-voor de grote balzaal lagen wa ren reeds verwoest.. Nu' volgde stukjes bii beetjes het plafond van de grote balzaal telkenmale met donderend geweld. Op een gegeven ogenblik kreeg dè aanvoerder' van de brandweer, commandant Otten, biina 't zwaar ste deel van' het plafond op. ziin hoofd. Velen dachten dat hif onder hetpuin- was gekomen, doch toen men hem- nóg/zocht bad - hii cm kwart voor vïif reeds dièt sein kun nen: gevèn dat/hét'gevaar was ge weken". De .man'--die naast hem .had gestaan had, inderdaad een deel op zün helm gekregen, welke hem van het hoofdwas gerukt. Een stuk Met het meest moderne brandweer materiaal tastte men het vuar aan. hen drong een onafzienbare schare toeschouwers op, die echter in be dwang werden gehouden door poli tie en militairen. Kort nadat prins Bernhard tegen kwart-voor vier bij het brandend Paleis was aangekomen, werden wij in de gelegenheid gesteld het bran dend gebouw, binnen te gaan. 'Op de onderste verdieping was toen niet veel anders, te zien dan' een ontzag lijk aantal mensen, die bezig wa ren de kostbaarheden naar huiten te werpen. Juist achter ons stortte toen wij "het bordes betraden, een loodzwaar tapijt van enorme afme tingen op straat. Een brandweer man werd er pijnlek door getroffen- Birmèn was het zo nu en dan al even gevaarlijk als men de. meters hoge schilderyen van de wand los maakte. De lopers werden van de trappen'gerukt, terwijl de brand slangen diezelfde trappen werden >pgehesen. De BALZAAL, waar dc Koninklijke familie lelkenjarc rccipiccct, werd to taal .vernietigd. De zwarekroon kwam naar .benéden en de prachtige zaal werd een prooi der vlammen. Open lucht uitstalling Elders stootte men weer op het begin van de minstens hon derd meters-lange menselijke ketting, waarlangs het gouden servies een weg vond naar het park dat in een grotesk mu seum veranderde. Schilderijen stonden tegen Iedere boom op gestapeld. Het grasveld was overdekt met meubelen, hon derden fraaie uniformstukken ült vergane eeuwen, verzame- Hngen, geschenken, die nog bjj de geboorte der prinsen door Indische vorsten waren aange boden. Terwijl dit alles naar buiten ging, zochten wjj binnen onze weg ho ger, naar de eerste etage., waar de felste strijdgestreden werd. De. zolderverdieping was aan de vpor- zijete niet meer te redden. Doch men sloot bet vuur in om. de grote bal zaal op de eerste etage. Toen wij daar aankwamen, hoepelde het ho ge rond.e plafond nog -naar het scheen ongeschonden omhoog. Doch even later begon waar da giganti sche luchter was opgehangen het vuur aan het plafond te knagèn. Lang zou die kroon het. niet "mèer houden. Doch nóg vijf minuten gaf men ha ar wel. Een brandweerman wilde, nadat ook hij zich daarvan liad overtuigd de zaal nog even in, om ricjkop van een slang te pakken. Zes stapoen scheidden hem van die plaats, Toen hü er drie had ge daan gilde iedereen hem een .halt toe, want de luchter had los gelaten en donderend 'geweld hoorde vuur was ln zijn laars gerold en had hem lelijk gewond. Toen het gevaar bedwongen was door het prachtige werk van cie Haagse brandweer, die assistentie had gekregen van. een Westzaanse ploeg, die juist de brandweer-ten- .toonstelling had bezocht, kón men. de schade gaan bepalen. Schade kwaft millioen In een onderhoud dat wii met hem hadden verzekerde de brand weercommandant Otten óns. dat hii deze raamde op ongeveer 2'A ton. Dat bedrag wordt door verzekering gedekt. Het zou echter een ramp zijn. geworden als niet. dank zii de hulp van militairen en burgerij alle kostbaarheden naar de tuinen wa ren gedragen. Want er waren bui ten de talloze familieportretten der Oranjes verschillende meesterstuk ken in huis. O-m. een Joseph en Maria van Murillo. Het ls mij een raadsel, zelde commandant Otten nog. dat men heef t kunnen hesluiten met - voorbijgaan van de politiever ordeningen. welke voor gebou.- wen, die onder Monumenten zorg vallen, gelden, opdracht te geven tot het verrichten van werkzaamheden met open vuur. "Weliswaar leek de voor» kant van dit gebouw nog eoed in elkaar te zitten, doch In wer kelijkheid werd het vermolmde hout door de verf biieeneehou- den. Toen men die. verf afbrandde 1s In het holle houtwerk blijkbaar-oen vonk gevallen. Dat was trouwens 's mórgens oók al gebeurd. Toen had men het vuur nog met mate riaal uit het palels kunnen blussen. ■In de verwachting dat het deze keer ook wel weer zou lukken heeft men -toen de brandweer te laat ge waarschuwd. Enkele minuten maar. Doch waarschijnlijk ziin deze vijf. minuten noodlottig geworden. Met twintig spuiten hg eft ;de brandweer het vuur aangepakt Niet frontaal aldus de- commandant. Dat was fa taal geworden. Door het vuur in te sluiten zijn wii er In geslaagd het te overmeesteren. En de wat ouder wetse-bouw is ons daarbij Van dienst geweest, Bii een gebouw uit een latere tlid het' paleis atamt uit 1533 was er van blussen ook. geen. sprake geweest. Die y ouden waren wel. voorzichtig! Paleis Noordeinde brandtl" als stro- vuur ging dit bericht, dat velen aan vankelijk weigerden tegeloven, do or Den Haag, Het ongelooflijke was echter waar. Een dikke gele rookkolom bovén het .hartje van de stad beves tigde het. Een leger brandweerlieden met een keur -. van biosmafenaal had het vuur met tuiintig stralen in enkele urén bedwongen. :."j; (KZ.M.-foto) De Verenigde Staten, Groot Brit- tannië. Frankrijk en de janden van de Benelux hebben gisteren bespre kingen over de economische en po litieke 'toekomst van "West-Duits- land hervat.. Volgens diplomatieke autoriteiten zijn de Westerse grote drie'en dè landen .van dé Benelux, het vrijwel eens over plannen om tegen 1 September eer. voorlopige Duitse regering in te stellen. Het voornaamste meningsverschil over economische kwesties gaat over de FraRse-prCtester?- tegen de Amerikaanse plannen om het in dustriële herstel van Duitsland op te voeren. Vier bekende Russische compo nisten hebben bij het Opperste Ge rechtshof van de staat New York een aanklacht ingediend togen dc Twentieth Century Fox Corpora tion, crr.dat hun natr.en en muziek gebruikt worden in de film „IJze ren Gordijn", waarvan de eerste voorstellingen in het Roxytheater op Broadway deze week aanleiding hebben gegeven tot demonstraties op straat. De advocaten der betrok ken componisten voerden voor het gerecht aan, dat hun cliënten Dmitri Sjostakowitsj, Aram Khats- jatoerian, Nicolai Miaskowsky er Serge Frokofieff in een positie van verraad 'zijn gebracht, doordat zij betrokken worden bij een aanval op hun eigen regering. De film is nl.. een vertolking van de affaire- Igor Gouzenko, de Russische amb tenaar, die mededelingen aan de Canadese regering deed over Sow- jetspionnagé bij de alqömonderzöe- kingén in Canada, Dc verdediger van de filmmaatschappij voerde aan, dat de film geen aanval is op de Sowjet-Unie maar een weerga ve van de feiten-in de spionnage- zaak. WIJZIGINGEN IN KLM-DIENST ÓP INDONESIË - HEN HAAG, 18 Mei. In ver band met het Egyptische verbod: tot nachtvluchten zuüen de KLM-; vliegtuigen naar Indonesië twee uur vroeger,.dus. zes uur in de och tend,'van Schiphol vertrekken. Dc vliegtuigen uit Karachi naar Ne derland zullen, enige uren later ver trekken om pas „na zonsopgang in Cairo aan te komen. - Hierdoor wordt de aankomst op Schiphol vertraagd tot 5 uur 's middags. De Syrische regering heeft aan gekondigd dat alle vliegtuigen, die een Syrische stad dichter dan 5 mill naderen, zullen worden beschoten. Het Nederlandse luchtverkeer zal hierdoor niet worden getroffen, daar men op de lijn. Istanboel— ladTeheran het Syrische ge? bied wel kan ontgaan. TERWIJL de Veiligheidsraad druk debatteerde over de vraag, of de correspondentie met Israël geadresseerd moest worden aan de „voorlopige regering van Israël" (zoals voorgesteld door de V.S.) of aan „de Joodse autoriteiten in Palestina" GEngels voorstel), lag Jeruzalem onder het kanonvuur van het Transjordaans legioen en bombardeerden Egyptische vliegtuigen, die thans in de lucht de overmacht hebben, op de vierde achtereenvolgende dag de voorlopige hoofdstad van Israël, Tel Aviv. De Nederlandse-Mij voor Haven werken te Amsterdam, en een Franse onderneming zijn een contract aange gaan mot het Egyptische ministerie van openbare werken voor de bouw van een stuwdam in de Oostelijke NJjïmofld bij Eliina. De kosten van déze bouw bedragen 3.274.0DQ Egyptische ponden, Het werk, dat onmiddellijk wordt be gonnen, moet op 1 Maart 1951 voltooid zijn.' Paardentram in,Breda Met een officieel tintje weed te Breda de klok een' kwart eeuw teruggezet. Op feestelijke wijze werd namelijk in de Baconicstad de paardentram inceehersteld'., Door pittige rossinanten kan men zich thans in:fonkelnieuwe strams" door hef Mastbos - en Ulvenhoutsè bos laten trekken. Voorwaar, ten voor- (reffeh'jke gedachte irt .onze tijd van ^yper-fechniék^ Uit de berichten,-die Dinsdag bij stukjes en beetjes uit Palestina 2ïjn binnengekomen, blijkt, dat de Ara bische legers zonder veel tegenstand te ondervinden een uitvalspoort vestigen, vanwaar zij gecombineerd kunnen' oprukken naar de zich in Joodse handen bevindende Mid dellandse zeekust. Het goed. getrainde Transjor- daanse iégioeri' rukte, nadat het zich over een oppervlakte van meer dan 80 km. ten Noorden e» Zuiden van Jeruzalem had opgesteld en de Joodse wijit van deze staö onge veer twee-en-een-half uur lang had beschoten, Jeruzalem binnen. Ongeveer 1000 Joden gaven zich over. De strijd woedt thans in de straten van de nieuwe, stad. Ook Bethlehem, is in handen der Arabieren. Het Egyptische legercommuniqué maakt melding van.. «:rtillerie-aan- vallen in de omgeving van Mira, ten 2uid-Oosten yari Gaza. De Egyptenaren voeren nog steeds ver. der luchtaanvallen uit op de mili taire objecten in de omgeving tan Tel Aviv. De Iraakse, Syrische en Libanese troepen, die in "het Noordelyk deel van Palestina opereren, maken slechts lichte ^orderingen. Grote ontm metingen zijn er. dan ook nog niet geweest. De onder Sowjefxusslsch toezicht staande „National Zcftung" zegt, dat vele Duitse soldaten uit het voormalige AfrJka-corps van Rom mel In Palestina strijden in rle ge lederen der Arabische legers. „Deze soldaten, nklus het blad, z||n door de" Tï ritten als kanonnen vlees aan de Arabieren verkocht." De Joden zijn nog steeds vol goede moed en menen weer stand te kunnen bieden aan de ze gecombineerde aanvallen. In p oli tiek opzicht zi en zij zi ch ge steund door het fëif, dat. thans ook Uruguay en Tsjechoslowa- kije-de staat Israël erkennen. Ook de'Poolse regering'heeft de nieuwe staat Israël erkend. .De grootste Joodse -militaire overwip nmgis - de capitulatie- van fort en stad Acre. De Veiligheidsraad heebtte zijn goedkeuring aan een definitieve vorm van een vragenlijst, die aan de Arabische en Joodje autoritei ten zal worden gezonden. Deze moeten tot Vrijdag antwoorden,. Het ziet er naar uit, alsof de Amerikanen een oogje in het zeil willen houden door juist hu grote manoeuvres in de Middellandse zee te houden. Aan" deze oefeningen zullen 13 schepen, w.o. het slag schip" „Missouri" en' "het-vliegtuig- dekschip „Coral Sea" deelnemen. Dinsdagmiddag laat heeft een wachthuisje voor een- buslijn in Tel Aviv,. waar veel mensen stonden te wachten, bij een bombardement een voltreffer gekregen. Er vielen, twin tig doden en een. groot aantal, men sen werden ge,wond. Het was,de derde luchtaanval" op Tél Aviv in één dag.- Btj de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot oprichting van de Nederlands-Indonesische Maat?, schappij tot Financiering van hel Economisch Herstel van Indonesië N.V. Dit wetsontwerp is te be schouwen als het complement op het ontwerp van wet regelende de credietverstrekking aan Neder- Jands-Indic. Aangezien thans ln liet geheel ïilet te zeggen is in welke omvang de kapitaalbehoefte van de I-Ierstel- bank voor Indonesië deelneming door Nederland nodig maakt, aclit de regering het», juister dén maxi mum bedrag voor de totale steun verlening teAtelIen, Na overleg met de Nederlands-Indische regering meent de regering dit bedrag voor lopig te moeten beperken tót 125' millioen gulden. Drie dagen geleden zijn op 30 km. ten Westen .van Wenen manoeuvres van het Kufsische;.'leger 'begonnen. Hoofddoel van deze manoeuvres, welke twee weken zullen duren en waaraan door 30,000 soldaten wordt deelgenomen, schijnt te zijn „het Oversteken van rivieren bij hard nekkig vijandelijk verzet". Nederland waagt geld voor vrachtschepen De wereldbank houdt zich op het 'ogenblik bezig met een.Nederlands verzoek om een lening ter finan ciering va.n de aankoop, van vracht schepen. Voorts maakt de Wereld bank bekend, dat nog 15 andere na ties, waaronder 4 dio onder com munistische invloed staan, aanvra gen om leningen-hebben ingediend, Het originele hnndschrjft van ..Alice Ju Wotidcuïnmi" van LewisCarroll zul door Lord Inverchapcl uit' Am wik a nssr Engeland:worden overgebracht. Dr. L. N. Evans-van de Library o£ Congress verklaarde, dat hij het ma nuscript en de originele tekeningen van de schrbver als een', geschenk van het Amerikaanse volk aan Engeland cadeau wilde doeji Evans betaalde jaren gele den 12.500 pond vöor het werk. 9E ARABISCHE LIGA IN,OORLOG MET ISRAEL SYRIË INVAL VAN UBAft. LëbEtf JODEH.UIT DE DCOR HAOANAH TRQBPEN IXTplAK PASSERENWENS KAMPEN OP CYPRUS NAAR amBAPüEhmi door EGYPT,VUFGTmEN TROEPEN UI\ TRJOROAWE Amm»n HZViOE EOrPTISCME COLONNES RVKXENdP Minister Manshoit, voor wiens kunde en energie wij veel respect hebben, is slerk in het doen van beloften. Sinds hij minis ter van landbouw, visserij en voedselvoorziening is geworden heelt hij ons volk talrijke malen heerlijkheden voorgespiegeld, d»e niemand ooit op zijn tafel heeft gezien. Dat dit gebeurde in de tijd, toen vele mensen geloofden en hoopten, dat met de overwinning op de Duitsers ook het paradijs op komst was, kunnen wij nog begrij pen. Dat minister Manshoit thans de ene dag op een vergadering in Markelo belooft, dat een spoedig einde van de vleesdïstrlbutie op komst is-1 en de andere dag laat weten, dat hij allerminst de be doeling heeft gehad een dergelijke mededeling te doen, is eenvoudig een blunder, Indien dergelijke mededelingen gedaan moeten worden, behoren zij niet te geschieden op de ver gadering van een politieke partij- Dergelijke vergaderingen met de daaraan verbonden spraakvrat er- vallen zijn niet de plaats voor dit soort officiële mededelingen. Erger nog vinden wij het, dat dergelijke loze beloften en voor spiegelingen blijk <^even ven een volkomen verkeera begrip van wat in deze tijd voor ons volk nodig as en van de taak, die een verantwoordelijk minister daarbij heeft. Wat wij nodig hebben iS'xilet het systeem van veel beloven en weinig geven, want wij yrilleri wel allemaal graag' ln vreugde leven en een welvoorziene dis hebben, maar wij willen liever niet als gekken beschouwd worden. En de taak van de regering en dus van elke verantwoordelijke minister t is ons de waarheid te vertellen, ons de werkelijkheid te laten"zien en die is. in wéerwil van het Marshall-plah, zo, dat we er alleen komen door heel hard te werken, door eober te leven en door duchtig te sparen. Sléchts ln dat gevel kan het Marshall-plan ons ln staat stellen er bovenop te komen. Zonder het Marshcfll-plan gaan Nederland en West-Eu,ropa naar de kelder. Dat is de waarheid, die aan ons volk gezegd moet worden en de /egerlng dient' ons het goede voor beeld te geven. Daarbij interes seert het ons niets of het wellicht voor een bepaalde politieke partij nuttig is om ons volk in deze; tijd schone beloften te do en,die de volgende dag moeten worden in getrokken. Het gaat-er ons om, dat telkens weer*;ons volk de spiegel wordt voorgehouden,waarin 'te zien staat: zo staan we er voor. Hel. gaat er om, dat de regering, die de noden van ons volk en .de mogelijkheden voor ons land kent, daüraan de condlusie verbindt: en zo kan het worden. Wat te Markelo gezegd en de volgende dag In Dsn Haag ont kend werd, veroorzadkt bij het Nederlandse volk alleen maar een kater. En aan katers hebben wij nu nel niet de geringste behoefte meer. Minister Manshoit heeft gisteren in dc loop van de-dag commentaar geleverd op het verslag dat het ANP over zijn te, Markelo gehóu den rede aan de dagbladen' heeft gezonden.. Volgens deze ministeri ele toelichting heeft het ANP-be- rieht de verrassende indruk geves tigd, dat de vleesdïstrlbutie binnen afzienbare tjjd zou worden opgehe ven. Volgens dc mlnL«ter ls slechts gesproken over het feit dat de re gering overweegt, of do vceleverlng door de boeren kon worden opge heven. Van opheffing der vleesdis tributie is volgens de minister geen sprake. i Met ingang van 21 Mei kan aard appelmeel, geoxvdcerd aardappel meel, aardappclaago, aardappel- tapioca, maizena, tarwezetmee!, alsmede uit zetmeel bereide cus tard, vlapocdcr qn puddingpoeder door consumenten weer zonder bon word er. gekocht. De keuzebon zal in hel vervol? worden aangeduid als brood-vcrmicelli-bon en nog slechts gelden voor het kopen van brnod- vormlcelli, macaroni, spaghetti, mie en tarwegr:esmccl. DEZER DAGEN WERDEN TE Partjs de volgende manusrrjptcn ver kocht: 15 brieven van Lamnrtine san /.ijn vriend Vacher voor frs. 181.000. 104 br:rver. van George Sand aan Charles JVTsrchnl voor fri. 40500. vier hand set! ritten en 10 brieven van1 <TA!em- bert voor frs. 183.000. éér. handschrift van Durr.as Pêrc voor frs. 50.100, zes brieven van Mad de Stael voor frs. 77.500 en een manuscript en 21 brieven Volt2ire voor frs. 246.000. - DROOG WEEK*" IVe er rve rwachtln g, geldig tot Donderdag avond: Tamelijk heldere nacht, echter ln het Noorden van bet land tijdelijk mist of lage wolkenbanken, Mor gen overdag enkclo overdrijvende wolken velden. Droog weet. Zwakke tot matlgo wind uit Noordelijke peratuur"* Welnig veraaóering in tem- 20 ïl'.'i 2on «9. °«<"<- op 1739- omIer 3-39 20 Mei Hoog water te R'dam: le til 2.17 uur. 2e tij 15 02 uur. 8.40 tl.) te R dem: 767.3 luchtdruk; N.O. 2 wind* Lilies- T,aï 4-ii uur), min. 11.0 (hedenmorgen 540 u.) Weersgeste.dheld: licht bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1