1 I HET ROTTERMMSCH PAROOL DE MELK MOET VRIJ zeggen handelaren Puttens drama berecht Strijd van man tegen man in omsingeld Jeruzalem Amerika gaat uitvoerig in op Stalins elf punten Organisatie besluit nieuwe bon te weigeren Russisch vliegtuig mikte verkeerd Vader red| kinderen nit vuur en bezwijkt Nederlands elftal samengesteld Dnitsers krijgen steun in Ruhrbestuur Labour-party ziét derde mogelijkheid Om de Daviscup Amerikaan is tegen vliegtuigbouw in Europa Onderwijs experts aan bet woord Ontheffing rooiverbod Granaten aangespoeld Wisselende krijgskansen in Heilige Stad; elders successen voor Haganah Moskou is schuld aan huidige impasse" Fullriede voerde bevel Van Von Wühlisch slechts gedeeltelijk uit SstóSffSST"«-^li- Middendeel Paleis troosteloze ruine Wapens uit USA voor beide partijen BONNENLIJST Levenslang voor M. Rosman Donderdag 20 Mei 1943 Rod. en Adm, Langs Have* 141, Schiedam ToL 6930C Abonn.prljsi per weak 0.31 per kwartaal 4,~ losse nummers 0.09 Opgericht door do Stichting „Hst Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 116. Oligorw N.V. C« Nieuws Péne «a Poaiglia 398644 Bankier» Amsterdamsche Bemk té Rotterdam Directeur* B. 'de Vries *-* Hoofdredacteur: Th. Ramaker {Van een eigen verslaggever) „De melk moet-van de bon. En wel zo spoedig mogelijk. De tijd i? rijp voor een vrije handel. Wij zitten met een overvloed van melk en wij kunnen onze te dure boter niet meer kwijt aan het buitenland. Met klem moeten wij er bij de regering op aan dringen, de melkdisfributie op te heffen'V Als melk vrij komt, gevaar voor clandestien karnen Aldus sprak Woensdagmiddag de heer A. Rcnsenbrink, voorzitter van de Federatie van Melkhande laren-organisaties in Nederland, tijdens een vergadering in de Han delsbeurs te Utrecht, die door on geveer duizend mclkslijlers en handelaren uit zeven provincies werd bijgewoond. Hij wees er op, dat naar zijn mening de meikbon- ren verleden jaar al 4iadden kun nen verdwijnen. Thans is, door het vroege én prachtige voorjaar, een zeer gunstige positie geschapen. Voor de winter - behoeft men zich, naar sprekers oordeel, geen zor gen te maken. In eventuele perio den van schaarste, zei hij* zal het publiek gaarne genoegen nemen met blikjes gecondenseerde melk. Hiervan kan men nu reeds een voorraad vormen. Nog tijdens de vergadering be sloten de handelaren, de eerstvol gende mclkbon niet mecr-van het publiek te accepteren, indien niet binnen veertien dagen de melk wordt vrijgegeven. Dc Minister van Landbouw, Visserij «n Voed selvoorziening is telegrafisch van dit besluit in kennis gesteld. Volgens berichten- in bladen.'die - met Engelse en Amerikaanse toe stemming verschijnen, zijn viet Duitsers gedood en 12 tot 20 ge wond tengevolge van bommen, die uitgeWorpeh werden door een Rus- siscb vliegtuig, dat in de Russische zone ten Noord-Westen van Berlijn op oefenvlueht was. Volgens de be richten hadden de bommen in het Kremmer-meer terecht moeten ko men. In plaats daarvan werd echter een boerderij getroffen. „EUROPA, SLUIT U MILITAIR AANEEN" Amerikaanse steun voor -regionale verdragen? Militaire verbonden tussen de landen van West-Europa onderling worden aangemoedigd door ecu re solutie van de Amerikaanse Se naatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, waarin wordt voor gesteld dat de naties van West- Europa „hun veiligheid waarbor gen". De resolutie spoort de „niet- communistische landen in Europa"' aan, een gezamenlijke verdediging op „te houwen „binnen het kader van di Verenigde Naties". Ook wore», voorzien in het geval dat de Verenigde Staten zich bij zulke regionale pacten zouden aansluiten, Woensdagmorgen, brak er door het ontploffen van ,_een pettoleumver- gasser - brand uit in een -houten woonkeet te Nijmegen, bewoond door een bouwvakarbeider met vrouw en twee kinderen. Dc/keet stond dadelijk in lichte laaie en brandde geheel pf.'hoe de brandweer zich ook inspande, De man* redde zijn twee kinderen uit de vlammen cn toen hij zich voor de tweede maal in het vuur waagde, werd hij. zo ernstig met brandwonden overdekt, dat-hij meer dood dan levend naar' buiten kwam. De geneeskundige diénst, welke te gelijk met de brandweer ter plaatse kwam, bracht de zwaar gewonde onmiddellijk naar het ziekenhuis, waar de man des middags is be- zweken. - Het Nederlands, voetbalelftal is voor de 'ontmoeting met Noorwe gen, dièWoensdag 26 Mei te Oslo zal worden gespeeld, als volgt sa mengesteld: Doel: Kraak (Stormyogels), Achter: Van Bun (MVV) en Schijvenaar (Edo). Midden; Stoffelen (Ajax). Ter louw (DCV) en De Vroet (Feyen- oord). Voor: Van der Tuyn (HermeB DVS), Rijvers (NAC), Roozenburg (Neptunial. Wilkes (Xerxes) en Lenstra (Heerenveen). Reserves: Landman (Neptnrms), Aiders' (Vitesse]. Temming (DOS), .en Schaap (Gdoï). Ret lijkt .niet uitgesloten X nu de hoge kostprijs van boter de export belemmert, het boter- rantsoen (evenals trouwens dat van kaas) op een redelijk peil zou kunnen worden gebracht. In dat geval zou stellig de melk-. distributie kunnen worden af-' geschaft. Wanneer dat evenwel gebeurt, is er kans, dat de clan destiene bereiding van boteren* kaas zo sterk zou toenemen, dat hierdoor de consumptie-melk- voorzicning- in gevaar zou ko men. Overigens is het feitelijke melkrantsbe" veel hoger dan wat wij officieel krijgen, door dat, van het platteland, waar 'meestal de melk zonder bon wordt verkocV grote hoeveel heden bonnen naar de stad ver hulzen. Duitsers zullen zitting krijgen in een internationale contröleraad voor het Ruhrgebied, tot welks op richting besloten Is door de Zes- mogendhedenconferentïe in Londen (Amerika, Gr.-Rrittannië, Frank rijk én dc Benelux) over de - toe komst van West-Duitsland. Definitieve overeenstemming is nog niet'bereikt, maar men ver wacht het aanstaande weekend de bekendmaking van tin plan dat M grote lijnen de instelling van een „gezag" voor het Ruhrgebied be helst. In deze raad zullen de zes mogendheden plus Duitsland zit ting krijgen. De drie grote mo gendheden, krijgen, elk twee stem men in de raad, de Bèrieluxlanden en- Duitsland elk «en. In het plan zitten, belangrijke concessies van Frankrijk, dat eerst gekant. wasTe- 'géri* 'tf'tó'ézich't vöh"'ihè'ë'r5ïariü'êh 'pp' de. kolen- cokes-': en ijzérertsverde- ling. Frankrijk had internationali satie geëist: Over het tijdstip, waarop de raad in. functie zal tre den, is nog geen'overeenstemming bereikt. Op de j aarïijkse conferentie van de Britse Labour-party is een re-' solutie aangenomen, waarin een beroep op de regering wordt gedaan, te streven naar nauwere samenwer king met de landen, van Europa en met de bevrijde volken, van Azië .en Afrika. Archibald Fenner Brockway, die de resolutie indiende, verklaarde'. ..Ons oogmerk is een nieuw Europa dat zich in socialistische zin ontwik kelt. Wat Churchill.wil" is een nieuw Europa, waarin hét -kapitalisme wordthersteld". Een dergelijke oplossing, zoheet het in de motie, leidt regelrecht naar een derde wereldoorlog. Do Labour-partij wordt derhalve ver zocht-samen te: werken met de ove rige socialistische partijen in Eutor pa ten-einde practische maatregelen, te" treffen, dm te komen -tot. de So*; •cialïstische Verenigde Staten van" Europa die volstrekt, onafhankelijk zouden zijn op politiek en tn ilitair .gebied.' zowel .ten opzichte van' de '.Verenigde Staten, als van de' Sovjet- TJhié". X, Bij de aanvaardingdezer motie namens hét partijbestuur verklaarde Dalton een"- groot voorbehoud aan de 'dag te leggen omtrent de moge lijkheden, die deze Westerse Unie biedt. Tweede Kamer Op verzoek van de Nederlanders is.de kwartfinale van de Britse Da- viscun tegen Nederland vastgesteld óp 10. 11 en 12 Juni.. In Parijs hebben de Bebelux-spe- lers Woensdag* bij de voortzetting van de eerste ronde van de Franse internationale tenniskampioen schappen twee Amerikanen uitge schakeld. Robert van Meegeren. (Neder land), sloeg de Amerikaan William W. Robertson, 4.6, 60, 6—4, Het 3000ste schip is dit jaar, ruim twee maanden vroeger dan in 1947, toen dit cp 23 Juli plaats vond. de Rotterdamse haven binnengelopen. De eer viel ditmaal de Nederland se tanker „Perna" van. de „Shell" te beurt. De Republikeinse senator Owen Brewster heeft het denkbeeld ge opperd, dat Engeland en het Euro pese continent dc vliegtuigproduc-' tie aan. de Verenigde Staten zullen overlaten'. Brewster zegt dat zulks de Amerikaanse vliegtuig-industrie welke van -vitaal belang voor.de veiligheid der betrokken naties Is, zou versterken en de zware finan ciële lasten zou verlichten van lan den die een flink deel van hun in komsten uit de V.S. ontvangen. Ook zou een einde moeten worden gemaakt aan de groteske concur-, rentïe tussen de Amerikaanse en de door Amerika gesubsidieerde bui tenlandsemaatschappij en. Brewster stelde tenslotte nog voor, dat1 Engeland, Scandinavië, Frankrijk en Nederlütnd een ge- meenschappelijlc" schema voor het bevliegen van de Atlantische route zouden uitwerken. "Woensdag- iddag- zijn.- in de Tweede Kamerde onderwjjsspeci- alisten in - hét vuur gekomen. Aan de orde was het Wetsontwerp' tot Wijziging van de Lager Onderwijs wet 1920. De. wet heeft, met uitzon dering'van de communisten die zelfs twee sprekers in het veld brachten bij elke partij een lid bin nen liet strijdperk gevoerd. Zowel de heer van Sleen (PvdA) als mevrouw van de'n Muyzen- berg (CPN) bepleitten dat "t ge hele onderwijs, kosteloos zaR wor den gemaakt. De minister ant woordde hen, dat het probleem van het schoolgeld niet zo eenvou dig is als het hier gesteld wordt. Weer andere 'eden vonden elkaar in de gemeenschappelijke klacht dat de redactie .van de onderwijs wet -zp langzamerhand riiet meer met behoorlijk Nederlands te ma ken heeft (En-dat voor éen. minis ter van onderwijs, foei!). De heer van Sleen, die zich bui tengewoon actief toonde diende een amendement in om de mogelijk heid te openenook Esperanto te doen onderwijzen op lagere scholen Hij "trok dit weer in, nadat de minister had verklaard dat hij een dergelijk amendement overbodig achtte, v-dam^hij.: er ^geen énkel .be zwaar tegen. had Esperanto onder wijs te doen geven, indien hem een verzoek daartoe bereikt, mits er waarborgen zijn dat dg kwali teit van dat onderwijs deugdelijk zal zijn. In het wetsontwerp wordt de mogelijkheid geschapen zijn onder wijzers, die stellingen verspreiden, die in strijd zijn met''s lands wet ten teontslaan. Deze paragraat heeft uiteraard- van communisti sche zijde veel verzet gevonden. De vergadering, die niet klaar, is ge komen met de behandeling van de wet, heeft zijn bijeenkomSt heden middag hervat. Evenals in de voorafgaande jaren verleent het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit wederom alge hele ontheffing van 'het rooi-verbod voorvroege aardappelen. De ont. heffing gaat in op 19 Mei van dit gaar. Ter hoogte vat* de Scheveningse vuurtoren spoelde gistermorgen een bus met luchtdoelgranaten op het strand aan. Eon politieagent "betrok onmiddellijk de wacht bij, het oor logstuig totdat de mijnopruïmings- diënst zich over dit sinistere ge schenk van de zee ontfermde. WA.AR zich maar Joaen bevonden, a'lccwcgc heeft het nieuws van dc vestiging van dc staat Israel grote blijdschap^ te weeg gebrachtIn Ne tv VorAr, voor het Joodse agentschap, voerden leden_van het personeel een vreugdedans uit onder dc vlag van de nieuwe staat Daarachter u' tpoert de Amerikaanse vlag als hulfe voor de erkenning d .or de V.S. ïn het geheel omsingelde Jeruzalem wordt thans man tegen man ge- Tochten. Joodse strijdkrachten slaagden er m, «Je berg^Zion. symbool „m het Joodse verlangen naar onafhankelijkheid en andere belanjrrijkP"ri ten te bezetten, maar moesten, nadat de Transjordaanse artdlerieP de Olijfberg het vuren had gestaakt om hei ^ablsche legioen Eelegenh. ie geven de aanval te openen, de beroemde universiteit en het grote ziekenhi is ontruimen. Gunstiger verliepen voor de Ha- ganuh d<= gevechten om het reus achtig militaire kamp Sarafand. Dit Woordvoerders var» het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben maarschalk Stalin gisteren niét-officieel geantwoord op alle elf punten, die volgens de Russische premier tot onderwerp van nieuwe onderhandelingen moeten worden gemaakt. In het antwoord wordt Moskou aansprakelijk gesteld voor de huidige impasse cn wordt de cis, dat het volgend initiatief om de impasse te doorbreken van de Sowjet-Unie moet komen, herhaald. Voorts wordt het Amerikaanse standpunt opnieuw tot uitdrukking gebracht, dat de verschillende pro blemen. reeds worden behandeld door de verschillende internationale organisaties. voormalig: Engelse kamp is van stra tegisch belang, omdat het de hoofd weg die van*het Zuid-Oosten naar Tel Aviv loopt, beheerst; het is thans stevig in handen van de Haganah In Tel Aviv vra.3 meii opgetogen over dit succes. Met deze operatio is namelijk 2.500.000 dollar verdiend: liet Joodse Agentschap had Enge land deze som voor het land. 'en de gebouwen geboden. Toen de Engel sen het kamp hadden verlaten trok ken echter de Arabieren binnen en de Engelsen lieten dc Joden weten, dat de verknop niet kon. dóórgaan. Van de overige fronten is slechts te melden, dat de Arabieren Tibe rias, de belangrijkste stad aan hét meer van Galilca ?yn gepasseerd. De Veiligheidsraad debatteert nog steeds over twee resoluties: ten eerste een Amerikaanse, waarbij de Veiligheidsraad verzocht wordt te verklaren, dat er een „schending van dc vrede" in Palestina plaats vindt en een beroep gedaan wordt op beidu partijen, de strijd binnen 36 uur te staken. Ten tweede een Britse reso lutie, die de Raad verzoekt zyn taak als bemiddelaar te blijven vervullen, zonder een der partijen als schender van de internationale vrede te be stempelen. Engeland steunt Arable En terwijl in Parijs in overweging wordt genomen de nieuwe staat Is raël te erkénnen, ,is te Londen be kend gemaakt, dat Engeland het Arabisch legioen in het Midden- Oosten met geld en wapenen zal blij ven steuren. Engeland, zo werd aan deze ver klaring toegevoegd, ziet geen enkele reden t om zijn .verdragsverplichtin gen tegenover de Arabische Staten niet meer na te komen. Ook de Engelse spreker in de Veiligheids- raaif verklaarde, dat niet kan wor den bepaald, wie in Palestina de aan valler is. Het antwoord op elk afzonderlijk punt van®Stalin -luidt: - 1. Beperking der ie wapening. Sedert 1046 wordt deze kwestie "behandeld door de-commissie voor bewapening van de Velhgheldsraad. 2. Atoomenergie. De Sowjet-Unie, Po- Ten cn de Oekraïne worden aansprake lijk gesteld voor het verhinderen van een doelmatige overeenkomst betreffen- internationalc contróle op de atoomenergie. De imoasse. die na bijna jaar rn 220 bijeenkomsten der atoomcommipste is bereikt, heeft tot {ie conclusie geleid, dat verder werk ooq commissie-niveau nutteloos zou ziin. t?e Amerikaanse regering is noc steeds be reid deel te nemen aan een waarlijk doelmatige contróle. 3. I>e vTRde met Duitsland. De Sow- Jet-opnositie heeft tot nu toe alle vor deringen in deze kwestie verhinderd. 4. De vrede met Japan. Het is tot nU toe onmogeliik. geweest de tegenstelling tussen de wild uiteenlonende oovattin» pen met betrekking tot de grondslag, waarop da conferentie voor het. vredes verdrag met Janan bijeen naoet worden geroepen, tc overbruggen; H, Terugtrekken van troepen uit China Momenteel zijn er 1.4P6 soldaten en 4.12:5 matrozen en mariniers van de VS in .China. 6. Terugtrekken van troepen uit Korea, Rusland 'ontzegde" de commissie der VN dc toegang tot de Noordelijke zone van Korea, Burgeroorlog onder do Korpaiicn is niet uitgesloten. 7. Ecrbicdigimr nationale smivereinl- tèit. Het optreden en ue -politiek der beide regeringen irt dit opzicht zijn algemeen bekend en sprelcen voor zichzelf. 8. MltVaire bases. Het is interessant er op te wijzen, dat de VS in de Veilig heidsraad hebben voorgesteld, dat ge wapende strijdkrachten, die onder toe zicht van de Veiligheidsraad opereren, het onbeperkte récht van doortocht hebben cn levens het recht om bases, waar die ook gelegen zijn, te gebruiken. Ruslsnd heeft dit voorstel verworpen, Internationale handel. De Sow jet-* regering heeft geweigerd deel te riemen aan de recente internationale handels conferenties ta Geneve en Havanna. 10. Hulp aan door de, oorlog getroffen landen. De hulp, die door de VS aan andere landen wordt verstrekt, moet ter beantwoording van dit punt vol doende zijn. 11. De rechten van de mens, De com missie van de VN voor de rechten van Het Bijzonder Gerechlshof te Arnhem heeft zich gisteren de gehele dag bezig- gehouden met het onderzoek haar de mate van schuld van de „Oberst" T. W. H. Fullriede aan het drama, dat zich te Putten afspeelde op 1 en 2 October 1944. Fullriede werd ten laste gelegd, dat hü op deze dagen als vergeldingsmaatregelen wegens de bij Putten in dc nacht van 30 September op 1 October gepleegde aanslag op Duitse militairen enige honderden mannen gevangen heelt doen nemen en doen overleveren aan dc S.S., vrouwen, kinderen en ouden van dagen uit hun huizen heeft doen drijven en ongeveer honderd hulzen in brand heeft doen steken, Als eerste getuige werd. gehoord de gewezenjOpperluitenant bij de motorpolitie, toon gestationneerd te Putten. M. G- Ottcn. Met deze poli' tieman pleegde F. overlég over de huizen ,die in brand zouden wor den gestoken. O. verschafte een lijstje met 15 krotten, maar een des kundige van de weermacht was van mening, dat dan hael Putten in vlammen zou opgaan. Er werden om 5 uur op Maandagmiddag 1 Oc tober 15 26 huizen aan de buiten kant van Putten in brand gestoken. Jónge SfS,-troepen gingen echter op eigen houtje, tegen de bevelen van F in, aan het brandstichten. F. heeft ook overleg gepleegd met O- over hst wegvoeren van de manne lijke bevolking van 18 tot- 50 jaar. O, heeft gedaan weten te krijgen, dat een aantal zieken naar huis mocht en liet^ot de vrouwen zeg gen. dat het bevel van Christiansen piet woordelijk zou worden uitge voerd. „Alles gedaan" F, had, volgens deze getuige, alles gedaan, om de maatrege len te verzachten. „Als een an- dere Duits.er -het bevel had moeten uitvoeren, zouden de gevolgez' veel'ernstiger zyn ge weest", zeide O. Jhr. M. L. van Geen, burgemees ter van Putten, ten tijde van het Het vuur is uitgewoed. Hoewel hier" en daar gistermorgen nog kleine vlammen flikkerden en er uit de puinhopen nog rook opsteeg, was het Woensdag mogelijk een overzicht te verkrijgen - van de schade welke is aangericht. Het middengebouw Is geheel verwoest. De grote balzaal is één ruïne'ge worden en de kleine balzaal is ge deeltelijk verloren geghan. De kroon welke in de grote balzaal hing men'zie hiervoor de. foto op deze pagina) en die duizend kilo woog, is naar beneden geko- men- en in duizend groizels geval- 1 HOB GROOT de verwoestingen zijn, aangericht door de brand, die Dins dagmiddag in het Palets Woordeinde heeft gewoedblijkt - uit deze foto, ge nomen in de. grote balzaal len. De kluis van het paleis daar entegen .-heeft-eich goed 'gehouden. Alle goederen, die zich' daarin be vonden zijn nog intact. Zo ook het grootste gedeelte van de inventaris van het paleis. Nadat aanvankelijk meubilair en kunstvoorwerpen naar buiten wareicjgedragen en in de tuin van hét .paleis een plaats hadden gevonden, slaagde men er nog voor acht uur des avonds in, alles onder dak te brengen. De brandweer heeft het paleis*nog niet vrijgegeven. overeenkomst op Het Engelse ministerie van Buiten landse Zaken liet weten, het geheel 'eens'"te ztin met het Amerikaanse be sluit, het jongste vootótel van de Sow jet-Unie om Amerikaans-Russische be sprekingen te houden, te verwerpen. Verrassing te Moskou De verklaring der Verenigde Sta ten heeft te Moskou verrassing ge wekt. De opvatting van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is volgens Tass geheel in strijd met een op vier,-Mei door de Amerikaanse regering afgelegde verklaring, welke, in plaats van de mogelijkheid van bilaterale bespre kingen te verwerpen, deze vanzelf sprekend vind. want anders zouden de Verenigde Staten zich. niet tot de Sowjet-regering hebben gewend met een verklaring over de wen selijkheid van het regelen van ver schillen. Het Sowjetvolk is dan ook van me ning, dat de thans gerezen situatie het gevolg is van het-agressieve standpunt van de tegenwoordige1 Amerikaanse regering. FOUT IN SPOORBOEKJE In de nieuwe reisgids van g Mei staat op tabel 107 b "n verraderlijke fout. Het betreft de. bootdienstv a n de eilanden Terschelling en Vlieland naar Har- lingen. All e genoemde vertrekuren van het de eilanden zyn 15 mjfiuten. vroeger dan in de reisgids staan aangegeven. dergedoken. gaf een aantal cijfers over het dramn. Naar Neuengamme werden 458 mannen gedeporteerd. Hiervan kwamen er- slechts 32 te rug. Als gevolg van de ramp zijn er thans 254 weduwen en 573 vader loze kinderen in Putten. Dat F. ernstige bezwaren had te gen de maatregelen jegens de Put- tense bevolking, bleek uit de getui genverklaringen van mevrouw Goe- eewagen. die op de bewuste'Maan- da smid dag in contact-kwam met de „Oberst", toen deze ccn oude vrouw trachtte gerust te stel lei', maar zich rjet verstaanbaar kon msksn, F. zei- de. dat ouden van dagen zich niet ongerust hoefden te maken. Mevr.. G. vertelde hierop, dat zij thuis een oude moeder had. F. ging met' haar mee naar huis en in do woning van de Puttense dame zag' hij foto's hangen van familieleden in marine-uniform en foto's van alle leden van .het koninklijk huis, F zeide. op het portret, vari de konitf- g-in wyzend-„eioe vorzügliche Frau", Hij zeide de kliek van Hitier te ha ten. „Schei er dan mee uit." zeide de dame. „U krijgt van mtf burger kleren," In moeilijkheden Fullriede ging hier niet op in, doch enkele dagen later-kwam hij terug en zeide in ernstige moeilijkheden te. vërkeren. daar hij de opdracht om heel Putten te verbranden slechts voor een deel had uitgevoerd. Dit kon hem de kep kosten, zeide hy, Het verhoor van Fullriede was zeer intensief: dc president en de raadsheer stelden hem. om beurten scherpe vragen. F. zei Zondagmorgen aan General Von Wühlis.ch de aanslag op de Duitse officieren-'te Putten tc heb ben gemeld. Hij omsingelde Putten, om de daders te kunnen opsporen, Hierop ontving hy telefonisch het bevel do schuldigen te straffen, de mannelijke bevolking van 18—50 jaar tc arresteren en het dorp Put ten in de as tc leggen. HU won tydi zo zeide hy, door schriftelijke be vestiging te vragen'cn daarna door tc vragen waarheen en door wie de mannen zouden worden vervoerd, daar hij zelf geen troepen noch ma teriaal ter beschikking had. Von Wühlisch zond hem Maan dagmorgen de trein, waarmede de mannen naar Amersfoort zijn ver voerd. Hij heeft de opdracht tot verbranden van Putten slechts ge deeltelijk uitgevoerd. Het bevel was van de „Duitse bevelhebber in Ne derland". Of Christiansen het zelf heeft ondertekend kon Fullriede zich niet meer herinneren. Ver dachte zeide toe te geven, dat het bevel onmenselijk was. maar de hele oorlog is onmenselijk, zo zeide hij. Onwettig achtte hij de maat regel echter niet. Ook moord op bevel is moord De president: „Door het onmen selijke bevel slechts gedeeltelijk uit te voeren, was u er niet af. Volgens het Duitse strafwetboek van 1940 is een minfiere strafbaar, wanneer hij ecu misdrijf pleegt in opdracht van een meerdere". Fullriede .zeide, met de SS .niets te maken Le willen' hebben. Die was te „rücksichtslos". De procureur-fiscaal, xnr. J. Flic ker t, gaf nog eens éen overzicht van het Puttense drama. Fullriede is slechta een rad van de machine, die al die angst en ellende veroor zaakte. Christiansen is stellig mede schuldig, als ook Von. Wühlisch, Rauter en Schöngardt. De procu reur-fiscaal zei in zyn requisitoir, dat, daar de Duitse bezetters dag in dag uit het oorlogsrecht met voeten traden, het verzet der Ne derlanders geoorloofd was. Het aantal huizen, dat Fullriede zegt te hebben verbrand, loopt nog al uit een. Thans zegt. hij twintig, enige tyd geleden was het 12 en in zyn dagboek schryft hy 87. Inderdaad kon hy niet weten, welk een verschrikkelijke dood de gevangen Püttenaren wachtte, maar hy wist hoe „rücksichtslos"- de SS was en verdachte moet hebben geweten, dat de mannen als slaven naar Duitsland werden vervoerd. De. represailles waren niet in ver houding tot de aanslag. Verdachte heeft misdaden tegen de menseltik- beid gepleegd. Erkend moet wor den, dat hij het bevel h^eft ver zacht Putten is nog een dorp en geen hoop puin. Zfln strafbaarheid De Amerikaanse minister van. buitenlandse zaken Marshall, heeft op een persconferentie meegedeeld, dat Amerika over-v weegt, het verbod tot uitvoer van wapens naar Palestina en de omliggende landen op te heffen. Het .is bekend, dat zo wel vertegenwoordigers van de staat Israël als van de Arabi- se landen bij particuliere Ame rikaanse fabrieken en ook bij dc autoriteiten bestellingen hebben geplaatst voor wapens. Voor het tijdvak van 23 Mei t.m. 5 Juni 1948 zijn de volgende bcm- nen geldig en geven recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC. 8C6 362 Melk: U, liter melk (reeds aangew. Geldig t.m. 22 Mei) 391 Melk: 6 liter melk 393 Melk: 7 liter melk 396 Vlees: 100 gram vlees 397 Vlees: 300 gram vlees 398, 399 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 112 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen' vermicelli e.d. 414 Algemeen: 200 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) 416 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) 417 Algemeen: 50 gram thee 418 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 419 Algemeen: 125 gram koffie 403 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 404 Reserve: 800 gram brood. (Geldig t.m. 29 Mei) 406 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) Bonkaarten KD, KE 806 893 Melk: 12 liter melk 895,897 Vlees: 100 gram vlees 898 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet - 899 Boter: 125 gram boter of margarine of 100 gram ve^ 912 Algemeen: 400 gram brood of .1 rantsoen vermicelli, e.tL.vv 914 Algemeen: 200 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) 916 Algemeen: 400 gram brood (Geldig tun. 29 Mei) 918 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 903 Reserve: 400 gram brood (Geldig tun. 29 Mei) Bonkaarten ZA, ZB, ZC( ZD, ZE, MD, MF, MG, MH 806 (bijz. arb„ a.s. moeders en zieken) 1 Geldig zyn de bonnen-van strook F. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrydag 21 Mei worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst -op Maandag 24 Mei a.s. mag yvorden gekocht. Een rantsoen vermicelli e.d. be draagt: 300 gram vermicelli, ma caroni, spaghetti, noedels, mie, tar- wegriesmeel en met tarwegriesmeel samengestelde puddingpoeder of 400 gram vermicellisoep (d.i droge soep, waarvan tenminste 75% Uit vermicelli bestaat of de vermicelH- vorm heeft). - De bijzondere raid van cassatie heeft de Rotterdamse S.D.-hand- langer Marius Jtosman, die drie ar restanten neerschoot, overeenkom stig dc conclusie van de procureur fiscaal, tot levenslange gevangenis straf veroordeeld.- Het hijzonder gerechtshof tc Rotterdam had de doodstraf uitgesproken. De politieman Jac. Ger. Pot, eveneens uit Rotterdam, werd we gens hulp_ nan de S.D. tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. De uitspraak van het Haags bijzonder gerechtshof had twintig jaar geluid. „Prins Willem II" krijgt hulp De sleepboot Turmoil is op weg naar de Prins Willem II van de Oranjelijn, die ten Noorden van Horta (Azoren) de schroef heeft verloren, doch verder in gunstige omstandigheden verkeert. Weerbericht IETS KOELEK Weersverwachting, dig tot Vrijdagavond: Geleidelijk afnemende bewolking met slechts enkele verspreide buien. Aanvankelijk vooral langs? de Waddeneilanden een krat-fit! ge Noord-Ooste- Itlke wind, later matfgo tot zwakke wind tussen Noord en Noord-West. Enige verdere dalingj van temperatuur. Vrijdag 21 Mei: Zon op 4.38, onder 2036; maan op. 19.02. onder 3,53. 21 Met. Hong ujter te K'dam: le til 3.07 uur, 2e t(j 15.48 uur. Waarnemingen (hedenmorgen 8.40 u.j te K'dam: 760.4 luchtdruk; N. 10 wind; 12,7 temp.; max." 20.2 <1 uur gistermid dag); min. 9.4 (2 uur hedenmorgen). Weersgesteldheid: bewolkt. gel- ïs derhalve geringer dan die van Christiansen en consorten. •Daarna eiste de procurenr-fiacaal een gévangenisstraf van 5 jaren. Mr, A. A. H. M. Plogch verdedig de Fullriede en concludeerde tot vrijspraak. Mocht het Hof'zich daarmede niet kunnen verenigen, dan verzocht hjj oplegging van de straf gelyk aan de ondergane twee «n een half jaar detentie. Uitspraak over veertien dagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1