Scheuring in KVP HET ROTTERDAMSCH PAROOL West-Ëuropese Unie zou spoedig militair verdrag sluiten Bestrijding van kanker maakt vorderingen Haganah strij dt verbitterd tegen Arabische overmacht Zwendel met toewijzingen bij Wagon Lits -Paladijntje Wordt Amerika zesde partner? Dodelijk ongeval met grijpkraan Oekrainers naar Rotterdam? SCHULDIG - OF ONSCHULDIG? Tsjechen illegaal in Engeland iraaf Bcrnadotte (ZwedenUNO-bemiddelaar in Palestijnse oorlog Het bloemén-conflict duurt voort Ambtenaar kocht broodje-met-vleês Weiter komt met eigen lijst voor verkiezingen Mirin Dajo ernstig gewond na degen te hebben ingeslikt Helaas is nog niet alles bekend Hollandse nieuwe is binnen Melkhandelaren zijn het niet eens Tabaksdistributie blijft Sterke Noorse ploeg tegen Nederland .Vrijdag 21 Mei 1948 Red en Acjm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 49301 Abonup rij«j per week 0.31 per kwartaal 4.—, bsse nummer# 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER ïcHtete jaargang, No. 117. Uitgave N.V. De Niéuwe Pers w Postgiro 398644 Bankier: AmsterdamBChe Bask te Rotterdam Directeur: B. de Yriè* Hoofdredacteur: Th. Ramaker OOSTENRIJK IS" ZIJN BEZETTING MOE Betaal zelf uw bczettingskosten in dit land dit is de samenge vatte inhoud van een nota die Oos tenrijk aan de vier grote bezettin'gs mogendheden heeft gezonden. In1 de nota wordt betoogd, dat een langer voortduren van de bezetting noch In het belang van Oostenrijk is, noch in. dat van de wereldvrede. Daarom wordt de Grote Vier ver zocht, zelf de onkosten "te dragen van Oostenrijks, bezetting. UIT goedingelichte Britse bron verneemt AFP, dat eerlang, een militaire overeenkomst zal worden gesloten door de vijf mogendheden die betrokken zijn bij bet pact.van Brussel, namelijk Frankrijk, Groot-Brittannië en de Benèlux-landen. Het wachten zou slechts nog zijn op een beslissing, inzake de kwestie aan wie In.opperbevel van de strijdkrachten der vijf landen toevertrouwd zou worden. Hoewel de grootste geheimhouding in acht wordt genomen met be trekking tot de coördinatie van de strijdkrachten van do West-Euro- pese Unie en de standaardisatie van de bewapening Js men de mening uiegedaab, dat de besprekingen voldoende gevorderd zijn, om de com missie voor tie buitenlandse aangelegenheden van de'Amerikaanse Senaat ia de gelegenheid te stellen, eenparig een resolutie'goed te krurr.n. w-nnrbi.i Jjct de Verenigde Staten toegestaan is, zfch eventueel bi) een militaire alliantie van de West-Europe se landen te voegen. - Juist op het ogenblik dat. ons dit hericht -uit Londen bereikte _werd uit Washington gemeld, dat de commissie voor buitenlandse aan gelegenheden van het Amerikaan se Huis van Afgevaardigden in ge heime zitting een voorstel heeft besproken om haar steun er aan te geyen, dat het Congres in beginsel zijn goedkeuring zou hechten dan militaire bijstand van de V-S. aan regionale defensieve overeenkom sten als de.Westcuropesfe "CJnic. Dit voorstel gaat belangrijk ver der dan de gisteren aangenomen Senaatsresolutie om een dergelijk advies aan de president uit'-te brengen., 1 De Belgische minister van Oor - log had het eveneens over dit vraagstuk toen hij verklaarde, dat het Belgische leger" niet stérk ge noeg is om de veiligheid van het land tc waarborgen. Hét land, zo zeide hij, behoorde ingevoegd te worden in een wijder" internatio naal defensie-systeem, t Wat- betreft de Amerikaanse wajienléveranties aan "Noorwegep en Denemarken heeft het Ameri kaanse departement van buiten landse zaken aan de pers-een ver klaring verstrekt,waarin gezégd wordt, dat hun-verzoek om. wapèns door de 'militaire autoriteiten in. overweging wordt genomen. Ook in de twee andere Scandi navische landen bespreekt men de defensie-vraagstukken. De Zweed se minister van Oorlog verklaarde;. „Indien wij alle poorten tot Scan dinavië afsluiten, -zouden, wij een kans maken,- niet bijeen derd» wereldoorlog betrokken te wor den." Het Finse parlement sprak zich in, een vertrouwensvotum met 81 tégen,60 stemmen tegen h< leid van de communistische minis ter -van Binnenlandse' Zaken Yrjoe Leino uit. Op grond van dit re sultaat impliceert de grondwet het aanbieden van het ontslagvan Leino, de sterke man'- .dér com munisten. Bij de gasfabriek 'te Gorinchem heeft zich Donderdagavond een on geval voorgedaan, dat aan'de 23- iarige A. Lommerse hetDeven ge kost heeft De longeman wilde met een grijpkraan een ijzeren bootje te water laten. HU,ging daartoe in het bootje zitten, tóen op onverklaar bare wijze de errrjpkraan naar .be neden stortte en het hoofd van de Gorinchemmer greep, Het slacht offer moet op slag dood zijn ge weest. Als tragische bijzonderheid moet worden vermeld, dat de va- dér van het .glachtoffer van het ongeval getuige was. Zij willen het graf van Konovaletsj -bezoeken' Wij vernemen, dat een duizend tal in België en Frankrijk verblijf houdende, in ballingschap levende Oekraïaers, het voornemen hebben een dezer dagen een bezoek te brengen aan het graf van Konova letsj op Crooswük. Seeds Zaterdag hebben wij er aan herinnerd, dat het nu Zondag, tien jaar geleden is, dat Konovaletsj, da -leider van de' Oekraïnse vrijheidsbewe ging, op zo lafhartige wijze op de Coolsingel werd' vermoord. Monseigneur-. Perridon, mitraat van de Grieks-Katholieke kerk te Parijs, zou de leiding hebben van het .grote gezelschap en het-zou-in de bedoeling liggen, per extra-trein iiïiéén dag been en terug, te gaan. Wij-vernemen vérder, dat de Bel- gische^regering reeds haar toestem ming voor deze reis heeft gegeven en' dat dé Belgische autoriteiten 'het gezelschap een collectieve pas heb ben verstrekt. De Nederlandse autoriteiten heb ben'op het verzoek der Oekrainers opi naar Rotterdam te komen, nog geen beslissing genomen. PRINSES ELF SABETH, mei haar echtgenoot ge- fofogcafeerd na te- rugheer op een Londens vliegveld van het vierdaags Pinksferbezoek aan Parijs, ziet er op dit plaatje niet be paald schuldbewust uitMaar zij wist op het moment dat de loto werd geno men ook nog niets van de verontwaar diging die zich van de Schotse keek heelt meester ge maakt over de ge dragingen van hef jonge paar in de Franse hoofdstad. Wat is namelijk het geval? De Engelse kroonprinses en haar gemaal zijn. na Zondagmorgen tweemaal naar een kerkdienst te sljn geweest, 's middags de paardenrennen gaan bijwonen en hebben 's avonds gedanst in een Franse nachtclub. Dit nu aldus de Schotse dominees, komt niet tc pas. Hoewel het programma voer het bezoek aan 'Parijs door. koning George cn door At'.lcc was goedgekeurd hebben dc handelingen van de prinseszo beweren dc Schotse predikanten, afschuw gewekt bij de grote massa van de trouwe onderdanen van Zijne Majesteit". Engelse dominees hebben het «oer de prinses en haar gemaa! opgenomen en ook de Fransen verdedigen het paar ridderlijk Waarom zou. Elisabeth niet Fcangaise met de Fransen mogen zijn?") maar dit heeft niet kunnen verhin deren, dat de Schotten een protestboodschap naar Attlee hebben gestuurd. In- Engeland arriveerden acht Tsjechische vluchtelingen, die recht streeks van Tsjechosiowakije naar Groot-Brittannië gevlogen waren. De politieke..vluchtelingen ontsnap ten in. een twèëmotorig togstel van de Tsjechische luchtlijn, welk toe' stel zy hadden „geleend'1. De mees te- vluchtelin gen zijn vroegere pilo ten van de R.A.F. waarvan er vijf- met-Engelse meisjes getrouwd zijn, die reeds, eerder 'uit het land' waren gevlucht - -1 - Zarah Leander mócht niet in Brussel optreden VIERDUIZEND man troepen van de Haganah, ingesloten in dc Joodse wjjk van Jeruzalem Hebben aanvankelijk was bericht dat riy zich''reeds aan de Arabieren zouden hebben overgegeven niet ge schroomd de strijd aan te binden met een Arabische troepenmacht van veertigduizend man. En alsof deze overmacht nog nle% groot genoeg is, komen uit de richting van Jericho voortdurend versterkingen voor'het Arabische legioen Het land binnenstromen. Aan Arabische militaire zijde is men van oordeel, dat Jeruzalem binnen 24 uur in Arabische hahden zal vallen. j - De Belgische regering heeft aan Zarah Leander, die Vrijdagavond voor het eerst iri een schouwburg te Brussel zou optreden, op grónd vah haar nazi-gezinde houding tii- fiens de oorlog een arbeidsvergun ning geweigerd. Het conflict in 'de bloemenhandel >ver de doorberekening - van de ..veilingkosten"(lees. omzetbelas ting) duurt voort. Weliswaar wer den gisteren op de beide veilingen Van Aalsmeer en op die van Hon- selersdijk. Hilversum en Nijmegen alle aangevoerde bloemen verkocht, naar op de specifieke veiling van oolgewassèn en buitenbloemen te 'Rifnsbtirg, waar de meeste venters alt'de grote steden de'normale af- aemers plegen te zün, werd niets 3m gezet. Ook op de veiljngen te Utrecht, Berkel en Rodenrijs lag de handel, stil. Weerbericht N. IC» a a t iet *-^---1 t KOUDE. NACHT We er sve r'wachtiH g, geldig jtot Zater dagavond; Koude nacht met wéinig irtnd en plaatselijknacht vorst» Morgen overdag enkele overdrijvende wol kenvelden met droog weer en' on geveer dezelfde temperatuur als vandaag. Zwakke tot matige wind uit richtingen tussen IVest en Noord. Zaterdag 22 Melt Zon op 4.37. onder 20 37; maar. op 20.26. or.dcr 4.10 22 Mei Hoog water te R'dam; le tb 3.53 uur. 2c tij 16.34 uur Waarnemingen (hedenmorgen 8 40 ij.) te Rotterdam: "833 luchtdruk; NO. 4 'w4ftd: 11.5 temp.; max. 161; (gi&ter- 1 avond 7 uur): min. 9 9 (hedenmorgen 539 uur). Weersgesteldheid: bewolkt. De Veiligheidsraad is overeenge komen tot bemiddelaar der Ver enigde Naties in. de Palestijnse oor-, log. de president 'van het Zweedse Rode Kruis, graaf Folke Bern'adptr- te, te benoemen.' De waperistil- standseommissie heeft echter laten weten, dat niet meer kan worden voorkomen, dat' de .Arabische strljdkrachten het Arabische- -ge bied van Palestina bezetten en dat slechts met de meest krachtige di plomatieke of militaireactie voor komen zou kunnen worden, dat zij ook gedeelten van de Joodse zone bezetten. In de haven van. Beiroet ging dc Libanese politie aan boord van het Amerikaanse/schip „Marine Carp"- om.de Joodse passagiers van boord te halen. De politiè beval de opva renden de koffers te openen identiteitspapieren te tonen». De ba gage van diegenen, die niet snel ge noeg aan 't bevel gevolg gaven, werd opengesneden. Door middel van luidsprekers werd de jongemannen, op wier paspoort als bestemming Palestina stond aangegeven, gelast zich naar een kant van het schip te begeven. Deze groep moést'al haar hebben en» houden bijeenbrengen en werd. vervolgens naar een deti- neringskamp gebracht. Volgens een officieel communiqué ..brengen zij de veiligheid van de 'Arabische le gers in gevaar." Haganah-vliegtuigen hebben Dón- derdag een aanval gedaan op Ara bische stellingen in. Samakh, aan de Zuidrand van het meer van Galilea. Samakh-ligt dicht by de grens tus sen Palestina én Transjordanie. Vier Spitfires van de RAF heb ben Donderdag laag over Tel Aviv gevlogen, terwijl het de schijn had of ze een aanval deden op de stad; Volgens het Joodse militaire hoofd kwartier heeft.deze vlucht, op een ogenblik dat "Tel .Aviv aan lucht aanvallen'blootstaat', grote erger nis gewekt, W. Thomassente Zaandam geïnstalleerd „Als Zaandam zelf. een burge meester had mogen kiezen, zou de keus geen andere zijn geweest". Met deze woorden illustreerde de: loco.-burgemeester van Zaandam gisteren de instemming die van alle zijden is betuigd met de bemoeming van dc heer W. Thomassen tot bur gemeester van de gemeente, waar van tot voor kort mr, In- 't Veld, onze huidige minister van Weder opbouw. de eerste burger; is. ge weest. Bii de installatie ■varen tal rijke autoriteiten aanwezig. Men zag er mr. In 't Veld, prof. mr. Kranenburg voorzitter'van-..de Eer ste Kamer, en voorts waren er na tuurlijk leden van de Twéede Ka merfractie van de Partij van de Arbeid. De tweede etappe van de ronde van België van Blankenbervhe naar Bergen (211 k.m.) is gewonnen door Declercd- Hii legde de afstand af in 5 uur 43 min.-'40 sec. rJ ^S^Vro&ir.h* t,o«p*n r3 NIET; ISRAËLIETEN, MAAR: ISRAELI'S De voorlopige" regering' van- de staat Israël heeft besloten, dat zjj'n burgers Israeli's zuilen heten en geen Israëlieten, De minister van buitenlandse za- ken, Mosje Sjertok, deelde als toelichting, aan .de Hebreeuwse pers mee: .Israëlieten was de 'naam, die. gebruikt'werd jn bij belse tyd. Ons volk is een mo- dernematie; Toen een ambtenaar enige, tyd geleden tijdens een treinreis een broodje-met-vlees had gekocht, waarvoor hem te veel werd berekend, werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Deze speurtocht bracht aan hef licht, dat dc Wagons-Lits een hoeveelheid rantsoenen in bezit had, die niet langs rechtmatige weg was verkregen."Zo beschikte men-in zes Weken over rantsoenen voor honderdachtöuizend eieren. De administra tie bleek geen kans te zien een behoorlijke bonnenadministratie tc voeren en op een gegeven ogenblik waren zelfs .vijftigduizend rantsoenen eierenverdwenen, Naar aanleiding: van deze feiten werd een onderzoek ingesteld ten huize van dc adjunct-inspecteur van het bedrijf, 'de heer K.. in wiens woning -te Amsterdam een be,~ drag....,;.van - f tfOjlOO,.werd aan-: getroffen, waarvoor." hij geen redelijke verklaring kon geven. Aanvankelijk trachtte hij zich uit de moeilijkheden te redden, door een verhaal op te dissen, dat hij zijn tas had verloren en deze naderhand had teruggekregen, maar er toen een grote''hoeveelheid rantsoenen uit miste. De waarheid was dat de coupures werden ver handeld. Als tussenpersoon trad een der werksters van de maat schappij op, die gehuwd was met een arbeider. Het feit, dat het ge zin een slaapkamerameublement voor f 3000.- had kunnen aanschaf fen, gaf reeds een aanwijzing, dat men inkomsten had buiten het loon n. Een andere werkster van het be drijf'werd gearresteerd juist op het moment, dat zij naar een bruiloft ging.- "Vérder waren tal van personeels leden in de gelegenheid van de le veranciers van het bedrijf levens middelen te betrekken zonder af gifte van bonnen. Deze werden dan afgeschreven van het tegoed der 'maatschappij. Gearresteerd en voorgeleid zijn, behalve personeel der Wagons- Lits: drie kruideniers, een' aan tal slagers en de twee werksters. Nader vernemen wij. dat 'een der directeuren van de „Wagons Lits" een zekere H. evenmin vrij Hit gaat. Hij was een regelmatig be zoeker van de hoofdschuldige K„ waarbij hij van diens ruime bon nen voorraad een gretig gebruik maakte. Voor het seizoen l947-'48 beschik te hij over ruim honderd eenheden brandstof, terwijl zijn. officiële rantsoen Slechts 12 eenheden be droeg., - De verschillen van mening in de Katholieke Volkspartij heh" ben er thans toe geleid, dat het voorlopig Katholiek Conrite van Actie in een manifest aan het Nederlandse volk heeft mede gedeeld, dat het met een eigen lijst aan de verkiezingen, zal deelnemen. De lijstaanvoerder is de heer Ch. J. E» M. Weiter» Als no. 2 op de lijst staat de heer: M» L. F. Bajetto. Het comité, dat -wij gisteren Teeds aankondigden, noemt in zijn manifest o.a. de volgende doelstellingen: dat het zal verdedigen de zedelijke grondslagen van de katholieke' gods dienst en 7-ijn cultuur en daadwerkelijk het communisme zal bestrijden; dat het krachtig zal streven naar ver hoging van dc volkswelvaart; dat het zal trachten een versnelde wederopbouw alsmede «en rechtvaar- dige vergoeding van de oorlogsschade te bevorderen; dat hèt zal strijden voor een. actieve gezinspolitiek; dat het za! voorstaan een ingrijpende ermindering van de overheidsbe moeienis in* landbouw, industrie en middenstaadsbedrljven eh. vrije ont plooiing van het particulier initiatief dat het wenst een Krachtig en zelf standig buitenlands beleid, dat inmen ging van derden in binnenlandse aan gelegenheden zal weerstaan; dat Nederland en zijnoverzeese ge biedsdelen door een in moderne vorm aan de .tijdsomstandigheden aangepast werkelijk staatsverband zuilen moeten blijven verbonden onder het wezenlijk gezag van de Nederlandse Kroon; dat het bestrijdt een cöelltie tussen K.V.P. en partij v. <3. arbeid opde principiële grond dat de diepste begin selen dier partijen onverenigbaar zijn; dat het de coalitie ook op practische gronden bestrijdt omdat zij geleld heeft1 tot morele cn .materiële ellende voor ons volk cn de K.V.P. belemmert in. do daadwerkelijke uitvoering van haar program tot schade van de belangen der volkeren van het Koninkrijk. Het comité stelt, zich op het stand punt, dat zijn doelstellingen hartelijke instemming hebben van duizenden ka tholieken en dat de huidige leiding der K.V.P. niét bereid is de voorstanders van deze doelstellingen gelegenheid te geven aan hun zienswijze langs demo cratische weg in colleges uiting te geven. Het manifest is getekend door Ch, J. E. M. Weiter. voorzitter; vice-voorzit ter M. L.. F» Bajettosecretaresse mej. J. B. van Ravesteyn, De Amerikaan.se luchtmacht heeft bekend gemaakt, dat van. bases in de VS uit bijna ^lk strategisch doel. waar ook ter wereld, gebombardeerd kan worden. Een non-stop oéfenvlu ebt'over 12.800 km van een B-36 super-bommen werper 2ou deze veronderstelling heb ben bewezen. EEN fout maken is vergefelijk,, een fout goedpraten ten koste van een ander, dié zich nietkan verdedigen, is niet vergefelijk Mi nister Mansholt heeft te Markelo een rede gehouden, waarvan het belovende deel later ingetrokken moest worden. Wat beoogt nu hét „Vrije Volk"? De minister heeft het niet zo gezegd, maar de verte genwoordiger van 't ANP heeft het verkeerd verstaan. De scribent in het ..Vrije Volk" weet blijkbaar niet, dat het- ANP de zaak heeft onderzocht en bij de lezing van zijn correspondent blijft en dat ver scheidene andere verslaggevers de woorden van dc minister precies zo hebben, verstaan en weergegeven» Het slaat dus voor ieder onbevoor oordeeld mens vast, hoe de zaak in. elkaar zit. Behalve voc.r het pala- dijntje van het-„Vrüe Volk" in Rot- terdam. Die schuift de schuld af op een man; die 2ijn plicht deed, -dje zich niet ip het openbaar verdedi gen kan die nu even door de al wetende en alle geheimen van de hoge politiek doorgrondende scrL bent van het Vrije Volk verant woordelijk wordt gesteld voor de fout ^an een ander. Het paladijntje va'"., oen hardwerkend plichtsge trouw collega in Twente af, slaat, alle kanten uit, tegen alles en ieder, een, gebruikt dikke woorden en dat allemaal om een "ding te maskeren: er is een fout gemaakt en daar. nioet nu een - kleinmannetje-de schuld van krijgen. Minister Manshalt. beeft zicll doen kennen als een rondborstige, imr pulsieve vertegenwoordiger van: de Nederlandse boerenstand. Hij heeft zijn mond voorbij gepraat, wij heb. ben dat gesignaleerd cm daar js voor ons de zaak mee afgelopen. Wij zijn er van overtuigd, dat'hij, in een gesprek van man tegen man» er niet over" zou denken de ijverige verslaggever vain Markelo te des avoueren. Niet aldus het paladijntje. Hij denkt Nederland en de democratie on de wereld een dienst te bewijzen door een. klein, mannetje te trappen. Daar zal - de minister piet van ge-, dlend zijn. Een." man yan "zijn bete kenis -hou dt niet van dit 'éoort pala- 'dijntjes. i1 l-l" - De finish van de WO meier in White City Zondag jl. waar Frits 'de Ruiter cn Scholten zulke'.fraaie resultaten behaalden. Hier:ziet u Scholtcn tweede van rechts, achter de. Ier Gregory, over de eindstreep gaan- (Eigen berichtgeving) Mirin Dajo, de Hol landse fakir, die de laatste tijd inZwitserland optrad, is verleden week zwaargewond In een. ziekenhuis te Zürlch opgenomen, nadat het inslik ken van één .40 centimeterv lange degen een. ernstige kwetsuur aan zijn slokdarm tengevolge had gehad, waar door Mirin Dajo een operatie móest ondergaan. Zijn toe stand liet zich daarna vrij ernstig'" aanzien, maar heeft later een wending ten gunste genomen. Het inslikken van de degen was een experiment, waar mee Mirin Dajo de „overwin ning van de geest over het lichaam'* wilde, demonstreren Het voorwerp zou zich name lijk, zo beweerde hij, in. zijn lichaam oplossen. Het gevolg van deze gevaarlijke proef was, dat het staal zich door de slokdarm boorde, hetgeen zware bloedingen veroor zaakte. Een dergelijke verwonding ia in meer dan de .helft van de ge- •valleh dodelijk. Tijdens het tweedaags "verblijf In cose. het ziekenhuis dat aan de operatie Van medische __J_. voorafging, bleef Mirin Dajo bij larig' gewaarschuwd tegen de éxpe- kennis een bewijs voor de wils- rimënten van Mirin Dajo. die een- kracht van'de fakir maar by de maal .een noodlottige wending zou- röntgenopname. verloor hij het be- den moeten nemen. Als de tekenen niet bedriegen, zullen in de niet yerlre.toekomst nieuwe perspectieven ten aanzien van de bestrijding en behandeling van kanker naar voren komen. Deze voor alle kanker-lijders zo bemoedigende woor den werden gisteren uitgesproken door dr. Brute! dc la Rivière, voorzit ter van de Gezondheidsraad, tijdens een. persconferentie te Amsterdam over hef te vormen fonds voor de kankerbestrijding. Zoals men weet zal dit fonds als nationaal huldeblijk worden aangeboden aan de koningin. •Tegen déze ziek te is nog geen Mirin Dajo bij een vanzijn gevaar lijke experimentenHier laaf hij zijn borst van zij naar zij met een floret doorboren. universele geneesmethode gevon den, aldus dr, Brutel de la Rivière, doch in de loop der jaren heeft de bestrijding ervan vorderingen- ge maakt. 'Kanker eist bijzondere maatregelen en dè behandeling ver eist zeer kostbare installaties. Een wetenschappelijk onderzoek boven dien vereist voor "het ontdekken van. deoorzaken van de .ziekte, de voorkoming en de genezing ervan en voorts dient men te komen tot vroegtijdige diagnose van k'an- In ons land», waar de kanker- itrijding helaas nog niet zeer ver gevorderd is, bestaan slechts twee kanker-instituten, in Rotterdam en Amsterdam. Het is Helaas nog niet zover, dat over kanker alles bekend, is, ver volgde spreker. Maar als de teke- gen niet bedriegen, zullen in de niet te verre toekomst nieuwe perspec tieven ten aanzien van de bestrij ding en behandeling' naar voren komen. Wanneer het zover zal-zijn, is het strikt noodzakelijk, dat de wetenschap zich gesteund weet door een krachtige organisatie, die on middellijk de nodige fondsen kan verstrekken. Men zie ook op pag. 3 de be schouwing van onze medische me dewerker. Jaarvergadering KNAC wustzijn en tijdens de operatie zelf aanvaardde hy dankbaar de naj- De jaarlijkse algemene vergade ring van de Koninklijke Neder- iijde was reeds ïandse automobielclub zal worden gehouden op Vrijdag 4 Juni a.s., eds middags te 14 uur, in hotel Witte Brug te 's-Gravenhage. De „Gesina"* uit Vlaardingen heeft de haring-race van dïfc jaar gewonnen. Om 12 uur van middag is schipper C. van Oos ten, met de eerste 35 kantjes „Hollandse nieuwe" in de Vlaar- dingse haven binnengelopen. De 'haring werd onmiddellijk na aankomst aan dc afslag ver kocht. De stomlogger VI. 80» „Gesina", is houder van de .wis selbeker en de blauwe wimpel» die in 1947 werden verworven voor de beste kwaliteit'Holland se nieuwe, die werd aangevoerd. De beide confessionele bonden van Nederlandse melkhandélaren hebben minister Mansholt laten weten, dat zij geen verantwoorde lijkheid dragen voor de Inhoud van stukken, adressen en telecramnien van de Federatie van Mclkhandela- ren-Oraanisatles. Zn kunnen ook niet staan achter de inhoud van het telegram, dat bisteren van Utrecht uit door de Federatie aan de minis ter werd gezonden. •Befde bonden stellen zich on het standpunt, dat - het gewenst is de melk vry te geven van distributie. Zii willen echter in geen ereval de revolutionnaire we2 bewandelen... (Van onze Haagse redacteur! Sedert enkele weken gaat het hardnekkig gerucht, ook in som mige bl-.dpn verschenen dat dis tributie van tabak en sigaretten binnenkort zou worden opgeheven. Reeds had. men ons ten depaxtemen- te verzekerd, dat déze geruchten volkomen uit de lacht gegrepen wa ren. Ten overvloede hebben wp ons nog jrewend tot de secretaris van de Vakgroep sigarettenindustrie mr. W. J. Vroom die ons mededeelde dat hem van e'en maatregel in die geest niets bekend is.* Bij al deze geruchten is de wens ongetwyfeld de vader van de ge dachte, zeide de heer'Vroom. Ook de .secretaris van de vakgroep Kerf tabakindustrie sprak deze gerucht teh tegen. Er is'■ongetwijfeld een toestand ontstaan waarbij de ver houding tuBsen^het aanbod van si garetten en tabak of shag scheef la getrokken door de te grote produc tie welke men vorig jaar heeft toe gestaan zo zeide deze zegsman, doch dat men een oplossing zal zoe ken door een gehele of gedeelte lijke opheffing van de distributie van deze artikelen is geheel onjuist. Er wordt zelfs niet over gesp roken. De Noorse voetbalbond Ijseft het volgende elftal samengesteld dat op 29 Mei in Oslo tegen Nederland zal uitkomen: Torgeir Torgensen; Johan Saks- vik en Erik Holmberg; Willy -Sund- blad, Thorbjoern Svendsen en Bjoern Spydevold; Gunnar Thore- sen, Rei dar' Kvammen, Odd Wang- Socrensen, Harry Boye Karlsen en GunnarDahlcn, Twee van dit elftal spelen voor de eerste maal in het Noorse nationale team. nl. de rechtsback Johan. Saksvik cn de rechtshalf Willy Sundblad. Dit 'team' is. ongetwijfeld het sterkste, dat Noorwegen momenteel kan opleveren en is voornamelijk samengesteld uit jonge spelers. Reidar Kvammen is de enige speler van het team. die voor de oorlog in het internationale elftal speelde, 'De belangstelling, voor de wed strijd in Noorwegen is enorm. Men vervracht dat de 35.000 plaatsbewij zen uitverkocht zullen worden. De ministers Lieftinck en Götzen zijn vanmorgen in Batavia aangeko men. De heren Neher, Abdoelkadir; Spoor, Pinke en Idenburg waren o.m. ter begroetirfg aanwezig. Veer tien dagen zal het bezoek duren, zei minister Lieftinck. Verboden te vrijen" Om te verhinderen dat afbreuk wordt gedaan aan de, waardigheid van het nieuwe Roosevdt-montz- ment te Londen, is hef aan paartjes verboden om op het gras aan de voet van het monument fe vrijen. Een woordvoerder der ^Britse re- gering deelde mede, dat'de regering op grond van vele klackten dit be- sluit heeft moeten nemen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1